TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA Elfogadva az 57/2012.(IX.04.) Kt. határozattal Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca Tervező: LA-URBE Építész Iroda Kft Miskolc Patak utca Miskolc, szeptember hó

2 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: ALÁÍRÓLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA Vezető településtervező: Okl. településmérnök: Lautner Emőke TT LA-URBE KFT. Szarkáné Györe Mária TT LA-URBE KFT. Településmérnök: Dr. Petrus József Csaba Lautner Emőke ügyvezető Miskolc, szeptember hó

3 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: TARTALOMJEGYZÉK TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA I. Fejezet: Általános leírás II. Fejezet: A település természeti és épített környezetének védelme III. Fejezet: A területfelhasználási egységek tagozódása IV. Fejezet: A települési infrastruktúra hálózati elemei V. Fejezet: Záró rendelkezések Mellékletek 1.sz. melléklet: Helyi építészeti értékvédelem Függelékek: 1.sz. függelék: Természeti értékvédelem 2.sz. függelék: Világörökségi terület 3.sz. függelék: Régészeti területek 4.sz. függelék: Országos építészeti értékvédelem Rajzi mellékletek: 1. sz. rajzi melléklet: Településszerkezeti terv (T-1)

4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. A Településszerkezeti Terv hatálya Tállya község közigazgatási területére terjed ki ben Tállya község Képviselőtestülete a 175/2004. (XI.18.) KT. számú határozattal hagyta jóvá a község Településfejlesztési Koncepcióját. A Településfejlesztési Koncepció Tállya község jövőképét és fejlesztésének irányát határozza meg, amelyen a településrendezési terv, ezen belül a településszerkezeti terv alapul. 2. TERÜLETFELHASZNÁLÁSBAN BEKÖVETKEZŐ MEGHATÁROZÓ VÁLTOZÁSOK A területhasználatban bekövetkezett változásokat a Településszerkezeti Terv Leírása 2. számú melléklete tartalmazza. 3. TERÜLETFELHASZNÁLÁST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK A község belterületének és külterületének beépítésre szánt, jelenleg nem beépített területein nem mutatkoznak olyan tényezők, melyek veszélyeztetik a településszerkezeti terv beépítésre szánt, területfelhasználási kategóriákba történő átsorolását. Az árvízveszélyt, talajvízszintet, a mélyfekvésű területeket a területfelhasználat kialakítása során a terv figyelembe vette a vízügyi szakvélemény iránymutatásai szerint. A településrendezési terv által lehatárolt területen a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló 21./2006.(I.31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A település közigazgatási területének földtani felépítése, valamint a szomszédos települések közigazgatásán észlelt és nyilvántartott felszínmozgásos jelenségek ismeretében a lejtős térszínen történő beavatkozások (bevágás, építés stb.) felszínmozgás kialakulásával járhatnak. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervének 3. Belvízvédelem elnevezésű függelékében, mint erózióval közepesen veszélyeztetett település szerepel. /Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve a településtől nyugatra és északkeletre roncsolt felszínű, rekultiválandó területet jelöl./ A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelméről szóló 27/2006.(II.7 ) Korm. rendelet értelmében a település közigazgatási területe nitrátérzékeny területnek minősül, amely jogszabályban foglaltakat a települési állattartás, trágya és trágyalétárolás, elhelyezés, valamint a nagyüzemi, illetve külterületi ingatlanon történő állattartás esetében az állattartó telep kialakítása, illetve üzemeltetése során figyelembe kell venni.

5 4. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. Tállya község területén belül területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építési munkákat végezni és ezekre hatósági engedélyt adni csak az általános hatósági előírásoknak (az OTÉK ágazati szabványok stb.) megfelelően és jelen Településszerkezeti Terv és leírása, valamint a külön rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv együttes alkalmazásával lehet. 2. A területfelhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási Terv és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg. 5. IGAZGATÁSI HATÁR A Településszerkezeti Terv igazgatási határ változást nem jelöl ki, annak módosítását sem településszerkezeti, sem egyéb okok nem indokolják. 6. BELTERÜLETI HATÁR 1. A Településszerkezeti és Szabályozási Terv szerint belterületbe vonásra kerülő területek rendeltetését a Településszerkezeti Terv, övezeti besorolását a Szabályozási Terv határozza meg. 2. A belterületi határ módosításával érintett területeket a Településszerkezeti Terv határozza meg, de a Szabályozási Terv is feltünteti. 3. A Településszerkezeti Terv azon helyeken irányoz elő belterületbe vonást, ahol nagyobb mértékű területfejlesztési szándék jelentkezik. E területek belterületbe vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében szakaszosan végrehajtható. 4. A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható. 5. A lakóterületeket és a településközpont vegyes területeket kivéve a beépítésre szánt területeket nem kell kötelezően belterületbe vonni, s a belterületbe vonás helyett beépítésre szánt terület alakulhat ki. Ezen beépítésre szánt területen belül a Szabályozási Tervben és a HÉSZ-ben meghatározott övezeti szabályozás az irányadó. 7. A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA ÉS HASZNÁLATUK FELTÉTELEI 1. A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területen lévő településszerkezeti, területfelhasználási egységek építési szempontból: beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre, beépítésre nem szánt területekre, azon belül a sajátos használatuk szerinti övezetekre tagozódnak. 2. Az egyes területek területfelhasználási módját a Településszerkezeti Terv, az építési övezeti és övezeti besorolást a Szabályozási Terv határozza meg. 3. A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken minden belterületen és igazgatási területen lévő beépítésre szánt területfelhasználási egységre és építési telekre a megközelítést közterületről vagy magánútról biztosítani kell.

6 4. A külterületen lévő beépítésre nem szánt, elsősorban mezőgazdasági és erdőterületek megközelítése a településen belül kialakult határhasználati és megközelítési rend szerint történhet. Ilyen esetben a kialakult rend szerint az egyes területfelhasználási egységek magánterületről is megközelíthetőek lehetnek. Amennyiben a beépítésre nem szánt területeken az OTÉK és a HÉSZ szerint mégis épülne épület, úgy a megközelítést az (3) bekezdés szerint kell biztosítani. 5. A területfelhasználási egységek rendeltetésszerű használatához szükséges közművesítést biztosítani kell. 8. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ELEMEI 1. A közlekedési és egyéb, eltérő területfelhasználási egységek meghatározása 2. A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája 3. A beépítésre szánt területek szintterület-sűrűsége 4. Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások 5. A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága 6. Az egyes területekre, építményekre, települési környezetre, természeti és egyéb objektumokra, valamint a települési épített környezet védelmére vonatkozó előírások, 7. Az egyes területekre meghatározott korlátozások. 9. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 1. A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet, valamint a Településrendezési Terv Leírását is módosítani kell. Amennyiben a változás Szabályozási Tervben meghatározott övezeti szabályozást is érint, úgy a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot is módosítani szükséges. 2. a) A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás a módosítással érintett területfelhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesére is terjedjen ki. b) Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket, főforgalmi, forgalmi és gyűjtő utakat érint, úgy az érintett szakasz teljes egészének környezetét figyelembe kell venni. II. FEJEZET A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK VÉDELME 10. Általános leírás 1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, b) megelőzze a környezetszennyezést, c) kizárja a környezetkárosítást. 2. Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait.

7 3. A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek: a) a levegőtisztaság-védelem, b) a zaj és rezgés elleni védelem, c) a föld és vízvédelem, d) a hulladékgazdálkodás, e) a sugárzás, f) a természetvédelem, g) az épített környezet védelmének témaköreire, h) az állattartással kapcsolatos előírásokra. 11. Levegőtisztaság-védelem 1. A község területének levegőtisztaság védelméről külön jogszabályokban, szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni. A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes minőségét hátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros módon terheli. 2. A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása, a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő védelmével kapcsolatos hatályos jogszabályok előírásai szerint kell eljárni előírásai szerint kell eljárni. 3. A területen csak olyan építmények elhelyezésére és tevékenységek folytatására adható engedély, melyek során a területre vonatkozó technológiai kibocsátási határértékek teljesülnek. 4. A szállópor terhelés mérséklésére az utak vonalában zárt, nagy lombozatú fasorok telepítéséről legkésőbb az út felújítása, kiépítése során az út tulajdonosának ill. kezelőjének kell gondoskodni. 12. Zaj és rezgés elleni védelem előírásai 1. A község belterületének zaj és rezgés elleni fokozott védelméről külön jogszabályokban, szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni. 2. A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó rendelet szerinti határértéket nem haladja meg. 3. A területen új létesítmények, építési munka, illetve közlekedési zajra vonatkozó határértékek megállapításánál a hatályos zaj- és rezgésvédelmi jogszabályban meghatározott besorolások és határértékek érvényesek. 13. Föld és vízvédelem előírásai A föld védelme 1. A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok, ill. használók kötelessége. 2. A termőföld védelméről külön törvény rendelkezik. A termőföldön történő beruházások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes körzeti

8 Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről. 3. A kataszterezett vagy később jegyzékbe vett Természetvédelmi és Természeti Területek kezelési előírásairól az illetékes szakhatóság gondoskodik. 4. Építmények létesítése illetve az építési terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az engedélyesnek kell gondoskodnia. 5. Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen. 6. A roncsolt területek rekultivációját úgy kell megoldani, hogy megfeleljen a Településszerkezeti terven jelölt funkcióknak. A vizek védelme 1. Fokozottan kell védeni a települést érintő vízfolyások vízminőségét. A felszíni és felszín alatti vizek minőségére, vízminőségi határértékére vonatkozóan az egyéb jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 2. A területfelhasználás és az építmények elhelyezése során biztosítani kell, hogy szennyeződés a vizekbe ne juthasson, továbbá a vizek mennyisége, minősége és szintje kedvezőtlenül meg ne változzon. 3. Gondoskodni kell az általános érvényű vízvédelmi előírásokban, továbbá a vonatkozó helyi vízminőség védelmi előírások betartásáról. 4. Mélyfekvésű területek csak nem szennyezett anyaggal tölthetők föl. 5. Tállya község Fokozottan érzékeny, valamint Kiemelten érzékeny felszín alatti terület besorolású. 6. A sérülékeny környezetben lévő vízbázisnak minősülő Golopi Vízmű, s annak részét képező sekély mélységű III. számú vízműkút vonatkozásában a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletbe foglalt előírásokat figyelembe kell venni. 14. Hulladékgazdálkodás előírásai 1. A települési hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtését és szállítását egyéb önkormányzati rendelet szabályozza. 2. A veszélyes hulladék szeméttelepre nem kerülhet. A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos és átmeneti tárolásáról, elszállításáról illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelő gondoskodik, szakirányú cégek bevonásával, magasabb rendű jogszabályok alapján. A területen működő létesítmények veszélyesnek minősülő hulladékaikat a szennyvízhálózatba nem bocsáthatják, kommunális szilárd hulladékkal együtt nem kezelhetik. 3. A község területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben tárolható elszállításig. 15. Környezetbiztonság A környezetbiztonság védelméről külön jogszabályokban és szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni.

9 16. Sugárzásvédelem Sugárzás tekintetében a terv hatálybalépésekor az MSZ 16260/1 állami szabvány van érvényben. 17. A természetvédelem előírásai 1. A természetvédelemről külön jogszabályokban megadottak szerint kell gondoskodni. (1996. évi LIII. törvény) 2. A község természetvédelemmel érintett területeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv Leírásának 1. számú függeléke tartalmazza. a) Országos védelem alatt álló területek: A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. függelékének 1. pontja szerint. b) Országos védelemre tervezett területek A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 2. pontja szerint c) Természetileg érzékeny területek (ÉTT vagy ESA) A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 3. pontja szerint d) Tervezett természeti területek A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 4. pontja szerint e) Ökológiai hálózat területei A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 5. pontja szerint f) Egyedi tájértékek A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 6. pontja szerint g) NATURA 2000 Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 7. pontja szerint h) NATURA 2000 Különleges madárvédelmi területek A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 8. pontja szerint i) egyéb védettségi kategóriák és területek A Településszerkezeti Terv Leírása 1. számú függelékének 9. pontja szerint 18. Az épített környezet védelme 1. Az épített környezet alakításáról és védelméről külön jogszabályokban megadottak szerint kell gondoskodni. 2. A Tokaj-Hegyaljai borvidék, mint világörökségi terület leírását a Településszerkezeti Terv Leírásának 2. számú függeléke tartalmazza. 3. A község régészeti területeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv leírásának 3. sz. függeléke tartalmazza. 4. A község helyi területi és egyedi építészeti értékeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv leírásának 1. sz. melléklete tartalmazza. a) Helyi építészeti védelem alá vont épületek A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. mellékletének 1. pontja tartalmazza. b) Tömegében megtartandó, helyi építészeti védelem alá vont épületek A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. mellékletének 2. pontja tartalmazza. c) Helyi védelem alá vont terek, teresedések, utcák, utcaképek, térfalak

10 A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. mellékletének 3. pontja tartalmazza. d) Helyi értékvédelmi terület határai A Településszerkezeti Terv Leírása 1. sz. mellékletének 4. pontja tartalmazza. 5. A község országosan védett építészeti értékeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv leírásának 4. sz. függeléke tartalmazza. a) Országosan védett műemlékek A Településszerkezeti Terv Leírása 4. számú függelékének 1. pontja tartalmazza. b) Országosan védett műemlékek műemléki környezete A Településszerkezeti Terv Leírása 4. számú függelékének 2. pontja tartalmazza. c) Egységes műemléki környezet határa A Településszerkezeti Terv Leírása 4. számú függelékének 3. pontja tartalmazza. d) Műemléki védelemre javasolt épületek A Településszerkezeti Terv Leírása 4. számú függelékének 4. pontja tartalmazza. III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA 19. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak: 1. lakóterület, ezen belül 1.1. kisvárosias lakóterület: Lk 1.2. kertvárosias lakóterület: Lke 1.3. falusias lakóterület: Lf 2. vegyes terület, ezen belül településközpont vegyes terület: Vt 3. gazdasági terület, ezen belül 3.1. kereskedelmi szolgáltató terület: Gksz 3.2. egyéb iparterület: Gip 4. különleges terület, ezen belül 4.1. vásártér, községi piac terület: Kv 4.2. idegenforgalmi kirándulóközpont és szabadidő centrum: Kksz 4.3. sport és rekreációs területek: Ksp 4.4. bányászati területek: Kb 4.5. pince területek: Kp 4.6. temető területek: Kt 4.7. közmű területek: Kk 4.8. mezőgazdasági üzemi területek: Kmg 4.9 kistérségi repülőtér: Kr

11 20. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre nem szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak: 1. közlekedési és közműterületek, ezen belül 1.1. közutak: KÖu 1.2. kötöttpályás közlekedési területek: KÖk 2. zöldterületek, ezen belül közpark: KP 3. erdőterület, ezen belül 3.1. védelmi: Ev 3.2 gazdasági erdő: Eg 3.3 korlátozott gazdasági erdő terület: Egk 4. mezőgazdasági területek, ezen belül 4.1. általános mezőgazdasági terület: Má 4.2. világörökségi védelem, illetve természetvédelem alá vont korlátozott használatú mezőgazdasági terület: Mák 5. vízgazdálkodási területek: V 21. A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK SZINTTERÜLETSŰRŰSÉGE Jel Területfelhasználási egység funkciója Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség Lk Kisvárosias lakóterület 1,0 Lf Falusias lakóterület 0,4 Lke Kertvárosias lakóterület 0,5 Vt Településközpont vegyes terület 1,5 Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 1,5 Gip Egyéb iparterület 1,0 K Különleges terület 1,0

12 IV. FEJEZET A TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATI ELEMEI 22. A közlekedési hálózat rendszere, elemei és hierarchiája Gyorsforgalmi út: A települést nem érinti. Országos főút: (a meglévő elemek normál, a tervezett elemek vastag betűvel szerepelnek) 37. számú Miskolc-Felsőzsolca-Szerencs-Sátoraljaújhely országos másodrendű főút /A települést közvetlenül nem érinti./ 3-as gyorsforgalmi út Encs elkerülő Abaújkér, Abaújszántó elkerülő Tállya elkerülő Mád elkerülő 37-es út Tarcal elkerülő Tokaj Tiszadob Tiszalök Tiszavasvári 36. sz. főút Települési főút: számú Golop-Szerencs összekötő út számú Szerencs-Tállya összekötő út számú Mád-Gönc összekötő út, illetve annak települést érintő szakasza: Rákóczi utca számú összekötőút Szerencs, Ond, Rátka és Mád településeket elkerülő útszakasz kiépítése Vasútállomáshoz vezető Gesztenyesor út-bocskai utca Helyi gyűjtőút: Dobogó utca meglévő szakasza, illetve annak északi és déli irányú bekötése a Rákóczi utcába Bajcsy-Zsilinszky utca-kinizsi utca, illetve annak folytatása délkelet felé a meglévő belterületi határ mellett (hrsz.: 214/3, 387, 630) 653 hrsz.-ú út Honvéd utca Kiemelt belterületi kiszolgáló út: Petőfi utca Lavotta utca Rózsa utca Csokonai utca, Árpád tér Vörösmarty utca, Kossuth utca Bem utca, illetve annak kikötése a Rákóczi utcára Vasútvonal és vasúti megállóhely: 98. számú Szerencs-Hidasnémeti normál nyomtávú egyéb vasúti mellékvonal

13 23. Közművek településszerkezetet meghatározó rendszerei, területi ellátottság (a) VÍZELLÁTÁS: A településen közműves ivóvízhálózat üzemel. A településtől keletre Golop mellett, de Tállya igazgatási területén belül van a Borsodvíz víztermelő telepe. A településtől nyugatra lévő magaslaton 2x100 m 3 -es ellennyomó medence van. A településen egy nyomásövezet van. A települési vízvezeték hálózat anyaga azbesztcement anyagú, de a hálózat egy része KMPVC vezetékből épült. Ágvezetékek a Bányatelep utcából leágazó kis utcákban, továbbá a település belső területein, a Bocskai utcában, a Kossuth Lajos utca mindkét végén és a Kazinczy utcában találhatók. A településen ellátatlan utca nincs. A meglévő hálózaton lévő tűzcsapok altalaj tűzcsapok, helyüket a Településszerkezeti Terv ábrázolja. (b) SZENNYVÍZ ELVEZETÉS: A településen jelenleg nincs szennyvíz csatorna hálózat. A település szennyvízcsatornázására a KEVITER PLUSZ KFT évben készített tervet, erre az ÉVIZIG H /98. sz. határozatában Vízjogi létesítési engedélyt adott. /A szennyvízcsatorna rendszer még nem épült ki./ (c) FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS: A településen közüzemű zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózat nem üzemel. A felszíni vízelvezetés nyílt árkokkal történik. A csapadékvíz-elvezető rendszerről nincs nyilvántartási térkép. (d) FÖLDGÁZ ELLÁTÁS: A település vezetékes földgázzal ellátott. Az észak-keleti térség gázellátását a Nemesbikk-Szerencs-Abaújkér, illetve Szerencs-Sárospatak között meglévő nagynyomású gázszállító vezeték három gázátadó állomása biztosítja. Az Abaújkér határában lévő gázátadó látja el Encs térségét. Az encsi rendszernek a délkeleti ága nagyközépnyomáson (12,0 bar) biztosítja Abaújszántó-Tállya-Rátka-Golop-Monok települések gázellátását. Tállya község külterületén, annak nyugati szélén DN160KPE méretű nagyközépnyomású gázvezeték érkezik a vízműtelepek közelébe, ahol a gázfogadó található. A településen belül középnyomású (4,0 bar) sugarasan kiépített gázelosztó rendszer épült ki, többségében DN63 KPE csőmérettel. Az ellátottság 71 %-os.

14 V. FEJEZET A TÉRSÉGI SZABÁLYOZÁS ELEMEI 24. A község igazgatási területének térségi területfelhasználási kategóriái1 1. Az igazgatási terület térségi besorolásai: a) Erdőgazdálkodási térség, b) Mezőgazdasági térség, c) Vegyes területfelhasználású térség, d) Hagyományosan vidéki települési térség. 2. Az egyes térségek területi lehatárolását a Településszerkezeti Terv jelöli. 25. A település igazgatási területének építményekkel igénybevett térségi elemei 2 1. Az igazgatási területet érintő egyéb építményekkel igénybevett területe, hálózati és infrastruktúra elemek: a) Főút b) Meglévő térségi jelentőségű mellékút c) Országos kerékpárút törzshálózat 2. A térségi jelentőségű építményekkel igénybevett területeket és hálózati infrastruktúra elemeket a Településszerkezeti Terv jelöli. 26. A település igazgatási területének térségi övezetei 3 1. Az igazgatási területet érintő térségi övezetek: a) Ökológiai hálózat övezete (ökológiai folyosó) b) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete c) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete d) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete e) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete f) Világörökség övezete g) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete h) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete i) Földtani veszélyforrás övezete j) Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete 2. A település igazgatási területének térségi övezeteit a Településszerkezeti Terv jelöli. 1 B.-A.-Z. Megye Területrendezési Terve 2 B.-A.-Z. Megye Területrendezési Terve 3 B.-A.-Z. Megye Területrendezési Terve

15 VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27. A Településszerkezeti Terv alátámasztó munkarészei, mivel a Szabályozási Tervvel egyidejűleg készültek a Szabályozási Terv alátámasztó munkarészeivel megegyezőek, az OTÉK 4. (5) bekezdése szerint. Tállya, Monostory Ágota sk. Osika József sk. körjegyző polgármester

16 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Tállya község képviselőtestületének.. határozatához HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM 1. Helyi építészeti védelem alá vont épületek (a mellékelt térképen ábrázolt számozásnak megfelelően): Helyi építészeti védelem alá vont épületek Sorszám Címe (utca) Helyrajzi Helyrajzi Sorszám Címe (utca) száma száma 1. Petőfi utca Kossuth utca 719/2 2. Petőfi utca Rákóczi utca 727/3 3. Petőfi utca Rákóczi utca Dobó utca Rákóczi utca Dobó utca Bocskai utca 734/2 6. Jókai utca Bocskai utca 736/1 7. Rákóczi utca Bocskai utca Lavotta utca Rákóczi utca 748, Lavotta utca Rákóczi utca Lavotta utca Bocskai utca Lavotta utca Bocskai utca Palota utca Rákóczi utca 753/2 13. Rózsa utca Rákóczi utca Rózsa utca Bocskai utca Rózsa utca 546, 547, Törölve 16. Rózsa utca Bocskai utca Rózsa utca 558, Bocskai utca Lavotta utca Bocskai utca Rákóczi utca Rákóczi utca Rákóczi utca Bocskai utca Rákóczi utca Bocskai utca Rákóczi utca Bercsényi utca 776/1 23. Rákóczi utca Bocskai utca Rákóczi utca 587, Bocskai utca Rákóczi utca 590/2 71. Bercsényi utca Rákóczi utca Kossuth utca 805/ Rákóczi utca Bem utca Rákóczi utca Gesztenyesor u Rákóczi utca Bem utca 838/ Rákóczi utca Vörösmarty utca Rákóczi utca Kossuth utca Rákóczi utca Bercsényi utca Rákóczi utca Kazinczy utca Rákóczi utca 620/2/3/4 80. Kazinczy utca Rákóczi utca Bercsényi utca Csokonai utca Bercsényi utca Csokonai tér Rákóczi utca Csokonai tér Bercsényi utca Árpád tér Bercsényi utca Honvéd utca Bercsényi utca Honvéd utca Kazinczy utca 1025

17 42. Bem utca, 696/1 88. Vörösmarty utca 1046/1 mauzóleum 43. Bem utca, kápolna 696/2 89. Dobogó utca Rákóczi utca Kossuth utca 717/2 46. Kossuth utca 719/1

18 1. Petőfi utca /hrsz.: 329/ 2. Petőfi utca /hrsz.: 380/ 3. Petőfi utca /hrsz.: 385/ 4. Dobó utca /hrsz.: 406/ 5. Dobó utca /hrsz.: 407/ 6. Jókai utca /hrsz.: 434/ 7. Rákóczi utca /hrsz.: 470/ 8. Lavotta utca /hrsz.: 474/ 9. Lavotta utca /hrsz.: 486/ 10. Lavotta utca /hrsz.: 494/ 11. Lavotta utca /hrsz.: 497/ 12. Palota utca /hrsz.: 536/ 13. Rózsa utca /hrsz.: 541/ 14. Rózsa utca /hrsz.: 542/ 15. Rózsa utca /hrsz.: 546, 547, 548/

19 16. Rózsa utca /hrsz.: 552/ 17. Rózsa utca /hrsz.: 558, 559/ 18. Lavotta utca /hrsz.: 567/ 19. Rákóczi utca /hrsz.: 569/ 20. Rákóczi utca /hrsz.: 570/ 21. Rákóczi utca /hrsz.: 571/ 22. Rákóczi utca /hrsz.: 580/ 23. Rákóczi utca /hrsz.: 581/ 24. Rákóczi u. /hrsz.: 587, 588/ 25. Rákóczi utca /hrsz.: 590/2/ 26. Rákóczi utca /hrsz.: 593/ 27. Rákóczi utca /hrsz.: 596/ 28. Rákóczi utca /hrsz.: 598/ 29. Rákóczi utca /hrsz.: 601/ 30. Rákóczi utca /hrsz.: 602/

20 31. Rákóczi utca /hrsz.: 603/ 32. Rákóczi utca /hrsz.: 606/ 33. Rákóczi utca /hrsz.: 619/ 34. Rákóczi u. /hrsz.: 620/2/3/4/ 35. Rákóczi utca /hrsz.: 621/ 36. Csokonai utca /hrsz.: 633/ 37. Csokonai tér /hrsz.: 634/ 38. Csokonai tér /hrsz.: 640/ 39. Árpád tér /hrsz.: 662/ 40. Honvéd utca /hrsz.: 663/ 41. Honvéd utca /hrsz.: 679/ 42. Bem utca, mauzóleum (épült 1874) /hrsz.: 696/1/ 43. Bem utca, kápolna /hrsz.: 696/2/ 44. Rákóczi utca /hrsz.: 709/ 45. Kossuth utca /hrsz.: 717/2/

21 46. Kossuth utca /hrsz.: 719/1/ 47. Kossuth utca /hrsz.: 719/2/ 48. Rákóczi utca /hrsz.: 727/3/ 49. Rákóczi utca /hrsz.: 728/ 50. Rákóczi utca /hrsz.: 733/ 51. Bocskai utca /hrsz.: 734/2/ 52. Bocskai utca /hrsz.: 736/1/ 53. Bocskai utca /hrsz.: 737/ 54. Rákóczi utca /hrsz.: 748, 749/ 55. Rákóczi utca /hrsz.: 750/ 56. Bocskai utca /hrsz.: 751/ 57. Bocskai utca /hrsz.: 752/ 58. Rákóczi utca /hrsz.: 753/2/ 59. Rákóczi utca /hrsz.: 754/ 60. Bocskai utca /hrsz.: 755/

22 61. Törölve 62. Bocskai utca /hrsz.: 767/ 63. Bocskai utca /hrsz.: 768/ 64. Bocskai utca /hrsz.: 769/ 65. Rákóczi utca /hrsz.: 771/ 66. Bocskai utca /hrsz.:772/ 67. Bocskai utca /hrsz.: 774/ 68. Bercsényi utca /hrsz.: 776/1/ 69. Bocskai utca /hrsz.: 778/ 70. Bocskai utca /hrsz.: 779/ 71. Bercsényi utca /hrsz.: 780/ 72. Kossuth utca /hrsz.: 805; 816/ 73. Bem utca /hrsz.: 815/ 74. Gesztenyesor u./hrsz.: 823/ 75. Bem utca /hrsz.: 838/840/

23 76. Vörösmarty utca /hrsz.: 859/ 77. Kossuth utca /hrsz.: 862/ 78. Bercsényi utca /hrsz.: 867/ 79. Kazinczy utca /hrsz.: 961/ 80. Kazinczy utca /hrsz.: 963/ 81. Bercsényi utca /hrsz.: 972/ 82. Bercsényi utca /hrsz.: 985/ 83. Rákóczi utca /hrsz.: 996/ 84. Bercsényi utca /hrsz.: 1010/ 85. Bercsényi utca /hrsz.: 1011/ 86. Bercsényi utca /hrsz.: 1012/ 87. Kazinczy utca /hrsz.: 1025/ 88. Vörösmarty utca /hrsz.: 1046/1/ 89. Dobogó utca /hrsz.: 1055/

24 2. Tömegében megtartandó, helyi építészeti védelem alá vont épületek (a mellékelt térképen ábrázolt számozásnak megfelelően): Sorszám Tömegében megtartandó helyi építészeti védelem alá vont épületek Címe (utca) Helyrajzi száma Sorszám Címe (utca) Helyrajzi száma 1. Barcsai utca Rákóczi utca 732/2 2. Rákóczi utca Kossuth utca Jókai utca Kossuth utca Jókai utca Vörösmarty utca Lavotta utca Vörösmarty utca 938/2 6. Jókai utca Vörösmarty utca Jókai utca Sóhalmi tér Jókai utca Sóhalmi tér 949, Palota utca 512, Sóhalmi tér Palota utca Sóhalmi tér Palota utca Rákóczi utca Palota utca Rákóczi utca Palota utca 521/1 49. Rákóczi utca Palota utca Rákóczi utca Palota utca Bercsényi utca Palota utca Kossuth utca Palota utca Kossuth utca Rózsa utca 551/2 54. Kazinczy utca Rózsa utca 553/2 55. Kazinczy utca Rózsa utca Bercsényi utca Rózsa utca Bercsényi utca Rákóczi utca Kossuth utca Rákóczi utca Kossuth utca Rákóczi utca Kossuth utca Rákóczi utca Sóhalmi tér Rózsa utca Rákóczi utca 1035/5 27. Rózsa utca Rákóczi utca Rózsa utca Rákóczi utca Rózsa utca Rákóczi utca Csokonai utca Rákóczi utca Rákóczi utca Vörösmarty utca Rákóczi utca Vörösmarty utca Rákóczi utca Vörösmarty utca Rákóczi utca Vörösmarty utca Rákóczi utca 730/1 71. Vörösmarty utca Rákóczi utca 731

25 Tömegében megtartandó épületek

26 1. Barcsai utca /hrsz.: 440/ 2. Rákóczi utca /hrsz.: 471/ 3. Jókai utca /hrsz.: 475/ 4. Jókai utca /hrsz.: 476/ 5. Lavotta utca /hrsz.: 480/ 6. Jókai utca /hrsz.: 481/ 7. Jókai utca /hrsz.: 482/ 8. Jókai utca /hrsz.: 487/ 9. Palota u. /hrsz.: 512; 513/ 10. Palota utca /hrsz.: 516/ 11. Palota utca /hrsz.: 517/ 12. Palota utca /hrsz.: 519/ 13. Palota utca /hrsz.: 521/1/ 14. Palota utca /hrsz.: 522/ 15. Palota utca /hrsz.: 523/

27 16. Palota utca /hrsz.: 524/ 17. Palota utca /hrsz.: 550/ 18. Rózsa utca /hrsz.: 551/2/ 19. Rózsa utca /hrsz.: 553/2/ 20. Rózsa utca /hrsz.: 554/ 21. Rózsa utca /hrsz.: 555/ 22. Rákóczi utca /hrsz.: 572/ 23. Rákóczi utca /hrsz.: 575/ 24. Rákóczi utca /hrsz.: 578/ 25. Rákóczi utca /hrsz.: 589/ 26. Rózsa utca /hrsz.: 600/ 27. Rózsa utca /hrsz.: 604/ 28. Rózsa utca /hrsz.: 605/ 29. Rózsa utca /hrsz.: 614/ 30. Csokonai utca /hrsz.: 635/

28 31. Rákóczi utca /hrsz.: 703/ 32. Rákóczi utca /hrsz.: 704/ 33. Rákóczi utca /hrsz.: 713/ 34. Rákóczi utca /hrsz.: 715/ 35. Rákóczi utca /hrsz.: 730/1/ 36. Rákóczi utca /hrsz.: 731/ 37. Rákóczi utca /hrsz.: 732/2/ 38. Kossuth utca /hrsz.: 733/ 39. Kossuth utca /hrsz.: 864/ 40. Vörösmarty u. /hrsz.: 931/ 41. Vörösmarty utca /hrsz.: 938/2/ 42. Vörösmarty u. /hrsz.: 941/ 43. Sóhalmi tér /hrsz.: 944/ 44. Sóhalmi tér /hrsz.: 949, 950/ 45. Sóhalmi tér /hrsz.: 964/

29 46. Sóhalmi tér /hrsz.: 965/ 47. Rákóczi utca /hrsz.: 990/ 48. Rákóczi utca /hrsz.: 991/ 49. Rákóczi utca /hrsz.: 992/ 50. Rákóczi utca /hrsz.: 1000/ 51. Bercsényi u. /hrsz.: 1005/ 52. Kossuth utca /hrsz.: 1007/ 53. Kossuth utca /hrsz.: 1007/ 54. Kazinczy u. /hrsz.: 1013/ 55. Kazinczy utca /hrsz.: 1014/ 56. Bercsényi utca /hrsz.: 1015/ 57. Bercsényi u. /hrsz.: 1016/ 58. Kossuth utca /hrsz.: 1020/ 59. Kossuth utca /hrsz.: 1021/ 60. Kossuth utca /hrsz.: 1027/

30 61. Sóhalmi tér /hrsz.: 1028/ 62. Rákóczi utca /hrsz.: 1035/5/ 63. Rákóczi utca /hrsz.: 1036/ 64. Rákóczi utca /hrsz.: 1037/ 65. Rákóczi utca /hrsz.: 1038/ 66. Rákóczi utca /hrsz.: 1039/ 67. Vörösmarty u. /hrsz.: 1040/ 68. Vörösmarty utca /hrsz.: 1041/ 69. Vörösmarty u./hrsz.:1042/ 70. Vörösmarty u. /hrsz.: 1043/ 71. Vörösmarty utca /hrsz.: 1044/

31 3. Helyi védelem alá vont terek, teresedések, utcák, utcaképek, térfalak /a mellékelt térképen ábrázolt arab számozásnak megfelelően/: Sorszám Helyi védelem alá vont terek, teresedések, utcák, utcaképek, térfalak Címe Esze Tamás utca - Barcsai utca találkozása Dobó utca Barcsai utca találkozása Jókai utca térré kiszélesedő része Kossuth utca Kazinczy utca találkozása Vörösmarty utca Postaház előtti tér Vörösmarty utca Dobogó utca találkozásánál lévő tér Kossuth utca Bocskai utca találkozása Kossuth utca Evangélikus templom környezete Vörösmarty utcától Evangélikus templomhoz vezető utcás tér Rákóczi utca Rózsa utca találkozása Bocskai utca Rákóczi utca felőli része Rákóczi utca Polgármesteri Hivatal előtti teresedés Rákóczi utca Világháborús emlékmű előtti teresedés Csokonai utca Római Katolikus Templom előtti tér Helyrajzi száma Ssz. Címe Helyrajzi száma 390/1, 433 I. Kút (Kossuth utca) , 414, 433, 456, 461, 462, 463 II. Kút III. Kút (Bocskai utca) /1, 1022 IV. 953, 957, 958/1/2, 959, , 913, 1046/1, , 761, 762, 763, 794 Rákóczi utca Európa mértani középpontja emlékműve 711 V. Kút (Bercsényi utca) 970 VI. VII. 720, 724, 794 VIII. 817, 825 IX. 566, 573, 711 X. 740, 763 XI / Árpád tér Emlékmű szobor, Rákóczi utca Evangélikus Templom - Harangláb Rákóczi utca Világháborús emlékmű Rákóczi utca szobor Csokonai utca Emlékmű Rózsa utca Bachus szobor Kossuth utca Feszület Szobrok Rákóczi utca Emlékmű Evangélikus Templom előtti tér Kút - Vörösmarty utca Feszület Világháborús emlékmű mögött / /1 711

32 Védelemre javasolható terek, teresedések Tállya község belterületén

33 1. Esze Tamás utca Barcsai utca találkozása (hrsz.: 390/1, 433) 2. Dobó utca Barcsai utca találkozása (hrsz.: 405, 414, 433, 456, 461, 462, 463) 3. Jókai utca térré kiszélesedő része (hrsz.: 483) 4. Kossuth utca Kazinczy utca találkozása (hrsz.: 1004/1, 1022) 5. Vörösmarty utca Postaház előtti tér (hrsz.: 953, 957, 958/1/2, 959, 1045) 6. Vörösmarty u. Dobogó u. találkozásánál lévő tér (hrsz.: 902, 913, 1046/1, 1195) 7. Kossuth utca Bocskai utca találkozása (hrsz.: 740, 761, 762, 763, 794) 8. Kossuth utca Evangélikus Templom környezete (hrsz.: 720, 724, 794) 9. Vörösmarty utcától Evangélikus templomhoz vezető utcás tér (hrsz.: 817, 825) 10. Rákóczi utca Rózsa utca találkozása (hrsz.: 566, 573, 711) 11. Bocskai utca Rákóczi utca felőli része (hrsz.: 740, 763) 12. Rákóczi utca Polgármesteri Hivatal előtti teresedés (hrsz.: 711) 13. Rákóczi utca Világháborús emlékmű előtti teresedés (hrsz.: 711) 14. Csokonai utca-római Katolikus Templom előtti tér (hrsz.: 706) 15. Árpád tér (hrsz.: 705)

34 Védendő kutak, emlékművek, szobrok /a mellékelt térképen ábrázolt római számozásnak megfelelően/: I. Kút /Kossuth u./ hrsz.: 1022 II. Kút /utca/ hrsz.: 817 III. Kút /Bocskai u./ hrsz.: 740 IV. Rákóczi utca Európa mértani középpontja emlékműve (hrsz.: 711) V. Kút (Bercsényi utca hrsz.: 970) VI. Emlékmű Szobor (Rákóczi utca hrsz.: 711) VII. Evangélikus Templom Harangláb (hrsz.: 798) VIII. Rákóczi utca Világháborús Emlékmű (hrsz.: 711) IX. Rákóczi utca Szobor (hrsz.: 711/46) X. Csokonai utca Emlékmű (hrsz.: 706) XI. Rózsa utca - Bachus szobor (hrsz.: 556)

35 Egyéb védelemre javasolt térképző elemek (szobrok, feszületek) Kossuth utca Feszület (hrsz.: 1004/1) Szobrok Rákóczi utca (hrsz.: 711) Emlékmű Evangélikus Templom előtti tér (hrsz.: 794) Kút-Vörösmarty utca (hrsz.: 1046/1) Feszület Világháborús Emlékmű mögött (hrsz.: 711) Védendő utcák, utcaképek, térfalak (a mellékelt térképen ábrázolt A-B-C-D jelölésnek, ill. arab, római számozásnak megfelelően/:

36 Védendő utcák, utcaképek, térfalak Sorszá m Címe Helyrajzi száma Sorszá m Címe Helyrajzi száma Védendő utca (Rákóczi utca) Védendő térfalak A B C D Rákóczi utca és Kossuth utca találkozása Rákóczi utca Rózsa utca találkozása Polgármesteri Hivatal előtti utca részlet Rákóczi utca a Római Katolikus Templom környezetében 711, 1004/1 1. Kossuth utca 1004/1 573, Kossuth utca Bocskai utca Védendő utcaképek 5. Kossuth utca a Bocskai utca végén Kossuth utca (Evangélikus Templom környezetében) I. Rózsa utca Bocskai utca II. III. IV. V. VI. Rákóczi utca Európa mértani középpontja emlékmű szobornál Rákóczi utca Római Katolikus Templom oldalában Bocskai utca Református Templommal szemben Bocskai utca Református Templom környezetében Rákóczi utca Koldus utcától a Római Katolikus Templomig Rákóczi utca Csokonai utca Árpád tér VII. Árpád tér 705

37 Védelemre javasolt utcák, utcaképek, térfalak Tállya község belterületén

38 Rákóczi utca jellegzetes részletei : A/ Rákóczi utca és Kossuth utca találkozása (hrsz.: 711, 1004/1) B/ Rákóczi utca Rózsa utca találkozása (hrsz.: 573, 711) C/ A Polgármesteri Hivatal előtti utcarészlet (hrsz.: 711) D/ Rákóczi utca a Római Katolikus Templom környezetében (hrsz.: 71 Védendő utcaképek: I. Rózsa utca (hrsz.: 556) II. Rákóczi utca Európa mértani középpontja elnevezésű szobornál (hrsz.: 711) III. Rákóczi utca Római Katolikus Templom oldalában (hrsz.: 711) IV. Bocskai utca Református Templommal szemben (hrsz.: 763) V. Bocskai utca Református Templom környezetében (hrsz.: 740) VI. Rákóczi utca A Koldus utcától a Római Katolikus Templomig (hrsz.: 711) VII. Árpád tér (hrsz.: 705)

39 Védendő térfalak: 1.) Kossuth utca (hrsz.: 1004/1) 2.) Kossuth utca (hrsz.: 1022) 3.) Bocskai utca (hrsz.: 763) 4.) Kossuth utca - a Bocskai utca végén (hrsz.: 794) 5.) Kossuth utca /Evangélikus Templom környezetében/ (hrsz.: 794) 6.) Bocskai utca (hrsz.: 740) 7.) Rákóczi utca (hrsz.: 711) 8.) Csokonai utca (hrsz.: 706) 9.) Árpád tér (hrsz.: 705) 4. Helyi értékvédelmi terület határai Tállya község a térség természetes központjaként emelkedik a táj fölé. Az ősi településmagban a leromlott épületállományon át is tükröződik a község évszázadokon át tartó jómódja, gazdasága és kultúrája. Az egykori településközpont ma is megfigyelhető jellegzetes ovális mag, amely hajdan városfallal volt körülvéve. A település lejtőn fekszik és ennek következtében a vízmosások, a ferde vonalvezetésű utcák teszik egyedivé a településképet.

40 Történelmi településhatár által határolt terület

41 Helyi értékvédelemre javasolt településrész Tállya község belterületén

42 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK Tállya község Képviselőtestületének határozatához TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM A természeti környezet védendő értékeinek adatait az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatásai alapján adjuk meg. A 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet értelmében a természet- és tájvédelemmel kapcsolatos hatósági, szakhatósági munka az illetékes nemzeti park igazgatóságok helyett Tállya község esetében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség feladatkörébe került. 1. Országos védelem alatt álló területek Tállyai Patócs-hegy TT A területet a 2/1987 (VII.10) OKTH rendelkezés nyilvánította védetté. Védelmének fenntartásáról a 76/2007.(X.18.) KvVM rendelet rendelkezik. A természetvédelmi terület kiterjedése 3,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Tállya 072. A védettség indoka és célja a fokozottan védett magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. Hungarica) és egyéb védett növényfajok termőhelyének megóvása. Földvárak Az évi LIII. törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Területükre az országosan védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi előírások érvényesek. Tállya közigazgatási területén jelenleg két földvár ismert. Az őskori eredetű Óvár a 0170 hrsz-on található az ugyancsak őskori eredetű Mekecsvár pedig a 0162/1 és 0162/2 hrsz-ok területén fekszik. A földvárakra a természet védelméről szóló évi LIII. törvényben foglalt, országosan védett területekre vonatkozó szabályok érvényesek. 2. Országos védelemre tervezett területek: Tállya közigazgatási területét két védelemre tervezett terület érinti: Kopasz-hegy és Dorgó-tető A védetté nyilvánítás tervezett célja a terület értékes növénytársulásainak védelme. A védelemre tervezett helyrajzi számok a következőek: 0103/3, 0103/5, 0103/7-11, 0103/27-28, 0103/39a-c, 0104/1-18, 0135/1-4. Összesen 57 hektár területet érint. Erdőbénye-Szokolya, Óvár A védetté nyilvánítás tervezett célja a terület értékes élőhelyeinek, védett és fokozottan védett fészkelő madarainak védelme. A védelemre tervezett terület védetté nyilvánításakor a már most is védett Erdőbényei Fás-legelő TT része lehet. Tállya közigazgatási területén érintett helyrajzi számai a következők: , , Tállya közigazgatási területén 237 ha-t érint. 3. ESA (Természetileg érzékeny) területek Potenciális ÉTT célterületek azok, melyek környezetérzékenységi térképek alapján átlag feletti sérülékenységet mutatnak. Az ÉTT területek természetvédelmi támogatás fontossága szempontjából három kategóriába sorolhatjuk:

43 I. kiemelt területeken nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti értékek jelentős állománya fordul elő, melyek fennmaradása 5-10 év távlatában is kétséges, amennyiben a természetkímélő gazdálkodás nem részesül támogatásban. II. A fontos területeken országos viszonylatban jelentős természeti, táji értékek fordulnak elő, melyek fennmaradása, vagy állapotuk feljavítása érdekében természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges. III. A lehetséges területek azok, ahol jelentős az extenzív élőhelyek aránya, az értékek jelentősége kisebb, ill. ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével növelhető lenne a terület természeti értéke. Tállya község a II. (fontos) kategóriába került besorolásra az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002.(I.23.) KöM-FVM együttes rendelet mellékletében. 4. Tervezett természeti területek Tervezett természeti területek, azaz természetszerű élőhelyek, természetvédelmi szempontból jelentős területekről aktuális helyrajzi számos lista nem áll rendelkezésre, határaikat a természetvédelmi hatóság térképi feltűntetéssel adta meg. Kihirdetés után a természeti területeken a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 21. -ában foglaltakat kell betartani, ill. a 341./2004.(XII.22.) Korm. Rendelet 13. (2) bekezdését kell figyelembe venni, ezek szerint: Természeti területeken az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélye szükséges:» A gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához,» A gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez. 5. Ökológiai Hálózat területei Az ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes, ill. természetközeli terültek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. Az ökológiai hálózat helyrajzi számos lehatárolásáról helyrajzi számos lista még nem áll rendelkezésre, elhelyezkedésük ábrázolását az OTrT rajzi melléklete tartalmazza. Tállya közigazgatási területének ÉK-i része ökológiai magterületnek minősül, míg a községhatár többi részén kisebb, megszakított ökológiai folyosóként funkcionáló földrészletek találhatók. 6. Egyedi tájértékek Tállya közigazgatási területén még nem történt meg az egyedi tájértékek előzetes felmérése. 7. NATURA 2000, Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési területek Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges, ill. kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek kerültek kötelezően kijelölésre, a területükön található élőhelyek, ill. fajok miatt. Tállya közigazgatási területén a Tállyai Patócs-hegy Sátor-hegy (azonosító: HUBN20074) elnevezésű területen jelöltek ki földrészeket. Az érintett földrész: Tállya: 072. hrsz. Az érintett helyrajzi számokat a 45/2006. (XII.08.) KvVM rendelet tette közzé. NATURA 2000 területekre vonatkozó szabályozásokat a 275/2004. (X.8.) Korm. Rendelet tartalmazza. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályiról a 269/2007. (X.18.) Korm. Rendelet ad részletes tájékoztatást.

44 8. NATURA 2000, Különleges Madárvédelmi területek Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján különleges madárvédelmi területek kerültek kötelezően kijelölésre, amelyeken meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, ill. élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre. A községhatárban a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (azonosító: HUBN10007) elnevezésű terület által érintett földrészletek a következők: 010/1, 010/2, 010/3, 0100, 0101, 0102/1, 0102/10, 0102/11a, 0102/11b, 0102/11b, 0102/11c, 0102/12, 0102/13, 0102/14, 0102/15, 0102/16, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/23, 0102/24, 0102/25, 0102/26, 0102/3, 0102/4, 0102/5, 0102/6,, 0102/7a,, 0102/7b,, 0102/8,, 0102/9, 0103/10, 0103/11, 0103/27, 0103/28, 0103/29, 0103/3, 0103/30, 0103/31, 0103/32, 0103/31, 0103/32, 0103/33, 0103/34, 0103/35, 0103/36, 0103/37, 0103/38, 0103/39a, 0103/39b, 0103/39c, 0103/40, 0103/41, 0103/5, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0104/1, 0104/10, 0104/11, 0104/12, 0104/13, 0104/14, 0104/15, 0104/16, 0104/17, 0104/18, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/2, 0105/3, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 0106/1, 0106/2, 0106/4, 0106/5, 0106/6, 0108/a, 0108/b, 0108/c, 0109/10a, 0109/10b, 0109/11a, 0109/11b, 0109/11c, 0109/12a, 0109/12b, 0109/12c, 0109/12d, 0109/12f, 0109/12g, 0109/12h, 0109/12j, 0109/13, 0109/14, 0109/15, 0109/16, 0109/17, 0109/18, 0109/19, 0109/20, 0109/21, 0109/22, 0109/23, 0109/24, 0109/25, 0109/26, 0109/27, 0109/28, 0109/29, 0109/30, 0109/31, 0109/32, 0109/33, 0109/34, 0109/35, 0109/36, 0109/37, 0109/38, 0109/39a, 0109/39b, 0109/5a, 0109/5b, 0109/7, 0109/8, 0109/9a, 0109/9b, 0111/2, 0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7,0111/8, 0111/9, 0112, 0114/2, 0115, 0116/10, 0116/11, 0116/12, 0116/13, 0116/14, 0116/15, 0116/16, 0116/17, 0116/18, 0116/19, 0116/24, 0116/25, 0116/26, 0116/27, 0116/28, 0116/29, 0116/3, 0116/30, 0116/31, 0116/36, 0116/37, 0116/38, 0116/39, 0116/40, 0116/41, 0116/42, 0116/43, 0116/44, 0116/45, 0116/46, 0116/47, 0116/48, 0116/49, 0116/5, 0116/50, 0116/51, 0116/52, 0116/53, 0116/55, 0116/56, 0116/57, 0116/58, 0116/59, 0116/6, 0116/60, 0116/61, 0116/62, 0116/63, 0116/65, 0116/66, 0116/67, 0116/68, 0116/69, 0116/7, 0116/70, 0116/71, 0116/74a, 0116/74b, 0116/75, 0116/76, 0116/79, 0116/8, 0116/80, 0116/81, 0116/82, 0116/9, 0117, 0118/1, 0119/1, 0119/2, 0120/10, 0120/100, 0120/101, 0120/102, 0120/103, 0120/104, 0120/105, 0120/106, 0120/107, 0120/108, 0120/109, 0120/11, 0120/110, 0120/111, 0120/112, 0120/113, 0120/114, 0120/115, 0120/116, 0120/117, 0120/118, 0120/119, 0120/12, 0120/120, 0120/121, 0120/122, 0120/123, 0120/124, 0120/125, 0120/126, 0120/127, 0120/128, 0120/129, 0120/13, 0120/130, 0120/131, 0120/132, 0120/133, 0120/134, 0120/135, 0120/136, 0120/137, 0120/138, 0120/139, 0120/14, 0120/140, 0120/141, 0120/142, 0120/143, 0120/144, 0120/145, 0120/146, 0120/147, 0120/148, 0120/149, 0120/15, 0120/150, 0120/151, 0120/152, 0120/153, 0120/155, 0120/156, 0120/157, 0120/158, 0120/159, 0120/16, 0120/160, 0120/161, 0120/162, 0120/163, 0120/164, 0120/165, 0120/166, 0120/167, 0120/168, 0120/17, 0120/18, 0120/19, 0120/20, 0120/21, 0120/22, 0120/23, 0120/24, 0120/25, 0120/26, 0120/27, 0120/28, 0120/29, 0120/3, 0120/30, 0120/31, 0120/32, 0120/33, 0120/34, 0120/35, 0120/36, 0120/37, 0120/38, 0120/39, 0120/4, 0120/40, 0120/41, 0120/42, 0120/43, 0120/44, 0120/45, 0120/46, 0120/47, 0120/48, 0120/49, 0120/5, 0120/50, 0120/51, 0120/52, 0120/53, 0120/54, 0120/55, 0120/56, 0120/57, 0120/58, 0120/59, 0120/6, 0120/61, 0120/62, 0120/63, 0120/64, 0120/65, 0120/66, 0120/67, 0120/68, 0120/69, 0120/7, 0120/70, 0120/71, 0120/72, 0120/73, 0120/74, 0120/75, 0120/76, 0120/77, 0120/78, 0120/79, 0120/8, 0120/80, 0120/81, 0120/82, 0120/83, 0120/84, 0120/85, 0120/86, 0120/87, 0120/88, 0120/89, 0120/9, 0120/90, 0120/91, 0120/92, 0120/93, 0120/94, 0120/95, 0120/96, 0120/97, 0120/98, 0120/99, 0121, 0122/10, 0122/11, 0122/12, 0122/13, 0122/14, 0122/15, 0122/16, 0122/17, 0122/18, 0122/19, 0122/2, 0122/20, 0122/21, 0122/22, 0122/23, 0122/24, 0122/25, 0122/26, 0122/27, 0122/28, 0122/29, 0122/3, 0122/30, 0122/31, 0122/32, 0122/33, 0122/34, 0122/35, 0122/36, 0122/37, 0122/38, 0122/39, 0122/4, 0122/40, 0122/41, 0122/42, 0122/43, 0122/44, 0122/45, 0122/46, 0122/47, 0122/48, 0122/49, 0122/5, 0122/50, 0122/51, 0122/52, 0122/53, 0122/54, 0122/55, 0122/56, 0122/57, 0122/58, 0122/59, 0122/6,

45 0122/60, 0122/61, 0122/62, 0122/63, 0122/64, 0122/65, 0122/66, 0122/67, 0122/68, 0122/69, 0122/7, 0122/70, 0122/71, 0122/72, 0122/73, 0122/74, 0122/75, 0122/8, 0122/9, 0123, 0124, 0125/1, 0125/10, 0125/11, 0125/12, 0125/13, 0125/15, 0125/16, 0125/17, 0125/18, 0125/19, 0125/2, 0125/20, 0125/21, 0125/22, 0125/23, 0125/24, 0125/25, 0125/3, 0125/9, 0126, 0128, 0129, 013/1, 013/3, 013/4, 0130, 0131/1, 0131/10a, 0131/10b, 0131/10c, 0131/11, 0131/12, 0131/13, 0131/14, 0131/15, 0131/16, 0131/17, 0131/18, 0131/19, 0131/20, 0131/21, 0131/22, 0131/23, 0131/24, 0131/25, 0131/26, 0131/27, 0131/28, 0131/29, 0131/3, 0131/30, 0131/31, 0131/32, 0131/33, 0131/34, 0131/35, 0131/36, 0131/37, 0131/38, 0131/40, 0131/41, 0131/42, 0131/43, 0131/44, 0131/45, 0131/46, 0131/47, 0131/48, 0131/49, 0131/50, 0131/51, 0131/52, 0131/53, 0131/54, 0131/55, 0131/56, 0131/57, 0131/58a, 0131/58b, 0131/59, 0131/6, 0131/60, 0131/61, 0131/62, 0131/63, 0131/64, 0131/65, 0131/66, 0131/7, 0131/8, 0132, 0133a, 0133b, 0133b, 0133c, 0135/1, 0135/2, 0135/3, 0135/4, 0137/1a, 0137/1b, 0137/2, 0139/1, 0139/11, 0139/12, 0139/13, 0139/14, 0139/15, 0139/16, 0139/17a, 0139/17b, 0139/18, 0139/19, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0139/7, 0139/8, 0139/9, 014, 0141/10, 0141/11, 0141/12, 0141/14, 0141/15, 0141/16, 0141/17, 0141/18, 0141/19, 0141/2, 0141/20, 0141/4, 0141/5, 0141/6, 0141/7, 0141/8, 0143/1, 0143/10, 0143/11, 0143/12, 0143/13, 0143/14, 0143/2, 0143/3, 0143/4, 0143/5, 0143/6, 0143/7, 0143/8, 0143/9, 0144/1, 0144/10, 0144/11, 0144/12, 0144/13, 0144/14, 0144/15, 0144/16, 0144/17, 0144/18, 0144/19, 0144/2, 0144/20, 0144/21, 0144/22, 0144/23, 0144/24, 0144/25, 0144/26, 0144/27, 0144/28, 0144/29, 0144/3, 0144/30a, 0144/30b, 0144/31, 0144/32a, 0144/32b, 0144/32c, 0144/33, 0144/34, 0144/35a, 0144/35b, 0144/36, 0144/37, 0144/38, 0144/39, 0144/4, 0144/40, 0144/41, 0144/42a, 0144/42b, 0144/43a, 0144/43b, 0144/44a, 0144/44b, 0144/44c, 0144/45, 0144/46, 0144/47, 0144/48, 0144/49, 0144/5, 0144/50, 0144/51, 0144/52, 0144/53, 0144/54, 0144/55, 0144/56, 0144/57, 0144/58, 0144/59, 0144/6, 0144/60, 0144/7, 0144/8, 0144/9, 0145/1, 0145/10, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/15, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/20a, 0145/20b, 0145/21, 0145/22, 0145/23a, 0145/23b, 0145/24, 0145/25, 0145/26, 0145/27, 0145/28, 0145/29, 0145/2a, 0145/2b, 0145/3, 0145/30, 0145/31, 0145/32, 0145/4a, 0145/4b, 0145/5, 0145/6, 0145/7, 0145/8a, 0145/8b, 0145/9, 0146, 0147/1, 0147/2, 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0149/10, 0149/11, 0149/12, 0149/13, 0149/15, 0149/16a, 0149/16b, 0149/17, 0149/18, 0149/19, 0149/2, 0149/20, 0149/21, 0149/22, 0149/23, 0149/24, 0149/25, 0149/2a, 0149/3, 0149/4, 0149/5, 0149/6, 0149/7, 0149/8, 0149/9, 015, 0150/1, 0150/2, 0150/3, 0151/17, 0151/18, 0151/21, 0151/22, 0152, 0154, 0155a, 0155b, 0156, 0157/1a, 0157/1b, 0157/1c, 0157/2, 0157/3a, 0157/3b, 0157/3c, 0157/3d, 0157/3f, 0158, 0159, 016, 0160, 0161, 0162/1a, 0162/1b, 0162/2, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 017, 0170, 0171, 0172, 0173a, 0173b, 0174, 0175, 0176a, 0176b, 0176c, 0177/1, 0177/2a, 0177/2b, 0178, 0179, 018, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 019/2, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 019/8, 02, 020, 021, 022, 023/10, 023/11, 023/12, 023/13, 023/14, 023/15, 023/16, 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 023/23, 023/24, 023/25, 023/26, 023/27, 023/28, 023/29, 023/31, 023/32, 023/33, 023/34, 023/35, 023/36, 023/37, 023/38, 023/39, 023/40, 023/41, 023/42, 023/43, 023/44, 023/45, 023/46, 023/47, 023/48, 023/49, 023/5, 023/6a, 023/6b, 023/9, 024/1, 024/2, 025/2, 025/3, 025/4a, 025/4b, 025/4c, 025/4d, 025/5, 025/6, 025/7, 025/8, 025/9, 026/1, 026/2, 028/1, 028/2, 029/10, 029/11, 029/12, 029/13, 029/14, 029/15, 029/16, 029/17, 029/18, 029/2, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23, 029/24, 029/25, 029/26, 029/27, 029/28, 029/29, 029/3, 029/30, 029/31, 029/32, 029/33, 029/34, 029/35, 029/36, 029/37, 029/38, 029/39, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 029/9, 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 030, 031, 032/1, 032/2, 032/3, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 033, 034/1, 034/10, 034/11, 034/12, 034/13, 034/14, 034/15, 034/16, 034/17, 034/18, 034/19, 034/2, 034/20, 034/21, 034/22, 034/24, 034/25, 034/26, 034/27, 034/28, 034/29, 034/3, 034/30, 034/31, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 035, 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 037, 038/1, 038/2, 039, 04/13, 04/15, 04/16, 04/17, 04/18, 04/19, 04/20, 04/7, 041, 042/1, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 042/2, 042/3, 042/4, 042/5, 042/6, 042/7a, 042/7b, 042/8, 042/9, 043, 044/1, 044/10, 044/11, 044/12, 044/13, 044/14, 044/15, 044/16, 044/17, 044/18, 044/19, 044/2, 044/20, 044/21, 044/22, 044/23, 044/24, 044/25, 044/26, 044/27, 044/28, 044/29, 044/3, 044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/34, 044/35, 044/36, 044/37, 044/38,

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 RÉGIÓ árosépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tervezők Tervezői nyilatkozat Településrendezési terv ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil.06/70/530-6676

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338~Fax: 06-46-504-339 Mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva

A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva A Településszerkezeti Terv Leírása Nyírgyulaj Község Településszerkezeti Tervéhez 24/2007(IV.12) KT sz. határozattal jóváhagyva I.fejezet Általános leírás 1. A Településszerkezeti Terv hatálya Nyírgyulaj

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Tárgy: İskori eredető kunhalom

Részletesebben