PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: szeptember 1-jét l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: szeptember 1-jét l

2 2 TARTALOM 1. Az iskola nevelési programja 4. oldal 2. Helyi tanterv 46. oldal

3 Tartalomjegyzék 3 Bevezet 4 Intézményvezet köszönt je 4 Az iskola öndefiníciója 6 Helyzetelemzés 7 1. Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevel -oktató munka pedagógia alapelvei, célja, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink Eddigi legfontosabb értékeink Iskolánk alapvet céljai Iskolánk általános és konkrét feladatai Iskolánkban folyó oktató-nevel munka eszközei, eljárásai Német nemzetiségi nyelvoktatás és hagyományápolás A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel és az iskola szerepl inek együttm ködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés A szül k, tanulók, pedagógusok együttm ködésének formái, továbbfejlesztésének lehet ségei A kiemelt figyelmet igényl tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefügg pedagógiai tevékenységek A tehetség, a képesség kibontakozását segít tevékenységek Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít program A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenység Pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályf nöki munka tartalma, az osztályf nök feladatai Pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályf nöki munkával kapcsolatos feladatok A tanulóknak az intézményi folyamatban való részvételi jogainak gyakorlásának rendje A tanulói felvétel és az átvétel Nkt. keretei közötti helyi szabályai Az els segély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 43

4 4 mottó: A hazaszeretet jótékony, mint a meleg napsugár, s áldással sikerítendi munkáitokat! /Bozzay Pál/ Bevezet Az intézményvezet köszönt je Tisztelt iskola felhasználók! A Bozzay Pál Általános Iskola tantestülete el ször 1997-ben dolgozta ki, majd többször módosította a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek alapján megalkotott helyi pedagógiai programját és ennek szellemében m ködteti az intézményt. Jelenlegi pedagógiai programunk az új törvényi rendelkezéseknek megfelel en elvégzi a szükséges korrekciókat, tartalmazza a nevelési programunkat, helyi tantervünket és hozzáilleszti az új jogszabályokhoz, el írásokhoz az iskola egész tevékenységét. Iskolánk január 1-jét l állami fenntartásban m ködik tovább, hangsúlyoznám azonban, hogy iskolánk arculata, szellemisége ennek következtében nem változik. Német nemzetiségi nyelvet oktató iskolánk a Balaton-felvidék egyik legnépszer bb iskolája. Tizenöt településr l (9 helységb l iskolabusszal) 80 f ingázik, hogy a zánkai tanulókkal együttesen biztonságos, gyermekszeret közegben, sikeresen tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének. Az elmúlt években iskolánk kiérdemelte a feléje megnyilvánuló fokozottabb érdekl dést, az új épületrész birtokbavételével még inkább meger sítettük pozícióinkat. Tanulóink az egyéni tör dést biztosító kis létszámú osztályokban szereznek további tanulmányaikhoz biztos alapokat. Továbbtanulási eredményeink kiválóak. Az iskolánkat elhagyó diákok dönt része jó el menetel középiskolában tanul tovább, legjobbjaink pedig megállják a helyüket az országosan is számon tartott gimnáziumokban (veszprémi Lovassy, gy ri Révai, balatonalmádi kéttannyelv, gy ri bencés, pápai református, veszprémi Padányi, veszprémi Vetési, balatonfüredi Lóczy, tapolcai Batsányi), illetve más középiskolák speciális tagozatain. A különféle központi mérések (monitor vizsgálat, szaktárgyi-, kompetencia mérések, központi felvételi vizsgák) rendre azt igazolják, hogy iskolánk a falusi és kisvárosi iskolákat messze megel zve, a megyeszékhelyek és a budapesti iskolák átlagszintjén teljesít. Végz s tanulóinknak lehet ségük van letenni az alapfokú német nyelvvizsgát. A német nyelv

5 5 oktatás további fejlesztése érdekében együttm ködünk a Lóczy Lajos Gimnázium Nyelvvizsga Központjával, valamint a közeljöv ben érdemi, szakmai támogatást kapunk a balatonfüredi Tankerülett l is. Diákjaink hatodik osztálytól kezd d en a szül k döntése alapján fakultatív angol oktatásban részesülhetnek. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulási zavarokkal küzd tanulóinkra. Különóra keretében fejleszt pedagógus, logopédus és gyógypedagógus alkalmazásával segítünk ezeken a gyerekeken, óriási terhet levéve ezzel a szül k válláról. Iskolánk 1998-ban felvette a zánkai temet ben nyugvó, Pilvax körös 48-as honvéd költ, Bozzay Pál nevét. Jól képzett, gyerekeket szeret, lelkes pedagógusaink rengeteg tanórán kívüli tevékenységet is vállalnak. Nívós iskolai ünnepségeink, kulturális- és sportversenyeink, gazdag szakköri programajánlatunk minden tanulónk számára cselekv részvételt és élményt jelent. Diákjaink nem félnek a megmérettetésekt l. Itt nem áll módunkban felsorolni az elmúlt évek nagy rendezvényeit, versenyeit, kett t azonban kiemelnék. A Balaton-felvidéki Iskolák Találkozójának ötletével, els alkalommal (1999). történ színvonalas megrendezésével és az ott elért eredményeinkkel elismer visszhangot váltottunk ki a térségben a gyerekek és feln ttek körében egyaránt, 2011-ben pedig a TV2 által is közvetített Nagy Vagy! országos családi- iskolai ügyességi vetélked sikeres résztvev i lehettünk. Nyári táboraink, a tanulmányi kirándulások, az úszásoktatás és a színházlátogatások népszer ek tanulóink körében. A körzeti, megyei és országos szaktárgyi-, sport és kulturális versenyeken szép eredményeket érünk el. Büszkék vagyunk kiváló sportolóinkra, sakkozóinkra, néptáncosainkra, képz m vészeinkre, zeneiskolásainkra! Német (Willanzheim) és erdélyi (Aranyosszék-Kövend) testvérkapcsolatot is m ködtetünk. Iskolaépületünk új épületszárnyával, tornatermével, tágas, biztonságot nyújtó udvarával, napközijével, jó színvonalú étkezéssel is csábítja a környez települések tanulóifjúságát. A magyar közoktatásban általánosnak mondható magatartási, viselkedési, fegyelmi problémákat mindennapos testneveléssel, mindenkire kiterjed, judo oktatással mérsékeljük tavaszától megvalósítottuk a modern számítástechnikai eszközök (digitális táblák, projektorok, új számítógépek, stb.) alkalmazását az oktatásban. Tanulóink tanulmányi el menetelér l a szül k személyesen és a digitális naplóból is tájékozódhatnak. Tisztelt iskolaügyben érdekelt partnereink! Ajánlom figyelmükbe a zánkai Bozzay Pál Általános Iskolát! Zánka, március 29. Horváth Lajos iskolaigazgató

6 6 Az iskola öndefiníciója Iskolánk arculatát h en kifejezi iskolánk jelmondata: A szellem szeretete és a szeretet szelleme! Tudjuk, hogy az iskolai oktató-nevel munkánknak e két nagyon fontos mozzanatát nagyon nehéz a mindennapi munka során érvényesíteni és a sikerorientáltsággal összeegyeztetni, mi mégis megpróbáljuk. Iskolánk küldetését és vonzerejét árnyaltan fejezik ki az alábbi tételmondatok, amelyek önbizalommal rendelkez, sikeres iskoláról árulkodnak. Sikeres tanulmányi el menetel! Biztos alapok: Sok siker, kevés kudarc Jó továbbtanulási esélyek: legjobbak a legjobb középiskolákba! Magyarból és matekból felvételi el készít a 7. és 8. osztályosok részére Alapfokú német nyelvvizsga lehet sége: nyelvvizsgára el készít foglalkozásokkal Tanulási zavarral küzd alsó tagozatosoknak fejleszt pedagógiai, gyógypedagógiai és logopédiai foglalkozások Angol fakultáció Számítástechnikai eszközök (digitális táblák, projektorok, stb.) alkalmazása az oktatásban Szeretetteljes nevelés! Családias, fesztelen, szeretetteljes légkör Jó pedagógus-gyermek kapcsolat Kis létszámú gyermekcsoportok Bizalom, tisztelet egymás iránt Új épületszárny tornateremmel, nagy iskolaudvar, sportpályával és játszótérrel Biztonságos, szép környezet Egészséges életmód: mindennapos testnevelés az új tornateremben, heti egyszeri judo oktatással Megújuló honlap és digitális napló Tanórán kívüli gazdag programajánlat! Megbízható napközi, jó színvonalú étkeztetés

7 Szakköri kínálat (atlétika, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, sakk) Alapfokú m vészeti oktatás: néptánc-, zene- és képz m vészeti tanszakon Jól m köd Diákönkormányzat Színvonalas iskolai ünnepségek, kulturális és sport rendezvények Nyári táborozás, erdei iskola, úszásoktatás, színházba járás, osztálykirándulások Körzeti-, megyei és országos szaktárgyi-, kulturális és sportversenyek Németországi testvérkapcsolat (Willanzheim) Erdélyi testvérkapcsolat (Aranyosszék-Kövend); 2013-ban Határtalanul! projekt Nyári napközis tábor az iskolában 7 Helyzetelemzés A helyzetelemzésünkben megkíséreljük összegezni iskolánk jelenlegi állapotát és jöv jére irányuló elképzeléseinket. Az elmúlt években elvégzett közös munka mennyisége és min sége alapot ad arra, hogy a közeljöv ben radikális változásokat ne tervezzünk az intézmény életében. Az elmúlt években iskolánk kiérdemelte a feléje megnyilvánuló fokozottabb figyelmet. Tanulóink dönt többségére nézve biztosítjuk a sikeres tanulmányi el menetelt, a tanórán kívüli gazdag programajánlatot és a szeretetteljes, családias légkört. Minden tény azt igazolja, hogy vonzó és sikeres iskolát m ködtetünk. Személyi feltételek Jó összetétel, sikerorientált, stabil személyi állomány jellemzi iskolánkat, ennek köszönhet f ként, hogy a szül k, a gyerekek és az iskolánk tágabb környezete is elismer en tekint az itt folyó munkára. (Legutóbb, még a tornaterem építés el tt a 2008/2009-es tanévben végeztünk erre vonatkozóan kérd íves felmérést.) A szül k körében végzett elégedettség vizsgálat anonim kérd íves felmérés alapján, 17 szempont szerint kaptunk mérvadó visszajelzéseket. A szül k összességében néhány elégedetlenked mellett nagyon jó véleménnyel vannak iskolánkról (90,16 %), általában is elégedettek és továbbtanulás szempontjából is eredményesnek tartják az iskolát (92,37 %). Leginkább az iskolai étkeztetéssel (79,38) és az iskola beruházásaival (75,14 %) elégedetlenek, ami még mindig elfogadható eredménynek tekinthet, f ként abban a tudatban, hogy azóta felépült a tornaterem.

8 8 A tanulók tanáraikról alkotott, 21 szempontot tartalmazó véleménye (2009) bár a fels bb korosztályok egyre kritikusabbak szintén kedvez és elismer (80,32 %). Az összvélemény szerint a pedagógusok kiválóan tudják a tantárgyukat (91,67 %), készülnek óráikra (88,29 %), a rendelkezésre álló id t hasznos munkával töltik ki (83,18 %), viszont nem tudják oly mértékben megszerettetni tantárgyaikat a tanulókkal (73,44 %) és kevéssé mérvadó a tanárok véleménye nem tanulmányi ügyekben (71,88 %). Nemcsak a szül k és gyerekek, hanem a pedagógusok is úgy gondolják, hogy a közös összefogás eredményeként kiváló iskolát m ködtetünk. Nevel testületi értekezleten (2008. december 1.) összegeztük a SWOT-analízis tapasztalatait, amelyb l világosan kit ntek er sségeink: a szakmai munka sikeressége, a tanórán kívüli programok, rendezvények, hagyományok magas színvonala a nagy tapasztalatú, jól képzett, munkája iránt elkötelezett, fejl d képes tantestületnek köszönhet. A tantestület többsége elismeri a célorientált, távlatokban gondolkodó szakmai vezetés elkötelezett iskolapolitikáját, jó menedzselését. Iskolánk személyi állományának fejl d képességére jellemz, hogy a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézettel közösen pályázva, a tantestület 2/3 részével ingyenesen részt vehettünk a kompetencia alapú oktatás elsajátítására irányuló 120 órás továbbképzésen, majd pedig a digitális tábla használatával kapcsolatos továbbképzéseken vettünk részt. Nevel testületünk 1/4 része a f iskola mellett egyetemi végzettséggel is, 4 f szakvizsgával is rendelkez pedagógus. Iskolánk dolgozóinak leterheltségére mi sem jellemz bb, minthogy az 1994-ben 17 pedagógussal dolgozó zánkai iskola id közben 4 státuszt elveszítve ma 12 pedagógussal m ködik és eközben a könyvtár és a tornaterem m ködtetésének iskolai funkciókat meghaladó terhét is magunkra vállaltuk. A 13. pedagógus státusz betöltésével nevel testületünk remélhet leg er södik. Iskolánk másfél évtizede versenyhelyzetben van, és ez a nagyon fontos körülmény érz dik egész személyi állományunk nyitottságán, rugalmasságán, tettrekészségén. Kevésbé motivált nevel testületi tagokkal nem érhettünk volna el ilyen szép szakmai sikereket, és az id ként megnyilvánuló feszültségek ellenére nem nyerhettük volna el iskolánk környezetének támogató elismerését. Tárgyi feltételek A tornaterem építéssel és iskolab vítéssel dönt és látványos áttörést sikerült elérni másfél évtizedes várakozás után, ezzel leszámítva a nagyságrendileg kisebb mérv hiányosságokat óriási lépést tettünk az optimálist megközelít feltételrendszer megteremtése terén.

9 9 Ezzel a zánkai nagy beruházással lehet séget kaptunk arra, hogy hosszú távon is min ségi iskolát m ködtessünk a településen. Az új épületrész lehet vé tette egy újonnan bebútorozott osztályterem létrehozását és egy még jelenleg használt bútorokkal felszerelt el adóterem sokoldalú kihasználását. A tornaterem maximális kihasználtságát az iskolai testnevelés oktatásán túl Zánka és mikrotérségének sportbarát lakossága biztosítja, f ként a téli id szakban. Tizennégy évnyi, áldatlan állapotú, t zoltószertárban történ technika oktatás után hazatértünk az iskolánk épületébe, hiszen az új osztálytermünk kialakításával felszabadíthattunk erre a célra egy kisebb emeleti termet. A fenntarthatóság szempontjából is nagyon fontos lépés volt szerencsésen, az építkezéssel egyidej leg a régi épületrész nyílászáróinak cseréje, amelyet dönt en pályázati nyereményb l oldottunk meg. Utólag is megköszönhetjük polgármesterünknek, a testületnek, a kivitelez nek és az építkezésben közrem köd összes szerepl nek, hogy sort keríthettünk a régi és új épületrész egységes szigetelésére és vakolására is, amely esztétikailag is vonzóvá tette iskolánkat. Ez a nagyberuházás beleértve az el készületeket: az újabbnál újabb terveket, elképzeléseket, a PPP-konstrukció vállalhatatlanságától a több mint 200 oldalas EU forrást megcélzó pályázatunk elutasításáig, majd a végleges öner s terv megvalósulásáig nagyfokú rugalmasságot, kompromisszumkészséget, praktikumot, racionalitást igényelt az összes szerepl t l. Emellett a nagyszabású beruházás mellett eltörpülni látszik minden más, de nem lényegtelen fejlesztés: Pl. a számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése, a digitális táblák beszerzése, stb. Az iskola fenntartásának és m ködtetésének finanszírozását ez év elejét l átvette az állam az önkormányzatoktól és balatonfüredi Tankerületen keresztül biztosítják a forrásokat.

10 10 Szakmai munka Oktatás Az iskola szakmai munkájáról évente beszámolót készítettünk az iskolát fenntartó önkormányzatok testületi üléseire, amelyben részletesen elemeztük az oktatásunk eredményességét bemutató tényeket. Nagyon örvendetes, hogy az elmúlt esztend kben sikerült fenntartani a 2001-es országos Monitor vizsgálat és a 2004-es iskolát érint átfogó vizsgálat megállapításait, miszerint iskolánk évr l-évre a megyeszékhelyek és a f városi iskolák átlagszintjén, vagy afölött teljesít, és ezzel Veszprém megye egyik legjobb általános iskolájává vált. Ezt igazolják az országos kompetencia vizsgálatok, a középiskolai központi felvételi vizsgák és beiskolázások, valamint a körzeti-, megyei- és országos versenyeken elért helyezések, kiváló eredményeink. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, meg kell említeni, hogy tanítóink az alsó tagozaton kiváló alapokat adnak a fels tagozatos szaktárgyi oktatáshoz, a fels sök pedig a magyar és matematika szakosokon túl, ebben benne van mindenki munkája kimeneti mérési eredményekkel is igazolják az iskolánkhoz f z d reményeket. Az alább közzétett táblázatokból, de az iskola honlapján is követhet en látszik, hogy fontos számunkra a német nemzetiségi nyelvoktatás szintjének, a nyelvvizsgával kilép tanulók arányának növelése. Külön is ki kell emelnünk a mindennapos testnevelésre irányuló törekvéseinket. A judo-gimnasztika országosan és nemzetközileg is elismert szakember vezetésével heti 1-1 testnevelés óraként történ bevezetése nemcsak az oktatáspolitikai trendbe történ miel bbi beilleszkedést, hanem mindenekel tt a nálunk felnövekv nemzedékek egészséges életmódra nevelését szolgálják. A tanórai küzd sport preferálását kiegészítik a délutáni judo edzések is, amelyekkel eddig nem élhettek diákjaink.

11 Iskola Bozzay Pál Általános Iskola A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetencia mérésének legfrissebb eredményei márc. Osz - tály Matematika Oszt. átl. és össz.átlag Iskola Osz - tály Magyar (szövegértés) Matematika 11 Oszt. átl. és össz.átlag Badacsonyto Zánka maj Bozzay Pál , ,5 Tatay Sándor Tantárgyi és össz. átlag ,5 1737,25 Tantárgyi és össz. átlag ,5 1545,75 2. Balatonalmádi Tapolca ,5 Györgyi Dénes Városi iskola ,5 Tantárgyi és össz. átlag Tantárgyi és össz. átlag 1536,5 1549, ,5 3. Vörösberény Balatoncsicsó Nivegy-völgyi Tantárgyi és össz. átlag ,5 Tantárgyi és össz. átlag 1585, , Országos ,5 4. Csopak átlag ,5 Tantárgyi és össz. átlag ,5 Tantárgyi és össz. átlag 1550,5 1519, ,5 5. Alsóörs 17. Szigliget Ált. M v. Közp ,5 Tantárgyi és össz. átlag Tantárgyi és össz. átlag 1569,5 1499,5 1534,5 6. Nemesgulács Balatonfüred ,5 Keresztury Dezs Bem József ,5 Tantárgyi és össz. átlag Tantárgyi és össz. átlag 1539,5 1518, Balatonfüred Radnóti Miklós Városi iskolák átlaga ,5 Tantárgyi és össz. átlag Tantárgyi és össz. átlag ,5 1513, , Budapesti Balatonkenese iskolák átlaga ,5 Pilinszky János Tantárgyi és össz. átlag 1603, ,25 Tantárgyi és össz. átlag ,5 1511,75 8. Révfülöp ,5 20. Monostorapáti M vészetek Völgye Tantárgyi és össz. átlag 1629, ,25 Tantárgyi és össz. átlag ,5 9. Tótvázsony Községi iskolák , ,5 átlaga ,5 Tantárgyi és össz. átlag 1575, ,75 Tantárgyi és össz. átlag ,5 10. Tihany ,5 21. Balatonf zf Illyés Gyula Irinyi János Magyar (szövegértés) Tantárgyi és össz. átlag 1574, ,25 Tantárgyi és össz. átlag 1463,5 1440, Megyeszékhelyek ,5 22. Berhida átlaga II. Rákóczi F ,5 Tantárgyi és össz. átlag 1587, ,75 Tantárgyi és össz. átlag 1414, , Balatonfüred Tapolca ,5 Eötvös Loránd Nagyboldogasszony ,5 Tantárgyi és össz. átlag ,5 Tantárgyi és össz. átlag ,5 12. Nagyvázsony Berhida Kinizsi Pál Ady Endre Tantárgyi és össz. átlag 1554,5 1552,5 1553,5 Tantárgyi és össz. átlag ,5 13. Litér ,5 Árpád fejedelem ,5 Forrás: Tantárgyi és össz. átlag ,5

12 12 Nevelés Az oly sokat emlegetett, országos szinten is jelentkez nevelési problémák minket sem kerültek el. Évek óta napi küzdelmet folytatunk a gátlástalan, agresszív, kulturálatlan viselkedéssel szemben. Nem vigasztal bennünket a többi iskola mindennapi életére is rálátó szakemberek véleménye, miszerint a zánkai iskolában még mindig jobbak a magatartási viszonyok, mint az általuk ismert nagyobb iskolákban. A fizikai agresszió talán a küzd sportoknak köszönhet en érezhet en visszaszorult, mégis azt kell összegzésképpen megállapítani, hogy a gyerekeknek jelent s hányada nem hajlandó betartani iskolánk együttélési szabályait. A valóságshow-k szintjére lezüllött megnyilvánulások elharapódzását a folyamatos, értelmes tevékenytettetéssel, a tanórán kívüli gazdag programkínálattal próbáljuk megfékezni, több-kevesebb sikerrel. Iskolánk helyt ad az alapfokú m vészeti oktatás három tanszakának is (néptánc, zene, képz m vészet). A tanórai fegyelmezetlenségek visszaszorításában sokat várunk a digitális eszközök nyújtotta lehet ségekt l, ugyanakkor világosan látnunk kell, hogy nincsenek egyedül üdvözít megoldások. A pedagógusok hiteles személyiségét, az iskolai rendet és a tanulmányi el menetelt inspiráló tanár egyéniségeket nem pótolhatja semmi! E területen sokféleképpen igyekeztünk megoldásokat találni, s elszenvedtünk néhány látványos kudarcot is: pl. érdemileg nem tudtuk alkalmazni az egész tantestületre kiterjesztett agresszió kezel tréning kínálta megoldásokat, vagy a Biztonságos Böngészés Program is megfenekleni látszik a jelenlegi állás szerint. Sokat várunk azonban az iskola mindennapjait meghatározó köznevelési törvény és a kiegészít rendelkezések hatásától, amelyek remélhet leg meger sítik a pedagógusok és a tisztességesen dolgozni akaró tanulói közösségek jogait a deviánsan viselked egyénekkel szemben.

13 13 1. Az iskola nevelési programja 1.1 Az iskolában folyó nevel -oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink A. A kognitív ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása, a környezethez f z d nyitottság er sítése. B. Saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, a kapacitások növelése, az ismeretek el hívásának gyorsítása, autonómiájának tiszteletben tartása a tanulói személyiség mellett. C. Szül földünk, hazánk, azon belül magyar és német nemzetiségi kultúránknak, hagyományainknak, történelmi emlékeinknek megismerése, meg rzése, tiszteletben tartása. D. Az európai és nemzetközi törekvések ismerete, befolyásolásukra vonatkozó képességek kialakítása, más népekkel szembeni tolerancia. E. A demokratikus magatartásformák szemléletté alakítása, gyakorlása. F. A Föld globális problémáinak (pl. környezetszennyezés) megértése, helyi szinten történ kezelése. G. A különféle kommunikációs csatornákon nyert információk (verbális, vizuális, audióvizuális, informatikus) értelmezése, feldolgozása. H. Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása. I. A környezetvédelem lehet ségeinek ismerete és gyakorlása. J. Tartalmában, jellegében olyan nevel iskolát szeretnénk, amely gyerekközpontú (személyiségfejleszt ), ahol minden pedagógiai, gazdasági, fizikai, adminisztratív tevékenység a gyerekek fejlesztéséért, eredményes neveléséért történik.

14 Eddigi legfontosabb értékeink Legf bb feladatunknak tekintjük az általános emberi értékek továbbadását. Ezért az igazság igénylésére, a tudományos igazságok tiszteletére és az ezekhez vezet fáradságos kutatómunka megbecsülésére kívánjuk nevelni gyerekeinket, továbbá a mindennapi igazság ismeretére, a társadalmi igazság felismerése és megismerése végett. A szépség igénye, az esztétikai élmény átélése a teljes ember nevelésének, az érzelmileg gazdag személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele. Ennek szellemében ismertetjük meg gyermekeinkkel a m vészeteket, az irodalmat, a zenét, a képz m vészetet, és másféle m vészeti ágakat, amely hozzájárul személyiségünk gazdagodásához. A jóság az igaz erkölcsi magatartás alapja. Ezért érzékennyé neveljük gyerekeinket mások bajának megértésére, segítségadásra. Alapérték gyermekeink testi egészségének meg rzése és fejlesztése. Ennek érdekében az egészség tudatos magtartásra, önfegyelemre, önnevelésre önfejlesztésre készítjük gyermekeinket. Szeretnénk elérni, hogy önként er sítsék, eddzék testüket, saját épségüket, egészségüket, teherbírásukat, akaraterejüket rendszeres mozgással és sporttal. Az iskolai jó közérzet megköveteli az én harmóniája, autonómiája (a lélek egysége) kialakítását és fenntartását. Ezért ráébresztjük tanítványainkat arra, hogy testi és lelki egészségükért, egyensúlyban tartásáért k is felel sek. Mindenki felel s sorsáért, életútjáért, személyisége alakításáért. Az önmegvalósítás igényének kialakítására, a személyiség stabilitásának megteremtésére a családokkal közösen törekszünk. A boldogsághoz való esély megteremtése érdekében a nevelés alapvet céljává kell válnia a szociális, a többi emberrel való együttéléshez, együttm ködéshez szükséges képességek fejlesztésének. El térbe állítjuk az emberi együttéléshez nélkülözhetetlen értékeket, mint a h ség, a felel sségtudat, az önérzet, az áldozatvállalás, az önzetlenség, az szinteség, a türelem, a kulturált magatartás. A tanulás és a munka szeretetére a tudás, a m veltség közvetítésével, motiválással, az érdekl dés felkeltésével, az igaz értékek bemutatásával, sikerélmények biztosításával neveljük tanítványainkat.

15 Iskolánk alapvet céljai A legfontosabb pedagógiai elvek alapján intézményünk legátfogóbb, legalapvet bb célkit zése az iskolai tevékenységek valamennyi területén és szintjén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását szolgáló oktatás-nevelés realizálása. Célunk továbbá a korszer ismeretekkel felruházott, szinte, a környezetével harmóniában él, a humanista értékeket felvállaló és valló, cselekv hazafisággal átitatott ifjúság felnevelése. Szándékunk, hogy oktató-nevel munkánk teremtsen olyan feltételeket, melyek szerint iskolánk legyen a lehet ségek tárháza, ahol minden gyermek megtalálhatja a saját érdekl désének, képességeinek megfelel tevékenységet, ahol megvalósíthatja gondolatait és ahol nem szorítják skatulyába állandóan túllépheti és újraépítheti önmagát. A tevékenységi formák kiválasztásánál figyelemmel voltunk iskolánk sajátos lehet ségeire és feltételrendszerére, valamint intézményünk hagyományaira. Elgondolásainkat természetesen a föntebb ismertetett tanulói igények és szül i elvárások figyelembe vételével alakítjuk. Valljuk, hogy a módszerek kiválasztásában és alkalmazásában csapatmunkára van szükség, azon pedagógusok aktív részvételére, akik a konkrét tevékenységek hozzáért m vel i, szakosai. A menet közben kiforrt vonzó és választékos módszertani formákkal kívánjuk megalapozni új módszertani kultúránkat. Az alábbiakban megfogalmazott tevékenységek mind a tanórákon, mint a tanórákon kívül egymással szorosan összefonódva jelennek meg, mintegy átitatva a tanulóinkkal való kapcsolatainkat. A. Kulturális hátrányok kompenzálása, illetve a tanulók kulturális életének gazdagítása. B. Magatartási, beilleszkedési zavarok megel zése, illetve kezelése. C. A hatékony tanulás módszereinek tanítása és a tanulási nehézségekkel küzd kkel való foglalkozás. D. Személyiségformálás differenciált hatásokkal.

16 E. Tehetséggondozás. F. Globális környezeti nevelés. G. Feln tt életre való felkészítés. H. Gyermek- és ifjúságvédelem. I. Komplex esztétikai nevelés. J. Balaton-felvidéki magyar és német nemzetiségi hagyományok ápolása. 16

17 Iskolánk általános és konkrét feladatai Céljainknak és értékrendünknek megfelel en eddig is feladatunk volt a magas szint oktatás, szilárd alapm veltség átadása a tanítási-tanulási folyamat intenzív kihasználásával. A tanítás-tanulás átfogó tervezésénél a kerettantervi követelményekb l és az iskola pedagógiai programjából ered célokból indulunk ki, és az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük: Általános feladataink: A. Az alapkészségek elsajátításának biztosítása. Az önálló tanulás, a fegyelmezett munkavégzés, az önellen rzés képességének növelését minden tanórai munkánk részévé tesszük. A tanulók alapvet képességeit, készségeit (írás, ért olvasás, alapvet számolási készségek, helyesírás, írásbeli és szóbeli kifejez képesség, stb.) a tanórák hatékony szervezésével minél magasabb szintre fejlesztjük. Ehhez alkalmas gyakorló feladatokat és tudásmér eszközöket tervezünk, gy jtünk és rendszerezünk. B. Az esélyegyenl ség biztosítása. C. Értékközvetítés (a biológiai létre, az én harmóniájára, társas kapcsolatokra, a társadalmi eredményességre és a humanizált társadalom- és világképre vonatkozó értékek). Fejlesztjük gyermekeinkben a társadalmi együttm ködéshez, az önneveléshez, a munkavégzéshez, az egészséges testi és lelki fejl déshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvet képességeket és készségeket. Kiemelt feladatunk a Balaton-felvidéki kulturális értékközvetítés. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tanulók magatartáskultúrájának alakulását, segítjük a társas emberi léthez, együttéléshez szükséges szokások, magatartásmódok és tulajdonságok (mint: a tágabb és sz kebb haza szeretete, a közösséghez tartozás érzése, felel sségvállalás önmagukért és másokért, határozottság és tolerancia, következetesség és állhatatosság, illend viselkedés, stb.) kialakulását és fejl dését. D. Önmegvalósításra, önképzésre nevelés. E. Problémamegoldó gondolkodás kialakítása, információk értelmezésére és feldolgozására nevelés.

18 18 F. Egészséges életmódra, családi életre nevelés: tanítványainkat segítjük abban, hogy az iskola elvégzése után legyenek képesek a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelre. Ehhez felkutatjuk és folyamatosan finomítjuk azokat a módszereket, amelyek alkalmasak a szellemi fogékonyság, az érzelmi gazdagság, erkölcsösség, az akarater és fegyelmezettség, a konfliktus-megoldás és kudarc-leküzdés, a megújulás és alkalmazkodás képességeinek kialakítására és fejlesztésére. G. Környezeti-környezetvédelmi nevelés. Együttm ködés a Gázló Környezet- és Természetvéd Egyesülettel; madárvédelmi projekt megvalósítása; és iskolaudvar parkosítása, gyógynövénykert létrehozása. H. Pályaorientáció: Segítjük a gyerekeknek a továbbtanulásra, munkavállalásra való felkészülését. Igyekszünk elérni, hogy az iskolából kilép tanítványaink maradéktalanul elsajátítsák a korszer társadalom- és természettudományi, esztétikai és technikai m veltség alapjait, bizonyos szakmai tevékenységek alapelemeit, és szilárd alapkészségekkel és képességekkel rendelkezzenek minden m veltségi területen. Jellemezze ket a tanulásvágy és a tanulni tudás, legyen a világról és önmagukról reális képük, tudjanak rövidebb és hosszabb távra tervezni, reális mérlegelés alapján dönteni. I. Szociális ellátások biztosításának segítése. Konkrét, kiemelt feladataink: A. Teljesítményelv bbé tesszük az oktatást, szorgalmazzuk a szaktárgyi versenyeket. B. Minden tanulónkra kiterjesztjük a német nemzetiségi nyelvoktatást. C. A fels tagozatosok körében szorgalmazzuk az emelt óraszámú informatika és fakultatív angol oktatást. D. Összehangoljuk a tanórai és a tanórán kívüli Balaton-felvidéki kulturális értékközvetítést. E. Érvényre juttatjuk a pozitív motivációs bázisra épül személyiségfejlesztést, hangsúlyozzuk a szeretetre nevelést, mások személyiségének tiszteletét. F. Tovább javítjuk a német nemzetiségi nyelvoktatás feltételeit és a 8. osztályos tanulóknál ösztönözzük az alapfokú nyelvvizsga letételét. G. Továbbfejlesztjük a számítástechnika oktatás feltételeit, kihasználjuk az Internet és digitális táblák, projektorok nyújtotta lehet ségeket. H. Szorgalmazzuk a manuális készségeket kibontakoztató foglalkozásokat.

19 19 I. B vítjük az iskolai sportolás lehet ségeit, a tanulókban fokozottabban felébresztjük az egészséges életmód iránti igényt. Kihasználjuk a tornaterem, az iskolaudvar és a szabadtéri sportpályák adta lehet ségeket Iskolánkban folyó oktató-nevel munka eszközei, eljárásai A. A munkaközösség-vezet k tanévenként megtervezik az éves feladatokat, különös tekintettel a továbbképzésekre, az év végi felmérésekre, a tanulmányi versenyekre és a munkaközösség szakmai munkájának kibontakoztatására. B. Az osztályf nöki munka új tartalommal való megtöltését és a hagyományos tennivalók végzését összehangoljuk úgy, hogy az emberismeret, az élet- és pályatervezés, valamint az osztályban felmerül nevelési kérdések képezzék az osztályf nöki órák tananyagát. C. A diákönkormányzati munkát tovább tökéletesítjük a nevel munkát gazdagító tevékenység érdekében. Az önkormányzatot a szabadid hasznos eltöltését, a helyi hagyományok ápolását, a gyerekek öntevékeny-ségének fokozását szolgáló programok tervezésére ösztönözzük. D. Iskolánk nevelési programjában a magatartás- és környezetkultúra fejlesztése alapvet és pedagógiai munkánkat min sít kérdés. Ennek teljesítése érdekében a tanórák fegyelmének, az óraközi szünetek rendjének, az iskolakörnyék tisztaságának fokozása a legf bb feladatunk. E. Az iskolai ünnepélyeket, rendezvényeket úgy szervezzük, hogy a m sorok magas színvonalúak legyenek. A hagyományteremtés jegyében kidolgozzuk minden iskolai ünnepély szervezési módját, lebonyolítási rendjét, emóciókat kiváltó küls ségeit, a felel si rendszert. F. Iskolánk beiskolázását körültekint en, az eljárásrendnek megfelel en szervezzük. Rendszeres személyes, és intézményes kapcsolatot tartunk fenn a környék óvodáival. G. A pályaorientáló munkát továbbra is magas színvonalon végezzük, amely kiterjed a osztályainkra. H. A gyermek- és ifjúságvédelmi munkában az ifjúságvédelmi felel s, valamint az osztályf nök szerepe megn, hisz a széls séges egyenl tlenségek (veszélyeztetettség, elszegényedés) megismerésében, az iskolai segélyek (étkeztetés, tankönyvsegély) igazságos elosztásában folyamatosan vezetett nyilvántartásokra lesz szükségünk. A változások átvezetése, az adatok naprakészen tartása elengedhetetlen. I. A tankönyvek megrendelésére, árusítására, a zavartalan beszerzésre tankönyvfelel sünk szervezésében külön figyelünk.

20 20 J. Az iskolai könyvtár gyarapítását a nevel kkel együttm ködve folyamatosan végezzük. Igyekszünk beszerezni a tantestület szakmai munkájához szükséges könyveket és folyóiratokat. Szorgalmazzuk az alsó és fels tagozatokban egyaránt a könyv és könyvtárhasználati szakórákat, illetve az egyéni igényeket is kielégítjük. Az olvasóvá nevelés fontos részét képezi a napközivel együttm köd klubkönyvtár. K. Gyermekeink egészséges életmódra nevelésében arra törekszünk, hogy tanítványaink megismerjék az egészséges életvitel követelményeit. Kialakítjuk az egészségügyi szokásokat a testápolásban, a test védelmében és fejlesztésében. Különösen nagy gondot fordítunk a rendszeres tisztálkodásra, a mozgásigény kielégítésére, a szükséges leveg ztetésre, az étkeztetésre, a megfelel fényviszonyok biztosítására, az egészségügyi szükségletek kielégítésére. A káros szenvedélyek (dohányzás, italozás, drog) megel zésére törekszünk. Rendszeresen együttm ködünk ez ügyben a helyi egészségügyi szolgálattal, valamint a rend rség szakembereivel. A gyermekbalesetek megel zésére nagy gondot fordítunk. L. A vagyonvédelem, az iskola állagának védelme, az ésszer takarékosság az energiával, a vízzel, a papírral mindenki kötelessége: az ezzel kapcsolatos rendet és szokásokat fokozatosan alakítjuk. M. A napközi otthoni munkára igen nagy hangsúlyt fektetünk, egyrészt az iskolai oktató-nevel munka színvonalának emelése, másrészt a szociális ellátás javítása érdekében. N. Iskolánk vonzóvá tétele érdekében többletet nyújtó képzési formákat szervezünk. Ilyenek a nemzetiségi német nyelv és fakultációs angol nyelvoktatás és a számítástechnika oktatása. O. A tanévenkénti osztálykirándulások pedagógiai szempontból értékes programjának megszervezése és megvalósítása. P. A mindennapos testnevelés komplex formáinak (játék, napközis mozgásos foglalkozások, tánc, sportkör, stb.) kialakítása. Évenként ötszöri úszásoktatás megszervezése a balatonf zf i uszodában. Q. A természetjárás, nyári táborozás igényeinek kielégítése. R. Az iskola Szervezeti M ködési Szabályzatának, Házirendjének és egyéb bels szabályzatának folyamatos és rendszeres karbantartása. S. Az iskola küls és bels környezetének folyamatos karbantartása, rendjének, esztétikailag igényes megjelenítésének biztosítása.

21 21 T. A tanítási napok és tanórák védelme, a tanulói mulasztások csökkentése, ennek érdekében meggy z munkát végzünk a szül k körében, s minimálisra csökkentjük az iskolai munkát zavaró eseményeket, rendezvényeket. 1.2 Német nemzetiségi nyelvoktatás és hagyományápolás A Balaton-felvidéken él német nemzetiség nyelve és kultúrája része a helyi kultúrkincsnek. A nemzetiségi nyelvoktatás szükségessége napjainkban még inkább el térbe kerül. A nyelv meg rzése mellett a nemzetiségi önismeret, öntudat,, a szokások, hagyományok ápolása a nemzetiség továbbélése szempontjából szükséges és fontos. A nemzetiségi nyelvoktatásnak szintén követelménye, hogy a tanulók olyan nyelvtudással rendelkezzenek, amelyek lehet vé teszik számukra a kapcsolatteremtést, kommunikációt német anyanyelv ekkel, valamint a különböz német nyelvterület ek állampolgáraival. Arra törekszünk, hogy a nyelv tanulásával er södjön a tanulók nemzetiségi öntudata, s legyenek büszkék német nyelvtudásukra, s arra, hogy a német nemzetiséghez tartoznak. Szem el tt tartjuk, hogy a Nemzeti alaptanterv alapelveit figyelembe véve ne terheljük túl a tanulókat, a tananyagot úgy építettük fel, hogy az adott korcsoport életkori sajátosságait, az óvodai el készítést és továbbhaladás feltételeit tartottuk irányadónak. A tananyagot úgy rendeztük el, hogy 1-8.osztályig koncentrikusan b vülnek a témák, s legyen b ven lehet ség a gyakorlásra. A szóbeliséget tartjuk els dlegesnek, emellett az írásbeli kifejez készség fejlesztése, alapvet nyelvtani ismeretek elsajátítása sem hanyagolható el a nyelvtanítás szempontjából. A nyelvtani anyag felépítése lineáris. A nemzetiségi nyelvoktatás mellett helyet kap a nemzetiségi ismeretek tanítása (kultúra, szokások, dalok, néptánc, irodalom). Helyi tantervünk a helyi feltételekhez igazítva veszi figyelembe a Zánkán és a környez településeken él német kultúrát. Körzeti általános iskolánkban a német nemzetiségi nyelvoktatás sajátos céljai a következ k: - er sítse és sokoldalúan bontakoztassa ki a tanulókban annak tudatát, hogy a Balatonfelvidéki lakosság nagy része német nemzetiség, ugyanakkor hazánk egyenjogú polgárai, - nevelje a tanulóinkat anyanyelvük és kultúrájuk megbecsülésére, rizzék a hagyományokat, - nyújtson jellemz képet a Balaton-felvidék német nemzetiségének és a német nyelv országainak életéb l, kultúrájából,

22 22 - ismertesse meg a tanulókkal a nemzetiségi és a német nemzeti népköltészet irodalmi, nevelési szempontból legértékesebb, az adott életkorban és nyelvi alapokon feldolgozandó néhány szemelvényével, - a különböz dialektusokat, mint a német nyelvet gazdagító rétegnyelveket szemlélje, törekedjen dialektusának meg rzésére, - sajátíttassa el a tanulókkal a német nyelv irodalmi szint szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának alapismereteit, fejlessze ki a tanulókban az igényt, hogy anyanyelvüket, a német nyelvet m velt köznyelvi szinten használják, - nyújtson a tanulóknak korszer nyelvi alapm veltséget, fejleszthessék általános, szakmai m veltségüket, alapozza meg német nyelvi középfokú továbbtanulásukat. A nemzetiségi nyelvoktatás törvényben rögzített óraszáma 1-8. évfolyamokon összesen heti 40 óra, évfolyamonként 5 óra megosztásban. Az alapfokú állami nyelvvizsgára készül tanulóknak 7. osztály második félévében és 8. osztály els félévében heti 2 órában tanórán kívüli felkészítést tartunk. A 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 4. melléklete részletesen is megszabja az európai hatfokú skálán meghatározott nyelvtudás szinteket. Ennek alapján az iskolánkban megvalósuló nyelvoktató forma 6. évfolyamán az A1 szint, míg 8. évfolyamán az A2 szint követelményeit kell teljesítenünk: Az európai minimumszint fele: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvet fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat. Képes egyszer interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segít kész. Beszédértés Megérti a tanár egyszer utasításait, az ismer s szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, közvetlen környezetére, a nemzetiségre vonatkoznak. Legyen képes megoldani a hallás utáni értési feladatokat. Beszédkészség Képes legyen megszólalni a nemzetiség nyelvén, fokozatosan növekedjen beszédbátorsága és önbizalma. Képes legyen egyszer beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszer kérdéseket ismer s témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismer seit képes egyszer fordulatokkal leírni, információt adni és kérni valós beszédhelyzetekben. Megértési problémák esetén tudjon segítséget kérni. Mondjon el emlékezetb l néhány dalt, mondókát, verset az adott nyelven. Olvasásértés

23 23 Megérti az ismer s szavakat, egyszer mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Ébredjen fel érdekl dése népcsoportja kultúrája iránt. A megértést cselekvéssel, szóban vagy írásban jelezze vissza. Legyen gyakorlata egyszer, ismert nyelvi elemekb l álló szöveg néma olvasással történ megértésére. Tudjon egy adott szövegb l egyszer információkat kiemelni. Írás Képes a nemzetiségi nyelven egyszer szöveg lemásolására és tollbamondás után helyes leírására. Tudjon egyszer, tényszer információkat írni az adott nyelven. Képes minta alapján több mondatból álló, összefügg szöveget írni (párbeszéd, üzenet, üdvözl képeslap, bemutatkozás). Képes egyszer nyomtatványt kitölteni. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az t közvetlenül érint területekhez kapcsolódnak: nagyon alapvet személyes és családdal kapcsolatos információk, a nemzetiségre vonatkozó információk, vásárlás, helyismeret, állás, foglalkozás. Az egyszer és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszer és direkt módon információt cserél családi, nemzetiségi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszer nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátterér l, sz kebb környezetér l, a nemzetiségi közösségr l és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról és a nemzetiségi közösségr l van szó. Megérti a rövid, világos és egyszer üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt tud venni egyszer, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, a nemzetiségi közösséget, tanulmányait. Olvasásértés Megérti rövid, egyszer szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Képes a nemzetiség nyelvén való kifejez olvasásra (megfelel hangsúlyokkal, a szöveg lényegének visszaadásával). Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

24 24 Iskolánk részt vesz a Zánka és testvértelepülése a németországi Willanzheim közötti gyermekeket érint programokban, hogy tanulóinknak lehet ségük legyen anyanyelvi környezetben is gyakorolni a német nyelvet. Levelezés útján ismerkednek meg a gyerekek egymással, amelyet személyes találkozás, egymás kölcsönös meglátogatása követ. A nyelvi órákon a csoportbontást lehet ségeink szerint megvalósítjuk. A nyelvet tanító pedagógusok munkáját szakmai munkaközösségünkben hangoljuk össze. 1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Egészséges lelkület, kell önbizalommal rendelkez fiatalokat akarunk nevelni. Pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének harmonikus fejl dése, fejlesztése áll. Célunk, hogy tanulóink adottságaikkal, fejl désükkel, tanulásukkal, tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Az egyetemes kultúra alapvet eredményeinek megismerése, feldolgozása, az összefüggések feltárása alapozhatja meg tanulóink m veltségét, világképünk formálódását, sz kebb és tágabb környezetünkben való eligazodásukat. A személyiségfejlesztés tehát szorosan összefügg az egyes m veltségi területek követelményeivel. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt feladataink A. A személyiségnek mint dinamikus jelenségnek a megismerése, különös tekintettel az egymással együttm köd pedagógusok és tanulói személyiségek megismerésére. B. Egymás sajátos céljainak, beállítódásának tiszteletben tartása. A tanulók körében történ ilyen értelm minta közvetítése: ezt er sít viselkedésnormák, attit dök kialakítása és elmélyítése. C. Az együttm ködési készség javítása a világ dolgaira, változásaira nyitott viselkedésformák ösztönzése és a helyi területi, országos, globális elvárásokhoz való igazodás képességének a megteremtése. Az eredményes személyiségfejlesztés érdekében iskolánk: A. Teret ad a sokoldalú tevékenységeknek. B. Fejleszti a tanulók önismeretét, együttm ködési készségét.

25 C. Hozzájárul a tanulók életmódjának, szokásaiknak, az emberi értékekkel való azonosulásuknak kialakításához. D. Fejleszti a tanulók kommunikációs kultúráját, segíti beszédkészségük fejl dését. E. Fejleszti az olvasási képességet és az olvasástechnikájukat, a szöveg lényegének kiemelését. F. Fejleszti a m ért olvasás és dekódolás képességét A közösségfejlesztéssel és az iskola szerepl inek együttm ködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és helyi közösség, illetve a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. A pedagógusok és különösen az osztályf nökök kiemelt feladata a tanulói közösség kialakítása és fejlesztése. Az iskolában tanórai (kiemelt óra az osztályf nöki), tanórán kívüli (szakkörök, kirándulások, óraközi szünetek, s nyílt iskolai programok) keretében történik a különböz min ség szint közösségekben (osztályok, napközis csoportok, iskolai, lakóhelyi, nemzeti). A közösségfejlesztésnél alapvet feladataink a következ k: A. Az iskolának az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon használó fiatalokat kell nevelnie. B. A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei állnak. C. A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttm ködés, a konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. D. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek meg rzésébe, gyarapításába. E. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. F. A hon- és népismeret segítse el harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel.

26 26 G. A tanulóknak legyenek saját és közösségéhez tartozó önbecsülésük, ugyanakkor legyenek nyitottak, megért ek a különböz szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsüljék meg ezeket. H. A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segít kész magatartást. A jóság az igazi erkölcsi magatartás alapja. Ezért érzékennyé neveljük gyerekeinket mások bajának megértésére, segítségadásra. Az iskolai élet különböz területein osztályf nöki órák, szakórák, tanórán kívüli tevékenységek- fejlesztjük gyermekeinkben a társadalmi együttm ködéshez, az önneveléshez, a munkavégzéshez, az egészséges testi és lelki fejl déshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvet képességeket és készségeket. Felkutatjuk és folyamatosan finomítjuk azokat a módszereket, amelyek a különböz közösségek és az egyén szempontjából is alkalmasak a szellemi fogékonyság, az érzelmi gazdagság, erkölcsösség, az akarater és fegyelmezettség, a konfliktusmegoldás és kudarcleküzdés, a megújulás, és alkalmazkodás képességeinek kialakítására és fejlesztésére. Folyamatosan figyelemmel kísérjük és segítjük a tanulók magatartáskultúrájának alakulását, segítjük a társas emberi léthez, együttéléshez szükséges szokások, magatartásmódok és tulajdonságok (mint a tágabb és sz kebb haza szeretete, a közösséghez tartozás érzése, felel sségvállalás önmagunkért és másokért, határozottság, tolerancia, következetesség stb.) kialakulását és fejl dését. Segítjük a gyerekeknek a továbbtanulásra, munkavállalásra való felkészülését. Igyekszünk elérni, hogy az új közösségekbe minél könnyebben és sikeresebben illeszkedjenek be személyes méltóságuk és mások személyiségének, tiszteletének megtartásával. Közösségformáló munkánkba a következ általános emberi értékek közvetítésére helyezünk f bb hangsúlyt: A. Az európai keresztény kultúrkör erkölcsi-morális hagyományainak közvetítése. B. A hazafiasság, nemzeti-nemzetiségi identitás ápolása és megtartása. C. Nyitottság és tolerancia más népek, fajok, kultúrák és vallások, szokások iránt. D. Az emberi szabadságjogok tiszteletben tartása, az egyén szuverenitásá-

27 nak biztosítása. E. A szociális érzékenység megléte és fejlesztése az együttérzés képessége. F. A társadalmi közösségmegtartás (szolidaritás, együttm ködés). G. Az egészséges életmódra nevelésben is az egymás iránti felel sség tudatának er sítése. 27 A diákönkormányzati munkával el segítjük az iskolai közösségformálást: A. A nevel munkát, a szabadid hasznos eltöltését, a helyi hagyományok ápolását, a gyerekek öntevékenységének fokozását szolgáló programok szervezését, a közösségi élet különböz területeit gazdagítjuk, komplexebbé tesszük. B. A közösségi összetartozást javítjuk a magatartás- és környezetkultúra fejlesztésével. C. Az iskolai közösségi összetartozás tudatát, fontosságát er sítjük a különböz versenyeken való részvétellel (szaktárgyi-, sport-, kulturális-, német nemzetiségi versenyek stb.), s színvonalas ünnepi rendezvényeinkkel, a sok szakkör m ködtetésével. A tanulói közösségfejlesztés elengedhetetlen el feltétele, hogy az alkalmazotti és különösen a szakalkalmazotti közösség hitelesen közvetítsen a közösség m ködésére vonatkozó épít jelleg mintákat. Az egymás iránti felel sség er sítését a kiegyensúlyozott tantestületi élettel, a jó munkahelyi légkör folyamatos javításával példát mutatva segítjük A szül k, tanulók, pedagógusok együttm ködésének formái, továbbfejlesztésének lehet ségei Az iskola neveléssel és oktatással kapcsolatos szolgáltatási funkciókat ellátó intézmény, ezért a szolgáltatásait igénybevev szül k és tanulók igényeit, elvárásait nap mint nap figyelemmel kell kísérni. Iskolánk nagysága és légköre szerencsés helyzetet biztosít számunkra e téren is, hiszen a személyes és közvetlen kapcsolattartásra lehet ség nyílik, amellyel élnek is pedagógusaink. Az iskolában folyó munkát minden mozzanatában áthatja a gyermekközpontúság, ami nálunk nem egy elkoptatott frázis, hanem a tanórai és tanórán kívüli tevékenységet is teljes mértékben meghatározó pedagógiai alapelv. A pedagógustanuló és a pedagógus-szül kapcsolatára a nyíltság, közvetlenség a jellemz, amely figyelemmel kísérhet az iskolába lépés pillanatától kezdve az iskola élet minden területén. Sokat elárul iskolánkról, hogy a tanulók és szüleik kedvvel és sokat kommunikálnak pedagógusainkkal. A gyerekeket tanító pedagógusok különösen az

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS KÖZÉPISKOLAI PROGRAMJÁRÓL 1. Bevezetés A Belügyminisztérium Oktatási Fıigazgatósága közremőködésével és támogatásával 2005-tıl választható

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola

Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola 2013 Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet! A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola 1043 Budapest, IV. ker.; Tanoda tér 6. Tel.- fax: (06-1) 369 2148 Bank: 12025000-00217997-00100000 Adó: 18096181-2-41 E-mail: a.apostol1@chello.hu Web: www.szentjanos.hu

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Pedagógiai program. Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete. 2013. év március hó 25. napján

Pedagógiai program. Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete. 2013. év március hó 25. napján Pedagógiai program Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete 2013. év március hó 25. napján Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. P.H. Kocsis József igazgató Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 2013 2 Pedagógiai Program Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1. Az iskola rövid története... 5 1.2. Az iskola arculata, öndefiníciója... 6 2. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben