Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján"

Átírás

1 Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett -ok esetében nem értelmezhet úgy, hogy azok összhangban vannak az ILO egyezményekkel. 2. A Memorandumban szerepl észrevételek nem tekinthet ek az ILO hivatalos felülvizsgálati testületei döntésének. 3. Az észrevételek az angol nyelv fordításon alapulnak. 4. Az ILO rámutat arra, hogy egy ilyen törvénynél fontos a társadalom széleskör támogatása a szociális párbeszéd eljáráson keresztül, ezért felhívja a Kormányt és a szociális partnereket, hogy folytassanak konstruktív párbeszédet a munkajog reformjáról. 5. Az ILO ezért további értékelését javasolja a tervezett változtatásoknak, különösen az ILO egyezményekkel valóteljes összhangba hozásuk érdekében. 6. Az ILO a különösen az észrevételek következ pontjaiban hívja fel a figyelmet az ILO egyezményekkel való teljes összhang hiányára és ezért az ezzel összefügg rendelkezések módosítására: 10-16, 20, 21, 23,25, 26,27, 29, 31,32,.33, 35, 38. I. EGYÉNI MUNKAVISZONYT ÉRINT ILO ÉSZREVÉTELEK Bevezet rendelkezések 1. Az ILO észrevételek 10. pontja az ILO diszkrimináció-ellenes egyezményeivel ellentétesnek találta a munkavállalók véleményszabadságának korlátozására vonatkozó rendelkezést, s ezért javasolja a 9. (2) bekezdésének teljes eltörlését, mert az nincs összhangban az ILO 111. sz. egyezményével. 2. Az ILO ugyancsak elfogadhatatlannak tartja (11. pont) a munkavállalóknak a személyiségi jogaikról való lemondásának túlságosan tág lehet ségét, különösen annak kapcsán, hogy a Javaslat 43. -a megengedi a munkavállalók hátrányára történ eltérést is a jogszabályi rendelkezésekt l. Kifogásolja az ILO azt is, hogy a Javaslat nem határozza meg a személyiségi jogokat. Ezért az ILO javasolja: a munkavállalók személyiségi jogainak pontos, világos meghatározását, vagy az err l jelenleg rendelkez 9. teljes elhagyását. 3. Az ILO az észrevételei 12. pontjában nem tartja megfelel nek, hogy a Javaslat ban szabályozott alkalmassági vizsgálat túlságosan tág (általában a munkaviszonyhoz mért) terjedelmét és javasolja annak kizárólag a konkrét munkakörhöz való igazítását. (12.pont)

2 4. Az ILO sz knek találja a diszkrimináció tilalmáról és az egyenl bánásmódról szóló 12. -t, s ezért felhívja a jogalkotót annak az ILO 111. sz. egyezményével való teljes összhangba hozására. (13.pont) Munkaviszony 5.) A munkaszerz dést l eltér munkavégzési helyen történ foglalkoztatás korlátainál az 53. b) és c) pontjai vonatkozzanak egyértelm en a férfi munkavállalókra is. (14. pont) 6.) A Javaslat 51. (5) bekezdése, 55. c) pontja és 302. c) pontja nincs összhangban az ILO 111. egyezményével, mert a kötelez orvosi vizsgálatból nem zárja ki a terhességi tesztet, aminek az elrendelése diszkriminatív. Ezt a törvénynek kifejezetten ki kell zárnia a kötelez orvosi vizsgálat lehet ségéb l. (ILO 14. pont) 7.) A Javaslat 65. (3) bekezdése nem tartalmaz a szülést, illetve az azt követ gyermekgondozást követ en további védelmi id szakot a munkáltató munkaviszonyt megszüntet intézkedésével szemben, holott az anyasági védelemre vonatkozó és Magyarország által ratifikált 183. sz. egyezmény 8. szakasza ezt kifejezetten el írja (felmondási tilalom). Azt is tartalmaznia kell a törvénynek, hogy ezekben az esetekben nem szüntethet meg a munkaviszony a terhességre vagy a gyermekszülésre tekintettel (16. pont) 8.) A munkaviszony megszüntetése ( pontok): - Az ILO javasolja csoportos létszámcsökkentése esetén a munkáltató m ködésével összefügg ok meghatározását (pl. gazdasági, technológia, strukturálás vagy hasonló természet okok), valamint esetén alkalmazandó kiválasztási szempontok pontosítását (pl. szakképzettség, a munkaviszony hossza, családi körülmények, a sérülékenyebb munkavállalói csoportokhoz tartozás, új munkahely találásának nehézségei, stsb.) magában a jogszabály szövegében. - Javasolja továbbá sok ország jogával összhangban olyan rendelkezés bevezetését, amely a csoportos létszámcsökkentés miatt elküldött munkavállalók esetében valamennyi ideig nem teszi lehet vé a munkáltató számára új munkavállalók felvételét, illetve ezt követ en valamennyi ideig, ha újból vesz fel munkavállalót a cég, akkor legyen köteles els bbséget adni a csoportos létszámleépítéssel elküldött munkavállalók számára, ha vissza kívánnak jönni. - Kifogásolja az ILO a munkáltató jogellenes munkaviszony megszüntetése estén fizetend egységes 12 havi kártérítési összeget is, s javasolja, hogy ez az összeg legyen differenciált olyan szempontokra figyelemmel, mint pl. a munkaviszony hossza, az életkor, a felmondási ok, új munkavállalás lehet sége, karrier kilátások, a munkavállaló személyes körülményei, családi állapota, vagy éppen a munkáltató jellege és munkavállalóinak száma, vagy az érintett munkavállaló szakszervezeti tisztsége. 9.) Szülési szabadság és gyermeknevelési szabadság (20-24.pontok): pontosításokat javasol az ILO és a diszkriminációmentesség egyértelm be érvényesítését a szövegekben. 10.) Tanulmányi szabadság. Az ILO rámutat arra, hogy a Javaslat nincs összhangban a Magyarország által ratifikált 140. sz. egyezménnyel a fizetett tanulmányi szabadságról, s ennek keretében a a szakszervezeti tisztségvisel k számára kötelez en biztosítandó képzésr l is. (25. pont.) Javaslatunk: a Javaslatba épüljenek vissza a hatályos Mt-nek a tanulmányi szabadságra és a szakszervezeti tisztségvisel ket és tagokat megillet képzésre vonatkozó rendelkezések. 10.) Munkabérek: - Az ILO rámutat arra, hogy a Javaslatnak egyértelm en tartalmaznia kell az egyenl érték munkáért egyenl bér követelményét is az ILO 100. sz. egyezménnyel összhangban. (26. pont)

3 - A többféle minimálbér megállapíthatóságnál az ILO hiányolja a diszkrimináció tilalmára utalást, különösen a n k által dominált munkákra vonatkozóan (27. pont). 11. Kártérítés: Az ILO a hatályos Mt. szövegének fenntartását javasolja a Javaslattal szemben a munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek miatti kártérítés esetén. Felhívja a figyelmet az ILO a kártérítés kifejezés pontosítására, valamint arra, hogy a munkáltató által fizetett kártérítés és a kárnak a társadalombiztosítás által fizetett része kiegészíti egymást üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén. (28-29.pontok) II. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ JAVASLATOK A szakszervezeti tisztségvisel k munkajogi védelme és munkaid -kedvezménye 1. (ILO R. 31. pont): Új 271. (5) bekezdés: Az (1)-(4) bekezdés megsértése esetén a munkáltató a ban írt következményeken túl köteles a munkavállaló számára köteles a jogsértés mértékével arányosan havi távolléti díjának megfelel összeg kárpótlást fizetni. 2. (ILO R. 32. pont): A 273. (1) bekezdése a következ képpen módosuljon: A közvetlen fels bb szakszervezeti szerv el zetes egyetértése szükséges a (2) bekezdésben meghatározottak szerint megjelölt és választott tisztséget betölt munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történ megszüntetéséhez vagy és a munkáltató 53. szerinti intézkedéséhez. A 273. (2) bekezdése a következ képpen módosuljon: A kollektív szerz déskötésre jogosult szakszervezet (276. (2) bekezdés) a 236. (2) bekezdésben foglaltak szerint önállónak min sül telephelyén, ha a munkavállalók megel naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma a. az ezer a háromszáz f t nem haladja meg, egy f t b. a kétezer az ötszáz t nem haladja meg, két f t c. a négyezer hétszázötven f t nem haladja meg, három f t d. a négyezer hétszázötven t meghaladja, négy f t e. minden további kétszázötven f t meghaladó munkavállaló esetén további egy-egy t, jelölhet meg. A 273. egészüljön ki új (5) bekezdéssel a következ k szerint: A munkáltató a tisztségvisel vel szemben a 273. (1) bekezdésében meghatározott intézkedéseken túlmen en sem alkalmazhat a tisztség betöltése miatt más megkülönböztetést. Új 273. (6) bekezdés is szükséges: A fenti védelem a tisztségvisel t a tisztségre való megválasztásának id pontjától kezd en a tisztségének ideje alatt, továbbá a tisztség megsz nését l számított további egy évig illeti meg. A tisztség megsz nése után a védelem csak akkor áll fenn, ha a munkavállaló a tisztséget legalább hat hónapig betöltötte.

4 Új 273. (5) bekezdés: A 273. (1) bekezdésének megsértése esetén a munkáltató munkaviszonyt megszüntet intézkedése jogellenes, az 53. -ba tartozó és más hátrányos intézkedés esetén pedig érvénytelen, amely jogkövetkezményeken túl a munkáltató további havi távolléti díjnak megfelel kárpótlást is köteles fizetni a munkavállalónak a jogsértés súlyától függ en. 1. A 274. (1) bekezdéshez további új mondat kerüljön: Rendkívül indokolt esetben a munkaid -kedvezmény igénybevételét ennél rövidebb id vel is be lehet jelenteni, ennek id tartama azonban, a munkáltatóval való megegyezés kivételével, nem lehet kevesebb 24 óránál. A 274. (2) bekezdése a következ képpen módosuljon: A munkaid -kedvezményt pénzben megváltani, kollektív szerz dés eltér rendelkezésének hiányában, nem lehet. A kollektív szerz dés (ILO R és 36. pontok) 2. A 268. (1) bekezdését módosítani szükséges a következ k szerint: Az üzemi megállapodás a XII. fejezetben meghatározottak kivételével szabályozhatja a 277. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat. Ilyen tartalmú megállapodás megkötésének feltétele, hogy a munkáltató nem tartozik kollektív szerz dés hatálya az, vagy a munkáltatónál kollektív szerz dés kötésére jogosult szakszervezet nincs. 3. A 276. (2) bekezdést ki kell egészíteni a következ mondattal: A szakszervezetek akkor is jogosultak kollektív szerz dés együttes kötésére, ha tagjaik száma együttesen éri el a kollektív szerz dés hatálya alá tarozó munkavállalók létszámának tíz százalékát. 4. A t új (7) bekezdéssel kell kiegészíteni: Amennyiben a szakszervezetek taglétszáma együttesen sem éri el a 276. (2) bekezdésben meghatározott mértéket, akkor a szakszervezet, illetve szakszervezetek akkor jogosultak kollektív szerz dés kötésére, ha annak tervezetét a munkavállalók többsége támogatja. Az erre irányuló szavazás akkor érvényes, ha azon a munkavállalók több mint ötven százaléka részt vett. 5. A 277. (2) bekezdését célszer a következ mondattal kiegészíteni: Üzemi megállapodás, a munkaid -beosztásra vonatkozó szabályok kivételével, a jogszabályi rendelkezésekt l a munkavállalókra nézve kedvez tlen irányba nem térhet el. Tájékoztatási és konzultációs jogok (ILO R. 35. pont) 6. Csoportos létszámcsökkentes, munkajogi jogutódlás és a nagyobb munkáltatói csoportot érint munkáltatói intézkedések el tt az üzemi tanács mellett, vagy ennek hiányában a szakszervezettel is konzultálnia kell a munkáltatónak. (Az ILO és a vonatkozó EU irányelvek alapján is), amennyiben m ködik szakszervezet a munkáltatónál. (Ennek megfelel en a Javaslat 38. (2) bekezdését és a 72. (1)

5 bekezdését, valamint a 260., a 262., a 270. és a t az alábbi pontok szerint kell módosítani.) 7. A 38. (2) bekezdését a következ k szerint kell módosítani: Amennyiben az átadó munkáltatónál a 236. (1) bekezdésében meghatározott munkavállalói létszám hiányában képviselettel rendelkez szakszervezet, üzemi tanács vagy üzemi megbízott nem m ködik és üzemi megbízott megválasztására sem kerül sor, az átadó, vagy.. 8. A 72. (1) bekezdését módosítani kell: A munkáltató, ha csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkez szakszervezettel tárgyalni köteles. A 72. (2) bekezdését ki kell egészíteni a következ utolsó mondattal a az a)-f) pont felsorolása után: Üzemi tanács és szakszervezet hiányában a jelen bekezdésben felsoroltakról a munkavállalók választott képvisel jét kell tájékoztatni. A munkavállalók képvisel jének megválasztása akkor érvényes, ha a választáson a munkavállalók több mint fele részt vett. A munkavállalók képvisel je a legtöbb szavazatot kapott munkavállaló lesz. A választás lebonyolítása a munkáltató feladata. A 72. (3) bekezdése módosuljon a következ k szerint: A munkáltató tárgyalási kötelezettsége a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését követ tizenöt napig a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók létszámának megfelel id pontig áll fenn. Ennek alapján a tárgyalás id tartama, hacsak a felek máshogy nem állapodnak meg, 30 érintett munkavállalóig a tárgyalás megkezdését követ 60 nap, 31 és 100 f között 120 nap, 100 érintett munkavállaló felett 180 nap. 9. A 260. (1) bekezdésének jelenlegi szövegét teljes egészében törölni kell, s helyébe új szöveg kerüljön a következ k szerint.: Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok munkáltatónál képviselettel rendelkez szakszervezetet illetik meg. A 38. (2) bekezdésében, a 72. (1) bekezdésében és a jelen (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog csak a munkáltatónál képviselettel rendelkez szakszervezetet illeti meg. 10. A 270. új (3) bekezdéssel egészüljön ki: A munkáltató a döntése el tt legalább tizenöt nappal köteles kikérni a szakszervezet véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érint munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetér l. A szakszervezet a vélemény meghozatalához legkés bb a tizenötödik napon konzultációt kezdeményezhet. A munkáltató a konzultáció ideje alatt, de hacsak a felek másként énem állapodnak meg - legalább 30 napig nem hozhatja meg az intézkedést. 11. A 262. jelenlegi (3) bekezdése helyébe a következ új szöveg kerüljön: Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogok, amennyiben a munkáltatónál m ködik képviselettel rendelkez szakszervezet, a szakszervezetet illetik meg. 12. A 265. (1) bekezdését a következ kkel kell kiegészíteni: A munkáltató személyében bekövetkez változás esetén az átadó és az átvev munkáltató legkés bb a változást megel en az érintett munkavállalók számától függ en megfelel id ben tizenöt

6 nappal, tájékoztatja az üzemi tanácsot a változás...(a)-c)). A konzultáció id tartama, hacsak a felek másként nem állapodnak meg, 30 érintett munkavállalóig 30 nap, 31 és 100 munkavállaló között 60 nap, 100 munkavállaló felett 90 nap. A 265. új (6) bekezdéssel egészüljön ki: Az (1) (5) bekezdésben meghatározott jogok a munkáltatónál képviselettel rendelkez szakszervezetet illetik meg, az üzemi tanács e jogokat a munkáltatónál képviselettel rendelkez szakszervezet hányában gyakorolja. A tárgyalás során a szakszervezettel kötött megállapodás kollektív szerz désnek, míg az üzemi tanáccsal kötött megállapodás kollektív szerz déses megállapodásnak min sül. 13. A 289. (1) bekezdést ki kell egészíteni a következ képpen: A munkáltató, az üzemi tanács vagy a szakszervezet a tájékoztatásra vagy a konzultációra és a 72. (1) bekezdésében és a 265. (2) bekezdésében szabályozott tárgyalásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, a jogsértés tudomásra jutásától számított öt napon belül bírósághoz fordulhat. 14. A 289. (1) bekezdését ki kell egészíteni a következ (3) bekezdéssel: A bíróság a munkáltatónak az üzemi tanács vagy a szakszervezet,valamint a 72. (1) bekezdésében meghatározott munkavállalók képvisel je, választás hiányában bármelyik munkavállaló véleménynyilvánításra, tájékoztatásra vagy konzultációra való jogának megsértésével hozott intézkedését érvényteleníti. Munkavállalói képvisel k (ILO R. 37. pont) 15. A 294. e) pontjában meghatározott fogalmat ki kell egészíteni a következ képpen: munkavállalói képvisel : a szakszervezeti képvisel, az üzemi tanács tagja, üzemi megbízott, a gazdasági társaság felügyel bizottságának munkavállalói képvisel je

7 INDOKOLÁS 1. Szakszervezeti tagok védelme, tisztségvisel k védelme és munkaid -kedvezménye Az ILO szakmai észrevételeinek pontjai foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Az ILO megállapította az új Munka Törvénykönyve tervezetér l, hogy annak e rendelkezései nincsenek teljesen összhangban a Magyarország által ratifikált 87., 98. és 135. sz. egyezményekkel, ezért azok módosítását ajánlja a következ k szerint. a. A Javaslatnak (a továbbiakban J.) a szakszervezeti tagok védelmér l rendelkez a nem tartalmaz e jog megsértése esetére szankciót, holott az ILO egyezményekb l következ en e jogok csak gyors eljárásban kiszabható visszatartó erej szankciók mellett garantálhatóak. A módosító indítvány ezért kárpótlás fizetését tartja indokoltnak a szakszervezeti tagsága miatt hátrányosan érintett munkavállalóval szemben, amelynek mértéke a javasolt havi távolléti díjjnak megfelel összeg megfizetésével látszik arányban állónak és kell visszatartó er vel rendelkez nek. E szankcióval a védelmi rendelkezéseket ezért ki kell egészíteni. (Módosító indítványok MI - 1. pontja) b. A szakszervezeti tisztségvisel k védelme és munkaid -kedvezménye b/1. Az ILO észrevételek hiányolják a J-b l a szakszervezeti tisztségvisel k védelmi id szakának a tisztség megsz nését követ id re történ kiterjesztését, amelyet az ILO esetjoga szükségesnek tart a hatékony védelemhez. Ilyen továbbél id szakot a hatályos Munka Törvénykönyve is tartalmaz. A MI pótolja e hiányosságot, s a hatályos szabályozással egyez en ezt a további védelmet a tisztség megsz nése után egy évig tartja fenn, ha a tisztségvisel legalább hat hónapig betöltötte a tisztségét. A MI egyúttal pontosítja a J. szövegét is, amikor a bírói gyakorlattal összhangban - utal arra, hogy mett l kezd en áll fenn a védelem. Ez a kiegészítés a szakszervezet megalakulásának id pontjában fontos. b/2. A MI kiegészíti a védelmi szabályokat azzal, hogy a munkáltató a közvetlen fels bb szakszervezet egyetértését az intézkedése el tt köteles beszerezni. b/3. Az ILO rámutatott arra, hogy a tisztségvisel ket megillet munkajogi védelem és munkaid -kedvezmény nem korlátozható a kollektív szerz dés kötésére jogosult szakszervezetek tisztségvisel ire, ezért az MI szövege az erre való utalást minden esetben eltörli. b/4. A Javaslat indokolatlanul korlátozza a felek szerz déskötési autonómiáját oly módon, hogy a munkaid -kedvezményt pénzben nem lehet megváltani. Ezért a MI ezt a szabályt úgy tartja fenn, hogy az csak a felek eltér megállapodásának hiányában irányadó. b/5. A munkaid -kedvezmény hatékony és megfelel felhasználását esetenként gátolhatja, ha azt mindig tíz nappal el bb kell bejelenteni. Ezért az MI úgy módosítja a rendelkezést, hogy rendkívüli esetben ett l el lehet térni. b/6. Az ILO észrevételeivel összhangban a tisztségvisel kre vonatkozó speciális

8 védelmi szabályok megsértése esetére is természetesen indokolt és szükséges a visszatartó erej szankciók kilátásba helyezése. Ezek a szankciók a munkaviszony megszüntetés esetén a jogviszony helyreállítása, egyéb egyoldalú hátrányos munkáltatói intézkedés esetén pedig annak érvénytelenítése. Emellett a munkáltató havi átlagkeresetnek megfelel összeg kárpótlás fizetésére is kötelezhet a MI szerint a jogsértés súlyának megfelel en. b/7. Az ILO észrevételekkel összhangban a MI kiterjeszti a tisztségvisel k speciális védelmét a munkaviszonyt megszüntet és a más munkakörbe és munkahelyre vagy munkáltatóhoz történ egyoldalú munkáltatói intézkedésekre vonatkozó diszkriminációs tilalmat minden más diszkriminációra is. b/8. A MI tisztségvisel i védelem hatálya alá es tisztségvisel k számát a Javaslatban szerepl munkavállalói létszámokhoz képest életszer bben, a magyar munkáltatók valós méreteit figyelembe véve határozza meg. A Javaslat egyúttal indokolatlanul és a szakszervezet autonómiáját sért módon korlátozza a védend tisztségvisel k számát. 1. A kollektív szerz désre vonatkozó rendelkezések Az ILO észrevételeiben rámutatott arra, hogy az üzemi tanács létét és intézményét nem lehet felhasználni a szakszervezetek helyzetének aláásására, ha m ködi szakszervezet is a munkahelyen. Ezért üzemi tanács csak akkor jogosítható fel kollektív szerz dés kötésére, ha nem m ködik szakszervezet egy munkahelyen. Rámutatott arra is az ILO, hogy az a rendelkezés, amely szerint a kollektív szerz dés nemcsak a munkavállalókra kedvez bb, hanem kedvez tlen irányba is eltérhet, nem segíti el a kollektív alkut és a békés munkaügyi kapcsolatokat. Az ILO azt is hangsúlyozta, hogy ha több szakszervezet is eléri a Javaslat szerinti 10 %-os taglétszámot, egyik sem hagyható ki a kollektív tárgyalásokból. Ezen észrevételek figyelembe vételével a MI a következ ket javasolja: a. üzemi megállapodás csak akkor szabályozhasson munkaviszonyra vonatkozó kérdéseket, ha a munkáltatónál egyáltalán nem m ködik szakszervezet, vagy nem terjed ki rá kollektív szerz dés hatálya. b. Üzemi megállapodás a munkavállalók hátrányára ne térhessen el a jogszabályi rendelkezésekt l, ez alól csak az adott munkahelyen fontos munkaszervezési, munkaid -beosztási szabályok lehetnek kivételek. c. A munkáltatónál m köd szakszervezetek akkor is legyenek jogosultak kollektív szerz dés kötésére, ha esetleg külön-külön nem, de együttesen elérik a tíz százalékos taglétszámot. d. A MI fenntartja a hatályos Munka Törvénykönyvének azt a rendelkezését, összhangban a jelen a) pontban írtakkal is, hogy tíz százalékos taglétszámú szakszervezet hiányában is köthessen a szakszervezet, vagy szakszervezetek kollektív szerz dést, ha azt (annak szövegét) a munkavállalók többsége érvényes szavazással elfogadja.

9 1. A munkavállalók képvisel inek tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga Az ILO észrevételek 35. pontja kifogásolja, hogy a Javaslat csoportos létszámcsökkentés, munkáltatói jogutódlás és a munkavállalók nagyobb csoportját érint munkáltatói intézkedések tervezete esetén nem jogosítja fel a szakszervezeteket a tájékoztatási és konzultációs joggal, hanem e jogokat csak az üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) gyakorolhatják. Az ILO szerint ez a szabályozás egyáltalán nem áll összhangban az ILO 87. és 98. sz. egyezményeivel, ezért azt mindenképpen módosítani kell és összhangba kell hozni a Magyarország által ratifikált egyezményekkel. a. A MI ennek megfelel en olyan módosítást javasol, amely a hatályos Munka Törvénykönyvével (Mt) is összhangban csoportos létszámcsökkentés esetén az üzemi tanácsot, ennek hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkez szakszervezetet, s mindkett hiányában a munkavállalók választott képvisel it jogosítja fel a tájékoztatási és a konzultáció (a Javaslat szövegében: tárgyalás) jogával. Munkáltatói jogutódlás esetében ugyancsak a hatályos Mt-vel összhangban a szakszervezetek jogaként határozza meg els helyen a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogot, s csak a munkáltatónál képviselettel rendelkez szakszervezetek hiányában élhet ezzel a joggal az üzemi tanács. Szakszervezet és üzemi tanács (üzemi megbízott) hiányában az érintett munkavállalókat illeti meg a tájékoztatáshoz való jog, konzultációs jog nélkül. b. A MI tájékoztatáshoz és konzultációhoz (tárgyaláshoz) való jogot a szakszervezetek közül a képviselettel rendelkez szakszervezet számára biztosítja, ahogyan a hatályos Mt is. c. A MI a munkavállalók képvisel inek tájékoztatáshoz és konzultációs joga gyakorlásához, az erre vonatkozó EU irányelvekkel összhangban nem korlátozza ezek id tartamát, hanem az irányelvekben meghatározott megfelel id fogalmát használja és értelmezi, annak mértékét igazítva a csoportos létszámleépítéssel, illetve munkajogi jogutódlással érintett munkavállalók létszámához, hiszen els sorban ez a körülmény befolyásolhatja a konzultáció szükséges id tartamát. Ennek figyelembe vétele nélkül nem lehet az id tartam megfelel, márpedig ez EU-s követelmény. A MI természetesen fenntartja azt a lehet séget, hogy a tárgyaló felek eltérhessenek együttesen a jogszabályban javasolt id tartamoktól. A MI a tájékoztatás és konzultáció együttes id tartamát az érintettek számához igazodóan határozza meg, csoportos létszámleépítésnél magasabb mértékben, mint jogutódlásnál, a következményeknek a munkavállalókra való kedvez tlenebb hatásához igazodóan. d. A MI az ILO észrevételekkel összhangban visszaállítja a hatályos Mt-t is figyelembe véve a szakszervezeteknek a munkavállalók nagyobb csoportját érint munkáltatói intézkedésekkel szembeni tájékoztatási és konzultációs jogot. e. A MI szabályozza a munkavállalók választott képvisel inek megválasztására vonatkozó, a Javaslatból hiányzó eljárást is, amelynek hiánya lényegében meghiúsíthatja e jog gyakorlását a munkavállalók részére szakszervezet és üzemi tanács hiányában. f. Meghatározza a MI a csoportos létszámleépítés és munkáltatói jogutódlás esetén a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal kötend megállapodás jogi jellegét is. A munkavállalók választott képvisel ivel ilyen megállapodás nem köthet. g. A MI pótolja a Javaslatnak a tájékoztatási és konzultációs (tárgyalási) jogok

10 megsértése esetére vonatkozó szankció hiányát, hiszen enélkül a munkáltatók lényegében büntetlenül szeghetik meg e kötelezettségüket. A MI ezért kimondja, hogy e jogok megsértésével meghozott munkáltatói intézkedést érvénytelenítheti a bíróság. h. A tájékoztatási és konzultációs jogok megsértésével kapcsolatos eljárás rendelkezését kiegészíti a kés bbi viták elkerülése érdekében a tárgyalási jog megsértésével is, továbbá pontosítja az eljárás megindítására rendelkezésre álló határid kezd id pontját. 1. A munkavállalói képvisel k fogalma Az MI az ILO észrevételek 38. pontjával összhangban kiegészíti a munkavállalók képvisel inek meghatározására vonatkozó rendelkezést a szakszervezeti képvisel kkel. Budapest, november 14. Munkástanácsok Országos Szövetsége

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN Gyorsfordítás NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN 2011 NOVEMBER Tartalom Bevezető megjegyzések Külön észrevételek a munkatörvénykönyv

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja A) AZ EGYÉNI MUNKAVISZONYT ÉRINT SZABÁLYOK Általános észrevétel A tervezet új

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

FELMÉRÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEKRŐL Részteljesítés

FELMÉRÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEKRŐL Részteljesítés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés FELMÉRÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEKRŐL Részteljesítés Készítette: Munka-Egészség-Ügy Tanácsadó Kft Budapest, 2014 Munka-Egészség-Ügy

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Jelen Közalkalmazotti Szabályzat Bitay Éva, a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola igazgatója és a közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak nevében eljáró Közalkalmazotti Tanács /KT/ alkotta,

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás ELN-166/2015 (12.08.) Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 1/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely a korábbi 1959. évi IV. törvényt

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Kollégiumainak Mőködési- és Házirendje A Kari Kollégiumi Tanács jóváhagyta: 2007. május 31-én A SZTE Egészségtudományi és Szociális

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról

egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: 4503- /2008-SZMM ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben