PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok c. konstrukciójához Kódszám: NyDOP /C.D.E A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSULNAK MEG. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 KONSTRUKCIÓ/KOMPONENS NEVE... 3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvetı cél... 3 A2. Rendelkezésre álló forrás... 3 A3. Támogatható pályázatok / projektjavaslatok várható száma... 3 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 3 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 4 C1. Támogatható tevékenységek köre... 4 C2. Nem támogatható tevékenységek C3. Elszámolható költségek C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális elıírások C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális elıírások C6. Speciális kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája D.2. Támogatás mértéke D.3. Támogatás összege D.4. Az önerı mértéke D.5. Elıleg mértéke E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai E.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai E.3. Tartalmi/Szakmai értékelés E.4. A pályázó által kötelezıen csatolandó mellékletek listája E.5. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F.2 Vonatkozó speciális jogszabályok listája F.3 Fogalomjegyzék F.4.1 Általános segédletek A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott általános elıírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 2

3 KONSTRUKCIÓ/KOMPONENS NEVE A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése A.A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél A pályázati felhívás fı célja a turisták igényeinek megfelelı színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelı képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régiók adottságait ismerve és a jövıbeli fejlıdési lehetıségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fı termékcsoportok (egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturális- és rendezvényturizmus, borturizmus), amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését. A2. Rendelkezésre álló forrás A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben millió Ft. Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok / projektjavaslatok várható száma A támogatott projektjavaslatok várható száma 24 db. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3) II. Non-profit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek) III. Szövetkezetek (KSH 12) IV. Magyarországon bejegyzett székhelyő vagy telephelyő nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21) V. Egyéni vállalkozások (KSH 23) A projektgazdák személyét érintı általános kizáró okokat az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontja tartalmazza. A pályázók személyére vonatkozó speciális kizáró okokat jelen dokumentum C6.1. pontja tartalmazza. 3

4 A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetıség. A konzorciumokra vonatkozó általános szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum B1. pontja tartalmazza. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezıen megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenıen semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhetı a következı tevékenységekre C.) komponens: Gyógy- és egyéb fürdık minıségi fejlesztése 1. Meglévı fürdık, illetve egyéb gyógytényezıkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése A település, a fürdı és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások adottságaira alapozva célcsoport alapú és tematizált termékfejlesztés valósítható meg. A létesítmények tematizálása során az alábbi, az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia jövıképében megfogalmazott termékfejlesztési struktúrát kell követni: a) A gyógyító víz program megvalósulásával a gyógyulni vágyók a balneológiai kutatások legújabb eredményeire épülı orvosi eljárásokat vehetik igénybe a víz összetételére alapozott specializációjú gyógyhelyeken, mivel csak nálunk jut a páciens a föld méhébıl elıtörı gyógyvízhez eredeti állapotában (vízforgatás nélkül). b) A regeneráló víz biztosítja azt, hogy megtalálhatják az egészség megtartására törekedık a csendet, nyugalmat ígérı fürdıhelyeket, ahol a széles skálájú wellness szolgáltatások igénybe vétele segíti a testi, szellemi megújhodásukat. c) A szórakoztató víz program a víz által nyújtott szórakoztatás és az egészséges életmódra nevelés összekapcsolásával az egészségmegırzés és a fürdızési kultúra elmélyítését valósítja meg. Ennek eredményeként a fürdızés kultúrája a teljes egészség megvalósításának, ırzésének részévé vált. Ezeken a fürdıhelyeken nem a víz gyógyhatása a hívó szó, annál inkább izgalmas a sok élményt nyújtó elemekben gazdag fürdık. A wellness szolgáltatások is széles skálájúak, és sokfajta kínálatban az egyedi szórakoztató elemek száma is magas. Támogatható konkrét tevékenységek: A meglévı fürdıkben az egészségturisztikai szolgáltatások (gyógyászati, wellness, sport) fejlesztése, valamint az egészségturisztikai infrastruktúra színvonalának emelése a modern egészségturisztikai és technológiai követelményeknek megfelelıen. Meglévı fürdık fedett területeinek növelése (változó idıjárású körülmények között is használható medencék kialakítása, meglévı medencék téliesítése). Meglévı fürdık kiszolgáló helyiségeinek (pl. öltözık, mosdók, napozók, kezelı helyiségek stb.) kiépítése, korszerősítése és berendezéseinek fejlesztése. 4

5 Meglévı fürdık területén szabadtéri, nem 12 hónapon át használható fejlesztések. Kizárólag abban az esetben támogatható önállóan, amennyiben a fürdı nem rendelkezik szabadtéri medencével, de ez a fejlesztés alátámaszthatóan szükséges a kínálat komplexitásának megteremtéséhez, és e tevékenységre igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 150 millió forintot. Meglévı rehabilitációs központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerősítése, átalakítása, bıvítése stb.) és szolgáltatásainak bıvítése (pl. fürdızésre alkalmas medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe. Gyógyhely komplex fejlesztése (parkok, kutak, környezet) (Gyógyhely: a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezıkrıl alapján) D.) komponens: A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása A D komponens keretében az alábbi tevékenységek támogathatók, legalább fı látogatószám mellett: 2. Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) 3. Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése és muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése 4. Tematikus utak összekapcsolt létesítményeinek fejlesztése Konkrét támogatható tevékenységek: épített örökségek (mőemlékek, világörökségi helyszínek, kastélyok, várak, technikai örökségek) látogatóbarát fejlesztése - mőemlékek felújítása, környezetük rendezése és kulturális turisztikai funkcióval való bıvítése, átalakítása és - turisztikai szolgáltatások bıvítése és - látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése nemzeti és történelmi emlékhelyek, muzeális intézményi mőködési engedéllyel nem rendelkezı, egyéb kiállítások, bemutatóhelyek esetén: helytörténeti győjtemények, kulturális turisztikai vonzerıt jelentı helyszínek kialakítása, a meglévık látogatóbarát infrastrukturális fejlesztése. - mőemlék felújítás, környezet rendezése és kulturális turisztikai funkcióval való bıvítés, átalakítás és - turisztikai szolgáltatások bıvítése és - látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése szellemi örökségen alapuló vonzerık (muzeális intézmények, győjtemények), turisztikai szempontból meghatározó (potenciális) attrakciók, a turisztikai desztináció kínálatát alapvetıen meghatározó kulturális vonzerık: legalább fı látogatószámmal rendelkezı kulturális örökség helyszínek, múzeumok, régészeti lelıhelyek, emlékek, romemlékek turisztikai célú hasznosítása, fejlesztése. - mőemlékek felújítása, környezet rendezése és kulturális turisztikai funkcióval való bıvítése, átalakítása és - turisztikai szolgáltatások bıvítése és - látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése kulturális örökségen alapuló, turisztikai célú tematikus parkok fejlesztése, kulturális tematikus útvonalak fejlesztése, 5

6 - az útvonalat képezı létesítmények, épületek, mőemlékek felújítása, környezetének rendezése és kulturális turisztikai funkcióval való bıvítése, átalakítása és - turisztikai szolgáltatások bıvítése és - látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése - vallási turizmushoz kapcsolódó, országos jelentıségő emlékhelyek, zarándokhelyek, egyházi létesítmények (templomok, kolostorok, kápolnák, stációk, szobrok, kegyhelyek) fejlesztése esetén kizárólag országos, történelmi jelentıségő, turisztikai vonzerıvel rendelkezı egyházi létesítmény (pl.: egyedi zarándokhely) turisztikai célú fejlesztése, vagy a régióban található, már igazoltan mőködı zarándokút által érintett, több örökségvédelmi létesítményének együttes, turisztikai célú fejlesztése. - mőemlék illetve intézményépület felújítása, környezetük rendezése és kulturális turisztikai funkcióval való bıvítés, átalakítás és - turisztikai szolgáltatások bıvítése és - látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése Minden kulturális turisztikai fejlesztés esetében alapkövetelmény, hogy kifejezetten a turisták idıtöltését segítı, illetve az épületek vonzerejét jelentı szolgáltatások (pl. kiállítások) kerüljenek kialakításra ill. fejlesztésre. A fentiek megvalósítását szolgáló konkrét támogatandó tevékenységek lehetnek elsısorban: Épületek (ezen belül értendık az egyházi létesítmények és emlékhelyek is) és azok örökségvédelmi értékeinek megóvása és bemutathatóvá tétele és/vagy; Turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések (pl. kiállítótér, fogadótér, konferenciaterem, vendéglátóhelyek helyiségeinek kialakítása, játszótér kialakítása) és/vagy; Látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése (pl. kiállítás kialakítása). E.) komponens: Kisléptékő tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok fejlesztése A támogatás keretében megvalósuló fejlesztések lehetnek közcélú (pl. nemzeti parkok által üzemeltetett), és profittermelı, vállalkozási célú tevékenységek, a támogatás mértéke ennek függvényében változhat, ld. D2 pont. Olyan pályázatok, programok nyújthatók be, melyek legalább 3 tevékenységet tartalmaznak az alábbi támogatható tevékenységek közül: 5. Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése 6. Természetes vizek mentén üzemeltetett szabad strandok turisztikai célú fejlesztése 7. Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása 8. Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése 9. Kikötık és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése 10. Helyi jelentıségő egyházi létesítmények, kegyhelyek fejlesztése 11. Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése 12. Golfpályák turisztikai célú fejlesztése 13. Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése 6

7 Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként bemutatóhelyek, látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Vízi turizmus fejlesztése: - Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése és megközelíthetıségük javítása (pl. tóba, folyóba való bejutáshoz lejárat építése; területrendezés, parkosítás, a tóhoz vezetı út építése a megközelíthetıség biztosítására; parkolók kiépítése; szemetes ládák elhelyezése; kerítésépítés; beléptetı rendszer kialakítása; tóparton játszótér, sportpályák létesítmények kialakítása; kiszolgáló létesítmények (WC, zuhanyzó) építése, felújítása) - Kikötık és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése - Vízi mentéshez szükséges technikai eszközök beszerzése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása - Kalandparkok kialakítása, fejlesztése - A téli és az extrém turizmust (pl. sziklamászás, barlangászat, vasalt utak) szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, (pl. sífelvonók, sípályák és kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések); - Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és országos jelentıségő, turisztikai célú kerékpárút-szakaszok kiépítése együttesen (azaz csak építés vagy csak szolgáltatás önállóan nem támogatható). o Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által valamennyi régióban meghirdetett Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázati felhívásokban megfogalmazott mőszaki-tartalmi feltételekkel összhangban. o A hatályos Útügyi Mőszaki elıírásoknak nem megfelelı, 5 évnél régebben épült kerékpárforgalmi létesítmények és azok mőtárgyainak szélesítése, a mőszaki elıírásoknak való megfelelést szolgáló fejlesztése is támogatható tevékenység. Szolgáltatások például: kerékpártárolók- és kölcsönzık, pihenık kialakítása kijelölt turisztikai célú kerékpárutak mentén az országos elıírásokhoz illeszkedıen Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése - Turisztikai célú keskeny nyomköző vasútvonalak (kisvasutak, erdei vasutak) felújítása, fejlesztése Golfpályák turisztikai célú fejlesztése - Nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas (18 lyukú, par 72-es) golfpályák kialakítása a kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel együtt Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése (100 ezer euró támogatás értékhatár felett, a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolva): - Borospincék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései; a borkészítés, szılımővelés, a borvidék hagyományait, mővészetét bemutató helyek kialakítása. - Pálinkafızdék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései: a pálinkát, mint hungaricumot, a pálinkakészítés hagyományait, módszereit megismertetı, kizárólag turisztikai célokat szolgáló kulturált bemutatóhelyek kialakítása és infrastrukturális fejlesztése Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a 100,000 Euró (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget meghaladó borturisztikai fejlesztések támogathatóak! 7

8 Szolgáltatásfejlesztés Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése Olyan turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, amelyek mőködése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötıdik. Például: A fejlesztendı attrakció látogatóira alapozó, de minden érdeklıdıt kiszolgáló vendéglátóhelyek fejlesztése Gumikerekő kisvasút beszerzése, mőködtetése Garantált programok biztosítása Kerékpárkölcsönzık, kerékpáros központok kialakítása C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek, amelyek a projekt elszámolható összköltségének maximum 35%-át tehetik ki: Vonzerıhöz kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding). (A kötelezıen megvalósítandó nyilvánosság biztosítását szolgáló marketingen felül.) A marketing tevékenységet a helyi TDM szervezet marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A projekt elszámolható összköltségének maximum 8%-a, de legfeljebb 60 millió forint számolható el ezen tevékenység keretében. Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása: a turisták tájékozódását és a látogathatóságot értékesítést segítı információs eszközök beszerzése és alkalmazása (pl. infó- és tájékoztató tábla rendszerek, elektronikus tájékoztató pontok, mobil- turisztikai információs rendszerek audio guide -rendszerek); Információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. minısítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló környezetterhelést csökkentı infrastruktúra kiépítése (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók, kerékpártárolók). A mőködést szolgáló egyéb funkciók (pl. mellékhelyiségek, személyzeti helyiségek, raktárterek) biztosítása, korszerősítése. A fejlesztések által érintett épületek energia-hatékony mőködését javító beruházások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására (pl. esıvíz, medencevíz újrahasznosítása, passzív házak). A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba történı bekapcsolása). Védett épületek felújítása Épületek azbesztmentesítése Gyógy- és egyéb fürdık fejlesztése esetén: Fürdı területén szabadtéri strandfejlesztés Meglévı fürdık technológiai korszerősítése (pl. kutak fúrása, felújítása, szellızı berendezések felújítása, kiépítése, medencék vízforgató berendezéssel történı ellátása vagy vízforgató berendezések szükségszerő cseréje, használt víz visszasajtolásával kapcsolatos berendezések kialakítása). 8

9 A fürdı területén kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységre alkalmas, egységes arculatú pavilonok építése. Gyógyvízzé minısítés. A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása esetén: Régészeti munkálatok az elıkészítési költségeken túlmenıen, amennyiben a projekt szakmai tartalmát a régészeti munkákkal bemutathatóvá váló, turisztikai hasznosításra alkalmas vonzerı jelenti. Tematikus utak kialakítása (a tematikus út részét képezı létesítmények felújításán, fejlesztésén kívüli tevékenységek) Kerékpáros turisztikai fejlesztések esetén: Országos jelentıségő, turisztikai célú kerékpárutak építése, kitáblázása Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése esetén: Az állomásokon kapcsolódó kiegészítı jellegő attrakciók és szolgáltatások kialakítása (pl. játszóterek, kerékpártárolók stb.) Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú fejlesztése esetén: Gyártási- feldolgozási technológiai fejlesztés csak olyan mértékig támogatható, mely a hagyományos módszerek megismerhetıségét és látogathatóságot szolgálja Köztéri mőalkotások megvalósítása a mellékletben található Útmutató kortárs köztéri mővészeti alkotásokhoz a turisztikai célú és a településkép javítását célzó fejlesztésekben alapján. C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezıen megvalósítandó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezıen megvalósítandó tevékenységek: Kerékpárbarát szolgáltatások A kötelezıen elıírt kerékpáros barát szolgáltatások keretében az alábbi fejlesztés, szolgáltatások biztosítása kötelezı: Zárt, biztonságos kerékpártároló, Kerékpárosoknak szóló információ Alapvetı szerviz egységcsomag Együttmőködési megállapodás a közelben lévı kerékpár szervizzel a szerviz jellegő szolgáltatások biztosítására, vagy szervízszolgáltatás biztosítása (helyszínre kiszálló, vasárnap is mőködı). Amennyiben a kötelezıen elıírt szolgáltatások már rendelkezésre állnak, akkor a projekt költségvetésébe betervezni nem kell, azonban meglétüket a projekt bemutatása során jelezni szükséges. A kerékpárparkolóknak, tárolóknak is meg kell felelniük az OTÉK és a hatályos UME elıírásainak. Akadálymentesítés Infrastruktúra fejlesztés esetén a projekt kötelezı eleme az akadálymentesítés, amely tartalmazza fizikai és info-kommunikációs hozzáférés biztosítását, az alábbiak szerint: 9

10 A pályázat keretében biztosítani kell az épület/terület megközelítésének, környezetének és bejáratának, valamennyi fogyatékossági csoportra (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) kiterjedı akadálymentesítését, és a beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelezı a fejlesztéssel érintett épület/épületrész/terület projektarányos akadálymentesítése, úgy hogy a beruházás egyes beavatkozási tevékenységeinek megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztés tárgya minden fogyatékossági csoport (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) számára akadálymentesen használható legyen. A projektarányos akadálymentesítés fogalma a pályázati útmutató F3. pontjában található. Kötelezı a szolgáltatás akadálymentes internetes elérhetıségének megvalósítása. Az akadálymentesítés keretében minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Segédlet az egyenlı esélyő hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentumban foglalt minimum-követelmények. Az egyéb szolgáltatások akadálymentesítése javasolt, de nem kötelezı. Mőemlékvédelem alatt álló épületek esetében az akadálymentesítés szintjét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által meghatározott mértékben kell megvalósítani, ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárások minél teljesebb körő betartására. A Segédlet az egyenlı esélyő hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentumnak való megfelelést a tervdokumentációt készítı tervezı mérnök, vagy rehabilitációs környezettervezı szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervezı szakértı 1 által a pályázati dokumentáció részét képezı minta szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. Amennyiben a szakvéleményt a tervdokumentációt készítı tervezı mérnök igazolja, a pályázó számára javasoljuk, hogy még a tervezési fázisban konzultáljon rehabilitációs környezettervezı szakmérnökkel vagy rehabilitációs környezettervezı szakértıvel. A pályázóknak a meglévı épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-mőszaki tervdokumentációkat az építészeti-mőszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirıl szóló 37/2007. (XII.29.) ÖTM rendelet figyelembevételével, az abban elıírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerő használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. A Segédlet az egyenlı esélyő hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentum letölthetı a honlapról, a Regionális Operatív Program pályázatainak ROP általános útmutatók résznél. Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek A projektgazda a támogatási döntéstıl számítva, a projekt megvalósítása során 125 millió forint vagy e feletti támogatási összeg esetén az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott módon, az annak mellékletét képezı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentumban szereplı III. számú kommunikációs 1 A rehabilitációs környezettervezı szakmérnökök/szakértık aktuális névjegyzéke, elérhetısége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. (Elérhetıség: Fıoldal» Esélyegyenlıség» Fogyatékosságügy» Akadálymentesítés). 10

11 csomagot, 125 millió forint alatti támogatási összeg esetén a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét képezı Arculati Kézikönyvben szereplı B típusú hirdetıtáblát, a projektzárást követıen pedig D típusú emlékeztetı táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kommunikációs tevékenység megkezdése elıtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közremőködı szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. Projektszintő könyvvizsgálat az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelıen C.1.4 Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország fejlesztési tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következı támogatási kategóriákra vonatkozó elıírások alapján valósíthatók meg: Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Gyógy- és egyéb fürdık minıségi fejlesztése A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. l) pontja 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. a), b), c) pontja regionális beruházási támogatás kulturális célú támogatás A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása vállalkozási tevékenység Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése; turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése; kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Amennyiben a projektgazda olyan alapítvány vagy egyesület, 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4.. l, pontja Regionális beruházási támogatás állami támogatásnak nem minısülı támogatás De minimis támogatás 11

12 amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet meghatározó befolyással rendelkezik, vagy olyan non-profit gazdasági társaság, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet többségi tulajdonnal rendelkezik Kisléptékő, tájegységi öko- és aktív turisztikai programok fejlesztése (a fentiek kivételével) Üzleti marketing tevékenység Profitorientált szervezet által végzett tevékenység (kivéve turisztikai célú kisvasutak fejlesztése) 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet 4. cs), f) pontja 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 4. p), q) pontja vagy regionális beruházási támogatás regionális támogatás átmeneti támogatás beruházási Regionális beruházási támogatás Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum D4 pontja tartalmazza. C2. Nem támogatható tevékenységek Nem támogathatók a C1. pont szerinti támogatható tevékenységek körébe nem esı tevékenységek, különösen: Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2 (ÚMVP) támogatási hatálya alá esı tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások lovasturisztikai fejlesztés vadászati és erdei turizmus horgászturizmus borturisztikai fejlesztés, amely nem haladja meg a 100,000 Euro (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget. Tematikus utak esetén üzemeltetést, fenntartást végzı szervezet/háttérintézmény kialakítása Kisléptékő, tájegységi öko- és aktív turisztikai programok fejlesztése esetén 1500 Egységjármő/nap forgalom alatti közúton, burkolt erdészeti, mezıgazdasági vagy önkormányzati úton megközelíthetı turisztikai attrakciókhoz vezetı kerékpárutak építése nem támogatható. Ez alól kivételt képez, amennyiben a teljesen új nyomvonalon (nem a 2 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 12

13 meglévı fenti úttípusokkal párhuzamosan futó) turisztikai vonzerıket, attraktív környezetben felfőzı kerékpárút kerül megvalósításra. Vízi közlekedési eszközök (pl. kishajók, motorcsónakok, jetski-k stb.) beszerzése Új turisztikai kisvasút-vonalak építése és a kisvasutak jármőbeszerzése C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetık elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok az Általános Feltételek c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. A regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott tevékenységekhez kapcsolódóan az Általános Feltételek c. dokumentum elıírásaitól eltérıen kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képezı, július 30-át követıen felmerülı, alábbiakban felsorolt költségek számolhatók el. C3.1. Elszámolható költségek típusai I Elıkészítési költségek 1. Projekt-elıkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog megszerzése II Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége (pl. jogi, nyilvánosság, tervellenır) Szakmai Egyéb 3. Építési (átalakítási, bıvítési, felújítási) költségek 4. Eszközbeszerzések költségei 5. Immateriális javak beszerzése 6. Általános költségek (projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitási, vezetési költsége) 7. ÁFA, valamint más adók, és közterhek 8. Tartalék C3.2 Nem elszámolható költségek A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el, különösen: olyan jármővek beszerzése, amelyek nem kizárólag turisták szállítására kerülnek felhasználásra. C3.3 A projekt költségvetés belsı korlátai Elszámolható költség típusa Amennyiben máshogy nem Maximális 13

14 I. Elıkészítési Költségek Projekt elıkészítés költsége, ezen belül: Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége jelöli a táblázat adott sora, a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva Legfeljebb 10+8 % melybıl a 10% csak terület és ingatlanvásárlásra költhetı, más elıkészítési tevékenységre nem elszámolható mérték 5 millió Ft Közbeszerzés költsége 1,5 % Terület- és ingatlanvásárlás költsége legfeljebb 10% II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülı szolgáltatások költsége, ezen belül: Mőszaki ellenır költsége 100 m Ft összes elszámolható költség alatt 5%, 100 m Ft összes elszámolható költség felett legfeljebb 2 % legfeljebb 12% Építési költségek legfeljebb 1,5 %-a Külön könyvvizsgálat költsége legfeljebb 0,5 % Közbeszerzésen kívüli, legfeljebb 0,5 % megvalósításhoz kapcsolódó jogi szolgáltatások igénybevételének költsége Nyilvánosság biztosításának legfeljebb 2 %, amelynek költsége legalább 50%-át a marketingterv részét képezı konkrét promóciós akciókra kell felhasználni. Üzleti marketingtevékenység költsége Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek (a projekt egészére vonatkozó elıkészítési, menedzsment, nyilvánosság stb. költségeket ide nem értve) Meglévı termál- és gyógyfürdık területén szabadtéri, nem 12 hónapon át használható fejlesztések. (Kizárólag abban az esetben támogatható önállóan, amennyiben a legfeljebb 8 % amelyet teljes egészében a marketingterv részét képezı konkrét promóciós akciókra kell felhasználni. legfeljebb 35% 100 mft összes elszámolható költség alatt legfeljebb 2 millió Ft 20 mft 60 mft 150 mft 14

15 fürdı nem rendelkezik szabadtéri medencével, de ez a fejlesztés alátámaszthatóan szükséges a kínálat komplexitásának megteremtéséhez) Építési költségek, ezen belül: Parkolók építése legfeljebb 5% Képzési költségek nem elszámolható A projekt költségvetése tekintetében megkülönböztetjük a projekt összköltségét és a projekt elszámolható összköltségét. A projektre javasolt támogatási összeg csökkenhet, amennyiben a projekt építési költségébıl számított fajlagos költségek meghaladják az alábbi mértékeket (mind új építés, mind felújítás esetén): mőemléki épület esetén Ft/m 2 + áfa nem mőemléki épület esetén: Ft/m 2 + áfa A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthetı projektelemenként történik. Amennyiben a projekt építési költségei speciális, és a pályázat célja szempontjából indokolható, a fentiekben jelzett értékeket meghaladó költségnövelı tényezıket (pl. magas talajvíz kezelése, sziklafalba való terjeszkedés, régészeti feltárás extra költségei stb.) tartalmaznak, akkor ezeket szövegesen be kell mutatni és a fajlagos költségeket ezen tételektıl megtisztítva is ki kell számolni és bemutatni. Amennyiben a projektgazda a projekt költségvetését a projekt komplexitásának bemutatása érdekében eleve úgy tervezte, hogy abban szerepelnek a projekt részét képezı, nem elszámolható költségek (amelyekre támogatást sem igényel), akkor azok nem kerülnek csökkentésre. Felhívjuk a pályázók / projektgazdák figyelmét, hogy a belsı arányok vizsgálata során az elıírt korlátok megtartásának ellenırzése két tizedes jegy pontosságig történik. C4. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális elıírások A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet, valamint regionális beruházás esetén az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 10. -ának (1) bekezdése szerint a projekt fizikai befejezését követı 5 évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése esetén a pályázónak a támogatott szolgáltatás legalább évi 7 hónapos üzemelését biztosítania kell. 15

16 C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális elıírások C5.1 Projekt területi szőkítése Jelen pályázati felhívás keretében fıszabályként olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek a Nyugat-dunántúli régió területén valósulnak meg. Ez alól csak különösen indokolt esetben, az Irányító Hatóság egyedi engedélye alapján van lehetıség kivételre. Az engedélyezés szükséges feltétele, hogy a projekt keretében természeténél fogva fizikailag oszthatatlan fejlesztés valósuljon meg, továbbá melynek hasznossága egyetlen régió területén történı megvalósítás esetén nem vagy csak csökkent mértékben állhat elı. Ha a fejlesztés tárgya a megvalósítás szempontjából két részre osztható, régióhatáron átnyúló projekt támogatása nem lehetséges. Kizárólag olyan régióhatáron átnyúló projekt támogatható, melynek régióhatáron átnyúló része is közvetlen és kimutatható haszonnal bír a támogató régió vonatkozásában. Ennek kimutatása a projektgazda feladata. Az Irányító Hatóság egyedi engedélyét a pályázat beadása elıtt minimum 1 hónappal az érintett Közremőködı Szervezet (jelen útmutató F.1. pontja) részére megküldött levél formájában kell kezdeményezni. A régión belül nem részesülhetnek támogatásban a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet településein tervezett projektek. C5.2 Egyéb speciális feltételek Egységes módszertan alapján megvalósíthatósági tanulmány készítése szükséges minden projekt esetén. A projekt közvetett hatásait is bemutató költség-haszon elemzés készítése szükséges (a megvalósíthatósági tanulmány részeként) Részletes marketingterv készítése szükséges minden projekt esetén (a megvalósíthatósági tanulmány részeként). Részletes üzemeltetési terv készítése szükséges minden projekt esetén (a megvalósíthatósági tanulmány részeként). A projektgazdának a projekt megvalósítási helyszínén amennyiben a településen mőködik - települési turisztikai egyesületi tagsággal (TDM tagság) rendelkeznie kell. A tervezett fejlesztésnél biztosítani kell a projekt helyszínénél található közkincs(ek) megközelíthetıségét és látogathatóságát a kivitelezési és fenntartási idıszakban is. Amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával, úgy a pályázatban foglalt tevékenységnek szerepelnie kell az IVS-ben, vagy illeszkednie kell az abban foglalt célokhoz. Egy pályázó jelen pályázati kiíráson belül ugyanazon projekt tekintetében csak egyszer részesülhet támogatásban. Az Országos Területrendezési Tervben szereplı nyomvonalhoz illeszkedı kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó pályázatok a többi kerékpárútfejlesztéshez képest elınyt élveznek A kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésére vonatkozó pályázatokban szereplı létesítményeknek meg kell felelniük a hatályos Útügyi Mőszaki elıírásoknak. A kerékpáros turisztikai szolgáltatások megvalósítása során a kedvezményezettek kötelesek az ÖM által elkészítésre kerülı Kerékpáros Turisztikai Koncepcióban szereplı 16

17 arculati és minıségi követelményeknek megfelelı projekteket megvalósítani és a térségi kerékpárosturisztikai koordinációs szervezetekkel együttmőködni A kerékpárosturisztikai projekteknek minden esetben kell térségi attrakciókra, kerékpárosbarát vállalkozói szolgáltatási kínálatra alapozott promóciós és marketingelemeket tartalmaznia. Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztését is tartalmazó, támogatást elnyert projekt zárójelentéséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás összeállításához, és benyújtásához szükséges információk, formanyomtatványok a honlapon (dokumentumok menüpont alatt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által üzemeltetett honlap) találhatók. A pályázat keretében kizárólag a Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és kerékpáros pihenıhelyek segédlethez illeszkedı kerékpár tárolók és parkolók kiépítése támogatható. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat elıkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelı Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelı pályázói kör meghatározása érdekében! Amennyiben a pályázatban országos közutat érintı engedélyköteles tevékenység található, az I. tv 29. (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetıt! Gyógy- és termálfürdı fejlesztéseknél: Amennyiben a többletkapacitás kialakítását eredményezı projektet OEP finanszírozással kívánják hasznosítani, ennek a projektnek csak akkor nyújtható támogatás, ha a pályázathoz csatolják az OEP befogadó nyilatkozatát. Alapfeltétel a termálvízbıl származó hulladékhı hasznosítása mőszakilag lehetséges esetben -, valamint a balneológiai célra használt víz korszerő technológiával történı kármentesítése. Borturizmus fejlesztése esetén: A fejlesztések kizárólag a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (IV. 3.) FVM rendeletben meghatározott borvidékeken található borutakhoz kapcsolódhatnak. A pályázó szervezet tagja kell legyen a borút egyesületek valamelyikének, és tagságát minimum az fenntartási idıszak végéig fenn kell tartani, melyre a pályázó szervezet kötelezettséget vállal. C5.3 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelıen rendezett tulajdoni viszonyokat a pályázó a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelıen biztosítja, igazolja. Jelen pont esetében a pályázó alatt a konzorciumi partnerét is érteni kell. 1. Az ingatlan a pályázó tulajdonában van. Ezt a pályázónak a tulajdoni lap benyújtásával szükséges igazolnia. 2. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó (kizárólagos) tulajdonában, és az ingatlan a pályázó tulajdonába kerül, támogatás akkor nyújtható, ha a pályázó pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi elıszerzıdéssel vagy azzal egyenértékő tulajdon átruházásról szóló elıszerzıdéssel, szerzıdéssel, vagy kétoldalú szándéknyilatkozattal 17

18 rendelkezik, amely alapján az elsı kifizetési kérelemig a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonos váltást a pályázónak a vonatkozó tulajdoni lap bemutatásával szükséges igazolnia, melyen a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. 3. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévı ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási idıszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelezı fenntartási idıszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A pályázónak határozott idıtartamú, legalább a fenntartási idıszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerzıdéssel kell rendelkeznie. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan idıre, de legalább a projekt-fenntartási idıszak végéig hatályos közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot. 4. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: pályázat benyújtásához: az állami vagyon kezelıjének a projekt benyújtásához történı hozzájárulását szükséges mellékelni a támogatási szerzıdés megkötéséhez: az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselıjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához, és a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselıjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerzıdés hatálya alatt de legalább a fenntartási idıszak végéig a fejlesztendı területet a pályázó rendelkezésére bocsátja. C6. Speciális kizáró okok C6.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok Nem ítélhetı meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) a számviteli jogszabályok szerint számított saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jogszabályban elıírt legkisebb mértéke alá csökkent; aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló vagy az adóbevallás alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) veszteségesen gazdálkodott (tehát lehetıség van pályázni abban az esetben is, ha a pályázó csupán az elızı pénzügyileg lezárt kettı év egyikében gazdálkodott nyereségesen); akinek vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tıkéje negatív volt; 18

19 aki legalább 2 lezárt üzleti évvel nem rendelkezı vállalkozás, és a tervezett beruházás 15%-a jegyzett tıkeként nem áll rendelkezésre. A pályázó személyére vonatkozó további kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontjában foglaltak érvényesek. C6.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok Nem ítélhetı meg, továbbá nem nyújtható támogatás: Kulturális turisztikai projekt esetében olyan típusú fejlesztésre, amelyet a 12/2009. (III. 27.) OKM rendelet keretében kapott támogatásból valósítottak meg. A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F2 pontjában foglaltak érvényesek. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája A projektgazda mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendı támogatás) részesül. D.2. Támogatás mértéke A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség %-a. Az egyes témakörökhöz tartozó maximális támogatási mértéket az alábbi táblázat tartalmazza. A 85/2004.(IV. 19.) számú az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló Korm. rendelet alapján a regionális beruházási támogatással megvalósítandó projektek attól függıen, hogy melyik statisztikai régió területén valósulnak meg, eltérı támogatási arányban részesülhetnek. Terméktípus / tevékenység Maximális támogatás mértéke Gyógy- és egyéb fürdık minıségi fejlesztése 30% kkv-k esetében 40% A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása nem vállalkozási célú tevékenység 85% A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható 30% hasznosítása vállalkozási célú tevékenység kkv-k esetében 40% Kisléptékő tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok 85% fejlesztése - nem vállalkozási célú tevékenység Amennyiben a projektgazda olyan alapítvány vagy egyesület, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet meghatározó befolyással rendelkezik, vagy olyan non-profit gazdasági társaság, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet többségi tulajdonnal rendelkezik: De minimis jogcímen igényelt támogatás esetén 85%, regionális beruházási támogatás esetén a projekt teljes elszámolható költségére vetítve 30% 19

20 Kisléptékő tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok fejlesztése - vállalkozási célú tevékenység 30% kkv-k esetében 40% Jelen útmutató vonatkozásában vállalkozási tevékenységnek a piacon más piaci szereplıkkel versenyezve kifejtett tényleges gazdasági tevékenységet tekintjük, függetlenül az azt végzı szervezet jogi státuszától. De minimis jogcímen igényelt támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az Általános Feltételek c. dokumentum D4. VII. pontjában lévı támogatási összegre vonatkozó korlátozást. Öko- és aktív turisztikai (természeti és környezeti értékek) kategóriába tartozó fejlesztések esetén, amennyiben a projektgazda olyan alapítvány vagy egyesület, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet meghatározó befolyással rendelkezik, vagy olyan non-profit gazdasági társaság, amelyben magánszemély vagy gazdálkodó szervezet többségi tulajdonnal rendelkezik, a támogatás mértéke a következık szerint alakul. A de minimis támogatási kategória értékhatáráig ( euró támogatás, a támogatási döntés napját megelızı hónap utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamon) 85%, annál magasabb támogatási igény esetén a teljes támogatásra regionális beruházási kategória szerint 30%. (Konzorcium esetén a fenti feltételnek megfelelı alapítvány és/vagy egyesület és/vagy nonprofit gazdasági társaság tagokra vonatkozik a feltétel.) Vállalkozási célú tevékenység a regionális támogatási térkép (85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet) alapján, jelen pályázatban meghatározott támogatási mértékkel támogatható, függetlenül a projektgazda személyétıl! Profitorientált gazdasági társaságok által végzett tevékenység (akár vállalkozási típusú, akár közcélú jellegő), legfeljebb a regionális támogatási térkép (85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet) alapján, jelen pályázatban meghatározott támogatási mértékkel támogatható (ez alól kivételt képeznek a turisztikai célú kisvasút fejlesztések projektgazdái)! Azon projekt esetében, amelyben többféle, eltérı intenzitással támogatott tevékenység kerül megvalósításra, a projekt összes elszámolható költségeire vetített átlagos támogatási arány az egyes tevékenységek projekten belüli aránya alapján kerül meghatározásra. Egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, regionális vagy helyi forrásból történik, tehát beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatásokat is - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó közösségi szabályban regionális beruházás esetén a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást. Az adott projektre vonatkozó támogatás mértékét a táblázatban jelzett mértékek és a fenti feltételek együttesen határozzák meg! D.3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhetı támogatás összege: Konstrukció neve Támogatás összege (M Ft) NYDOP /C Gyógy- és egyéb fürdık minıségi fejlesztése Min. Max. 20

21 NYDOP /D NYDOP /E A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása Kisléptékő tájegységi, öko- és aktív turisztikai programcsomagok fejlesztése D.4. Az önerı mértéke Az önrész összetételével kapcsolatos részletes elıírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum D1 pontja tartalmazza. Amennyiben a pályázó központi költségvetési szerv, akkor az önerı adott költségvetési szerv, vagy a felettes szerv költségvetésében történı rendelkezésre állását a felettes szerv (pl. szaktárca) kötelezettségvállalásra jogosult felsıvezetıje külön nyilatkozatban is kell, hogy rögzítse. A nyilatkozatot az E.4 pontban megjelöltek szerint kell csatolni. Amennyiben a nyilatkozat nem kerül csatolásra, illetve a hiánypótlás során sem kerül benyújtásra, akkor az E.2. pont (A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai) 10. kritériuma (a csatolt mellékletek köre teljes) szerint a pályázat elutasításra kerül. D.5. Elıleg mértéke Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehetı maximális elıleg mértéke a megítélt támogatás 40%-a. Az elılegigényléssel kapcsolatos általános elıírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum D2. pontja tartalmazza. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai Szempont A pályázat a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban került benyújtásra (1 eredeti + 2 másolati + CD/DVD lemez) A közzé tett kitöltı programmal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A pályázat a benyújtási határidın belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplı bélyegzı dátum tekintendı, mely nem lehet késıbbi a benyújtási határidınél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhetı támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhetı támogatási A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak 21

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Jelenleg elérhető pályázati konstrukciók: ÉMOP-2.1.1/B-12

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Támogatás összege. Támogatás mértéke

Támogatás összege. Támogatás mértéke Pályázati összefoglalás Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése (DAOP-2.1.2-11, DDOP-2.1.2-11, ÉAOP-2.1.2-11, ÉMOP-2.2.1-11) TERVEZET Alapvető cél A konstrukció célja a szálláshelyek szolgáltatási színvonalának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program keretében. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007/2.1.1.A.B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Váry Éva DAOP-2.1.3-12. DARFÜ Nonprofit Kft.

Váry Éva DAOP-2.1.3-12. DARFÜ Nonprofit Kft. DAOP-2.1.3-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése Váry Éva DARFÜ Nonprofit Kft. Mi is ez a tématerület? - A tuirsztikai

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. július

Pályázati figyelő 2012. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezet Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

A B C. 3 Igen 10 4 Nem 5

A B C. 3 Igen 10 4 Nem 5 1. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez 1. Abaúj Leader Egyesület 2. Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 3. Dél-Borsodi LEADER Egyesület 4. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben