Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai"

Átírás

1

2 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Költségvetési Belsı Ellenırzési Szabályzatának kiadásáról szóló 1005/2008. APEH utasítással módosított 1116/B/2007. APEH utasítás szerint eljárva az APEH Központi Hivatal Költségvetési Belsı Ellenırzési Fıosztálya (továbbiakban: Fıosztály) elkészítette évi intézményi és felügyeleti belsı ellenırzési tervét. A Munkaterv összhangban áll az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal decemberében útjára bocsátott Középtávú Stratégiai Tervével. Az APEH Stratégiai Terve egy megnövekedett társadalmi elvárást tükrözı szolgáltató és hatósági feladatait egyidejőleg felvállaló és ellátó adóhivatalt mutat be. A Stratégiai Terv a jövıkép mellett meghatározta a szervezet 3 fı stratégiai célkitőzését, majd azok mentén kijelölte további részcélkitőzéseit. A Hivatal Középtávú Stratégiai Tervéhez illeszkedve a Belsı Ellenırzés is kidolgozta idıszakra vonatkozó Stratégiai Tervét a Hivatal stratégiájához illeszkedve, saját céljait úgy meghatározva, hogy azok az APEH szervezetének mőködését fejlesszék, és eredményességét növeljék. A Belsı Ellenırzési Stratégia rögzíti a belsı ellenırzési szervezet hosszú távú kitőzéseit és stratégiai céljait, a belsı kontroll rendszer értékelését, a kockázati tényezıket és értékeléseket, a belsı ellenırzésre vonatkozó fejlesztési terveket, a feladat ellátásához szükséges ellenırzési létszám és képzettség felmérését, a belsı ellenırök hosszú távú képzési tervét, a belsı ellenırzés tárgyi és információs igényét. Az éves munkaterv elkészítése során megvalósult a Fıosztály folyamatos mőködésének biztosítása, az ellenırzési témák kiválasztása a prioritások mentén, és a szervezet hatékonyságának, eredményességének javítása a kockázati tényezık csökkentése mellett, a belsı kontroll rendszer mőködésének értékelésével. A tervezés során kiemelt célként fogalmazódott meg a Fıosztály szakmai felügyeleti feladatából eredıen a belsı ellenırzési tevékenységnek a nemzetközi és a magyarországi belsı ellenırzési standardokon alapuló, a minıség biztosítási követelményeknek megfelelı mőködtetése. A Hivatal kockázati megítélését a belsı ellenırzés az APEH utasítás 1. és 2. mellékletét képzı Költségvetési Belsı Ellenırzési Szabályzat, valamint Belsı Ellenırzési Kézikönyv, továbbá az IIA Standardok figyelembevételével - a belsı kontroll rendszer, - az APEH célkitőzéseinek és stratégiájának, a vezetés elvárásainak megismerése, - az azonosított, a mőködés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása, - a felsı vezetéssel egyeztetett ellenırzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemekre a hatás és a valószínőség szerinti értékelést felállítva állította össze. A vizsgálatok kijelölésénél elvárásként jelentkezett az APEH Szervezeti és Mőködési Szabályzatában nevesített végrehajtási és felelısségi körbıl eredıen: - a Központi Hivatal és az Oktatási Intézet belsı ellenırzési feladatának ellátása, - a regionális igazgatóságok, a KAIG és a SZTADI mőködésében és költségvetési gazdálkodásában felügyeleti belsı ellenırzés végrehajtása, - az APEH belsı ellenırzési rendszere felett szakmai irányítási és felügyeleti szerepkör betöltése. A belsı ellenırzés tevékenységének tárgyi hatálya nem terjed ki az APEH adókkal és költségvetési támogatásokkal összefüggı hatósági jogkörben végzett tevékenységére.

3 3 A munkaterv az elıre nem látható ellenırzési és az esetleges tanácsadói igény kielégítése érdekében külön tartalék idıvel is számolt. A Fıosztály feladatainak meghatározására a Hivatal felsı vezetés javaslatainak megismerése után egyeztetetten került sor, a felügyelt belsı ellenırzési egységek egyidejő tájékoztatása mellett. A munkatervben meghatározott feladatok kiválasztásának megalapozása Az APEH jogállásáról és szervezetérıl, vezetıirıl, az irányítás és a felügyelet, továbbá a Hivatal feladatai és egyéb kérdésekrıl az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalról szóló többször módosított 273/2006. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezik. Az APEH VII. 1-jétıl hatályos Alapító Okirata értelmében az APEH a Pénzügyminisztérium irányítása alatt álló közhatalmi tevékenységet ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó, országos hatáskörő költségvetési szerv. Az APEH feladatait a Központi Hivatal, a Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet (SZTADI), az Oktatási Intézet, a Kiemelt Adózók Igazgatósága (KAIG) és területi szervei útján látja el. Az APEH Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 1/2007. PM Utasítás értelmében az APEH a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetén belül önálló címként szerepel, az Igazgatóságok költségvetését az APEH költségvetése tartalmazza. Az APEH az elıirányzatok felett rendelkezési jogosultság és a gazdálkodás megszervezésének módja szempontjából teljes jogkörő önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv, elsıdleges Kincstári ügyfél. Az Igazgatóságok jogi személyiséggel rendelkezı, gazdálkodásuk megszervezésének módja szerint önállóan mőködı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szervek, másodlagos Kincstári ügyfelek. Az APEH használatában és a Magyar Állam tulajdonában lévı vagyon vagyonkezelıje az APEH, melynek képviseletében a Központi Hivatal jár el évben kedvezıtlen külsı környezeti változások, a nemzetközi és a hazai válság, a megjelent recessziós hatások, a költségvetési bevételek teljesítésének nehézségei, a feladat ellátásához szükséges finanszírozás az Adóhivatal mőködését negatívan érintették. A közteherviselés átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény, az egyes nagy értékő vagyontárgyakat terhelı adókról szóló évi LXVIII. törvény, valamint az egyéb adózással kapcsolatos törvények módosításai újabb feladatokat delegálnak az Adóhivatal hatáskörébe. Az új feladatokat helyi iparőzési adó, vagyonadó is a jelenleg engedélyezett létszámmal kell ellátni évben a személyi erıforrást érintı jelentıs változás a nyugdíjba vonulók állományának növekedése, és ezzel párhuzamosan a jelenleg hatályban levı létszámstop. Az államháztartás keretei között mőködı Hivatal környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belsı ellenırzés. A évi munkaterv összeállításakor súlyponti elem volt az ellenırzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása a Hivatal mőködésérıl, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény módosítása következtében hangsúlyos feladat az államháztartási belsı kontroll rendszer a kontroll környezet, a kontroll tevékenység, a kockázat kezelés, az információs és kommunikációs, valamint a monitoring rendszer mőködésének értékelése. (1. számú melléklet) Az elızetes környezeti elemzés alapján a felsı vezetéssel egyeztetett és elfogadott belsı ellenırzési fókusz évre (2. sz. melléklet)

4 4 - az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerően, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás, - a vagyon védelme, - a költségvetési beszámoló valós megbízhatósága, a számviteli elvek érvényesülése, - a belsı kontroll rendszerek kiépítése, mőködtetése és a belsı ellenırzési feladat ellátása, - a kockázatértékelés és kockázatkezelés biztosítottsága, - az intézkedések nyomon követése, - az APEH mőködésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges szabályozatlan területek feltárása, - a mőködtetésben rejlı tartalékok feltárása, a feladat ellátás hatékonyságának és az eredményességének további lehetıségei, - az emberi erıforrás kockázatok feltárása /így a környezet és munkafeltétel/, a személyi juttatások szabályszerősége, - az irat és dokumentumkezelés, adatvédelem, - a szervezet mőködésére hatást gyakorló változások, fejlesztések. Az azonosított és a mőködés szempontjából fontos folyamatok átvilágítása eredményeként évre ellenırzési témaként került kijelölésre: Az Oktatási Intézet belsı ellenırzése körében a évi költségvetési beszámoló valódiságának, megalapozottságának vizsgálata, és a bizonylati fegyelem rendszerének ellenırzése. Intézményi és felügyeleti jogkörben a évi költségvetési beszámolók pénzügyi ellenırzése; az ügyfélszolgálatok mőködésének felmérése; az APEH által rendszeresített szolgálati igazolványok cseréjének vizsgálata; a hivatali gépjármővek és az üzemanyagkártyák használatának ellenırzése; a közbeszerzési eljárások vizsgálata; a munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata; az Üvegzseb törvény rendelkezéseinek betartása; és a számítástechnikai eszközök nyilvántartásának ellenırzése. A kiválasztott témákra és kockázati elemekre elvégeztük a hatás- és valószínőség szerinti minısítést és a kockázatok értékelését. A részletes kockázatelemzést témánként megjelenítve a 3. számú melléklet tartalmazza. A rendelkezésre álló erıforrások A Költségvetési Belsı Ellenırzési Fıosztály évre engedélyezett létszáma: 12 fı, 2 vezetı, 8 belsı ellenır és 2 koordinációs, illetve titkársági ügyintézı. A belsı ellenırzési feladatokat a fıosztály vezetıje látja el. Munkáját osztályvezetı segíti, aki a szervezı és az irányító tevékenység mellett konkrét ellenırzésekben is részt vesz. A fıosztály összetételében a képzettség és a szakmai gyakorlat követelménye érvényesül. A belsı ellenırök nyilvántartásba vételérıl és kötelezı képzésérıl szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet értelmében biztosítani kell a belsı ellenırök regisztrációját, illetve a szakmai továbbképzéseken való részvételét és az elıírt vizsga követelményeknek való megfelelést. Az ellenırzés munkaerı- és munkaidı mérlegét a csatolt 4. számú melléklet tartalmazza. A évi munkaterv összeállításánál az ellenırzésre fordítható idıkeret 18,l7 %-a (400 ellenıri nap) elkülönítésre került soron kívüli vizsgálatokra. A tervezés tanácsadói tevékenységre az idıkeret 5,6 %-ával (120 ellenıri nap) számolt. Az ügykezelıi elıkészítési és adminisztrációs feladatokat a titkársági és a koordinációs ügyintézı végzi, ezzel segítve a rendelkezésre álló erıforrás hatékonyabb felhasználását. Munkatervi vizsgálatok

5 5 A felsı vezetéssel egyetértésben kialakított ellenırzési prioritások és a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevételével elkészített évi munkaterv a kötelezı tartalmi és formai kellékeknek is megfelel. Ütemezés: Tárgy Típus Vizsgált szervezeti egység Felkészülés: január Helyszíni: január Realizálás: február Az Igazgatóságok megyei kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak felmérése, - a körülmények vizsgálata az elhelyezkedés, a munkavégzés, és a szolgáltatás nyújtás körében.. - vizsgált idıszak: év rendszer 1. Nyugat-dunántúli 2. Közép-dunántúli 3. Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Felkészülés: január Helyszíni: február Realizálás: március Az APEH által rendszeresített szolgálati igazolványok cseréjének vizsgálata. - vizsgált idıszak: év rendszer 1. Központi Hivatal - Humánpolitikai Fıosztály - Biztonsági Fıosztály 2. Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 3. SZTADI Felkészülés: március Helyszíni: április Realizálás: május Felkészülés: Helyszíni: április Realizálás: május Felkészülés: május Helyszíni: júniusjúlius Realizálás: augusztus Felkészülés: május Helyszíni: június Realizálás: július Felkészülés: Helyszíni: július Realizálás: augusztus Felkészülés: július Helyszíni: augusztus Realizálás: szeptember évi költségvetési beszámoló valódiságának, megalapozottságának ellenırzése. - vizsgált idıszak: év + költségvetési beszámoló összeállításának idıtartama. pénzügyi 1. Oktatási Intézet 2. Dél-dunántúli 3. Észak-magyarországi 4. Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Komplex vizsgálat rendszer 1.Központi kijelölés alapján A hivatali gépjármővek használatának ellenırzése. Az üzemanyagkártyák használata, az üzemeltetési költségének mértéke, és elszámolásának vizsgálata. - vizsgált idıszak: év és 2010 I. n.év A közbeszerzési eljárások és azok megvalósításának vizsgálata a takarítás szolgáltatás körében. - vizsgált idıszak: év és I. n.év pénzügyi rendszer Országos vizsgálatként 1. Központi Hivatal 2. SZTADI 3. KAIG 4. Oktatási Intézet Regionális igazgatóságok 1. Közbeszerzési Iroda 2. Beruházási és Ellátási Fıosztály 3. Pénzügyi és Bérgazdálkodási Fıosztály Komplex vizsgálat. rendszer Központi kijelölés alapján Az ügyfél részére ténylegesen visszafizetett illeték hatása a szervezet költségvetésére. Az illeték visszafizetését megalapozó körülmények elemzése. (A Ket október 1.-i változásának hatása.) - vizsgált idıszak: 2010 I. fél év teljesítmény 1. KAIG 2. Észak-magyarországi 3. Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Felkészülés: augusztus Helyszíni: szeptember Realizálás: október Felkészülés: augusztus Helyszíni: szeptember Realizálás: október A munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata. - vizsgált idıszak: hó Bizonylati fegyelem ellenırzése. (A Kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, a Kincstári átutalások, és a házipénztár vizsgálata) - vizsgált idıszak: hó pénzügyi Pénzügyi és Bérgazdálkodási Fıo. - Adatbekérés: Humánpolitikai Fıosztály Szabályszerőségi Oktatási Intézet Felkészülés: szeptember Helyszíni: október Realizálás: november A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvántartásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatosan megjelent (Üvegzseb törvény) rendelkezések betartása. - vizsgált idıszak: év hó Szabályszerőségi Hivatali Központ Sajtó és Kommunikációs Fıosztály Felkészülés: október Helyszíni: november Realizálás: december A számítástechnikai eszközök nyilvántartásának vizsgálata /gazdálkodás és informatikai terület kapcsolata. - vizsgált idıszak: I-III. negyedév rendszer SZTADI

6 6 Országos vizsgálatok A helyi belsı ellenırzési egységek közremőködésével a felsı vezetés igényeinek megfelelıen, kiemelt jelentıségő témákban, valamennyi régiót érintı vizsgálatok megszervezésével, koordinálásával és a részanyagok összefoglalásával országos vizsgálatok indulnak. Felkészülés: január Helyszíni: februármárcius Realizálás: márciusáprilis Felkészülés: augusztus Helyszíni: szeptember Realizálás: október Az elektronikus adófizetés alkalmazásának, feltételrendszerének ellenırzése, használatának évi tapasztalatai a regionális igazgatóságon. - vizsgált idıszak: év A hátralékállomány kezelése, a bevezetett informatikai rendszer alkalmazásának hatása a hátralék behajtásra - vizsgált idıszak: I-III. negyedév rendszer rendszer APEH regionális igazgatóságok KAIG APEH regionális igazgatóságok KAIG Az éves ellenırzési tervben meghatározott vizsgálati témák ellenırizendı folyamatait, a vizsgálat célját, a számított kockázatokat, a vizsgálat típusát az 5/a. melléklet rendszerezi. A vizsgálatok ütemezését az 5/b. melléklet mutatja. A munkaterv vizsgálati téma és az ellenırizendı szervezeti egység szerinti felosztását az 5/c. melléklet részletezi. A belsı ellenırzés évi fejlesztési és képzési terve Az éves terv összeállításához a Fıosztály önértékelés keretében készség és tudás leltárt készített személyi állományának szakmai felkészültségére vonatkozóan, amelyet a 6/a. számú melléklet reprezentál. A leltár a személyi állomány képzettségét és felkészültségét megfelelınek értékelte. A költségvetési szerveknél belsı ellenırzési tevékenységet végzık tervezett nyilvántartásba vételérıl, illetve a belsı ellenırök kötelezı szakmai továbbképzésérıl rendelkezik a 18/2009. (X.6.) PM rendelet évben biztosítani kell ennek megfelelıen valamennyi belsı ellenır nyilvántartásba vételét, a képzésen való részvételét és vizsgázását. További elvárásként fogalmazta meg a Képzési Terv a szakmai ismeretek szinten tartását, a gyakorlat és jártasság növelését, kommunikációs készségek javítását, továbbá informatikai ismeretek bıvítését. A belsı ellenırzési képességek vonatkozásában a hivatástudat és pontosság további erısítése, a problémamegoldó, az elemzı és értékelı képességek javítása kiemelt fontosságú. A Fıosztály évi Képzési Terve az éves ellenırzési tervhez kapcsolódik. (A részletes Képzési Tervet a 6/b. számú melléklet tartalmazza.) A szakmai képzésben a Hivatal továbbra is kiemelt szerepet kíván biztosítani a számviteli, illetve költségvetési rendszerben mőködı belsı ellenıri képzésnek. Hatékonyan szolgálja az elızı évek gyakorlatának megfelelıen a felkészítési célt az APEH Oktatási Intézettel közösen indított 2 napos Belsı Ellenırzési Szakmodul indítása, illetve az 1 napos Belsı ellenırzési vezetık alkotómőhelye. Az APEH Oktatási Intézet által biztosított szakmai alapozó és továbbképzések a Hivatal átfogó megismerését, mőködése szempontjából kiemelt jelentıségő folyamatok és tevékenységek közt történı eligazodást szolgálják.

7 7 A terv a belsı ellenırzés speciális szakmai jellege miatt külsı szakmai továbbképzéseken, konferenciákon történı részvételt is rögzít. A személyi összetételbıl eredıen igény jelentkezik a GYES-rıl visszatért, illetve az új munkatársak szakmai felzárkóztatásának biztosítására, az állomány ismereteinek fejlesztésére, a változások nyomon követésére. Erre a célra a Fıosztály évre, összköltségként E Ft ot nevesített, amely jelentısen meghaladja a évi keretösszeget. A Fıosztály továbbiakban is biztosítani kívánja a mérlegképes könyvelık kötelezı továbbképzését, a jogszabályváltozásokból eredı költségvetési pénzügyi számviteli, közbeszerzési és egyéb gazdálkodási elıadásokon történı részvételt.

8 APEH KÖZPONTI HIVATAL ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE Az APEH, mint szervezet környezeti kockázatának megítélése 1. melléklet KOCKÁZAT KOCKÁZATOK TÍPUSA (a szervezet egészét érintı esetleges kockázatok) FOLYAMATGAZDA (az APEH képviseletében eljáró, kormányzati intézkedést kezdeményezı) hatása KOCKÁZAT bekövetkezés valószínősége összesítés KÜLSİ KOCKÁZATOK 1. Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibás mőködése megakadályozhatja a feladatellátást. Elnök, Elnökhelyettesek, Gazdasági vezetı M A K 2.a Gazdasági Monetáris / jegybanki alapkamat változás, infláció, recesszió/ Elnök, Gazdasági vezetı K M M 2.b Gazdasági Fiskális /államháztartási deficit, központi költségvetési elıirányzat zárolása, többlet feladatok delegálása, adórendszer változás, központi beruházások viszszafogása Elnök, Költségvetésnél: Gazdasági vezetı Szakmai területen: Elnökhelyettesek M M M 3. Jogi és szabályozási 4. Politikai 5. Piaci Jogszabályok és egyéb szabályok év közbeni módosítása változtatják a tevékenységek terjedelmét. Szabályozás hiánya. Politikai érdektelenség, illetve külsı ráhatás a tevékenységre. Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitőzött célokat. A szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklıdését vagy kiválthat politikai reakciót. Költségvetési bevételek elmaradása, a magyar gazdaság megváltozott piaci körülményeinek hatására. Elnök, Elnökhelyettesek, Jogi és koordinációs fıosztályvezetı M A K Elnök K M M Elnök, Elnökhelyettesek, Tervezési és Elemzési fıosztályvezetı M M M 6. Elemi csapások Tőz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt tevékenység elvégzésének képességére. Elnök, Gazdasági vezetı A A A PÉNZÜGY KOCKÁZATOK 7. Költségvetési 8. Csalás vagy lopás A tevékenység ellátásánál forrás hiány, - A forrás egy részének a befolyása bizonytalan, elıre pontosan nem számítható, a gazdasági körülmények befolyásolják. Btk.-ban meghatározott tényállás felmerülése. Eszközvesztés. A források nem elegendıek a kívánt megelızı intézkedésre. Gazdasági vezetı M M M Gazdasági vezetı A A A 9. Biztosítás, kártérítés A biztosítás elmulasztása. Szerzıdésben felelısségvállalás, garancia, jótállás hiánya. Gazdasági vezetı A A A 10. Biztosíték Nem elegendı tartalékforrás (költségvetési tartalék) kötelezettségekre. Gazdasági vezetı M A K 11. Tıke beruházási Nem megfelelı beruházási döntések meghozatala. Gazdasági vezetı M A K

9 2 KOCKÁZAT KOCKÁZATOK TÍPUSA (a szervezet egészét érintı esetleges kockázatok) FOLYAMATGAZDA (az APEH képviseletében eljáró, kormányzati intézkedést kezdeményezı) hatása KOCKÁZAT bekövetkezés valószínősége összesítés TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK 12. Stratégiai Stratégia éves felülvizsgálatának, aktualizálásának elmulasztása. Elnök K A K 13. Mőködési A célokkal való azonosulás hiánya. A prioritások nem megfelelı kezelése. Elnökhelyettesek, Gazdasági vezetı Elnöki közvetlenben fıosztályvezetı K K K 14. Projekt A megfelelı elızetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készül a projekttervezet. Elnökhelyettesek, Gazdasági vezetı, A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális határ- idıre. projekt vezetık K K K 15. Információs A döntések elıkészítésének, elbírálásának elhúzódása. Az ismeretek illetve azok áramlásának hiánya a vezetıi, ügyintézıi szintek között Elnökhelyettesek, Gazdasági vezetı Elnöki közvetlenben fıov 16. Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Sajtó és Kommunikációs Fıosztály M K M M K M 17. Technológiai Elavultság, a technika (eszköz), informatikai támogatás hiánya. Fejlesztés elmaradása. Rendszer leterheltség, üzemzavar. Megfelelı adatkezelı és nyilvántartó szoftverek hiánya. 18. Biztonsági A nem megfelelı biztonsági rendszer veszélyezteti az eszközök illetve az adatok védelmét. EMBERI ERİFORRÁS KOCKÁZATOK Gazdasági vezetı, Elnökhelyettesek, SZTADI igazgatója Biztonsági Fıosztály vezetıje Biztonsági fıosztály vezetıje M K M M K M 19. Humánpolitikai A szükséges számú, megfelelı képesítéső személyi állomány. Humánpolitikai Fıosztály vezetıje M K M 20. Egészség és munkavédelem Egészségre káros munkavégzés, védı felszerelések hiánya. Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. Gazdasági vezetı K A K

10 KOCKÁZATI TÉRKÉP: Kiemelt kockázati szegmens Jelmagyarázat: 1 2.a 2.b KÜLSİ KOCKÁZATOK Infrastrukturális K a - Gazdasági M b - Gazdasági M Jogi és szabályozási K Politikai M Piaci M 6. - Elemi csapások A Szervezetre, feladatának teljesítésére, célkitőzésére gyakorolt hatás magas közepes alacsony PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK Költségvetési M 8. - Csalás vagy lopás A 9. - Biztosítás, kártérítés A Biztosíték K Tıke beruházási K TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK Stratégiai K Mőködési K Projekt K Információs M Hírnév M Technológiai M Biztonsági M EMBERI ERİFORRÁS KOCKÁZATOK Személyzeti M alacsony közepes magas Egészség és munkavédelem K bekövetkezés valószínősége

11 A környezeti kockázatok hatásának megítéléséhez és kezeléséhez alapként az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal évekre összeállított Középtávú Stratégiai Terve szolgált. A környezeti kockázatok megítélésénél a belsı ellenırzés hasznosította a Hivatal Kockázatkezelı Bizottságának kockázatértékelési és kockázatkezelési tábláit, a vezetıi értekezletek emlékeztetıit. Az ellenırzésre történı kiválasztáshoz hasznosítható információt jelentett a Hivatal felsı vezetésével történt elızetes egyeztetés, a középtávú stratégiai terv megvalósítását szolgáló Transzformációs Terv, a Hivatal feladatterve, illetve értékelési és ösztönzési rendszere. Értékes információt jelentett a tervezésnél a hozzáférhetı felsıvezetıi információs rendszer, a beszámolók és szakmai értékelések, továbbá az összefoglalók anyagai. Az APEH évekre összeállított Belsı Ellenırzési Stratégiai Terve szorosan illeszkedik az APEH évekre összeállított középtávú stratégiai terv megvalósításának nyomon követéséhez. Az ellenırzésre történı kiválasztásnál a belsı ellenırzés koncentrálva a pénzügyi-, a tevékenység- és az emberi erıforrás kockázatokra az alábbi tevékenységek megismerésére helyezte vizsgálatainak súlyát. PÉNZÜGYI KOCKÁZAT 7. Költségvetési M 10. Biztosíték K TEVÉKENYSÉGI FOLYAMAT A költségvetés tervezése; az elıirányzat felhasználása; a mőködéshez pénzügyi fedezet biztosítása; a beszámoló készítése és jóváhagyása. A kötelezettségvállalás; illetve a költségvetési tartalék biztosítása. Külsı szolgáltató igénybevétele, közbeszerzési eljárás lefolytatása. 11. Tıke beruházás K A beruházási és felújítási terv összeállítása, jóváhagyása, majd megvalósítása. TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZAT 13. Mőködési K 14. Projekt K 15. Információs M 16. Hírnév M 17. Technológiai M 18. Biztonsági M EMBERI ERİFORRÁS KOCKÁZAT 19. Humánpolitikai M TEVÉKENYSÉGI FOLYAMAT Szabályozás /kialakítása és aktualizálása/, valamint a mőködés során a rendelkezés következetes betartása. Kiemelt szakmai /stratégiai célok elıkészítése és végrehajtása, az elért eredmények folyamatos értékelése. A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvántartásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatosan megjelent (Üvegzseb törvény) rendelkezéseinek végrehajtása, az információk közzététele. Az ügyfélszolgálat tevékenységének fejlesztése /a személyi és a technikai feltételek, az ügyintézés hatékonyságának javítása. Az eszköznyilvántartás fejlesztése, az integrált rendszernek bevezetés. A számítástechnikai eszközállomány nyilvántartásában minıségi javulás évben az új szolgálati igazolványok bevezetése, a régiek bevonása és ellenırzött körülmények között megsemmisítése. Az APEH létesítményeibe belépési jogosultság szabályszerő biztosítása. TEVÉKENYSÉGI FOLYAMAT A béren kívüli juttatások érvényesítése, így a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés érvényesítése / a 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet alkalmazása/.

12 APEH KÖZPONTI HIVATAL ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE Belsı ellenırzési fókusz 2. melléklet Jogszabályi háttér, törvények, kormányrendeletek Mőködési környezet Államháztartási és EU elvárások A szervezet céljai Az állami adóhatóság feladatainak ellátása, és a költségvetési bevételek teljesítése - nevesítve a 273/2006.(XII.23) Kormányrendeletben, - a hatályos költségvetési törvényben. Egy korszerő szolgáltató adóhatóság kialakítása, és mőködtetése - meghatározva az APEH középtávú stratégiai tervében évre. Egyéb célok A rendelkezésre bocsátott erıforrássa l, államháztartási pénzeszközökkel, vagyonna l szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes ga zdálkodás. Az Ámr rendelkezéseinek érvényre juttatása. A kockázatok feltárása, és kezelése által a mőködés biztonságának erısítése: - Belsı kontrollrendszer kialakítása és mőködtetése a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzésére./áht. XIII. fejezete/ - Eszközei közt az államháztartási belsı pénzügyi ellenırzési rendszer keretében a FEUVE, és a független belsı ellenırzés hatékony és eredményes mőködtetése. - Az APEH adóhatósági feladatainak költségvetés bevételi, és kifizetési oldalról történı teljesítésének nyomon követése, - a teljesítés szempontjából kockázatosnak ítélt területek és folyamatok (háttérkörülmények) egyeztetése vezetéssel, rendszer és mőködési vizsgálata annak bizonyítására, hogy az APEH a tıle elvárható körültekintés szerint járt el. - A szervezet különbözı szintjein az államháztartási belsı kontrollrendszer kiépítésének, és alkalma zá sának nyomon követése. - Az APEH középtávú stratégiai tervének, transzformációs terv szerinti teljesülése, - a tevékenységeket (a mőveleteket) szabályszerően, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban hajtották-e végre (szempont: gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) - az elszámolási kötelezettségek teljesítésére sor került-e - megvalósul-e a szervez et erıforrásainak védelme a veszteségektıl (károktól) és a nem rendeltetésszerő használattól. Központi Hivatal Oktatási Intézet SZTADI KAIG Regionális igazgatóságok

13 APEH KÖZPONTI HIVATAL ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE Belsı ellenırzési fókusz 2. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉSI FİOSZTÁLY ELLENİRZÉS SZAKMAI IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET INTÉZMÉNYI FELÜGYELETI ÉRTEKEZLETEK TÉMA ÉS RÉGIÓ KÉPZÉS FELELİSÖK Központi Hivatal Oktatási Intézet KAIG, SZTADI, Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság, Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság, Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság, Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság, Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság, Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

14 APEH KÖZPONTI HIVATAL ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE Kockázatelemzés 3. melléklet Költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagyonvédelmi ellenırzések Ellenırzés tárgya Ellenırzött Ellenırzött idıszak évi költségvetési beszámoló valódiságának, megalapozottságának ellenırzése. A hivatali gépjármővek használatának ellenırzése. Az üzemanyagkártyák használata, az üzemeltetés költségének mértéke, és elszámolásának vizsgálata. A közbeszerzési eljárások és megvalósításának vizsgálata a takarítás szolgáltatás körében. Oktatási Intézet Dél-dunántúl Észak-magyarország Észak-alföld Központi Hivatal Oktatási Intézet Igazgatóságok (10) Központi Hivatal 2009.év + a beszámoló összeállítás idıtartama év és 2010 I. n.év év és 2010 I. n.év év és 2010 I. n.év év és I..év A munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata Központi Hivatal hó Bizonylati fegyelem ellenırzése (kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, a Kincstári átutalások és a házipénztár vizsgálata) A számítástechnikai eszközök nyilvántartásának vizsgálata /a gazdálkodás és az informatikai terület kapcsolata Oktatási Intézet SZTADI hó I.-III. n.év Munkarend, munkafegyelem, biztonsági elıírások betartásának ellenırzése Központi Hivatal APEH által rendszeresített szolgálati igazolványok cseréjének vizsgálata. SZTADI Közép-magyarország év év év Szakmai területek ellenırzése Közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvántartásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatosan megjelent rendelkezések betartása (Üvegzseb tv.). Az Igazgatóságok megyei kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak felmérése, a körülmények vizsgálata az elhelyezkedés, a munkavégzés, és a szolgáltatás nyújtás körében. Az ügyfél részére ténylegesen visszafizetett illeték hatása a szervezet költségvetésére. Az illeték visszafizetését megalapozó körülmények elemzése. Országos ellenırzések Központi Hivatal Dél-Alföld Nyugat-dunántúl Közép-dunántúl Dél-dunántúl Észak-magyarország KAIG évtıl hó év I. félév Az elektronikus adófizetés alkalmazásának, feltételrendszerének ellenırzése, használatának évi tapasztalatai a regionális igazgatóságon. A hátralékállomány kezelése, a bevezetett informatikai rendszer alkalmazásának hatása a hátralék behajtásra év év I.-III. n.év

15 2 Beszámolók valódiságának, megalapozottságának ellenırzése Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Oktatási Intézet, Dél-dunántúli, Észak-magyarországi Rigionális Igazgatóság. Annak megállapítása, hogy az éves elemi költségvetési beszámoló a számviteli alapelveknek megfelelıen készült-e el, a beszámolási idıszak költségvetési gazdálkodása szabályszerő volt-e. A belsı kontrollok keretében a FEUVE ellátja e feladatát. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M K M Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek M K M Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok ellenırzése Számviteli alapelvek érvényesülése Könyvviteli nyitás, /zárásból átvett hibák / M A K Gazdasági események fıkönyvi és analitikus könyvelése /eltérés, illetve nem kellı besorolás, alapbizonylat hiánya,/ M K M Zárás, idıszaki egyeztetés / nem részletes és pontos M K M Idıszaki és éves beszámoló készítése /abban hiba M K M Leltár és selejtezés /nem kellıen dokumentáltság M K M Gazdálkodás megvalósítása Kiadási elıirányzatok tervezése, /korlátozása/ M M M A jóváhagyott költségvetés végrehajtása, /az elıirányzat módosítása, átcsoportosítása, elvonások A pénzügyi fedezet rendelkezésre állása / likviditási nehézségek / növekszik a szállító és a késedelmi kamat A kötelezettségvállalás szabályossága/ hiánya, a nyilvántartásba vétele, célszerőség vizsgálata elmarad A szerzıdések megkötése / eljárási, teljesítési hiányosságok, és idıszakos felülvizsgálata marad el A teljesítések dokumentálása, a szolgáltatás, és az áru átvétele / hiányos igazolás és nyilvántartásba vétel, Az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, tejesítés igazolás / hiánya, és köztük összeférhetetlenség/. M K M M M M M K M M K M M K M M K M Beruházások és felújítások /szőkülı keretek M M M Eszköz és készletgazdálkodás /analitikában hibák, elmaradt karbantartás, és raktár nem kellı mőködése M K M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M A K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - Az Oktatási Intézetnél II. félévben létrejött gazdálkodási szervezeti egység eleget tud-e tenni feladatainak megfelelı minıségben és határidıben. - Felmerülhet az analitikus nyilvántartások pontatlansága, a leltár megbízhatósága, a fıkönyv és az analitika közötti egyeztetések és zárási feladatok dokumentációs hiányosságai. - Kötelezettségvállalás fedezet hiányában, likviditási nehézségek, közbeszerzési eljárás kezdeményezésének csúszása. - A Képzési Terv hiánya, pótelıirányzat igénylése. - A pénztár mőködésénél szabályok nem kellı betartása, a bizonylatkezelésben hiányosságok. - Az Oktatási Központ mőködtetése, állagmegóvása.

16 3 A hivatali gépjármővek használatának ellenırzése. Az üzemanyagkártyák használata, az üzemeltetési költségének mértéke, és elszámolásának vizsgálata Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal, Oktatási Intézet, SZTADI, KAIG, és a Regionális Igazgatóságok Annak a megállapítása, hogy a hivatali gépjármővek használatára vonatkozó elıírások betartásra kerülnek-e. Az üzemanyag kártyák használata szabályszerő-e, nem merül-e fel vele kapcsolatban visszaélés lehetısége. A gépjármővek futásteljesítményének, az üzemanyag felhasználásának, a felmerülı egyéb üzemeltetési költségeknek, a célszerő és takarékos hasznosítás szempontjainak értékelése. A felmerülı költségek elszámolására megfelelıen történt-e? A nyilvántartás elszámolás körében vannak-e belsı kontrollok, ellenırzési pontok?. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek M K M Új feladatok megjelenése. K M M b). Folyamatok ellenırzése A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos feladat-, hatás- és felelısségi jogkör kijelölése/ hiánya A gépjármővek használatára jogosultak kijelölése (jogosultság, engedélyezés, ill. nyilvántartásba vétel hiánya/ A gépjármő igénylése és engedélyezése / dokumentálásának hiánya/. Menetlevél vezetése, igazolása, szigorú számadású bizonylatként történı kezelése /hiánya A menetlevelek alapján kilométer összesítı készítése, menetlevelek ellenırzése,/hiánya. Negyedéves adatszolgáltatás teljesítése a gépjármővek futásteljesítményérıl,/ kiértékelés hiánya. Az üzemanyag vételezéshez üzemanyag-kártya nyilvántartása, tárolása, átadása, /hiánya. A vásárolt üzemanyagról összesítı számla készítése /igazolás és ellenırzésének hiánya, számla nem kerül menetlevélhez csatolásra/. Hivatali gépjármő magáncélú igénybevétele/ engedélyezés és elszámolás hiánya M A K M K M M K M M K M M K M K K K M K M M K M M K M c.) Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) K K K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - A gépjármő igénylés és engedélyezés során vezénylési nehézségek /gépjármő park korlátozott lehetısége. - A menetlevelek vezetése, a kilométer összesítık, és az üzemanyag elszámolás során eseti hibák merülhetnek fel. - A menetlevél szigorú számadású bizonylatként történı kezelése sérülhet. - Az üzemanyag kártyák használatára nem az elıírás szerint kerül sor, esetenként elmaradhat a számla csatolása menetlevélhez. - Feltételezhetı a gépjármővek magáncélú használata engedély és költségtérítés nélkül.

17 Közbeszerzési eljárások és megvalósulásának vizsgálata a takarítás szolgáltatás körében 4 Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak a megállapítása, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál betartották-e a Kbt. valamint a vonatkozó elnöki utasítás elıírásait (mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata), a kiválasztásban és megvalósulásnál érvényesültek-e a minıségelvárási és költségcsökkentési szempontok, a nyertes pályázat megvalósítását a Hivatal részérıl folyamatos elızetes és utólagos ellenırzés kísérte-e (sor került-e a hibák megszüntetésére). Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M K M Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok ellenırzése A Költségvetési terv összeállításánál tervezni külsı szolgáltató igénybevételét /elıirányzat nem áll rendelkezésre A közbeszerzési terv, egyedi eljárások elıkészítése, engedélyezése és indítása, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, majd értékelése / hibás eljárás M K M M K M A szerzıdéskötés, jogorvoslat /nem teljes körő szerzıdés M K M Az eredeti kiírás és módosítás nyomon követése, a pályázat megvalósítása, annak átvétele, illetve teljesítésigazolása. /nem valósul meg a nyomon követés, a szakmai felügyelet elmarad A pénzügyi teljesítés, a gazdasági esemény könyvelése, nyilvántartások vezetése, jelentési kötelezettségek teljesítése /hibás M K M M K M c.) Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M K M Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - Szabályozatlan kérdések, eltérı értelmezés lehetısége. - A körülmények fennállása ellenére nem indított közbeszerzési eljárás. - Az eljárás elıkészítésének, meghirdetésének hiányosságai, a cél és a szolgáltatás összehangolásának elmaradása, a közbeszerzési eljárás lebonyolításában felmerülı eljárási hiányosságok, illetve nem megfelelı dokumentáltság. - A teljesítés során az érvényes szerzıdéstıl eltérés, hiányosságok a teljesítésigazolásban, a FEUVE hibái, visszajelzés hiánya. - A nyilvántartásba vétel elhúzódása.

18 A munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának vizsgálata 5 Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak a megállapítása, hogy a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés engedélyezése és elszámolása a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen történt-e? A nyilvántartás és elszámolás körében kontroll pontok beépítésre kerültek-e? Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Az alkalmazott kérelmének benyújtása a munkába járással kapcsolatos költségtérítésre./ Költségtérítésre jogosító feltételek nem állnak fenn. M K M Az adatok valódiságának ellenırzése / a kontroll hiánya,. M K M Saját gépjármő igénybevétele / jogosultság hiánya M M M A költségtérítés mértékének megállapítása / hibás M K M Engedélyezés / jogosultság hiánya, kontroll hiánya M A K Engedély nyilvántartásba vétele / aktualizálás hiánya. K K K Az elszámolás és költségtérítés /kifizetés feltételeinek hiánya - alapbizonylat (bérletszelvény, menetjegy) és vezetıi igazolás M A M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) K K K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - Jogosulatlan kifizetések. - Kontrollok hiánya.

19 6 Bizonylati fegyelem ellenırzése (A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, az ellenjegyzés, a Kincstári átutalások, és a házipénztár vizsgálata) Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak megállapítása és minısítése, hogy a bizonylati fegyelem rendszere megfelelıen kiépített-e. A bizonylati rend szabályai betartásra kerülnek-e, a számviteli nyilvántartások megbízhatók-e? Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Elıirányzat, pénzügyi fedezet / likviditási gondok M M M Kötelezettségvállalás, (egyedi megrendelés, szerzıdéskötés) pénzügyi ellenjegyzés, /hiánya, célszerőségi számítások/ hiánya, a M K M kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele /hiánya Utalványozás, /teljesítésigazolás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás gyakorlata / hiánya M K M Pénzügyi teljesítés /bank és pénztár/ eljárási és bizonylatkezelési hibák/ vagyonvédelem, könyvelési feladás (contírozás), / hibás M K M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) K K K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítésigazolás szabályainak érvényesülése. - A készpénzkezelés, szigorú számadású bizonylat kezelése. - Kontírozás, gazdasági mővelet besorolása.

20 7 A számítástechnikai eszközök nyilvántartásának vizsgálata /a gazdálkodás és az informatikai terület kapcsolata Ellenırzendı: Ellenırzés célja: SZTADI Annak a megállapítása, hogy az Intézetnél a bizonylati fegyelem rendszere megfelelıen ki van e alakítva, a bizonylati rend szabályai betartásra kerülnek-e, illetve a számítástechnikai eszközökrıl megfelelı és teljes körő nyilvántartás áll-e rendelkezésre. Az informatikai terület és a gazdálkodás kapcsolatának értékelése, a számítástechnikai eszköznyilvántartás. Az integrált informatikai rendszer bevezetésének állapotfelmérése. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M K M Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek M K M Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Feladat, hatáskör és felelısség meghatározása / a két terület kapcsolatának szabályozása / hiánya Eszköznyilvántartó program korlátozott lehetıségei /kapcsolt rendszer hiánya / nem kellı adatfeltöltés, korlátozott lekérdezési lehetıségek A nyilvántartásba vétel feltételei / nem teljesülnek / bizonylati rend és fegyelem a megrendelések bonyolítása, a mennyiségi átvétel, a mőszaki átvétel, és a teljesítésigazolás, / hibás az aktiválás üzembe helyezés alapján, értékben és mennyiségben vezetett nyilvántartása, az écs elszámolása, / elmarad az eszközmozgatás bizonylatolása, a leltárba történı felvétele, az egyéni és csoportos nyilvántartása, / részben teljesül a számítógépek javítása és bıvítése, illetve újrahasznosítása. selejtezése, / nem kellıen dokumentált fıkönyv és analitika, leltár. Idıszaki egyeztetése / számítógépekkel való ellátottság, M K M M K M M K M M K M M K M M K M M M M M K M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) K K K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - Az integrált informatikai rendszer bevezetése késik, illetve mőködése hibás, - Nem valósul meg, illetve nagyobb eltéréseket mutat a gazdálkodás és az informatikai terület számítástechnikai eszközökrıl vezetett nyilvántartása. - Az eszközök átadása, mozgatása, leltára és selejtezése nem kellıen dokumentált, - Az üzembe helyezés nem dokumentált, az értékcsökkenés elszámolása hibás, - A számítástechnikai eszközök bıvítése nem kerül aktiválásra. - Az analitika és fıkönyvi nyilvántartások eltérése, alapbizonylatok hiánya. - Kötelezettségvállalás rendszerének hiánya. - Az informatikai rendszerek fejlesztéséhez a hardver lehetıségek korlátozott beruházási és felújítási keretet biztosítanak. - A FEUVE mőködésének hiánya.

21 Az APEH által rendszeresített szolgálati igazolványok cseréjének vizsgálata 8 Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak megállapítása, hogy az új és a régi szolgálati igazolványok cseréje során kellı gondossággal és körültekintéssel járt-e el a Hivatal / illetve szervezeti egységei a vonatkozó jogszabályi és belsı elıírások betartásra kerültek-e. Az igazolványcsere elıkészítésének és végrehajtásának értékelése. A költségvetési, biztonságvédelmi és humánpolitikai feladatok teljesítésének. minısítése. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Szabályozás és tájékoztatás / hiánya M A K Az elıirányzat, pénzügyi fedezet biztosítása, / költségvetési tervezés nehézségei M K M A közbeszerzési eljárás / bonyolítása, hiánya, M K M Tárgyi és technikai, továbbá személyi feltételek biztosítása / hiánya, minıségi kifogások M K M A kellék és alapanyag beszerzése / minıségi kifogások M K M Tárolás során jogosulatlan hozzáférés, ırzésbiztonsági követelmények teljesítése/ hiánya, jogosulatlan bejutás gyártó helyiségbe Az elkészített szolgálati igazolványok nyilvántartásba vétele / hiánya M K M M K M A csere bonyolítása /elhúzódik K K K A bevont szolgálati igazolványok megsemmisítése/ dokumentációs hiányossága M M M A felmerülı költségek számszerősítése / terv túllépése M M M c). Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M A K Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - A szabályozás és a tájékoztatás hiánya. - A költségvetés tervezése során nem megfelelı elıirányzat került elkülönítésre. - A szolgálati igazolványok legyártásához a technikai és a személyi feltétek szők keresztmetszete /helyszín, berendezés, szükséges szoftver, felkészített személyek. - A gyártáshoz szükséges kellék és alapanyagokkal szemben minıségi kifogások. - Az ırzésbiztonsági szempontok be nem tartása, jogosulatlan hozzáférés a tárolás és gyártás során. - A legyártott és kiadott szolgálati igazolványok nyilvántartásba vétele elmarad. - A bevont szolgálati igazolványok megsemmisítése, dokumentálás elmarad, nem készül jegyzıkönyv.

22 9 A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvántartásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatosan megjelent (Üvegzseb törvény) rendelkezések betartása Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Központi Hivatal Annak megállapítása, hogy a Hivatal milyen formában felel meg a közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı törvényi elıírásoknak. Elıírás szerint tette-e közzé, a kötelezıen közzéteendı közérdekő adatait. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M A K Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K A K Új feladatok megjelenése K M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Kötelezıen közzéteendı közérdekő adatok nem jelennek meg hozzáférhetıen, így a szervezeti és tevékenységi adatok és a gazdálkodási és vagyonadatot Nem ismert a területen a kötelezıen közzéteendı adatok köre / formája és tartalma M K M M A K Nem kerül kijelölésre adatfelelıs M K M Elmarad az adatközlı kijelölése / feladatok meghatározása M K M Nem ismert a közzététel módja. M K M Az adatok idıszakos karbantartása elmaradhat M M M c.) Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M K M Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok: - A szabályozottság, feladat és hatáskör kijelölésének elmulasztása. - Koordinációs hiányosságok. - Az alapnyilvántartás hiányosságai, elmaradt közzététel. - Az elıírt adatok nem kerülnek megjelenítésre, illetve nem adott formában, tartalommal, elıírt idıig.

23 10 Az Igazgatóságok megyei kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak felmérése, - a körülmények vizsgálata az elhelyezkedés, a munkavégzés, és a szolgáltatás nyújtás körében. Ellenırzendı: Ellenırzés célja: Dél-alföldi, Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Az ügyfélszolgálati tevékenység személyi-, tárgyi, és mőködési feltételrendszerének vizsgálata, az igazgatóságok sajátosságainak figyelembe vételével. Az APEH Stratégiai Tervében kitőzött célok megvalósításának vizsgálata (probléma feltárás), továbbá a kiadások vizsgálata az ügyfélszolgálatok szolgáltatásainak bıvítése és minıségének javítása érdekében történt ráfordításokról. Kockázati tényezı a). Általános kockázatok Hatása Bekövetkezés valószínősége Összesített kockázat Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása M A K Humánerıforrás képzettsége, gyakorlata/ hiánya M K M Szervezeti, és személyi változások M K M Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek K K K Új feladatok megjelenése M M M b). Folyamatok kockázati tényezıi Tervezett beruházások és informatikai fejlesztések megvalósulása,/ illetve hiánya M K M A belsı képzés lehetısége / hiánya M K M Az ügyfélszolgálat mőködési feltételei / hiánya M K M Szakmai irányítás, és kontrollok / hiánya M K M Terület javaslatainak, sajátosságainak nem kellı figyelembe vétele M K M c.) Ellenırzési kockázat (Belsı ellenırzés - FEUVE) M K M Valamennyi kockázati tényezı összesített kockázata: M K M A = alacsony K = közepes M = magas Számított kockázatok:: - A fejlesztéseket nem kellı elıkészítés elızte meg. - Elmaradtak az informatikai fejlesztések, egységes arculat kialakítása. - A személyi állomány hiánya, fluktuáció, korlátozott képzési lehetıségek.

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

( )1

(  )1 課 程 名 稱 :99 國 文 (VI)/ 文 學 哲 理 美 學 (II)/ 科 目 代 號 :99C3201 商 業 文 學 與 修 辭 (II) ( )1. 下 列 文 句 中 的 詞 語, 前 後 用 法 相 同 的 選 項 是 : (A) 鯈 魚 出 遊 從 容, 是 魚 之 樂 也 / 他 步 履 從 容, 可 見 心 情 很 好 (B) 今 兒 老 太 太 高 興, 這 早 晚 就 來

Részletesebben

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 根 據 中 醫 藥 條 例 第 97 條 舉 行 中 醫 執 業 資 格 試 臨 床 考 試 結 果 上 訴 聆 訊 的 決 定 及 裁 決 理 由 上 訴 聆 訊 日 期 : 2016 年 3 月 4 日 下 午 4 時 15 分 上 訴 聆 訊 地 點 : 灣 仔 皇 后 大 道 東 213 號 胡 忠 大 廈 22 樓 會 議 室 裁 決 理 由 1.

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A i

A i XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 811 A 4 16 10 3011 11 15 8 H HH 183 17M * ... 1.... 4.... 4 A... 5... 13... 14... 15... 15... 15... 16 i A 1.00 A A 98,710,000 A H H 1.00 1 11 8 10 30 8 A

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节  防  疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

C09101777.doc

C09101777.doc ... 8... 10... 12... 16... 18... 25... 26... 28... 32... 36... 42... 46... 50... 56... 60... 70 KA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

(iii) ,

(iii) , 279 20 20 88 12 12 250,000 2 89 (iii) 1 6 50,000 1 90 45 50,000 1 279F 2004 7 1 (a) (b) 91 (c) (iii) (iv) (v) (vi) (d) (a) 5 E E (b) 92 (c) (d) (e) (iii) (f) (g) 47 52 (g) (f) 200 XII 579 (iii) 10,000

Részletesebben

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Részletesebben

Adobe Photoshop PDF

Adobe Photoshop PDF i ii iii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 16000 12000 8000 4000 8,592 6,860 9,368 7,703 8,472 10,510 9,422 12,299 10,493 13,944

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

C160832199Ann.indd

C160832199Ann.indd 718 (I)(1) (2) 1.00 (II) TAI Capital LLC 3,002,000,000 1.00 3,002,184,872 871,643,074 58.07% 1,743,286,148 1,743,286,148 1 2,988,000,000 0.99 1,245,000,000 (i)659,000,000(ii) 586,000,000 1,778,000,000(i)586,000,000

Részletesebben

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

的 精 准 帮 扶 持 续 扩 大 有 效 投 入, 实 施 项 目 建 设 四 督 四 保 制 度, 积 极 对 接 国 家 重 大 工 程 包 和 专 项 建 设 基 金, 商 合 杭 高 铁 合 安 高 铁 京 东 方 10.5 代 线 等 一 批 重 大 项 目 开 工 建 设, 合 福 高

的 精 准 帮 扶 持 续 扩 大 有 效 投 入, 实 施 项 目 建 设 四 督 四 保 制 度, 积 极 对 接 国 家 重 大 工 程 包 和 专 项 建 设 基 金, 商 合 杭 高 铁 合 安 高 铁 京 东 方 10.5 代 线 等 一 批 重 大 项 目 开 工 建 设, 合 福 高 2016 年 安 徽 省 人 民 政 府 工 作 报 告 2016 年 2 月 17 日 在 安 徽 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上 省 人 民 政 府 省 长 李 锦 斌 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 省 人 民 政 府, 向 大 会 报 告 政 府 工 作, 请 予 审 议, 并 请 省 政 协 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见

Részletesebben

2012年海南党建第2期目录.FIT)

2012年海南党建第2期目录.FIT) 姻 姻 1 为 实 现 海 南 绿 色 崛 起 提 供 组 织 保 证 4 坚 持 科 学 发 展 实 现 绿 色 崛 起 保 亭 县 什 进 新 村 为 全 面 加 快 国 际 旅 游 岛 建 设 而 不 懈 奋 斗 / 罗 保 铭 中 共 海 南 省 委 组 织 部 刊 圆 园 12 年 第 2 期 渊 总 第 222 期 冤 内 部 资 料 免 费 交 流 16 对 提 高 选 人 用 人 公

Részletesebben

习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期 间, 习 近 平 总 书 记 谈 改 革 聊 民 生, 在 供 给 侧 改 革 打 赢 脱 贫 攻 坚 战 保 护 生 态 环 境 和 实 现 强 军 目 标 等 多 个 方 面 发 表

习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期 间, 习 近 平 总 书 记 谈 改 革 聊 民 生, 在 供 给 侧 改 革 打 赢 脱 贫 攻 坚 战 保 护 生 态 环 境 和 实 现 强 军 目 标 等 多 个 方 面 发 表 西 咸 研 究 ( 增 刊 第 3 期 ) 西 咸 研 究 院 2016 年 3 月 24 日 本 期 导 读 : 1 习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 2 2016 年 政 府 工 作 报 告 摘 要 3 解 读 2016 年 政 府 工 作 报 告 十 大 新 词 1 习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期

Részletesebben

标题

标题 中 共 青 岛 市 委 文 件 青 发 2013 22 号 中 共 青 岛 市 委 青 岛 市 人 民 政 府 关 于 印 发 贯 彻 落 实 习 近 平 总 书 记 视 察 山 东 重 要 讲 话 精 神 行 动 纲 要 的 通 知 各 区 市 党 委 和 人 民 政 府, 市 委 各 部 委, 市 政 府 各 部 门, 市 直 各 单 位, 中 央 省 驻 青 各 单 位, 青 岛 警 备 区

Részletesebben

老 床 位 1267 张, 五 年 累 计 建 设 养 老 床 位 3394 张 年 初 确 定 的 24 项 重 大 项 目 总 体 进 展 顺 利,9 方 面 区 政 府 实 事 项 目 全 面 完 成 ( 一 ) 区 域 经 济 转 型 升 级 成 效 明 显 现 代 服 务 业 为 主 导

老 床 位 1267 张, 五 年 累 计 建 设 养 老 床 位 3394 张 年 初 确 定 的 24 项 重 大 项 目 总 体 进 展 顺 利,9 方 面 区 政 府 实 事 项 目 全 面 完 成 ( 一 ) 区 域 经 济 转 型 升 级 成 效 明 显 现 代 服 务 业 为 主 导 上 海 市 徐 汇 区 十 五 届 人 大 八 次 会 议 文 件 (13) 政 府 工 作 报 告 2016 年 1 月 6 日 在 上 海 市 徐 汇 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 八 次 会 议 上 上 海 市 徐 汇 区 人 民 政 府 区 长 鲍 炳 章 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 徐 汇 区 人 民 政 府, 向 大 会 作 政 府 工 作 报 告, 请

Részletesebben

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21 公 司 代 码 :600388 公 司 简 称 : 龙 净 环 保 福 建 龙 净 环 保 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 21 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及

Részletesebben

Microsoft Word - 澎湖田調報告-昕瑤組.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-昕瑤組.doc 目 錄 1. 越 籍 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 問 卷 ( 一 )------------------01 2. 田 調 紀 實 ( 梁 氏 安 芳 )------------------ 黃 昕 瑤 撰 -------------------------13 3. 越 籍 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 問 卷 ( 二 )----------------16

Részletesebben

1 ... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 9... 10... 10... 11... 12... 12... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 19... 19... 20... 20... 21... 22... 23...

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

Részletesebben

Microsoft Word - 大事记.doc

Microsoft Word - 大事记.doc 大 事 记 目 录 前 言...3 1945 年...4 1946 年...4 1947 年...9 1948 年...11 1949 年...14 1950 年...18 1951 年...21 1952 年...24 1953 年...26 1954 年...28 1955 年...32 1956 年...34 1957 年...37 1958 年...40 1959 年...43 1960 年...47

Részletesebben

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1 ( 155 1 ( 2014 11 2 ( 2005 29 3 ( 2012 13 4 ( 2014 12 5 ( 2014 9 6 ( 2014 9 7 ( 2014 1431 8 ( ( 2003 4 2003 54 9 ( 2008 7 ( 2013 1890 3 ( ) ( 10 2004 16 ( 2000 2433 ( 11 2014 5 12 (1990 2 20, 1990 11 )

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

023 深 圳 市 融 信 软 件 技 术 有 限 公 司 SZ2014023 024 深 圳 市 深 博 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 SZ2014024 025 深 圳 市 移 付 宝 科 技 有 限 公 司 SZ2014025 026 深 圳 市 奥 金 瑞 科 技 有 限 公 司 SZ

023 深 圳 市 融 信 软 件 技 术 有 限 公 司 SZ2014023 024 深 圳 市 深 博 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 SZ2014024 025 深 圳 市 移 付 宝 科 技 有 限 公 司 SZ2014025 026 深 圳 市 奥 金 瑞 科 技 有 限 公 司 SZ 序 号 单 位 名 称 证 书 编 号 001 深 圳 四 方 精 创 资 讯 股 份 有 限 公 司 SZ2014001 002 深 圳 市 鑫 台 创 电 机 有 限 公 司 SZ2014002 003 深 圳 市 年 年 卡 网 络 科 技 有 限 公 司 SZ2014003 004 深 圳 市 世 纪 龙 晟 科 技 发 展 有 限 公 司 SZ2014004 005 深 圳 智 慧 园 区

Részletesebben

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷”

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷” 0 目 一 前 言...1 1.1 调 研 背 景 及 调 研 目 的...1 1.1.1 调 研 背 景 北 京 就 业 形 势 及 大 环 境 下 的 回 乡 就 业 趋 势...1 1.1.2 调 研 目 的 北 京 市 重 点 高 校 在 校 生 的 回 乡 就 业 意 愿...1 1.2 调 研 方 法 及 成 果 概 述...1 二 调 研 数 据 和 分 析...2 2.1 基 本

Részletesebben

TV 2005 92 1. 2. 3. 4. 5. 3 1 6 1 10 10 30 94 11 23 12 2 736 97 4 2.3 3 28.7 1-2 18.4 2-3 17.2 3 28.7 12.7 5 2.3 10 2 17 5 3 1-2 22.6 2 2-3 3-4 4-5 17.6 15.4 10.1 5 18 2.8 17 3 4 54.8 26.9 26.1 17.6 13.3

Részletesebben

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Részletesebben

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Részletesebben

Application Form for Operating

Application Form for Operating 沙 田 大 會 堂 開 放 舞 台 沙 田 大 會 堂 的 戶 外 廣 場 開 放 特 定 免 費 表 演 區, 提 供 公 共 空 間 予 表 演 者 一 展 才 華, 讓 市 民 寫 意 舒 適 地 近 距 離 欣 賞 表 演 藝 術, 豐 富 社 區 文 化 氣 息 計 劃 詳 情 及 申 請 表 於 沙 田 大 會 堂 備 索, 亦 可 於 沙 田 大 會 堂 網 頁 下 載 計 劃 內 容

Részletesebben

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

Részletesebben

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

Részletesebben

Microsoft Word - John_Ch_1202

Microsoft Word - John_Ch_1202 新 约 圣 经 伴 读 约 翰 福 音 目 录 说 明..I 序 言 : 圣 经 中 神 圣 启 示 的 三 层.II 按 时 分 粮 的 原 则..VIII 纲 目 XI 第 一 章..1 第 二 章 13 第 三 章 25 第 四 章 37 第 五 章 49 第 六 章 61 第 七 章 73 第 八 章 85 第 九 章 97 第 十 章..109 第 十 一 章..121 第 十 二 章..133

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

飞行模拟设备的鉴定和使用规则

飞行模拟设备的鉴定和使用规则 中 国 民 用 航 空 总 局 民 航 总 局 令 第 141 号 飞 行 模 拟 设 备 的 鉴 定 和 使 用 规 则 (2005 年 3 月 7 日 公 布 ) CCAR-60 中 国 民 用 航 空 总 局 令 第 141 号 飞 行 模 拟 设 备 的 鉴 定 和 使 用 规 则 已 经 2005 年 2 月 5 日 中 国 民 用 航 空 总 局 局 务 会 议 通 过, 现 予 公 布,

Részletesebben

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到 附 件 :.014 年 实 习 生 进 出 实 习 单 位 用 车 方 案 南 京 医 科 大 学 014 年 6 月 实 习 学 生 进 出 实 习 单 位 用 车 计 划 教 务 处 编 014 年 6 月 5 日 实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名

Részletesebben

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A 分 级 基 金 入 门 1 概 述 分 级 基 金 是 指 通 过 对 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 将 基 金 份 额 分 成 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 类 或 多 类 份 额, 并 将 其 中 一 类 份 额 或 多 类 份 额 上 市 进 行 交 易 的 结 构 化 证 券 投 资 基 金 通 常 所 谈 到 的 分 级 基 金 是 将 母 基 金 产 品 ( 可 以

Részletesebben

简报158期.doc

简报158期.doc 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 简 报 第 15 期 ( 总 第 158 期 ) 中 共 山 东 省 委 农 村 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 领 导 协 调 小 组 办 公 室 2012 年 10 月 31 日 喜 迎 十 八 大 威 海 市 组 织 开 展 系 列 主 题 宣 传 活 动 迎 接 党 的 十 八 大 一 是 发 挥 党 建 电 视 栏 目 作 用 强 化 宣 传

Részletesebben

zt

zt !" !"!"!###!$ !!" #$ %& ( $( )% &# *%!($!#!!%%!"%! &!)%!&"!* #($!& # (!! ?!!""#!$ % # & %!"#$%&"" ()))*)))+ (,)-#*),+./,),),)0 12122222+ (3333333+ 4),),),)0 (,)5677,+ ()))89))+ :;;5 $ # ( )$ # ( ($

Részletesebben

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 年 教 学 工 作 安 排 2015 2016 学 年 第 二 学 期 教 学 工 作 计 划 二 O 一 六 年 三 月 十 日 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63> 一 九 八 八 年 创 刊 回 忆 与 研 究 第 十 六 辑 上 海 市 新 四 军 历 史 研 究 会 浙 东 浙 南 分 会 编 二 O 一 三 年 十 二 月 1 ( 封 面 折 页 字 ) 编 委 会 顾 问 丁 公 量 丁 柯 吴 文 达 汪 志 荣 戚 南 强 李 国 经 主 编 陈 晓 光 副 主 编 葛 奇 忠 方 思 朋 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 方 思 朋 王

Részletesebben

萧山中学课程建设方案.doc

萧山中学课程建设方案.doc - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2

Részletesebben

( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 121.2 117.5 125.8 122.0 130.9 126.8 135.4 131.5 140.3 136.0 144.9 140.2 153.5 147.9 160.6 154.7 165.1 160.3 167.7 163.9 169.3 165.8 169.6 166.7 170.0 167.8

Részletesebben

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 3 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Részletesebben

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言...5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Részletesebben

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面 目 录 理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 1 信 息 交 流 省 编 办 刘 维 寅 副 主 任 到 我 市 对 市 县 政 府 机 构 改 革 工 作 进 行 实 地 评 估 11 我 市 部 分 部 门 试 点 实 行 部 门 内 部 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 13 我 市 三 项 措 施 确 保 机 构 编 制 监 督 活 动 常 态 化 14 基 层

Részletesebben

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现 前 言 日 本 是 我 们 的 邻 国 文 献 可 考 的 两 国 关 系, 至 少 已 有 21 个 世 纪 古 代 日 本 文 化 的 发 展 晚 于 中 国, 而 日 本 民 族 却 能 在 固 有 文 化 的 基 础 上 对 外 国 文 化 采 取 选 择 吸 收 和 创 新 的 态 度, 形 成 自 己 独 特 的 文 化 封 建 末 期, 中 国 和 日 本 同 受 西 方 列 强 的

Részletesebben

2深化教育教学改革、创新人才培养模式

2深化教育教学改革、创新人才培养模式 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 的 创 新 与 实 践 1 李 选 芒 2 赵 居 礼 摘 要 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 改 革 的 重 点 是 明 确 专 业 培 养 目 标, 构 建 适 应 培 养 目 标 的 课 程 体 系, 营 造 职 业 技 术 训 练 的 教 环 境, 建 设 双 师 结 构 的 师 资 队 伍 陕 西 工 业 职

Részletesebben

,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 1 ?,,, :,,,?,,?, :,,,,,,,,,? :,, :,,?, :??, :,!,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, :, 3 !?!?,!,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :??,, 4 ,,,,,,, :?, :,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,??

Részletesebben

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 5 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Részletesebben

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc 九 評 共 產 黨 大 紀 元 系 列 社 論 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 錄 公 告 大 紀 元 發 表 系 列 社 論 九 評 共 產 黨... 3 九 評 之 一 評 共 產 黨 是 甚 麼... 4 前 言... 4 一. 以 暴 力 恐 怖 奪 取 和 維 持 政 權... 5 二. 以 謊 言 為 暴 力

Részletesebben

103.06.23退休權益.ppt [相容模式]

103.06.23退休權益.ppt [相容模式] 臺 中 市 政 府 人 事 處 不 可 不 知 之 退 休 權 益 1 大 綱 一 退 休 撫 卹 理 論 二 現 行 退 休 制 度 (85 制 ) 三 再 任 停 止 領 受 月 退 休 金 及 優 惠 存 款 四 案 例 分 享 五 公 務 人 員 退 休 撫 卹 法 草 案 (90 制 ) 六 公 務 人 員 保 險 法 103 年 1 月 29 日 修 法 七 結 語 一 退 休 撫 卹

Részletesebben

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc 許 清 龍 老 師 試 題 評 析 國 文 試 題 評 析 / 命 中 事 實 100 學 年 度 私 醫 聯 招 的 國 文 科 考 題, 有 上 課 的 同 學 應 該 發 出 會 心 一 笑, 甚 至 狂 笑, 因 為 老 師 的 命 中 率 實 在 太 高 了 除 了 基 本 的 字 音 字 形 字 義 成 語 的 題 型 外, 時 序 的 題 型 考 了 干 支 判 別 題 目 完 全 可

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,,,,,, ( ),,, :,,,, ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,, 1. 1. 1 (, ),,,,,,,,,,,, 2 ( ),,,,,,, ( ),,,, ( ),,,,,,,,,,, 3 1. 2,,,, ;, ;, ;,,,, ( ), :,,,,,,,,,, : 4 ,,,,,, ( / ),,,,,,,, ( ) ( ),,,,

Részletesebben

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::;

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::; $%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%%-- 7889 :::; 7

Részletesebben

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$% & (($ (($!$ ) #) )!* )!!+ # )!) "!+ ) #!+ + )!*!!, +!-!#!+,!( # $!+!!) ) "!, ) #! )!$ )! )!$!#! +!* " #!) #!)!( + *!* $!(!+! " $!$ # $!$ +!,!,!) ) &! " #

Részletesebben

全唐诗50

全唐诗50 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 9 I II... 9...10...10...10...11...11...11...12...12...12...13...14...14...15...15...16...16...16...17,...17...18...18...19...19...19

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

杭 州 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 目 录 第 一 篇 推 进 高 起 点 上 的 新 发 展... 5 第 一 章 发 展 回 顾...5 第 二 章 发 展 环 境...8 第 三 章 指 导 思 想...9 第 四 章 发 展 目 标...

杭 州 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 目 录 第 一 篇 推 进 高 起 点 上 的 新 发 展... 5 第 一 章 发 展 回 顾...5 第 二 章 发 展 环 境...8 第 三 章 指 导 思 想...9 第 四 章 发 展 目 标... 杭 州 市 人 民 政 府 文 件 杭 政 函 2016 63 号 杭 州 市 人 民 政 府 关 于 印 发 杭 州 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 的 通 知 各 区 县 ( 市 ) 人 民 政 府, 市 政 府 各 部 门 各 直 属 单 位 : 杭 州 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 已 经 杭

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

款 及 赔 偿 限 额 及 限 制 给 付 下 述 保 险 金, 但 有 关 医 疗 费 用 及 受 保 服 务 必 须 是 : i. 医 学 上 合 适 及 必 须 的, 及 ii. 由 医 疗 服 务 提 供 者 开 单 收 费 的, 及 iii. 符 合 通 常 惯 性 及 合 理 水 平 的

款 及 赔 偿 限 额 及 限 制 给 付 下 述 保 险 金, 但 有 关 医 疗 费 用 及 受 保 服 务 必 须 是 : i. 医 学 上 合 适 及 必 须 的, 及 ii. 由 医 疗 服 务 提 供 者 开 单 收 费 的, 及 iii. 符 合 通 常 惯 性 及 合 理 水 平 的 富 德 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 留 学 美 国 学 生 医 疗 综 合 保 险 条 款 总 则 第 一 条 合 同 构 成 本 保 险 合 同 由 保 险 条 款 投 保 单 保 险 单 批 单 或 其 他 保 险 凭 证 组 成 凡 涉 及 本 保 险 合 同 的 约 定, 均 应 采 用 书 面 形 式 第 二 条 被 保 险 人 及 被 保 险 资 格 任 何 身 体 健 康

Részletesebben

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿ 先 祖 時 期 雅 各 ( 一 ) 在 家 的 雅 各 - 騙 取 長 子 的 祝 福 ( 創 27:1-40) ( 壹 ) 以 撒 要 為 長 子 以 掃 祝 福 ( 創 27:1-4) ( 甲 ) 創 世 記 第 27 章 一 開 始 就 說 到 以 撒 老 邁, 兩 眼 昏 花 ; 他 在 這 時 候 雖 沒 有 兩 眼 盲 目, 但 也 差 不 多 了. 這 時 雅 各 已 經 是 77 歲,

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

Microsoft Word - NCH final report_CHI _091118_ revised on 10 Dec.doc

Microsoft Word - NCH final report_CHI _091118_ revised on 10 Dec.doc 十 八 區 區 議 會 的 簡 介 會 (1) 東 區 區 議 會 (2008 年 4 月 24 日 ) III. 中 環 新 海 濱 城 市 設 計 研 究 第 二 階 段 公 眾 參 與 ( 東 區 區 議 會 文 件 第 51/08 號 ) 10. 主 席 歡 迎 發 展 局 副 秘 書 長 ( 規 劃 及 地 政 ) 麥 駱 雪 玲 太 平 紳 士 規 劃 署 副 署 長 / 地 區 黃 婉

Részletesebben

对联故事

对联故事 980.00 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 7... 7... 8... 9...10...10...11...12...13...13...14...15...15...16...17 I II...18...18...19...19...20...21...21...22...22...23...24...25...25...26...26...27...28...29...29...30...30...31...32...32...33...34...34...35

Részletesebben

钦 州 学 院 : 推 动 办 学 转 型 服 务 广 西 海 洋 经 济 黄 家 庆 46 黑 龙 江 工 程 学 院 : 学 科 专 业 建 设 瞄 准 交 通 产 业 发 展 叶 树 江 吴 彪 47 重 庆 大 学 城 市 科 技 学 院 : 研 究 机 构 进 学 校 实 际 项 目 进

钦 州 学 院 : 推 动 办 学 转 型 服 务 广 西 海 洋 经 济 黄 家 庆 46 黑 龙 江 工 程 学 院 : 学 科 专 业 建 设 瞄 准 交 通 产 业 发 展 叶 树 江 吴 彪 47 重 庆 大 学 城 市 科 技 学 院 : 研 究 机 构 进 学 校 实 际 项 目 进 目 录 深化教育领域综合改革 加快推进教育治理体系和治理能力现代化 主管单位 陕西省教育厅 在 2014年全国教育工作会议上的讲话 主办单位 西安文理学院 全面深化教育系统干部人事人才工作综合改革 主 编 李忠良 副 主 编 刘天信 闫荣国 执行编辑 胡小爱 魏 巍 袁贵仁 3 管培俊 1 2 高等教育改革发展与新建本科院校人才培养 在全国新建本科院校联席会议暨第十三次工作研讨会讲话 张大良 1 3

Részletesebben

A B.... A A A H.... A568 53I.... A568 53J.... A572 ( ) A II... A A A

A B.... A A A H.... A568 53I.... A568 53J.... A572 ( ) A II... A A A A522 2004 ( ) 1.... A528 2.... A528 3. I... A530 4.... A530 5.... A538 6.... A538 7.... A540 8.... A540 9.... A542 10.... A544 11.... A544 12.... A546 13.... A546 14.... A546 15.... A546 16.... A546 17....

Részletesebben