Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai"

Átírás

1

2 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Költségvetési Belsı Ellenırzési Szabályzatának kiadásáról szóló 1005/2008. APEH utasítással módosított 1116/B/2007. APEH utasítás szerint eljárva az APEH Központi Hivatal Költségvetési Belsı Ellenırzési Fıosztálya (továbbiakban: Fıosztály) elkészítette évi intézményi és felügyeleti belsı ellenırzési tervét. A Munkaterv összhangban áll az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal decemberében útjára bocsátott Középtávú Stratégiai Tervével. Az APEH Stratégiai Terve egy megnövekedett társadalmi elvárást tükrözı szolgáltató és hatósági feladatait egyidejőleg felvállaló és ellátó adóhivatalt mutat be. A Stratégiai Terv a jövıkép mellett meghatározta a szervezet 3 fı stratégiai célkitőzését, majd azok mentén kijelölte további részcélkitőzéseit. A Hivatal Középtávú Stratégiai Tervéhez illeszkedve a Belsı Ellenırzés is kidolgozta idıszakra vonatkozó Stratégiai Tervét a Hivatal stratégiájához illeszkedve, saját céljait úgy meghatározva, hogy azok az APEH szervezetének mőködését fejlesszék, és eredményességét növeljék. A Belsı Ellenırzési Stratégia rögzíti a belsı ellenırzési szervezet hosszú távú kitőzéseit és stratégiai céljait, a belsı kontroll rendszer értékelését, a kockázati tényezıket és értékeléseket, a belsı ellenırzésre vonatkozó fejlesztési terveket, a feladat ellátásához szükséges ellenırzési létszám és képzettség felmérését, a belsı ellenırök hosszú távú képzési tervét, a belsı ellenırzés tárgyi és információs igényét. Az éves munkaterv elkészítése során megvalósult a Fıosztály folyamatos mőködésének biztosítása, az ellenırzési témák kiválasztása a prioritások mentén, és a szervezet hatékonyságának, eredményességének javítása a kockázati tényezık csökkentése mellett, a belsı kontroll rendszer mőködésének értékelésével. A tervezés során kiemelt célként fogalmazódott meg a Fıosztály szakmai felügyeleti feladatából eredıen a belsı ellenırzési tevékenységnek a nemzetközi és a magyarországi belsı ellenırzési standardokon alapuló, a minıség biztosítási követelményeknek megfelelı mőködtetése. A Hivatal kockázati megítélését a belsı ellenırzés az APEH utasítás 1. és 2. mellékletét képzı Költségvetési Belsı Ellenırzési Szabályzat, valamint Belsı Ellenırzési Kézikönyv, továbbá az IIA Standardok figyelembevételével - a belsı kontroll rendszer, - az APEH célkitőzéseinek és stratégiájának, a vezetés elvárásainak megismerése, - az azonosított, a mőködés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása, - a felsı vezetéssel egyeztetett ellenırzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemekre a hatás és a valószínőség szerinti értékelést felállítva állította össze. A vizsgálatok kijelölésénél elvárásként jelentkezett az APEH Szervezeti és Mőködési Szabályzatában nevesített végrehajtási és felelısségi körbıl eredıen: - a Központi Hivatal és az Oktatási Intézet belsı ellenırzési feladatának ellátása, - a regionális igazgatóságok, a KAIG és a SZTADI mőködésében és költségvetési gazdálkodásában felügyeleti belsı ellenırzés végrehajtása, - az APEH belsı ellenırzési rendszere felett szakmai irányítási és felügyeleti szerepkör betöltése. A belsı ellenırzés tevékenységének tárgyi hatálya nem terjed ki az APEH adókkal és költségvetési támogatásokkal összefüggı hatósági jogkörben végzett tevékenységére.

3 3 A munkaterv az elıre nem látható ellenırzési és az esetleges tanácsadói igény kielégítése érdekében külön tartalék idıvel is számolt. A Fıosztály feladatainak meghatározására a Hivatal felsı vezetés javaslatainak megismerése után egyeztetetten került sor, a felügyelt belsı ellenırzési egységek egyidejő tájékoztatása mellett. A munkatervben meghatározott feladatok kiválasztásának megalapozása Az APEH jogállásáról és szervezetérıl, vezetıirıl, az irányítás és a felügyelet, továbbá a Hivatal feladatai és egyéb kérdésekrıl az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalról szóló többször módosított 273/2006. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezik. Az APEH VII. 1-jétıl hatályos Alapító Okirata értelmében az APEH a Pénzügyminisztérium irányítása alatt álló közhatalmi tevékenységet ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó, országos hatáskörő költségvetési szerv. Az APEH feladatait a Központi Hivatal, a Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet (SZTADI), az Oktatási Intézet, a Kiemelt Adózók Igazgatósága (KAIG) és területi szervei útján látja el. Az APEH Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 1/2007. PM Utasítás értelmében az APEH a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetén belül önálló címként szerepel, az Igazgatóságok költségvetését az APEH költségvetése tartalmazza. Az APEH az elıirányzatok felett rendelkezési jogosultság és a gazdálkodás megszervezésének módja szempontjából teljes jogkörő önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv, elsıdleges Kincstári ügyfél. Az Igazgatóságok jogi személyiséggel rendelkezı, gazdálkodásuk megszervezésének módja szerint önállóan mőködı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szervek, másodlagos Kincstári ügyfelek. Az APEH használatában és a Magyar Állam tulajdonában lévı vagyon vagyonkezelıje az APEH, melynek képviseletében a Központi Hivatal jár el évben kedvezıtlen külsı környezeti változások, a nemzetközi és a hazai válság, a megjelent recessziós hatások, a költségvetési bevételek teljesítésének nehézségei, a feladat ellátásához szükséges finanszírozás az Adóhivatal mőködését negatívan érintették. A közteherviselés átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény, az egyes nagy értékő vagyontárgyakat terhelı adókról szóló évi LXVIII. törvény, valamint az egyéb adózással kapcsolatos törvények módosításai újabb feladatokat delegálnak az Adóhivatal hatáskörébe. Az új feladatokat helyi iparőzési adó, vagyonadó is a jelenleg engedélyezett létszámmal kell ellátni évben a személyi erıforrást érintı jelentıs változás a nyugdíjba vonulók állományának növekedése, és ezzel párhuzamosan a jelenleg hatályban levı létszámstop. Az államháztartás keretei között mőködı Hivatal környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belsı ellenırzés. A évi munkaterv összeállításakor súlyponti elem volt az ellenırzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása a Hivatal mőködésérıl, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény módosítása következtében hangsúlyos feladat az államháztartási belsı kontroll rendszer a kontroll környezet, a kontroll tevékenység, a kockázat kezelés, az információs és kommunikációs, valamint a monitoring rendszer mőködésének értékelése. (1. számú melléklet) Az elızetes környezeti elemzés alapján a felsı vezetéssel egyeztetett és elfogadott belsı ellenırzési fókusz évre (2. sz. melléklet)

4 4 - az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerően, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás, - a vagyon védelme, - a költségvetési beszámoló valós megbízhatósága, a számviteli elvek érvényesülése, - a belsı kontroll rendszerek kiépítése, mőködtetése és a belsı ellenırzési feladat ellátása, - a kockázatértékelés és kockázatkezelés biztosítottsága, - az intézkedések nyomon követése, - az APEH mőködésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges szabályozatlan területek feltárása, - a mőködtetésben rejlı tartalékok feltárása, a feladat ellátás hatékonyságának és az eredményességének további lehetıségei, - az emberi erıforrás kockázatok feltárása /így a környezet és munkafeltétel/, a személyi juttatások szabályszerősége, - az irat és dokumentumkezelés, adatvédelem, - a szervezet mőködésére hatást gyakorló változások, fejlesztések. Az azonosított és a mőködés szempontjából fontos folyamatok átvilágítása eredményeként évre ellenırzési témaként került kijelölésre: Az Oktatási Intézet belsı ellenırzése körében a évi költségvetési beszámoló valódiságának, megalapozottságának vizsgálata, és a bizonylati fegyelem rendszerének ellenırzése. Intézményi és felügyeleti jogkörben a évi költségvetési beszámolók pénzügyi ellenırzése; az ügyfélszolgálatok mőködésének felmérése; az APEH által rendszeresített szolgálati igazolványok cseréjének vizsgálata; a hivatali gépjármővek és az üzemanyagkártyák használatának ellenırzése; a közbeszerzési eljárások vizsgálata; a munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata; az Üvegzseb törvény rendelkezéseinek betartása; és a számítástechnikai eszközök nyilvántartásának ellenırzése. A kiválasztott témákra és kockázati elemekre elvégeztük a hatás- és valószínőség szerinti minısítést és a kockázatok értékelését. A részletes kockázatelemzést témánként megjelenítve a 3. számú melléklet tartalmazza. A rendelkezésre álló erıforrások A Költségvetési Belsı Ellenırzési Fıosztály évre engedélyezett létszáma: 12 fı, 2 vezetı, 8 belsı ellenır és 2 koordinációs, illetve titkársági ügyintézı. A belsı ellenırzési feladatokat a fıosztály vezetıje látja el. Munkáját osztályvezetı segíti, aki a szervezı és az irányító tevékenység mellett konkrét ellenırzésekben is részt vesz. A fıosztály összetételében a képzettség és a szakmai gyakorlat követelménye érvényesül. A belsı ellenırök nyilvántartásba vételérıl és kötelezı képzésérıl szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet értelmében biztosítani kell a belsı ellenırök regisztrációját, illetve a szakmai továbbképzéseken való részvételét és az elıírt vizsga követelményeknek való megfelelést. Az ellenırzés munkaerı- és munkaidı mérlegét a csatolt 4. számú melléklet tartalmazza. A évi munkaterv összeállításánál az ellenırzésre fordítható idıkeret 18,l7 %-a (400 ellenıri nap) elkülönítésre került soron kívüli vizsgálatokra. A tervezés tanácsadói tevékenységre az idıkeret 5,6 %-ával (120 ellenıri nap) számolt. Az ügykezelıi elıkészítési és adminisztrációs feladatokat a titkársági és a koordinációs ügyintézı végzi, ezzel segítve a rendelkezésre álló erıforrás hatékonyabb felhasználását. Munkatervi vizsgálatok

5 5 A felsı vezetéssel egyetértésben kialakított ellenırzési prioritások és a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevételével elkészített évi munkaterv a kötelezı tartalmi és formai kellékeknek is megfelel. Ütemezés: Tárgy Típus Vizsgált szervezeti egység Felkészülés: január Helyszíni: január Realizálás: február Az Igazgatóságok megyei kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak felmérése, - a körülmények vizsgálata az elhelyezkedés, a munkavégzés, és a szolgáltatás nyújtás körében.. - vizsgált idıszak: év rendszer 1. Nyugat-dunántúli 2. Közép-dunántúli 3. Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Felkészülés: január Helyszíni: február Realizálás: március Az APEH által rendszeresített szolgálati igazolványok cseréjének vizsgálata. - vizsgált idıszak: év rendszer 1. Központi Hivatal - Humánpolitikai Fıosztály - Biztonsági Fıosztály 2. Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 3. SZTADI Felkészülés: március Helyszíni: április Realizálás: május Felkészülés: Helyszíni: április Realizálás: május Felkészülés: május Helyszíni: júniusjúlius Realizálás: augusztus Felkészülés: május Helyszíni: június Realizálás: július Felkészülés: Helyszíni: július Realizálás: augusztus Felkészülés: július Helyszíni: augusztus Realizálás: szeptember évi költségvetési beszámoló valódiságának, megalapozottságának ellenırzése. - vizsgált idıszak: év + költségvetési beszámoló összeállításának idıtartama. pénzügyi 1. Oktatási Intézet 2. Dél-dunántúli 3. Észak-magyarországi 4. Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Komplex vizsgálat rendszer 1.Központi kijelölés alapján A hivatali gépjármővek használatának ellenırzése. Az üzemanyagkártyák használata, az üzemeltetési költségének mértéke, és elszámolásának vizsgálata. - vizsgált idıszak: év és 2010 I. n.év A közbeszerzési eljárások és azok megvalósításának vizsgálata a takarítás szolgáltatás körében. - vizsgált idıszak: év és I. n.év pénzügyi rendszer Országos vizsgálatként 1. Központi Hivatal 2. SZTADI 3. KAIG 4. Oktatási Intézet Regionális igazgatóságok 1. Közbeszerzési Iroda 2. Beruházási és Ellátási Fıosztály 3. Pénzügyi és Bérgazdálkodási Fıosztály Komplex vizsgálat. rendszer Központi kijelölés alapján Az ügyfél részére ténylegesen visszafizetett illeték hatása a szervezet költségvetésére. Az illeték visszafizetését megalapozó körülmények elemzése. (A Ket október 1.-i változásának hatása.) - vizsgált idıszak: 2010 I. fél év teljesítmény 1. KAIG 2. Észak-magyarországi 3. Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Felkészülés: augusztus Helyszíni: szeptember Realizálás: október Felkészülés: augusztus Helyszíni: szeptember Realizálás: október A munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata. - vizsgált idıszak: hó Bizonylati fegyelem ellenırzése. (A Kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, a Kincstári átutalások, és a házipénztár vizsgálata) - vizsgált idıszak: hó pénzügyi Pénzügyi és Bérgazdálkodási Fıo. - Adatbekérés: Humánpolitikai Fıosztály Szabályszerőségi Oktatási Intézet Felkészülés: szeptember Helyszíni: október Realizálás: november A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvántartásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatosan megjelent (Üvegzseb törvény) rendelkezések betartása. - vizsgált idıszak: év hó Szabályszerőségi Hivatali Központ Sajtó és Kommunikációs Fıosztály Felkészülés: október Helyszíni: november Realizálás: december A számítástechnikai eszközök nyilvántartásának vizsgálata /gazdálkodás és informatikai terület kapcsolata. - vizsgált idıszak: I-III. negyedév rendszer SZTADI

6 6 Országos vizsgálatok A helyi belsı ellenırzési egységek közremőködésével a felsı vezetés igényeinek megfelelıen, kiemelt jelentıségő témákban, valamennyi régiót érintı vizsgálatok megszervezésével, koordinálásával és a részanyagok összefoglalásával országos vizsgálatok indulnak. Felkészülés: január Helyszíni: februármárcius Realizálás: márciusáprilis Felkészülés: augusztus Helyszíni: szeptember Realizálás: október Az elektronikus adófizetés alkalmazásának, feltételrendszerének ellenırzése, használatának évi tapasztalatai a regionális igazgatóságon. - vizsgált idıszak: év A hátralékállomány kezelése, a bevezetett informatikai rendszer alkalmazásának hatása a hátralék behajtásra - vizsgált idıszak: I-III. negyedév rendszer rendszer APEH regionális igazgatóságok KAIG APEH regionális igazgatóságok KAIG Az éves ellenırzési tervben meghatározott vizsgálati témák ellenırizendı folyamatait, a vizsgálat célját, a számított kockázatokat, a vizsgálat típusát az 5/a. melléklet rendszerezi. A vizsgálatok ütemezését az 5/b. melléklet mutatja. A munkaterv vizsgálati téma és az ellenırizendı szervezeti egység szerinti felosztását az 5/c. melléklet részletezi. A belsı ellenırzés évi fejlesztési és képzési terve Az éves terv összeállításához a Fıosztály önértékelés keretében készség és tudás leltárt készített személyi állományának szakmai felkészültségére vonatkozóan, amelyet a 6/a. számú melléklet reprezentál. A leltár a személyi állomány képzettségét és felkészültségét megfelelınek értékelte. A költségvetési szerveknél belsı ellenırzési tevékenységet végzık tervezett nyilvántartásba vételérıl, illetve a belsı ellenırök kötelezı szakmai továbbképzésérıl rendelkezik a 18/2009. (X.6.) PM rendelet évben biztosítani kell ennek megfelelıen valamennyi belsı ellenır nyilvántartásba vételét, a képzésen való részvételét és vizsgázását. További elvárásként fogalmazta meg a Képzési Terv a szakmai ismeretek szinten tartását, a gyakorlat és jártasság növelését, kommunikációs készségek javítását, továbbá informatikai ismeretek bıvítését. A belsı ellenırzési képességek vonatkozásában a hivatástudat és pontosság további erısítése, a problémamegoldó, az elemzı és értékelı képességek javítása kiemelt fontosságú. A Fıosztály évi Képzési Terve az éves ellenırzési tervhez kapcsolódik. (A részletes Képzési Tervet a 6/b. számú melléklet tartalmazza.) A szakmai képzésben a Hivatal továbbra is kiemelt szerepet kíván biztosítani a számviteli, illetve költségvetési rendszerben mőködı belsı ellenıri képzésnek. Hatékonyan szolgálja az elızı évek gyakorlatának megfelelıen a felkészítési célt az APEH Oktatási Intézettel közösen indított 2 napos Belsı Ellenırzési Szakmodul indítása, illetve az 1 napos Belsı ellenırzési vezetık alkotómőhelye. Az APEH Oktatási Intézet által biztosított szakmai alapozó és továbbképzések a Hivatal átfogó megismerését, mőködése szempontjából kiemelt jelentıségő folyamatok és tevékenységek közt történı eligazodást szolgálják.

7 7 A terv a belsı ellenırzés speciális szakmai jellege miatt külsı szakmai továbbképzéseken, konferenciákon történı részvételt is rögzít. A személyi összetételbıl eredıen igény jelentkezik a GYES-rıl visszatért, illetve az új munkatársak szakmai felzárkóztatásának biztosítására, az állomány ismereteinek fejlesztésére, a változások nyomon követésére. Erre a célra a Fıosztály évre, összköltségként E Ft ot nevesített, amely jelentısen meghaladja a évi keretösszeget. A Fıosztály továbbiakban is biztosítani kívánja a mérlegképes könyvelık kötelezı továbbképzését, a jogszabályváltozásokból eredı költségvetési pénzügyi számviteli, közbeszerzési és egyéb gazdálkodási elıadásokon történı részvételt.

8 APEH KÖZPONTI HIVATAL ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE Az APEH, mint szervezet környezeti kockázatának megítélése 1. melléklet KOCKÁZAT KOCKÁZATOK TÍPUSA (a szervezet egészét érintı esetleges kockázatok) FOLYAMATGAZDA (az APEH képviseletében eljáró, kormányzati intézkedést kezdeményezı) hatása KOCKÁZAT bekövetkezés valószínősége összesítés KÜLSİ KOCKÁZATOK 1. Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibás mőködése megakadályozhatja a feladatellátást. Elnök, Elnökhelyettesek, Gazdasági vezetı M A K 2.a Gazdasági Monetáris / jegybanki alapkamat változás, infláció, recesszió/ Elnök, Gazdasági vezetı K M M 2.b Gazdasági Fiskális /államháztartási deficit, központi költségvetési elıirányzat zárolása, többlet feladatok delegálása, adórendszer változás, központi beruházások viszszafogása Elnök, Költségvetésnél: Gazdasági vezetı Szakmai területen: Elnökhelyettesek M M M 3. Jogi és szabályozási 4. Politikai 5. Piaci Jogszabályok és egyéb szabályok év közbeni módosítása változtatják a tevékenységek terjedelmét. Szabályozás hiánya. Politikai érdektelenség, illetve külsı ráhatás a tevékenységre. Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitőzött célokat. A szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklıdését vagy kiválthat politikai reakciót. Költségvetési bevételek elmaradása, a magyar gazdaság megváltozott piaci körülményeinek hatására. Elnök, Elnökhelyettesek, Jogi és koordinációs fıosztályvezetı M A K Elnök K M M Elnök, Elnökhelyettesek, Tervezési és Elemzési fıosztályvezetı M M M 6. Elemi csapások Tőz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt tevékenység elvégzésének képességére. Elnök, Gazdasági vezetı A A A PÉNZÜGY KOCKÁZATOK 7. Költségvetési 8. Csalás vagy lopás A tevékenység ellátásánál forrás hiány, - A forrás egy részének a befolyása bizonytalan, elıre pontosan nem számítható, a gazdasági körülmények befolyásolják. Btk.-ban meghatározott tényállás felmerülése. Eszközvesztés. A források nem elegendıek a kívánt megelızı intézkedésre. Gazdasági vezetı M M M Gazdasági vezetı A A A 9. Biztosítás, kártérítés A biztosítás elmulasztása. Szerzıdésben felelısségvállalás, garancia, jótállás hiánya. Gazdasági vezetı A A A 10. Biztosíték Nem elegendı tartalékforrás (költségvetési tartalék) kötelezettségekre. Gazdasági vezetı M A K 11. Tıke beruházási Nem megfelelı beruházási döntések meghozatala. Gazdasági vezetı M A K

9 2 KOCKÁZAT KOCKÁZATOK TÍPUSA (a szervezet egészét érintı esetleges kockázatok) FOLYAMATGAZDA (az APEH képviseletében eljáró, kormányzati intézkedést kezdeményezı) hatása KOCKÁZAT bekövetkezés valószínősége összesítés TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK 12. Stratégiai Stratégia éves felülvizsgálatának, aktualizálásának elmulasztása. Elnök K A K 13. Mőködési A célokkal való azonosulás hiánya. A prioritások nem megfelelı kezelése. Elnökhelyettesek, Gazdasági vezetı Elnöki közvetlenben fıosztályvezetı K K K 14. Projekt A megfelelı elızetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készül a projekttervezet. Elnökhelyettesek, Gazdasági vezetı, A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális határ- idıre. projekt vezetık K K K 15. Információs A döntések elıkészítésének, elbírálásának elhúzódása. Az ismeretek illetve azok áramlásának hiánya a vezetıi, ügyintézıi szintek között Elnökhelyettesek, Gazdasági vezetı Elnöki közvetlenben fıov 16. Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Sajtó és Kommunikációs Fıosztály M K M M K M 17. Technológiai Elavultság, a technika (eszköz), informatikai támogatás hiánya. Fejlesztés elmaradása. Rendszer leterheltség, üzemzavar. Megfelelı adatkezelı és nyilvántartó szoftverek hiánya. 18. Biztonsági A nem megfelelı biztonsági rendszer veszélyezteti az eszközök illetve az adatok védelmét. EMBERI ERİFORRÁS KOCKÁZATOK Gazdasági vezetı, Elnökhelyettesek, SZTADI igazgatója Biztonsági Fıosztály vezetıje Biztonsági fıosztály vezetıje M K M M K M 19. Humánpolitikai A szükséges számú, megfelelı képesítéső személyi állomány. Humánpolitikai Fıosztály vezetıje M K M 20. Egészség és munkavédelem Egészségre káros munkavégzés, védı felszerelések hiánya. Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. Gazdasági vezetı K A K

10 KOCKÁZATI TÉRKÉP: Kiemelt kockázati szegmens Jelmagyarázat: 1 2.a 2.b KÜLSİ KOCKÁZATOK Infrastrukturális K a - Gazdasági M b - Gazdasági M Jogi és szabályozási K Politikai M Piaci M 6. - Elemi csapások A Szervezetre, feladatának teljesítésére, célkitőzésére gyakorolt hatás magas közepes alacsony PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK Költségvetési M 8. - Csalás vagy lopás A 9. - Biztosítás, kártérítés A Biztosíték K Tıke beruházási K TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK Stratégiai K Mőködési K Projekt K Információs M Hírnév M Technológiai M Biztonsági M EMBERI ERİFORRÁS KOCKÁZATOK Személyzeti M alacsony közepes magas Egészség és munkavédelem K bekövetkezés valószínősége

11 A környezeti kockázatok hatásának megítéléséhez és kezeléséhez alapként az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal évekre összeállított Középtávú Stratégiai Terve szolgált. A környezeti kockázatok megítélésénél a belsı ellenırzés hasznosította a Hivatal Kockázatkezelı Bizottságának kockázatértékelési és kockázatkezelési tábláit, a vezetıi értekezletek emlékeztetıit. Az ellenırzésre történı kiválasztáshoz hasznosítható információt jelentett a Hivatal felsı vezetésével történt elızetes egyeztetés, a középtávú stratégiai terv megvalósítását szolgáló Transzformációs Terv, a Hivatal feladatterve, illetve értékelési és ösztönzési rendszere. Értékes információt jelentett a tervezésnél a hozzáférhetı felsıvezetıi információs rendszer, a beszámolók és szakmai értékelések, továbbá az összefoglalók anyagai. Az APEH évekre összeállított Belsı Ellenırzési Stratégiai Terve szorosan illeszkedik az APEH évekre összeállított középtávú stratégiai terv megvalósításának nyomon követéséhez. Az ellenırzésre történı kiválasztásnál a belsı ellenırzés koncentrálva a pénzügyi-, a tevékenység- és az emberi erıforrás kockázatokra az alábbi tevékenységek megismerésére helyezte vizsgálatainak súlyát. PÉNZÜGYI KOCKÁZAT 7. Költségvetési M 10. Biztosíték K TEVÉKENYSÉGI FOLYAMAT A költségvetés tervezése; az elıirányzat felhasználása; a mőködéshez pénzügyi fedezet biztosítása; a beszámoló készítése és jóváhagyása. A kötelezettségvállalás; illetve a költségvetési tartalék biztosítása. Külsı szolgáltató igénybevétele, közbeszerzési eljárás lefolytatása. 11. Tıke beruházás K A beruházási és felújítási terv összeállítása, jóváhagyása, majd megvalósítása. TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZAT 13. Mőködési K 14. Projekt K 15. Információs M 16. Hírnév M 17. Technológiai M 18. Biztonsági M EMBERI ERİFORRÁS KOCKÁZAT 19. Humánpolitikai M TEVÉKENYSÉGI FOLYAMAT Szabályozás /kialakítása és aktualizálása/, valamint a mőködés során a rendelkezés következetes betartása. Kiemelt szakmai /stratégiai célok elıkészítése és végrehajtása, az elért eredmények folyamatos értékelése. A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvántartásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatosan megjelent (Üvegzseb törvény) rendelkezéseinek végrehajtása, az információk közzététele. Az ügyfélszolgálat tevékenységének fejlesztése /a személyi és a technikai feltételek, az ügyintézés hatékonyságának javítása. Az eszköznyilvántartás fejlesztése, az integrált rendszernek bevezetés. A számítástechnikai eszközállomány nyilvántartásában minıségi javulás évben az új szolgálati igazolványok bevezetése, a régiek bevonása és ellenırzött körülmények között megsemmisítése. Az APEH létesítményeibe belépési jogosultság szabályszerő biztosítása. TEVÉKENYSÉGI FOLYAMAT A béren kívüli juttatások érvényesítése, így a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés érvényesítése / a 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet alkalmazása/.

12 APEH KÖZPONTI HIVATAL ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE Belsı ellenırzési fókusz 2. melléklet Jogszabályi háttér, törvények, kormányrendeletek Mőködési környezet Államháztartási és EU elvárások A szervezet céljai Az állami adóhatóság feladatainak ellátása, és a költségvetési bevételek teljesítése - nevesítve a 273/2006.(XII.23) Kormányrendeletben, - a hatályos költségvetési törvényben. Egy korszerő szolgáltató adóhatóság kialakítása, és mőködtetése - meghatározva az APEH középtávú stratégiai tervében évre. Egyéb célok A rendelkezésre bocsátott erıforrássa l, államháztartási pénzeszközökkel, vagyonna l szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes ga zdálkodás. Az Ámr rendelkezéseinek érvényre juttatása. A kockázatok feltárása, és kezelése által a mőködés biztonságának erısítése: - Belsı kontrollrendszer kialakítása és mőködtetése a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzésére./áht. XIII. fejezete/ - Eszközei közt az államháztartási belsı pénzügyi ellenırzési rendszer keretében a FEUVE, és a független belsı ellenırzés hatékony és eredményes mőködtetése. - Az APEH adóhatósági feladatainak költségvetés bevételi, és kifizetési oldalról történı teljesítésének nyomon követése, - a teljesítés szempontjából kockázatosnak ítélt területek és folyamatok (háttérkörülmények) egyeztetése vezetéssel, rendszer és mőködési vizsgálata annak bizonyítására, hogy az APEH a tıle elvárható körültekintés szerint járt el. - A szervezet különbözı szintjein az államháztartási belsı kontrollrendszer kiépítésének, és alkalma zá sának nyomon követése. - Az APEH középtávú stratégiai tervének, transzformációs terv szerinti teljesülése, - a tevékenységeket (a mőveleteket) szabályszerően, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban hajtották-e végre (szempont: gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) - az elszámolási kötelezettségek teljesítésére sor került-e - megvalósul-e a szervez et erıforrásainak védelme a veszteségektıl (károktól) és a nem rendeltetésszerő használattól. Központi Hivatal Oktatási Intézet SZTADI KAIG Regionális igazgatóságok

13 APEH KÖZPONTI HIVATAL ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE Belsı ellenırzési fókusz 2. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉSI FİOSZTÁLY ELLENİRZÉS SZAKMAI IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET INTÉZMÉNYI FELÜGYELETI ÉRTEKEZLETEK TÉMA ÉS RÉGIÓ KÉPZÉS FELELİSÖK Központi Hivatal Oktatási Intézet KAIG, SZTADI, Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság, Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság, Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság, Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság, Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság, Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

14 APEH KÖZPONTI HIVATAL ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE Kockázatelemzés 3. melléklet Költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagyonvédelmi ellenırzések Ellenırzés tárgya Ellenırzött Ellenırzött idıszak évi költségvetési beszámoló valódiságának, megalapozottságának ellenırzése. A hivatali gépjármővek használatának ellenırzése. Az üzemanyagkártyák használata, az üzemeltetés költségének mértéke, és elszámolásának vizsgálata. A közbeszerzési eljárások és megvalósításának vizsgálata a takarítás szolgáltatás körében. Oktatási Intézet Dél-dunántúl Észak-magyarország Észak-alföld Központi Hivatal Oktatási Intézet Igazgatóságok (10) Központi Hivatal 2009.év + a beszámoló összeállítás idıtartama év és 2010 I. n.év év és 2010 I. n.év év és 2010 I. n.év év és I..év A munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata Központi Hivatal hó Bizonylati fegyelem ellenırzése (kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, a Kincstári átutalások és a házipénztár vizsgálata) A számítástechnikai eszközök nyilvántartásának vizsgálata /a gazdálkodás és az informatikai terület kapcsolata Oktatási Intézet SZTADI hó I.-III. n.év Munkarend, munkafegyelem, biztonsági elıírások betartásának ellenırzése Központi Hivatal APEH által rendszeresített szolgálati igazolványok cseréjének vizsgálata. SZTADI Közép-magyarország év év év Szakmai területek ellenırzése Közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvántartásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatosan megjelent rendelkezések betartása (Üvegzseb tv.). Az Igazgatóságok megyei kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak felmérése, a körülmények vizsgálata az elhelyezkedés, a munkavégzés, és a szolgáltatás nyújtás körében. Az ügyfél részére ténylegesen visszafizetett illeték hatása a szervezet költségvetésére. Az illeték visszafizetését megalapozó körülmények elemzése. Országos ellenırzések Központi Hivatal Dél-Alföld Nyugat-dunántúl Közép-dunántúl Dél-dunántúl Észak-magyarország KAIG évtıl hó év I. félév Az elektronikus adófizetés alkalmazásának, feltételrendszerének ellenırzése, használatának évi tapasztalatai a regionális igazgatóságon. A hátralékállomány kezelése, a bevezetett informatikai rendszer alkalmazásának hatása a hátralék behajtásra év év I.-III. n.év

15 2 Beszámolók valódiságának, megalapozottságának ellenırzése Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Oktatási Intézet, Dél-dunántúli, Észak-magyarországi Rigionális Igazgatóság. Annak megállapítása, hogy az éves elemi költségvetési beszámoló a számviteli alapelveknek megfelelıen készült-e el, a beszámolási idıszak költségvetési gazdálkodása szabályszerő volt-e. A belsı kontrollok keretében a FEUVE ellátja e feladatát. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M K M Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek M K M Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok ellenırzése Számviteli alapelvek érvényesülése Könyvviteli nyitás, /zárásból átvett hibák / M A K Gazdasági események fıkönyvi és analitikus könyvelése /eltérés, illetve nem kellı besorolás, alapbizonylat hiánya,/ M K M Zárás, idıszaki egyeztetés / nem részletes és pontos M K M Idıszaki és éves beszámoló készítése /abban hiba M K M Leltár és selejtezés /nem kellıen dokumentáltság M K M Gazdálkodás megvalósítása Kiadási elıirányzatok tervezése, /korlátozása/ M M M A jóváhagyott költségvetés végrehajtása, /az elıirányzat módosítása, átcsoportosítása, elvonások A pénzügyi fedezet rendelkezésre állása / likviditási nehézségek / növekszik a szállító és a késedelmi kamat A kötelezettségvállalás szabályossága/ hiánya, a nyilvántartásba vétele, célszerőség vizsgálata elmarad A szerzıdések megkötése / eljárási, teljesítési hiányosságok, és idıszakos felülvizsgálata marad el A teljesítések dokumentálása, a szolgáltatás, és az áru átvétele / hiányos igazolás és nyilvántartásba vétel, Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, tejesítés igazolás / hiánya, és köztük összeférhetetlenség/. M K M M M M M K M M K M M K M M K M Beruházások és felújítások /szőkülı keretek M M M Eszköz és készletgazdálkodás /analitikában hibák, elmaradt karbantartás, és raktár nem kellı mőködése M K M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M A K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - Az Oktatási Intézetnél II. félévben létrejött gazdálkodási szervezeti egység eleget tud-e tenni feladatainak megfelelı minıségben és határidıben. - Felmerülhet az analitikus nyilvántartások pontatlansága, a leltár megbízhatósága, a fıkönyv és az analitika közötti egyeztetések és zárási feladatok dokumentációs hiányosságai. - Kötelezettségvállalás fedezet hiányában, likviditási nehézségek, közbeszerzési eljárás kezdeményezésének csúszása. - A Képzési Terv hiánya, pótelıirányzat igénylése. - A pénztár mőködésénél szabályok nem kellı betartása, a bizonylatkezelésben hiányosságok. - Az Oktatási Központ mőködtetése, állagmegóvása.

16 3 A hivatali gépjármővek használatának ellenırzése. Az üzemanyagkártyák használata, az üzemeltetési költségének mértéke, és elszámolásának vizsgálata Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal, Oktatási Intézet, SZTADI, KAIG, és a Regionális Igazgatóságok Annak a megállapítása, hogy a hivatali gépjármővek használatára vonatkozó elıírások betartásra kerülnek-e. Az üzemanyag kártyák használata szabályszerő-e, nem merül-e fel vele kapcsolatban visszaélés lehetısége. A gépjármővek futásteljesítményének, az üzemanyag felhasználásának, a felmerülı egyéb üzemeltetési költségeknek, a célszerő és takarékos hasznosítás szempontjainak értékelése. A felmerülı költségek elszámolására megfelelıen történt-e? A nyilvántartás elszámolás körében vannak-e belsı kontrollok, ellenırzési pontok?. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek M K M Új feladatok megjelenése. K M M b). Folyamatok ellenırzése A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos feladat-, hatás- és felelısségi jogkör kijelölése/ hiánya A gépjármővek használatára jogosultak kijelölése (jogosultság, engedélyezés, ill. nyilvántartásba vétel hiánya/ A gépjármő igénylése és engedélyezése / dokumentálásának hiánya/. Menetlevél vezetése, igazolása, szigorú számadású bizonylatként történı kezelése /hiánya A menetlevelek alapján kilométer összesítı készítése, menetlevelek ellenırzése,/hiánya. Negyedéves adatszolgáltatás teljesítése a gépjármővek futásteljesítményérıl,/ kiértékelés hiánya. Az üzemanyag vételezéshez üzemanyag-kártya nyilvántartása, tárolása, átadása, /hiánya. A vásárolt üzemanyagról összesítı számla készítése /igazolás és ellenırzésének hiánya, számla nem kerül menetlevélhez csatolásra/. Hivatali gépjármő magáncélú igénybevétele/ engedélyezés és elszámolás hiánya M A K M K M M K M M K M M K M K K K M K M M K M M K M c.) Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) K K K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - A gépjármő igénylés és engedélyezés során vezénylési nehézségek /gépjármő park korlátozott lehetısége. - A menetlevelek vezetése, a kilométer összesítık, és az üzemanyag elszámolás során eseti hibák merülhetnek fel. - A menetlevél szigorú számadású bizonylatként történı kezelése sérülhet. - Az üzemanyag kártyák használatára nem az elıírás szerint kerül sor, esetenként elmaradhat a számla csatolása menetlevélhez. - Feltételezhetı a gépjármővek magáncélú használata engedély és költségtérítés nélkül.

17 Közbeszerzési eljárások és megvalósulásának vizsgálata a takarítás szolgáltatás körében 4 Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak a megállapítása, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál betartották-e a Kbt. valamint a vonatkozó elnöki utasítás elıírásait (mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata), a kiválasztásban és megvalósulásnál érvényesültek-e a minıségelvárási és költségcsökkentési szempontok, a nyertes pályázat megvalósítását a Hivatal részérıl folyamatos elızetes és utólagos ellenırzés kísérte-e (sor került-e a hibák megszüntetésére). Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M K M Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok ellenırzése A Költségvetési terv összeállításánál tervezni külsı szolgáltató igénybevételét /elıirányzat nem áll rendelkezésre A közbeszerzési terv, egyedi eljárások elıkészítése, engedélyezése és indítása, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, majd értékelése / hibás eljárás M K M M K M A szerzıdéskötés, jogorvoslat /nem teljes körő szerzıdés M K M Az eredeti kiírás és módosítás nyomon követése, a pályázat megvalósítása, annak átvétele, illetve teljesítésigazolása. /nem valósul meg a nyomon követés, a szakmai felügyelet elmarad A pénzügyi teljesítés, a gazdasági esemény könyvelése, nyilvántartások vezetése, jelentési kötelezettségek teljesítése /hibás M K M M K M c.) Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M K M Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - Szabályozatlan kérdések, eltérı értelmezés lehetısége. - A körülmények fennállása ellenére nem indított közbeszerzési eljárás. - Az eljárás elıkészítésének, meghirdetésének hiányosságai, a cél és a szolgáltatás összehangolásának elmaradása, a közbeszerzési eljárás lebonyolításában felmerülı eljárási hiányosságok, illetve nem megfelelı dokumentáltság. - A teljesítés során az érvényes szerzıdéstıl eltérés, hiányosságok a teljesítésigazolásban, a FEUVE hibái, visszajelzés hiánya. - A nyilvántartásba vétel elhúzódása.

18 A munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata 5 Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak a megállapítása, hogy a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés engedélyezése és elszámolása a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen történt-e? A nyilvántartás és elszámolás körében kontroll pontok beépítésre kerültek-e? Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Az alkalmazott kérelmének benyújtása a munkába járással kapcsolatos költségtérítésre./ Költségtérítésre jogosító feltételek nem állnak fenn. M K M Az adatok valódiságának ellenırzése / a kontroll hiánya,. M K M Saját gépjármő igénybevétele / jogosultság hiánya M M M A költségtérítés mértékének megállapítása / hibás M K M Engedélyezés / jogosultság hiánya, kontroll hiánya M A K Engedély nyilvántartásba vétele / aktualizálás hiánya. K K K Az elszámolás és költségtérítés /kifizetés feltételeinek hiánya - alapbizonylat (bérletszelvény, menetjegy) és vezetıi igazolás M A M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) K K K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - Jogosulatlan kifizetések. - Kontrollok hiánya.

19 6 Bizonylati fegyelem ellenırzése (A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, a Kincstári átutalások, és a házipénztár vizsgálata) Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak megállapítása és minısítése, hogy a bizonylati fegyelem rendszere megfelelıen kiépített-e. A bizonylati rend szabályai betartásra kerülnek-e, a számviteli nyilvántartások megbízhatók-e? Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Elıirányzat, pénzügyi fedezet / likviditási gondok M M M Kötelezettségvállalás, (egyedi megrendelés, szerzıdéskötés) pénzügyi ellenjegyzés, /hiánya, célszerőségi számítások/ hiánya, a M K M kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele /hiánya Utalványozás, /teljesítésigazolás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás gyakorlata / hiánya M K M Pénzügyi teljesítés /bank és pénztár/ eljárási és bizonylatkezelési hibák/ vagyonvédelem, könyvelési feladás (contírozás), / hibás M K M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) K K K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítésigazolás szabályainak érvényesülése. - A készpénzkezelés, szigorú számadású bizonylat kezelése. - Kontírozás, gazdasági mővelet besorolása.

20 7 A számítástechnikai eszközök nyilvántartásának vizsgálata /a gazdálkodás és az informatikai terület kapcsolata Ellenırzendı: Ellenırzés célja: SZTADI Annak a megállapítása, hogy az Intézetnél a bizonylati fegyelem rendszere megfelelıen ki van e alakítva, a bizonylati rend szabályai betartásra kerülnek-e, illetve a számítástechnikai eszközökrıl megfelelı és teljes körő nyilvántartás áll-e rendelkezésre. Az informatikai terület és a gazdálkodás kapcsolatának értékelése, a számítástechnikai eszköznyilvántartás. Az integrált informatikai rendszer bevezetésének állapotfelmérése. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M K M Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek M K M Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Feladat, hatáskör és felelısség meghatározása / a két terület kapcsolatának szabályozása / hiánya Eszköznyilvántartó program korlátozott lehetıségei /kapcsolt rendszer hiánya / nem kellı adatfeltöltés, korlátozott lekérdezési lehetıségek A nyilvántartásba vétel feltételei / nem teljesülnek / bizonylati rend és fegyelem a megrendelések bonyolítása, a mennyiségi átvétel, a mőszaki átvétel, és a teljesítésigazolás, / hibás az aktiválás üzembe helyezés alapján, értékben és mennyiségben vezetett nyilvántartása, az écs elszámolása, / elmarad az eszközmozgatás bizonylatolása, a leltárba történı felvétele, az egyéni és csoportos nyilvántartása, / részben teljesül a számítógépek javítása és bıvítése, illetve újrahasznosítása. selejtezése, / nem kellıen dokumentált fıkönyv és analitika, leltár. Idıszaki egyeztetése / számítógépekkel való ellátottság, M K M M K M M K M M K M M K M M K M M M M M K M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) K K K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - Az integrált informatikai rendszer bevezetése késik, illetve mőködése hibás, - Nem valósul meg, illetve nagyobb eltéréseket mutat a gazdálkodás és az informatikai terület számítástechnikai eszközökrıl vezetett nyilvántartása. - Az eszközök átadása, mozgatása, leltára és selejtezése nem kellıen dokumentált, - Az üzembe helyezés nem dokumentált, az értékcsökkenés elszámolása hibás, - A számítástechnikai eszközök bıvítése nem kerül aktiválásra. - Az analitika és fıkönyvi nyilvántartások eltérése, alapbizonylatok hiánya. - Kötelezettségvállalás rendszerének hiánya. - Az informatikai rendszerek fejlesztéséhez a hardver lehetıségek korlátozott beruházási és felújítási keretet biztosítanak. - A FEUVE mőködésének hiánya.

21 Az APEH által rendszeresített szolgálati igazolványok cseréjének vizsgálata 8 Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak megállapítása, hogy az új és a régi szolgálati igazolványok cseréje során kellı gondossággal és körültekintéssel járt-e el a Hivatal / illetve szervezeti egységei a vonatkozó jogszabályi és belsı elıírások betartásra kerültek-e. Az igazolványcsere elıkészítésének és végrehajtásának értékelése. A költségvetési, biztonságvédelmi és humánpolitikai feladatok teljesítésének. minısítése. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Szabályozás és tájékoztatás / hiánya M A K Az elıirányzat, pénzügyi fedezet biztosítása, / költségvetési tervezés nehézségei M K M A közbeszerzési eljárás / bonyolítása, hiánya, M K M Tárgyi és technikai, továbbá személyi feltételek biztosítása / hiánya, minıségi kifogások M K M A kellék és alapanyag beszerzése / minıségi kifogások M K M Tárolás során jogosulatlan hozzáférés, ırzésbiztonsági követelmények teljesítése/ hiánya, jogosulatlan bejutás gyártó helyiségbe Az elkészített szolgálati igazolványok nyilvántartásba vétele / hiánya M K M M K M A csere bonyolítása /elhúzódik K K K A bevont szolgálati igazolványok megsemmisítése/ dokumentációs hiányossága M M M A felmerülı költségek számszerősítése / terv túllépése M M M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M A K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - A szabályozás és a tájékoztatás hiánya. - A költségvetés tervezése során nem megfelelı elıirányzat került elkülönítésre. - A szolgálati igazolványok legyártásához a technikai és a személyi feltétek szők keresztmetszete /helyszín, berendezés, szükséges szoftver, felkészített személyek. - A gyártáshoz szükséges kellék és alapanyagokkal szemben minıségi kifogások. - Az ırzésbiztonsági szempontok be nem tartása, jogosulatlan hozzáférés a tárolás és gyártás során. - A legyártott és kiadott szolgálati igazolványok nyilvántartásba vétele elmarad. - A bevont szolgálati igazolványok megsemmisítése, dokumentálás elmarad, nem készül jegyzıkönyv.

22 9 A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvántartásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatosan megjelent (Üvegzseb törvény) rendelkezések betartása Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak megállapítása, hogy a Hivatal milyen formában felel meg a közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı törvényi elıírásoknak. Elıírás szerint tette-e közzé, a kötelezıen közzéteendı közérdekő adatait. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Kötelezıen közzéteendı közérdekő adatok nem jelennek meg hozzáférhetıen, így a szervezeti és tevékenységi adatok és a gazdálkodási és vagyonadatot Nem ismert a területen a kötelezıen közzéteendı adatok köre / formája és tartalma M K M M A K Nem kerül kijelölésre adatfelelıs M K M Elmarad az adatközlı kijelölése / feladatok meghatározása M K M Nem ismert a közzététel módja. M K M Az adatok idıszakos karbantartása elmaradhat M M M c.) Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M K M Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - A szabályozottság, feladat és hatáskör kijelölésének elmulasztása. - Koordinációs hiányosságok. - Az alapnyilvántartás hiányosságai, elmaradt közzététel. - Az elıírt adatok nem kerülnek megjelenítésre, illetve nem adott formában, tartalommal, elıírt idıig.

23 10 Az Igazgatóságok megyei kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak felmérése, - a körülmények vizsgálata az elhelyezkedés, a munkavégzés, és a szolgáltatás nyújtás körében. Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Dél-alföldi, Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Az ügyfélszolgálati tevékenység személyi-, tárgyi, és mőködési feltételrendszerének vizsgálata, az igazgatóságok sajátosságainak figyelembe vételével. Az APEH Stratégiai Tervében kitőzött célok megvalósításának vizsgálata (probléma feltárás), továbbá a kiadások vizsgálata az ügyfélszolgálatok szolgáltatásainak bıvítése és minıségének javítása érdekében történt ráfordításokról. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M K M Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K K K Új feladatok megjelenése M M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Tervezett beruházások és informatikai fejlesztések megvalósulása,/ illetve hiánya M K M A belsı képzés lehetısége / hiánya M K M Az ügyfélszolgálat mőködési feltételei / hiánya M K M Szakmai irányítás, és kontrollok / hiánya M K M Terület javaslatainak, sajátosságainak nem kellı figyelembe vétele M K M c.) Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M K M Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok:: - A fejlesztéseket nem kellı elıkészítés elızte meg. - Elmaradtak az informatikai fejlesztések, egységes arculat kialakítása. - A személyi állomány hiánya, fluktuáció, korlátozott képzési lehetıségek.

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ORDACSEHI Község Önkormányzata és Intézménye 2015. évi belsı ellenırzési tervét megalapozó kockázatelemzése

ORDACSEHI Község Önkormányzata és Intézménye 2015. évi belsı ellenırzési tervét megalapozó kockázatelemzése ORDACSEHI Község Önkormányzata és Intézménye 201. évi belsı ellenırzési tervét megalapozó kockázatelemzése Ordacsehi Község Önkormányzata és általa alapított költségvetési szervének 201. évi belsı ellenırzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás

1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítás a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti és mőködési szabályzatáról hatályos: 2012.01.07 - A központi államigazgatási szervekrıl,

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA 2007 Célja: Közvetlen cél: - az intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése, - milyen eredmények születtek az elızı értékelés óta eltelt idıszakban,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 33-1/2015. MELLÉKLET: - TÁRGY: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottság és a megyei védelmi igazgatás rendszerének 2014. évben

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL

CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL végleges változat CSOPORTMEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ALAPELVEKRİL GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_HO2 1 Elıszó Jelen megállapodás aláírói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz

Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz Szolgáltatási szerzıdés alapcsomag szolgáltatáshoz amely létrejött egyrészrıl a Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviselı neve és a képviselet

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben