E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének augusztus 16-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/505-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének augusztus 16-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Varga Józsefné, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó ismételt igény benyújtásáról A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2. pontja, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásáról szóló 4/2011. (III. 1.) BM rendelet alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat két alkalommal nyújtott be pályázatot az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok vissza nem térítendő támogatására. A pályázat mellékletét képezte a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az 57/2011. (IV. 28.) MÖK határozata, amelyben felhatalmazta elnökét a pályázat benyújtására. A Veszprém Megyei Önkormányzat nehéz likviditási helyzetére tekintettel a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter a benyújtott pályázatokat rendkívülivé minősítette, így döntésüket követően a megyei önkormányzat számára első ízben ezer Ft, majd ezer Ft visszatérítendő támogatás került jóváhagyásra. A közgyűlés elnöke kérte a támogatás vissza nem térítendő támogatássá minősítését. A sürgősségi alapon kapott rendkívüli támogatás a normatív nettó finanszírozás bevételével együtt kizárólag a májusi, illetve júliusi bérek kifizetésére szolgált, a felhalmozott szállítói tartozások kiegyenlítésére továbbra sem nyújtott a pályázati forrás lehetőséget. A Veszprém Megyei Önkormányzat működőképessége megőrzése, valamint a költségvetési hiány javítása érdekében ismételten pályázatot kívánunk benyújtani az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen. A jelen költségvetés módosítást követően a hiány összegének változása miatt szükséges az alábbi kötött tartalmú határozat meghozatala, hogy a II. ütemű, 2011.szeptember 10-ig beadható pályázaton a megyei önkormányzat ismételten részt vehessen. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:./2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 2

3 a. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. b. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. c. A Veszprém Megyei Önkormányzat módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. d. A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladja meg az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. e. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Határidő: szeptember 10. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, augusztus 10. Lasztovicza Jenő s.k. 3

4 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (VIII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2773,85 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 4

5 (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (11) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 9. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: A Veszprém Megyei Önkormányzat valamennyi költségvetési szervének dolgozója részére a munkabért legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napján fizeti ki. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 5

6 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen ezer Ft támogatás illeti a megyei önkormányzatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában, illetve a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál korábban meghozott, és végrehajtott létszámcsökkentésekhez kapcsolódó döntéseivel összefüggésben. Az 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján a felmentési időre járó egy havi illetmény, valamint a végkielégítés öszszegének felét, legfeljebb két millió forintot, illetve járulékait lehet megigényelni. Az elnyert támogatásból a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra eső rész ezer Ft, azonban az intézménynél évben ténylegesen ezer Ft kifizetése történt meg (személyi juttatások: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 662 ezer Ft) melyre fedezetet a támogatás fennmaradó része biztosít, mivel a évi pénzmaradvány elszámolásakor a megyei önkormányzat Hivatalában a létszámcsökkentésből adódó többletkiadások megtervezésre kerültek. A támogatás maradvány részét ezer Ft-ot indokolt a céltartalék (4/c melléklet I.3.) ai közé helyezni, a Közgyűlés által meghozott létszámcsökkentések után megigényelt támogatások későbbi kiegészítésére. I.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatán második alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként ezer Ft visszatérítendő támogatást kapott a júniusi bérfizetés fedezetének biztosítása érdekében. A májusi bérek kifizetésekhez megítélt ezer Ft támogatással összefüggésben a Magyar Államkincstár az ról szóló értesítést megküldte, ezért a bevétel a támogatás vissza nem térítendő támogatássá minősítéséről szóló döntésig a céltartalék át emeli. A megyei önkormányzat levélben kérte a ezer Ft megítélt támogatás vissza nem térítendő támogatássá történő minősítését. I.1.3. A hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának finanszírozása évben megváltozott. A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium tanulói után korábban normatív állami forrásból megigényelt támogatás helyett szeptemberétől pályázat útján lehet megigényelni a program lebonyolításához szükséges forrást. A pályázat elbírálása megtörtént, mely során a megyei önkormányzat ezer 6

7 Ft központosított támogatásban részesült. A költségvetés készítésekor a tervezett tanulói létszám alapján a céltartalékban (4/c melléklet I.16.) ezer Ft elkülönítése történt a program zavartalan folytatásának biztosítása érdekében, amennyiben állami forrás nem áll rendelkezésre a feladattal összefüggésben. Az elnyert központosított ból ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti, a fennmaradó 490 ezer Ft, valamint a céltartalék összege az intézmény költségvetését emeli (személyi juttatások: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft, dologi kiadások: ezer Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft, beruházások: ezer Ft). I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése júniusi ülésén a tapolcai, a balatonalmádi, a várpalotai, valamint a zirci közoktatási intézmények vonatkozásában elfogadta az intézmények feladat átadás-átvételére vonatkozó közoktatási megállapodásokról szóló előterjesztést. A megállapodások szerint a települési önkormányzatok vállalták az intézményi működési kiadásokhoz történő hozzájárulást, mellyel összefüggésben július 1. és december 31. közötti időszakra Tapolca Város Önkormányzata ezer Ft-ot, Balatonalmádi Város Önkormányzata 386 ezer Ft-ot, Várpalota Város Önkormányzata ezer Ft-ot, Zirc Város Önkormányzata ezer Ft-ot biztosít évben. A Közgyűlés júniusi ülésén Pápa Város Önkormányzata vonatkozásában meghatározott ezer Ft támogatás összegének felülvizsgálatát követően a bevétel ezer Ft-ra módosul. A támogatásértékű működési bevételek összesen ezer Ft-tal a költségvetés hiányát csökkentik. I.2.2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 224 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel érkezett a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A bevétel a központilag kezelt személyi juttatásokat 176 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 48 ezer Ft-tal emeli (4/b melléklet II.A.15.). I.2.3. A megyei önkormányzat szervezésében végzett iskolatej programban (4/b melléklet II.A.4.) részt vevő közoktatási intézményekben tanulók ellátásához kapcsolódóan első félévében 888 ezer Ft többlet támogatásértékű működési bevétel érkezett, mely a feladattal összefüggésben a központilag kezelt társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatásokat emeli. I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2009. (III.26.) MÖK határozatával ezer Ft támogatási kölcsönt biztosított a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából. A évre eső törlesztő rész ezer Ft, mely visszapótlásra kerül a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény javára (4/c melléklet II.2.). A bevétel a költségvetés készítésekor ezer Ft-tal került megtervezésre, ezért a különbözet összegével, 906 ezer Ft-tal indokolt csökkenteni a céltartalék, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei okat. 7

8 I.2.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére a 109/2009.(IX.17.) MÖK határozatával ezer Ft tagi kölcsönt biztosított, melyből évben ezer Ft kerül visszafizetésre. A visszafizetett kölcsön a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételét emeli 4/c melléklet II.2.). A felhalmozási célú támogatási kölcsön bevételét a költségvetés készítésekor ezer Ft összegben határoztuk meg, így a 370 ezer Ft eltérési különbözet a céltartalék, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei okat csökkenti. I.2.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2009.(VI.18.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához szükséges saját forrás összegének fedezetét ezer Ft- a Veszprém Megye Fejlődéséért kötvény bevétele biztosítsa. A határozat 2. pontja alapján a beruházás megvalósítását követően, a keletkezett mindenkori éves megtakarítást, de legalább ezer Ft -ot, az intézmény költségvetéséből zárolni kell, és céltartalékban kell elhelyezni, annak érdekében, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az évenkénti fizetési kötelezettségének időben eleget tegyen. A költségvetés tervezése a határozat rendelkezéseit figyelembe vette, ezért a céltartalék (4/c melléklet) II.8. pontjában tervezett ezer Ft ot szükséges átcsoportosítani a "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék (II.2.) javára. I.2.7. A évi költségvetési beszámoló elkészítése során a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódóan ezer Ft többlettámogatási igénye keletkezett a megyei önkormányzatnak, melyet a Magyar Államkincstár megtérített. A támogatás összege a júniusi rendeletmódosítás során az egyéb központi támogatások át emelte, azonban a számviteli előírások szerint a bevételt az egyéb saját bevételek közé kell sorolni. I.2.8. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi kompenzációjáról. A Belügyminisztérium utalványozása alapján a január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez előleget számolt el. A költségvetési rendelet módosítása során az előleg bruttó összegével került a bevétel megemelésre, azonban a Magyar Államkincstár az nagyságát nettó összeg alapján határozta meg. Az ezer Ft különbözet elszámolására a december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor, így annak összegével szükséges az egyéb központosított okat, valamint az elkülönítetten kezelt előleget tartalmazó céltartalékot (4/c melléklet I.19.) csökkenteni. I.2.9. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás által évre kapott szakképzési hozzájárulás összegét a Társulásban részt vevő megyei önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek között ezer Ft összegben osztotta el az alábbiak szerint, megemelve költségvetésük beruházási át: - III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zirc ezer Ft - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc ezer Ft 8

9 - Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő ezer Ft - Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota ezer Ft - Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém ezer Ft I A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Város-Megye Egyeztető Bizottsága a 2/2011.(I.13.) MEB határozata szerint megállapodtak, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ezer Ft-ot biztosít a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez. A támogatásértékű felhalmozási bevétel a központilag kezelt felhalmozási célú pénzeszközátadások át emeli. I A 8/2011.(I.13.) MEB határozattal a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kórház-Rendelőintézet Komakút téri parkoló aszfaltburkolatának cseréjéhez ezer Ft-tal járul hozzá. A felújítás Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. szervezésében valósul meg, ezért a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásértékű felhalmozási célú bevétel, valamint a megyei önkormányzat által a központilag kezelt dologi kiadások terhére (4/b melléklet I.C.1.) biztosított fedezet a központilag kezelt felhalmozási célú pénzeszközátadások át emeli. I A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium értesítése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a magyar-lengyel együttműködés éve alkalmából a KIM által támogatott Bem Program nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezésével kapcsolatos kiadásokra ezer Ft támogatásértékű működési bevételhez jutott. A bevétel a központilag kezelt kiadásokat emeli (4/b melléklet V.A.4.) (személyi juttatások: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 295 ezer Ft, dologi kiadások: ezer Ft). II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék ból II.1.1. A megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre biztosít ot a céltartalék (4/c melléklet) I.5. sora. Az terhére évben ezer Ft összegben történt olyan átcsoportosítás, ami a későbbi megvalósítás során felhalmozási célokat szolgált, így annak összegét indokolt a felhalmozási céltartalékok között szereplő Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet (4/c melléklet II.1.) terhére visszapótolni. 9

10 II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, júniusi ülésén a balatonfüredi közoktatási intézmények átadásáról döntött. Az érintett intézmények dolgozói részére kifizetésre kerülő bérkompenzáció után megillető központosított támogatást a megyei önkormányzat részére folyósította a Magyar Államkincstár, így annak összegét a közoktatási megállapodás alapján indokolt az önkormányzat felé továbbutalni. Az ról szóló értesítés megérkezéséig az érintett önkormányzatnak átadandó támogatásértékű működési kiadás fedezetét a céltartalék (4/c melléklet I.19.) biztosítja az intézmények bérfizetési jegyzékei alapján Balatonfüred Város Önkormányzata részére (május, június hónap)1.053 ezer Ft összegben. II.1.3. A Közgyűlés 84/2011.(V.31.) MÖK határozatának 5. pontja alapján a céltartalékban ezer Ft elkülönítése történt (4/c melléklet I.21.) az Acsády Ignác Szakképző Iskola, valamint a Türr István Gimnázium kollégium épületének funkcióváltásából adódó költségekre, valamint az ingatlan állagmegóvási munkáinak kiadásaira. A munkálatok elvégzéséhez bekért árajánlatok figyelembe vételével a Türr István Gimnázium és Kollégium felújítási át ezer Ft-tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola költségvetését ezer Ft-tal (dologi kiadások: 491 ezer Ft, felújítás: ezer Ft) szükséges megemelni. A céltartalékban elkülönített maradvány értéke 128 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. II.1.4. A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének karbantartása, felújítása a működőképesség fenntartása érdekében elengedhetetlenül szükségessé vált. Az épület állapotának felmérését követően az elvégzendő munkák fedezetének biztosítására indokolt az intézmény költségvetésébe a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a dologi kiadások javára ezer Ft. II.1.5. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt évben is veszteséges volt, elérte azt a mértéket, hogy a Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a tulajdonos Önkormányzatnak tőke visszapótlási kötelezettsége keletkezett. Ez indokolja, hogy a megyei önkormányzat áttekintse a vállalkozások gazdálkodásában jártas szakértővel a Kórház gazdasági tevékenységét. A szakértő megbízási díja 375 ezer Ft, melyre fedezetet a céltartalék (4/c melléklet) I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés biztosít. II.1.6. A 120/2011. (VI. 23.) MÖK határozattal a Közgyűlés elfogadta, hogy a Kötvény eredeti céljától eltérően egy éves visszapótlási kötelezettséggel munkabérfizetésre és szállítói tartozások kiegyenlítésére ezer Ft-ot a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználjon. Az átcsoportosítás a működési céltartalékot emeli (4/c melléklet I.24.) a felhalmozási célú tartalék terhére. Az átcsoportosítással összefüggésben szükséges a évben kibocsátott Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételét tartalmazó felhalmozási célú pénzmaradvány bevételi ot a működési célú pénzmaradvány javára csökkenteni. 10

11 II.1.7. A 13/2011. (II. 24.) MÖK határozat alapján a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény terhére évben ezer Ft a Raiffeisen Banknál kerüljön betétben elhelyezésre. A kötelezettségvállalással összefüggésben a Kötvény bevételét elkülönítetten kell kezelni. II.2. Általános tartalék terhére II.2.1. A Közgyűlés június 23-i ülésén döntött a zirci III. Béla Gimnázium, Művészetoktatási Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészetoktatási intézményegységét érintő telephely megszűntetéséről, valamint a székhelyen történő kialakításról. A 123/2011.(VI.23.) MÖK határozat 5. pontja rendelkezik az átalakításhoz szükséges ezer Ft fedezetének megteremtéséről, melyből ezer Ft a júniusi rendeletmódosításkor biztosításra került. A fennmaradó 240 ezer Ft-ra az általános tartalék biztosít fedezetet az intézmény dologi kiadásai közé. II.2.2. A közoktatásról szóló év LXXIX. törvény az önkormányzatok részére előírja a - a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés, a felzárkóztató oktatásban részt vevők részére a gyakorlati képzéshez szükséges munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) biztosítását. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium első éves tanműhelyi tanulói részére a jogszabályi előírások betartása érdekében indokolt a fedezet biztosítása 129 ezer Ft összegben az általános tartalék terhére. II.3. Központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások II.3.1. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat program keretében a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza évi működtetéséhez kapcsolódóan benyújtott II. félévi szakmai és pénzügyi elszámolást követően a támogatás összegéből 868 ezer Ft nem került felhasználásra, amit az Iroda a megyei önkormányzat számlájára államháztartáson kívüli működési pénzeszközátvételként megtérített. A bevétel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé támogatásértékű működési kiadásként visszafizetésre került (4/b melléklet V.B.6.). II.3.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátására a 108/2011. (VI.23.) MÖK határozat alapján megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja a Hivatal dologi kiadásai között került megtervezésre, azonban a megkötött megbízási szerződés alapján szükséges annak összegét, ezer Ft-ot a központilag kezelt dologi kiadások közé átcsoportosítani (4/b melléklet III.A.3.). II.3.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátását egyes költségvetési szervei részére szolgáltatási szerződés útján teljesíti. Az intézményi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok pótlására ezer Ft biztosítása 11

12 szükséges. Az fedezetét a központilag kezelt dologi kiadások között szereplő Tűz- és munkavédelmi feladatok (4/b melléklet I.C.7.) biztosítja a céltartalék javára. II.3.4. A "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP / számú pályázattal (5. melléklet I.12.) megvalósuló beruházás lebonyolítása során 215 ezer Ft dologi kiadás merült fel, így indokolt annak összegét a központilag kezelt beruházások ából átcsoportosítani (4/b melléklet II.A.24.). II.3.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat által képzett Pályázati Önerő Kiegészítő Keret terhére kötelezettséget vállalt Balatonalmádi Város Önkormányzata által benyújtott Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése tárgyú KDOP F-2f kódszámú pályázat önerejének ezer Ft-tal történő kiegészítésére. A VÁTI állásfoglalása alapján, a Megyei Önkormányzat által megítélt pályázati önerő lehívására, és elszámolására nincs lehetőség, ezért Balatonalmádi Város Önkormányzata a támogatás lehívásáról lemondott (5. melléklet III.8.). A felszabaduló pénzeszköz felhasználására vonatkozóan Balatonalmádi Város Önkormányzata kezdeményezte, hogy a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének felújítására történjen az átcsoportosítása az intézmény költségvetése javára. II.3.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2010.(II.18.) MÖK határozatával a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből ezer Ft-ot biztosított a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására benyújtott TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat saját forrásához. Az eredményesnek minősült pályázathoz ezer Ft önerő biztosítása szükséges. A céltartalék (4/c melléklet II.5.) fel nem használt át ezer Ft-tal indokolt csökkenteni a "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék javára (4/c melléklet II.2.). II.3.7. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI részére a szeptemberi iskolakezdés zavartalansága miatt az új gépjármű beszerzéséhez ezer Ft pót biztosítása történt a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből. A beruházás az eredeti ajánlathoz képest 926 ezer Ft-tal alacsonyabb áron valósul meg, így a szabad maradvány zárolása indokolt az intézmény beruházási aiból a felhalmozási célú "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény javára (4/c melléklet II.2.). II.3.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 92/2010.(IV.22.) MÖK határozatával döntött KEOP energiahatékonysági pályázatok benyújtásáról, kiemelten a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium épületére vonatkozóan. A pályázatot a KEOP-5.3.0/A kódszámú pályázati felhívásra a megyei önkormányzat benyújtotta, azonban az elbírálás során eredménytelennek minősült. A saját forrás fedezeteként a központilag kezelt beruházások között elkülönítésre került ezer Ft a céltartalék (4/c melléklet II.2.) Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény felhalmozási célú bevételi ot emeli. 12

13 II.3.9. A Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből biztosított ok kötelezettségvállalásai felülvizsgálatra kerültek, így az alábbi átcsoportosítások szükségesek: 4/c melléklet I.20. Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete ezer Ft II.3. Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása ezer Ft II.7. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete ezer Ft 5. melléklet I.5. Kórház utcai ingatlanok parkoló lemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv -626 ezer Ft I.1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala: Informatikai eszközök vásárlása ezer Ft Összesen: ezer Ft II A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 51/2011. (IV. 28.), valamint a 93/2011. (V. 31.) MÖK határozatával döntött a KEOP kódszámú pályázatok benyújtásáról az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat vonatkozásában ezer Ft összegben. A döntéssel egyidejűleg történt kötelezettségvállalás a pályázati önerő biztosítására a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék terhére a központilag kezelt beruházások közé. Jelen közgyűlés tárgyalja a benyújtott pályázat visszavonásáról szóló előterjesztést, mely alapján az önrészként biztosításra került átcsoportosítása a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételét (4/c melléklet II.2.) emeli. III. Szociális intézmények integrációjával összefüggő átcsoportosítások III.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 24.) MÖK határozatával döntött a szociális intézmények struktúra átalakításáról július 1. hatállyal. A döntés alapján a pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye telephelyei az átalakítást követően a Devecser, a Külsővat, a Peremartongyártelep és a Szőc székhelyű, időskorú személyek bentlakásos és átmeneti ellátását biztosító intézmények. Az integrációt követően az ok rendezéséhez az alábbi korrekciók megtétele indokolt: Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Megnevezés eredeti módosított ( ) 13 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek

14 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások Felújítások Felhalmozások Kiadások mindösszesen Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Megnevezés eredeti módosított ( ) 14 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek

15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Felhalmozások Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 2 Kiadások mindösszesen Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Megnevezés eredeti módosított ( ) 15 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek

16 ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások Kiadások mindösszesen Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Megnevezés eredeti módosított ( ) 16 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás

17 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások Kiadások mindösszesen A fenti átcsoportosítások elvégzését követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye költségvetési ai az alábbiak szerint alakul: adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított ( ) Korrekció módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Bevételek mindösszesen

18 Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felhalmozások Kiadások mindösszesen A dologi kiadások kialakításánál ezer Ft került biztosításra a dolgozói munka- és védőruha beszerzésekre 20 ezer Ft/fő összegben. A fenti ok biztosítása mellett a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzéséhez további 750 ezer Ft emeli a dologi kiadások át. A szőci Idősek Otthonában végzett érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítására 282 ezer Ft felújítási pót biztosítása történt a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevétele terhére (1. függelék). A felújítás megvalósítására 280 ezer Ft-ot fordított az intézmény, így a 2 ezer Ft maradvány a Kötvény bevétele javára visszapótlásra kerül (4/c melléklet II.2.). A szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás céljából a közgyűlés júniusi ülésén ezer Ft biztosítása történt (4/c melléklet II.10.). A beszerzés az intézmény szervezésében történik, ezért annak fedezetére ezer Ft pót biztosítása szükséges az intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása mellett. III.2.2. A 18/2011. (II. 24.) MÖK határozattal alakult meg a dákai Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, mely az átalakítást követően a Lesencetomaj, a Sümeg-Nyírlakpuszta és a Veszprém székhelyű, pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító intézmények vonatkozásában jogutód költségvetési szerve. A szociális intézmények július 1-i struktúra átalakításával a megszűnő önálló intézmények költségvetésének ai zárolása az alábbiak szerint történik: 18

19 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Megnevezés eredeti módosított ( ) 19 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

20 Felújítások Felhalmozások Kiadások mindösszesen Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Megnevezés eredeti 20 módosított ( ) Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások

21 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Felhalmozások Kiadások mindösszesen Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Megnevezés eredeti módosított ( ) Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek Hozam és működési célú kamatbevételek Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele 147 Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Vásárolt élelmezés Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások Kiadások mindösszesen A jogutód Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye költségvetési ai az alábbiakban kerül meghatározásra: 21

22 adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított ( ) Korrekció módosított ( ) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felhalmozások Kiadások mindösszesen A dologi kiadások kialakításánál ezer Ft került biztosításra a dolgozói munka- és védőruha beszerzésekre 20 ezer Ft/fő összegben. A fenti ok biztosítása mellett a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzéséhez további 750 ezer Ft biztosítása indokolt a dologi kiadások közé. 22

23 Az integráció során kialakított költségvetés ezer Ft költségvetési támogatás megtakarítással járt, melynek összege a céltartalék (4/c melléklet) I.12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai át emeli a váratlan kiadások fedezetéül. A szociális foglalkozás támogatására benyújtott pótlólagos kérelem alapján a lesencetomaji, és nyírlaki telephely vonatkozásában ezer Ft támogatásértékű működési bevételt nyert a megyei önkormányzat, mely az intézmény költségvetését emeli (személyi juttatások: ezer Ft, ebből rendszeres személyi juttatás: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft). IV. Pótok, zárolások, létszámváltozások IV.1. A Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása jogcímen évben kapott központosított támogató felé történő elszámolásával összefüggésben 138 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett (4/b melléklet II.A.29.). A támogatást a várpalotai Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI nem használta fel, ezért a visszafizetési kötelezettség összegét az intézményi költségvetésből történő zárolás (személyi juttatások 125 ezer Ft, dologi kiadások: 13 ezer Ft) biztosítja. IV.2. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások évi támogatás felhasználásáról készített beszámolóval összefüggésben a megyei önkormányzatnak 69 ezer Ft visszafizetési, kamatfizetési kötelezettsége keletkezett (4/b melléklet II.A.25.), így a rendelkezésre álló 85 ezer Ft maradványa 16 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. IV.3. A Magyar Államkincstár által decemberében lefolytatott évi normatíva elszámolás ellenőrzésével kapcsolatban 6 ezer Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett a megyei önkormányzatnak (4/b melléklet II.A.30.), melynek fedezete a költségvetés hiányát növeli. IV.4. A Közgyűlés által Év megyei tűzoltója (4/a melléklet I.8.) cím adományozásával összefüggésben 70 ezer Ft, valamint az Év megyei rendőre (4/a melléklet II.7.) cím adományozásával összefüggésben 68 ezer Ft járulékfizetési többletkötelezettség keletkezett a költségvetés hiánya terhére. IV.5. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége évben kérte az elmaradt tagdíj ezer Ft- megfizetését, melyre múlt évben a Szövetség hozzájárulása mellett nem került sor. A tagdíj megfizetése központilag kezelt dologi kiadásként (4/b melléklet V.B.2.) a költségvetés hiányát növeli. IV.6. A Tapolcai Nevelési Tanácsadó Tapolca Város Önkormányzata részére június 30-ával történő átadásáról a Közgyűlés a 133/2011.(VI.23.) MÖK határozatával döntött. A megkötött megállapodásban foglaltakkal összefüggésben átadása került a pedagógus 23

24 szakvizsga és továbbképzés jogcím után járó kötött felhasználású normatív támogatás 42 ezer Ft összegben. A támogatásértékű működési kiadás fedezete a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésének személyi juttatások zárolásával kerül biztosításra, mivel a költségvetés készítésekor az intézmény ai között került megtervezésre. IV.7. Jelen Közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a megyei önkormányzat gazdasági helyzetét bemutató előterjesztés. Az előterjesztés készítésekor a likviditási nehézségek, és pénzügyi lehetőségek felülvizsgálatakor áttekintésre kerültek többek között a Közgyűlés, a központilag kezelt, céltartalék, valamint a Hivatal költségvetési ai, melynek eredményeként további zárolások javasoltak: Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások közül (4/a melléklet) II.4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása ezer Ft II.6. Elnöki Keret ezer Ft Céltartalék ai közül (4/c melléklet) I.1. Jubileumi jutalom ezer Ft I.6. Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése ezer Ft I.7. Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala működésével kapcsolatos kiadások közül (4/d melléklet) Személyi juttatások: ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft A fenti zárolások a költségvetés hiányát ezer Ft-tal csökkentik. IV.8. Az illeték bevételek ezer Ft összegben kerültek megtervezésre a költségvetés készítése során. Az eltelt időszak, és az év végéig várható teljesítési adatok függvényében indokolt az ezer Ft-tal történő csökkentése a költségvetés hiánya terhére. IV.9. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. -ának (5) bekezdése alapján nyílt lehetőség a közoktatási feladatok Balatonfüred Város Önkormányzata, és Ajka Város Önkormányzata részére történt átadás miatti normatív állami támogatások ezer Ft -, normatív kötött felhasználású támogatások ezer Ft-, valamint az intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés ezer Ft - időarányos lemondásra. A lemondással összefüggésben a költségvetés hiánya ezer Ft-tal nő. IV.10. A 113/2011. (VI.23.) MÖK határozat elfogadásával a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium fenntartója 24

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhalmozási kiadásai Sorszám I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés 4 000

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/257/2008. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai. adatok ezer Ft-ban 2010.

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai. adatok ezer Ft-ban 2010. 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhalmozási kiadásai I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-8/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 10. szám 2011. december 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/13-7/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-32/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A 14/2004. (XII. 16.) rendelet mellékletei

A 14/2004. (XII. 16.) rendelet mellékletei A 14/2004. (XII. 16.) rendelet mellékletei 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/279/2008. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-16/2009 Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-5/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 11. szám 2011. december 15. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 220/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Egyetértés Boross István megbízásával

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai. Sorszám előirányzat

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai. Sorszám előirányzat 5. melléklet 18/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhalmozási

Részletesebben

K I M U T A T Á S a 2011. évre tervezett feladatmutatókról. megnevezése. - Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása

K I M U T A T Á S a 2011. évre tervezett feladatmutatókról. megnevezése. - Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása Intézmény Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1. Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK Szám: 02/16-6/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-ai ülésére Tárgy: Egyetértés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. december 17.

MEGHÍVÓ. 2015. december 17. MEGHÍVÓ 2015. december 17. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-én (csütörtökön) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Részletesebben

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,...,

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,..., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1 ^2efWT. Budapest....,.,,,.,.....,.,..,.,..., Tárgy: Javaslat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-14/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 137/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével létrejövő a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-4. T/FAX: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 212. november

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-2/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-2/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-2/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 1. szám 2010. január 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2010. (I. 28.) MÖK határozat: Sopsits Árpád pályázatának elutasításáról 3/2010.

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-23/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2008. június 25-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2008. évi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 75. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-3/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 105/2009. (XII. 11.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 114/2009. (XII. 11.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K ÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-012 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K ÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-012 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K ÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-012 Szám: 14/144-11/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011.

Részletesebben

2012. évi határozatok

2012. évi határozatok 2012. évi határozatok 1/2012. (I.20.) Kt. határozata sürgősségi indítvány napirendre vételéről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 12-ei ülésén 4. napirendi pontként tárgyalja

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-24/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 16. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 91. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

J E L E N T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról J E L E N T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 77/2012.(X.25.) határozat 1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben