1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért."

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.) számú határozatának a módosításáról, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében levő étkeztetés feladatai ellátási szerződésének megkötéséről, az intézmény Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. 2.) A 117/2011. (V1.30.) számú határozat módosításával 3.1f) pontja - a 2. számú Házi gondozói körzet Nyíregyháza, Öz. Köz szám alatti elhelyezésével 3.1g) ponlja - a Hivatásos Gondnokok Nyíregyháza Öz. Köz szám alatti elhelyezésével 3.1h) pontja számú Házi gondozói körzet Nyíregyháza Szent I. u. 63. szám alatti elhelyezésével 3.1i) pontja 1.,5.,7. számú Házi gondozói körzet Nyíregyháza, Szent I. út 63. szám alatt és a 12. számú Házi gondozói körzet Nyíregyháza, Öz köz szám alatti elhelyezésével 3.1j) pontja 6. számú Házi gondozói körzet Nyíregyháza, Öz köz szám alatti elhelyezésével - egyetért. 3.) A Szociális Gondozási Központ étkeztetés feladatellátásának a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási szerződésben részletezettek szerint a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség (fenntartó megnevezése) részére történő átadásával egyetért. 4.) Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 5.) A Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának - a gazdálkodási besorolás módosítása, 4. és 5. számú Idősek Klubjának megszünése, 1., 5., 7., 10. számú Házigondozói körzetek Nyíregyháza, Szent I. út 63. szám valamint a 2., 6., 12. számú Házigondozói körzetek és Hivatásos Gondnokok Nyíregyháza, Öz köz szám alatti ingatlanban történő elhelyezése - módosításával és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetben történő jóváhagyásával egyetért.

2 6.) Felhívja a Társulási Tanács Munkaszervezetének vezetőjét és az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjanak a szolgáltatás átadás-átvételével kapcsolatos feladatok elvégzéséről. Felelős: Társulási Tanács Munkaszervezetének vezetője és az intézmény vezetője Határidő: szeptember 30.! l' "~o /1/1 /\/ /.'" /, ~/L611.k.j~ ~,--/ (,' Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1.1 A Közgyűlés tagjai 2.1 A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei n ek vezetői 3.1 Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetője Nyíregyháza, Tűzoltó u / Szociális Gondozási Központ vezetője 5.1 Fenntartó

3 1. számú melléklet a 144/2011. (VII1.25.) számú határozathoz ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITŐl) (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.; ad6száma: r ; statisztikai számjel: : képv.: Dr. Kovács Ferenc o Társulási Tanács elnöke), mint átadó (o továbbiakban: Átadó) Nyíregyháza -V árosl Református Egyházközség (székhely/cím: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.: o bírósági nyilvántartás lajstromszámo: 6. Pk : o nyilvántartás számo: 5.; ad6szán;: r5: képv.: Sipos Kund Kötöny), mint átvevő (o továbbiakban: Atvevő) között alulírott helyen és napon oz alábbi feltételek mellett: j993. evi w. törvény (J szcciófl~ Igazgatásról és szodóíis ei{atasokróf SD. 1. PREAMBULUM 1.1. A jelen szerződés szerinti szociális szolgáltatást oz Átadó - o szociális igazgatásról és szociális ejjátásokról szóló évi l/l. törvény (továbbiakban: Szt.) 90. (4) bekezdése alapján - jelen megállapodás útján kívánja biztosítani Az Átadó nyilvános pályázati kiírást tett közzé, melynek tárgyát oz alábbiak szerint határozta meg:,,sl:ociális étkeztetési feladatol< ellátása" 1.3. Átadó o pályázati eljárásban benyújtott pályázatokat megvizsgálta és oz összességében legelőnyösebb ajánlot bírálati szempont alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Átvevőt nevezte meg. j.4. Átvevő nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal. személyi- és tárgyi feltételekkel rendelkezik Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat. hogya magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke. Felek továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy o vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel járnak el Szerződő felek rögzítik, hogy Átadó Nyírbátor Város Jegyzője (a továbbiakban: engedélyező hatóság) által május 28. napján, /2010 szám alatt kiadott. határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik a jelen szerződés tárgyát képező feladotok ellátása vonatkozásában.

4 l.7. Átvevő kijelenti, hogy az Szt. 62. rendelkezéseiben meghatározott étkeztetésre vonatkozó szabályokat. valamint az azok nyilvántartására vonatkozó szakmai és egyéb követelményekre vonatkozó jogszabályokat és szakmai szokásokat ismeri. egyben azok betartására külön is kötelezettséget vállal. A fentiek előrebocsátása mellett: 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA Szerződés tárgya 2.1. l. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokra terjed ki Az Átadó átadja, az Átvevő pedig átveszi az Átadó fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ (a továbbiakban: SIGK) által biztosított, az évi III. törvényben meghatározott feladat ellátását (jelenlegi létszám: 1927 fő) Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony község közigazgatási területén. Átvevő a hivatkozott szociális étkeztetési feladatot az általa biztosított főzőkonyhák és átadási pontok üzemeltetésével látja el a jelen szerződésben meghatározottak szerint (a továbbiakban: feladat) Átvevő kötelezettsége a jelenleg ellátott szociálisan rászorultak további ellátása, és a vonatkozó működési engedélyben meghatározott ellátási területről érkező igények fogadása, további szociálisan rászorultak felvétele a mindenkori, hatályos helyi önkormányzati rendeletben foglaltak betartásával A működési engedély módosításával járó feladatellátás bővítéséhez az Átadó előzetes hozzájárulása szükséges Szerződés időtartama Felek megállapodnak, hogy az ellátási feladat tervezett átadási (hatályba lépési) időpontja október 01. napja. Amennyiben az Átvevőnek a szolgáltatásra vonatkozá működési engedélye[i) nem emelkednek jogerőre, vagy egyéb más okból kifolyólag a szerződés hatályba léptetése nem realizálható, úgy felek a hatályba lépés időpontjáról külön megállapodnak Jelen szerződés, annak hatályba lépésétől számított 60 hónap határozott időtartomra kerül megkötésre, mely időtartomra az Átadó a hivatkozott fenntartói jogot az Átvevő részére átadja, az Átvevő pedig az Átadótól átveszi a jelen szerződésben meghatározottak szerint. 3. AZ SZTV SZERINTI KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEK 3.1. Átvevő (mint jövőbeni fenntartó) nyilatkozata a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására; Átvevő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények megfelelően, nyilvántartási kötelezettségek betartása mellett jár el. továbbá minden érintettel betartatja azokat A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei és módjai

5 Az Átvevő a jelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatások igénybevétele, intézményi térítési díja, valamint a szolgáltatást igénybevevők által fizetendő személyi térítési ~fj meghatározása során az Szt. vonatkozó szabályai szerint jár el. Az A tvevő által a vonatkozó szakmai jogszabályban meghatározottak szerint számított térítési díjak az Átadó jóváhagyását követően alkalmazhatóak. Az átadás napj~ltól az új térítési díjakra vonatkozó rendelet hatályba lépésének napjáig Atvevő a jelen szerződés aláírása napján hatályos helyi rendeletben foglalt térítési díjak alapján köteles eljárni teljesítése során. A vonatkozó helyi rendelet a honlapon elérhető. (Átadó rendeletalkotásra kijelölt önkormányzata a NYITÖT társulási megállapodása alapján: Nyíregyháza MJV Önkormányzata) A szolgáltatásokért fizetendő intézményi és személyi térítési díj mértékét az Szt. és a vonatkozó szakmai jogszabályok keretei között az Átvevő állapítja meg, annak csökkentéséről, illetve elengedéséről a benyújtott kérelem alapján az Átvevő dönt. Átadónak jogában áll 3 független konyhától árajánlatot beszereznie ételadag ellenértékére vonatkozóan. Amennyiben az árajánlatok számtani átlaga alatta van az Átvevő által kalkulált értékeknek (mely összeg a térítési díj kiszámítása során mérvadó), úgy Átvevő köteles az Átadó által kalkulált számtani átlag szerinti összegen szolgáitatni (térítési díjat újraszámolni) Az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség teljesítése, az Szt. rendelkezéseiben meghatározott értesítési kötelezettség A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosuital illetve hozzátartozóját értesíti Az Átvevő a jelen szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítéséről évente, a tárgyévet követően, legkésőbb március Ol. napjáig írásban szakmai beszámolót készít az Átadó által meghatározott szakbizottság részére. Abeszámolónak tartalmaznia kell az átvett feladatok ellátási mutatóit és azok értékelését, illetve a szolgáltatásoknak esetleges bővítéséről, a szakmai munka eredményességéről szóló tájékoztatást. Az Átadó a beszámolóval egyidejűleg nyilvántartások bemutatását is kérheti. a szolgáltatással kapcsolatos Az Átvevőt külön jogszabályban foglaltak alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli, így statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásában köteles közreműködni A panaszok érvényesítésének rendje, az önkormányzat tájékoztatásának formája, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodások A szolgáltatás igénybevételével, a személyi térítési díj mértékével kapcsolatos, és egyéb az Átvevő és a szolgáltatást igénybevevők között keletkező vitás kérdésekben az Átvevő dönt. A döntése elleni panaszt az Átadó érintett/kijelölt Bizottsága bírálja el, melyről a határozat egy példányának megküldésével tájékoztatja az Átvevőt Az intézmény szolgáltatásait igénybevevők számára, jogaik gyakorlásában segítséget nyújt az ellátottjogi képviselő, akinek

6 működéséről, az általa nyújtott segítségadás lehetőségéről az Átvevő tájékoztatást ad Az Átadó részére történő beszámolás, tájékoztatás módla, formája, gyakorisága Az Átvevő köteles eleget tenni az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatási és értesítési kötelezettségének az Szt. előírásainak megfelelően A kül jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása Az átvevő a tájékoztatási, értesítési, valamint nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezetfségét teljesíti, ill. gondoskodik ezek teljesüléséről, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri és betartja, illetve betartatja Az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódón a szolgáltatásért járó ellenérték összege; Az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdések, határidők Szerződő Felek rögzítik, hogy az Átvevő az ellátási feladat ellátásáért az Átadótól, sem annak tagjaitól ellenértékre nem tart igényt Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelenleg vagy a jövőben jogszabályváltozás folytán bármely jelen ellátási szerződés szerinti ellátásra vonatkozó normatív hozzájárulás igénylésére és igénybevételére az Átadó vagy annak valamely tagja(i) jogosult vagy lesz jogosult, úgy ez esetben az Átadó köteles az Átevővel egyeztetve ezen támogatást igényelni, és a megkapott támogatást 15 napon belűl teljes egészében az Átvevő részére az ellátásra fordítás céljából átadni. 4. A SZERZŐDÉS N K FINANSzíROZÁSI FELTÉTELEK 4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellenértéke az igényelhető állami (alap és adott esetben kiegészítő) normatíva(k), melynek megfizetése a Magyar Államkincstár útján történik Átvevő és a Magyar Államkincstár között megkötött külön szerződés rendelkezései szerint Felek rögzítik, hogy Átadó sem a szociális feladat ellátáshoz, sem az Átvevő egyéb kiadásaihoz nem biztosít saját forrást Átadó ellenszolgáltatására a mindenkor hatályos költségvetési törvény alapján a szociális feladatok ellátása jogcímén, ezen szociális ellátásra az Átvevő által lehívható állami normatív támogatás, valamint a térítési díj bevételek nyújtanak fedezetet, átvevő vonatkozó megajánlásával összhangban. Felek rögzítik, hogy (adott esetben) a külön jogszabály szerinti kiegészítő támogatás korrekciója az Átvevőt illeti A feladat ellátásával kapcsolatos működési kiadások fedezetét a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott normatív költségvetési

7 hozzájárulások, hozzájárulások, támogatások, biztosítják. az azokkal összefüggő kiegészítő támogatások és központosított előirányzatok, kötött felhasználású intézményi bevételek, valamint pályázati támogatások 4.5. Felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás tartalmazza valamennyi, a feladat ellátásához szükséges költséget és az Átvevő üzleti hasznát. Tartalmazza továbbá a szolgáltatás nyújtása során felmerülő, az Átvevőnél jelentkező összes költséget és díjat, így különösen, de nem kizárólagosan: a foglalkoztatásból, megbízásból fakadó bérjellegű költségeket: egyéb ellátás költségeit: a munkába járás, a tevékenység ellátása során felmerülő útiköltséget: a felmerülő irányítási. koordinálási költségeket; a távollétek (szabadság, táppénz, helyettesítés, stb.) kapcsán felmerülő költségeket is. 5. EGYÉB VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK 5.1. Átvevő - ajánlatában rögzített vállalásai alapján köteles az alábbi szolgáltatásokat biztosítani a jelen szerződés teljes időtartama alatt: 1. Kiíró érdekeltség I körébe tartozó konyhátói! megrendelt adagszám (adag/nap) 500 -i- AZ-ingyeneseiiótÓsban (étkezés -éskiszóiihós) 1 _.._ részesítehek aránya az összes ellátohhoz y!!~.r.a.yí.1Y~(~l % mértékű kedvezményben (étkezés és kiszállítás) részesítehek aránya az összes 15...!!!.é!,9.ff~~V!!!~Yí.1Y~(~L..._...,_...._-_ A feladafellátásba bevont nyitvaálló helyfségek/ételkiosztó egységek száma (db) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1. Átadá jogai kötelezettségei Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jogerős közigazgatási határozat az Átadó - jelen szerződés tárgya szerinti ellátásai vonatkozásában állami feladatellátási normatíva vagy más állami támogatás visszafizetését írja elő a jelen szerződés hatálybalépését megelőző időszak vonatkozásában, és ezen támogatás, normatíva visszafizetésére jogerős közigazgatási határozat az Á tvevőt kötelezi. vagy terheli, az Átadó köteles ezen visszafizetendő támogatás, normatíva összegét a határozatban meghatározott teljesítési időpont előtt a Kincstár részére megfizetni Az Átadó jogosult az Átvevő vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő bevonásával - ellenőrizni. Az Átvevő köteles az ellenőrzés során az Átadó képviselőivel (ideértve az Átadó vagy annak tagja által megbízott harmadik személyeket js) együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges támogatást megadni (így különösen, de nem kizárólagosan: az Intézmény számviteli nyi/vántartásaiba betekintést engedni, valamint a vállalt tevékenységére, illetve egyébként a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló kinyerhető adatot és információt megadni). Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre nem kizárólag előzetesen egyeztetett

8 időpontban kerülhet sor azzal. hogya helyszíni ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a vállalt tevékenység Átvevő általi ellátását. Átadó jogosult másolatok készítésére Átadó az Átvevő által ellátott étkeztetés minőségét. az előírt nyersanyagnormák betartását. a szolgáltatás színvonalát, megítéltetését jogosult ellenőrizni Az Átadó jogosult képviselőjét az Átvevő Felügyelő Bizottságában/Presbitériumi gyűlésre tanácskozási joggal deiegáini Átadó köteles az Átvevő működési engedélye beszerzése érdekében együttműködni Átvevő jogai és kötelezettségei Felek rögzítik, hogy az Átvevő az ellátottakat legalább a jelenlegivel azonos színvonaion köteles ellátni Az átvevő azzal veszi át a szociális feladat ellátását. hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeket a mindenkori állami normatíva és (adott esetben) kiegészítő támogatás ellenében végzi el. Függetlenül attól, hogya normatíva rendszer milyen módon változik, Átvevő jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit teljesíteni köteles. Amennyiben a normatíva támogatás mértéke oly mértékben csökken, hogy Átvevő a vállalt feladatait teljesíteni nem tudja, úgy az Átadóval haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni jogosult. úgy: a. Felek elsősorban a vállalt plusz szolgáltatásokat vagy azok mértékét csökkentik; és/vagy b. Átadó kiegészítő támogatást biztosít Átvevő részére; vagy c. jelen szerződést közös megegyezéssel felbontják. Felek rögzítik, hogy Átvevő amennyiben: jogosult a fenti eljárást kezdeményezni - a jelen szerződés aláírásának napján, Átvevő által igényelhető alap és kiegészítő normatíva summa összegéhez képest -45%-ot meghaladó normatíva csökkenés eset én min. l évet követően (azaz a fenti normatíva csökkenés mértékéig az üzleti rizikó l évig az Átvevőt terheli). Amennyiben a Felek a a. és/vagy b. pontjaiban rögzített feltételekben nem tudnak megállapodni és a közös megegyezés nem kerül aláírásra, úgy Átvevő jogosult a jelen szerződést írásbeli nyilatkozattal felmondani 3 hónap felmondási idő betartása mellett december 31. napjára eső, illetve június 30. napjára eső hatállyal Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett szociális szolgáltatás általa történő folytatásához, továbbá megkezdéséhez szükséges összes hatósági engedélyt és működési engedélyt megszerzl a szükséges bejelentéseket megteszi. Az Átadó vállalja, hogya fentiek teljesítéséhez szükséges együttműködést biztosítja Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogya feladat ellátásával kapcsolatosan keletkező irattári anyagokat a vonatkozó jogszabályok szerint tárolja, és azt az Átadó képviselői részére bármikor hozzáférhetővé teszi Az átvevő a szociális szolgáltatások elérhetőség éről. az igénybevétel módjáról és feltételeiről a helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.

9 Átvevő a mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően köteles a szociális továbbképzést biztosítani a szociális területen dolgozó szakképzett dolgozóknak Átvevő köteles folyamatosan, a mindenkor hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő szakmai minimumfeltételeket teljesíteni Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes korosztályok megfelelő tápanyag és vitaminszükségletét figyelembe véve állítja össze étlapját Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az élelmezési kiszabatot az 1/2000.(1.7.) SzCsM rendeletben (SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről), valamint a 67/2007.(VIUO.) GKM-EüM-FVM SZMM rendeletben meghatározott élelmiszer felhasználási előírások figyelembe vételével készíti, és a megrendelt ételadagot az élelmezési kiszabatnak megfelelő mennyiségben és minőségben teljesíti. Biztosítja, hogy az étel az intézmények által megjelölt felhasználás időpontjában rendelkezésre álljon. Biztosítja, hogya kiszolgálás a főzés befejezésétől számífott 3 órán belül megtörfénjen A szállítás hoz szükséges edények biztosításáról az egyéni éfhordók kivételével -, valamint azok tisztántartásáról Átvevő gondoskodik Átvevő az ételeket (akár kiszállítás, akár átadási ponton történő kiadás) az alábbi időpontokra biztosítja: kiszállítás esetén akiszállítás óráig; átadási ponton a kiadás óráig történik. 7. INGÓ és II\lGATLAN VAGYONTÁRGYAK 7.1. Felek rögzítik. hogy Átadó a tárgyi feladatok ellátásához semmilyen ingó és ingatlan vagyontárgyat nem biztosít. Valamennyi a teljesítéshez szükséges eszköz biztosítása az Átvevő kötelezettsége, melyért semmilyen külön ellenértéket nem számíthat fel Átvevő köteles betartani valamennyi jogszabályi és hatósági előírást. Átadó jogosult Átvevő jelen szolgáltatás során használt ingó és ingatlan eszközeit korlátozásmentesen ellenőrizni. azokról fényképet készíteni. A működéshez szükséges valamennyi tárgyi eszközt saját költségén az Átvevő köteles beszerezni. az így beszerzett eszközök az Átvevő tulajdonát képezik. 8. MUNKAJOGI KÉRDÉSEK 8.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálybalépése esetén az ellátást végző jelenlegi közalkalmazottak közül az Átvevő a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. -a szerinti átadás keretében 12 főt munkaszerződéssel a Munka Törvénykönyve alkalmazásából fakadó eltérésekkel min. 1 évig továbbfoglalkoztat. amennyiben a közalkalmazott ezt elfogadja. Felek a közfoglalkoztatásról jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön megállapodást kötnek. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama nem vonatkozik az időközben nyugdíjkorhatárt elérő munkavállalókra.

10 8.2. Felek rögzítik, hogya Kjt. 25/A. szerinti szervezeti egységen, melyet az Átadó átad, csak és kizárólag a jelen szerződés mellékletében személy szerint megnevezett közalkalmazottat értik A Kjt. 25/ A. (l) bekezdése szerinti átadás időpontja az a nap, amely napon a jelen szerződés hatályba lép, mely nappal a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya az Átadónál megszűnik Azon közalkalmazottak jogviszonyáról, akik az Átvevő továbbfoglalkoztatását nem fogadják el, az Átadó köteles gondoskodni Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában az Átvevőnél/átvett szolgáltatónál létesült munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn. A személyi alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában: a határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén - eltérő törvényi rendelkezés hiányában az Átvevőnél/átvett szolgáltatónál határozatlan időtartamú jogviszony t kell létesíteni; teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az Átvevőnél/átvett Intézménynél teljes munkaidős jogviszony t kell létesíteni Az átvett közalkalmazottak vonatkozásában az Átvevőnél/átvett szolgáltatónál létesített munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogyaközalkalmazottnak az Intézménynél közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az Átvevőnél/átvett Intézménynél töltötte volna el Ha az átvett közalkalmazottak vonatkozásában a munkaszerződés megkötésével létesített jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az Intézménynél és a az Átvevőnél/átvetf Intézménynél jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani. Ettől eltérően a felmondási idő, valamint a végkielégítés mértékét az Intézménynél és az Átvevőnél/átvett szolgáltatásnál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és e törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha az az átvett közalkalmazottra nézve kedvezőbb Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Átadót továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem terheli. 9. SZERZŐDÉSSZEGÉS 9.1. Szerződő felek az évi XCII. tv. és a Ptk szakasza rendelkezéseinek figyelembevételével az Átvevő hibás, illetve nem teljesítése esetére az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg.

11 9.2. Átvevő által fizetendő kötbér: "' Rendkívüli felmondás, valamint a szerződés nem teljesítése (meghiúsulás) esetén a kötbér teljes mértéke: ,- HUF a szerződés teljes időinfervallumára számolva. Amennyiben a meghiúsulás a szerződés teljesítése közben következik be, úgy a kötbér mértéke a teljes meghiúsulási kötbér hátralékos időarányos része, de minimum ,- HUF A nem teljesítés esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét melyért helytállni tartozik Átvevő mentesül a szerződésszegés következményei alól. ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. Az Átadót az akadály beálltáról és megszűnéséről/megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell Az Átvevő által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított/benyújtott számla késedelmes kiegyenlítéséből eredő kárért Átadó nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Megrendelőt. A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, melytől Átadó fizetési kötelezettsége fennáll. 1O.SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE A jelen szerződés megszűnik: rendkívüli felmondással Átvevő jogutód nélküli megszűnésével Az Átadó a jelen szerződésben meghatározott ellátási kötelezettséget érintő súlyos szerződésszegés esetén jogosult a jelen szerződést - a szerződésben meghatározott módon felmondani. Rendkívüli felmondásra okot adó körülmény különösen: Átvevő részéről okot adó körülmény: ha háromszori írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít a szerződésben vállaltaknak megfelelően (függetlenül attól, hogy kötbérfizetési kötelezettsége keletkezett-e átadónak); ha a meghatározott feladatokat (pl.: dokumentálás; rend betartása) nem végzi el; ha a munkavállalóját bejelentés nélkül foglalkoztatja; ha a szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, személyi feltételekkel nem rendelkezik, vagy azok érvényességét jelen szerződés hatálya alatt nem tartja fenn: ha a 7. és 8. pontban rögzített kötelezettségeit megszegi; minden olyan esetben, ha a jelen szerződésben vagy a pályázati eljárás során tett ajánlatában vállalt kötelezettségeket szándékosan vqgy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja);

12 bármely olyan tevékenység, amely a jelen szerződésben rögzített tevékenység finanszírozását biztosító vagy ellenőrző egyéb szervezet elmarasztaló megállapítását eredményezi; Átvevővel szemben csődeljárást. végelszámolási eljárást. felszámolási eljárását vagy a tárgyi feladatok ellátásával kapcsolatos végrehajtást jogerősen elrendelik {vagy ezen eljárásoknak megfelelő eljárást, Átvevő személyétől függően) Átadó részéről okot adó körülmény: ha együttműködési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget: minden olyan esetben, ha a szerződésben vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja) A rendkívüli felmondás előtt a szerződő felek a rendkívüli felmondási okot megtárgyalják, álláspontjukat egyeztetik, megkísérlik a vitás kérdések tisztázását, és a szerződés fenntartása érdekében esetlegesen lehetséges intézkedéseket egyeztetik. loa. Rendkívüli felmondásra okot adó körülményesetén az Átadó - döntése szerint - intézkedik a szerződés írásbeli felmondásáról, és a Feladat ismételt önkormányzati fenntartásba vonásával biztosítja a szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzített és a vonatkozó jogszabályok szerint Rendkívüli felmondás esetén az Átvevő a felmondásban rögzített időtartamig, de max. 4 hónapig köteles a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett teljesíteni. Ha és amennyiben ezen kötelezettségét Átvevő nem teljesíti, úgy a vonatkozó meghiúsulási kötbér összegén felül további ,- HUF kötbér összeget köteles megfizetni. 11. KÉPVISELET Szerződő felek megállapodnak abban, hogya szerződés teljesítésével kapcsolatban kötelezettségvállalásra jogosultak személye az alábbiak szerint alakul: Átadó részéről jognyilatkozatra jogosult személyi ek): II Dr. Kovács Ferenc polgármester Tel.: +36 (42) e-maii: Átadó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):,. Dr. Krizsai Anita Tel.: +36 (42) e-maii: Átvevő részéről jognyilatkozatra és kapcsolattartásra kijelölt személy/ek): &1 Sipos Kund Kötöny Tel.: +36 (30) e-maii:

13 12. VEGYES ÉS ZÁRÓ REI\lDELKEZÉSEK Átvevő, jelen szerződésben rögzített bármilyen fizetési kötelezettség ért az Átvevő egyéb tevékenységéből származó bevételével és vagyonával is felel Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálybalépését követően az önállóan és saját felelősségére gazdálkodik. Átvevő A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételeket az alábbi jogszabályok tartalmaznak: II az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény: II a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény; II a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény; II a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény; 8 a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.l Korm. Rendelet; az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII Korm. Rendelet; a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény); Ili a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. [XI1.26.) Korm. rendelet; II a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet; a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendelet; a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló.. 29/1993. (11.17.) Korm. rendelet; a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VillA.) SzCsM rendelet; a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a " szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VillA.) SzCsM rendelet; 8 67/2007.(VII.I0.) GKM-EüM-FVM-SZMM rendelet Felek kötelesek együttműködni és minden szükséges nyilatkozatot kellő időben megtenni az Intézmény működési engedélyezési, fenntartóváltási eljárása során is, és kötelezettséget vállalnak a jelen ellátási szerződés megfelelő módosítására, kiegészítésére, amennyiben ezt bármely engedélyező vagy normatív támogatást folyósító szerv előírja, és az nem ellentétes a szerződő felek szerződéskötési szándékával A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok (Áht., Ötv.), valamint a Társulási megállapodásban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek. Az esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik, amelynek során megkísérlik az egyezségkötést.

14 Amennyiben a felek között nem jön létre egyezség, úgy a felek az igényüket bíróságon érvényesíthetik. Felek az esetleges jogviták rendezésére az értékhatártól fűggöen a Nyíregyházi Városi Bíróság valamint a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerződő felek képviselői a szerződésüket tartalmazó okiratot, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt aláírják. Nyíregyháza, augusztus 25. napján e./ /~ i\\l~1\~~~~i NyfséQi Többcélú Kistérségi Társulás Nyír~gyház~-Vár si Református képv,; Egyházközség ké Dr. Kovács Ferenc - elnök Sípos Kund Kötön

15 2. számú melléklet a 144/2011. (VIII. 25.) számú határozathoz A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, mint alapítói jogokkal felruházott költségvetési szerv a Szociális Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: ALAPíTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Szociális Gondozási Központ Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. Fenntartó neve, címe: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, 4400 Nyíregyháza Tűzoltó u. 1. Felügyeleti szerve: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, 4400 Nyíregyháza Tűzoltó u. 1. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértés i joggal rendelkezik a költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése, alapító okiratának módosítása tárgyában. Létrehozásáról rendelkező határozat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 269/1992.(XI. 16.) számú határozata Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Jogállása: önálló jogi személy Vezetőjének és gazdasági vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat útján, határozatlan időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának visszavonása a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint, a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának visszavonása, díjazásának megállapítása tárgyában.

16 -2 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény), illetve meghatározott munkakörök esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a polgári jogviszony keretében történő fog lakoztatás is megengedett. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézményalaptevékenységei: Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Idősek, Az intézmény meg nevezése: által végzett alaptevékenységek szakfeladat száma és Házi segitségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Jelzőrendszeres házi segitségnyújtás Az intézmény jogszabályban - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény I a továbbiakban Szt. I szerinti - meghatározott közfeladata : - Szociális étkeztetés I Szt. 62. I Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartott jaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. - Házi segitségnyújtás I Szt. 63. I Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. - Jelzőrendszeres házi segitségnyújtás I Szt. 65. I Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. - Nappali ellátás biztositása I Szt. 651F. (1 )bekezdés a) ponti Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését. - Hivatásos gondnoki feladatok /149/1997.(X. 10.) Korm. rendelet Otthoni szakápolási feladatok /20/1996.(VII. 26.) NM rendelet

17 -3 - Otthoni hospice ellátás 160/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet - Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés Munkahelyi étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai továbbképzések Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás Otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladatellátást szolgáló az intézmény használatában lévő vagyon: Helyrajzi szám 1. Cím 6423 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz /3 Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. sz. 2263/38/A/95 Nyí regyháza, Ungvár stny. 27. sz. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a 21/2004. (VI. 24.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Az intézmény telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségei: 1. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 651F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 2. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza - Oros, Fő út 3. sz. - szociális alapszolgáltatást (Szt. 63. házi segítségnyújtás [8. sz. Házigondozói körzet], 651F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 3. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Csaló köz sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 63. házi segítségnyújtás [13. sz. Házigondozói körzet] és 651F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 6. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 31. sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (651F. (1)bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. ))

18 sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Dália út 1.sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 651F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62.» 9. sz. Idősek klubja, Nyiregyháza, Család u szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (651F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés) 3. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Ungvár stny szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) 4. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz. - szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segitségnyújtás) 1., 5., 7., 10. sz. Házigondozói körzet és jelzörendszeres házi segítség nyújtás, Nyíregyháza, Szent I. út 63. sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65. jelzőrendszeres házi segitségnyújtás, Szt. 63. házi segítségnyújtás) 2.,6., 12. sz. Házigondozói körzet és Hivatásos Gondnokok Nyíregyháza, Öz köz sz. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 63. házi segitségnyújtás, 149/1997.(X. 10.) Korm. rendelet 134. ) 11. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Kollégium út 56. sz. - szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segitségnyújtás) Otthoni szakápolás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz. - ápolói tevékenység (20/1996.(VII. 26.) NM. rendelet) Otthoni hospice ellátás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz. - ápolói tevékenység ( (X. 20.) ESZCSM rendelet). Nyíregyháza, augusztus 25. ZÁRA Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a augusztus 25-ei ülésén a 144/2011. (VIII. 25.) számú határozattal egyetértett.

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33. adószám: 11005243-2-02 cégjegyzék szám: 02-10-060068

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2016. (IV.28.) határozata

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDiS. Barcs Város Önkormányzata

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDiS. Barcs Város Önkormányzata KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDiS A 2011. július 29. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján \ :D -\ti;;> b-c,.::. G"'n lr J(_p '- \L: "-C

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Echo-Sprint Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelme Iktatószám:

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS melléklet Amely létrejött egyrészről: Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 statisztikai száma: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Preambulum---------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására. Preambulum

MEGÁLLAPODÁS Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására. Preambulum MEGÁLLAPODÁS Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására Megrendelő iktatószáma: amely létrejött egyrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Törzskönyvi

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata székhelye: 7511.Ötvöskónyi, Fő utca 51. adószáma: 15570396-1-14 KSH száma: 15570396-7511-321-14 törzsszáma: 570392 bankszámla

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK Név: Jakabszállás Község Önkormányzata Székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. Képviseli: Szabó Mihály polgármester Adószáma: 15736338-2-03 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK

KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 PIR szám: képviseli: Dr. Páva Zsolt Polgármester ); (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően 2/21. oldal Tartalomjegyzék DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. belső kiválasztási szabályzata...1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben