BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: /20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A szociális konyhával kapcsolatos döntések meghozatala Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Stratégiai - Fejlesztési Osztály Szociálpolitikai Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének november 27. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) a szociálisan rászorulók részére szociális étkeztetést nyújt. Tekintettel arra, hogy komoly segítséget jelent az arra rászorulóknak (alacsony jövedelemmel rendelkezőknek, az utcán élő hajléktalanoknak, a hajléktalanok átmeneti szállóján lakóknak, a szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülőknek, továbbá azoknak a társadalmi rétegeknek, akik társadalmi, nemzetiségi hovatartozásuk miatt speciális ellátást igényelnek) a napi egy tál meleg étel biztosítása, a Társulás kifejezte szándékát szociális konyha működtetésére a volt Arany János Kollégium (jelenleg Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium) épületrészében. A szociális konyha nemcsak a legnagyobb veszélyt jelentő ún. krízis időszakban (novembertől áprilisig), hanem egész évben kiszolgálná a leghátrányosabb helyzetben lévő rétegeket. A szociális konyha a közelében található Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona telephelyeként működne, de annak érdekében, hogyarászorulók a lakóhelyükhöz, tartózkodási helyükhöz minél közelebb igénybe vehessék a szolgáltatást, az étel a Békéscsaba

2 2 Kistérségi Egyesített Szociális Központ telephelyeinek bevonásával kerülne eljuttatásra a rászorulókhoz. A szociális konyha működtetéséhez szükséges felszerelésről a Társulás gondoskodna. Az ellátási formához központi támogatás vehető igénybe. A szociális konyha 300 főre készítene ételt, ehhez részben házi segítségnyújtás is párosulna, ennek működtetéséhez a Társulás költségvetésében ,- Ft összeget különített el. Lényeges lenne, hogy az ételkészítés során a jogszabályi követelmények mellett a szolgáltatást igénybe vevő csoportra jellemző szokásokat is figyelembe lehetne venni. Az étkeztetéshez kapcsolódó házi segítségnyújtás (50 főre tervezve) és a szállítás is megoldható. A konyha ezen túl 6 fő részére biztosíthatna munkát, valamint további 5-6 főt kellene bevonni a házi segítségnyújtás ellátásába, vagyis mindösszesen 11 fő részére teremtődne munkalehetőség. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a április 25. napján tartott ülésén a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében az önkormányzati pénzmaradvány felosztásakor eft-ot biztosított a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi konyhájának felújításához az épület működtetési feladatait ellátó Békéscsabai Intézményellátó Centrum részére. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum a céljelleggel kapott pénzeszközből felújítását elvégezte. az épületrész Tekintettel arra, hogy a Társulás által - a szociális konyha működtetésével - megvalósítani kívánt közérdekű feladat a mindennapi életvitelben nagy segítséget jelent a leginkább rászoruló személyek számára, továbbá a jelenleg használaton kívüli ingatlanrész alkalmas a szociális konyha kialakítására, javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés adja vagyonkezelésbe a Békéscsaba, 1699/2 hrsz.-ú ingatlan 96 m 2 nagyságú részét szociális konyha kialakítása, üzemeltetése céljára. Az ingatlanrész átadásához, a szociális konyha üzemeltetésének megkezdéséhez az alábbi döntések meghozatala szükséges. 1. A Békéscsaba, 1699/2 hrsz.-ú, 2 ha 1550 m 2 területű ifjúsági tábor ingatlan jelenleg teljes egészében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használatában van a Békéscsabán, július 29. napján kötött használati szerződés mellékiete szerint. Az ingatlanrészt a Központ az elmúlt időszakban ténylegesen nem vette igénybe. A szociális konyhának helyet adó ingatlanrész átadása esetén szükséges a használati szerződés mellékletének módosítása. 2. Az érintett ingatlan működtetési feladatait a Békéscsabai Intézményellátó Centrum látja el, az ingatlan fel van tüntetve az intézmény alapító okiratában. Az ingatlanrész átadása esetén az intézmény alapító okiratát ebben a vonatkozásban módosítani szükséges. Az alapító okiratban szükséges továbbá feladatbővülés miatt a telephelyek számában bekövetkezett változás átvezetése, a konyhák működtetése okán a kormányzati funkciók kiegészítése, valamint egyéb technikai jellegű módosítás.

3 3 Az alapító okirat módosítása esetén mind a módosító, mind az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról dönteni kell. Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéssellép hatályba. 3. Tekintettel arra, hogya szociális konyha a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona telephelyeként működne, indokolt az ingatlanrészt a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társulás által Békéscsabán, szeptember 9. napján, a Békéscsabai Kistérségi "Életfa" Idősek Otthona feladatai ellátásához szükséges vagyon vonatkozásában kötött vagyonkezelési szerződésbe foglalni. Mivel a vagyonkezelési szerződés megkötése óta a vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályok megváltoztak, illetve új jogszabályok rendelkeznek a vagyonkezelői jogról, szükség van a szerződés hatályos jogszabályok szerinti egyéb módosítására és néhány rendelkezés pontosítására. A könnyebb áttekinthetőség, kezelhetőség érdekében célszerű a szerződést a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalni. A nemzeti vagyomól szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) pont b) alpont ja alapján vagyonkezelő a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében az önkormányzati társulás. Az Nvt. 11. (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. Az Nvt. 11. (1) bekezdésére figyelemmel a vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel jön létre. Az Nvt. 3. (1) bekezdés 7. pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. (1) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapján az ellátandó feladat közfeladat. Az Mötv (1)-(2) bekezdése alapján a képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyo ma a nemzeti vagyomól szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyomól szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést. Avagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül köthető. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete 8. (1) bekezdése alapján a vagyonkezelői jogról való döntés, valamint a vagyonkezelési szerződés megkötése és módosítása - a vagyontárgy értékváltozásához kapcsolódó módosítás kivételével - a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. A véleményező bizottságok döntésének kivonata az előterjesztés mellékletét képezi.

4 4 A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport. HATÁROZATI JAVASLAT I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szociális konyha üzemeltetése céljára vagyonkezelésbe átadja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére a Békéscsaba, 1699/2 hrsz.-ú ingatlan 96 m 2 nagyságú részét. Az ingatlanrész pontos lehatárolását a jelen határozat 1. mellékletét képező vázrajz tartalmazza. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona alapító okiratának a közfeladat ellátásához szükséges módosítására. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által Békéscsabán, július 29. napján kötött használati szerződést az I. pont szerinti módosítja, és felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a döntésnek megfelelően szerződésmódosítás aláírására. III. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 2. számú mellékiete szerinti tartalommal a Békéscsabai Intézményellátó Centrum alapító okiratának módosítását. Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéssellép hatályba. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja ajelen határozat 3. számú mellékiete szerinti tartalommal a Békéscsabai Intézményellátó Centrum egységes szerkezetű alapító okiratát. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéssellép hatályba. V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békéscsaba Megyei Jogú V áros Önkormányzata és a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által Békéscsabán, szeptember 9. napján kötött vagyonkezelési szerződés módosítását a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - szerződés szerint, és felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a dokumentumok aláírására. Felelős: Határidő: Szarvas Péter polgármester december 31. Békéscsaba, november 21. Ellenjegyzés: ~ J~gi:: ~.... Penzugyl:

5 !:t~!g.. t..r«f~.!:jj: ~.t il (---" - ~ ~ t ""' -: A munkavégző neve ie7~~~ií; ;}~11',~.;1 ~3 P,dó~ 7~'1 ;1;1 Munkaszám: 2> /2u.-{ ~ t:;, l I Jj t1e ~!!Z-M Békéscsaba Város belterület VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ Adatszolgáltatás iktatószáma: 2m G~ a 1699/2 helyrajzi számú földrészleten vagyonkeze/ói jog bejegyzéséhez Méretarány: 1: 1 OOO 1698 L r- D D 1699/2 O C 1700/1 Változás előtti állapot Alrészlet Terület Hrsz j A ci Hrsz e művelési ága ha. m 2 k I ~ 1 2, 4, G /2 kivett ifjúsági tábor / j e I AI részlet művelési ága Változás utáni állapot o.~ Terület ha. m 2 AK Szolgalmi és egyéb jogok kivett Ifjúsági tábor D A vagyonkezeltj{ Jog a 1099/2 helyrajzi számú Ingatlan I. JeiD 96 m 2 terlj/eto fijldszlnti fera/ette érvényes. i cll al I 14 A vagyonkezelő; jog megállapítása akaratunknak megfelel6en történt: KészItette: Békéscsaba, november 18. I C- ~ Földmér6 igazolvány száma: '1 ~ C- rtj.l HUCZ TIVt.,Df.)..i~N ~ f..'u.)úl4 \J{J;t ro~rnélő üzemmérnök min6ségettanúsltóföldmér G/pite. lorncsanyi u, 20. Ing.rend.m;n.sz.: 0487/1990 MMK: 04-00M~. r. sz.. i 87/ Adósi;\rn : 71 Li.2008 i. 1-2 ' Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezést61 számftott egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell. Békéscsaba, hó... nap P.H. (kon. fh.) Záradékoló:.... Ing.rend.min.sz.:

6 2. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsabai Intézményellátó Centrum (székhelye: 5600 Békéscsaba, Pásztor utca 17.) 48/2014. (II. 28.) közgy. határozattal február 28. napján elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 2. pontjában a telephelyek felsorolása kiegészül az alábbi telephelyekkel: "Békéscsaba, Vandháti út 3. Békéscsaba, Puskin tér 1. Békéscsaba, Kazinczy utca 8. Békéscsaba, Ipari út 5. Békéscsaba, Gábor köz 1. Békéscsaba, Gyulai út 9. Békéscsaba, Irányi utca 3-5.", valamint ugyanezen pontban a "Békéscsaba, 763/3 hrsz." szövegrész "Békéscsaba, 763/5 hrsz." szövegre módosul. 2. Az alapító okirat 7. pontjában az " A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmények (óvoda kivételével) működtetése," szövegrész helyébe a "A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmények (óvoda kivételével) működtetése, valamint közreműködés a gyermekétkeztetési feladatok ellátásában." szöveg lép. 3. Az alapító okirat 10. pontja kiegészül a,, Iskolai intézményi étkeztetés" valamint a " Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása" szöveggel. 4. Az alapító okirat 13. pontjában az "a békéscsabai 1699/2 hrsz.-ú, Békéscsaba, Lencsési út 136. sz. alatti ingatlan," szövegrész helyébe a "a békéscsabai 1699/2 hrsz.-ú, Békéscsaba, Lencsési út 136. sz. alatti ingatlan (kivéve a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás vagyonkezelésébe adott ingatlanrész)," szöveg lép, az "a békéscsabai 763/3 hrsz.-ú ingatlan osztott használata," szövegrész helyébe a "a békéscsabai 763/5 hrsz.-ú ingatlan," szöveg lép. 5. Az alapító okirat záradékában a "Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békéscsabai Intézményellátó Centrum június 28. napján kelt - 163/2013. (VI. 28.) közgy. határozattal jóváhagyott - alapító okirata hatályát veszti." szövegrész helyébe a "Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum február 28. napján kelt - 48/2014. (II. 28.) közgy. határozattal jóváhagyott - alapító okirata hatályát veszti." szöveg lép.

7 6. Az alapító okirat záró szövegében a "Jelen alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 48/2014. (II. 28.) közgy. határozatával elfogadta." szövegrész helyébe a "Jelen alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a.../2014. (XI. 27.) közgy. határozatával elfogadta." szöveg lép. 7. Ezen alapítóokirat-módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel lép hatályba. Ezen alapítóokirat-módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.../2014. (XI. 27.) közgy. határozatával elfogadta. a Békéscsaba, november 27. Szarvas Péter polgármester Dr. Kiss Gyula aljegyző

8 3. melléklet Az első Alapító Okirat kelte: XII.14. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (l )-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Intézmény neve: Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Pásztor utca 17. Telephelye: Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. Békéscsaba, Irányi utca 14. Békéscsaba, Csaba utca 1. Békéscsaba, Petőfi utca 1. Békéscsaba, Madách utca 2. Békéscsaba, Rózsa utca Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4. Békéscsaba, Thurzó utca 33. Békéscsaba, Thurzó utca 40. Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 1. Békéscsaba, Andrássy út 56. Békéscsaba, Szent László utca 17. Békéscsaba, Csabai út 1. Békéscsaba, Lencsési út 136. Békéscsaba, 763/5 hrsz. Bükkszentkereszt, 1305/8 hrsz. Bükkösd, 533/3 hrsz. Balatonszárszó, 940/4 hrsz. Gyomaendrőd, 1300/17 hrsz. Békéscsaba, Vandháti út 3. Békéscsaba, Puskin tér 1. Békéscsaba, Kazinczy utca 8. Békéscsaba, Ipari út 5. Békéscsaba, Gábor köz 1. Békéscsaba, Gyulai út 9. Békéscsaba, Irányi utca A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Törzsszáma:

9 4. Alapító szerv neve, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és működtető neve, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Jogállása: Önálló jogi személy 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. Szakmai alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmények (óvoda kivételével) működtetése, valamint közreműködés a gyermekétkeztetési feladatok ellátásában. A jogszabályban meghatározott közfeladaton túlmenően feladata továbbá a Békéscsaba belváros rehabilitáció pályázattal érintett területen a rendezvények lebonyolításában való részvétel, valamint önkormányzati tulajdonú üdülők működtetése. 8. Illetékességi és működési köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe 9. A jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmények (óvoda kivételével) működtetése. 1 O.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szo Igálta táso k Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

10 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 11. Vállalkozási tevékenysége: nincs 12. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartam ra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a békéscsabai 1772/11 hrsz.-ú, Békéscsaba, Pásztor u. 17. sz. alatti ingatlan (helyet biztosít a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda gazdasági szervezetének), a békéscsabai 1709/50 hrsz.-ú, Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. sz. alatti ingatlan (helyet biztosít a Gyermekélelmezési Intézmény főzőkonyhája részére is), a békéscsabai 3814 hrsz.-ú, Békéscsaba, Csaba u. 1. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 3817 hrsz.-ú, Békéscsaba, Irányi Dániel u. 14. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 3062 hrsz.-ú, Békéscsaba, Petőfi u. 1. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 9332/5 hrsz.-ú, Békéscsaba, Madách u. 2. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 7598 hrsz.-ú, Békéscsaba, Rózsa u sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 2951/3 hrsz.-ú, Békéscsaba, Haán Lajos u sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 237 hrsz.-ú, Békéscsaba, Thurzó u. 33. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 151 hrsz.-ú, Békéscsaba, Thurzó u. 40. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 755 hrsz.-ú, Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 763/5 hrsz.-ú ingatlan, a békéscsabai 3095/1 hrsz.-ú, Békéscsaba, Andrássy u. 56. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 4403 hrsz.-ú, Békéscsaba, Szent László u. 17. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai hrsz.-ú, Békéscsaba, VIII. ker. Csabai út 1. sz. alatti ingatlan, a békéscsabai 1699/2 hrsz.-ú, Békéscsaba, Lencsési út 136. sz. alatti ingatlan (kivéve a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás vagyonkezelésébe adott ingatlan rész), a bükkszentkereszti 1305/8 hrsz.-ú ingatlan, a bükkösdi 533/3 hrsz.-ú, ingatlan, a balatonszárszói 940/4 hrsz.-ú ingatlan, a gyomaendrődi 1300/17 hrsz.-ú, ingatlan.

11 Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályait az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békéscsabai Intézményellátó Centrum február 28. napján kelt - 48/2014. (II. 28.) közgy. határozattal jóváhagyott - alapító okirata hatályát veszti. Jelen alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a.../2014. (XI. 27.) közgy. határozatával elfogadta. Békéscsaba, november 27. Szarvas Péter polgármester Dr. Kiss Gyula aljegyző

12 4. melléklet VAGYONKEZELÉSISZERzönÉS (módosításokkal egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz., képviseli: Szarvas Péter polgármester; a továbbiakban: Önkormányzat) és a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz., képviseli: Völgyi Sándor alelnök; a továbbiakban: Társulás) az általuk Békéscsabán, szeptember 9. napján, a Békéscsabai Kistérségi "Életfa" Idősek Otthona feladatai ellátásához szükséges vagyon vonatkozásában kötött vagyonkezelési szerződést módosítják, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint fogadják el: 1. Az Önkormányzat a 332/2007. (VI.28.) közgy. határozatával döntött arról, hogya "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaságot jogutód nélkül megszünteti és a közhasznú társaság által a 2. pontban alaptevékénységként meghatározott közfeladatát január 1. napjától a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás önálló költségvetési intézménye útján látja el január 1. napjától. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 35/2007. (09.05.) sz. KTT határozatában döntött a feladatok átvételéről és a Békéscsabai Kistérségi "Életfa" Idősek Otthona fenntartásáról. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 4/2010. (II. 9.) KTT. határozatában döntött a Békéscsabai Kistérségi "Életfa" Idősek Otthonának a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központhoz való integrációjáról április 1. napjától a beolvadás okán a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ önálló költségvetési szervként működő intézmény. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 34/2014. (VI. 18.) KTT. határozatában döntött a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ különválásáról, ezzel a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona július 1. napjától - jogutódként - önálló költségvetési szervként működő intézmény. 2. A Társulás, mint vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatok és ellátható egyéb tevékenységek: Az intézményalaptevékenysége az időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos ellátása, valamint idősek emeltszintű bentlakásos ellátása, az alábbiak szerint: Szakosított szociális szolgáltatás keretében ellátott feladatok: Tartós bentlakást biztosító idősek otthonának működtetése: elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek tartós bentlakásos ellátása: az idősek otthona ellátását igénybe vevő demencia körébe tartozó kórképpel rendelkező személyek ellátása az intézményen belül különállóan, intenzív gondozást biztosító részlegben. Alaptevékenységen belüli, kiegészítő tevékenysége: Otthoni (egészségügyi) szakápolás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok Szociális étkeztetés

13 2 3. Jelen vagyonkezelési szerződésben az Önkormányzat a 2. pontban megjelölt szociális közfeladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyon vagyonkezelői jogát kijelölés útján, ingyenesen a Társulás vagyonkezelésébe adja. A vagyon kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgálja. 4. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe átadja, a Társulás pedig vagyonkezelésbe átveszi az alábbi korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyoni körbe tartozó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokat, ingatlanrészt: Helyrajzi szám Cím Békéscsaba, Lencsési út / Békéscsaba, Lencsési út m 2 ingatlanrész A megjelölt ingatlanok adatait a szerződés 1. számú mellékiete tartalmazza. 5. Szerződő felek a 4. pontban körülírt ingatlanok vagyonkezelői jogának átadási időpontját a Békéscsaba 1703 hrsz.-ú ingatlan esetében december 31. napjában, a Békéscsaba 1699/2 hrsz.-ú ingatlan esetében december 1. napjában jelölik meg, a vagyonkezelés időtartamát határozatlan időben állapítják meg. A felek tudomásul veszik, hogy az ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés is szükséges, amelynek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről a Társulás köteles gondoskodni. 6. A közfeladat ellátása érdekében az Önkormányzat vagyonkezelésre átadja, a Társulás pedig vagyonkezelésre átveszi az önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzék értékével megegyező jelen szerződés 2. számú mellékiete szerinti ingóságokat. 7. Az Önkormányzat a 4. pontban megjelölt ingatlanokkal és a 6. pontban megjelölt ingóságokkal kapcsolatos vagyonkezelői jogokat ingyenes adja át a Társulásnak. 8. A Társulás jogosult a vagyonkezelésbe vett ingatlanokat birtokba venni, használni és a tulajdonviszonyokat nem érintő módon hasznosítani. 9. A Társulást megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át, és nem terhelheti meg. A vagyonkezelésre átadott ingatlanok bármilyen megterheléséhez a tulajdonos Önkormányzat döntése szükséges. A Társulás jogosult a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők igénybevételére. A Társulás az általa alkalmazott harmadik fél közreműködő eljárásáért úgy felel, mint saját jáért. 10. A Társulás köteles a rábízott vagyon közterheinek viselésére, jó gazda módjára történő megőrzésére, az általában elvárható gondosságú gazdálkodás szabályai szerinti használatra és gyarapítására, fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására. A vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.

14 3 ll. A Társulás a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról, bővítéséről legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni. 12. A Társulás a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott tevékenységéből származó bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. 13. A Társulás a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. A Társulás a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközei után elszámolt és az elkülönítetten nyilvántartott értékcsökkenésnek megfelelő összeget a vagyonkezelésébe vett vagyon pótlására, a kezelt vagyon felújítására köteles fordítani. 14. A Társulás köteles a közüzemi szolgáltatókkal a fogyasztói szerződést megkötni, és a szolgáltatók által kibocsátott számla alapján a közüzemi költségeket a megadott határidőig megfizetni. A közüzemi díjak nemfizetése esetén az Önkormányzat a vagyonkezelési szerződést, írásbeli figyelmeztetést követően írásban felmondhatja. 15. A Társulás köteles az átadott ingó vagyon vonatkozásában az egyes vagyontárgyak biztosítására, az ezzel kapcsolatos biztosítási díj ainak megfizetésére. A vagyonkezelésre átadott ingatlanok biztosítását az Önkormányzat, mint tulajdonos köti meg és fizeti a biztosítási díjait a biztosító felé, azonban a vagyonkezelésbe át adott ingatlanokra eső biztosítási díjat jogosult átszámlázni Társulásnak. 16. A Társulást a vagyonkataszter és a vagyonnyilvántartás hiteles vezetése érdekében adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat felé. A vagyonkezelő köteles évente egyszer a tárgyévet követő év február IS-éig a vagyonkezelésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott nyilvántartásokkal együtt bemutatni. 17. A Társulás a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésbe vett vagyonnak a kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) elszámolni az alábbiak szerint: a) Amennyiben a Társulást a vagyoncsökkenés tekintetében felelősség nem tereli, akkor a Társulás a különbözet megtérítésére nem köteles. b) Amennyiben a Társulást a vagyoncsökkenés tekintetében felelősség tereli, akkor a Társulás köteles különbözetet megtéríteni. c) A vagyonnövekedésből származó többletre a Társulás nem tarthat igényt, arra nézve sem tulajdonjoga nem keletkezik és megtérítési igénnyel sem léphet fel. 18. A Társulást megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a polgármester, illetve a polgármester által meghatalmazott személy ellenőrzi. A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata,

15 4 ennek keretében különösen az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása. Az ellenőrzési jog kiterjed az ingatlanok állagának felújítási és karbantartási kötelezettség teljesítésének, a használat, a hasznosítás, a közüzemi díjfizetés ellenőrzésére. A Társulás a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyoma és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. Amennyiben a Társulás a felújítási, karbantartási kötelezettségeit a tulajdonos felhívására sem teljesíti, a tulajdonos Önkormányzat azt a Társulás költségére elvégezteti. 19. A Társulás a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot: a) ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési eljárás indult, b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor, c) ha 6 hónapnál régebbi köztartozása van és annak megfizetésére nem kapott halasztást, d) ha a tulajdonosi szerkezetében bekövetkező változás miatt a szervezet a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem minősül átlátható szervezetnek, e) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés előírja. 20. A szerződés megszűnik rendes felmondással, ha a) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, b) az adott vagyontárgyra vonatkozóan, ha a vagyontárgy megsemmisül, c) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, d) az ingatlan külön törvény szerinti kisajátításával, e) bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződést felmondja. 21. A felmondási idő rendes felmondás esetén 6 hónap. A szerződés a rendes felmondás írásbeli közlését követő 6. hónap utolsó napján szűnik meg. A felek tudomásul veszik, hogy az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvények a vagyonkezelési szerződés rendkívüli és azonnali felmondásának további eseteit határozhat ják meg. 22. A szerződés rendkívüli felmondással szűnik meg, ha a) ha a Társulás a vagyonkezelői kötelezettségét a helyi önkormányzati költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi. b) ha a Társulás a kezelésbe adott önkormányzati vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz. 23. A szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Társulás az 1. számú melléklet szerinti ingatlanokat a 2. számú melléklet szerinti ingóságokkal átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint rendeltetés szerű használatra alkalmas állapotban kiürítve, tisztán, külön átadás-átvételi eljárás keretében köteles az Önkormányzatnak átadni.

16 5 24. A Társulás által az ingatlanokon a felújításon, állagmegóváson túlmenően végzett értéknövelő beruházásokkal kapcsolatosan a beruházások tárgyain közös tulajdon keletkezik az Önkormányzat és a Társulás között. Az így keletkező közös ingatlanok tulajdonjoga a vagyonkezelői szerződés megszűnésekor a társulási vagyon felosztásának szabályai szerint alakul. A beépített berendezési, felszerelési tárgyak és eszközök közül az ingatlanból csak azok vihetők el, amelyek a helyiségek állagának sérelme nélkül leszerelhetőek. A fűtő- és világító berendezések, a WC és mosdószerelvények, nyílászárók és burkolatok abban az esetben sem vihetők el, ha azokat a Társulás építette be. 25. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint Békéscsaba Megyei Jogú V áros Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadó ak. 26. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a vagyonkezelési szerződést.../2014. (XI. 27.) közgy. határozatával jóváhagyta. 27. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztető tárgyalás útján kívánják rendezi, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a vitás kérdések rendezése ügyében a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki. Szerződő felek jelen megállapodást elolvasása és tartalmának együttes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyező jognyilatkozatot jóváhagyólag aláírták. Békéscsaba, hónap... nap Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Völgyi Sándor alelnök Ellenjegyzem: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi ellenjegyzés: Tarné Stuber Éva osztályvezető

17 1. számú melléklet a kistérségi társulásnak átadott ingatlanok listája Ingatlan megnevezése helyrajzi szám ingatlan típusa tulajdoni lap szerinti megnevezés Terület m2 bruttó érték Ft Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona l 703 F -föld Idősek otthona OOO Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona l 703 ZN - zöldterület Idősek otthona Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona l 703 P - fúrt kút* Idősek otthona Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona 1703/A N- intézmény Idősek otthona Békéscsa bai Kistérségi Életfa Idősek Otthona 1703/ A/1 B - nem lakás célú helyiség Idősek otthona Konyha 1699/2 N -diákszállók és kollégiumok Ifjúsági tábor összesen I - ingatlan Megjegyzés: *-a fúrt kút mennyiségi egysége l db

18 2.számú melléklet a kistérségi társulásnak átadott eszközök listája Eszköz azonosító Megnevezés mennyiség gyári szám tárgyi eszköz bruttó értéke db Ft Nagyértékű tárgyi eszközök TORO hómaró 5LE-s Oszlopklíma KF -120 L W STIHL FS-80 motoro s kasza Grafika Lonovics L:Kettős fénye Olajfestmény szék virággal Lovas intarziakép Lovas intarziakép OOO 13 OOO 12 OOO Kisértékű tárgyi eszközök STIHL SH-85 hulladék fúvó HO 600 rozsdamentes hűtő HO 600 rozsdamentes hűtő HO 600 rozsdamentes hűtő Szekrénysor (főnővér) INTERSTIM készülék Kanapé MATA Fűnyíró RMA 6053 Beépített szekrény (folyosó) Beépített szekrény (folyosó) Beépített szekrény (folyosó) Beépített szekrény (folyosó) Beépített szekrény (folyosó) Beépített szekrény (folyosó) Pentium számítógép, monitor, nyomtató Panasonic hifi Panasonic TV Motorola (PF 5331 DA) kézi rádi Motorola (PF 5331 DA) kézi rádi Motorola (PF 5331 DA) kézi rádi Panasonic KX-FT37 telefax Mira 97 dohányzóasztal Mira 97 dohányzóasztal Mira 97 dohányzóasztal Mira 97 dohányzóasztal Mira 97 dohányzóasztal Mira 97 dohányzóasztal Párizs dohányzóasztal 120x75 üv Párizs dohányzóasztal 75x75 fur Műszerszekrény l ajtós Diamand páncélszekrény BV06 Bulkán ülőgarnitúra l kanap ERGO ülőgarnitúra 1kanapé+2fote DS91D45176 LA BRA l.oldal

19 Eszköz azonosító Megnevezés mennyiség gyári szám tárgyi eszköz bruttó értéke MIRA 97 karszék MIRA 97 karszék Előadói pulpitus Hűtőszekrény fagyasztó nélkül Whirlpool hűtőszekrény Zanussi hűtőszekrény Ágyazókocsi TENTE kerékkel EKG készülék HeartScreen 112B t Szállító kocsi hosszabbítható Magasnyomású mosó KARCHER 720 t Metabo T AE 2019 tűzőgép Satupad Porszívó ET A ASTRA 1099 tip. Faalkotás fali tükör Pentium számitógép (telefonfigy Top-Weiter írógép Varrógép Singer Vasalógép Mosogatógép Braun Novornat 13AF diavetítő Billiárd asztal Hűtőszekrény ZC 255 Tálalókocsi Kórtermi ágy Szanatóriumi ágy falapos Szanatóriumi ágy falapos Szanatóriumi ágy falapos Szanatóriumi ágy falapos Műszerasztal60x50 Szennyesgyüjtő kocsi Vizsgálópamlag 194x70x54 cm Lucent Eurogeneris alközpont Panasonic KX-TCD 950 digitális Panasonic KX-TCD 950 digitális Galilee 960 digitális rendszert Műszerszekrény 2-2 ajtós Kórtermi szekrény balos telelap Kórtermi szekrény balos telelap Kórtermi szekrény jobbos telela Kórtermi szekrény jobbos telela Körös öltözőszekrény Körös öltözőszekrény Körös öltözőszekrény Körös öltözőszekrény Sarokszekrény fehér (tornaszoba R134A H A730003P1REV oldal

20 Eszköz azonosító tárgyi Megnevezés mennyiség gyári szám eszköz bruttó értéke Perles ütvefúrógép Metabo HO 0882+állv. gyalu Epson Stylus color 860-as nyomt 7067l77BXS Tömörfa asztal imaterembe HP Laserjet 1100 nyomtató FRGRl06350 trásvetítő 3M 1705 tip. +vetítőv Thomson videómagnó LL HP Laserjet 1150 nyomtató Betegágy matraccal (adomány) Betegágy matraccal (adomány) Betegágy matraccal (adomány) Betegágy matraccal (adomány) Betegágy matraccal (adomány) Vérnyomásmérő Pénztárgép Indesit gáztűzhely Íróasztal Térelválasztó polc Teaszekrény 3 fiókos szekrény Szőnyeg Térdeplőszék Fotel Fotel Fotel Fotel Irattartó po Ic Canon nyomtató Fehér asztal Komplett számítógép Komplett számítógép nyomtatóval Öltözőszekrény Wharfedale PM Basic HP Deskjet nyomtató Számítógép konfiguráció Pansonic videokamera e-mo. számítógép Szg-es asztal Forgószék Többfunkciós nyomtató HP-3020 Thomson televízió Samsung DVD Thomson magnó Asztal Bőrfotel Bőrfotel Számítógép Munkavédelmi heveder és sisak Falipolc 139 O 3.oldal

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS

Veresegyház Város Polgármestere. 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS Veresegyház Város Polgármestere 2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 588-600; fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014-11- 18-i rendes/rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat 14049378 Sal gó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.'/.f. [ \ í...../2014. Javaslat a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti Civil Házban iroda ingyenes használatba adására a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről ,Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-6/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről Napirend:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához

Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához amely létrejött egyrészről Kovács Mária polgármester, az Ecsegfalva Települési Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról

Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról Pályázat elbírálásánál figyelembe vett szempontok felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettség Siklósi Attila Simon László Kucsera

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉS HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

ÉS HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrőt Budapest Főváros Önkormányzata, (székhelye: 1052 Budapest Városház u. 9-11.; KSH szám: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének Szám: 337-19/2012. TISZUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. október 24-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 15/2012.(X.25) számú önkormányzati RENDELET

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 27-én CSÜTÖRTÖKÖN-14 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

~- számú előterjesztés

~- számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~- számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről 1. előterjesztés száma: 179/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 159/2015

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 159/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 159/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft és az Önkormányzat által kötött vagyonkezelési szerződés, együttműködési megállapodás és vállalkozási

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

Megállapodás. a járási hivatalok kialakításához

Megállapodás. a járási hivatalok kialakításához 1 Megállapodás a járási hivatalok kialakításához amely létrejött egyrészről: Dr. Páva Zsolt polgármester, Pécs M. J. Város Önkormányzatának képviselője, mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 34/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: igazgató Javaslat a Ferencvárosi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

1. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. december 19-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata székhelye: 7511.Ötvöskónyi, Fő utca 51. adószáma: 15570396-1-14 KSH száma: 15570396-7511-321-14 törzsszáma: 570392 bankszámla

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata

Rábapatona Község Önkormányzata Szerződés lajstromszáma: BÉRLETI SZERZŐDÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGRE amely létrejött egyrészről Rábapatona Község Önkormányzata (székhelye: 9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 17., adószáma: 15727842-2-08)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Javaslat a szarvasi úti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezésére

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Fogorvosi praxis átadása Melléklet: megbízási szerződés tervezet Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 159/2003. (V.28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Bujtosi Városliget vállalkozói célú hasznosításáról A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet)

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) HASZNÁLATI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a Alsózsolca Város Önkormányzata székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. képviseli: Zsiros Sándorné polgármester törzsszáma: 725910

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben