Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében"

Átírás

1 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években folyamatosan romlik. A megyében a legnagyobb számú munkalehetıséget a támogatott munkahelyek jelentik, ezen belül is kiemelten hangsúlyos a hátrányos helyzető, illetve halmozottan hátrányos helyzető álláskeresık bevonása közhasznú, illetve közmunkákba. Somogy megyében a regisztrált álláskeresık száma fı. A nyilvántartott álláskeresık a gazdaságilag aktív népesség 17%-át az országos adatnál 7 százalékponttal magasabb arányát teszik ki, mellyel Somogy megye a fıváros és a 19 megye nyilvántartott álláskeresık arányának nagysága szerinti emelkedı sorrendjében Hajdú-Bihar megyével együtt a 16. helyet foglalja el. Az elhelyezkedési esélyek szempontjából legfontosabb tényezınek minısülı legmagasabb iskolai végzettség alapján komoly problémát jelent, hogy Somogyban a nyilvántartottak között a legnagyobb számban legfeljebb általános iskolát végzettek szerepelnek, az év negyedik hónapjában fı (47,1%) tartozik közéjük. Szakmunkás-, szakiskolai végzettséggel kíván elhelyezkedni a regisztráltak 32,4%-a, fı. Középiskolai érettségivel fı rendelkezik, 568-an pedig diplomások, elıbbiek 17,9%-os, utóbbiak pedig 2,5%-os arányt képviselnek. A regisztrációban szereplık 21,7%-a, fı részesül valamilyen álláskeresési ellátásban, 67%-uk álláskeresési járadékot, 30%-uk álláskeresési segélyt, 2%-uk pedig vállalkozói járadékot kap. A helyi önkormányzatok folyósítanak rendszeres szociális segélyt a regisztráltak 41,8%-ának, fınek, fı, az álláskeresık 36,5%-a sem álláskeresési támogatásra, sem rendszeres szociális segélyre nem jogosult. A tartósan, legalább egy éve folyamatosan a regisztrációban lévı álláskeresık száma fı, arányuk az összlétszámon belül 37%. Somogy megye népességébıl a roma populációhoz tartozók száma a roma szervezetek adatai szerint meghaladja a fıt, ami az összlakosság mintegy 9,5%-a. A nyilvántartott roma álláskeresık becsült aránya az összes regisztrált álláskeresıhöz viszonyítva megközelítıen 19-20%, de vannak olyan települések, ahol ennél is magasabb. Zömük tartósan álláskeresı, 65-70%-uk rendszeres szociális ellátásban részesül. Álláskeresıvé válásuk elıtt 85%-uk betanított, illetve segédmunkásként dolgozott. Tovább nehezíti helyzetet, hogy a roma népesség közel 73%-a 8 általános iskolai vagy attól alacsonyabb végzettséggel rendelkezik. A probléma megoldása a megfelelı segítség megtalálása érdekében szükség van azon szervezetek együttmőködésére, melyek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzető álláskeresık számára segítséget tudnak nyújtani egyre kilátástalanabbá váló helyzetükben.

2 2 1. Együttmőködések 1.1 Együttmőködés kisebbségi önkormányzatokkal A megyében mőködı roma szervezeteket képviselı Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulását követıen rövid idın belül megtörtént a kapcsolat felvétel. Megkezdıdtek a tárgyalások, megbeszélések arra vonatkozóan, hogy milyen területeken tudunk hathatós támogatást nyújtani egymásnak céljaink elérése érdekében. A Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ jelenleg 9 fı közhasznú foglalkoztatását támogatja, akiknek a területi cigány kisebbségi önkormányzat biztosít munkát a megye területén. A foglalkoztatottak roma integrációs feladatokat is ellátnak. A közös elképzeléseket megerısítette A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervrıl szóló 1105/2007.(XII.27.) kormány határozat és a regionális együttmőködési megállapodás aláírása. A határozatban és az együttmőködési megállapodásban foglaltak figyelembe vételével a megyei roma szervezetekkel való együttmőködések formai és tartalmi egyeztetésére, megújítására megyei szakmai fórum keretében került sor. A március 4-én megszervezett fórum adott lehetıséget a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bemutatkozására. A megye területén mőködı kirendeltségek vezetıi, munkatársai, a megyében foglalkoztatott roma integrációs munkatársak és a TCKÖ vezetıi vettek részt a programon. A konzultáció eredményeként a megye területén mőködı kirendeltségek megismerték a TCKÖ megyei szervezetét, vezetését, terveit és az együttmőködés lehetıségeit. Általános célként fogalmazódott meg a megyében élı romák életminıségének és szociális biztonságának javítása, foglalkoztatásuk elısegítésével és képzettségük színvonalának emelésével. Az elmúlt idıszakban a területi cigány kisebbségi önkormányzatokkal a vidéki kirendeltségek is kialakították már közvetlen kapcsolataikat. Szinte valamennyi kisebbségi önkormányzattal Megkötésre kerültek az együttmőködési megállapodások. A megyében mőködı munkaügyi kirendeltségek már az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektettek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzető települések lakossága, elsısorban a roma lakosság munkaerı-piacra való visszavezetésére. A települési önkormányzatokkal kötött megállapodások megvalósításának egyik fontos eleme volt a roma származásúak esélyeinek növelése a munkaerıpiacon. A megye területén mőködı CKÖ-k részére valamennyi kirendeltség havi rendszerességgel elektronikus úton aktuális munkaerı-piaci információkat és egyéb hasznos (pályázati, képzési) információt juttat el. Több CKÖ irodában és roma civil szervezetnél mőködik FIP pont ( Siófok: CKÖ, Csurgó, Kaposvár: TCKÖ, Minoritas), ahol az információk közvetlenül, segítséggel jutnak el a roma lakossághoz. Az erre vonatkozó együttmőködési megállapodások bıvített tartalommal az I. negyedévben megújításra kerültek.

3 Együttmőködés roma civil szervezetekkel A Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 22 cigány civil szervezettel tart fenn folyamatos kapcsolatot. Az együttmőködések a partnerség elvén alapulnak, néhány esetben írásban is foglaltak. A Minoritas Egyesület FIP et is mőködtet együttmőködési megállapodás keretében. A szervezetek megkeresésére, felkérésére a rendezvényeiken részt veszünk, információs napokat tartunk. (pl. Napkerék Egyesület 2007-ben.) A Barcsi kirendeltség 20 kisebbségi civil szervezettel kötött évben a megállapodást. A Csurgói kirendeltség kiváló munkakapcsolatban van a Csurgó és Környéke Roma Nık Egyesületével, mely jelentısen hozzájárul a romák élethelyzetének javításához a kistérségben. A Nagyatádi kirendeltség nagyon jó kapcsolatot alakított ki a Somogy Megyei Romák Egyesületével, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulásával. A térség településein mőködı cigányszervezetek közül hat szervezettel van érdemi kapcsolata a kirendeltségnek. A megye területén mőködı valamennyi kirendeltség jó kapcsolatot alakított ki a roma civil szervezetekkel Együttmőködés szociális ellátó rendszerekkel A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzető rétegeket segítı szociális ellátó rendszerekkel is megtörtént a kapcsolat felvétel, illetve többekkel megtörtént az együttmőködési megállapodás aláírása is. Az együttmőködés keretében rendszeresen tájékoztatják egymást a partnerek, konzultációkra, különbözı elıadások megtartására került sor azért, hogy megismerjék a másik szervezet munkáját, tevékenységük hathatós segítése érdekében. A gyermek jóléti szolgálatokkal két kirendeltség kötött együttmőködési megállapodást, több kirendeltség pedig jó kapcsolatot alakított ki. Ezekben a kapcsolatokban szintén az együttmőködés, az egymás munkáját elısegítı tevékenység a domináns. A társadalmi befogadás elısegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttmőködési modelljének kidolgozásával címő HEFOP programhoz kapcsolódóan konzorciumi együttmőködés keretében a munkaügyi központ részt vett az Integrációs modell Kaposvár kistérségében címő projektben. Az új modellt a 77 települést magába foglaló kaposvári kistérségben valósítottuk meg. A projekt során a munkaerıpiacról kiszorult célcsoportból 611 hátrányos helyzető, aktív korú, nem foglalkoztatott személyt szólítottunk meg. Az alacsony iskolai végzettségő, vagy elavult szakmával rendelkezı tartós munkanélküliek közül 151 fıvel kötöttünk integrált együttmőködési megállapodást. A projekt során 20 felvételt nyertek képzésre és 33-an munkába álltak. A projekt eredményeként létrejött a Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató központban egy szociális információs pont, mely preventív beavatkozási lehetıséget biztosít a kirendeltségen a családgondozónak, az ellátás nélküli ügyfelek tájékoztatására a rendelkezésre álló szociális ellátásokról és támogatásokról. A szolgáltatást igénybevevık között nagy számban fordulnak elı roma származású ügyfelek. A tabi kirendeltség a rendszeres szociális segélyezettek esetében a Koppányvölgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálattal mőködik együtt annak érdekében, hogy a beilleszkedést elısegítı program részeként a munkaügyi kirendeltséggel való kapcsolattartás is segítse a munkába történı visszatérést. A családsegítı szervezésében most is zajlik az a 6 hetes tréning, amelynek célja a munkába történı visszatérés.

4 4 Siófokon a városi Családsegítı Központtal szintén jó a kapcsolat. Rendszeres az ügyintézık között a konzultáció a közös ügyfelek kapcsán. Az ügyfeleket között nagyszámot képviselnek a romák ban az együttmőködés keretében a CSSK munkatársai tájékoztató elıadásokat tartottak a kirendeltség munkatársai számára, amelyeken bemutatták szolgáltatásaikat, megbeszéltük az együttmőködés formáit. A kirendeltség részt vesz a CSSK Jelzırendszer munkájában, amelynek célja, hogy minden rászoruló a megfelelı szolgáltatáshoz jusson, ill. a rendszeres tapasztalatcsere. 2. Fórumok, rendezvények A térség (megye és kistérség) kisebbségi önkormányzatai elnökeivel, cigányszervezetek vezetıivel ez évben több alkalommal találkoztunk szervezett rendezvény keretében. A személyes találkozókon, valamint a szervezett rendezvényeken az aktuális munkaerı-piaci információk, a foglalkoztatási helyzet, támogatási lehetıségek a fıbb témakörök. Az I. negyedévben valamennyi kirendeltség kiemelt figyelmet fordított a roma szervezetek, foglalkoztatók tájékoztatására. A Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ I. negyedévében több alkalommal részt vett a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén az együttmőködés és az információcsere érdekében. A Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ a TCKÖ-vel való együttmőködés keretében II. félévében Esélyegyenlıségi információs napok szervezését tervezi álláskeresık, munkaerı-piaci szakemberek, szociális szakemberek, esélyek háza képviselıi részére, melynek célja a hátrányos helyzető álláskeresık munkaerı-piaci esélyeinek javítása. A partnerség elvének fokozottabb érvényesülése érdekében és a romák munkaerı-piaci esélyegyenlıségének növelése érdekében. Esélyegyenlıségi kerekasztal mőködtetésében egyeztünk meg a TCKÖ vezetıivel, melyre a kisebbségi önkormányzatok képviselıit, esélyegyenlıségi referenseket, munkaügyi szakembereket, foglalkoztatókat tervezünk meghívni 3. Foglalkoztatás ( közmunka, közhasznú foglalkoztatás, egyéb program) A megye kedvezıtlen munkaerı-piaci helyzetének következtében elsısorban a közhasznú és közmunkák adnak lehetıséget a romák foglalkozatására, melyek jellemzıen átmeneti munkalehetıséget biztosítanak, ritkán párosulnak tartós foglalkoztatással. A romák aránya a közfoglalkoztatásban meghaladja az 50%-ot december 21. és május 20. közötti idıszakban Somogyban 890 fı közhasznú támogatása valósult meg, közmunkában 967-en, közcélú munkában pedig fı vett részt Közmunka Somogy megyében Somogy megyében 2007-ben novemberig 6 féle közmunkaprogram mőködött, amelyek révén összesen közel fı foglalkoztatására nyílt lehetıség, hozzávetılegesen 500 millió Ft

5 5 felhasználásával. A munkaügyi központtal közös finanszírozásban megvalósult régiós közmunkaprogramban 342 fı dolgozhatott, a jövedelemcsökkenést elszenvedett családok részére szervezett programban 193 fı, az erdészeti munkákban 241 fı a közútkezelı közmunkában pedig 259 fı vehetett részt. A Balaton-parti kistérségekben 143 fıt vontunk be a kiemelt idegenforgalmi területek közmunka programjában, a Duna-Dráva Nemzeti Parknál 5 közmunkás dolgozhatott. Somogy megyében évben megvalósuló közmunkákról szóló tájékoztatást az 1. számú melléklet tartalmazza Közhasznú foglalkoztatás kistérségenként A somogyi kirendeltségek 2008-ban e Ft-ot fordíthatnak közhasznú foglalkoztatás támogatására. Néhány jellemzı adat az egyes kirendeltségekrıl. A Kaposvári kirendeltség és Szolgáltató Központ évben közhasznú munka támogatására e Ft-ot fordított, mellyel 444 fı foglalkoztatása valósult meg. A támogatott foglalkoztatók közül 67 önkormányzat volt, 41 pedig társadalmi szervezet évi közhasznú keret e Ft áll rendelkezésre. Az elsı öt hónapban 282 hátrányos helyzető álláskeresı elhelyezkedését segítette a közhasznú támogatás. 6 CKÖ és 22 cigány civil szervezet mindösszesen fı roma származású álláskeresıt foglalkoztat, Ft támogatással. Az egyéb közhasznú foglalkoztatásban is jelentıs a roma álláskeresık részvétele. A hátrányos helyzetőek és megváltozott munkaképességőek bértámogatására e Ft fordítható. Figyelemmel arra, hogy a támogatás alanyai hátrányos helyzető álláskeresık lehetnek, a roma célcsoport ezen belül is jelentıs arányban képviselteti magát. Nagyatádi kistérségben az év eddig eltelt idıszakában, a települési önkormányzatok által szervezett közhasznú munkavégzés keretében mintegy 180 fı jutott rövidebb, hosszabb idıre munkalehetıséghez. A foglalkoztatott létszám közel 60%-a roma. A decemberében kezdıdött és meghosszabbított közmunka program keretében 226 fıs keretlétszámban közel 280 fı foglalkoztatására került sor. Becslések szerint a foglalkoztatott roma létszám 60 70%. Jelentıs a romák jelenléte az önkormányzatok által szervezett közcélú munkában. A Nagyatádi kistérségben egyéb támogatási eszközzel elhelyezett kisebbséghez tartozó létszám mintegy 35 fıre tehetı. A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a téli- tavaszi közmunkaprogram keretében elsısorban a roma célcsoporthoz tartozókat, tartós munkanélkülieket, szociális segélyben részesülıket és az ellátatlanokat foglalkoztat. A foglalkoztatottak kiválasztásában a CKÖ- ok és a kirendeltség szorosan együttmőködik. SEFAG Zrt. Iharosi Erdészete és a HM Kaszó Erdıgazdaság Zrt. a közmunkaprogramjaiban szintén romákat foglalkoztat és a kiválasztás itt is együttmőködve történik meg. Marcali kistérségben 2007.december 21. és május 31. között 127 fı álláskeresı közhasznú, 170 fı álláskeresı közmunka, 152 fı álláskeresı közcélú munka, 54 fı bértámogatás, 4 fı bérköltség támogatásban részesült. Az esetek meghatározó részében (60-

6 6 65%) a tartósan álláskeresık, köztük roma álláskeresık is szerepelnek. A Marcali kirendeltség jelenleg 10 CKÖ-ben 26 fı foglalkoztatására állapított meg közhasznú támogatást. Siófokon 2008-ban a CKÖ egy programot indított, amelynek keretében hátrányos helyzető romák házain végeznek felújítási munkákat, az emberi életkörülmények megteremtése, esetleges veszélyforrások elhárítása érdekében. A programban részt vesz a város önkormányzata és a Siófoki kirendeltség is, oly módon, hogy a munkát végzı kımőves és segédmunkás foglalkoztatását támogatja Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum Iroda évi tevékenysége során kiemelt figyelemmel kezelte a Somogyi Roma Közösségek megélhetési lehetıségei az agráriumban projektet, melynek keretében (gesztora a Somogyzsitfai Szakképzı Iskola) mintegy 900 fı bevonására került sor. A program egyik részében 500 fı betanító és szakmát adó (OKJ-s) képzésen vett, illetve vesz részt jelenleg is. A projekt kertében többségében fakitermelı, motorfőrész-kezelı és erdımővelı képzésben részesültek. A tervezettnél többen 18 helyszínen 19 csoportban 526-an kaptak képzést, a CKÖ-tól kapott tájékoztatás szerint 165- en már elhelyezkedtek. A projekt másik része a 400 órás agrármenedzser képzés, amelybe 400 fı bevonását tervezték. A résztvevık a tanfolyam keretében megismerkednek az erdei melléktermék (gomba, gyógynövény) győjtésével. A projekt 2008-ban zárul, összegzı értékelésre késıbbiekben kerül sor. A paktum évi tervezett projektjei között is szerepel egy romákat érintı program, melynek általános célja a Somogyban élı romák életminıségének és szociális biztonságának javítása, foglalkoztatásuk elısegítésével és képzettségük színvonalának emelésével. A projekt konkrét célja a Somogy megyében élı roma munkanélküliek közül roma munkanélküli megszólítása, közülük fı különbözı programokba történı bevonása. Elsıdlegesen roma származású koordinátorok képzése (11 fı), majd segítségükkel felmérni az adott kistérségen belül leginkább szükséges teendıket. 4. Képzések, pályaorientáció Kiemelt feladatnak tekintjük a romák iskolázottsági szintjének javítását. Lehetıség szerint felzárkóztató képzéseket szervezünk és törekedünk arra, hogy a betanító, illetve az OKJ-s képzésekben növeljük a romák arányát. Az esélyegyenlıségi szakember évi segítı tevékenységnek köszönhetıen a romák ajánlott képzésekbe való bekerülése az elızı évekhez képest magasabb arányt mutatott. A Lépj egyet elıre II. program keretében a TCKÖ megyei foglalkoztatási referensét a kialakított jó együttmőködésre alapítva - a tájékoztatók szervezésében való részvételre, közremőködésre ösztönözzük annak érdekében, hogy a romák képzésbe vonása még hatékonyabb legyen. A Lépj egyet elıre II. programban április hónapig 70 fı került felzárkóztató képzésbe ( 7-8. osztály Zákány). A felzárkóztató képzést követıen közel 22 fı eladói

7 7 szakképesítést kíván szerezni a program keretén belül, amennyiben erre a program keretei lehetıséget adnak. A Kaposvári Toborzó irodával és a cigány önkormányzatokkal való együttmőködés során a Lépj egyet elıre program keretén belül több mint 160 roma szerez gépjármővezetıi engedélyt. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a roma fiatalok pályaválasztására, ennek érdekében a TCKİ roma integrációs munkatársainak közremőködésével szakmabemutatók szervezését, pályaorientációs tanácsadás nyújtását tervezzük roma fiatalok számára a FIT-ekben, mini FITekben. Jelenleg két csoportos foglalkozás szervezése van folyamatban a TCKÖ foglalkoztatási referensének, Berényiné Simon Júliának a közremőködésével. 5. Egyéb A roma integrációs hálózat kialakítását elısegítve a Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 9 fı közhasznú foglalkoztatását a megye területén, annak érdekében támogatta, hogy a kiírásra kerülı munkaerı-piaci program megvalósítását elısegítse azzal, hogy Somogyban az integrációs roma munkatársak és a kirendeltségi munkatársak kapcsolatfelvétele, együttmőködése elıkészített legyen a közös munka megkezdésekor. A Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központban az elmúlt évben esélyegyenlıségi szakember közremőködését vettük igénybe együttmőködési megállapodás keretében. Az esélyegyenlıségi tanácsadásról, a foglalkoztató és a roma álláskeresı közötti kapcsolatfelvételt elısegítı tevékenységrıl hasznos tapasztalataink vannak. Számos pozitív eredményrıl tudunk beszámolni. Figyelemre méltónak tartjuk, hogy a Csurgói kirendeltségen két fı roma származású diplomás köztisztviselı határozatlan idejő kinevezéssel dolgozik, mely a roma álláskeresıkkel való foglalkozást nagyban segíti. Az egyik munkatárs ellát a roma foglalkoztatás- szerevezıi feladatokat is. Munkatársaink (Somogyban 35 fı) a Tolerancia Erısítı Innovatív Szövetség elnevezéső EQUAL E/35. program keretében a hátrányos helyzető munkavállalók munkaerı-piaci integrációjának elısegítését támogató képzésen vettek részt. A felkészítés az esélyegyenlıséget szolgáló és diszkriminációmentes szolgáltatási rendszer kialakítását kívánja segíteni. Kaposvár, június 3. Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató

8 8 Közmunka évi adatok (Somogy): 1. számú melléklet 2007 végén, december 3-ától indult a téli-tavaszi közmunka program, 3 hónapos foglalkoztatást biztosítva a bevontaknak. Pályázó neve: SZMM támogatás Saját forrás Települések száma Létszám Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás A téli-tavaszi közmunkaprogram bıvítését követıen lehetıvé vált a közmunkások foglalkoztatásának június 10-ig való meghosszabbítása. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Erdımővelı közmunka program: HM Kaszó Erdıgazdaság Zrt. Somogy SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Somogy

9 9 Vasúttisztasági közmunka program Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Kaposv ár Somog y

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 4. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Mi a pálya elnevezéső regionális pályaválasztási rendezvénysorozatáról

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Az új ellátási forma összefoglalása. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra?

Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Az új ellátási forma összefoglalása. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra? 105 A rehabilitációs járadék új társadalombiztosítási ellátásként került bevezetésre 2008. január 1-jét l, a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény alapján. 1 Ezen id ponttól a nyugdíjbiztosítási

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! 18. TFT Tárgy: Tájékoztató az ıszi közmunkaprogram pályázati lehetıségeirıl Készítette: Horváth Richárd, HVI vezetı Melléklet: 1 db pályázati felhívás Ügyiratszám: 1-11/2008. Ülés idıpontja: 2008. augusztus

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2015 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Részletesebben

2010. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban

2010. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2. évi közmunka programok a Dél-dunántúli régióban Előzmények A 28 végén indított téli közmunka programmal együtt 29-ben összességében 1 46 724 94 forint értékben valósultak meg közmunka programok a régióban,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

MÁSODIK ESÉLY. Falugondnok és beteggondozó képző program a bihari kistérség foglalkoztatási és népességmegtartó helyzetének javítása érdekében

MÁSODIK ESÉLY. Falugondnok és beteggondozó képző program a bihari kistérség foglalkoztatási és népességmegtartó helyzetének javítása érdekében MÁSODIK ESÉLY Falugondnok és beteggondozó képző program a bihari kistérség foglalkoztatási és népességmegtartó helyzetének javítása érdekében TÁMOP- 1.4.1-07/1-2008-0105 MÁSODIK ESÉLY Falugondnok és beteggondozó

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására.

PÁLYÁZAT. A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására. 1 PÁLYÁZAT A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola Igazgatói feladatainak ellátására. 2 Készítette: Markhard József 2011. Szakmai Önéletrajz Név: Markhard József Születési

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben Előadók: dr. Zemplényi Adrienne dr. Rajzinger Ágnes Az eljárás megindítása 2015 tavaszán Jász-Nagykun-Szolnok megye intézményi rendszerének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartandó ülésének 5. számú A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából:

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából: Útközben Hírlevél 1. Az együttműködés dimenziói Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata az idei évben valósítja meg nyertes pályázatát - TÁMOP 1. 4. 3. Innovatív kísérleti foglalkoztatási

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

Méltó kezdet. A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei. Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014

Méltó kezdet. A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei. Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014 Méltó kezdet Méltó kezdet A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014 Méltó Kezdet Méltó kezdet A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei Az alapvető jogok biztosának

Részletesebben

Egy lépés, három év, sok siker

Egy lépés, három év, sok siker Egy lépés, három év, sok siker A Lépj egyet előre! program az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2 Egy lépés, három év, sok siker 3 A kiadvány az Európai

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére.

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. A hátrányos helyzető települések legnagyobb problémája a munkanélküliek és a szociális ellátást igénylık

Részletesebben

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló és könyvvizsgálói jelentés (vezetıi levéllel együtt) (mellékelve) 2. A Magyar Szegénységellenes Hálózat

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés 1 I.1. Gazdasági helyzet

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER A szociális és munkaügyi miniszter. /2009. (.) SZMM számú rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Szécsényi Gyerekesély Program 2009-es tevékenységeirıl

BESZÁMOLÓ a Szécsényi Gyerekesély Program 2009-es tevékenységeirıl BESZÁMOLÓ a Szécsényi Gyerekesély Program 2009-es tevékenységeirıl A Szécsényi Gyerekesély Program harmadik éve folyik a szécsényi kistérségben, a megvalósítók a MeH-MTA stratégiai kutatási program keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2 2. MELLÉKLET KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI (KÉRDŐÍV) A KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Megkérdezés módszertana Megkérdezés módja: önkitöltős kérdőíves megkérdezés feleletválasztós, skálás

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Innovációtranszfer. Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823

Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Innovációtranszfer. Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823 WP8 Infopack 2 (R22) Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823 Mozaikszó: ECVET-EGÉSZSÉGTURIZMUS Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás program Innovációtranszfer Projekt címe: "Egészségturizmus: ECVET

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Hírlevél 2009. 2. évfolyam 2. szám. Somogy megyei. Somogy megyei Foglalkoztatási

Hírlevél 2009. 2. évfolyam 2. szám. Somogy megyei. Somogy megyei Foglalkoztatási Tisztelt Olvasó! Tanácsadó Iroda (Paktum ) Iroda 7400, (Paktum Kaposvár Iroda) Fı 7400, u. 37-39. Kaposvár Tel.:82/ 505-519 Tel.:82/ 505 505 514-519 Fax:82/505 505 557-514 Az Együtt a fejlıdésért Paktum

Részletesebben

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK SÁRÁND, 2014. 08. 29. TÁMOP-5.1.1-11/1/B- NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK Konzorciumi partnerek: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Sáránd Község Önkormányzata Projektmegvalósítás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben