KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) ; FAX: számú melléklet a 3/2008. (V. 5.) számú rendelethez KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Pátka Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) ; fax: (22)

2 Tartalomjegyzék Kiegészítı melléklet Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az önkormányzat hivatalának rövid bemutatása Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények A számviteli politika fıbb vonásai A könyvvezetés módja Az önköltségszámítás rendje A beszámoló készítésének rendje Amortizációs politika Értékvesztés, visszaírás elszámolása Eszközök és források értékelési eljárása Könyvvizsgálati kötelezettség A több éves kihatással járó döntések alakulása A közvetett támogatások alakulása II. SPECIFIKUS RÉSZ Bevezetı Költségvetési prioritások, fejlesztési elképzelések Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása Az önkormányzat évi forrás-kiadási struktúrája A bevétel-kiadási struktúra Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Kimutatás a évi szociális ellátások tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról A létszám alakulása

3 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 11. (1) bekezdés d) pontja értelmében a kiegészítı melléklet az éves beszámoló részét képezi. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az önkormányzat hivatalának rövid bemutatása Költségvetési szerv neve, székhelye: Alapító megnevezése: Polgármesteri Hivatal Pátka Község Önkormányzata Az alapítás idıpontja: október 11. Költségvetési szerv törzsszáma: Adószáma: KSH számjele: Társadalombiztosítási törzsszáma: Szakágazati besorolás: 7511 A Képviselı-testület egységes hivatalt hozott létre október 11-én. A szerv jogi személy. A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. A hivatal alaptevékenysége alapján maradványérdekeltségi rendszerő, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A polgármesteri hivatal által ellátott szakfeladatok: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítı tevékenységek Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhetı elszámolása Finanszírozási mőveletek elszámolása Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védınıi szolgálat Házi segítségnyújtás Családsegítés Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások 2

4 Szennyvízelvezetés és -kezelés Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények mőködtetése Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények Költségvetési szerv neve, székhelye: Alapító megnevezése: Gárdonyi Géza Általános Mővelıdési Központ Pátka Község Önkormányzata Az alapítás idıpontja: Költségvetési szerv törzsszáma: Adószáma: Szakágazati besorolás: 8010 Az önkormányzat a közoktatási (óvodai nevelés, alapfokú oktatás) és kulturális közmővelıdési és könyvtári feladatainak ellátása céljából megalapította 1982-ben az Általános Mővelıdési Központot (a továbbiakban ÁMK), amelyhez az Általános Iskola, az Óvoda, a Mővelıdési Ház és a Községi és Iskolai Könyvtár tartozik. A központ a magyar irodalom egyik kiemelkedı alakjának, Gárdonyi Géza magyar író nevét vette fel, aki gyermekkorának egy részét Pátkán töltötte. Az intézmény jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, elıirányzatok felett részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az ÁMK teljes költségvetésével kapcsolódik az önkormányzat költségvetésébe és ellátja a költségvetési szervek számára megállapított, a saját költségvetésével kapcsolatos feladatokat. A szakágazati besorolás szerint ezek az alábbiak: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Mővelıdési központok, házak tevékenysége Közmővelıdési könyvtári tevékenység. Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 62/2007. (VI. 13.) számú határozatával július 31-jei hatállyal megszüntette a Gárdonyi Géza Általános Mővelıdési Központ intézményét, amelyhez az Általános Iskola, az Óvoda, a Mővelıdési Ház és a Községi és Iskolai Könyvtár tartozott. Az önkormányzat a kulturális közmővelıdési és könyvtári feladatait a polgármesteri hivatal feladatkörében a Mővelıdési Ház és a Községi Könyvtár útján látja el. A közoktatási (óvodai nevelés, alapfokú oktatás) feladatainak ellátása céljából pedig augusztus 1-jén létrehozott két intézményi társulást: 1. Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulást és a 2. Székesfehérvár-Pátka Közoktatási Intézményi Társulást, 3

5 amelyek a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében mikrotársulásként mőködnek és önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás Költségvetési szerv neve: Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvoda Költségvetési szerv székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2. Alapító megnevezése: Pátka Község Önkormányzata, Sárkeresztes Község Önkormányzata Az alapítás idıpontja: augusztus 2. Költségvetési szerv törzsszáma: Adószáma: KSH számjele: Szakágazati besorolás: 8010 Az intézmény jogi személy, részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok felett részjogkörrel önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, bankszámlával nem rendelkezik augusztus 1-jétıl a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat Sárkeresztes-Moha Községek Körjegyzısége látja el. A Ficánkoló Óvoda Pátka község óvodáskorú gyermekeinek óvodai nevelését az egyik tagintézménye, a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2. szám alatti telephelyen található két csoportos Csemetekert Tagóvoda mőködtetése útján biztosítja. Az óvoda (tagóvoda) szakágazati besorolás szerinti feladatai az alábbiak: Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. 4

6 Székesfehérvár-Pátka Közoktatási Intézményi Társulás Költségvetési szervek neve: Költségvetési szerv székhelye: Tolnai Utcai Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41. Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8000 Székesfehérvár, Szekfő Gyula u. 6. Alapító megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakágazati besorolás: augusztus 1-jétıl Pátka Község Önkormányzata a pátkai tanulók 1-8. osztályos tanulóinak általános iskolai oktatását a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Tolnai Utcai Általános Iskola, továbbá az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közös fenntartásával biztosítja, így Pátka Község Önkormányzata önálló iskolát nem tart fenn. Mindkét intézmény jogi személy. A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szervek. Az általános iskolák a következı szakágazati besorolás szerinti feladatokat látják el: Szakfeladat számjele Tolnai Utcai Általános Iskola Szakfeladat megnevezése Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szakfeladat megnevezése Iskolai közétkeztetés intézményi Iskolai közétkeztetés intézményi Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - 5

7 Szakfeladat számjele Kiegészítı melléklet Tolnai Utcai Általános Iskola Szakfeladat megnevezése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szakfeladat megnevezése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai felnıttoktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai iskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) (szorgalmi idıben) Diáksport Diáksport 1.3. A számviteli politika fıbb vonásai A könyvvezetés módja január 1-jétıl a polgármesteri hivatal és az intézmények könyvelése is a hivatalban történik. A könyvvezetés belsı szabályait, a fıkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend és a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok tartalmazzák. A könyvelés módja módosított teljesítés szemlélető kettıs könyvvitel. A fıkönyvi könyvelés a DOKK (Dologi Kettıs Könyvelés) elnevezéső számítógépes programmal, az analitikus nyilvántartások kisebb része manuálisan, jelentısebb része pedig számítógépes programokkal (KATAwin, KoVa, saját készítéső nyilvántartások Microsoft Excelben, ÖNKADÓ) történik Az önköltségszámítás rendje Az ÁMK, illetve a Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvodája az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban Vhr.) 8. (9), (10), (14), (15) bekezdésében, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 9. -ának (5) bekezdésében és az 57. (7) és (8) bekezdéseiben foglalt termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást nem végez, így önköltségszámításra nem kötelezett A beszámoló készítésének rendje Az éves beszámoló készítésének idıpontja a számviteli politikában foglaltak szerint február 26. Az éves beszámoló a könyvviteli mérleget, a pénzforgalmi jelentést, a pénzmaradványkimutatást és a kiegészítı mellékletet tartalmazza. 6

8 Amortizációs politika A Vhr. 30. (1) bekezdése szerint az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök üzembe helyezését (használatbavételét) követıen értékcsökkenést a Vhr. 30. (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján kell elszámolni. Hivatalunknál fajlagosan kis értékő készletnek minısül minden olyan eszköz, melynek könyv szerinti értéke nem haladja meg az forintot. Hivatalunknál a kis értékő eszközök értékhatára eszközcsoportonként a következı: Eszköz csoport Értéke (Ft) Ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök A kis értékő vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, valamint a kis értékő tárgyi eszközök bekerülési értékét dologi kiadásként egy összegben kell elszámolni. A költségvetési év végéig használatba nem vett (raktáron lévı) kis értékő eszközöket a mérlegben a beruházások között kell kimutatni. A kis értékő eszközökrıl a bizonylati szabályzatban meghatározott elıírások szerint mennyiségi nyilvántartást kell vezetni Értékvesztés, visszaírás elszámolása Értékvesztés és visszaírás elszámolását a évben nem alkalmaztunk Eszközök és források értékelési eljárása Az adósok egyszerősített eljárással történı értékelését alkalmaztuk. Az adóügyi elıadó által az ÖNKADÓ program segítségével készített adatokból történt az értékvesztés összegének megállapítása Könyvvizsgálati kötelezettség Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg A több éves kihatással járó döntések alakulása A képviselı-testület a Megyei Pénzügyi Alaptól a község új ravatalozójának megépítése céljából a évben kamatmentes kölcsönt vett fel, amelynek visszafizetését 3 éven belül (2006-tól 2008-ig) kell teljesíteni. A felvett kölcsön teljes összege azonban két év alatt, vagyis 2006-ban és 2007-ben visszafizetésre került, így az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésbıl származó kötelezettsége nincs A közvetett támogatások alakulása A közvetett támogatások közül a magánszemélyek kommunális adójából és a gépjármőadóból biztosít az önkormányzat mentességet. A magánszemélyek kommunális adójából adott mentesség az új házat építıkre vonatkozik, ez egy december 31-ig tartó ideiglenes mentesség. A évben 14 adózó mentesült az adófizetés alól, amely Ft-ot tett ki. Gépjármőadó mentességben elsısorban a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményében részesülı és gépjármő tulajdonnal rendelkezı személyek részesültek, amelynek összege a évben Ft volt és az alábbiak szerint alakult. 7

9 Mentesség jogcíme Darab Mentesség összege évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról (Gjt.) 5. f) súlyos mozgáskorlátozott személy szállítása Gjt. 5. f)/1 súlyos mozgáskorlátozott saját autóra érvényes mentesség Okmányirodában bejelentett eladás Lopás miatt rendırség által igazolt Bevallás alapján megszüntetett Összesen Táblázat. Forrás: A Polgármesteri Hivatalban vezetett ÖNKADÓ elnevezéső számítógépes program II. SPECIFIKUS RÉSZ 2.1. Bevezetı A következı pontokban elemezni kívánom az önkormányzat gazdálkodási évére vonatkozó céljait, költségvetési prioritásait, fejlesztési elképzeléseit. Ezt követıen bemutatom az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetét. Megvizsgálom hogyan alakultak a tényleges bevételek és kiadások az elızı évhez képest, illetve azt, hogy mi okozta a változásokat. Ezt követi a vagyon nagyságának és összetételének, illetve a vagyonnal való gazdálkodásnak az elemzése Költségvetési prioritások, fejlesztési elképzelések A képviselı-testület a évben a költségvetési politika fıbb céljait az alábbi 5 pontban határozta meg. A kötelezı önkormányzati feladatok gazdaságosabb, hatékonyabb ellátása A közszolgáltatások színvonalának javítása A település infrastrukturális alapjainak megteremtése A község lakosságszámának növelése A település vonzerejét emelı beruházások folytatása Az önkormányzat az intézményeivel kapcsolatos legfontosabb célja a társulásos feladatellátás feltételeinek kialakítása volt az alapfokú oktatás, valamint az óvodai nevelés tekintetében annak érdekében, hogy hosszú távon megırizhesse mőködıképességét, illetve a társulásos feladatellátásból adódó többletforrásokat megszerezze. A képviselı-testület konkrét fejlesztési célként tőzte ki a községben nyújtott közszolgáltatások színvonalának emelését, valamint a település infrastrukturális alapjainak megteremtését, így a ravatalozó építését, a Kert és Arany János utcák útépítési kiviteli terveinek elkészítését, a Széchenyi utca közvilágításának kiépítését, a mővelıdési ház és az óvoda nyílászáróinak cseréjét, a Vak Bottyán tér 6. száma alatti lakás felújítását, az informatikai stratégia, valamint a szennyvízcsatorna beruházás folytatását. 8

10 2.3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása Az önkormányzat évi forrás-kiadási struktúrája Az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek ténylegesen befolyt bevételei a évben ezer forintot, ténylegesen teljesített kiadásai pedig ezer forintot tettek ki, az önkormányzat 910 ezer forint költségvetési többlettel, szufficittel zárta az idei évet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított elıirányzatát, teljesítését, valamint a teljesítés százalékos megoszlását a zárszámadási rendelet mellékletei tartalmazzák. Ezeknek megfelelıen az alábbi ábra szemléltetni kívánja a tényleges bevételek és kiadások megoszlását jogcím, illetve kiadásnemek szerint. Az önkormányzat évi ténylegesen befolyt bevételeinek összetétele 1% 4% 16% 12% 32% 35% Saját folyó bevételek Átengedett bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Állami hozzájárulások és támogatások Mőködési célú pénzeszközátvételek Finanszírozási bevételek 1. Ábra. Forrás: Saját szerkesztés Pátka Község Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 3/2008. (V. 5.) számú rendelete alapján A évi összbevételben a évhez képest jelentıs mértékő csökkenés állapítható meg, amelynek mértéke 25,5%. Az intézményi mőködési bevételek a tavalyi évhez képest majdnem a felére csökkentek és arányuk is kisebb az összbevételen belül, mivel a évben az értékesített Béke-tanya utolsó vételárrészletébıl adódó áfát terveztük és az is teljesült. A helyi adók közül az önkormányzat két legjelentısebb összegő adóneme, az állandó, illetve ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység után fizetendı iparőzési adó, amely a évben került bevezetésre, és a magánszemélyek kommunális adója. A vállalkozók kommunális adója 2003-ban megszőnt az indokolatlanul nagy közteherviselés elkerülése érdekében január 1-jétıl pedig új adónemet, a telekadót vezette be az önkormányzat. A helyi adók, pótlékok, bírságok jelentıs mértékben, 29%-kal növekedtek a évhez képest és az idei évben jelentıs súllyal, 49%-kal szerepeltek a saját folyó bevételek között, azoknak majdnem a felét tették ki ban ez az arány 29%, 2005-ben 40%, 2004-ben 27%, 2003-ban pedig 46% volt. A községben jelentkezı adófizetési morál az alábbiak szerint alakult. Amíg a teljesítés az összes elıíráshoz képest az idei évben átlagosan 77,9%-ot tett ki (telekadó 97,4%, magánszemélyek kommunális adója 80,8%, az iparőzési adó 72,7%, a gépjármőadó is szerepel a mutatóban, mégpedig 60,7%-kal), addig 2006-ban átlagosan 66%-ot, 2005-ben 66,3%-ot, 2004-ben 67%-ot, 2003-ban pedig 85,5%-ot. Ha viszont a telekadó nélkül számítjuk a mutatót, akkor valamivel kisebb értéket, 71,4%-ot kapunk, de még így is jóval meghaladja az elızı évek adatait. Ha pedig mindegyik adónemet külön megvizsgáljuk, 9

11 láthatjuk, hogy mindegyiknél javult a befizetési kedv, ami tulajdonképpen a végrehajtási eljárások lefolytatásának köszönhetı. A központi költségvetési támogatások és az átengedett bevételek közel 22%-kal csökkentek a évhez viszonyítva még úgy is, hogy a személyi jövedelemadó, a gépjármőadó és termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó adata 15,5%-kal magasabb a évinél. Ennek oka természetesen az Általános Mővelıdési Központ megszőnésében keresendı. Az állami támogatások és a személyi jövedelemadó összbevételen belüli aránya 46,7%-ról 47,8%-ra nıtt, tehát továbbra is az önkormányzat legjelentısebb bevételi forrása maradt. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek közel 42%-kal emelkedtek és az összbevételbıl való részesedés (32%) is magasabb, mint elızı évben. Ezeknek a bevételeknek a 36%-a 2 darab építési telek, 1 db számítógép és egy földterület, illetve építmény, valamint a Béketanya területének értékesítésébıl (utolsó vételárrészlet) származott, 5%-a átvett pénzeszköz volt, amely a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanácstól a Pátkai-víztározó tanulmánytervére kapott pályázati támogatás, a lakosságtól a szennyvízcsatorna-beruházás költségeire kapott hozzájárulások, valamint pályázati támogatás óvodai eszközök beszerzésére, a maradék 59% pedig az államkötvényünk hozama, valamint a 2007 augusztusában értékesített államkötvény. A mőködési célú pénzeszközátvételek képviselték a legkisebb arányt az összbevételen belül, mindössze 1%-ot. Ennek egyik fı oka, hogy a mezııri szolgálat 2007 augusztusától nem mőködött, így csak az elsı félévi mezııri járulékok folytak be. A másik oka pedig az, hogy a védını április közepétıl csak részmunkaidıben, megbízásos jogviszonyban látta el a védınıi szolgálatot, ezért a feladat ellátására kapott társadalombiztosítási támogatás is a felére csökkent. Az önkormányzatnak pénzforgalom nélküli bevételei nem keletkeztek. A július 16-án megigényelt ezer forintos folyószámla-hitel keretünkbıl december 31-én ezer forintot használtunk fel, amely összeg visszafizetésére a évben kerül sor. Az összbevételbıl csupán 4%-ot tett ki. A hitelállomány a évhez képest a felére csökkent. Az önkormányzat évi ténylegesen teljesített kiadásainak összetétele 28% 26% 16% 4% 18% 8% Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Támogatások, elvonások és egyéb folyó kiadások Finanszírozási kiadások 2. Ábra. Forrás: Saját szerkesztés Pátka Község Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 3/2008. (V. 5.) számú rendelete alapján A kiadási fıösszeg az összbevételnél nagyobb mértékben 26,3%-kal csökkent a évre vetítve. 41,2%-os csökkenés figyelhetı meg a folyó mőködési kiadásoknál, amelynek oka elsısorban a személyi juttatások és járulékai jelentékeny mértékő, közel 50%-os csökkenésében 10

12 keresendı, a dologi és egyéb folyó kiadások 16%-kal csökkentek a évhez képest. A nagymértékő csökkenések oka egyrészt a július 31-én bezárt és augusztus 1-jével társulásba vitt iskola, illetve az ugyanekkor társult óvoda és az ebbıl fakadó létszám-, bér- és járulékcsökkenés. A évben 67%-os volt a folyó mőködési kiadások összkiadási aránya, 2007-ben azonban a bevételeknek csupán 53%-a fordítódott folyó mőködésre. A felhalmozási és tıke jellegő kiadások aránya nem túl magas, mindössze 4% volt. Az önkormányzat csak a legszükségesebb felújításokat, beruházásokat végezte el, amelyek a Vak Bottyán tér 6. szám alatti lakás felújítása, az óvoda és a mővelıdési ház nyílászáróinak cseréje, a szennyvízcsatorna-projekthez kapcsolódó tervezési, engedélyezési díjak, valamint a zavartalan mőködéshez szükséges eszközök beszerzése (számítógép, monitorok, aljnövényzet tisztító) voltak. Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat a ravatalozó építésére kapott kamatmentes kölcsönt teljes egészében visszafizette (a évben esedékes, utolsó törlesztı részletet is), továbbá teljesítette a megvásárolt Vörösmarty u. 31. számú ingatlan után fizetendı közmő hozzájárulást. A transzferkiadások 7%-kal növekedtek, és nagyobb arányú (közel 7%) a megjelenése is a kiadások között, mint 2006-ban. Jelentıs a mőködési célú pénzeszközátadások 214%-os növekedése és aránya is jelentıs mértékben változott a évhez képest. Jelentékeny önkormányzati támogatásban részesültek a non-profit szervezetek és teljesült a Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Bıvítési Önkormányzati Társulásnak fizetett tagdíj is. A legmagasabb pénzeszközátadások azonban a társult iskola és óvoda után fizetett állami támogatások, továbbá az állami támogatások és a tényleges kiadások különbözetébıl adódó önkormányzati támogatás voltak. Az önkormányzat a évben keletkezett ezer forint összegő folyószámla-hitelt visszafizette. A hitel után fizetett kamat összege ezer forintot tett ki. A magyar államkötvény értékesítésébıl származó bevételt, ezer forintot OTP OPTIMA tıkegarantált befektetési jegy vásárlására fordítottuk, amelynek a piaci értéke 455 ezer forinttal, ezer forintra növekedett A bevétel-kiadási struktúra Ebben az alpontban kerül bemutatásra az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása 2002 és 2007 között a bázisévre, vagyis a évre vetítve. Az önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak változása 2002 és 2007 között a év százalékában % ,5 160,8 203,1 214,2 188,8 189,6 180, ,6 149, Tényleges bevételek Év Tényleges kiadások 3. Ábra. Forrás: Saját szerkesztés és számítás Pátka Község Önkormányzata zárszámadási rendeletei alapján 11

13 Az ábra jól szemlélteti, hogy 2003-ban és 2004-ben mind a bevételekben, mind a kiadásokban folyamatos és nagymértékő emelkedés következett be. A 2003-as évben magas bevétel képzıdött, elsısorban a felvett fejlesztési célú hitel következtében ben a kiadások gyorsabban növekedtek a évhez képest, mint a bevételek. A évi bevételek és kiadások kapcsán elmondható, hogy a bevételek kissé csökkentek, a kiadások pedig lassabban növekedtek mint 2004-ben. A kiadások a és között egyik évben sem haladták meg a bevételeket, tehát az önkormányzatnak 2002 és 2005 között mindig képzıdött pénzmaradványa, vagyis szufficittel zárt. A évben felszöktek mind a bevételek, mind pedig a kiadások, ebben az évben voltak a legmagasabbak, és az önkormányzat a vizsgált évek közül a évben zárt elıször deficittel, és negatív pénzmaradványa keletkezett. A év jelentıs változást hozott, a bevételek és a kiadások mértéke a év szintjére csökkent és az önkormányzatnak újra keletkezett pénzmaradványa, szufficittel zárt. A pénzmaradvány és az év közben folyósított költségvetési visszatérülés csökkentette a negatív pénzmaradványt ezer forintról ezer forintra Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az önkormányzat évi vagyoni helyzetének jellemzı vonásai. Ehhez elsıként a vagyon nagyságát és összetételét ismertetem a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény szerint és a számvitelrıl szóló évi C. törvény alapján, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti csoportosításban. Az alábbi táblázatban az önkormányzat ingatlanvagyonának nagyságbeli és szerkezeti változása látható. 12

14 Az önkormányzat ingatlanvagyonának nagysága és szerkezete, 2007 (Ötv. szerinti csoportosítás) Az Nettó ingatlanok Megnevezés érték %-os (e Ft) megoszlása Az ingatlanvagyon a év százalékában Helyi közutak és mőtárgyaik ,9 98,0 Terek, parkok ,8 100,0 Vizek és közcélú vízi létesítmények ,3 98,0 Egyéb forgalomképtelen törzsvagyon 331 0,1 96,8 Forgalomképtelen törzsvagyon ,1 98,1 Közmővek ,0 96,6 Intézmények épületei, középületek ,7 99,5 Egyéb korlátozottan forgalomképes ,2 97,2 törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon ,9 98,5 Az önkormányzat törzsvagyona ,0 98,2 Ingatlanok ,0 46,3 Egyéb, vállalkozói, szabad rendelkezéső vagyon AZ ÖNKORMÁNYZAT INGATLANVAGYONA ÖSSZESEN (Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök összesen) ,0 46, ,0 91,9 2. Táblázat. Forrás: Saját számítás Pátka Község Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 3/2008. (V. 5.) számú rendelete alapján Az önkormányzat ingatlanvagyona a számviteli nyilvántartás szerint közel 587 millió forint volt december 31-i állapot szerint. A táblázatból is jól leolvasható, hogy a forgalomképtelen törzsvagyon képezi az ingatlanvagyon 58%-át, amelynek 95%-a önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi közút, járda, parkoló és buszváró, 5%-a pedig közterület, temetı, árok, emlékmő és ravatalozó. A nyilvántartás szerint a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak között szerepel a község közüzemi ivóvízvezeték-hálózata, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, az általános iskola, az óvoda, az orvosi rendelı, a sportöltözı és a vizes blokk épülete, valamint a 3 db lakóépület, szennyvízátemelı létesítésére szolgáló 2 db beépítetlen terület, továbbá a sporttelep és a temetıi tartalék terület. A forgalomképes vagyonelemeket 25 db beépítetlen terület, 4 db szántó, legelık és erdık képezik elsı félévében megtörtént az önkormányzat ingatlanvagyonának teljes felülvizsgálata, ebbıl fakadóan következett be jelentıs változás az önkormányzat vagyonában. Rendkívül jelentıs mértékben, több mint 11-szeresére növekedett például a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, mivel a évben a nem jelölt forgalomképességő vagyontárgyak között szerepelı intézmények, valamint a közmővek a törzsvagyonba kerültek átkönyvelésre. A forgalomképes vagyon összegének csökkenését azonban nem csupán az elvégzett javítások, korrekciók okozták, hanem a fenyves erdı egy részének értékesítése is. 13

15 2006-ban az ingatlanok után elszámolt lineáris (terv szerinti) értékcsökkenés miatt csökkent az önkormányzat ingatlanvagyona. Egyetlen jelentıs változás emelhetı ki, mégpedig az önkormányzat egyéb vagyonának duplájára növekedése, ami a Béke-tanya területének megvásárlása miatt történt. A évben az ingatlanvagyon csökkenését az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésen kívül a Béke-tanya, 2 db építési telek (392, 470 hrsz.) és a 097 hrsz.-ú ingatlan értékesítése miatti kivezetések okozták. Mindez az ingatlanvagyon 8,1%-os csökkenését idézte elı az elızı évhez képest. A fentiekben hivatkozott törvény és kormányrendelet szerinti, számviteli csoportosítást alkalmazva az alábbi megállapítások tehetık. Az önkormányzat induló tıkéje január 1-jén ezer forintot tett ki ig ez az összeg ezer forinttal növekedett ban az önkormányzat vagyona ezer forintot tett ki, amelybıl a befektetett eszközök aránya 93%, a forgóeszközöké pedig 7% volt. A források oldalán a saját források (saját tıke + tartalékok) 97,3%-os súllyal szerepeltek, az idegen források aránya 2,7% volt. Fontos megemlíteni a gépek, berendezések és felszerelések körében bekövetkezett változásokat is. A 2007 októberében történt betöréses lopás következtében 1 db aljnövény tisztító, 1 db főnyíró és 1 db bozótvágó került kivezetésre, és terven felüli értékcsökkenés elszámolására is sor került. Értékesítés jogcímen 1 db számítógép került még kivezetésre. A mérleg tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír során nem szerepel a ezer forint, mivel 2007 augusztusában a gázközmő vagyon után kapott magyar államkötvényt értékesítettük, de az összeget OTP OPTIMA tıkegarantált befektetési jegybe fektettük, ezért a mérleg forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok sorába került, de már a 2007 augusztusa óta 455 ezer forinttal megemelkedett piaci értéken. Az alábbi elemzés az önkormányzat vagyoni helyzete alakulásának fıbb folyamatait mutatja be. Az önkormányzat vagyonának változása 2002=100% ,2 527,8 486,3 444,3 418, Ábra. Forrás: Saját szerkesztés és számítás Pátka Község Önkormányzata zárszámadási rendeletei alapján Az önkormányzat vagyonában 2002-rıl 2003-ra jelentıs változás következett be, ugyanis a vagyon megnégyszerezıdése figyelhetı meg a évhez képest. Ez elsısorban a nyilvántartás javulásának, az ingatlanvagyon-kataszter elkészítésének, a hitelfelvételnek, valamint a gázközmő-vagyon államkötvényben való visszatérítésének köszönhetı, de 14

16 megállapítható az is, hogy 2003-ban több olyan beruházás indult, amely nagymértékben hozzájárult az önkormányzat vagyonának és ezzel együtt a község gyarapodásához. A évi csökkenést elsısorban az ingatlanvagyon amortizációja és a nyilvántartásból történı kivezetések okozták. A évi növekedést a nyilvántartás további javulása, az ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálata és a felvett fejlesztési célú hitel idézte elı. A évben már lassabban nıtt az önkormányzat vagyona, hiszen a vagyonban bekövetkezett más jelentıs változás az elszámolt értékcsökkenésen és a Béke-tanya területének megvásárlásán kívül nem történt ben a vagyonban beállt csökkenést elsısorban a Béke-tanya területének értékesítése, az amortizáció, egyéb értékesítésbıl és lopásból adódó kivezetések, valamint a folyószámla-hitelünk csökkenése idézte elı A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása Az önkormányzatnak december 31-én három gazdasági társaságban volt részesedése, összesen forint értékben. Gazdasági társaság neve FEJÉRVÍZ, Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelı és Közszolgáltató Részvénytársaság Gazdasági társaság székhelye 8000 Székesfehérvár, Királysor Székesfehérvár, Berényi út Polgárdi, Batthyány u Részesedés mértéke (darabszám, érték) Tulajdonosi százalék: 0,3853 % Táblázat. Forrás: A Polgármesteri Hivatalban vezetett analitikus és fıkönyvi nyilvántartások A évben egy kisebb mértékő növekedés történt a befektetett pénzügyi eszközök állományában, mivel a Temetkezési Kft-ben nıtt a részesedésünk forinttal. 15

17 III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 3.1. Kimutatás a évi szociális ellátások tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról ezer forintban Megnevezés évi elıirányzat évi módosított elıirányzat évi felhasználás Támogatásban részesülık száma (fı) Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Idıskorúak járadéka Ápolási díj Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása Bursa Hungarica Ösztöndíj éven felüliek hulladékszállítási díjainak átvállalása III. név Kedvezményes gyermekétkeztetés Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye Természetben nyújtott átmeneti segély (étkezési térítési díjak átvállalása) Természetben nyújtott temetési segély Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Összesen Táblázat. Forrás: Pátka Község Önkormányzata évi önkormányzati költségvetési beszámolója és a Polgármesteri Hivatalban vezetett analitikus nyilvántartások 3.2. A létszám alakulása A évben a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) 37 fı volt. Az év folyamán végrehajtott létszámcsökkentés (-8 fı), a társulásos feladatellátás (-14 fı) és a megszőnt ÁMK-ból történı áthelyezés (+2 fı) következtében 20 fıvel csökkent a költségvetési engedélyezett létszámkeret. Ennek megfelelıen a polgármesteri hivatal létszámkerete év végére 17 fıre csökkent (11. számú melléklet). 16

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről Polgármesteri Hivatal 6423 Kelebia Ady E. u. 114. Törzsszám: 339236 Szektor: 1254 Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről 1/7 I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2007. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2007-es

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben