1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14"

Átírás

1 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

2 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA Bevezet A Szabályzat célja, tárgya, hatálya Fogalmak Az Árverés feltételei Az árverésre vonatkozó szabályok... Error! Bookmark not defined A részvétel feltételei Az Árverésen felajánlandó Termékek Az Árverés el készítése Az Árverés meghirdetése Regisztráció A Regisztráció feltételei A Regisztráció folyamata Ajánlati Biztosíték Az Árverés formája, lebonyolítása Eredményhirdetés Szerz déskötés és Teljesítési Biztosíték Érvénytelen Árverés Felel sségkorlátozás Az Árverés elhalasztása Irányadó ágazati jogszabályok és szabályzatok Vegyes rendelkezések / 14

3 1.1 Bevezet VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA A Kiíró a szerz déses portfoliójából rendelkezésre álló villamos energiát Árverés útján értékesíti. 1.2 A Szabályzat célja, tárgya, hatálya Jelen Villamosenergia-értékesítési Árverés Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy bemutassa a Kiíró által meghirdetett és lebonyolítandó Árverés m ködését, a részvétel feltételeit és szabályait. A Szabályzat tájékoztatást nyújt a résztvev k körér l, a kínált szolgáltatásokról, az igénybevétel és az Árverés lebonyolításának folyamatáról. A Szabályzat tartalmazza továbbá a sikeres licitálást követ en az Eladó és a Vev között, a Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz désben rögzítend szerz déses feltételeket (az Ajánlati Felhívás 5.1 sz. melléklete). A Szabályzat hatálya kiterjed - Az Árverésen részt venni kívánó, a Szabályzat 1.3. pontjában meghatározott Ajánlattev kre, illetve ezek nevében eljáró személyekre; - Az Árverést meghirdet és az azon terméket és szolgáltatást felkínáló Kiíróra és a nevében eljáró természetes személyekre, illetve az általa megbízott, az Árverés lebonyolításában résztvev természetes és jogi személyekre. A Szabályzat a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), a Polgári Törvénykönyvr l szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a VET-hez kapcsolódó egyéb rendeletek és a villamosenergia-ellátási szabályzatok el írásainak figyelembevételével készült. 1.3 Fogalmak E fejezet az értelmezésbeli különbségek kiküszöbölése érdekében rögzíti a jelen Szabályzatban és az Ajánlati Felhívás valamennyi mellékletében használt fogalmak jelentését és pontos magyarázatát. A felsorolás nem tartalmazza a VET, a hatályos jogszabályok és az ellátási szabályzatok által meghatározott fogalmakat, azokat az e normákban meghatározottak szerint kell érteni. Ajánlat Az Ajánlattev k által az Ajánlati Felhívás 3. sz. Melléklete szerint az aktuálisan meghirdetett Termékre az Ajánlati Ár megjelölésével benyújtott teljesítményigény és a hozzá tartozó villamos energia mennyiség. 3 / 14

4 Ajánlati Ár Az Ajánlati Ár a felajánlott Termék ára, amelyet az Árverési Szekciók els Szakaszaiban a Kiíró Árverési Körönként emel, az Árverési Szekciók második Árverési szakaszában felkínált Termékekre viszont az Ajánlattev k adják meg. Az Ajánlati Ár magában foglalja a felajánlott Termék kapacitásdíját és az energiadíjat is, mértékegysége EUR/MWh. Az Ajánlati Ár ÁFA-t ill. energiaadót nem tartalmaz. Ajánlati Biztosíték A Kiíró által meghatározott pénzügyi biztosíték, melynek rendeltetését és rendelkezésre állásának szabályait az pont, formáját az Ajánlati Felhívás 4.2, illet leg 4.4 sz. melléklete tartalmazza. Ajánlati Kötöttség Az Ajánlattev Ajánlatához annak benyújtásától december 28-ig kötve van, jelen Szabályzat pontja, ill. az Ajánlati Felhívás 2. sz. melléklete rendelkezéseinek megfelel en. (lásd Ajánlati Biztosíték nyilatkozat: az Ajánlati Felhívás 4.2 sz. melléklete). Ajánlati Lépésköz Az a mennyiség, amelyre, illetve amelynek egész számú többszörösére lehet mennyiségi Ajánlatokat benyújtani az aktuális Termékre. A minimum lépésköz 1 MW. Ajánlati Mennyiség Az a villamos energia mennyiség illetve villamos teljesítmény, amelyre az Ajánlattev Ajánlatot tesz. Ajánlattev A Kiíró által a jelen Szabályzat pontja rendelkezéseinek megfelel en az Árverésen történ részvétel céljából regisztrált mindazon természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a magyar jogszabályok szerint villamos energia vásárlására jogosult, kivéve azon Felhasználókat, akik az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak. Ajánlattev Képvisel je A Regisztráció során az Ajánlattev képviseletére jogosult lehet az Ajánlattev képviseletére és önálló cégjegyzésre jogosult tisztségvisel je, vagy az Ajánlattev képviseletére és cégjegyzésre jogosult tisztségvisel je/jei által írásban meghatalmazott személy, akit az Ajánlattev a Részvételi Nyilatkozaton és Regisztrációs Adatlapon megjelölt vagy a vonatkozó meghatalmazást csatolta. Ajánlattétel Az adott Termék Ajánlati Mennyiségét és Ajánlati Árát tartalmazó kötelez érvény Ajánlat megtétele a POWERFORUM-on, az Ajánlati Felhívás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint. Árverési Kör Az egyes Árverési Szakaszok azon egysége, amely során az egyes Termékekre meghatározott id tartam alatt valamennyi Ajánlat beérkezik, és megtörténik ezek kiértékelése, majd az értékelés eredményének kihirdetése. 4 / 14

5 Árverési Szakasz Adott Árverési Szekciókon belül két Árverési Szakasz különíthet el. Az els Szakaszban mennyiségi licit történik a Kiíró által Körönként emelt Ajánlati Árral, a második Szakaszban a fennmaradó mennyiség egészére vagy egy részére licitálnak az Ajánlattev k az Ajánlati Ár és az Ajánlati Mennyiség megadásával az Ajánlati Felhívás 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelel en. Árverési Szekció Az Árverésre bocsátandó Termékek önálló Árverési Szekciókra különülnek el. Az Árverésre bocsátandó Termékek meghatározását az Ajánlati Felhívás 3. sz. melléklete tartalmazza. Átadási Pont Az Árverés során meghirdetett Termék(ek) esetében a magyarországi átviteli hálózat (VER) betáplálási pontjai (magyarországi mérlegkörbe). Eladó A Kiíró, amely az Árverést követ en az Ajánlati Felhívás 5.1 sz. melléklete szerinti Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz dést a nyertes Ajánlattev vel megköti. Elnyert Mennyiség Az Ajánlattev által az Árverés során egy adott Termékb l megszerzett mennyiség, amelyr l a Kiíró a POWERFORUM felületén keresztül -értesítést küld. Abban az esetben, ha az Elnyert Mennyiség vev je Felhasználó általa az Árverés során megvásárolt villamosenergia-mennyiségen túl az ahhoz tartozó, a VET 13. (1) bekezdése alapján a kötelez átvétel alá es villamosenergia-mennyiségb l a vonatkozó szétosztási aránytényez és egységár szerint a KÁT mérlegfelel st l kötelez en megvásárolandó villamosenergia-mennyiséget külön megállapodás szerint köteles lesz az Eladótól megvenni ugyanazon az áron és feltételek szerint, ahogy az Eladó KÁT átvev ként a jogszabályi rendelkezések alapján azt átvenni köteles. Eredményhirdetés A nyertes Ajánlattev k tájékoztatása az Árverés során általuk elnyert termékekr l, a jelen szabályzat 1.8 pontja szerint. Felkínált Mennyiség A Kiíró által az Árverés során, a POWERFORUM árverési felületén az Ajánlati Felhívás 3. sz. melléklete szerint Termékenként felajánlott villamosenergia-mennyiség. Felhasználó Az a magyarországi székhely természetes vagy jogi személy, aki/amely villamosenergiafogyasztása tekintetében egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, és a Kereskedelmi Szabályzat szerinti mérlegkör tagsági szerz déssel vagy önálló mérlegkörrel rendelkezik. Induló Ár A Kiíró által meghatározott Ajánlati Ár, mértékegysége EUR/MWh, ÁFA-t, ill. energiaadót nem tartalmaz. 5 / 14

6 Az Induló Árak pontos meghatározása a Kiíró diszkrecionális joga, amelyeket a Kiíró legkés bb az Árverés napján, a POWERFORUM árverési felületén, az Ajánlati Felhívás 2. sz. melléklete szerint hoz nyilvánosságra. Keresked A MEH által kiadott villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkez gazdasági társaság, és az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségr l szóló megállapodásban részes valamely más államban székhellyel rendelkez külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe. Kiíró A HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. (HSE Hungary Kft.), székhely: 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12. Licitálási Eljárás Az Árverésen történ részvétel módja, mely a POWERFORUM árverési felületén, az Ajánlati Felhívás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint történik. Licitálási Összeg A Licitálási Összeg megegyezik az Árverés során az Ajánlati Mennyiség (MW), a Szállítási Id szak hossza (h) és az Ajánlati Ár (EUR) szorzatával. A Licitálási Összeg ÁFA és energiaadó nélkül értend. Maximum Ajánlati Mennyiség Az Árverés során bármely Ajánlattev Termékenként a Felkínált Mennyiség 100 %-ára tehet Ajánlatot, figyelembe véve a Szabályzat pontjában foglalt korlátot. Munkanap/Munkaszüneti nap A magyarországi munkarendre vonatkozó mindenkor hatályos rendeletben rögzítettek az irányadók. POWERFORUM A POWERFORUM Zrt. által üzemeltetett internet alapú, villamos energia kereskedelmet támogató elektronikus kereskedési platform ( amelynek igénybevételével történik az Árverés lebonyolítása. Árverés A jelen Szabályzat által leírt, a Kiíró által meghirdetett villamosenergia-értékesítési Árverés. Az Árverés a POWERFORUM árverési felületén, az Ajánlati Felhívás 2. sz. melléklete szerint kerül lebonyolításra. Az eljárás nyelve magyar, az Árveréssel kapcsolatos minden kommunikáció, kibocsátott és bekérend dokumentum magyar nyelv. Pályázó Mindazon természetes vagy jogi személy, aki/amely a magyar jogszabályok szerint villamosenergia-vásárlásra jogosult, kivéve azon Felhasználókat, akik/amelyek egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak. 6 / 14

7 Regisztráció A villamosenergia-értékesítési Árverésre történ jelentkezés els fázisa, melynek során a Pályázó a Szabályzat pontjában rögzített feltételeknek megfelel en jár el. POWERFORUM Regisztráció Amennyiben a Pályázó teljesítette a Regisztráció feltételeit, a Kiíró a Pályázót automatikusan regisztráltatja a POWERFORUM árverési felületén, az Árverésen történ részvétel céljára és idejére. Pro-ráta leosztás Az Árverési Szekciók utolsó Árverési Körében túljegyzés esetén alkalmazandó eljárás, mely szerint az Elnyert Mennyiségek az Ajánlattev k között az érvényes, az pont szerint az Ajánlati Biztosíték figyelembevételével meghatározott Ajánlati Mennyiségek arányában kerülnek meghatározásra. Regisztrációs kód Az a kód, amelyet a Pályázó a Regisztráció során kap. Ez szolgál a Pályázó azonosítására. Részvételi Nyilatkozat és Regisztrációs Adatlap Az Árverés regisztrációs eljárása során kitöltend nyilatkozat (az Ajánlati Felhívás 4.1 sz. melléklete), amelyben a részvételi szándékát jelz Pályázó nyilatkozik az Árverés részvételi feltételeinek elfogadásáról, és megadja a Pályázó cég adatait. Szállítási Id szak Az Ajánlati Felhívás 3. sz. mellékletében szerepl id tartam. Teljesítési Biztosíték A Teljesítési Biztosíték nyújtása az Árverésen nyertes Ajánlattev kkel megkötött Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz dés megkötésének feltétele, amelynek rendeltetését, rendelkezésre bocsátásának módját és érvényesítését az 1.9 pont rögzíti. Formája: meghatározott összeg, visszavonhatatlan bankgarancia, amely nyilatkozat mintáját az Ajánlati Felhívás 5.2 sz. melléklete tartalmazza. Termék(ek) Az Ajánlati Felhívás 3. sz. mellékletében rögzített termék(ek), melyek a Kiíró által meghatározott sorrendben külön-külön kerül(nek) meghirdetésre a POWERFORUM árverési felületén. VET A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény. Vev Azon nyertes Ajánlattev, amellyel Kiíró az Árverést követ en az Ajánlati Felhívás 5.1 sz. melléklete szerinti Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz dést megköti. 7 / 14

8 Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz dés A nyertes Ajánlattev és a Kiíró között létrejöv szerz dés, amely szabályozza az Árverésen értékesített villamos energia adásvételének szerz déses feltételeit. A Villamosenergia-adásvételi Szerz dés megegyezik a Kiíró mint Eladó által a POWERFORUM-on közzétett Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz dés mintával. A VET 13. (1) bekezdése alapján az Eladó által az Elnyert Mennyiség tekintetében a KÁT mérlegfelel st l kötelez en megvásárolandó villamosenergia-mennyiség Felhaszáló által az Eladótól történ kötelez megvásárlására tekintettel külön rendelkezés szolgál a villamosenergia-keresked k és a villamosenergia-felhasználók részére. Minden nyertes Ajánlattev az elnyert termékek és mennyiségek vonatkozásában a 5.1 sz. melléklet szerinti Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz dést köteles megkötni. ( Szerz désminta villamos energia adásvételérs ) 1.4 Az Árverés feltételei Az árverésre vonatkozó szabályok A Kiíró a POWERFORUM-on az Ajánlati Felhívás 2. sz. Melléklete szerinti licitálás módszerével történ árverési eljárást folytat le. Az Árverés lebonyolítása kizárólag az Ajánlati Felhívás mellékleteiben meghatározott feltételek és szabályok maradéktalan betartásával történhet. A Kiíró az Árverésen nyertes Ajánlattev kkel az Ajánlati Felhívás 5.1 sz. melléklete szerinti, megkülönböztetés-mentes, minden nyertes Ajánlattev számára ugyanazon feltételeket biztosító kétoldalú szerz dést köti meg. A Ptk szerint az Ajánlattev az Árverésen benyújtott Ajánlata szerz déskötésre irányuló ajánlatnak min sül, amely ajánlathoz az Ajánlattev kötve marad december 28-ig A részvétel feltételei Az Árverésen kizárólag regisztrált Pályázók vehetnek részt, akik a jelen Szabályzat pontja szerinti regisztrációt teljesítették. A Pályázó az Ajánlati Biztosítékának megfelel licitálási limit POWERFORUM árverési felületén történ beállítása az Ajánlati Felhívásban meghatározott határid ig történik, így a Pályázó a beállított limit megfelel voltát ellen rizheti. A Pályázó az ellen rzés megtörténtér l és az általa megállapított eltérésr l a Kiírót legkés bb az Ajánlati Felhívásban meghatározott határid ig értesíti. A tájékoztatás elmaradásának következményei kizárólag a Pályázót terhelik. 1.5 Az Árverésen felajánlandó Termékek Az Árverésen felajánlandó Termékeket az Ajánlati Felhívás 3. sz. melléklet tartalmazza. 8 / 14

9 1.6 Az Árverés el készítése Az Árverés meghirdetése Az Árverés nyilvános meghirdetése a weboldalakon történik. Az Árveréssel kapcsolatos információkkal, illetve további kérdésekkel kapcsolatban a Kiíró jogi képvisel je jogosult az információszolgáltatásra: dr. Tasi Petra ügyvéd Oppenheim Ügyvédi Iroda 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12. Tel: Az Árverés nyilvánossága kizárólag a Regisztrációs eljárásra vonatkozik, az Árverés további része zártkör. A Pályázók által közérdekl désre számot tartó, -ben feltett kérdéseket és válaszokat a Kiíró minden Pályázó számára hozzáférhet vé teszi a POWERFORUM honlapján Regisztráció A Regisztráció feltételei A Kiíró által meghirdetett Árverésen csak a Kiíró által jelen Szabályzat szerint regisztrált Ajánlattev k vehetnek részt, akik az és pontok szerint meghatározott dokumentumokat az pontban leírtak szerint eljuttatták a Kiíró részére A Regisztráció folyamata A Pályázó az Árverés meghirdetésére vonatkozó Ajánlati Felhívásban megjelölt id pontig zárt borítékban, személyesen vagy postai úton a Kiíró rendelkezésére bocsátja - a cégszer en aláírt Részvételi Nyilatkozatot (az Ajánlati Felhívás 4.1 sz. melléklete), - a cégszer en aláírt Regisztrációs Adatlapot (az Ajánlati Felhívás 4.1 sz. melléklete) és - az pont szerinti Ajánlati Biztosítékot (az Ajánlati Felhívás 4.2, illet leg 4.4 sz. melléklete). Amennyiben a fenti dokumentumok az Ajánlati Felhívásban megjelölt id pontot követ en, késve érkeznek be, azokat a Kiíró felbontatlanul visszaküldi. A zárt borítékokat az alábbi címre szükséges benyújtani, és a borítékra rá szükséges írni: HSE Hungary Kft. Árverés, határid el tt nem bontható fel!. Benyújtás helyszíne: Oppenheim Ügyvédi Iroda 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12. (2. emelet) 9 / 14

10 A Regisztráció során a Pályázónak egyidej leg be kell jelentkeznie a POWERFORUM árverési felületén az adott árverésre a POWERFORUM Árverés Felhasználói Kézikönyv -ében foglaltak szerint (elérhet ség: A regisztrációs kérelmeket az Árverést értékel bizottság zárt ülésen bontja fel, és a feltételek teljesítését l függ en elfogadja vagy elutasítja a Regisztrációt. Az értékelésr l jegyz könyv készül. A Regisztráció elfogadásának vagy elutasításának tényét a regisztrációs határid t követ 2 (kett ) Munkanapon belül a Kiíró írásban ( -ben vagy faxon) visszaigazolja a Pályázó felé. A Kiíró az elutasítást indokolni köteles. A dokumentumok pótlására nincs lehet ség. Amennyiben a Pályázó az el írt határid n belül elmulasztja a hiánytalan Regisztrációs dokumentáció Kiíró részére történ eljuttatását, a Regisztrációt a Kiíró véglegesen elutasítja. Kett nél kevesebb regisztrált Ajánlattev esetén a Kiíró a Regisztráció folyamatát eredménytelennek nyilvánítja, és az Árverést nem tartja meg Ajánlati Biztosíték A Kiíró az alábbi Ajánlati Biztosítékokat fogadja el: A) Bankgarancia Az Ajánlati Biztosíték az Ajánlati Felhívás 4.3. sz. mellékletében szerepl, Magyarországon bejegyzett bank által a Kiíró mint kedvezményezett nevére, az Ajánlati Felhívás 4.2 sz. Mellékletében meghatározott szöveggel megegyez en kiállított bankgarancia. Amennyiben a bankgarancia szövegezése eltér a szabályzat mellékletében foglalt mintától, az az Árverési Szabályzatban rögzített el írások megszegésének min sül, és a Kiíró annak befogadását megtagadja, a Regisztrációt véglegesen elutasítja. B) Befizetés a Kiíró számlájára és nyilatkozat A Pályázó teljesítheti az Ajánlati Biztosítékot a Kiíró UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára történ befizetéssel, valamint az Ajánlati Felhívás 4.4 számú mellékletében foglalt nyilatkozat benyújtásával. A Kiíró a fenti számlájára befizetett összeggel a bánatpénz szabályai szerint rendelkezik. Az Ajánlati Biztosítékul befizetett összegnek az Ajánlati Felhívásban meghatározott regisztrációs határid ig jóváírásra kell kerülnie a Kiíró jelen pontban meghatározott bankszámláján. Egyéb esetben a Kiíró a Regisztrációt elutasítja, és az Ajánlati Biztosíték összegét visszautalja a Pályázónak. Amennyiben a nyilatkozat szövegezése eltér az Ajánlati Felhívás 4.4 számú mellékletében foglalt mintától, az az Árverési Szabályzatban rögzített el írások megszegésének min sül, és a Kiíró annak befogadását megtagadja, a Regisztrációt véglegesen elutasítja, és az Ajánlati Biztosíték összegét visszautalja a Pályázónak. Az Ajánlati Biztosíték átutalásával és visszautalásával kapcsolatos költségeket a Pályázó köteles viselni. A Kiíró a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet. 10 / 14

11 Az Ajánlati Biztosíték mértékét az Ajánlattev határozza meg, annak minimális összege euró. Az Ajánlati Biztosíték bánatpénzként való érvényesítése: az Ajánlati Biztosíték bánatpénz jogcímén jár a Kiírónak, ha a nyertes Ajánlattev a licitált és megnyert termékre az Ajánlati Felhívás 5.1 sz. mellékletében meghatározott szerz dést bármely okból nem köti meg, és/vagy az Árverés eredményeként megkötött szerz déshez tartozó, az Ajánlati Felhívás 5.2 sz. mellékletében meghatározott Teljesítési Biztosítékot a Szabályzat 1.9. pontja szerint nem nyújtja be a Kiírónak. Az Ajánlati Biztosíték bánatpénzként való érvényesítésekor a bankgarancia formájában nyújtott Ajánlati Biztosítékban szerepl összegb l, az Elnyert Mennyiség értékének 1/30-ad részét, de minimum eurót, azaz harminchatezer eurót, a Kiíró kérésére az Ajánlattev bankja átutalja a Kiíró bankszámlájára. A pénzbefizetéssel nyújtott Ajánlati Biztosíték bánatpénzként való érvényesítése esetén a Kiíró a számlájára befizetett összegb l az Elnyert Mennyiség értékének 1/30-ad részét, de minimum eurót, azaz harminchatezer eurót visszatart. A pénzbefizetéssel nyújtott Ajánlati Biztosíték bánatpénzként fel nem használt része visszajár az Ajánlattev nek, amelyet a Kiíró legkés bb január 4. napján visszautal az Ajánlattev részére. Az Ajánlati Biztosíték az Árverés során meghirdetett termékekre való licitálási összeg fels határának alapja: az Árverés minden Ajánlattev a benyújtott Ajánlati Biztosíték maximum 30- szorosáig terjed euró összeg Ajánlatot adhat meg legmagasabb összeg érvényes Ajánlatként (összesen a teljes Árverés alatt). Amennyiben az Ajánlattev a Szekciók I. Szakaszának utolsó körében, ill. a II. Szakaszban nem tett Ajánlatot, úgy az Ajánlati Biztosítékul szolgáló bankgarancia-nyilatkozatot legkorábban az Árverést követ Munkanapon visszakapja a Kiírótól, illetve ilyen esetben a Kiíró legkorábban az Árverést követ munkanapon visszautalja az Ajánlattev nek az Ajánlati Biztosítékként a Kiíró részére átutalt összeget. 1.7 Az Árverés formája, lebonyolítása Az Ajánlati Felhívással meghirdetett Villamosenergia-értékesítési Árverés lebonyolítása a POWERFORUM árverési felületén az Ajánlati Felhívás 2. sz. melléklete szerint történik. Az Árverésre egy ütemben kerül sor. Az Árverésen bármely regisztrált Pályázó jogosult részt venni. 1.8 Eredményhirdetés Az Eredményhirdetés az Ajánlati Felhívás 2. sz. melléklete szerint történik. 1.9 Szerz déskötés és Teljesítési Biztosíték Az Ajánlattev szerz déskötési kötelezettségének megfelel en köteles az Ajánlati Felhívás 5.1. sz. melléklete szerinti Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz dés megkötésére december 22-ig. A Villamosenergia-adásvételre Vonatkozó Szerz dés megkötésének feltétele a 11 / 14

12 Teljesítési Biztosíték rendelkezésre-állása, melyet a nyertes Ajánlattev k ez id szakon belül a jelen pontban meghatározottak szerint beszereznek és átadnak a Kiíró részére. Amennyiben a nyertes Ajánlattev (k) a szerz déskötésre rendelkezésre álló id tartam alatt a licitált és megnyert Termékre vonatkozó Villamosenergia-adásvételi Szerz déskötést l eláll(nak), azt meghatározott id n belül nem köti(k) meg, illetve a szerz déskötéshez szükséges feltételeket nem teljesíti(k), a Kiíró jogosult saját javára felhasználni (lehívni) a Regisztrációkor benyújtott Ajánlati Biztosítékot, az pontban foglaltak szerint. A Teljesítési Biztosíték tartalmi elemei A nyertes Ajánlattev egyidej leg több garanciavállaló bank bankgaranciáját is felhasználhatja Teljesítési Biztosítékként. A Kiíró csak az Ajánlati Felhívás 5.2 sz. melléklet szerinti "Teljesítési Biztosíték" szövegével benyújtott, a cégjegyzés szabályainak megfelel en aláírt, eredeti, hiteles bankgarancia példányát fogadja el, amelyet a Kiíró által elfogadott, belföldi székhely bank állít ki (az Ajánlati Felhívás 4.3 sz. melléklete), amely euróban megadott, amely a nyertes Ajánlattev által megszerzett Termék(ek) hatheti szállítási értékének megfelel, ÁFA-val (energiaadóval) növelt összegr l szól, amely határozott id tartamra érvényes, amely a szerz désben meghatározottak szerint feltölt, amelyben kedvezményezettként a HSE Hungary Kft. van megnevezve, és amelyben a bank kötelezettséget vállal a HSE Hungary Kft. által benyújtott igénybejelentés feltétel nélküli, legkés bb 3 banki napon belüli teljesítésére. Amennyiben a Teljesítési Biztosíték szövegezése eltér a szabályzat mellékletében foglalt mintától, az az Árverési Szabályzatban rögzített el írások megszegésének min sül, és a Kiíró annak befogadását megtagadja. Amennyiben a bankgaranciát kibocsátó bank ellen cs d-, illetve felszámolási eljárás indul, a bankhoz felügyeleti biztost rendelnek ki, számláit zárolják, illetve olyan helyzet alakul ki, amelynek alapján a Kiíró várhatóan nem tudja a bankgaranciát érvényesíteni, a Kiíró a lejáratot megel en is kérheti a bankgarancia helyettesítését más bank által nyújtott bankgaranciával vagy más biztosítékkal. A Teljesítési Biztosíték érvényesítése A bankgarancia érvényesítése a Kiírónak a bankgaranciát kibocsátó bankhoz intézett felszólításával történik. A Kiíró a bankgaranciát a Vev tartozásának erejéig használja fel. 12 / 14

13 A Kiíró tájékoztatja a Vev t a Teljesítési Biztosíték felhasználásának tényér l, az igénybe vett összegr l és annak jogcímér l. A Vev ezt követ en köteles gondoskodni a Teljesítési Biztosíték megfelel feltöltésér l. A bankgaranciák felhasználásának következtében felmerül minden költség a nem szerz désszer en teljesít Vev t terheli Érvénytelen Árverés, Árverés visszavonása A Kiíró által az adott Termékre kiírt Árverést a Kiíró érvénytelennek nyilváníthatja, amennyiben az Árverés során olyan el re nem látható technikai problémák merülnek fel, amelyeket a Kiíró nem képes elhárítani. Ebben az esetben az Árverésre kés bb meghirdetett id pontban kerül sor, mely Árverésre a jelen Ajánlati Felhívásban és Mellékleteiben rögzített szabályok változatlan formában érvényesek. Az Árverésnek a technikai problémák felmerülése el tti, a szabályoknak megfelel en lefolytatott része az elhalasztástól függetlenül érvényes. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy bármikor saját hatáskörében döntsön az Árverés megtartásáról, elhalasztásáról, illetve az Ajánlati Felhívás visszavonásáról. Az Árverés elhalasztásával, illetve az Ajánlati Felhívás visszavonásával összefüggésben a Pályázók, illetve Regisztrált Ajánlattev k semmilyen követelést nem támaszthatnak a Kiíróval szemben. A fentiekb l ered kártérítési felel sségét a Kiíró kizárja. Az Árverésen történ részvétellel összefüggésben felmerül bármely költséget a Pályázók, illet leg Ajánlattev k kötelesek viselni Felel sségkorlátozás A Kiíró nem vállal felel sséget a POWERFORUM m köd képességéért. A honlap esetleges hiányosságaiból vagy hibás m ködéséb l fakadó elérhetetlensége valamint a honlap, internet és az adattovábbítás céljából igénybe vett hálózat és a Pályázók által biztosított informatikai eszközök m ködési zavarai nem tekinthet k a Kiíró mulasztásának, ezért az ezekb l esetlegesen adódó kártérítési felel sségét a Kiíró kizárja. A honlap hiányosságai, hibás m ködése, valamint az internet m ködési zavarai esetén a Kiíró jogosult az Árverést felfüggeszteni, és amennyiben a hiba 10 percen belül nem elhárítható, úgy a Kiíró az Árverést elhalaszthatja. A felel sség kizárását a Pályázó az Árverésen való regisztrációjával tudomásul veszi, és egyúttal a honlap m ködési zavaraiból ered kártérítési követeléseir l lemond Az Árverés elhalasztása Jelen Szabályzat 1.10 és pontjában jelzett események el fordulása esetén az Árverést a Kiíró egy kés bbi, az Árverést követ maximum 5 munkanapon belüli id pontban tartja meg, amelyre az 1.1. pontban megjelölt (eredeti) Árverésre vonatkozó szabályok változatlan formában érvényesek. 13 / 14

14 1.13 Irányadó ágazati jogszabályok és szabályzatok A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET), az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Kormányrendelet (Vhr.), a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelez átvételér l és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII.23.) Kormányrendelet, az átvételi kötelezettség alá es villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történ szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 109/2007. (XII.23.) GKM rendelet, valamint a VET pontja szerinti Ellátási Szabályzatok Vegyes rendelkezések Az Árverés eredményes lebonyolítása érdekében, jelen Szabályzatban nem szabályozott, el re nem látható kérdésekben az értékelési bizottság jogosult a szükséges döntéseket az Árverés során bármikor meghozni. 14 / 14

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től.

Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től. Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére Budapest, 2011. Február

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek

OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez

Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez Hatálybalépés napja: 2016. március 15. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

A HELIKON KASTÉLYMÚZEUM NONPROFIT KFT EGYFORDULÓS NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HELIKON KASTÉLYMÚZEUM NONPROFIT KFT EGYFORDULÓS NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HELIKON KASTÉLYMÚZEUM NONPROFIT KFT EGYFORDULÓS NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Építési koncesszió keretében a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Amazon Látogatóközpontban

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (A dokumentum letöltése: ITT) 1. A nyereményjáték elnevezése www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték, a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2013. január 1-jétől Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék I. PREAMBULUM... 3 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Alapelvek... 3 2. Az Általános Pályázati Feltételek hatálya... 4 3. Adatszolgáltatás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. június 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

Elektronikus számla akció ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Az akció részvételi- és játékszabályzata

Elektronikus számla akció ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Az akció részvételi- és játékszabályzata Elektronikus számla akció ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Az akció részvételi- és játékszabályzata 1. Az akció elnevezése 1.1. Váltson E-számlára! Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport elektronikus számla akciója.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. E-Gépkocsinyeremény betét nyereményjáték (Továbbiakban: Játék) Részvételi és Játékszabályzata

Az OTP Bank Nyrt. E-Gépkocsinyeremény betét nyereményjáték (Továbbiakban: Játék) Részvételi és Játékszabályzata Az OTP Bank Nyrt. E-Gépkocsinyeremény betét nyereményjáték (Továbbiakban: Játék) Részvételi és Játékszabályzata 1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek 1.1. Szervező OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

Autóbusz vázelemek gyártása AJÁNLATI FELHÍVÁS

Autóbusz vázelemek gyártása AJÁNLATI FELHÍVÁS Autóbusz vázelemek gyártása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 2. A beszerzés

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívása a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Felső-Szabolcsi Kórház 4600 Kisvárda, Árpád u. 26. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. Második Rész szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz Képalkotó berendezések adásvétele és a meglévő elavult berendezések

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Megérint a tavasz! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA 2 3. FOGALMAK 2 4. AZ ÁRVERÉS MENETE 5 4. 1. Az árverés meghirdetése 5 4. 2. A regisztráció folyamata

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben