OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek"

Átírás

1 OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Refining & Marketing 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 1.1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u V. emelet 5/a.), ( Szervezô ) által szervezett Red Bull elnevezésû nyereményjátékban ( Játék ) kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartóz kodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személy azonosító igazolvánnyal rendelkezô, 18. életévét betöltött cselekvôképes természetes személy magyar állampolgár vehet részt ( Játékos ), aki pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és aki a Játék jelen játék szabályzat 2. pontban írt idôtartama alatt egyszerre 2 (kettô) db bármilyen 0,25 L Red Bull energiaitalt vásárol a Játékban részt vevô magyarországi OMV töltôállomásokon (a résztvevô OMV töltôállomások listáját a játékszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza), majd a ( Weboldal ) oldalon elektronikusan feltölti a vásárlást igazoló nyugtán szereplô ES bizonylat számot ( ES kód ) és regisztrál melynek során a következô valós adatait megadja: vezetéknév, keresztnév, lakcím, cím, telefonszám, és a Weboldalon a megfelelô mezôk kipipálásával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul a játékszabályzat szerinti adatkezeléshez, majd a megfelelô gombra kattintva a megadott adatokat elküldi a Szervezô szerverére. (a továbbiakban együttesen: Pályázat ) 1.2. Csak az a Pályázat minôsül érvényesnek, amelyben az elôzôekben felsorolt adatok mindegyike helyesen megadásra került, és a Játékos jelezte, hogy elfogadja a nyereményjáték szabályait és hozzájárult a játékszabályzat szerinti adatkezeléshez Egy Játékos a Játék teljes idôtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult a Szervezônek beküldeni, azonban egy címhez kapcsolódóan naponta csak egy Pályázat küldhetô be. Amennyiben a Játékos azonos ES kódot tartalmazó Pályázatot azonos cím megadásával vagy különbözô címek megadásával többször küldi be, a Szervezô az elsô beküldött Pályázatot regisztrálja. Az akár azonos, akár különbözô címmel beküldött további azonos Pályázatokat a Szervezô kizárja a Játékból. A Játékszabályzatnak megfelelô, de nem valós ES kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2 1.4. A Játékosok a regisztrált címük alapján kerülnek azonosításra, így az cím esetleges változásaiból eredô, a Szervezô érdekkörén kívül esô, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag cím törlése, elérhetetlensége) Szervezôt semmilyen felelôsség nem terheli A Szervezô kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját címük és lakcímük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos postafiók illetve lakcím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezô mindennemû felelôsségét kizárja A Játékos köteles az pontban meghatározott vásárláshoz tartozó nyugtát ( Nyugta ) a Játék teljes idôtartama alatt, valamint a Játék lezárását követô 2 (kettô) hónapon keresztül sértetlenül és jól olvasható módon megôrizni, és nyertessége esetén a Szervezô részére a pontban írtak szerint beküldeni. Szervezô kizárólag azokat a Nyugtákat fogadja el a Játékban, amelyeken az ES szám teljesen olvashatóan látszik, valamint kizárólag azokat a Nyugtákat fogadja el, amelyek a részt vevô OMV töltôállomásokon a Játék idôtartama alatt megvalósult egyszerre 2 (kettô) db 0,25 L Red Bull energiaital vásárlását igazolják Szervezô a nyeremény átadását megelôzôen ellenôrzi a nyertes Játékos által elektronikus úton beküldött ES kódot, a vásárlás dátumát, idôpontját. Ha az ES kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a Játék idôtartamára esik, és/vagy nem a részt vevô OMV töltôállomásokon történt, úgy Szervezô nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervezô megvizsgálhatja, és amennyiben azok a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi elôírásoknak nem felelnek meg a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek A Szervezô a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelô Játékosokat a Játékból kizárhatja A Játékból ki vannak zárva az OMV Hungária Kft. alkalmazottai, valamint a töltôállomásokat üzemeltetô cégek tulajdonosai és alkalmazottai, a Játék lebonyolításában részt vevô ügynökségek tulajdonosai, alkalmazottai és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. (1)bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói A Játékból a Szervezô megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve

3 alatt csapatban, nem valós címmel, illetve nem valós vásárlást tartalmazó Nyugtával és/vagy Kóddal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztô magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minôsülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történô részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektôl a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minôsülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított nyugtát/nyereményszelvényt használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezônek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak. 2. A JÁTÉK IDÔTARTAMA A Játék idôtartama: július 1. 00: július : A JÁTÉK MENETE 3.1. Nyerô idôpontok A Szervezô közjegyzô jelenlétében a véletlenszerûség elvének eleget tevô számítógépes program segítségével, a Játék teljes idôtartama tekintetében összesen 10 (tíz) nyerô idôpontot sorsol ki A nyerô idôpontok eloszlását a következô táblázat mutatja: Nyerô hetek Kisorsolásra kerülô nyerô idôpontok száma július 1. 00:00 július 3. 24:00 2 db július 4. 00:00 július :00 2 db július :00 július :00 2 db július :00 július :00 2 db július :00 július :00 2 db A sorsolás idôpontja: június :00 óra. A sorsolás helyszíne: Dr. Fullér Krisztina Közjegyzôi Irodája, 1143 Budapest, Szobránc u 1. A sorsolás nyilvános, azonban a nyerô idôpontok titkosak.

4 4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 4.1. Nyeremények A Játékban a következô nyereményeket lehet megnyerni: 10 db, azaz tíz darab Sziget Fesztivál napijegy. Egy jegy egy személy részére biztosít egyszeri belépési lehetôséget a Sziget Fesztiválra a rendezvény ideje alatt egy napon Egy Játékos a Játék teljes idôtartama alatt egy nyereményre lehet jogosult A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak Nyertesek Az a Játékos lehet nyertes, akinek az 1. pontban meghatározott érvényes Pályázata az adott nyereményhez kisorsolt nyerô idôpontban (hónap-nap-óraperc-másodperc) vagy a kisorsolt nyerô idôpont utáni legközelebbi idôpontban érkezik be a szerverre. Amennyiben a nyertes Játékos bármely okból a Játékból kizárásra kerül, helyette az ôt követôőérvényes Pályázatot beküldô Játékos jogosult a nyereményre, mint pótnyertes. Pótnyertes kiesés esetén ugyanezen szabály követendô A Pályázat beérkezésének idôpontja a szerverre történô beérkezés / regisztráció idôpontja, ezért az esetleges azonos idôpontban beküldött Pályázatok közül az lehet a nyertes, amelyiket a szerver elôbb regisztrálja A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezôtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezôn kívülálló tényezô, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezô az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemû felelôsséget kizár A nyertesek értesítése A nyertes Játékosokat a Szervezô ben és telefonon értesíti a regisztráció során megadott elérhetôségeiken az adott nyerô hét utolsó napját követô 2 munkanapon belül ( Értesítés ). Szabályos értesítésnek minôsül, amennyiben Szervezô igazolni tudja, hogy az t a megadott címre elküldte. A kézbesítésért a Szervezôt semmilyen felelôsség nem terheli.

5 A nyertes Játékos köteles az Értesítést esetén az Értesítés kiküldését követô 5 napon belül a Szervezô részére válasz ben visszaigazolni. A nyertes Játékos köteles a nyertes Nyugtát elektronikus úton (lefényképezve vagy scannelt formában) a következô címre beküldeni. A Játékos jogosult a Nyugtát vagy annak jó minôségû másolatát postai úton is beküldeni ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben a következô címre: OMV Hungária Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10 ; a levélben a Játékos köteles megadni a teljes nevét és telefonszámát. A postaköltség és a nyereménynek ezen okból történô átadási késedelme a Játékost terheli. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írtakat és/vagy a határidôt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül és az a Játékos lép a helyébe, akinek a regisztrációja az eredeti nyertes után következô legközelebbi idôpontban érkezett be A nyeremények átvételének módja és feltételei: A nyereményeket a Szervezô az értesítés visszaigazolását, illetve a Nyugta ellenôrzését követôen 2 munkanapon belül postai úton, ajánlott küldeményként, vagy futárral juttatja el a Játékos által a regisztráció során vagy késôbb ben megadott névre és címre. A Szervezô kizárólag magyarországi kézbesítési címet fogad el Szabályos postázásnak minôsül, amennyiben a Szervezô a feladást igazoló ajánlott szelvénnyel igazolni tudja, hogy a nyereményt postai úton feladta, vagy átvételi elismervénnyel igazolni tudja, hogy a nyereményt a futárnak átadta. A Szervezô kizárólag azért felel, hogy a nyereményt a nyertes Játékos által írásban (a regisztrációs felületen vagy késôbb útján) megadott névre és címre ajánlott levélben postai úton feladja. A nyertes Játékos által megadott címzés megfelelôségéért és a címzett átvételi jogosultságáért, illetve az ezekkel kapcsolatos esetleges igényekért kizárólag a nyertes Játékos viseli a felelôsséget. A Szervezô kizárja felelôsségét az elveszett, elhagyott, ellopott vagy megron gálódott nyeremények esetében és nem pótolja azokat A nyertes játékos köteles együttmûködni a Szervezôvel, hogy a nyeremények a megjelölt idô, illetve a felhasználást lehetpôvé tevô, megfelelôő idôben alatt kézbesítésre kerüljenek. Ha ezen együttmûködési kötelezettségnek a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény megfelelô idôben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervezô terhére nem értékelhetô. Ebben az esetben a nyertes Játékos a jogosultságát a nyereményre elveszti. A Szervezô a nyeremény átvételének lehetôségét az elôzôek figyelembe vételével, ezen határidôn belül tudja biztosítani.

6 5. ADÓZÁS 5.1. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervezô viseli, azonban egyéb felmerülô költségek (pl. a rendezvény helyszínére történô utazás költségei) a Játékost terhelik. 6. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FÛZÔDÔ JOGOK 6.1. A Játékban való részvétel és a Játékban történô részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezô, mint adatkezelô, a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék idôtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák; nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervezô minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a honlapon, továbbá az OMV Facebook oldalán és az OMV töltôállomásokon); megadott személyes adataikat amennyiben a Weboldalon az adott mezô kipipálásával ehhez hozzájárultak a Szervezô marketing-kapcsolattartás (Szervezô és a részt vevô OMV töltôállomások termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését A megadott adatok kezelését a Szervezô OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u V. emelet 5/a.) végzi. A pontban rögzített direkt marketing célú adatkezelés kapcsán adatkezelô az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u V. emelet 5/a.) adatfeldolgozók az OMV Solutions GmbH. - Global Solutions (címe: 1020 Bécs, Trabrennstrasse 6-8., Ausztria) és az OMV Petrom S.A. - Global Solutions (címe: Bukarest, Calea Dorobantilor, nr Coralilor Street, Sector 1., Románia)

7 6.4. A promóció adatkezelési nyilvántartási száma: [NAIH határozat kiadása folyamatban] A hírlevélre feliratkozás adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-74432/ Az adatkezelô szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezelô bármikor lehetôséget biztosít a Játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezelésérôl, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: OMV Hungária Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika u V. emelet 5/a, vagy a következô címen: Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelôk által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetôségei: honlap: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Elektronikus levelezési cím 6.6. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg ôt a Szervezô vagy annak megbízottja a pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történô megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): OMV Hungária Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika u V. emelet 5/a, vagy a következô címen: 6.7. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása elôtt kérelmezi (kivéve, ha a játékos csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék idôtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelô a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti Az adatkezeléssel kapcsolatos további információ az OMV általános adatvédelmi szabályzatában található a / Jogi tájékoztató oldalon. 7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervezô,

8 érdekkörén kívül esô elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervezô, semmilyen felelôsséget nem vállal A Szervezô a Nyeremények tekintetében minôségi felelôsséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szervezôjével szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét a 4.5 pontban jelölt határidôig nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezôtôl nem követelheti A Szervezô kizárja a felelôsségét minden, a Weboldalt, illetve az azt mûködtetô szervert ért külsô, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetôen, úgy ezen esetekre a Szervezô semminemû felelôsséget nem vállal Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés/beküldés vagy regisztráció közben bezárja a böngészô ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezô, illetve a Lebonyolító semmilyen felelôsséget nem vállal Szervezô kizárja a felelôsségét a weboldal rajta kívülálló okokból történô meg hibásodásáért, amely idôtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielôbb feltárja,illetve megszüntesse A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog A Szervezô fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve azt is, hogy a Játékot elôzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse elôre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervezô a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi A Játékkal kapcsolatban jogi út kizárva. A Játékszabályzat a Játékban részt vevô OMV töltôállomásokon és a oldalon kerül közzétételre. Budapest, június 29. OMV Hungária Kft.

9 1 sz. melléklet A Játékban részt vevô OMV töltôállomások listája: 8400 Ajka, Petôfi út 2351 Alsónémedi, 5. sz. fôút 2553 hrsz Bag, Dózsa György u Balatonlelle, Rákóczi út 3069 hrsz Békés, Kossuth L. u Békéscsaba, Szarvasi út Békéscsaba, Szarvasi út Budapest, Alacskai út Budapest, Alkotmány út Budapest, Budaörsi út 1. (BAH csomópont) 1082 Budapest, Baross u Budapest, Budafoki út Budapest, Budaörsi út Budapest, Cinkotai út Budapest, Csömöri u. - Szlovák u. sarok 1116 Budapest, Fehérvári út Budapest, Tölgyfa u Budapest, Fogarasi út 56/A Budapest, Gyáli út Budapest, Hajó út Budapest, Haladás u Budapest, Haraszti út 32/A 1097 Budapest, Soroksári út Határ út sarok 1141 Budapest, Hungária krt Budapest, Hungária Krt Budapest, Hûvösvölgyi út Budapest, Irinyi út Budapest, Kacsóh P. út 1087 Budapest, Kerepesi út Budapest, Kerepesi út Budapest, Királyok útja Budapest, Körösi Csoma S. út hrsz / Budapest, Ladik u Budapest, Balatoni út (756/17 hrsz.) 1106 Budapest, Maglódi út Jászberényi út sarok 1204 Budapest, Nagykôrösi út Budapest, Mester u Budapest, Nagykörösi út 349.

10 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Pesti út Budapest, Péterhegyi út Budapest, II. Rákóczi F.u Budapest, Róbert Károly krt Budapest, Szabadföldi út Budapest, Széchenyi tér Budapest, Szentendrei út Czetz J. u. sarok 1152 Budapest, Szentmihályi út Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor Budapest, Teleki tér 1142 Budapest, Tengerszem u Budapest, Üllôi út Budapest, Üllöi út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Védgát u Debrecen, Füredi út Debrecen, István út Debrecen, Kassai út Dunaharaszti, 51. sz. út Némedi út sarok 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi u Dunaújváros, Dózsa György út 3300 Eger, Mátyás Király utca Eger, Mátyás király utca Esztergom, Dobogókôi út Kesztölci út sarok hrsz 2151 Fót, Szabó Dezsô utca 2/B Gyôr, Ipar út Gyôr, Pápai út 771. (2858/56 hrsz.) 9022 Gyôr, Szt. István út 7096 hrsz 4080 Hajdúnánás, Dorogi út hrsz: Hajdúszoboszló, Hóvirág u Hegyfalu, 84/86 fôutak keresztezôdése 6800 Hódmezôvásárhely, Kutasi út Kalocsa, Bátyai út Kaposvár, Áchim A. utca 113/14 hrsz Kaposvár, Füredi út (5374/22 hrsz.) 9330 Kapuvár, Petôfi-major Kecskemét, Budai út 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 4.

11 2870 Kisbér, 81. sz fôút 6200 Kiskôrös, Dózsa György út Kerepes, Szabadság u Komárom, Igmándi út Körmend, Rákóczi út 307/1 hrsz 9730 Kôszeg, Szombathelyi út Törökbálint, M0 körgyûrû 6. kmsz 2310 Szigetszentmiklós, M0 19. km 9081 Gyôr, M1 autópálya 119. kmsz 2943 Bábolna, M1 autópálya 93. kmsz 2943 Bábolna, M1 autópálya 93. kmsz 2063 Óbarok, M1 43. km jobb 2063 Óbarok, M1 43. km bal 3200 Karácsond, M3 autópálya 82. kmsz 3200 Karácsond, M3 autópálya 82. kmsz 2365 Inárcs, M5 autópálya 35. kmsz 2365 Inárcs, M5 autópálya 35. kmsz 6758 Röszke, M5 autópálya 172. km 0112/25 hrsz Röszke, M5 autópálya 172. km 0112/60 hrsz Dunaújváros, (m) km. Pihenô bal oldala (h.sz.:0126/63) 2400 Dunaújváros, (m) km. Pihenô jobb oldala (h.sz.:0126/63) 7140 Bátaszék, M6 autópálya, 166. km hrsz.:120/ Bátaszék, M6 autópálya, 166. km hrsz.:120/ Kajászó, M7 33,7 km bal oldal 2472 Kajászó, Kajászó M7 33,7 km jobb oldal 2234 Maglód, Jászberényi út 6900 Makó, Kossuth L. u Miskolc, Búza tér 16. (3475/4 hrsz.) 3534 Miskolc, Kiss tábornok út - Kandó Kálmán u. sarok (Hrsz. :33833/49) 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca Miskolc, Testvérvárosok útja 2/A (Csabai kapu 40027/ 313 hrsz.) 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u Nagykanizsa, Hevesi S. u Nagykanizsa, Virág Benedek utca Nyékládháza, Viola u. 182/ Nyíregyháza, Debreceni út Nyíregyháza, Kert u Nyíregyháza, Tiszavasvári út-alkotás u. sarok (2866/4 hrsz.) 7030 Paks, 6. sz. fôút 7632 Pécs, Siklósi út Pécs, Zsolnay út 50.

12 2651 Rétság, Pusztaszántói út Salgótarján, Rákóczi út Sárbogárd, Ady E. u Siófok, Vak Bottyán út Sopron, Csengery út Sopron, Lackner Kristóf utca Szeged, Dorozsmai út Szeged Makkosházi krt Székesfehérvár, Balatoni út 6111 hrsz Székesfehérvár, Budai út 8000 Székesfehérvár, Donáth út Székesfehérvár, Kadocsa út Székesfehérvár, Budai út Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 8./B 2000 Szentendre, 11-es út 17. km 6600 Szentes, Csongrádi út 8562 hrsz 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 3237 hrsz Szolnok, Dráva utca Szolnok, Thököly út Szombathely, Csaba út Szombathely, Körmendi út Szombathely, Rumi út 2800 Tatabánya, Károlyi út Ságvári út Üröm, Bécsi u Vác, Gödöllôi út Vecsés, Gyáli út Veresegyház, Szadai u Veszprém, Aradi Vértanúk útja Veszprém, Budapesti út Veszprém, Külsô-Kádártai u.2. (Körgyûrû, 0387/i hrsz.) 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út Zalaszentgrót, Koppányi út Zsámbék, Herceghalmi út 578/A

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj Kft. 1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a.), (továbbiakban:

Részletesebben

OMV Kölyökhôsök online nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek

OMV Kölyökhôsök online nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Kölyökhôsök online nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Refining & Marketing 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 1.1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FÉLMILLIÓS BEVÁSÁRLÁS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A A MAGIC MILK NAGY LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG TESZTJE elnevezésű nyereményjáték ( Játék

Részletesebben

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MEGÉRINT A TAVASZ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Megérint a tavasz! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A LEGYEN JÁTÉK A MOSOGATÁS! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Reckitt

Részletesebben

TE SOUNDOD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TE SOUNDOD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA TE SOUNDOD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Te Soundod elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. (székhely:

Részletesebben

Játékszabályzat. A "Nyerj a Fundahome alkalmazással!" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Játékszabályzat. A Nyerj a Fundahome alkalmazással! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Játékszabályzat A "Nyerj a Fundahome alkalmazással!" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerj a Fundahome alkalmazással! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar Suzuki Zrt.

Részletesebben

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A táplálkozás titkai ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője A Táplálkozás titkai. elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A DANONE GÖRÖG TESCO NYEREMÉNYJÁTÉK online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Danone Görög Tesco Nyereményjáték néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték

Részletesebben

Nyitva tartás. Elérhetőségek (kút,fax,mobil)

Nyitva tartás. Elérhetőségek (kút,fax,mobil) ceg irszam varos utca OMV Ajka 8400 Ajka Petőfi út 6-22 (88) 311-354 (88) 311-354 OMV Alsónémedi 2351 Alsónémedi 5. sz. főút 2553 hrsz. 0-24 (29) 337-164 (30) 298-43-33 OMV Bag 2191 Bag Dózsa György u.

Részletesebben

B-KÖZÉP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

B-KÖZÉP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA B-KÖZÉP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A B-KÖZÉP elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Borsodi Sörgyár Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca

Részletesebben

Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék. Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat

Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék. Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója Cinema City Rendez-Vous A mozis légyott Játék Hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi szabályzat A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

PEPSI FUNBALL ARÉNA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

PEPSI FUNBALL ARÉNA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE PEPSI FUNBALL ARÉNA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az Pepsi Funball Aréna elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Fővárosi Ásványvízés Üdítőipari

Részletesebben

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KNORR ESTEBÉD ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Knorr Estebéd elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138

Részletesebben

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE SPORT SZELET MINDEN NEGYEDIK NYER NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Sport Szelet Minden 4. nyer! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services

Részletesebben

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MOM PARK KÁRTYA MINDEN KÉNYELEM EGY KÉZBEN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A MOM Park Kártya Minden kényelem egy kézben elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lay s Hungary Facebook rajongói oldalon ( Rajongói oldal

Részletesebben

SPAR MARATON ÚT A CÉLHOZ FOTÓPÁLYÁZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SPAR MARATON ÚT A CÉLHOZ FOTÓPÁLYÁZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SPAR MARATON ÚT A CÉLHOZ FOTÓPÁLYÁZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SPAR MARATON ÚT A CÉLHOZ FOTÓPÁLYÁZAT elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata

Virágmaci játék. Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata Virágmaci játék Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A

Részletesebben

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTSSZ A GYŐRI ÉDESSEL ÉS IRÁNY A TERMÉSZET! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Játssz a Győri Édessel és irány a természet! elnevezésű nyereményjáték (

Részletesebben

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LIPTON ICE TEA RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lipton Ice Tea rajongói oldalon ( Rajongói oldal ) szervezett

Részletesebben

Tavaszi Nyereményeső az OTP SZÉP kártyával

Tavaszi Nyereményeső az OTP SZÉP kártyával Tavaszi Nyereményeső az OTP SZÉP kártyával NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Tavaszi Nyereményeső az OTP SZÉP kártyával elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője az OTP Pénztárszolgáltató

Részletesebben

A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A NYERJ ACTIVIA FITT KOSARAT! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Nyerj Activia fitt kosarat! néven termékvásárláshoz kötött online nyereményjátékot szervez. A

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

A NYERJ PÁROS NAPIJEGYET A SAMSUNGGAL AZ ONLINE VIDEO STARS FESZTIVÁLRA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A NYERJ PÁROS NAPIJEGYET A SAMSUNGGAL AZ ONLINE VIDEO STARS FESZTIVÁLRA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A NYERJ PÁROS NAPIJEGYET A SAMSUNGGAL AZ ONLINE VIDEO STARS FESZTIVÁLRA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT

Részletesebben

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata

L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata L Oréal Paris fogyasztói promóció részvételi- és nyereményjáték szabályzata Szervező: L Oréal Magyarország Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, cégjegyzékszám: 01-09-268100, a továbbiakban:

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Váltson MOL Törzsvásárlói kártyáról Multipont kártyára töltőállomási akcióhoz kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont

Részletesebben

"PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata

PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB Játék hivatalos szabályzata "PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HÍRES KEDVENCEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Híres Kedvencek elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője az E-BOLA MÉDIA Kft. (székhely: 1026 Budapest,

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATKEZELÉSI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATKEZELÉSI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATKEZELÉSI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT A Colgate-Palmolive Magyarország Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., továbbiakban: Szervező) által szervezett és a Young &

Részletesebben

A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A Mizse kabala elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1.

Részletesebben

A "Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát!" nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát! nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A "Tensoval Mérd 2 hétig magad és nyerd vissza az árát!" nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A nyereményjáték Szervezője A " Tensoval Mérd 2 hétig vérnyomásod és nyerd vissza készüléked

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SIÓ LURKÓ PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ! 1. JÁTÉK

Részletesebben

Szurkolj a Carlsberggel, és nyerj!

Szurkolj a Carlsberggel, és nyerj! Szurkolj a Carlsberggel, és nyerj! nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1 PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 1.1 A Szurkolj a Carlsberggel, és nyerj! nyereményjáték ( Promóció ) szervezője a Carlsberg

Részletesebben

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása

A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A HALLS Nyerj Hűsítő Élményeket promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzatának módosítása A Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Főzz egészségesen! Főzz szabadon! Játék hivatalos szabályzata 1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban:

Részletesebben

A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A TEFAL GASZTROKALAND ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Tefal gasztrokaland elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Groupe SEB Central- Europe Kft.

Részletesebben

Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret!

Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret! Tej. Szívvel-lélekkel! Gyűjts össze 100 tejszívet és nyerj egy játszóteret! M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Részletesebben

OMV üzemanyagtöltő állomások Magyarország

OMV üzemanyagtöltő állomások Magyarország 8400 Ajka Petőfi út +36 (88) 311354 06:00-22:00 2351 Alsónémedi 5. sz. főút 2553 hrsz. +36 (29) 337164 X 00:00-24:00 2191 Bag Dózsa György u. 2 +36 (28) 388376 00:00-24:00 8175 Balatonfűzfő Árpád út 1

Részletesebben

A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata

A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata A Canderel Green Nyereményjáték természetesen Játék hivatalos szabályzata 1. A DunaPro Drink Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 2096 Üröm, Kárókatona utca 5. F. ép. fszt. 2., cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Nyerj a #birnifogod pillanatoddal! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Nyerj a #birnifogod pillanatoddal! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Nyerj a #birnifogod pillanatoddal! online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Danone Kft. Nyerj a #birnifogod pillanatoddal! néven online nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték

Részletesebben

A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A GARNIER ÉLVEZD A NYARAT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Garnier Élvezd a nyarat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a L ORÉAL Magyarország

Részletesebben

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. )

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban Lebonyolító ) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Farkas Ferenc u. 13. ) A Csuda élmény a POM-BÄR! elnevezésű Játék hivatalos szabályzata 1. A Intersnack Magyarország Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-078415

Részletesebben

3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának

3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. 3 X 1 millió keresi a gazdáját! Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.11.02. - 2016.01.01. 1. A játék szervezője A 3 X 1 millió keresi a gazdáját! nyereményjáték

Részletesebben

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hipernet Roadshow elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő

Részletesebben

A PALMOLIVE NATURALS MERÜLJ EL A TERMÉSZETBEN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A PALMOLIVE NATURALS MERÜLJ EL A TERMÉSZETBEN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A PALMOLIVE NATURALS MERÜLJ EL A TERMÉSZETBEN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az PALMOLIVE NATURALS MERÜLJ EL A TERMÉSZETBEN elnevezésű nyereményjáték ( Játék

Részletesebben

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ PNM 2015 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Pick and Mix 2015 TESCO promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest,

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Főzz szabadon! Játék hivatalos szabályzata 1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban: Szervező ).

Részletesebben

Ákos Karcolatok 20. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Ákos Karcolatok 20. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Az Ákos Karcolatok 20 elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN,

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

Csúcsutazás Európában!

Csúcsutazás Európában! A Netrisk.hu Zrt. Csúcsutazás Európában! Nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 2015.05.18-2015.06.30. 1. A játék szervezője Az Csúcsutazás Európában! nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)

Részletesebben

Lakásbiztosítás Promóciós Nyereményjátékának

Lakásbiztosítás Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Lakásbiztosítás Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016.05.02. 2016.05.31. 1. A játék szervezője A lakásbiztosítás nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

A 3M Hűségprogram elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.) ( Szervező ).

A 3M Hűségprogram elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.) ( Szervező ). 3M HŰSÉGPROGRAM PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M Hűségprogram elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.)

Részletesebben

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Silan-Daalarna Nyerje meg álomruháját!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

Az SMS-ben az alábbi módon kell Pályázatát elküldenie: AP kód*vásárlás dátuma és időpontja* név

Az SMS-ben az alábbi módon kell Pályázatát elküldenie: AP kód*vásárlás dátuma és időpontja* név A NYERNI FOGUNK! Játék hivatalos szabályzata 1. A MECOM GROUP s.r.o., mint az alábbi Játék szervezője (székhely: Szlovákia 06601 Homonna, Polna 4, cégjegyzékszám: 31 735 151 a továbbiakban: Szervező ).

Részletesebben

Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat

Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat 1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: Velünk jó gyereknek lenni! (továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Piatnik Budapest Kft. Kis játék a gyerekeknek, de óriási élmény a családnak! nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

A PÖTTYÖZZ ÉS NYERJ! ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK

A PÖTTYÖZZ ÉS NYERJ! ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK A PÖTTYÖZZ ÉS NYERJ! ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Szervező és Lebonyolító A McDonald s Promotion Kft. (1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b., továbbiakban: Szervező) által szervezett

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

MAX FACTOR MAKE-UP ACADEMY CSILLAGOS 5-ÖS AJÁNDÉKSORSOLÁS NEVEZETŰ ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MAX FACTOR MAKE-UP ACADEMY CSILLAGOS 5-ÖS AJÁNDÉKSORSOLÁS NEVEZETŰ ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 MAX FACTOR MAKE-UP ACADEMY CSILLAGOS 5-ÖS AJÁNDÉKSORSOLÁS NEVEZETŰ ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A Max Factor Make-up Academy online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) Szervezője,

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Heineken UCL Nyerj jegyet a milánói döntőre a Tescoval AP kód feltöltős nyereményjáték. HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jognyilatkozat nélkül tudomásul

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30.

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30. Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz 2016. május 16. 2016. június 30. A Nyerj álomdöntőt otthonodba című fogyasztói promóció (továbbiakban Akció)

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Cinema City OscarSziluett Facebook Játék. Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat

Cinema City OscarSziluett Facebook Játék. Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítói Cinema City OscarSziluett Facebook Játék Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24. I.

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Karácsonyi költőpénz elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Karácsonyi költőpénz elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Karácsonyi költőpénz elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője a Genertel Biztosító

Részletesebben

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u.2 B 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth u. 3. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2. Stop-Shop 4100 Berettyóújfalú,

Részletesebben

Töltődj fel a Nescafé -val bármikor promóció hivatalos részvételi- és adatkezelési szabályzata

Töltődj fel a Nescafé -val bármikor promóció hivatalos részvételi- és adatkezelési szabályzata Töltődj fel a Nescafé -val bármikor promóció hivatalos részvételi- és adatkezelési szabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-09- 267926

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya.

Hivatalos játékszabályzat. A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya. Hivatalos játékszabályzat A Heinemann Testvérek Kereskedelmi Kft. Jim Beam Nyereményjáték promóciós játékának hivatalos játékszabálya. A szolgáltatás leírása: A nyereményjáték az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat)

Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat) Levél a Mikulásnak nyereményjáték részvételi szabályzata (játékszabályzat) 1. A Mattel Toys Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91., továbbiakban: Szervező) országos, Levél a Mikulásnak elnevezésű promóciót

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A BURN residency NYERJ IBIZAI BURN PARTIÉLMÉNYT! nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A BURN residency NYERJ IBIZAI BURN PARTIÉLMÉNYT! nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A BURN residency NYERJ IBIZAI BURN PARTIÉLMÉNYT! nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A BURN residency nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz

Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz Játékszabályzat, illetve jogi és adatvédelmi tájékoztató a Rossmann Telizsák Facebook alkalmazáshoz KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD AZ ALKALMAZÁST, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. City Label

ROUST Hungary Kft. City Label ROUST Hungary Kft. City Label MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A City Label elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a

Részletesebben

Az OMV webshop Kedvezménykupon promóció leírása

Az OMV webshop Kedvezménykupon promóció leírása Az OMV webshop Kedvezménykupon promóció leírása 1. A promócióban való részvétel feltételei A YES Certified Merchandise Kft (címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 154-164.), ( Szervező ) által szervezett és

Részletesebben

A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Kik és hogyan vehetnek részt a játékban? A Primőr Kozmetikai Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3., adószáma: 11094418-2-03.,

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A Coca-Cola Szurkoljunk együtt, köztünk a helyed! nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A Coca-Cola Szurkoljunk együtt, köztünk a helyed! nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A Coca-Cola Szurkoljunk együtt, köztünk a helyed! nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A Coca-Cola Szurkoljunk együtt, köztünk a helyed!

Részletesebben

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Készítés időpontja: 2015.08.25. Hatályos: 2015.08.25. Utolsó

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata

Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata Angellica+4 nyereményjáték hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata A JÁTÉKBAN AZ ANGELLICA+4 ELSŐ 2000DB PIACRA BEVEZETETT TERMÉKE INDUL. MINDEN VÁSÁRLÓNAK LEHETŐSÉGE VAN JÁTSZANI, AKI AZ ELSŐ 2000

Részletesebben

Villámkaland Európában

Villámkaland Európában A Netrisk.hu Zrt. Villámkaland Európában Nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 2014.09.22. - 2014.10.31. 1. A játék szervezője A Villámkaland Európában nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)

Részletesebben

MÖVE & ZWILLING. Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata

MÖVE & ZWILLING. Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata MÖVE & ZWILLING Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: H-2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., cg.:, 07-09- 009192) a továbbiakban: Szervező ) által

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től)

Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től) Kinder Meglepetés 40! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Érvényes: 2014.09.25-től) 1, A játék szervezője: A Ferrero Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest,

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Az UniCredit Bank ATM hálózata

Az UniCredit Bank ATM hálózata Az UniCredit Bank ATM hálózata Budapesti ATM-ek Készpénz be/kifizetés Cím Hely Nyitva tartás Ki 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. volt UniCredit Bank fiók 0-24 óra Ki 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 UniCredit

Részletesebben

HENKEL Magyarország Kft.: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS Promóciós játék játékszabály

HENKEL Magyarország Kft.: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS Promóciós játék játékszabály A Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val! SMS promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Nyerje meg a 4 csodás utazás egyikét a VAPE-val!

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben