egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: /2008-SZMM ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról Budapest, április

2 2008. évi. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról 1. (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 193/T. - a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A munkáltatói igazolásnak a 98. (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően tartalmaznia kell a következőket: a) a tizenharmadik havi munkabérnek a munkaviszony megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a tizenharmadik havi illetményre jogosító időtartamot, illetve a kifizetés elmaradását, b) a munkaviszony megszűnésének évében ba) a munkavállaló keresőképtelenséget okozó betegségének időtartamát, bb) igénybe vett fizetés nélküli szabadság és szülési szabadság időtartamát, valamint bc) jogcímenként a rendes szabadság és a munkaszüneti napok kivételével minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a munkavállaló átlagkereset, illetve távolléti díj kifizetésben részesült. E bekezdés alkalmazásában időtartamon az időtartam kezdő és befejező időpontjának naptárilag történő megjelölését kell érteni. (2) Az Mt. 193/V. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 193/V. (1) A munkavállaló tizenharmadik havi munkabérre jogosult, ha a tárgyév teljes tartama alatt közigazgatási szervnél munkaviszonyban állt. A tizenharmadik havi munkabér a munkavállalót időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 90 nap munkaviszonnyal rendelkezik. (2) A tizenharmadik havi munkabérre jogosító idő számítása során a közigazgatási szerveknél tárgyévben fennállt munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén a munkavállaló részére járó tizenharmadik havi munkabér összegének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni annak a tárgyévben már megszűnt munkaviszonynak az időtartamát, amely után a munkavállaló a tizenharmadik havi munkabért időarányosan megkapta. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vehető figyelembe a munkaviszony szünetelésének időtartama. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint ha ezek együttes időtartama a 183 napot nem haladja meg 2

3 a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a munkavállaló átlagkereset, illetve a rendes szabadság kivételével távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (5) A tizenharmadik havi munkabér összege a munkavállaló munkaszerződésében foglalt, tárgyév december 1-jei személyi alapbérének havi összegével egyezik meg. (6) A tizenharmadik havi munkabért a tárgyév decemberében, a hónap 20. napjáig a munkavállaló számára ki kell fizetni. (7) Ha a munkaviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi munkabér időarányos részét az utolsó munkában töltött napon a munkavállaló részére ki kell fizetni. Ebben az esetben az (5) bekezdéstől eltérően a tizenharmadik havi munkabér mértékét a kifizetés időpontjában irányadó személyi alapbér összege alapján kell meghatározni. (8) Ha a tárgyévben kifizetett összeg a tizenharmadik havi munkabér, illetve annak időarányos része (1)-(6) bekezdés szerint megállapított összegét nem éri el, vagy meghaladja, a különbözetet a munkavállaló részére a tárgyévet követő január hónapra járó munkabérével együtt ki kell fizetni, illetve a tárgyévet követő január hónapra járó munkabéréből a 161. (2)-(3) bekezdések alkalmazásával le kell vonni. Ha a munkavállaló a tárgyévet követő január hónapra nem jogosult munkabérre, vagy január havi munkabéréből a 161. (2)-(3) bekezdés alkalmazásával nem lehet levonni a teljes különbözetet, a különbözetet részére a tárgyévet követő januári munkabér kifizetésére irányadó szabályok szerint kell megtéríteni, illetve tőle a 162. alkalmazásával kell visszakövetelni. (9) A (4) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető szünetelésnek a munkaszüneti nap miatt kiesett idő, illetőleg a heti pihenőnap (pihenőidő) miatti távollét. (10) E alkalmazásában a közigazgatási szervnél fennálló munkaviszonyon a közalkalmazotti, közszolgálati, ügyészségi szolgálati, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt, a fegyveres szervek hivatásos állományának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyát is érteni kell. 2. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) a helyébe a következő rendelkezés lép: 49. (1) A köztisztviselő tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyév teljes tartama alatt közszolgálati jogviszonyban állt. A tizenharmadik havi illetmény a köztisztviselőt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 90 nap közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. (2) A tizenharmadik havi illetményre jogosító idő számítása során a tárgyévben fennállt közszolgálati jogviszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén a köztisztviselőnek járó tizenharmadik havi illetmény összegének megállapítása során 3

4 figyelmen kívül kell hagyni annak a tárgyévben már megszűnt közszolgálati jogviszonynak az időtartamát, amely után a köztisztviselő a tizenharmadik havi illetményt időarányosan megkapta. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vehető figyelembe a közszolgálati jogviszony szünetelésének időtartama. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint ha ezek együttes időtartama a 183 napot nem haladja meg a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a köztisztviselő átlagkereset, illetve a rendes szabadság kivételével távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (5) A tizenharmadik havi illetmény összege a köztisztviselő kinevezésében foglalt, tárgyév december 1-jei illetményének összegével egyezik meg. (6) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyév decemberében, a hónap 20. napjáig a köztisztviselő számára ki kell fizetni. (7) Ha a közszolgálati jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény időarányos részét az utolsó munkában töltött napon a köztisztviselő részére ki kell fizetni. Ebben az esetben az (5) bekezdéstől eltérően a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában irányadó illetmény összege alapján kell meghatározni. (8) Ha a tárgyévben kifizetett összeg a tizenharmadik havi illetmény, illetve annak időarányos része (1)-(6) bekezdés szerint megállapított összegét nem éri el, vagy meghaladja, a különbözetet a köztisztviselő részére a tárgyévet követő január hónapra járó illetményével együtt ki kell fizetni, illetve a tárgyévet követő január hónapra járó illetményéből a Munka Törvénykönyve 161. (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. Ha a köztisztviselő a tárgyévet követő január hónapra nem jogosult illetményre, vagy január havi illetményéből a Munka Törvénykönyve 161. (2)-(3) bekezdés alkalmazásával nem lehet levonni a teljes különbözetet, a különbözetet részére a tárgyévet követő januári illetmény kifizetésére irányadó szabályok szerint kell megtéríteni, illetve tőle a Munka Törvénykönyve ának alkalmazásával kell visszakövetelni. (9) A (4) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető szünetelésnek a munkaszüneti nap miatt kiesett idő, illetőleg a heti pihenőnap (pihenőidő) miatti távollét. (10) E alkalmazásában közszolgálati jogviszonyon az e törvény hatálya alá tartozó szervnél fennálló munkaviszonyt, valamint a közalkalmazotti, ügyészségi szolgálati, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt, a fegyveres szervek hivatásos állományának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyát is érteni kell. (2) A Ktv a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 4

5 (4) A munkáltató a közszolgálati jogviszony megszűnésekor, megszüntetésekor a köztisztviselő részére közszolgálati igazolást ad. (5) A közszolgálati igazolásnak tartalmaznia kell különösen a) a köztisztviselő természetes személyazonosító adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap), b) a köztisztviselő TAJ számát, c) a munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban töltött idő tartamát, d) a köztisztviselő illetményéből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultját, e) a köztisztviselő által a közszolgálati jogviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát, f) a 19. (2) bekezdése alapján meghatározott, emelt összegű végkielégítésben való részesülést, g) a köztisztviselő munkakörét, h) a jubileumi jutalom kifizetését és ennek időpontját, i) a tizenharmadik havi illetménynek a közszolgálati jogviszony megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a tizenharmadik havi illetményre jogosító időtartamot, illetve a kifizetés elmaradását, j) a közszolgálati jogviszony megszűnésének évében ja) a köztisztviselő keresőképtelenséget okozó betegségének időtartamát, jb) igénybe vett fizetés nélküli szabadság és szülési szabadság időtartamát, valamint jc) jogcímenként a rendes szabadság és a munkaszüneti napok kivételével minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a köztisztviselő átlagkereset, illetve távolléti díj kifizetésben részesült, k) a közszolgálati jogviszony megszűnésének módját, és ha e törvény indokolási kötelezettséget ír elő, a megszüntetés okát. Ez utóbbiakat a köztisztviselő kérésére a köztisztviselő kérésére a közszolgálati igazolásból mellőzni kell. Az i-j) pontok alkalmazásában időtartamon az időtartam kezdő és befejező időpontjának naptárilag történő megjelölését kell érteni. 3. (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 36. -ának (2) bekezdése c)-d) pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép: [A közalkalmazotti igazolásnak - a Munka Törvénykönyve 98. (2) bekezdésének a)-e) pontjában és (3)-(4) bekezdésében foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell] c) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének évében 5

6 ca) a közalkalmazott keresőképtelenséget okozó betegségének időtartamát, cb) igénybe vett fizetés nélküli szabadság és szülési szabadság időtartamát, valamint cc) jogcímenként a rendes szabadság és a munkaszüneti napok kivételével minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset, illetve távolléti díj kifizetésben részesült, d) a tizenharmadik havi illetménynek a közalkalmazotti jogviszony megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a tizenharmadik havi illetményre jogosító időtartamot, illetve a kifizetés elmaradását, (2) A Kjt ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A c)-d) pontok alkalmazásában időtartamon az időtartam kezdő és befejező időpontjának naptárilag történő megjelölését kell érteni. (3) A Kjt a helyébe a következő rendelkezés lép: 68. (1) A közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyév teljes időtartama alatt közalkalmazotti jogviszonyban állt. A tizenharmadik havi illetmény a közalkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 90 nap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. (2) A tizenharmadik havi illetményre jogosító idő számítása során a tárgyévben fennállt közalkalmazotti jogviszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén a közalkalmazottnak járó tizenharmadik havi illetmény összegének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni annak a tárgyévben már megszűnt közalkalmazotti jogviszonynak az időtartamát, amely után a közalkalmazott a tizenharmadik havi illetményt időarányosan megkapta. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vehető figyelembe a közalkalmazotti jogviszony szünetelésének időtartama. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint ha ezek együttes időtartama a 183 napot nem haladja meg a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset, illetve a rendes szabadság kivételével távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (5) A tizenharmadik havi illetmény összege a közalkalmazott kinevezésében foglalt, tárgyév december 1-jei illetményének összegével egyezik meg. (6) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyév decemberében, a hónap 20. napjáig a közalkalmazott számára ki kell fizetni. (7) Ha a közalkalmazotti jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény időarányos részét az utolsó munkában töltött napon a közalkalmazott részére ki kell fizetni. 6

7 Ebben az esetben az (5) bekezdéstől eltérően a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában irányadó illetmény összege alapján kell meghatározni. (8) Ha a tárgyévben kifizetett összeg a tizenharmadik havi illetmény, illetve annak időarányos része (1)-(6) bekezdés szerint megállapított összegét nem éri el, vagy meghaladja, a különbözetet a közalkalmazott részére a tárgyévet követő január hónapra járó illetményével együtt ki kell fizetni, illetve a tárgyévet követő január hónapra járó illetményéből a Munka Törvénykönyve 161. (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. Ha a közalkalmazott a tárgyévet követő január hónapra nem jogosult illetményre, vagy január havi illetményéből a Munka Törvénykönyve 161. (2)-(3) bekezdés alkalmazásával nem lehet levonni a teljes különbözetet, a különbözetet részére a tárgyévet követő januári illetmény kifizetésére irányadó szabályok szerint kell megtéríteni, illetve tőle a Munka Törvénykönyve ának alkalmazásával kell visszakövetelni. (9) A (4) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető szünetelésnek a munkaszüneti nap miatt kiesett idő, illetőleg a heti pihenőnap (pihenőidő) miatti távollét. (10) E alkalmazásában közalkalmazotti jogviszonyon a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél fennálló munkaviszonyt, a közszolgálati jogviszonyt, az ügyészségi szolgálati, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt, a fegyveres szervek hivatásos állományának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyát is érteni kell. 4. (1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) 48. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 48. (1) Az ügyész tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyév teljes tartama alatt ügyészségi szolgálati viszonyban állt. A tizenharmadik havi illetmény az ügyészt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 90 nap ügyészségi szolgálati viszonnyal rendelkezik. (2) A tizenharmadik havi illetményre jogosító idő számítása során a tárgyévben fennállt ügyészségi szolgálati viszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén az ügyésznek járó tizenharmadik havi illetmény összegének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni annak a tárgyévben már megszűnt ügyészségi szolgálati jogviszonynak az időtartamát, amely után az ügyész a tizenharmadik havi illetményt időarányosan megkapta. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vehető figyelembe az ügyészségi szolgálati viszony szünetelésének időtartama. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint ha ezek együttes időtartama a 183 napot nem haladja meg 7

8 a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az ügyész átlagkereset, illetve a rendes szabadság kivételével távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (5) A tizenharmadik havi illetmény összege a) a tárgyév december 1-jén, b) az ügyészségi szolgálati viszony év közben történt megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon megállapított illetmény összege. (6) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyév decemberében, a hónap 20. napjáig az ügyész számára ki kell fizetni. (7) Ha az ügyészségi szolgálati viszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény időarányos részét az utolsó munkában töltött napon kell az ügyész részére kifizetni. (8) Ha a tárgyévben kifizetett összeg a tizenharmadik havi illetmény, illetve annak időarányos része (1)-(6) bekezdés szerint megállapított összegét nem éri el, vagy meghaladja, a különbözetet az ügyész részére a tárgyévet követő január hónapra járó illetményével együtt ki kell fizetni, illetve a tárgyévet követő január hónapra járó illetményéből a Munka Törvénykönyve 161. (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. Ha az ügyész a tárgyévet követő január hónapra nem jogosult illetményre, vagy január havi illetményéből a Munka Törvénykönyve 161. (2)-(3) bekezdés alkalmazásával nem lehet levonni a teljes különbözetet, a különbözetet részére a tárgyévet követő januári illetmény kifizetésére irányadó szabályok szerint kell megtéríteni, illetve tőle a Munka Törvénykönyve ának alkalmazásával kell visszakövetelni. (9) Az (1)-(8) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos része nem illeti meg az ügyészt, ha a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntetőeljárás folyik, b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, c) ügyészségi szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette, d) ügyészségi szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette. (10) A tizenharmadik havi illetmény, illetve az időarányos része az ügyészt visszamenőleg illeti meg, ha fegyelmi, illetőleg büntetőjogi felelősségét nem állapították meg. (11) A (4) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető szünetelésnek a munkaszüneti nap miatt kiesett idő, illetőleg a heti pihenőnap (pihenőidő) miatti távollét. (12) E alkalmazásában ügyészségi szolgálati viszonyon a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél fennálló munkaviszonyt, a közszolgálati 8

9 jogviszonyt, a közalkalmazotti, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt, a fegyveres szervek hivatásos állományának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyát is érteni kell. (2) Az Üsztv ának (3) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-g) pont megjelölése d)-h) pontra változik: [Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a Munka Törvénykönyve] c) 98. (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltatói igazolásnak a 98. (2) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a következőket is: ca) a tizenharmadik havi illetménynek az ügyészségi szolgálati jogviszony megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a tizenharmadik havi illetményre jogosító időtartamot, illetve a kifizetés elmaradását, cb) az ügyészségi szolgálati jogviszony megszűnésének évében (i) az ügyész keresőképtelenséget okozó betegségének időtartamát, (ii) igénybe vett fizetés nélküli szabadság és szülési szabadság időtartamát, valamint (iii) jogcímenként a rendes szabadság és a munkaszüneti napok kivételével minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az ügyész átlagkereset, illetve távolléti díj kifizetésben részesült. E pont alkalmazásában időtartamon az időtartam kezdő és befejező időpontjának naptárilag történő megjelölését kell érteni. 5. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 61. (2) bekezdése a következő g)-h) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az f) pont végén az írásjel pontosvesszőre változik: [Az (1) bekezdésben említett igazolás tartalmazza a hivatásos állomány tagjának:] g) a tizenharmadik havi illetmény szolgálati viszonya megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a tizenharmadik havi illetményre jogosító időtartamot, illetve a kifizetés elmaradását, h) a szolgálati viszony megszűnésének évében ha) a 93. -ban meghatározott egészségügyi szabadság időtartamát, hb) igénybe vett illetmény nélküli szabadság időtartamát, valamint hc) jogcímenként az alap, pótszabadság, szülési szabadság és a munkaszüneti napok kivételével minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a hivatásos állomány tagja átlagkereset, illetve távolléti díj kifizetésben részesült. A g)-h) pont alkalmazásában időtartamon az időtartam kezdő és befejező időpontjának naptárilag történő megjelölését kell érteni. (2) A Hszt a helyébe a következő rendelkezés lép: 9

10 109. (1) A hivatásos állomány tagja egyhavi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgyév teljes tartama alatt szolgálati viszonyban állt. A tizenharmadik havi illetmény a hivatásos állomány tagját időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 90 nap szolgálati viszonnyal rendelkezik. (2) A tizenharmadik havi illetményre jogosító idő számítása során a tárgyévben fennállt szolgálati viszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén a hivatásos állomány tagjának járó tizenharmadik havi illetmény összegének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni annak a tárgyévben már megszűnt közszolgálati jogviszonynak az időtartamát, amely után a hivatásos állomány tagja a tizenharmadik havi illetményt időarányosan megkapta. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál az alap-, pótszabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint ha ezek együttes időtartama a 183 napot nem haladja meg a) a 93. -ban meghatározott egészségügyi szabadság, b) a 30 napot meg nem haladó illetmény nélküli szabadság időtartamát, valamint c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a hivatásos állomány tagja átlagkereset, illetve az alap-, pótszabadság valamint a szülési szabadság kivételével távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (5) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december 1-jén irányadó távolléti díj összegével egyezik meg. (6) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyév decemberében, a hónap 20. napjáig a hivatásos állomány tagja számára ki kell fizetni. (7) Ha a szolgálati viszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény időarányos részét az utolsó munkában töltött napon a hivatásos állomány tagja részére ki kell fizetni. Ebben az esetben az (5) bekezdéstől eltérően a tizenharmadik havi illemtény mértékét a kifizetés esedékességekor irányadó távolléti díj összege alapján kell meghatározni. (8) Ha a tárgyévben kifizetett összeg a tizenharmadik havi illetmény, illetve annak időarányos része (1)-(6) bekezdés szerint megállapított összegét nem éri el, vagy meghaladja, a különbözetet a hivatásos állomány tagja részére a tárgyévet követő január hónapra járó illetményével együtt ki kell fizetni, illetve a tárgyévet követő január hónapra járó illetményéből a 106. (2) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. Ha a hivatásos állomány tagja a tárgyévet követő január hónapra nem jogosult illetményre, vagy január havi illetményéből a 106. (2) bekezdés alkalmazásával nem lehet levonni a teljes különbözetet, a különbözetet részére a tárgyévet követő januári illetmény kifizetésére irányadó szabályok szerint kell megtéríteni, illetve tőle a 106. (3) bekezdésének alkalmazásával kell visszakövetelni. (9) A (4) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető szünetelésnek a munkaszüneti nap miatt kiesett idő, illetőleg a heti pihenőnap (pihenőidő) miatti távollét. 10

11 (10) E alkalmazásában hivatásos szolgálati viszonyon a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél fennálló munkaviszonyt, a közszolgálati jogviszonyt, a közalkalmazotti, ügyészségi szolgálati, bírói szolgálati, az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyát is érteni kell. 6. (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 29. (2) bekezdése a következő f)-g) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az e) pont végre vessző kerül: [Az (1) bekezdés szerinti igazolás] f) a tizenharmadik havi illetménynek a szolgálati viszony megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a tizenharmadik havi illetményre jogosító időtartamot, illetve a kifizetés elmaradását, g) a szolgálati viszony megszűnésének évében ga) az igazságügyi alkalmazott keresőképtelenséget okozó betegségének időtartamát, gb) igénybe vett fizetés nélküli szabadság és szülési szabadság időtartamát, valamint gc) jogcímenként a rendes szabadság és a munkaszüneti napok kivételével minden olyan munkában nem töltött időtartamot, amely alatt a hivatásos állomány tagja átlagkereset, illetve távolléti díj kifizetésben részesült [tartalmazza.] (2) Az Iasz. 29. (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Az f)-g) pont alkalmazásában időtartamon az időtartam kezdő és befejező időpontjának naptárilag történő megjelölését kell érteni. (3) Az Iasz a helyébe a következő rendelkezés lép: 116. (1) Az igazságügyi alkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyév teljes tartama alatt szolgálati viszonyban állt. A tizenharmadik havi illetmény az igazságügyi alkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 90 nap szolgálati viszonnyal rendelkezik. (2) A tizenharmadik havi illetményre jogosító idő számítása során a tárgyévben fennállt szolgálati viszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén az igazságügyi alkalmazottnak járó tizenharmadik havi illetmény összegének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni annak a tárgyévben már megszűnt szolgálati jogviszonynak az időtartamát, amely után az igazságügyi alkalmazott a tizenharmadik havi illetményt időarányosan megkapta. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama. 11

12 (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint ha ezek együttes időtartama a 183 napot nem haladja meg a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az igazságügyi alkalmazott átlagkereset, illetve a rendes szabadság kivételével távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (5) A tizenharmadik havi illetmény összege a) a tárgyév december 1-jén, b) a szolgálati viszony év közben történt megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon megállapított illetmény összege. (6) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyév decemberében, a hónap 20. napjáig az igazságügyi alkalmazott számára ki kell fizetni. (7) Ha a szolgálati viszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény időarányos részét az utolsó munkában töltött napon az igazságügyi alkalmazott részére ki kell fizetni. (8) Ha a tárgyévben kifizetett összeg a tizenharmadik havi illetmény, illetve annak időarányos része (1)-(6) bekezdés szerint megállapított összegét nem éri el, vagy meghaladja, a különbözetet az igazságügyi alkalmazott részére a tárgyévet követő január hónapra járó illetményével együtt ki kell fizetni, illetve a tárgyévet követő január hónapra járó illetményéből az Mt (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. Ha az igazságügyi alkalmazott a tárgyévet követő január hónapra nem jogosult illetményre, vagy január havi illetményéből az Mt (2)-(3) bekezdés alkalmazásával nem lehet levonni a teljes különbözetet, a különbözetet részére a tárgyévet követő januári illetmény kifizetésére irányadó szabályok szerint kell megtéríteni, illetve tőle az Mt ának alkalmazásával kell visszakövetelni. (9) A (4) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető szünetelésnek a munkaszüneti nap miatt kiesett idő, illetőleg a heti pihenőnap (pihenőidő) miatti távollét. (10) E alkalmazásában szolgálati viszonyon a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél fennálló munkaviszonyt, a közszolgálati jogviszonyt, a közalkalmazotti, ügyészségi szolgálati, bírói szolgálati jogviszonyt, a fegyveres szervek hivatásos állományának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyát is érteni kell. 7. (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 65. (2) bekezdése a következő g)-h) ponttal egészül ki, egyidejűleg az f) pont végén lévő írásjel pontosvesszőre változik: 12

13 [Az (1) bekezdésben említett igazolás tartalmazza az állomány tagjának] g) a tizenharmadik havi illetmény szolgálati viszonya megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a tizenharmadik havi illetményre jogosító időtartamot, illetve a kifizetés elmaradását, valamint h) a szolgálati viszonya megszűnésének évében ha) a ban meghatározott egészségügyi szabadság időtartamát, hb) igénybe vett illetmény nélküli szabadság időtartamát, valamint hc) jogcímenként az alap-, pótszabadság, szülési szabadság és a munkaszüneti napok kivételével minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az állomány tagja átlagkereset, illetve távolléti díj kifizetésben részesült. (2) A Hjt. 65. (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A g)-h) pont alkalmazásában időtartamon az időtartam kezdő és befejező időpontjának naptárilag történő megjelölését kell érteni. (3) A Hjt a helyébe a következő rendelkezés lép: 119. (1) Az állomány tagja egyhavi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgyév teljes tartama alatt szolgálati viszonyban állt. A tizenharmadik havi illetmény az állomány tagját időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 90 nap szolgálati viszonnyal rendelkezik. (2) A tizenharmadik havi illetményre jogosító idő számítása során a tárgyévben fennállt szolgálati viszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén az állomány tagjának járó tizenharmadik havi illetmény összegének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni annak a tárgyévben már megszűnt szolgálati jogviszonynak az időtartamát, amely után az állomány tagja a tizenharmadik havi illetményt időarányosan megkapta. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem vehető figyelembe a munkában nem töltött idő. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál az alap-, pót szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint ha ezek együttes időtartama a 183 napot nem haladja meg a) a ban meghatározott egészségügyi szabadság, b) a 30 napot meg nem haladó illetmény nélküli szabadság időtartamát, valamint c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az állomány tagja átlagkereset, illetve az alap-, pótszabadság valamint a szülési szabadság kivételével távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (5) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december 1-jén irányadó távolléti díj összegével egyezik meg. (6) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyév decemberében, a hónap 20. napjáig az állomány tagja számára ki kell fizetni. 13

14 (7) Ha a szolgálati viszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény időarányos részét az utolsó munkában töltött napon az állomány tagja részére ki kell fizetni. Ebben az esetben az (5) bekezdéstől eltérően a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés esedékességekor irányadó távolléti díj összege alapján kell meghatározni. (8) Ha a tárgyévben kifizetett összeg a tizenharmadik havi illetmény, illetve annak időarányos része (1)-(6) bekezdés szerint megállapított összegét nem éri el, vagy meghaladja, a különbözetet az állomány tagja részére a tárgyévet követő január hónapra járó illetményével együtt ki kell fizetni, illetve a tárgyévet követő január hónapra járó illetményéből a 116. (2), illetve (6) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. Ha az állomány tagja a tárgyévet követő január hónapra nem jogosult illetményre, vagy január havi illetményéből a 116. (2), illetve (6) bekezdés alkalmazásával nem lehet levonni a teljes különbözetet, a különbözetet részére a tárgyévet követő januári illetmény kifizetésére irányadó szabályok szerint kell megtéríteni, illetve tőle a 116. (3) bekezdésének alkalmazásával kell visszakövetelni. (9) A (4) bekezdés alkalmazásában nem tekinthető munkában nem töltött időnek a munkaszüneti nap miatt kiesett idő, illetőleg a heti pihenőnap (pihenőidő) miatti távollét. (10) E alkalmazásában szolgálati viszonyon a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél fennálló munkaviszonyt, továbbá a Hjt. 2. (31) bekezdése szerinti közszolgálati jogviszonyt is érteni kell. 8. (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) ának (2)-(7) bekezdés helyébe a következő (2)-(8) bekezdés lép: (2) A külön juttatást a bíró tárgyév december 1-jén hatályos kinevezésében meghatározott illetmény alapján kell megállapítani, és tárgyév decemberében, a hónap 20. napjáig a bíró számára ki kell fizetni. (3) A bíró a külön juttatás teljes összegére akkor jogosult, ha az adott naptári évben folyamatosan bírói szolgálati viszonyban állt. Arányosan csökkentett összegű juttatás jár, ha a bíró folyamatos szolgálati viszonya a naptári évben a 90 napot elérte. (4) A külön juttatásra jogosító idő számítása során a szolgálati viszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén a bírónak járó külön juttatás összegének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni annak a tárgyévben már megszűnt bírói szolgálati jogviszonynak az időtartamát, amely után a bíró a külön juttatást időarányosan megkapta. (5) Ha a bíró folyamatos szolgálati viszonya a naptári évben a 90 napot nem érte el, külön juttatásra nem jogosult. (6) A külön juttatásra való jogosultság szempontjából a fizetés nélküli szabadság ideje nem vehető figyelembe. (7) Ha a szolgálati viszony év közben szűnik meg, a külön juttatás időarányos részét az utolsó munkában töltött napon a bíró részére ki kell fizetni. Ebben az esetben a (2) bekezdéstől 14

15 eltérően a külön juttatás mértékét a kifizetés időpontjában irányadó illetmény összege alapján kell meghatározni. (8) Ha a tárgyévben kifizetett összeg a külön juttatás, illetve annak időarányos része (1)-(6) bekezdés szerint megállapított összegét nem éri el, illetve meghaladja, a különbözetet a bíró részére a tárgyévet követő január hónapra járó illetményével együtt ki kell fizetni, illetve a tárgyévet követő január hónapra járó illetményéből a Munka Törvénykönyve 161. (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. Ha a bíró a tárgyévet követő január hónapra nem jogosult illetményre, vagy január havi illetményéből a Munka Törvénykönyve 161. (2)-(3) bekezdés alkalmazásával nem lehet levonni a teljes különbözetet, a különbözetet részére a tárgyévet követő januári illetmény kifizetésére irányadó szabályok szerint kell megtéríteni, illetve tőle a Munka Törvénykönyve ának alkalmazásával kell visszakövetelni. (9) E alkalmazásában szolgálati viszonyon a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél fennálló munkaviszonyt, a közszolgálati jogviszonyt, a közalkalmazotti, ügyészségi szolgálati, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt, a fegyveres szervek hivatásos állományának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyát is érteni kell. (2) A Bjt a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A munkáltatói igazolásnak az Mt ának (2) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a következőket is: a) a külön juttatásnak a szolgálati viszony megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a külön juttatásra jogosító időtartamot, illetve a kifizetés elmaradását, b) a szolgálati jogviszony megszűnésének évében ba) a bíró keresőképtelenséget okozó betegségének időtartamát, bb) igénybe vett fizetés nélküli szabadság és szülési szabadság időtartamát, valamint bc) jogcímenként a rendes szabadság és a munkaszüneti napok kivételével minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a bíró átlagkereset, illetve távolléti díj kifizetésben részesült. E bekezdés alkalmazásában időtartamon az időtartam kezdő és befejező időpontjának naptárilag történő megjelölését kell érteni. (1) E törvény a (2) bekezdés kivételével január 1-jén lép hatályba. 9. (2) A február 1-jén lép hatályba azzal, hogy a külön juttatásra jogosító időt január 1-jétől kell számítani. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló évi XXXIII. törvény. 15

16 (4) Ha a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) 2008-ban kifizetett részleteinek összege a tizenharmadik havi illetmény (munkabér), illetve időarányos része a vonatkozó jogállási törvényben megállapított összegét nem éri el, vagy meghaladja, az elszámolásra az Mt. 193/V. -ának (8) bekezdésének, a Ktv a (8) bekezdésének, a Kjt a (8) bekezdésének, az Üsztv a (8) bekezdésének, a Hszt a (8) bekezdésének, az Iasz a (8) bekezdésének, valamint a Hjt a (8) bekezdésének e törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (5) A tizenharmadik havi illetmény 2008-ban kifizetett részleteinek elszámolásánál az ügyészek és az igazságügyi alkalmazottak esetében a évre járó tizenharmadik havi illetmény összegét a január 16-án megállapított illetményük összege alapján kell számítani. 16

17 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Javaslat a közszolgálati jogviszonytörvények módosítására tesz javaslatot az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között február 19-én létrejött megállapodás 8. pontjának végrehajtása céljából. A Javaslat ezért módosítja a Munka Törvénykönyve [1992. évi XXII. törvény, Mt.], a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény [Kjt.], a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény [Ktv.], a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény [Hszt.], a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény [Hjt.], az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló évi LXXX. törvény [Üsztv.], az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény [Iasz.], valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény [Bjt.] szabályait (a továbbiakban: jogállási törvények). A hatályos szabályok alapján a közszolgálatban dolgozók július 1-jétől kezdődően a tárgyév után járó 13. havi illetményükhöz nem utólag, hanem évközben havi részletekben, előlegszerűen jutnak hozzá. A megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint azonban 2009-től kezdődően a tizenharmadik havi illetmény kifizetésére a tárgyév decemberében kell, hogy sor kerüljön. Ennek megfelelően a törvényjavaslat úgy módosítja a közszolgálatban foglalkoztatottak jogállására vonatkozó törvényeket, hogy január 1-jétől először decemberében a 13. havi illetményt a tárgyév decemberében kell kifizetni. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az hoz Valamennyi jogállási törvényre vonatkozóan egységesen a 13. havi illetmény tárgyév decemberében, legkésőbb december 20-áig történő kifizetéséről rendelkezik a Javaslat. Általános értelmezés szerint jelenleg az évközi jogviszonyváltás esetén minden egyes jogviszonyban külön-külön vizsgálják a három hónap meglétét. Ezért a Javaslat minden egyes jogállási törvényben kimondja, hogy a tizenharmadik havi illetményre jogosító idő számítása során a tárgyévben fennállt közszolgálati jogviszonyok időtartamát össze kell számítani. Összeszámítás esetén azonban figyelmen kívül kell hagyni a tizenharmadik havi illetmény összegének megállapítása során annak a tárgyévben megszűnt közszolgálati jogviszonynak az időtartamát, amely után a közszolgálatban dolgozó a tizenharmadik havi illetményt időarányosan már megkapta. A Javaslat az alkotmányos elveknek megfelelően biztosítja továbbá, hogy a különböző jogállási törvények hatálya alá tartozó közszolgálatban eltöltött időket is figyelembe kelljen venni, ha amiatt esne el a közszolgálatban dolgozó a tizenharmadik havi illetményétől, mert év közben más jogállási törvény hatálya alá került. Ehhez szükséges továbbá a jogállási törvényekben szereplő, a közszolgálati jogviszony megszűnésekor kiállított munkáltatói igazolások pontosítása is. A Javaslat alapján tehát a 13. havi illetményre való jogosultságnak, valamint összegének meghatározása során a munkáltatónak nem csak azt kell megvizsgálnia, hogy mennyi időt töltött a közszolgálatban dolgozó tárgyévben nála jogviszonyban, valamint ezt megelőzően az adott jogállási törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban, hanem azt is, hogy tárgyévben összességében hány hónap közszolgálatban eltöltött jogviszonya volt (értve ezalatt valamennyi 17

18 jogállási törvény hatálya alá tartozó jogviszonyt) és ezekben a jogviszonyokban jogosult volt-e a tizenharmadik havi illetmény időarányos részére. A következőkben néhány példával szemléltetve bemutatjuk a tizenharmadik havi illetmény Javaslat szerinti új összeszámítási szabályait évközi jogviszonyváltás esetén. (A példák azt az esetet veszik alapul, ha a közszolgálati jogviszony fennállása alatt nem szünetel.) a) Ha a köztisztviselő tárgyévben januártól októberig (10 hónap) áll közszolgálati jogviszonyban egy központi közigazgatási szervénél (szerv1), majd ezt követően véglegesen áthelyezik egy másik központi közigazgatási szervhez (szerv2), ebben az esetben szerv1-nek a közszolgálati jogviszony megszűnésekor ki kell fizetnie részére a tizenharmadik havi illetmény 10/12-ed részét. Szerv2-nek pedig decemberben hiába áll fenn vele a jogviszony csak 2 hónapja kötelessége a tizenharmadik havi illetmény 2/12-ed részét kifizetni, figyelemmel arra, hogy a köztisztviselőnek összesen 12 hónap jogviszonya állt fenn tárgyévben. b) Ha tárgyévben januártól-februárig (2 hónap) állt jogviszonyban a köztisztviselő szerv1-nél és ezután helyezték át szerv2-höz, ahol az év további részét töltötte (10 hónapot) akkor figyelemmel arra, hogy szintén 12 havi közszolgálati jogviszonya áll fenn tárgyévben a köztisztviselőnek szerv2-nek a teljes tizenharmadik havi illetményt kell kifizetnie, mert a január-február hónapot is figyelembe kell vennie a tizenharmadik havi illetmény összegének megállapítása során. Szerv1-nél ugyanis, tekintettel arra, hogy csupán 2 hónapig állt fenn vele a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya, a köztisztviselő nem válik jogosulttá a tizenharmadik havi illetmény időarányos részére. c) Ha tárgyévben januártól-februárig (2 hónap) állt szerv1-nél közszolgálati jogviszonyban a köztisztviselő, majd ezt követően helyezték át szerv2-höz, ahol két hónap után megszűnt a jogviszonya, az esetben figyelemmel a b) pontban írtakra szerv2-nél válik jogosulttá a tizenharmadik havi illetmény 4/12-ed részére. d) Ha tárgyévben januártól-márciusig (3 hónap) állt jogviszonyban a köztisztviselő szerv1- nél, akkor szerv1-nél a köztisztviselő a tizenharmadik havi illetmény 3/12-ed részére jogosulttá válik, ezt szerv1-nek részére ki kell fizetne. Ha ezután csupán 1 hónapot tölt tárgyévben szerv2- nél közszolgálati jogviszonyban, akkor szerv2, figyelemmel arra, hogy a köztisztviselő már négy hónap közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, de ebből 3 hónapra már kapott időarányosan tizenharmadik havi illetményt, köteles részére a tizenharmadik havi illetmény 1/12-ed részét kifizetni. Figyelemmel továbbá arra, hogy a Javaslat alapján a különböző jogállási törvények hatálya alá tartozó jogviszonyokban tárgyévben eltöltött töredék időket is össze kell számítani, a példák megfelelően irányadóak akkor is, ha szerv1 és szerv2 különböző jogállási törvények hatálya alá tartozó munkáltatók. A Javaslat alapján a 13. havi illetmény a közszolgálatban dolgozó kinevezésében foglalt, tárgyév december 1-jei illetményének összegével egyezik meg. Ennek megfelelően a kinevezésének december 1-jén hatályos állapota szerinti illetményére lesz jogosult a közszolgálatban dolgozó. A tárgyévet követő évben történő utólagos elszámolás habár nem a hatályos szabályok szerinti részletességgel továbbra is szükséges, figyelemmel többek közt arra, hogy tárgyév decemberében fennállhatnak olyan körülmények, amelyek szükségessé tehetik az utólagos korrekciót. Mindemellett a Javaslat a 13. havi illetményre jogosító idő megállapítására, valamint a szünetelésére vonatkozó szabályokhoz kapcsolódó pontosító, a jogalkalmazást segítő rendelkezéseket is tartalmaz: 18

19 - Egyértelművé teszi a Javaslat, hogy a rendes szabadság függetlenül annak időtartamától teljes egészében beszámít a 13. havi illetményre jogosító időbe. - Emellett értelmező rendelkezést épít be a jogállási törvényekbe arra vonatkozóan, hogy a szünetelés időtartamának számításakor a munkaszüneti nap miatt kiesett időt, valamint a heti pihenőnap (pihenőidő) miatt kiesett időt figyelmen kívül kell hagyni. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis a munkaszüneti nap miatti távollétet össze kell számítani a többi jogviszony szünetelési idővel. Így előfordulhat az az eset, hogy a munkaszüneti napok miatt haladja meg a hat hónapot a szünetelési időtartam, ami jelentősen csökkenti a 13. havi juttatás összegét. - Figyelemmel a jogszabályi változásokra, a szünetelési jogcímek közül a tartalékos katonai szolgálat esetét a Javaslat törli a jogállási törvényekből. - A jogállási törvényekben szereplő, a 13. havi illetményre vonatkozó szabályozásnál irányadó időtartamok hónapokban vannak jelenleg meghatározva. Ezeket a mértékeket a Javaslat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében hónapok helyett napra pontosítja (pl. 6 hónap helyett 183 nap). Az egyes munkavégzési, illetve szünetelési időszakok törvény szerinti összeszámításakor a három, illetve hat hónap pontos megállapítása nehézséget okozott egyes határesetekben, figyelemmel arra, hogy a jogállási törvények nem határozzák meg a töredék időszakok beszámítását a hónapos időtartamba, továbbá a jogszabályok nem rögzítik, hány napot kell összességében egy hónapnak tekinteni. A 8. -hoz A Bjt. módosításának célja az is, hogy a 13. havi illetményre jogosító bírói szolgálati viszony időtartama (6 hónap) a többi jogviszonyban már egységesített időtartamához (3 hónap, illetve 90 nap) igazodjon. A módosítás a bírákra nézve is pozitív hatású, tekintettel arra, hogy a tárgyévben eltöltött három hónap bírói szolgálati viszony után már időarányosan jár a 13. havi illetmény. A Javaslat január 1-jén lép hatálya. A 9. -hoz 19

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya:

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Javaslat a BARCIKA Szolg Kft.vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/3090. számú törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3090. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Tisztelt Közgyőlés! Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 10/2000. (IV. 17.) rendeletének (Szervezeti és Mőködési Szabályzat) 46.. (2) bekezdés m) pontja szerint: a jegyzı az önkormányzat

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti,

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti, N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 50. szám alatti, 27493 hrsz-ú, 977 m² területű, és a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52.

Részletesebben

Kedves Kollegák! Dr. Dudás Lilian jogtanácsos évi CX. törvény

Kedves Kollegák! Dr. Dudás Lilian jogtanácsos évi CX. törvény Kedves Kollegák! Sok telefont kapunk arra vonatkozólag, hogy megszűnt-e valóban a 13. havi illetmény, hisz a tegnap honlapunkra feltett a 2009. január 1. napjától hatályos közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén a jogszabály - változások után A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

SzámlaBarát Hírlevél

SzámlaBarát Hírlevél S Z Á M L A B A R Á T K F T. SzámlaBarát Hírlevél 2012 április 16. II. évfolyam 2. szám Tisztelt Partnereink! A SzámlaBarát kft. ezúton jelentkezik ötödik hírlevelével, melynek fő témái a munkáltatással

Részletesebben

1102 Budapest, Szent László tér 16.;Tel: 433-83-27; Fax: 431.-8745; e-mail: mereg_gabor@kobanya.jau, ia t.':l'1.5i!ll'.

1102 Budapest, Szent László tér 16.;Tel: 433-83-27; Fax: 431.-8745; e-mail: mereg_gabor@kobanya.jau, ia t.':l'1.5i!ll'. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros X. kerület Kőbányi Controlling, Szervezetfejlesztés és Minőségpolitikaiatok 1 " zaí Képviselő-testület üléí -HV^44

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám 2012. évi CXCVII. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról A törvényt az Országgyőlés a 2012.

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

2007. évi. törvény a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjéről

2007. évi. törvény a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjéről 2007. évi. törvény a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjéről 1. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. -ának (5) (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. 2008. január

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. 2008. január A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2008. január 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22 (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben