2010/2011-es nevelési év munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010/2011-es nevelési év munkájáról"

Átírás

1 munkájáról Készítette: Végsı Pálné Intézményvezetı Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Referatúra 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

2 T AR T AL OM 1. HUMÁN ERİFORRÁS FEJLESZTÉS 1.1. Személyi feltételek 1.2. Gyermeklétszám alakulása statisztikai adatok 2. TÁRGYI FELTÉTELEK 2.1. Intézményi gazdálkodás 3. NEVELÉSI ÉV RENDJE 3.1. Óvodai szünetek 3.2. Nevelésnélküli munkanapok és azok felhasználása 3.3. Ünnepek rendje 4. ÉRTEKEZLETEK, RENDEZVÉNYEK, SZAKMAI PROGRAMOK 4.1. Értekezletek 4.2. Rendezvények szakmai napok sikereink 5. TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK 5.1. Belsı továbbképzések 5.2. Külsı továbbképzések 6. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGA 6.1. Pedagógiai szakmai munka ellenırzése, értékelése - teljesítményértékelés MELLÉKLET: Comenius Projekt beszámolója Esélyegyenlıségi Pályázat beszámolója 2

3 1. HUMÁN ERİFORRÁS FEJLESZTÉS 1.1. Személyi feltételek Személyi feltételeink erıssége az elmúlt években a stabil pedagógusi és technikai létszám volt. A ben azonban a dolgozók alkalmazásának tekintetében rendkívül sok változás történt. Az Anikó Utcai és az Enyezd Utcai 1. sz.. Tagóvodában helyettesítésre két óvodapedagógust alkalmaztunk decemberében két technikai álláshely megszüntetésére került sor. A Németh László Utcai tagóvodában egy gazdasági dolgozó, az Enyezd Utcai 1. számú tagóvodában egy dajka jogviszonyát szüntettük meg felmentéssel. Feladataik elvégzését munkaátszervezéssel oldottuk meg. A gazdálkodás feladatait jelenleg 6 gazdasági dolgozó végzi, nyolc intézményben. A 40 évet betöltött munkaviszonnyal rendelkezı dajkák folyamatosan mennek öregségi nyugdíjba, 2011-ben a Kertvárosi Óvodából 2 fı, az Anikó Utcai és a Testvérvárosok Téri Tagóvodából egy egy fı dajkát érint. Felmentéssel 3 fı, közös megegyezéssel egy fı munkaviszonya szőnik meg. Felmentéssel megszüntetett dolgozók helyére a felmentési idı lejártakor tudunk dajkát alkalmazni. Munkájukat ez idı alatt a többi munkatárs látja el. Összességében nehéz nevelési év tekintetében. elé nézünk, a személyi feltételek 3

4 Dolgozói létszám május 31.-én: (álláshelyeinek száma) sorsz Óvodák neve Óvodaped Logopéd. Gyógyped Gazd.dolg Dajkák Udvaros Összesen: 1. (Siklósi út 18.) 11 0, ,5 2. Anikó Utcai Tagóvoda Bimbó Utcai Tagóvoda Enyezd Utcai 1.sz. Tagóvoda Enyezd Utcai 2.sz. Tagóvoda Melinda Utcai Tagóvoda ,5 7,5 7. Németh L. Utcai Tagóvoda Testvérvárosok Téri Tagóvoda Összesen: 81 0, ,

5 1.2. Gyermeklétszám alakulása statisztikai adatok Gyermeklétszám alakulása az októberi statisztikai adatok alapján. Gyereklétszám SNI hh hhh A statisztikai adatokból kitőnik, hogy az intézmény gyermeklétszámának alakulása stabil. A létszámadatoknál négy évre visszatekintve kis eltérések mutatkoznak. Ugyanakkor szembetőnı, hogy 2008-tól emelkedett az SNI gyermekek száma és egyre erıteljesebb emelkedés tapasztalható a HH gyermekek tekintetében. 5

6 Az óvodai beíratás adatai (áprilisi adatok alapján) gyermeklétszám iskolába ment felvételt nyert gyermeklétszám iskolába ment felvételt nyert

7 A beiratkozási adatokból az alábbi következtetést lehet levonni. Nevelési év végére a gyermeklétszám emelkedést mutat az októberi statisztikához viszonyítva: Gyereklétszám otóber április évközi emelkedés Gyereklétszám otóber Gyereklétszám április Gyereklétszám évközi emelkedés A beiratkozási adatokból kitőnik, hogy a ben több gyermek nyert felvételt, mint az elızı években. Ez az emelkedés annak tulajdonítható, tıl folyamatosan felvehetı az óvodába az a gyermek, aki a 2,5 életévét betölti. 2. TÁRGYI FELTÉTELEK A tárgyi feltételek alakulásáról a beszámoló a teljesség igénye nélkül készült. Az intézményi fejlesztésekbıl a legfontosabbakat kívánom kiemelni. A ben a költségvetésbıl az ISZ (2010-ben) ELSZÁMOLÓHÁZ (2011-ben) karbantartási felújítási keretébıl a következık valósultak meg: A Németh László Utcai valamint a TVT Tagóvodák részleges tetıszigetelése 7

8 TVT Tagóvodában 3 db tetıablak cseréje Szakmai informatikai pályázatból fejlesztések mind a nyolc óvodában Melinda, Enyezd Utcai 2. számú Tagóvoda bejárati ajtajának cseréje Kertvárosi Óvodában parketta csiszolása, lakkozása, 1 csoportszoba festése TVT, Németh László, Bimbó és a Kertvárosi Óvodában villamos berendezések, világítótestek cseréje áprilisában a mőszaki osztály vezetıjét írásban értesítettem a Kertvárosi Óvoda karbantartási, felújítási igényérıl, amelyet önerıbıl, alapítványból, pályázatokból nem tudunk megvalósítani. Elsısorban olyan felújítási munkákat kellett volna elvégezni, amelyek az intézmények állagmegóvását biztosította volna. Gyermekmosdók felújítása, csaptelepek cseréje (Kertvárosi, Anikó, Bimbó, Enyezd 1., Melinda, TVT óvodában Gyermekmedence felújítása (Németh László, TVT óvoda) Nyílászárók (ablakok javítása) szigetelése mind a nyolc óvodában Pécs M.J. Város jelenlegi pénzügyi helyzete miatt, ezek a felújítások nem valósulhatnak meg. Az intézmények ennek ellenére önerıbıl mindent megtesznek ár és díjbevételeik növelésére. Az elmúlt nevelési évben óvodáink bevételei egyéb forrásból a következık voltak. Óvodák Alapítványi bevétel Szülıi támogatás megnevezése 1% Egyéb bevétel farsang gyermeknap Kertvárosi Anikó Bimbó Enyezd Enyezd Melinda Németh László TVT Pályázatok COMENIUS projekt ,- Ft értékben kerékpár General Biztosító ,- Ft értékben udvari mozgásfejlesztı eszközök 8

9 Képviselıi támogatásban részesültek Kıvári János képviselı úr részérıl: A Kertvárosi, Bimbó, Enyezd 1., Enyezd 2. számú óvodánk ,- Ft óvodánként. Csizi Péter képviselı úr részérıl: Anikó úti óvoda ,- Ft 2.1. Intézményi gazdálkodás Az elmúlt gazdasági évre rányomta bélyegét Pécs város pénzügyi helyzete. A fenntartó nagyon feszes költségvetést hagyott jóvá, amelyet az év folyamán tovább szigorított. A feltétlenül szükséges mőködtetési kiadásokon kívül szinte alig volt lehetıség egyéb pénzügyi feladatok végrehajtására. Vonatkozott ez a személyi juttatásokra és dologi kiadásokra is, ezért megtakarításokról nem tudunk említést tenni. A kötelezettséggel terhelt pályázati forrásból származó pénzeszközön kívül minden esetlegesen megmaradt összeg - elvonásra került év végén fenntartói határozattal az intézményben létszámcsökkentést kellett végrehajtani, ami egy fı dajka és egy fı gazdasági dolgozót érintett. Ezzel a gazdasági dolgozók száma a kincstárnokkal együtt 6 fıre csökkent, amely a feladatok újraelosztását jelentette. További változás 2011 januárjától az ELSZÁMOLÓHÁZ mint gazdasági szervezet létrejötte, teljesen új vezetéssel. Új munkacsoportok jöttek létre, új munkatársakkal, akiknek személye jelenleg is sőrőn változik. Legjelentısebb változás a munkáltatást érintette, ugyanis május 1-tıl kezdıdıen ezeket a feladatokat az E-ház látja el, elıírva számunkra különféle többlet adminisztratív és kézbesítési feladatokat. Intézményünk eddig is takarékos gazdálkodást folytatott, de ebben az évben az elızı évinél is jobban szigorodtak a gazdálkodás feltételei. Minden hónapra havi illetve heti finanszírozási tervet kell készíteni, amitıl eltérni csak a fenntartó külön írásbeli engedélye alapján lehetséges. Sajnos júniustól még ennél is szigorúbb intézkedés történt, eseti átutalások sem lehetségesek, és ami az ellátmányból történı kifizetéseket érinti, abból is csak külön fenntartói engedélyeztetés alapján történhet teljesítés. Bevételeinket (terembér, reklámtábla) egyáltalán nem használhatjuk fel saját céljainkra, elıirányzatainkat nem módosíthatjuk, vagyis teljes befagyasztás történt. Általánosságban elmondhatjuk, hogy kevesebb létszámmal, sokkal több feladatot kell ellátni, mint korábban. A folyamatos adatbekérések, gazdálkodást érintı ellenırzések, az adminisztrációs munkák felülvizsgálata, az újonnan hozott szabályok betartása sokkal több figyelmet és precizitást igényel az eddigieknél. 9

10 3. NEVELÉSI ÉV RENDJE 3.1. Óvodai szünetek A téli zárvatartás a munkatervben rögzítettek alapján valósult meg, a szülıi igényfelmérés után a fenntartó engedélyével december 24.-tıl január 2.-ig. az óvodáink január 3-tól fogadták a gyermekeket. A nyári zárvatartást az alábbi táblázat tartalmazza: Óvodák Kertvárosi Óvoda Anikó Tagóvoda Bimbó Tagóvoda Enyezd 1. számú Kék Enyezd 2. számú Barna Melinda Tagóvoda Németh László Tagóvoda Testvérvárosok tere június 27-tıl július 1-ig július 4-8-ig július ig július ig július ig augusztus 1-5-ig augusztus 8-12-ig augusztus ig Az óvodai szünetekrıl a szülıket az elıírásnak megfelelıen tájékoztattuk írásban és szóban is. 10

11 3.2. Nevelésnélküli munkanapok és azok felhasználása A nevelési évben öt alkalommal került sor nevelésnélküli munkanap szervezésére. Ezeken a napokon biztosítottuk (igény szerint) a gyermekek elhelyezését. Nevelésnélküli munkanapok és azok felhasználása: 1. A (székhely óvoda) sikeresen pályázott a LIFELONG LEARNING COMENIUS többoldalú iskolai együttmőködések EU projekten. A pályázat címe: Kézenfogva együtt környezetünk értékeinek védelmében az inkluzív pedagógia tükrében. A projektben a következı partnerintézmények vettek részt: Ausztriából: Szlovákiából: Romániából: Bécsi Magyar Óvoda és Iskola Losonci Kármán József alapiskola és Óvoda Sepsiszentgyörgyi Árvácska Óvoda és a Kolozsvári Csemete Református Magyar- Angol Óvoda és Iskola A résztvevı országok óvodapedagógusainak feladata, hogy a két éve projektben meghatározott célokat, feladatokat megvalósítsa, nevelımunkájukban a környezetvédelem, a gyermekek környezettudatos nevelése prioritást élvezzen. Az együttmőködési program keretében az országok szeptember 23-tól 26-ig szakmai partnertalálkozót rendeztek. A szakmai találkozó keretében került sor a konferencia megnyitására, ahol Pécs M.J. Város Önkormányzatának képviselıi és a város óvodáinak intézményvezetıi jelenlétében történt meg a két éves projekt prezentálása. A rendezvény zárásaként megtekinthették a és a határon túli óvodások munkáinak győjteményébıl készült kiállítást. A kiállítás témája: A résztvevı városok gyermekmunkákon keresztül történı bemutatása különbözı technikák felhasználásával. A projekt óvodapedagógusai látogatást tettek a Kertvárosi Óvodában (Pécs, Siklósi út 18.), ahol megismerkedhettek az óvoda sajátos arculatára jellemzı Veronika zeneprojekttel és a láb- és tartásjavító tornával. Köszönöm az óvodáknak a kiállított gyermekrajzokat, a színvonalas mősort az Enyezd 2. TVT óvoda pedagógusainak, az Enyezd 1. számú óvoda gyermekeinek, a prezentációkat Schmidt Éva projektvezetınek, Nagyné Szabó Erika vezetı helyettesnek. Köszönöm Petren Ferencné fıtanácsos asszonynak a szervezésben való segítségét a Villányi találkozó megszervezését, valamint a gyermekrajzok kiállításának biztosítását a Városházán. A megnyitó után január 27-tıl 30-ig Bécsben, majd május 18-tól 21-ig Sepsiszentgyörgyben került sor a következı projekttalálkozóra (lsd. melléklet). 11

12 İszi nevelıtestületi értekezletek November 19.-e November 26.-a Téma: A gyermekbántalmazás Enyezd Utcai 2. számú Tagóvoda (Németh L. Melinda, Anikó úti óvodák) Testvérvárosok Téri Tagóvoda (Kertvárosi, Enyezd 1., Bimbó úti óvodák) Elıadó: Gajdosi Edit a 3. számú Családsegítı Központ szakmai vezetıje Dékány Ágnes bábmővész. Eıadása: Mirkó királyfi Az óvodapedagógusok mellett a dajkák is részt vettek a szakmai napon. Tartalmas délelıttön vettek részt a dolgozók. Megismerték a családsegítı központok mőködését, munkájuk nehézségét, esetelemzésekre került sor Tavaszi nevelıtestületi értekezlet Március 19.-e Március 25,-e Németh László Utcai Tagóvoda (Bimbó, Enyezd 1., Anikó úti óvodák) Melinda Utcai Tagóvoda (Kertvárosi, Enyezd 2., TVT óvodák) Téma: A család szerepe a mai társadalmi helyzetben Elıadó: Az esélyegyenlıségi pályázatunk keretében a TÁRSAK Tanácsadó Központból öt elıadó közremőködésével valósult meg a program. 4. Május hónapban az óvodák különbözı idıpontban szerveztek tanulmányi kirándulásokat. Bikali élménypark Anikó Utcai Tagóvoda Plitvicei Tavak Bimbó Utcai Tagóvoda Nem tervezett Enyezd U. 1.sz. Tagóvoda Enyezd U. 2.sz. Tagóvoda Melinda Utcai Tagóvoda Kozármislenyi Óvoda Plitvicei Tavak Nem tervezett Németh László U. Tó. Eszperantó óvodában a Zöldóvoda programjának megismerése Testvérvárosok Téri Tó. Zengıvárkonyi óvoda Óbányai kirándulás 12

13 5. Évzáró nevelıtestületi értekezlet Idıpont: Helye: UNIV étterem Téma: értékelése, Pedagógusok köszöntése Az intézmény vezetıje értékelte a et. Beszámolót tartottak: Weizer Józsefné intézményvezetı-helyettes - MIP Team vezetıje Tóka Erika tagóvoda-vezetı -Esélyegyenlıségi pályázat Schmidt Éva óvodapedagógus, projektvezetı Comenius többoldalú iskolai együttmőködések EU projekt A nevelımunka értékelése után az Enyezd Utcai 2.sz. és a TVT óvoda pedagógusai adtak ünnepi mősort. A mősor után az intézményvezetı megköszönte a pedagógusok és a gazdasági dolgozók munkáját, jutalmat adott át a kiemelkedı munkáért járó kereset kiegészítésbıl. Az értekezlet ebéddel zárult, amelyet az UNIV étterem biztosított számunkra. Az esemény méltó volt a lezárására Ünnepek rendje Hagyományaink, ünnepeink beépültek a mindennapokba. Így ısztıl nyár elejéig folyamatosan tevékenykedtünk, ünnepeket, rendezvényeket szerveztünk, amelyeknek a mozgató rugója mindig a környezet szeretete, megbecsülése, játékos mozgás és a szabad játék volt. Kiemelkedı ünnepek, hagyományok intézményeinkben a teljesség igénye nélkül: Comenius projekt rendezvényei, programjai, Veronika zeneprojekt Anikó Utcai Tagóvoda Óvoda Iskola tartalmas együttmőködése. Kompetencia alapú óvodai nevelési program alkalmazása Bimbó Utcai Tagóvoda Szülıi ház Óvoda kapcsolatának erısítése, folyamatosan szervezett kirándulások: Álmosvölgy, Szigetvár, Zsigmond tanya, Gyermeknapi kerti parti szervezése Enyezd 1.sz. Tagóvoda Gyermeknapi családi majális, Télőzés kiszebáb égetés 13

14 Enyezd 2.sz. Tagóvoda Szülık nevelık bálja, hangversenyek szervezése, zöldág járás, Gyermeknapi rendezvények Melinda Utcai Tagóvoda Gyermekhét rendezvényei Németh László Tagóvoda október 25 éves évforduló szervezése TVT Tagóvoda Márton napi rendezvények, Március 15-ei ünnepély, Óvoda iskola kapcsolat, Kihívás napja, Föld napja Mind a nyolc óvodában szervezıdtek játszóházak, munka délelıttök, munkadélutánok. A hagyományok, ünnepek megünneplése (karácsony, húsvét, anyák napja, évzáró, ballagás) az SZMSZ-ben és HNP-ben meghatározottak szerint történt. 4. ÉRTEKEZLETEK, RENDEZVÉNYEK, SZAKMAI PROGRAMOK 4.1. Értekezletek 1. Évnyitó nevelıtestületi alkalmazotti értekezlet Évnyitó értekezletet a székhely óvoda és a tagóvodák külön tartották. Elızetesen a tagóvoda-vezetıkkel egyeztettük a programokat és megbeszéltük a nevelési év rendjét, a kiemelt feladatokat. Elkészült az intézmény re szóló munkaterve, amelynek az elfogadására az évnyitó értekezleteken került sor. Az értekezletrıl jegyzıkönyv készült jelenléti ível. 2. Félévi nevelımunka értékelése Helye: Anikó Utcai Tagóvoda Ideje: január 24. Résztvevık: Tagóvoda-vezetıi Az intézményvezetı PowerPoint program bemutatásával értékelte a féléves nevelımunkát. beszámolót tartott Nádasdi Lászlóné Kincstárnok, aki a 2010-es gazdálkodási munkáját értékelte. Az intézményvezetı részt vett a Bimbó, Melinda, valamint a Németh László Utcai Tagóvodák féléves nevelıtestületi értekezletén. Az intézményvezetı-helyettes az Anikó, Enyezd 1.sz. és 2.sz. Tagóvodák félévet értékelı nevelıtestületi értekezletén volt jelen. Tagóvoda-vezetıi értekezletet az elmúlt éveknek megfelelıen kéthetente tartottunk. Minden esetben értékeltük az elmúlt idıszakot. Az értekezletekrıl emlékeztetı készült. Köszönöm, hogy Tóka Erika határidıre elkészítette az emlékeztetıket az értekezletekrıl! 14

15 Gazdasági dolgozók Nádasdi Lászlóné vezetésével havonta tartottak megbeszéléseket. Munkatársi értekezleteket az óvodák az aktualitásnak megfelelıen szervezték Rendezvények szakmai napok sikereink Az Anikó Utcai Tagóvoda vezetıje és óvodapedagógusai résztvettek a TÁMOP programjain. Projektzáró konferencia Kodály Központ (4 fı) Óvoda Iskola konferencia (1 fı) Óvoda Iskola átmenetfejlesztı munkájában, kiadvány készítésben részt vett Musits Anna Gratulálunk A jó gyakorlatok adatbankba felkerült Veronika zeneprojekt () Mérés értékelés (Anikó Utcai Tagóvoda) Óvoda Iskola (Anikó Utcai Tagóvoda) Szlovákiában (Losonc Fülek) a intézményvezetıje elıadást tartott szlovák magyar óvónıknek. Nagyné Szabó Erika bemutatta a Veronika zeneprojekt gyakorlatát, nagy sikerrel. A szlovákiai magyar Pedagógusszövetség Dr. Páva Zsolt polgármester úr részére levélben köszönte meg a részvételt. Ausztriából két óvodapedagógus az általuk kidolgozott motopedagógiai módszert mutatták be, az Anikó Utcai Óvoda nagycsoportos gyermekeinek részvételével. A, az Anikó és a Melinda Utcai Tagóvodák gyermekei sikeresen szerepeltek rajzversenyeken, elsı, második helyezéseket értek el. 5. TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK 5.1. Belsı továbbképzések Munkaközösségek Vizuális munkaközösség Vezetıje: Márkusné Csík Angéla Résztvevık: 21 fı óvodapedagógus A munkaközösségi foglalkozások oldott hangulatban teltek. Az óvodapedagógusok sok új technikával ismerkedtek meg, amelyeket munkájuk során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak. 15

16 A munkaközösség vezetı ügyelt az ünnepekre, jeles napokra. Igyekezett a pedagógusokban azt a szemléletet erısíteni, hogy a gyermekek számára ne sablonokat, sémákat adjanak, hanem engedjék fantáziájukat szabadon, és ez által sokkal több kreatív munka születik. Bábmunkaközösség Vezetıje: Fábián Tiborné Résztvevık: 16 fı óvodapedagógus Minden alkalommal elméleti ismertetı volt a mese és a báb személyiségformáló hatásáról. A pedagógusok látogatást tettek a Bóbita bábszínházban, ahol betekintettek az ott folyó mőhelymunkákba. A résztvevık az aktualitásokhoz kapcsolódóan készítettek bábokat, sok olyan írott anyagot kaptak(mese, bábdarab leírása), amelyet a késıbbiekben is fel tudnak használni. Gyermekvédelmi munkaközösség Vezetıje: Bárdosné Zsigó Klára Résztvevık: 9 fı óvodapedagógus Havi rendszerességgel megtartott találkozókon nagyon jó alkalom nyílt a szakemberekkel való közös megbeszélésekre. (Gyermekjóléti Szolgálat, Korai Fejlesztı, védınık) Átfogó, információt átadó megoldást keresı együttmőködés alakult ki minden alkalommal. Bemutató foglakozások Két alkalommal tartottunk bemutató foglalkozást intézményünkben: 1. November 30-án az Enyezd Utcai 2. számú Tagóvodában Kretz Jánosné óvodapedagógus tartotta, komplex ismeretnyújtás, differenciált képességfejlesztés, a gyermekek vizuális kifejezésmódjának gazdagítása témakörben, vegyes csoportban, 16 óvodapedagógus vett részt. 2. Március 31-én az Anikó Utcai Tagóvodánkban betekinthettünk Szőcs Éva óvodapedagógus tartalmas délelıtti nevelımunkájába, ahol a kompetencia alapú komplex képességfejlesztést láthattuk nagycsoportban. A megbeszélésen a tagóvoda-vezetı tájékoztató elıadást tartott. A bemutatón 21 fı óvodapedagógus vett részt. 3. A Testvérvárosok Téri Tagóvoda pedagógusai és tanítónıi közös szakmai fórumot szerveztek 2010 októberében, ahol az óvónık megnéztek egy tanítási órát (a volt óvodások részvételével). A leendı elsıs tanítónık bekapcsolódtak a délelıtti óvodai életbe. 16

17 5.2. Külsı továbbképzések A Kertvárosi Óvodában tartottuk a Veronika zeneprojekt akkreditált képzést, (5 fı részvételével) Mutasd! Mondd! Játszd! (3 fı) PTE BTK pedagógiai szak (1fı) Döntési határok a gyermekvédelemben fórum, résztvevı: Jávor Katalin, Bárdosiné Zsigó Klára TÁMOP Esélyegyenlıségi pályázat, óvoda iskola átmenet 30 órás képzés (25 fı) januárban a Fejlesztı Óvodapedagógus szakirányú képzést sikeresen elvégezte és szakvizsgát tett Máthé Réka és Esküdtné Horváth Hajnalka. Gratulálunk 6. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGA Pedagógiai munka értékelése tıl a nevelıtestület részérıl elfogadott a fenntartó által jóváhagyott nevelési program szerint folyt a munka. A helyi nevelési program lehetıséget adott az óvodák egyéni arculatának megtartására, az egyéni sajátosságok beépítésére a nevelımunka folyamatába (pl.: Lépésrıl lépésre program, kompetencia alapú nevelés). A célunk továbbra is, hogy minden óvónı saját egyéniségének megtartása mellett, a közösen kialakított és elfogadott célok és feladatok érdekében tevékenykedjenek. A kiemelt feladatait igyekeztünk megvalósítani. Tovább javultak az integrált nevelés feltételei az Esélyegyenlıségi pályázaton belül, lehetıség volt mentori segítségre. Az SNI mentor Stautz Jánosné, mind a nyolc óvodában részt vett egy SNI gyermek fejlesztésénél, a csoportban megfigyeléseket végzett. Segítséget adott az ódapedagógusoknak a részképességi zavarok, pszichológiai rendellenességek felismeréséhez. Az óvodapedagógusok figyelembe vették, hogy a gyermekek eltérı szociókulturális környezetbıl eltérı képességekkel jönnek óvodába, emiatt nagy hangsúlyt fektettek a differenciált nevelésre, egyéni bánásmódra. Folyamatosan nyomon követték a gyermekek fejlıdését, az eltérı fejlıdés esetén pszichológiai vizsgálatot kezdeményeztek a Nevelési Tanácsadónál. A nevelımunkát nehezítette, hogy óvodáinkban egyre magasabb az SNI, illetve a hátrányos helyzető gyermekek száma. Az utazó gyógypedagógus logopédus hálózat jól mőködött. Minden rászorult gyermek fejlesztése megtörtént május 31.-i adatok alapján: Az SNI gyermekek száma: A hátrányos helyzető gyermekek száma: A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma: Óvodáztatási támogatásban részesült: 37 fı 313 fı 33 fı 7 fı 17

18 Az ellátottak pénzbeli támogatása ,- Ft. Óvodák Támogatásban részesültek 9 Anikó Tagóvoda 12 Bimbó Tagóvoda 5 Enyezd 1. számú Kék 20 Enyezd 2. számú Barna 11 Melinda Tagóvoda 5 Németh LászlóTagóvoda 11 Testvérvárosok tere 11 Összesen: 84 A gyermekek mérése minden 5 éves gyermek esetében megtörtént, (Differ, HEFOP) a mérési anyagot a pedagógusok a fejlesztési naplóban rögzítették. A beiskolázási százalék az intézményben 90-95% körül mozog évek óta. A visszamaradás okai többnyire mentális, fizikális, részképességek gyengesége, tanulási zavarok. Az elmúlt két évben 56 gyermek maradt vissza a tanköteles korú gyermekek közül. Az iskolába menık száma: 2010-ben 272 gyermek, 2011-ben 240 gyermek volt. Fontos feladatunknak tartottuk az esélyegyenlıség biztosítását. A TÁMOP pályázat lehetıséget adott a továbbképzésre, a fent említett témakörben, valamint olyan programok szervezésére, amely a pedagógusok fejlıdését segítette elı. A HH gyermekek ingyenes szolgáltatáson vehettek részt, amely során a szülıkre nem hárult fizetési kötelezettség (Beszámoló melléklet). Kiemelt terület volt ebben a nevelési évben a környezet szeretetére, a környezet értékeinek megóvására való nevelés. Ezt segítette elı a Kertvárosi Óvoda Kézenfogva Együtt EU-s projektje. (Beszámoló melléklet) szeptember 1-tıl lehetıség volt a két és fél éves gyermekek óvodai felvételére, amely nem minden esetben volt szerencsés. A vegyes életszervezéső csoportokban elıfordult, hogy a gyermekek között nagy volt az életkori különbség. A két és fél éves gyermekeknél elsısorban gondozási feladatokat kellett megoldani. A nagycsoportos gyermekeket pedig iskolára kellett elıkészíteni. A differenciált nevelımunka a fent említettek miatt több csoport esetében nehezen ment. 18

19 A szülıi elégedettségi vizsgálatokat elvégeztük (bemenet, kimenet) az eredményeknek megfelelıen határoztuk meg a következı nevelési év feladatait és készíttettük el az intézkedési tervet Pedagógiai szakmai munka ellenırzése, értékelése - teljesítményértékelés Az idei nevelési évben a Munkatervben, valamint a MIP-ben leírt ellenırzés mérés értékelés rendszere szerint történt az intézmény belsı ellenırzése. A betervezett tematikus ellenırzések néhány kivétellel megtörténtek. 77 óvodapedagógus tematikus ellenırzésére került sor. A tanügyi dokumentumokat a tagóvoda-vezetık rendszeresen meghatározott idıben ellenırizték. A pedagógusok írásbeli munkája az új HNP-vel összhangban jól kidolgozott volt. Elıtte azonban sok egyeztetés történt, hogy a nyolc óvoda egységes koncepció alapján dolgozzon. A nevelési év második felében az intézményvezetı, illetve helyettese ellenırizte a tanügyi dokumentumokat. Intézményvezetı Intézményvezetı helyettes által ellenırzött óvodák Bimbó Utcai Tagóvoda Melinda Utcai Tagóvoda Németh László Utcai Tagóvoda Enyezd Utcai 1. számú Tagóvoda Enyezd Utcai 1. számú Tagóvoda Anikó Utcai Tagóvoda Az ellenırzés tapasztalatait írásban rögzítettük, amelyet a pedagógusok és a tagóvodavezetık is megkaptak. Teljesítményértékelés rendszere Teljesítménymotivációs pályázaton ,- Ft t nyertünk, amelybıl 12 fı pedagógus részesült elismerésben. A dolgozók értékelését a munkatervben elkészített ütemterv szerint végeztük. A pedagógusok mellett a dajkák, a gazdasági dolgozók, illetve karbantartók teljesítményértékelése is megtörtént ebben a nevelési évben. 24 óvodapedagógus (ebbıl 3 tagóvoda-vezetı) 20 dajka, 2 gazdasági dolgozó, egy karbantartó teljesítményértékelésére került sor. 19

20 Szeretném megköszönni az intézményvezetı-helyettesnek a tagóvoda-vezetıknek a minden dolgozójának a kiemelkedı munkáját. Köszönöm, hogy segítették, támogatták vezetıi elképzeléseimet. Kérem a Tisztelt Fenntartót a éves beszámolójának elfogadására. Osztani magad: - hogy így sokasodjál; kicsikhez hajolni: - hogy így magasodjál; hallgatni ıket, hogy tudd a világot; róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. (Váci Mihály) Pécs, június 30. Tisztelettel: Végsı Pálné Intézményvezetı Beszámoló melléklete: COMENIUS Iskolai Együttmőködések projekt TÁMOP Esélyegyenlıségi pályázat 20

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról Gólyafészek Óvoda Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6. Tel.:29/433-783 E-mail: gombaovi@freemail.hu ovoda@gomba.hu Óvodavezető: dr. Zimonyi Károlyné 10. napirendi ponthoz Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Létavértesi Gyermeksziget Óvoda beszámolója a 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek. Készítette: Kántor Lászlóné

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI, BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149,20-770-7301 E-mail: devaovik @gmail.com OM azonosító:201936 EGYÜTT-ÉRTÜK

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

III. sz. Összevont Óvoda 2014-2015 nevelési év beszámolója

III. sz. Összevont Óvoda 2014-2015 nevelési év beszámolója III. sz. Összevont Óvoda 1237 Budapest Pistahegyi köz 1. III. sz. Összevont Óvoda 2014-2015 nevelési év beszámolója Budapest, 2015. 08. 31. Óvodavezető Felhasznált dokumentumok: Óvodai Nevelés Országos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény, Szent László Király Általános Iskolája 8698 Somogyvár,

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Csákvár Város Önkormányzata 9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Beszámoló a 2015/16. nevelési évről

Beszámoló a 2015/16. nevelési évről Beszámoló a 2015/16. nevelési évről készítette: Harnóczi Erzsébet óvodavezető 1 Tartalom Az óvodai nevelési év rendje:... 3 Gyermeklétszám:... 3 Tárgyi feltételek:... 4 Személyi feltételek:... 5 Továbbképzések:...

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. működtetéséről 2011. szeptember o1-től 2012.augusztus 31-ig

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. működtetéséről 2011. szeptember o1-től 2012.augusztus 31-ig 1 BESZÁMOLÓ A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. működtetéséről 2011. szeptember o1-től 2012.augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető 2 Ezen beszámolómmal intézményünk 2011. 09.01-től

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. június 25-i ülésére

Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. június 25-i ülésére ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi @globonet.hu Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009.

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA

ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA 2010/2011 TANÉV Készítette: Bacsó Ágnes Igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Gödöllő Város Önkormányzata A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

1239 Budapest, Grassalkovich út 297. Tel.: 287-3144 Fax: 289-0467 E-mail: napsugarovoda@t-online.hu OM azonosító: 034732 BESZÁMOLÓ

1239 Budapest, Grassalkovich út 297. Tel.: 287-3144 Fax: 289-0467 E-mail: napsugarovoda@t-online.hu OM azonosító: 034732 BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV TAPASZTALATAIRÓL Budapest, 2015.09.05. Óvodavezető Készítette: Hatosné Pásztor Gabriella BESZÁMOLÓ A 2014/15 NEVELÉSI ÉV TAPASZTALATAIRÓL 1. Személyi feltételek A 2014/2015-

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben