Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program"

Átírás

1 Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht

2 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több olyan fontos értéket hordoz, amelyek jelentősége messze túlmutat a vidék határain. A kistérség jövőképében ezeknek az értékeknek a megőrzését és a kor követelményeinek megfelelő fejlesztését és hasznosítását kell megfogalmazni. A jövő Őrségében, az erdők, a rétek, a legelők és a kaszálógyümölcsösök együttesen alkotják az ember tájhasznosító munkája és a természet harmóniáját. Ebbe a környezetbe szervesen illeszkednek az ősi szeres településszerkezetű falvak, amelyek lakóházai, intézményei és gazdasági épületei egyaránt hordozzák a népi építészeti hagyományok jellegzetességeit. A kistérségben előállított termékek és szolgáltatások kivétel nélkül magas színvonalúak és számos közülük modellként szolgál a fenntartható fejlődésen alapuló térségfejlesztés elterjesztéséhez a megyében és a régióban. Az itt élők rendelkeznek a XXI. század gazdag külső és belső kapcsolatrendszeréhez való szoros kapcsolódás képességével, biztosított számukra az alkalmazásokhoz szükséges teljes technikai és infrastrukturális háttér, amely alapján méltán illethetjük a térséget az alábbi jelzővel: AZ ŐRSÉG A RÉGIÓ INTELLIGENS ZÖLD SZÍVE. A jövő Őrsége a régió meghatározó ökogazdálkodási központja, kapcsolódva a szomszédos kistérségekhez, és a szlovén, osztrák határmenti területekhez, a szelíd turizmus egyik vonzó célterülete. Olyan kistérség, amely számos szállal kapcsolódik a környezeti-, természeti-, gazdálkodási- és építészeti kutatásokat végző intézményekhez. A helyi közösség szereplői által megvalósított életmód és tájhasználat vonzó lakóhellyé és példa értékű mintaterületté teszi a vidéket. I.2. A kistérség területfejlesztési célkitűzései 1. Az elmaradottnak számító kistérség felzárkóztatása. 2. Az egyedülálló természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turisztikai lehetőségek kiaknázása. 3. A lakosság életminőségének javítása. 4. A természeti és kulturális értékek megóvása. 5. Humán erőforrás fejlesztése. 2

3 A célkitűzések eléréséhez prioritások (stratégiai programok) megfogalmazására és az egyes prioritások megvalósítását lehetővé tevő operatív programokra van szükség. I.3. Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Programjának szerkezete és célrendszere AZ ŐRSÉG A RÉGIÓ INTELLIGENS ZÖLD SZÍVE Az Őriszentpéteri Kistérség J ö v ő k é p e Az emberi igények és a természet harmóniájának megteremtése a kor követelményei szerint A t e r ü l e t f e j l e s z t é s i p r o g r a m s t r a t é g i a i c é l j a i Az elmaradott kistérség felzárkóztatása A turisztikai lehetőségek kiaknázása A lakosság életminőségének javítása A természeti és kulturális értékek megóvása Humán erőforrás fejlesztése S t r a t é g i a i p r o g r a m o k 1. prioritás A gazdaság versenyképességének növelése 2. prioritás Turizmusfejlesztés 3. prioritás Humánerőforrás fejlesztés 4. prioritás Az életminőség javítása O p e r a t í v p r o g r a m o k é s i n t é z k e d é s e k A kistérségek természetesen nem intakt egységként léteznek, hanem szervesen illeszkednek az őket körülvevő és lehetőségeiket meghatározó megyei, regionális, országos és nemzetközi környezetbe. Éppen ezért a jövőképet, a célrendszert és a stratégiai programokat egyaránt a külső környezet követelményihez igazítva kellett meghatározni. A Kistérségi Területfejlesztési Program megyei, regionális és nemzetközi keretrendszerét az 1. számú melléklet tartalmazza. 3

4 I.4. Natúrpark Program: az integrált vidékfejlesztés helyi modellje. Az Őriszentpéteri Kistérségben, a Phare CBC program segítségével, a 90-es évek második felétől elindítottak egy integrált vidékfejlesztési programot. A szomszédos Ausztriából átvett szóhasználattal a Natúrpark Program nevet kapta. A Natúrpark Program eddigi eredményeként több mint egymilliárd forint értékű projekt került megvalósításra, amelynek közel fele az Őrségben hasznosult. A többi a szomszédos Vendvidéken és a Zala megyei Kerka menti Natúrparkban. A program kapcsán további 600 millió forintnyi elnyert támogatás előkészítése van folyamatban, amely révén ez a program az elkövetkezendő évek egyik meghatározó vidékfejlesztési irányzata marad az érintett térségekben. Az Ausztriával és Szlovéniával együtt felépíthető hármashatár menti natúrpark elképzelés és stratégia pedig hosszú távon is meghatározza a fejlesztések fő irányait. A továbbiakban a megyei és a regionális területfejlesztési stratégiákhoz igazodó struktúrában tárgyaljuk a kistérségi fejlesztési programot, azonban jeleznünk kell, hogy ezek a prioritások és operatív programok az Őrség esetében egy integrált vidékfejlesztési koncepció részét képezik. Ennek a koncepciónak megalkották a stratégiai programját, meghatározták a fő célkitűzéseit és létrehozták azokat a térségi szerveződéseket, amelyek e program fejlesztését és menedzselését hivatottak ellátni. Az alábbiakban a natúrpark és a natúrparkhoz jelenleg kapcsolódó szervezeteket és tevékenységeiket foglaljuk össze: I. A NATÚRPARK meghatározása A natúrpark európai mintára létrehozott, nagy kiterjedésű terület, amely egységes kultúrtáj, egységes arculattal rendelkezik, a fenntartható fejlődés elvére alapuló komplex területfejlesztést valósít meg, léte a térség településeinek, vállalkozásainak és civil szervezeteinek együttműködésén alapszik, jogi személyiségű szervezete van. II. A NATÚRPARK célja A natúrparknak, mint területfejlesztési kategóriának célja, a fenntartható fejlődés elvére épülő komplex fejlesztés megvalósítása az érintett térségi szereplők által oly módon, hogy 4

5 biztosíthassa a népesség megtartását, a természet és az épített környezet összehangolt, magas minőségi színvonalú működését. A cél tehát: 1. Az értékvédelem, 2. A természetvédelem, 3. A vidékfejlesztés, 4. A településfejlesztés, 5. A környezeti nevelés, 6. A gazdasági és társadalmi szervezetek együttműködésének támogatása. Az Őrség- Vendvidék Natúrpark Egyesület Megalakulás: Az egyesület 1998-ban alakult (a VETÖSZ jogutódja) a térségi önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek részvételével. Jelenleg 47 tagja van. Az egyesület célkitűzése megegyezik az általános natúrparki célokkal. Az egyesület szervezete: KÖZGYŰLÉS ELNÖKSÉG (11 fő) Elnök 4 választott elnökségi tag Szakmai tagozatok elnökei Természet és környezetvédelmi Üdülési és turisztikai Erdő- és mezőgazdasági Vállalkozásfejlesztési Falumegújítási Néprajzi, kulturális TITKÁRSÁG NATÚRPARK TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KHT. 5

6 A NATÚRPARK TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Megalakulás: A Natúrpark Térségfejlesztési közhasznú Társaság május 3-án alakult. Alapítók: 1, Őrség- Vend vidék Naturpark Egyesület 2, Őrségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 3, Körmend Város Önkormányzata 4, Szentgotthárd Város Önkormányzata 5, Szombathelyi Erdészeti Részvénytársaság 6, Nyugat - Pannon Fejlesztési Részvénytársaság A Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Társaság célja: Az őriszentpéteri, a körmendi és a szentgotthárdi kistérségek területén, a fejlesztési elképzelések koordinálása abból a célból, hogy tevékenységével a térségben lakók életszínvonalának és a környezetnek összehangolt fejlődését elősegítse. A Kht. kiemelt feladata a térség európai integrációjának segítése, a szomszédos országokkal történő közös fejlesztési programok megvalósítása. Működési terület: A körmendi, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségek. Összesen 61 település, amelynek mintegy lakója van. A Natúrpark programban megindított főbb tevékenységek: A. Stratégiai tervezés projektek: A1. Térségi SAPARD program és akcióterv 6

7 A2. Turisztikai bázisok a natúrparkban A től induló Phare programok előkészítése B. Térségi Információs Rendszer fejlesztése projektek: B1. Számítástechnikai fejlesztések B2. Térségi honlap fejlesztése B3. Képzési program B4. ŐrségNet program C. Emberi erőforrás fejlesztés projektek: C2. Tanácsadás C2. Szomszédos országok tapasztalatainak átadása C3. Kulturális örökség védelme D. Vállalkozásfejlesztés projektek: D1. Fenntartható gazdálkodás D2. Turisztikai szálláskapacitás bővítés D3. Pályázati szaktanácsadás E. Önkormányzatok, falumegújítás projektek: E1. Települési rendezési tervek E2. Infrastrukturális fejlesztések E3. Képzések F. Térségi marketing projektek: F1. Információnyújtás F2. Térségi kiadványok F3. Nemzetközi határmenti rendezvények 7

8 II. Prioritások (Stratégiai programok). II.1. I. Prioritás: A gazdaság versenyképességének növelése. A prioritás indokolása A prioritás alapját az a helyzetfeltárásban ismertetett tény adja, hogy az Őrségben rendelkezésre áll szabad munkaerő, viszont a csekély számú gazdasági szereplő meglehetősen alacsony gazdasági aktivitást fejt ki. A gazdaságfejlesztés ezért a meglévő adottságokra alapozva elsősorban vállalkozásfejlesztési operatív programokat és intézkedéseket céloz meg. Versenyképes helyi vállalkozások nélkül a térség szétesik, és kizárólag ingázással vagy bérmunka jellegű tevékenységekkel kereshetik meg jövedelmüket az itt élők. A prioritás operatív programjai elsősorban a gazdasági tevékenységek technológiai fejlesztését és a termékek piacon való megjelenését segítik elő. A versenyképesség növelését másik oldalról a 3. prioritásként meghatározott emberi erőforrás fejlesztés támogatja. A prioritáshoz kapcsolódó fontosabb célkitűzések: A prioritáshoz kapcsolódó valamennyi operatív program célja az őrségi sajátosságokat is tartalmazó termékek és szolgáltatások kifejlesztése. A magas színvonalon előállított őrségi termékek és szolgáltatások elősegítik a vállalkozások versenyképességének erősödését. Fontos cél a kistérség gazdaságában az innovációs folyamatok felerősítése és a gazdaság szereplői közötti hálózati kapcsolatok kialakítása. Meghatározó, hogy a térség vállalkozásai megfelelő módon beágyazódjanak a megyei és a regionális gazdaságba. Az őrségi sajátosságok hangsúlyozása meghatározza a kistérség karakterét és erősíti az itt élők identitás tudatát. A helyi kis és középvállalkozások támogatása, egyben munkahelyteremtéssel is jár. Eredménymutatók: A vállalkozások számának növekedése. A jellegzetesen őrségi termékek és szolgáltatások számának és minőségének növekedése. A munkanélküliségi mutatók javulása. 8

9 Operatív programok, amelyek a prioritás megvalósítását segítik: 1. Operatív program. Az őrségi tájtermékekre és a kistérségi igényekre épülő vállalkozásfejlesztés. - Tájtermékek fejlesztése. - Kézműves programok. - Őrségi termékek piacra jutásának elősegítése. - Térségi szolgáltatások fejlesztése. 2. Operatív program. A helyi adottságokhoz igazodó mezőgazdálkodás és tájfenntartás. - Ökogazdálkodás. - Környezet- és természetbarát erdőgazdálkodás. - Tájfenntartó gazdálkodás. 3. Operatív program. Kistérségi információs hálózat fejlesztése. - Hálózatbővítés. - Központi adatbázis kialakítása és karbantartása. - Informatikai képzési program. II.2. II. Prioritás. Turizmusfejlesztés. A prioritás indokolása A helyzetelemzésből kiderült, hogy a térség egyik legfontosabb kitörési pontja a turizmus, azon belül is a természeti értékekre alapozó szelíd turizmus. Az Őrség idegenforgalmáról a határsávba történő beutazások korlátainak felszámolását követően, a 70-es évektől lehet beszélni. Az Őrség idegenforgalmi vonzerejét a táj viszonylagos háborítatlansága, természeti és tájképi értékei, népi építészeti emlékei, falusias jellege határozza meg. A falusi turizmus mint üdülési forma még nem eléggé terjedt el hazánkban. A fizetővendégszolgálat hálózatba bekapcsolt települések között is kevés a falu, ami a kiváló adottságú Őrségben sincs másként. A jövőben azonban ezek a települések a vadászat, lovaglás, horgászat, kulturális és kézműves táborok stb. fogadóterületei lehetnek. 9

10 Az Őrséget a magyarországi zöld turizmus egyik potenciális bázisának lehet tekinteni. A természeti értékek gazdagsága mellett lényeges vonzereje néprajzi értékeiben és különleges településszerkezetében van. Az Őrségben fenntartható turizmus szorosan összefonódik az első prioritásban megfogalmazott operatív programokkal, hiszen a tájhasználat során kialakuló kép és a helyi sajátos termékeket előállító vállalkozások meghatározzák a turizmus lehetőségeit. A prioritáshoz kapcsolódó fontosabb célkitűzések: Az operatív programok az Őrség számára kiemelten fontos gazdasági ág megerősítését célozzák. Az infrastrukturális háttér megteremtése mellett, a turisztikai szezon megnyújtása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése a feladat. Lényeges, hogy a jelenleginél jóval több helyi vállalkozás kapcsolódjon az ágazathoz, és számos család juthasson kiegészítő jövedelemhez, a turizmushoz kapcsolódva. Eredménymutatók: A turisztikai vállalkozások számának növekedése. A térségbe látogató turisták és az eltöltött vendégéjszakák számának növekedése. Tematikus túraútvonalak száma nő a térségben. A minőségi szálláshelyek számának növekedése. Tavaszi, őszi és téli programkínálat növekedése. A térségben található termálvíz turisztikai hasznosítása. Operatív programok, amelyek a prioritás megvalósítását segítik: 1. Operatív program. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése. - Turisztikai centrumok kialakítása. - Turisztikai infrastruktúra bővítése. 2. Operatív program. Turisztikai programkínálat bővítése. - Kulturális programok. - Termál program. 10

11 3. Operatív program. Turisztikai marketing. - Kistérségi marketing koordinációs szervezet működtetése. - Turisztikai kiadványok. - Internetes megjelenés. - Rendezvény- és konferenciaszervezés. 4. Operatív program. Ökoturizmus. - Kézművesség. - Kerékpáros turizmus. - Bakancsos turizmus. - Lovas turizmus. II.3. III. Prioritás. Humán erőforrások fejlesztése. A prioritás indokolása A prioritás a kistérség emberi erőforrásban szegény helyzetének felszámolását célozza meg. Mint a helyzetelemzésből kiderült, a térség iskolázottsági szintje a megyei és az országos szint alatt van. A demográfiai mutatók rosszak, a térség gyors elöregedését és fogyását prognosztizálják. A kistérségben egy fenntartható fejlődési program végrehajtásának a megfelelő minőségű humán kapacitás hiánya válhat a fő akadályává. Az emberi erőforrások hatása minden más prioritásra kimutatható, hiszen bármilyen fejlesztés végső soron a kistérség lakosságának érdekeit szolgálja. A megvalósult fejlesztéseket pedig csak a felkészült, azokat hatékonyan működtetni tudó helyi emberek által képzelhető el. A helyi közösségnek a tudás alapú társadalomhoz történő intenzív kapcsolódásra való képessége meghatározza a fejlesztési folyamatokat. A térség szociális elszigeteltségét és elmaradottságát csökkentve javítjuk az itt élők életminőségét. 11

12 A prioritáshoz kapcsolódó fontosabb célkitűzések: A stratégiai program fő célkitűzése a kistérség lakói számára biztosítani a kor követelményeinek megfelelő képességek és tudások megszerzését. A szociális ellátási hiányosságok felszámolása révén a demográfiai adottságokból fakadó fokozottabb szükségleteket kell kielégíteni. A fenntartható fejlődési programok előkészítéséhez és megvalósításához szükség van olyan külső szereplők bevonására, amelyek magas színvonalú tevékenységükkel kiegészítik az Őrségből hiányzó szellemi kapacitást, egyben bekapcsolják ezeket a programokat a hazai és nemzetközi vérkeringésbe. Eredménymutatók a jelenleginél magasabb képzettségi színvonal. a megyei és regionális átlagokhoz közeli szociális mutatók. a K+F tevékenységekhez kapcsolódó programok és intézmények száma. Operatív programok, amelyek a prioritás megvalósítását segítik: 1. Operatív program. Oktatás, képzés. - Az alapfokú oktatás feltételeinek javítása. - Felnőttképzés. 2. Operatív program. Egészségügyi és szociális ellátás. - Szakellátások körének bővítése. - Mentőállomás építése. - Idősek otthona létrehozása. 3. Operatív program. Az őrségi értékekre alapozó kutatás, fejlesztés. - Építészeti értékek kutatása. - Természet és környezetvédelem. - Néprajzi értékek kutatása. 12

13 II.4. IV. Prioritás. Az életminőség javítása. A prioritás indokolása Az Őrségben a környezet állapota kedvezőbb a megyei, vagy regionális átlagnál. Ez elsősorban a káros anyagokat kibocsátó létesítmények hiányának és a viszonylag alacsony népsűrűségnek köszönhető. A környezet jó állapota ideális adottsága az Őrségnek, mint egészséges lakóhelynek. Az itt élő közösség fennmaradása és fejlődése érdekében azonban biztosítani kell a XXI. században elvárható feltételeket. Ennek érdekében infrastrukturális beruházásokkal fejleszteni kell a külső és belső kapcsolatrendszert, biztosítani kell a korszerű közműellátást. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a kistérség egyedülálló értékei ne sérüljenek, hanem tovább gyarapodjanak. Az Őrség értékeinek fennmaradása a természet megóvása mellet a kulturális örökség megőrzése és megújítása révén lehetséges. Ehhez az egész közösség együttműködése szükséges. Az itt élők identitásának erősítése, az Őrségi értékek felvállalása és tudatos képviselete a civil szervezetek műhelyeiben és a családi élet mindennapjaiban folyhat legeredményesebben. Általános célok Az életminőséget befolyásoló környezeti tényezők állapotának javítása. A kistérség egyedülálló kulturális örökségének megőrzése. A helyi közösség identitásának fejlesztése. A kistérség népességmegtartó erejének, vonzóképességének növelése. Eredménymutatók: Gyorsabb és biztosabb kapcsolatrendszer a települések között és a szomszédos kistérségekkel. Az Őrségi hagyományokhoz illeszkedő településfejlesztés. A kistérség javuló bevándorlási egyenlege. Operatív programok, amelyek a prioritás megvalósítását segítik: 1. Operatív program. Közlekedési infrastruktúra javítása. - Összekötő úthálózat felújítása. - Belső úthálózat felújítása. 13

14 2. Operatív program. Közműellátottság javítása. - Csatornahálózat bővítése. - Hulladékkezelés javítása. - Gáz- és biomassza program. 3. Operatív program. Település rehabilitációs program. - Rendezési tervek elkészítése. - Faluközpontok rendbetétele. - Műemlékek és népi építészeti örökség karbantartása. - Új települési infrastruktúra kialakítása. 4. Operatív program. A kistérség sajátos hagyományainak ápolása, fejlesztése. - Az Őrségi civil szervezetek támogatása. - Térségi kulturális rendezvények szervezéséhez szükséges feltételek kialakítása. 14

15 III. Operatív programok I. Prioritás. A gazdaság versenyképességének növelése. 1. Operatív program. Az őrségi tájtermékekre és a kistérségi igényekre épülő vállalkozásfejlesztés. Az operatív program indoklása, háttere Az Őrség egy több szempontból is sajátos helyzetű kistérség. A meglévő természeti, néprajzi és építészeti értékek indokolttá tették, hogy a kistérség gyakorlatilag csaknem teljes területe nemzeti parkká váljon. Ebben a környezetben mindenfajta fejlesztési tevékenységnek figyelembe kell vennie a meglévő kormányzati szinten is elismert sajátosságokat. A kistérségben nincs olyan központi település, amely gazdasági szempontból meghatározó foglalkoztató bázis szerepet töltene be, és a sajátosságokból fakadóan ez a jövőben sem várható. Ebből az következik, hogy a kistérségben csak a helyi kisvállalkozások tudják felvállalni a meglévő munkaerő foglalkoztatását. Az operatív program abból az igényből indul ki, hogy a kistérségben szükség van olyan stabil kivállalkozásokra, amelyek biztosítják a helyi lakosság foglalkoztatását, és szolgáltatásaikkal kielégítik a helyiek és a turisták által támasztott igényeket. Másrészt a térség a megye és az ország elemei érdeke a meglévő értékek megőrzése, ezért ezeknek a vállalkozásoknak ezekre az értékekre és adottságokra kell markánsan építeniük. Ki kell használni azt a lehetőséget, hogy az Őrség közelében fontos termálközpontok vannak, vagy alakulnak a jövőben (Lenti, Moravske Toplice, Loipersdorf, Szentgotthárd), továbbá a szlovén és az osztrák piac is elérhető lehet megfelelő minőségű termékekkel és szolgáltatásokkal. Általános célok Sajátos térségi termékeket és szolgáltatásokat előállító kisvállalkozások megerősítése. Kistérségi munkanélküliség csökkentése. Az őrségi karaktert megjelenítő erősítő termékek fejlesztése. 15

16 Az intézkedések, melyek a program megvalósulását szolgálják: 1.1. Intézkedés. Tájtermékek fejlesztése. Az Őrség adottságaira alapozva elsősorban a mezőgazdasági termékek feldolgozására (gyümölcs, tökmagolaj, stb.), a fafeldolgozásra, és ezen termékek előállításához és értékesítéséhez szükséges szolgáltatásokat végző vállalkozások támogatására van ahhoz szükség, hogy jellegzetes tájtermékek jelenhessenek meg a piacon. Az intézkedés fontos eredménye a termékek megjelenésén felül az új munkahelyek teremtése. Fontos, és eddig kihasználatlan fejlesztési irány lehet a természetbarát építőanyagok előállítása, a beépítésükhöz szükséges eljárások és eszközök fejlesztése. Az intézkedés megvalósítása során a térségi vállalkozók kezdeményezéseit kell felkarolni, olyan projekteket kell támogatni, amelyek piaci oldalról is megalapozott üzleti tervet tudnak felmutatni. A Natúrpark Egyesület rendelkezik olyan védjeggyel, amely alkalmas lehet a tájtermékek megjelölésére és a minőség garantálását jelezheti. Jelenleg nem kidolgozott minden területen a védjegy odaítélésének kritériumrendszere, ezt mielőbb el kell végezni. Fontos, hogy a különböző térségi termékek egységes arculattal jelenjenek meg, a vállalkozások támogatásának ez is az egyik feltételét kell képeznie Intézkedés. Hagyományos kézműves mesterségek támogatása Az intézkedés az Őrség élő hagyományainak fenntartására alapszik. Jelenleg a fazekasság az egyetlen olyan kézműipari tevékenység, amellyel több tucat család is foglalkozik, elsősorban Magyarszombatfa környékén. A fazekasságot a szövés, a kópickötés és a fahordó készítés egészítheti ki a térségben. A kézműves program hozzájárul a kistérség kulturális értékeinek megőrzéséhez és a turisztikai termékkínálat fejlődéséhez egyaránt. A kézműves program keretében elő kell segíteni a vállalkozók ismereteinek bővítését, támogatni kell a termékek előállításához, tárolásához, eladásához szükséges infrastrukturális fejlesztések és eszközök beszerzését. El kell érni, hogy a térség kézművesei a közösség megbecsült tagjai legyenek, hiszen napi munkájuk révén ők a jellegzetes térségi kulturális örökség elsődleges művelői és leghatékonyabb fenntartói. 16

17 1.3. Intézkedés. Őrségi termékek piacra jutásának elősegítése. A kistérség gazdaságának egyik fejlesztési lehetősége a szomszédos gazdasági centrumokhoz kapcsolódó vállalkozások működésének támogatása. El kell érni, hogy a régióban kialakuló termálközpontokban megtalálhatóak legyenek a térség kézműves és tájtermékei. A Lenti gyógyfürdő és a Szentgotthárdi termálprogram kapcsán a térséghez nagyon közel találhatóak meg a potenciális felvevő piacok. A hármashatár natúrpark pedig a szlovén és az osztrák kapcsolatrendszer alapjait adja meg. Az intézkedés során olyan vállalkozásokat és vállalkozói elképzeléseket kell támogatni, amelyek a térség termékeit ezekre a most ki nem használt, de viszonylag könnyen elérhető piacokra bevezetik. Itt fontos lehet a szlovén-magyar, vagy az osztrák-magyar vegyesvállalatok kiemelt támogatása is. A vállalkozások számára információt, képzési programot adó és beruházási kedvezményeket kell biztosítani. Fontos azoknak a stabil partnerkapcsolatoknak a kialakítása, amelyek révén a speciális őrségi termékek biztonságosan eljuthatnak a célpiacokra Intézkedés. Térségi szolgáltatások fejlesztése. A kistérségben számos olyan szolgáltatás hiányzik részben vagy teljes egészében, amelyet az itt élők és az ide látogatók igényelnének. Ezek a szolgáltatások nem kötődnek feltétlenül a kistérség sajátos értékeihez, megerősödésük azonban a lakók által elvárt életvitel folytatását teszi lehetővé, vagy a turisták teljesebb kiszolgálását biztosítja. A szolgáltatások megjelenésének, vagy megerősítésének módszerei az általános vállalkozásfejlesztési eszközök alkalmazásával lehetségesek. A kistérségnek érdemes lenne a megyei vállalkozásélénkítésben érdekelt szervezetekkel egy strukturált együttműködési megállapodást kötni (Vállalkozói Központ, Nyugat- Pannon Fejlesztési Részvénytársaság, Kamarák). El kell érni azt, hogy az Őrségben is naprakész információkhoz és az alapvető ügyintézés gyors lehetőségéhez jussanak hozzá a vállalkozók. Célcsoport Helyi vállalkozások. Földrajzi lehatárolás A térség valamennyi települése. 17

18 A program eredménymutatói és hatásai A kistérségben megjelenő új vállalkozások Az őrségi termékek megjelenése és ismertté válása Az Őrség imázsának növekedése A kistérségi munkanélküliség csökkenése A program megvalósulását szolgáló lehetséges források A hazai vállalkozásfejlesztési alapok EU Strukturális Alapok Lehetséges menedzsment szervezet Natúrpark Térségfejlesztési Kht. Kapcsolódás más prioritásokhoz Az operatív program a Natúrpark Térségfejlesztési Programhoz szorosan kapcsolódik. Több a térségi termékek megjelenését támogató projekt valósult meg, vagy van előkészítés alatt. A II. prioritáshoz szervesen kapcsolódik az operatív program, hiszen a turizmus fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások és termékek előállítását eredményezi. A III. prioritás az emberi erőforrás minőségét növelve kapcsolódik a programhoz. A IV. prioritás operatív programjai segítik és a előkészítik a vállalkozások számára kedvezőbb infrastrukturális környezet kialakítását. 2. Operatív program. A helyi adottságokhoz igazodó mezőgazdálkodás és tájfenntartás. Az operatív program indoklása, háttere A kistérség egyik meghatározó értéke az a táji arculat, amely az elmúl századokban alakult ki, és napjainkban komoly veszély fenyegeti a fennmaradását. A nemzeti park egyik célja ennek a táji arculatnak a védelme, megőrzése. Azonban ezt pusztán a passzív védelem eszközeivel nem lehet biztosítani. Az Őrségben egy olyan kultúrtáj fenntartása a cél, amely rétek, legelők gyümölcsösök, szántók és erdők mozaikos szerkezetű rendszerét alkotják. Ezen a tájon ezer éve gazdálkodás folyik, és csak a fenntartható gazdálkodás folytatásával lehet biztosítani az egyedülállóan értékes környezet megőrzését. 18

19 A térség adottságai nem kedvezőek az intenzív mezőgazdálkodás számára. Az operatív program eredményeként, a táji adottságoknak megfelelő mező és erdőgazdálkodás révén fennmaradnak és fejlődnek a kistérségi értékek, minőségi alapanyagok biztosítása valósul meg a piacképes őrségi tájtermékek előállításához. A táj fenntartása a kistérségi turizmus és végső soron a helyi lakosság fennmaradásának is egyik meghatározó feltétele. Általános célok Az Őrség táji arculatának megőrzése. Az őrségi termékek alapanyagának előállítása. Az Őrségnek, Magyarország egyik ökogazdálkodási központtá fejlesztése. Az intézkedések, melyek a program megvalósulását szolgálják: 2.1. Intézkedés. Ökogazdálkodás. Az ökogazdálkodás számára a kistérség ideális feltételeket kínál. Az ökotermékek piaca egyelőre és várhatóan még hosszú ideig nem telített, Európában és Magyarországon egyre növekvő piac. A megyében és a régióban elsősorban a turisztikai centrumok részérő igény lenne megfelelő mennyiségben előállított ökotermékekre. Az Őrség sugározza magából annak az egészséges és tiszta környezetnek a lehetőségét, ahol hitelesen lehet előállítani az ökotermékeket. A térségben megjelentek azok a gazdálkodók, akik elkezdtek ezzel a kérdéssel a gyakorlatban is foglalkozni, azonban az előállított árumennyiség ritkán éri el a piaci méretet. A Phare CBC programhoz kapcsolódóan felépült egy bioplazma kisüzem, amely az ökogazdálkodáshoz szükséges növényi tápszert állít elő. Szintén e program keretében a Natúrpark Egyesület készít elő egy olyan ökoprogramot, amely külső szakértők bevonásával egy intenzív elméleti és gyakorlati oktatási programot fog megvalósítani az elkövetkező években. Az ökogazdálkodás támogatására azonban folyamatosan szükséges lesz, hiszen egy-egy gazdaság átállása minimum három esztendőt vesz igénybe 2.2. Intézkedés. Környezet- és természetbarát erdőgazdálkodás. A kistérség egyetlen jelentős természeti erőforrása a több mint 50%-ot meghaladó erdőterülete. A talaj és éghajlati adottságos is inkább az erdőgazdálkodásnak kedveznek, mint a szántóföldi növénytermesztésnek Az Őrségben a fa mindig is jövedelemforrást jelentett az itt élők számára. A térségben a jövőben csak az őshonos fafajok telepítése és a környezetbarát 19

20 gazdálkodási eljárások alkalmazása képzelhető el. Valószínűleg az őrségi erdőknek az átlagosnál is jobban megnő a jóléti, rekreációs szerepe. A parlagon maradó területeken ezzel együtt is érdemes megfontolni egy erősítési program megindítását, hiszen ez megfelel a táji adottságoknak. Az erdőtelepítés mellett a fa feldolgozást is célszerű fejleszteni. Olyan elsődleges és másodlagos fafeldolgozó kisüzemek támogatására van szükség, amelyek piacképes termékeikkel önállóan tudnak megjelenni, vagy csatlakozva a Nyugat- Dunántúli Faipari Klaszterhez, a nagyobb cégek beszállítóivá válhatnak. Fontos feladat a térségben jelenleg hulladékként kezelt erdőgazdasági melléktermékek hasznosítása Intézkedés. Tájfenntartó gazdálkodás. A ökogazdálkodás szigorú követelményeinek még az őrségben sem lehet minden hol megfelelni, ezért biztosan megmarad a területek jelentősebb része a hagyományos gazdálkodás számára. Az állattartás hagyományos fejlesztése esetén sem várható, hogy az összes rét, gyep, gazdasági művelés alá kerüljön, mindenképpen lesznek olyan területek, amelyeket más módon kell megőrizni. A gyenge őrségi szántók jelentős részén nem lehet gazdaságos növénytermesztésben gondolkodni. A biogazdálkodás is valószínűleg a szántóterület kisebb hányadát tudja csak lekötni akkor is, ha a biogazdálkodás jelentős fejlődésnek indul a térségben. Az intézkedés keretei között olyan jövedelmező mezőgazdasági tevékenységek fejlesztését is megcélzunk, ahol a szántóföldi hasznosítás nem élelmiszer alapanyag előállítást jelent. Ezek: biomassza termelés és hasznosítás, csemete, dísznövény, karácsonyfa termesztés fejlesztése, vadgazdálkodás fejlesztése. Az Őrségi falvak képéhez hozzátartoznak a telkek végéhez csatlakozó régi gyümölcsösök. Mára veszélybe kerültek a korábban a tájban jellemző külterjes kaszáló-gyümölcsösök. A térségben számtalan külterjes és hazánkban szinte csak itt honos gyömölcsfajta van, mely elöregedett vagy részben felszámolt gyümölcsösben található. Az intézkedés egy gyümőlcstelepítési programot is tartalmaz. Célcsoport A program a kistérség föld és erdőtulajdonosait célozza meg 20

21 Földrajzi lehatárolása A kistérség minden települését érinti A program eredménye és várható hatása Piacképes termékék térségi termékek megjelenése Munkanélküliség csökkenése Őrség imázs megerősödése A program megvalósulását szolgáló lehetséges források Állami támogatás EU Strukturális alapok Vállalkozói tőke Lehetséges menedzsment szervezet Natúrpark Kht. Nemzeti Park Erdőgazdaság Kapcsolódása más prioritásokhoz Az operatív program a Natúrpark Térségfejlesztési Programhoz szorosan kapcsolódik. Több a térségi termékek megjelenését támogató projekt valósult meg, vagy van előkészítés alatt. A II. prioritáshoz szervesen kapcsolódik az operatív program, hiszen a turizmus fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások és termékek előállítását eredményezi. A III. prioritás az emberi erőforrás minőségét növelve kapcsolódik a programhoz A IV. prioritás operatív programjai segítik és előkészítik a vállalkozások számára kedvezőbb infrastrukturális környezet kialakítását. 3. Operatív program. Kistérségi információs hálózat fejlesztése. Az operatív program indoklása, háttere Az Őriszentpéteri Kistérségben az informatikai eszközökkel való ellátottság a hátrányos kistérségi státuszból adódóan is a régiós értékeknél jóval szerényebb. Az önkormányzatok számítógépekkel való felszereltsége változatos, de szegényes képet mutat. A régiós 21

22 arányokkal ellentétben itt túlsúlyban van a 486-os, illetve az alatti PC-k csoportja. Ráadásul ezen a csoporton belül is jócskán akad 286-os gép, de ehhez ide soroltuk azokat az önkormányzatokat is, ahol egyáltalán nincs számítógép. A legkorszerűbb számítógépeket (500 MHz felett) csak azokban az önkormányzatokban találhatjuk meg, melyek részesültek az ŐrségNET program keretében a pályázati úton elnyert számítógépekből (Bajánsenye, Hegyhátszentjakab, Ivánc, Felsőmarác, Őriszentpéter, Őrimagyarósd, Pankasz). A 2000-ben beindított ŐrségNET program eredményeként 10 korszerű multimédiás személyi számítógép került a térségbe és lezajlott egy informatikai képzési program is. A központi adatbázis kiépítése jelenleg is folyik. Az alap-informatikai és telekommunikációs eszközök közül egyedül a telefonvonal biztosított minden település önkormányzati hivatalában. A fax készülékek elterjedése egyelőre csak a körjegyzőségekben és a nagyobb lélekszámú (>300 fő) települések esetén figyelhető meg. Pillanatnyilag a számítógép adta lehetőségek kihasználása a minimális funkciókra korlátozódik (szövegszerkesztés, számviteli programok kezelése, egyszerűbb adatbázisok). Az igény mindenképpen megvan a lehetőségek komplexebb kihasználására, azonban a legtöbb helyen hiányzik a szükséges szakértelem és a megfelelő infrastruktúra is. Az új lehetőségek elérése közül mindenképpen az Internet használat, az elektronikus levelezés a legvonzóbb. Az információáramlás a kistérségben ma még inkább nevezhető informálisnak, mint formalizáltnak. A formalizált információk elérésének igénye abból fakad, hogy a térségi szereplők (különösen itt vidéken) részletesebben és pontosabban; gyorsabban és eredményesebben szeretnének az információhoz hozzáférni. A hálózat nyújtotta lehetőségek közül különösen fontos a területfejlesztéshez kapcsolódó információk, pályázati lehetőségek figyelése; a marketing és turisztikai információs adatbázisok elérhetővé tétele; rendezvény időpontok, programajánlatok megjelenítése. Mindemellett szerepet kap a térségi szereplők közti kommunikáció felgyorsulásának a lehetősége is. Általános célok Az elmaradott kistérség gyorsabb felzárkóztatása. A pályázati lehetőségek jobb kihasználása. A gazdasági kapcsolatok élénkítése. 22

23 Bekapcsolni a kistérség gazdaságát a régió vérkeringésébe. Humán erőforrás fejlesztés. Térségi marketing. Az intézkedések, melyek a program megvalósulását szolgálják: 3.1. Intézkedés. Hálózatbővítés. A kistérség jelenlegi informatikai eszközökkel való ellátottsága nem mindenhol alkalmas egy informatikai hálózat üzemeltetésére. Az alap infrastruktúra fejletlen, nem kiépített, így a telekommunikációs hálózat fejlesztése (ISDN vagy korszerűbb kommunikációs kapcsolat) a program nélkülözhetetlen része. A jelenleg rendelkezésre álló 10 korszerű számítógép a kistérség 7 településén a kiépítendő kistérségi információs hálózat vázaként működhet, de újabb gépek beszerzése a rendszer bővítése szempontjából elengedhetetlen. Az eddigi számítógépek önkormányzati hivatalokban kerültek elhelyezésre főként a hivatalok mindennapi munkájának a megkönnyítése érdekében. A hálózat eredményes működése szempontjából azonban rendkívül fontos a vállalkozások, civil szervezetek, szállásadók irányába történő bővítés. Elsőként a nagyobb, látogatottabb turisztikai központok (Szalafő, Hegyhátszentjakab, Magyarszombatfa) és a fejlettebb gazdasággal rendelkező települések (Őriszentpéter, Ivánc, Hegyhátszentjakab) hálózatba integrálása történhet meg, majd fokozatosan következhetnek a gazdasági és turisztikai szempontból kevésbé felértékelt települések gazdasági és civil szereplői Intézkedés. Központi adatbázis kialakítása és karbantartása. A kistérségről készült eddigi ismeretterjesztő kiadványokban, tanulmányokban, felmérésekben különböző szempontok szerint kerültek rendszerezésre a kistérségről szóló információk. Ezeknek a kiadványoknak a korlátozott elérhetősége nehézkessé teszi a kívánt információkhoz való hozzáférést. Az Internet és az ŐrségNET kistérségi információs hálózat lehetőségei és az információs igények kézenfekvővé teszik a kistérségi elektronikus adatbázis kialakítását. Az adatbázisban az információk tematikailag rendszerezve, különböző szempontok szerinti keresőprogramokkal gyorsan és könnyen hozzáférhetővé és elérhetővé válnak valamennyi térségi szereplő számára. Az adatbázis fontosabb komponensei: - Civil szervezetek adatbázisa o térségi civil szervezetek adatai (általános adatok: név, cím, elérhetőségek, rövid leírások, stb.) 23

24 o megyei, regionális szervezetek adatai o pályázati figyelőszolgálat (aktuális, friss pályázati figyelőszolgálat különböző hasznos tippekkel, magyarázatokkal) o jogszabálygyűjtemény (folyamatosan karbantartott és frissített, a civil szervezetekre vonatkozó jogi szabályozási háttér) o linkgyűjtemény (mind belföldi, mind külföldi kapcsolódásokkal) o tanácsadás a civil szervezetek hatékonyabb működéséhez o fejlesztési, továbblépési ötletek, kistérségi, regionális fejlesztési tervek o különböző fórumok, rendezvények, érdekességek leírása - Önkormányzati adatbázis o térségi önkormányzatok adatbázisai főként általános adatokkal o megyei önkormányzati hivatalok, költségvetési szervezetek adatai, leírása o pályázatfigyelő szolgálat (önkormányzatok számára szükséges források vizsgálatával, pályázatok magyarázatával) o lakosságot érintő önkormányzati munkafolyamatok pontos leírásai, folyamatos tájékoztatás (pl.: szennyvíz-, gázprogram, stb.) o közmeghallgatások, fogadóórák, kiállítások, művészeti programok kínálatának megjelenítése o önkormányzatok működési területein lévő egyházak, közintézmények, orvosok, stb. adatbázisa - Vállalkozói adatbázis o vállalkozói lista (név, cím, elérhetőségi adatok) különböző rendszerek szerint rendezve (név, működési terület, tevékenységi körök, stb.) o vállalkozókat érintő rendezvényekről, fórumokról való tájékoztatás o forrástérkép, forrásszerzés a hatékonyabb, fokozottabb működés elérése érdekében o tapasztalatok átvétele a különböző EU tagországokban működő vállalkozásoktól o linkgyűjtemény (belföldi, külföldi egyaránt) 24

25 - Térségfejlesztési adatbázis o elkészült tanulmányok elektronikus úton való publikálása o lezárt fejlesztési projektek bemutatása, leírása o folyamatban lévő fejlesztések ismertetése o projektfeltáró kérdőívek készítése o térségi, regionális fejlesztési elképzelések leírása, helyi szintre történő megvalósítási javaslatokkal, ötletekkel o teljes körű pályázati figyelő (állandó frissítéssel) o térségi, regionális, országos, nemzetközi rendezvények, ezek bemutatása, ajánlása o linkgyűjtemény (külföldi szervezetekkel kibővítve) o térségfejlesztésben érdekelt, térségfejlesztéssel foglalkozó vállalkozások, szervezetek leírása, bemutatása o megyei és regionális térségfejlesztő központok bemutatása - Turisztikai adatbázis o helytörténeti kiállítások, múzeumok, faluházak ismertetése (hang, képanyaggal egyaránt) o térségi értékek bemutatása az ide ellátogató turisták számára (képekkel) o turizmushoz kapcsolódó elkészült szakdolgozatok, a főiskolai hallgatók tanulmányaikhoz segítségül o linkgyűjtemény (belföldi, külföldi mintapéldákkal) - Természetvédelmi adatbázis o Őrségi Nemzeti Park létrehozásához kapcsolódó források o védett természeti értékek kép és hanganyaggal történő illusztrálása, bővebb bemutatása (mind növények, mind állatokat beleértve) o természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos jogi dokumentumok (törvények, jogszabályok) leírása, magyarázata o a természet védelmének érdekében különböző propagandaanyagok, bemutatók készítése a lakosság számára 25

26 - EU adatbázis o EU kialakulása, munkavégzése, létrejöttének okai a kezdetektől napjainkig (alapító dokumentációk, munkafolyamatok leírása, magyarázata, stb.) o Magyarország EU csatlakozással kapcsolatos információi, dokumentumai, szerződései (jövőben folyamatos frissítéssel, naprakész információkkal) o EU támogatási programok (Phare, Sapard, EU5, stb.) részletezése o linkgyűjtemény 3.3. Intézkedés. Informatikai képzési program. A hivatali alkalmazottak informatikai felkészültségéről az állapítható meg, hogy egyrészt nem rendelkeznek megfelelő számítástechnikai képesítéssel, másrészt pedig a gyakorlatban is csak a jól bejáratott rutinfeladatokat képesek elvégezni és bármilyen egyszerűbb hibajelenség is több órás fennakadást eredményezhet a munkában. Informatikai szakember alkalmazását ezek az önkormányzatok nem engedhetik meg maguknak, így egyszerűbb hibáknál is ismerősökhöz, illetve a szakszervizhez fordulnak. Mindez időkiesést, illetve indokolatlanul magas költségeket eredményez. Üdvözlendő az Őrség-Vendvidék Natúrpark Egyesület EU Információs Iroda projektje, amelynek kapcsán egy informatikai képzési program is megvalósult a kistérségben. A jövőben még több ilyen képzési program megvalósítása szükséges, hogy a térségi szereplők elsajátíthassák a kor technikai színvonala által megkövetelt ismereteket, képesek legyenek kihasználni a kistérségi információs hálózat nyújtotta előnyöket. Célcsoportok Valamennyi térségi szereplő (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, magánszemélyek, szállásadók, stb.) Földrajzi lehatárolás Az egész kistérség területe, szomszédos kistérségek. 26

27 A program várható eredménye, hatása Az egész Őrséget behálózó infokommunikációs hálózat, melyhez a legtöbb térségi szereplő csatlakozott. A kistérséget érintő valamennyi információt tartalmazó jól strukturált adatbázis. Megfelelős színvonalú informatikai ismeretekkel rendelkező térségi szereplők. Hatékonyabb térségi gazdaság. Fejlettebb belső és külső térségi kapcsolatok. Idegenforgalom fejlődése. A program megvalósulását szolgáló lehetséges források Helyi és regionális források, Informatikai minisztérium támogatása, EU Csatlakozási Alapok Lehetséges menedzsment szervezet Natúrpark Térségfejlesztési Kht., Teleházak, Kapcsolódása más prioritásokhoz Az operatív program a Natúrparkt Térségfejlesztési Programhoz szorosan kapcsolódik. A térségben a Natúrparkk Kht. elindította az ŐrségNet programot. A II. prioritáshoz szervesen kapcsolódik az operatív program, hiszen a turizmus fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások előállítását eredményezi. A III. prioritás az emberi erőforrás minőségét növelve kapcsolódik a programhoz A IV. prioritás operatív programjai segítik és a előkészítik a vállalkozások számára kedvezőbb infrastrukturális környezet kialakítását. 27

28 II. Prioritás. Turizmusfejlesztés. 1. Operatív program. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése. Az operatív program indoklása, háttere A turisztikai lehetőségek jobb kiaknázása érdekében fontos a turisztikai infrastruktúra bővítése. A kiváló turisztikai adottságokkal (látnivalókban gazdag természeti környezett, egyedi épített örökség, sajátságos településszerkezet) rendelkező kistérség turisztikai infrastruktúrája még hiányos, kiépítetlen, illetve nem megfelelő minőségi színvonalú. Ahhoz, hogy a turizmus jövedelmező ágazattá váljon, meg kell teremteni az alapvető turisztikai infrastruktúrát, ezért az operatív program célja a turisztikai infrastruktúra megfelelő szintű kiépítése, a meglévő infrastruktúra minőségének javítása és a kiegészítő szolgáltatások színvonalának fejlesztése. Általános célok Új turisztikai termékek kifejlesztése. A meglévő infrastruktúra minőségének javítása. A turisztikai programkínálat javítása. Az intézkedések, melyek a program megvalósulását szolgálják: 1.1. Intézkedés. Turisztikai centrumok kialakítása. Az intézkedés egy turisztikai termékhez kapcsolódó komplex szolgáltatásfejlesztést foglal magába. Olyan új szabadidő hasznosítási lehetőségek jelennek meg ezáltal egy-egy helyen amely egész napra tartalmas programokat biztosítanak az ide látogatóknak. Ez sportpályák, úszómedencék építésével, illetve állandó kulturális programok, különféle szolgáltatások telepítésével képzelhető el. A Natúrpark turizmusfejlesztési program keretében létesülő 4 ökocentrum közül az egyik Magyarszombatfán épül. A magyarszombatfai Erdei falu program egy 4 ha-os területen valósul meg a település határában, az Öreghegyen, közel a Magyar- Szlovén határátkelőhöz. A program keretében egy nagyobb központi épület létesül hagyományos építészeti technikával, természetes építőanyagokból (fa, vályogtégla), mely információs központként, a hagyományos őrségi ételeket és az egészséges táplálkozás alapjául szolgáló ételeket egyaránt kínáló étteremként és turistaszállásként is funkcionál. A szintén az Őrségre jellemző népi építészeti hagyományok formavilágát tükröző különböző fa- és 28

29 vályogtechnikákkal megvalósítandó falu, mint öko- és agroturista központ szerteágazó programlehetőségeket kínál: - a hajdan volt honos mesterségek megismertetését és gyakorlását teszik lehetővé szakemberek irányítása mellett: - A biokertészet keretében intenzív gombaházak építése. - Az aktív pihenést szolgálják a létesítendő sportpályák (tenisz-, kosár-, íjászpálya, szauna). - Az egészséges életmód megismertetését szolgálja a természetgyógyászati központ létesítése, életmódtáborok szervezése. - A közösségi nagy faluház kulturális, folklór és képzőművészeti programok megszervezésére is lehetőséget ad. - Környezetvédelmi táborok szervezése. - Intenzív gyógynövénytermesztő területek kijelölése és működtetése. - Őshonos ellenálló gyümölcs- és szőlőfajták szaporítása és telepítése. Az intézkedés célja a szabadidős központok létrehozásával a tartózkodási idő meghosszabbítása és a vendégek elégedettségének fokozása Intézkedés. Turisztikai infrastruktúra bővítése. Az intézkedés a turisztikai infrastruktúra minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza. A Nemzeti Parkba látogató turisták nagy része a zöld turizmust részesíti előnyben és a térségben a természet közeliség élményét nyújtó megismerési módokat keresi. Másik oldalról a Natúrpark stratégiai elképzelései között is a szelíd-, ill. az ökoturizmus favorizált. A térség adottságait, lehetőségeit kiaknázó infrastruktúra kiépítettsége azonban hiányos, a meglévő minőségi színvonala pedig nem mindenhol megfelelő. Tanösvények, kerékpáros és gyalogos túra utak, sportpályák kijelölésével és építésével, illetve a szálláshelyek körülményeinek javításával, komfortfokának növelésével és egységes minősítési rendszer bevezetésével kellene a hiányosságokat orvosolni. A kerékpár útvonal kialakításánál a realitásokból kell kiindulni. Abból, hogy a jelenlegi gazdasági környezet nem teszi lehetővé az egész térséget behálózó kerékpárút építését. Az önkormányzatoknak erre nincs forrásuk, ezért az útvonal egy részét alacsony forgalmú közutakon, másik részét pedig olyan jó minőségű erdei utakon kell vezetni, ahol a különleges szépségű erdők között kanyargó út felejthetetlen élményt kínál. Javasolt lehetséges útvonalak még az erdészeti magánutak és a települések közti, felújításra szoruló régebbi utak, illetve a 29

30 Zalalövőt a szlovéniai Hodossal összekötő régi vasúti töltés, melynek kerékpárúttá történő kiépítésére elkészültek az engedélyezési tervek. A kerékpáros és gyalogos túra útvonalak kialakításánál fontos szempont még a megfelelő tájékoztatást szolgáló táblarendszer kiépítése is. A turisztikai termékekhez kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra hiányosságai vagy fejletlensége miatt a turisztikai minőség szenved csorbát. Sok helyen hiányoznak vagy nem megfelelő színvonalúak a vizesblokkok, nem megoldott a parkolás, a szemétgyűjtés, nincs büfé. Az említett kiszolgáló infrastruktúra kiépítése elengedhetetlen. Az idegenforgalmi attrakciók mellől gyakran hiányoznak az ismeretterjesztő információs táblák, valamint a turisták tájékozódását szolgáló útjelző táblák. A táblarendszer kiépítése egységes formában és felépítésben lenne kívánatos. Célcsoport Helyi vállalkozások, magánszemélyek, múzeumok, önkormányzatok, szállásadók. Földrajzi lehatárolás Az egész kistérség területét érinti, kiemelten a Vadása körzete, Őriszentpéter, Szalafő, Bajánsenye, Magyarszombatfa. A program várható eredménye, hatása Szabadidő központok és komplex turisztikai termékek megjelenése. A tájékozódást és az ismeretterjesztést szolgáló egységes táblarendszer. Új tematikus útvonalak és kerékpáros utak. Javuló turisztikai minőség. Az idegenforgalom fellendülése. A tartózkodási idő meghosszabbodása. A helyi gazdaság erősödése. A program megvalósulását szolgáló lehetséges források Regionális források, PHARE. Lehetséges menedzsment szervezet ŐÖTT, Natúrpark Kht. 30

31 Kapcsolódás más prioritásokhoz Az operatív program kapcsolódik a Natúrpark Térségfejlesztési programhoz, több fontos projekt előkészítési szakaszban van. Az I. prioritás kapcsán létrejövő termékek és szolgáltatások az itt létrejövő infrastruktúra segítségével kerülnek hatékonyabban a turistákhoz. A III. prioritás az emberi tényező szerepét erősíti, a IV. prioritás az általános feltételeket javítva segíti az operatív programot. 2. Operatív program. Turisztikai programkínálat bővítése. Az operatív program indoklása, háttere Az Őrségbe látogatók legnagyobb része számára a természeti környezet és a kulturális örökség a legfontosabb vonzerő. A táj, az élővilág és az építészeti értékek valóban szépek, de a turisták számára nem képesek egész hetes programkínálatot jelenteni. Az itt eltöltött idő változatosabbá tételéhez óriási szükség van más sport, kulturális és szabadidős programokra, rendezvényekre. Általános célok A vendégek elégedettségének biztosítása. A tartózkodási idő meghosszabbítása. A vendégek a következő években is visszalátogassanak. Az Őrség turisztikai felértékelése. Az intézkedések, melyek a program megvalósulását szolgálják: 2.1. Intézkedés. Kulturális programok. Az Őrség program kínálatának leggyengébb pontja a kulturális programok szervezése. A térségbe látogató kirándulók napközben a vízparton pihennek, kirándulnak, megtekintik műemlékeinket, kiállításainkat. Estére azonban csak a vidéki élet sivárságával ismerkedhetnek. Nincsenek kulturális programok egyáltalán bármilyen program, még mozi előadások sem. A vidéki kiskocsmák korai zárásukkal és minden egyéb tartozékukkal képtelenek betölteni ezt az űrt. Pedig éppen ez az a terület, ahol meg lehetne fogni a turistát. Az intézkedés színhelye az őrségi települések művelődési házai és szabadtéri színpadai mellett az őriszentpéteri TeleHáz lehet. A Teleház a profiljába teljes mértékben illeszkedő tartalmas kulturális program kínálattal és program elképzelésekkel rendelkezik a nyári hónapokra. A program első, már bejáratott rendezvénye a Virágzás Napjai kulturális- 31

32 művészeti fesztivál megrendezése Pünkösdkor. Ezt követően a Hétrét Színházi Esték rendezvénysorozat biztosít színvonalas kulturális programot július elejétől augusztus közepéig, végéig a hétvégéken. Ennek során alternatív színházi társulatok előadásai szórakoztatják a közönséget, de a zenés műsorok, koncertek sem hiányoznak a programból. A nyári kulturális programok keretrendezvényeként augusztus második felében valamely perem kultúra mutatkozik be egy egyhetes kulturális tábor keretében. A tábor programkínálata rendkívül gazdag, elejétől a végéig kitölti a neki szánt időt. Szerepel benne kulturális és irodalmi előadás, nyelvoktatás, tánctanítás, filmvetítés és táncház, de jut idő a Natúrpark turisztikai látványosságainak megismerésére is. Az intézkedés a meglévő kulturális programok fenntartására és új programok beindítására irányul, célja a tartalmasabb programokkal a vendégek elégedettségének fokozása, az itt eltöltött idő meghosszabbítása, a vendégek visszacsalogatása a következő években és nem utolsó sorban az őrségi hagyományok ápolása Intézkedés. Termál program. Az Őrség elsősorban szezonális turisztikai vonzerővel rendelkezik, a hidegebb időkben is vonzerőt jelentő kapacitásai jelenleg még kiaknázatlanok. Másrészről a térség gazdag, jó minőségű, jelentős gyógyászati értékű kiaknázatlan termál vízkinccsel rendelkezik. Kutatófúrásokat több településen is végeztek, de a kutak kialakítása és a termelés beindítása a szükséges források híján eddig elmaradt. A hévíz a turisztikai célú hasznosítás mellett alkalmas a kommunális melegvíz ellátásra és mezőgazdasági célú alkalmazásra is (fóliák, melegházak fűtése). A termál program alkalmas lenne a szezonalitásban jelentkező egyensúlytalanság helyrebillentésére. Ez azért is fontos, mivel szálláshelyeinek nagy része a téli hónapokban is alkalmas vendégek fogadására, így megszűnnének a kihasználatlan kapacitások. A téli turizmus meghonosítása további lendületet adhat a térség gazdaságának. Célcsoportok Helyi önkormányzatok, Teleházak, Művelődési Házak, Földrajzi lehatárolás Az Őrség egész területe. 32

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET)

AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/1. 219-269. p. Tér és Társadalom 1997 1: 219-269 AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET) (Regional Development Strategy of North-West Transdanubia)

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZENTGOTTHÁRD VÁROS IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD VÁROS IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 BEVEZETÉS...3 Az elkészült tervezési dokumentum az alábbi fő részekből

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Algyő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Koncepció és Stratégiai Program 2004. április Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel: 456 50 90; fax: 456 50 99; E-mail: terra95@hu.inter.net; www.terra-studio.hu

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN 1996-2006. Békéscsaba, 2006. március 21. A területfejlesztés 10 éve Békés megyében 1996-2006 Készült a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a Területfejlesztésr

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Elemző, kiértékelő és összehasonlító tanulmány készítése a megvalósult turisztikai beruházásokról a Magyar Horvát határtérségben

Elemző, kiértékelő és összehasonlító tanulmány készítése a megvalósult turisztikai beruházásokról a Magyar Horvát határtérségben Elemző, kiértékelő és összehasonlító tanulmány készítése a megvalósult turisztikai beruházásokról a Magyar Horvát határtérségben Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

III. Operatív program

III. Operatív program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 Operatív programok...2 1.1 Gazdaságfejlesztés operatív programjai...2 1.1.1 Hiányzó üzleti szolgáltatások fejlesztése...2 1.1.2 Az információs gazdaság megalapozása...4

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoportok önértékelési rendszerének kidolgozása

LEADER Helyi Akciócsoportok önértékelési rendszerének kidolgozása LEADER Helyi Akciócsoportok önértékelési rendszerének kidolgozása Készítette: Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 2473 Vál, Vajda János utca 2. Projekt szám: 1647/2013/NAKVI A projekt

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HÉVÍZ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. május TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELTÁRÓ - ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT Az egyeztetések során beérkezett javaslatok figyelembevételével átdolgozott

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók 1

A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók 1 A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési 1 Piskóti István A hely-marketing, egy régió avagy egy város fejlesztése érdekében folytatandó marketing tevékenységnek meghatározó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Az egészségturizmus mint az Észak-alföldi régió lehetséges kitörési pontja Szerzők: Mező Ferenc 1 Kovács Tibor 2 A tanulmány célja az Észak-alföldi régió egészségturizmus-potenciáljának a felmérése. A

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I C S E L E K V É S I T E R V E 2007 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI TANÁCS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AD HOC SZAKMAI

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete. Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete

Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete. Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete Bevezető Püspökszilágy Község Önkormányzata a sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése céljából- az alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok megvalósítása és megoldandó feladatok elvégzése

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja Melléklet: Gazdasági program - tervezet

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - TERVEZET - 2008. JANUÁR NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - TERVEZET - (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben