TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015.10.15. TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A Vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati jelentkezési lapon kell. A kitöltött lapot legkésőbb az tavaszi félévben május 15-ig, az őszi félévben december 17-ig kell eljuttatni az Üzleti Tudományok Intézetének Számviteli Tanszékére, illetve BKH-n a Tanulmányi Ügyintézőhöz. A Vállalati gyakorlat jogszabályi háttere: A szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó előírásokat a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. A Vállalati gyakorlat esetében minden esetben Együttműködési megállapodásra van szükség az Oktatási Intézmény és a Gyakorlati hely között. Az együttműködési megállapodást kötelező megkötni, mert a szak képzési és kimeneti követelményei hat hétnél hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg. Ez az alapszak esetében 13 hét. Az Együttműködési megállapodás jelen tájékoztató végén megtalálható, illetve az Egyetem honlapján. Az Együttműködési megállapodás esetében ki kell választani a gyakorlati helynek megfelelő változatot! A nyomtatványok alapszövegén amennyiben a kar illetve a szakmai gyakorlóhely sajátossága szükségessé teszi - csak engedély után lehet módosítani. A módosításra vonatkozó kérelmet az oktatási rektorhelyettes részére kell megküldeni A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A Jelentkezési lap kötelező melléklete a minimum 3 eredeti példányban a fogadó intézmény által aláírt Együttműködési megállapodás. A vállalati gyakorlat helye: A hallgató maga keresi a céget, ahol a vállalati gyakorlatot kívánja tölteni. A cél, hogy a képzésnek megfelelő munkakörben keressen gyakorlati helyet. Levelezős hallgatók esetében a munkahely is elfogadható, amennyiben a munkaköre megfelel az elvártaknak. A vállalati gyakorlat ideje: A vállalati gyakorlat ideje megegyezik az adott félév oktatási heteinek számával. (minimum13 hét). A gyakorlat kezdési és befejezési időpontját a tanév időbeosztása tartalmazza. A gyakorlat ideje alatt 2 megszakítás lehetséges.

2 A vállalati gyakorlatot abban a félévben kell teljesíteni, amely félévben a hallgató a Neptun rendszerben felvette a tárgyat, de legkorábban a 7. félévben. Határidők: A záróvizsgázó hallgatók az írásos beszámolót, a Beszámoló adatlapot és Igazolást a vállalati gyakorlat elvégzéséről kinyomtatott formában a vállalati gyakorlatról záróvizsga időszak első napját megelőző péntek előtt 3 héttel kell az Üzleti Tudományok Intézetének Számviteli Tanszékének titkárságán, illetve BKH-n a Tanulmányi Ügyintézőnél leadni, vagy postai úton eljuttatni. A záróvizsgára nem jelentkezett hallgatók esetében az írásos beszámoló leadása (a leadás módja és helye a záróvizsgázó hallgatókéval megegyezően) abban a félévben történik, amikor a tárgyat felvette a hallgató, a félév vizsgaidőszakának utolsó napja előtt legalább 2 héttel. A vállalati gyakorlat elfogadásának feltételei: 1. Az eltöltött vállalati gyakorlatról beszámolót kell készíteni a mellékelt szempontok alapján (minimum 20 oldal), a Beszámoló adatlap - pal együtt. 2. A mellékelt Igazolás a vállalati gyakorlat elvégzéséről c. lapot ki kell kitölteni, aláíratni és lepecsételtetni a referencia személlyel. 3. Amennyiben a hallgató a gyakorlatot letöltötte és minden dokumentumot hiánytalanul, elfogadható minőségben és tartalommal valamint határidőn belül leadott, úgy a vállalati gyakorlat elfogadásra kerül. Az írásos Beszámolót, a Beszámoló adatlapot és az Igazolást a vállalati gyakorlat elvégzéséről egyidejűleg kell leadni a fent meghatározott határidőben, helyen és módon.

3 Szent István Egyetem Üzleti Tudományok Intézete (Pénzügy- Controll- Számvitel)... tanév Pénzügy Számvitel alapszak Vállalati gyakorlati jelentkezési lap* év A hallgató neve:...neptun kód:... Szakirány, évfolyam, tagozat, képzési hely:... A gyakorlat tervezett időpontja:... Kelt:... A tervezett gyakorlati hely:... a hallgató aláírása Megnevezése:... Tevékenységi köre:... Címe:... Telefonszáma:... Referencia személy a tervezett gyakorlati helyen: Neve:... Beosztása:... Munkahelyi telefonszáma:... címe:... Nyilatkozom, hogy fent nevezett hallgatót, a fent maghatározott időszakban vállalatunk vállalati gyakorlatra fogadja. Kelt:... P.H.... Cégszerű aláírás *A Jelentkezési lapot NYOMATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI! Leadás határideje, helyszíne: tavaszi. szemeszterben május 15., őszi szemeszterben december :00, Üzleti Tudományok Intézetének Számviteli Tanszékének titkársága, illetetve BKH-n a Tanulmányi Ügyintézőnél. A jelentkezés kötelező melléklete: minimum 3 eredeti példányban a fogadó intézmény által aláírt Együttműködési megállapodás

4 Szent István University Finance and Accounting BSc. Institute of Business Sciences (Finance- Controll- Accounting)... semester Application form for Company Practice year Student s name:... Semester:... Company Practice period:... Date: Company Practice place:... student s signature Company s name:... Company s activity:... Company s address:... Phone:... Person in charge (at Company Practice place): Name:... Position:... Phone: As PIC declare that above mentioned Student is accepted in our company for Company Practice minimum 13 weeks long term. The Company Practice is a criterion of the BSc. study. Date:... PIC signature

5 Beszámoló a vállalati gyakorlatról Pénzügy és számvitel BA szakos hallgatók számára A vállalati gyakorlati beszámolóban a gyakorlat során végett tevékenységet és a szerzett tapasztalatokat kell leírni! A beszámolót az alábbi pontok figyelembe vételével kell elkészíteni: 1. A beszámoló választott témájának rövid ismertetése. (A téma címe, aktualitása, fogalmi körének meghatározása, kidolgozásának szakirodalmi és gyakorlati háttere, tartalma.) 2. A vállalati gyakorlat színhelyéül választott vállalkozás (intézmény) rövid bemutatása. tevékenységi kör(ök) a tevékenység(ek) főbb jellemzői: - eszköz - munkaerő ellátottság, - termelés, értékesítés mutatói, - Mérleg, Eredménykimutatás főbb adatai (értékei). 3. A vállalkozás (intézmény) számlarendjének illetve számviteli politikájának rövid bemutatása, értékelése, különös tekintettel az értékcsökkenési leírás módjának megválasztására, a készletek értékelésének módjaira, a könyvvezetés módjára, a költségelszámolás rendszerének kialakítására. 4. A vállalkozás (intézmény) bizonylati rendjenek áttekintése. (Különös tekintettel a bizonylatok útjára, egy választott bizonylat példáján bemutatva, az utalványozás rendjére és az irattározási tevékenység rendjenek kialakítására.) 5. Valamely szabadon választott ügyviteli alrendszernek az adott vállalkozásnál (intézménynél) történő megszervezése az ügyvitel-gépesítés feltételei mellett. 6. A vállalkozás pénzügyi és pénzforgalmi rendszerének áttekintése, a pénzügyi (likviditás) tervezés alkalmazott módszereinek, a működés és fejlesztés finanszírozásának áttekintése. 7. Az év végi zárlati munkák tanulmányozása, a zárás és az eredményfelosztás könyvviteli levezetése. 8. Milyen új ismeretekhez, információkhoz jutott a gyakorlat ideje alatt, amelyeket diplomamunkája készítése során fel tud használni? (Felsorolásszerűen, címszavakban.) 9. A vállalkozásban lezajló controlling folyamatok ismertetése (amennyiben létezik.) 10. Az ellenőrzési tevékenységek megvalósításának módjai, módszerei a vállalkozásnál. A beszámoló tartalmi elemei: A Számviteli témát választott dolgozat esetén az 1.,3.,4. pont részletes, a 2.,5.,6.,7.,8. pont vázlatos kidolgozást kíván. A Pénzügyi témát választott dolgozat esetén az 1.,2.,6. pont részletes, a 7.,8. pont vázlatos kidolgozást kíván. Az Elemzési támat választottak esetén az 1., 2. pont részteles, 3.,4.,5.,6.,7.,8. pont vázlatos kidolgozása, továbbá a gazdasági elemzés alkalmazásának, az alkalmazás céljainak felmerése. Az Ügyvitelt választott dolgozat esetén az 1., 4., 5. pont részletes, a 2.,.3.,6.,7.,8. pont vázlatosan kidolgozást kíván. Ellenőrzés és controlling témáknál az 1., 9 illetve 10 pont részletes, a 2.,3.,4.,6.,8 pont vázlatos kidolgozást kíván.

6 A beszámoló formai követelményei: 1. A beszámoló címlappal kezdődik, amelyen fel kell tüntetni az Egyetem nevét, annak karát, az intézetet, jelen esetben a Üzleti Tudományok Intézete (Pénzügy-Controll-Számvitel), a beszámoló címét, alcímét, a Hallgató nevét, Neptun kódját, évfolyamát, szakját, szakirányát, képzésihelyét. 2. A tartalomjegyzék a címlap után következik, maximum 1 oldal és decimális rendszerben készül. 3. A betűtípus, mely a beszámoló egészére vonatkozik, kivéve a címlap: Times New Roman, 12-es betűtípus, szimpla sorköz, sorkizárt. 4. A beszámoló minimális hossza címlappal és tartalomjegyzékkel együtt 20 oldal. 5. A beszámoló tartalmi részében összesen 5 db ábra, diagram, kép vagy ezek kombinációja szerepelhet, mint például 2 ábra és 3 diagram. Ne felejtsük el, hogy a beszámolóval együtt le kell adni eredeti formában és aláírva a Beszámoló adatlap -ot és az Igazolás a vállalati gyakorlat elvégzéséről c. lapot, de nem hozzákötve a beszámolóhoz.

7 Beszámoló a vállalati gyakorlatról Pénzügy Számvitel alapszak Beszámoló adatlap év A beszámoló készítőjének neve:... Neptun kódja: A Vállalati gyakorlat tantárgykódja a Neptunban (amit a gyakorlat teljesítéséhez felvett) : Szakirány, évfolyam, tagozat, képzési hely:.... A teljesített gyakorlat időszaka:... A gyakorlati hely: Megnevezése:... Tevékenységi köre:... Címe:... Telefonszáma:... A Gyakorlati Beszámoló választott témája: A gyakorlat során a közvetlen munkahelyi vezető a gyakorlati helyen: Neve:... Beosztása:... Munkahelyi telefonszáma:... címe:... A vállalati gyakorlatról készült beszámoló melléklete, Üzleti Tudományok Intézetének Számviteli Tanszékének titkársága, illetve BKH-n a Tanulmányi Ügyintéző a gyakorlatról készült beszámolóval együtt..

8 Szent István Egyetem Üzleti Tudományok Intézete (Pénzügy- Controll- Számvitel) Pénzügy Számvitel alapszak Igazolás a Vállalati Gyakorlat elvégzéséről év A hallgató neve:... Neptun kódja:. Szakirány, évfolyam, tagozat, képzési hely:... Az elvégzett gyakorlat időszaka:... Kelt: A hallgató aláírása A gyakorlati hely: Megnevezése:... Referencia személy a gyakorlati helyen: Neve:... Beosztása:... Munkahelyi telefonszáma:... címe:... Igazolom, hogy a fent nevezett hallgató, a fent nevezett időszakban vállalatunknál / intézményünknél a gyakorlatot teljesítette. A hallgató a gyakorlat során napot hiányzott. Kelt:... P.H.... Cégszerű aláírás A vállalati gyakorlatról készült beszámoló melléklete, Leadás helyszíne: Üzleti Tudományok Intézetének Számviteli Tanszékének titkársága,, illetve BKH-n a Tanulmányi Ügyintéző a gyakorlatról készült beszámolóval együtt.

9 HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS szakmai gyakorlatra (olvasható nyomtatott betűvel kérjük kitölteni.) Szakmai gyakorlóhely adatai:* Neve: Székhelye: Adószáma: Statisztikai számjele: Cégjegyzékszáma: Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma (egyéni vállalkozó esetén): Képviselő neve, beosztása:* Elérhetősége (telefon, ): Szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének neve, beosztása: Elérhetősége (telefon, ): Hallgató adatai: * Neve: Születési neve: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Hallgatói azonosító száma: Adóazonosító jele: TAJ száma: Bankszámlaszáma: Állampolgársága és tartózkodási címe (külföldi hallgató esetén): Elérhetősége (telefon, ):

10 Felsőoktatási intézmény adatai, mely a Hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített: Neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Intézményi azonosító szám: FI Képviselő (Dékán): * Elérhetősége: * Szak: * Képzési idő: * Szakfelelős neve: * Elérhetősége (telefon, ): * 1. A Szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződés keretében alkalmazza a Hallgatót.. munkakörben. 2. A szakmai gyakorlat (munkavégzés) helye: A szakmai gyakorlat -től/-tól -ig tart. A hallgató napi munkaideje: óra A hallgatót az Nftv. 44. (3) bekezdés a) pontja alapján megillető díjazás összege: Ft/hó, illetve ennek hiánya A hallgató számára biztosított egyéb juttatások és kedvezmények, azok mértéke és nyújtásának feltételei: 4. A Szakmai gyakorlóhely kötelezettséget vállal arra, hogy a hallgató számára egészségvédelmi és munkavédelmi szempontokból biztonságos munkahelyen a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik. 5. A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a) a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi; b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja; c) a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja; d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 1 Amennyiben a Hallgató nem kap díjazást, a hiánya szó aláhúzandó.

11 A Feleknek a munkaviszonyból eredő, a jelen szerződésben nem szabályozott jogaira és kötelezettségeire a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényt, a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet, a évi I. számú Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni. Dátum:., év hó nap... Hallgató Szakmai gyakorlóhely *olvasható nyomtatott betűvel kérjük kitölteni.

12 amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Elérhetőség (telefon, ): +36 (28) Adószám: Statisztikai számjel: Intézményi azonosító: FI Képviselő Kapcsolattartó (telefon, ): Dr. Tőzsér János rektor Figler Kálmán kancellár továbbiakban: az Egyetem, másrészről a(z) Együttműködő partner: Típusa (megfelelő aláhúzandó!): a) másik felsőoktatási intézmény b) köznevelési intézmény c) diákotthon (felsőoktatási) d) közigazgatási szerv e) kutatóintézet f) köztestület g) egészségügyi intézmény h) közgyűjteményi intézmény i) közművelődési intézmény j) egyéb költségvetési szerv k) egyház/egyházi jogi személy l) alapítvány m) egyesület n) gazdálkodó szervezet o) egyéni vállalkozó p) szövetkezet r) egyéb (kérjük megadni): Székhely: Elérhetőség (telefon, ): Adószám: Statisztikai számjel: Képviselő: Kapcsolattartó (telefon, ): a továbbiakban Együttműködő Partner között.

13 1. Az Együttműködési Megállapodás tárgya: Az Együttműködő Partner a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, valamint a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az Egyetem hallgatói számára szakmai gyakorlati képzést szervez. 2. Az Együttműködési megállapodás célja: A szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése. 3. A szakmai gyakorlat helyszíne, időtartama: A szakmai gyakorlat az Együttműködő Partner telephelyein zajlik a szakembereinek irányításával. Időtartama maximum az adott szak tantervében előírt időtartam. A szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontját, esetleges szakaszait (azok kezdő és befejező időpontját), valamint a szakmai gyakorlóhelyen, a gyakorlaton részt vevő hallgatók szakonként, felsőoktatási szakképzésenként, munkarendenként meghatározott létszámát az Együttműködési Megállapodás 1. sz. Melléklete (szemeszterenként megújítva) tartalmazza. 4. A hallgatók díjazása: Tekintettel arra, hogy együttműködő partner költségvetési szerv, felek megállapodnak abban, hogy az Nftv. 44. (3a) bekezdése alapján a szakmai gyakorlatra hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül kerül sor. A hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. 5. Az Együttműködési megállapodás végrehajtásának koordinálásában az Egyetem felelőse:... az Együttműködő partner felelőse:. A Megállapodásban megfogalmazott együttműködési megvalósításában a kijelölt képviselők járnak el, de a megállapodás módosítása, felmondása az azt aláíró intézményi képviselők hatásköre. 6. Az Egyetem kötelezettségei: - megszervezi a szakmai gyakorlóhellyel a szakmai gyakorlatot, - megküldi a szakmai gyakorlóhely számára a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat, információkat, - intézkedik a gyakorlat során felmerülő problémák megoldásában. 7. Az Együttműködő partner kötelezettségei: - a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatása, - biztosítja a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítását, - szakmailag irányítja, felügyeli a szakmai gyakorlati tevékenységet,

14 - vállalja, hogy az Oktatási Hivatal által nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 30 napon belül jelzi az Egyetem felé törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében 8. A hallgató szakmai és egyéb kötelezettsége: - A megjelölt időszakban az Együttműködő partner munkarendjének betartása mellett teljesíti a szakmai gyakorlatot, a részére kijelölt munkahelyen, - a végzett munkáról napi bontású munkanapló vezet, - a szakmai gyakorlat végén beszámolót készít, - a tudomására jutott bármely adatot, tényt bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel nem közli. 9. Az Együttműködési megállapodás időtartama: Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A megállapodás a felek aláírásával lép hatályba. A megállapodást bármelyik fél jogosult írásban, 30 napos felmondási idővel felmondani. A megállapodás a felek egyetértésével módosítható. A megállapodás megszűnik, amennyiben a szakmai gyakorlóhelyet az országos gazdasági kamara törli a nyilvántartásából. Erről az Együttműködő partnernek az Egyetemet értesítenie kell. 10. Amennyiben az Együttműködő partner szakképzési hozzájárulási kötelezettségét gyakorlatigényes alapképzési vagy mesterképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal kívánja teljesíteni a évi CLV. törvény 5. -ának c) pontja alapján, miszerint: A szakképzési hozzájárulás teljesíthető a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, amennyiben a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgató munkaszerződés alapján kerül sor., akkor a csökkentő tétel számítást a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet határozza meg. Gödöllő -.., év. hó nap. Egyetem részéről: Együttműködő partner részéről: ph. ph.. Dr. Tőzsér János rektor. Figler Kálmán kancellár Szakmai ellenjegyző:.. Dékán

15 1. sz. Melléklet Adatok: Együttműködő partner: Székhely: Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék/Nyilvántartási szám: Kapcsolattartó: Telephely: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Szakmai gyakorlaton részt vevő hallgató(k): Ssz Név (NEPTUN kód) Szak / FSZ Munkarend (nappali, levelező) Gyakorlati időszak kezdete vége Egyetem részéről: Együttműködő partner részéről: ph. ph.. Dr. Tőzsér János rektor Figler Kálmán kancellár Szakmai ellenjegyző: Dékán

16 amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Elérhetőség (telefon, ): +36 (28) Adószám: Statisztikai számjel: Intézményi azonosító: FI Képviselő Kapcsolattartó (telefon, ): Dr. Tőzsér János rektor Figler Kálmán kancellár továbbiakban: az Egyetem, másrészről a(z) Együttműködő partner: Típusa (megfelelő aláhúzandó!): a) másik felsőoktatási intézmény b) köznevelési intézmény c) diákotthon (felsőoktatási) d) közigazgatási szerv e) kutatóintézet f) köztestület g) egészségügyi intézmény h) közgyűjteményi intézmény i) közművelődési intézmény j) egyéb költségvetési szerv k) egyház/egyházi jogi személy l) alapítvány m) egyesület n) gazdálkodó szervezet o) egyéni vállalkozó p) szövetkezet r) egyéb (kérjük megadni): Székhely: Elérhetőség (telefon, ): Adószám: Statisztikai számjel: Képviselő: Kapcsolattartó (telefon, ): a továbbiakban Együttműködő Partner között.

17 1. Az Együttműködési Megállapodás tárgya: Az Együttműködő Partner a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, valamint a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az Egyetem hallgatói számára szakmai gyakorlati képzést szervez. 2. Az Együttműködési megállapodás célja: A szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése. 3. A szakmai gyakorlat helyszíne, időtartama: A szakmai gyakorlat az Együttműködő Partner telephelyein zajlik a szakembereinek irányításával. Időtartama maximum az adott szak tantervében előírt időtartam. A szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontját, esetleges szakaszait (azok kezdő és befejező időpontját), valamint a szakmai gyakorlóhelyen, a gyakorlaton részt vevő hallgatók szakonként, felsőoktatási szakképzésenként, munkarendenként meghatározott létszámát az Együttműködési Megállapodás 1. sz. Melléklete (szemeszterenként megújítva) tartalmazza. 4. A hallgatók díjazása: A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A díjat a szakmai gyakorlóhely fizeti. Érvényes a szeptemberében és azután beiratkozott hallgatók esetén. 5. Az Együttműködési megállapodás végrehajtásának koordinálásában az Egyetem felelőse:.. az Együttműködő partner felelőse:. A Megállapodásban megfogalmazott együttműködési megvalósításában a kijelölt képviselők járnak el, de a megállapodás módosítása, felmondása az azt aláíró intézményi képviselők hatásköre. 6. Az Egyetem kötelezettségei: - megszervezi a szakmai gyakorlóhellyel a szakmai gyakorlatot, - megküldi a szakmai gyakorlóhely számára a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat, információkat, - intézkedik a gyakorlat során felmerülő problémák megoldásában.

18 7. Az Együttműködő partner kötelezettségei: - hallgatói munkaszerződés kötése a hallgatóval, - a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatása, - biztosítja a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítását, - szakmailag irányítja, felügyeli a szakmai gyakorlati tevékenységet, - díjazza a hallgatót az Nftv. 44. (3) bekezdés a) pontja, illetve a (3a) bekezdés szerint, - írásban értékeli a hallgató elsajátított szakmai tudását. - vállalja, hogy az Oktatási Hivatal által nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 30 napon belül jelzi az Egyetem felé törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében 8. A hallgató szakmai és egyéb kötelezettsége: - A megjelölt időszakban az Együttműködő partner munkarendjének betartása mellett teljesíti a szakmai gyakorlatot, a részére kijelölt munkahelyen, - a végzett munkáról napi bontású munkanapló vezet, - a szakmai gyakorlat végén beszámolót készít, - a tudomására jutott bármely adatot, tényt bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel nem közli. 9. Hallgatói munkavégzés szabályai: A szakmai gyakorlaton történő munkavégzés során munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatás során: a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el, b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni, c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani, d) próbaidő nem köthető ki, e) a munka törvénykönyve 105. (2) bekezdésében és 106. (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazható. 10. Az Együttműködési megállapodás időtartama: Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A megállapodás a felek aláírásával lép hatályba. A megállapodást bármelyik fél jogosult írásban, 30 napos felmondási idővel felmondani. A megállapodás a felek egyetértésével módosítható. A megállapodás megszűnik, amennyiben a szakmai gyakorlóhelyet az országos gazdasági kamara törli a nyilvántartásából. Erről az Együttműködő partnernek az Egyetemet értesítenie kell. 11. Amennyiben az Együttműködő partner szakképzési hozzájárulási kötelezettségét gyakorlatigényes alapképzési vagy mesterképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal kívánja teljesíteni a évi CLV. törvény 5. -ának c) pontja alapján, miszerint: A szakképzési hozzájárulás teljesíthető a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, amennyiben a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgató

19 munkaszerződés alapján kerül sor., akkor a csökkentő tétel számítást a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet határozza meg. Gödöllő -.., év. hó nap. Egyetem részéről: Együttműködő partner részéről: ph. ph.. Dr. Tőzsér János rektor. Figler Kálmán kancellár Szakmai ellenjegyző:. Dékán

20 1. sz. Melléklet Adatok: Együttműködő partner: Székhely: Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék/Nyilvántartási szám: Kapcsolattartó: Telephely: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Szakmai gyakorlaton részt vevő hallgató(k): Ssz Név (NEPTUN kód) Szak / FSZ Munkarend (nappali, levelező) Gyakorlati időszak kezdete vége Egyetem részéről: Együttműködő partner részéről: ph. ph.. Dr. Tőzsér János rektor Figler Kálmán kancellár Szakmai ellenjegyző:. Dékán

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A Vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS IV. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS IV. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS IV. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA http://uti.gtk.szie.hu/oktatas/szakmai-gyakorlat-uti Jelentkezés a szakmai

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan

SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT. Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Gépészmérnök (BSc), Műszaki menedzser (BSc) alapszakos hallgatókra vonatkozóan A Mérnöki Kar azon hallgatói, akik az adott szakra 2012/13. tanév előtt nyertek felvételt, a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A Vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

2013/16. SZÁM TARTALOM

2013/16. SZÁM TARTALOM 2013/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 20/2013. (V. 06. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-hez kötelező szakmai gyakorlatra érkező hallgatók fogadásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén) amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Elérhetőség

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (nem költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 160./2006. (06.22.) számú határozatával. 1 Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, hatálya...3 Egyéb értelmez rendelkezések...3

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: A kérelmező adatai: K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Életvitelszerűen címen

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2.sz. melléklet Dévaványa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

1 IDEJE, ELŐFELTÉTELEI:

1 IDEJE, ELŐFELTÉTELEI: TÁJÉKOZTATÓ Az ISZM képzésben résztvevı (2012/2013. I. évfolyam) hallgatók részére 1 IDEJE, ELŐFELTÉTELEI: A 2. félévet sikeresen befejezı ISZM nappali képzésben résztvevı hallgatók az érvényes tanterv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE... 3 3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE... 4 3.1. Az Alapító okirat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1134/1300/15-2/2013. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Egyéni iskolai gyakorlat 3. Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozat Megbízási szerződés 3 példánya Leadás helye Neptun Meet

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Turizmus-vendéglátás szak nappali tagozatos hallgatói számára a féléves, 600 órás szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

TÁJÉKOZTATÓ. a Turizmus-vendéglátás szak nappali tagozatos hallgatói számára a féléves, 600 órás szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK TÁJÉKOZTATÓ a Turizmus-vendéglátás szak nappali tagozatos hallgatói számára a féléves, 600 órás szakmai gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. Az alapképzés keretében a Turizmus-vendéglátás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Vendéglátó és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozat hallgatói számára a menedzser-asszisztensi gyakorlatról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Vendéglátó és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozat hallgatói számára a menedzser-asszisztensi gyakorlatról T Á J É K O Z T A T Ó a Vendéglátó és Szálloda Szak Levelező és Távoktatás Tagozat hallgatói számára a menedzser-asszisztensi gyakorlatról I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A gyakorlat rendje 1. A Vendéglátó és

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP4.2.2.D1/1/KONV201000

Részletesebben

Nyirádi Közös Önkormányzati. Hivatal. Cafetéria Szabályzata

Nyirádi Közös Önkormányzati. Hivatal. Cafetéria Szabályzata Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata 2 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban: Kttv.) 153. - ában, valamint a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya (egységes szerkezetben az 1-6. számú módosításokkal) D E B R E C E N 2009. december 16. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben