Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!"

Átírás

1 1 Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek kötelessége, hogy egy évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást hívjon össze, ahol a választópolgároknak biztosított a lehetıség közérdekő kérdéseik és javaslataik elmondására. Erre egyébként is lehetısége van minden gádorosi lakosnak, hiszen a képviselıtestületi ülések nyilvánosak, de nagyon ritkán élnek ezzel a lehetıséggel. Most azonban itt a lehetıség Önök elıtt, hogy a közügyek elımozdítása érdekében mondják el mindazokat a közérdekő javaslatokat, amelyeket szeretnének, ha a képviselı-testület megszívlelne. Talán tekintsük át, mibıl is tudott gazdálkodni az önkormányzat a 2008-es évben. A költségvetésünkben ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számoltunk annak elfogadásakor. Legnagyobb tétel ebbıl a bér és a rárakodó járulékok, ez ezer forint (61,5 %) volt. A dologi kiadásokra ezer forintot (22 %) hagyott jóvá a Képviselı-testület. Beruházásra ezer forint, felújításra 1,3 millió forint volt tervezve. Ami rendkívül nagy kiadás, az a szociális támogatásokra tervezett ezer forint (9,2 %). Amint látszik, beruházásra, illetıleg felújításra viszonylag kevés pénz volt tervezve, hiszen ha mindent összeadunk és összeszámoljuk, még az önkormányzat egyéb kötelezettségeit, valamint a településen mőködı 14 civil szervezet támogatását és a rendezvények költségeit akkor világosan látszik, hogy ez kimeríti a rendelkezésre álló bevétel összegét. A 2008-as évben létszámcsökkentés nem volt, a december 31-i zárólétszám már 112 fı volt, és a 2008-as évben sem változott.

2 2 Eddig ezek a munkaerı-gazdálkodási intézkedések lehetségesek voltak, azonban a jövıre nézve már szinte kimerültek a tartalékok, hiszen ez a miniális létszám kell az önkormányzati feladatok ellátásához. Ha már az önkormányzati feladatellátásnál tartunk, meg kell említenem, hogy ezek a feladat és hatáskörök szinte napról-napra nınek úgy, hogy az önkormányzati törvénytıl eltérıen a jogalkotó pénzt elfelejt a feladatellátások mellé hozzárendelni. Ezek között a feladatok között megítélésem szerint vannak olyanok, amelyekrıl a jogalkotó sem gondolja komolyan, hogy azt végre lehet hajtani anyagi erıforrások híján. Ilyen például az akadálymentesítés, amely nemcsak abból, hogy feljáró rámpákat kell építeni, hanem ehhez az épületben is biztosítani kell a mozgáskorlátozottak számára például az emeltre való feljutást lifttel, vagy külön a számukra elkészítetett mosdóhelyiséget, amelyek utólagos beszerelése mindenki számára világos, hogy mindig több, mint amikor eleve úgy készül egy épület. Természetesen a korábbi években ugyanígy nem volt biztosított a HACCP program megvalósításához szükséges forrás. Forrásbevonás elısegítése érdekében minden lehetséges pályázaton részt veszünk. Több pályázatunk van folyamatban. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET - PÁLYÁZATOK

3 3 Jogszabályi rendelkezés alapján hatósági kötelezést kapott az önkormányzat a régi szeméttelep rekultivációjára. A Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás Orosháza (92 település) (DAREH) pályázatot nyújtott be, melyet az Irányító Hatóság támogatásra méltónak talált. A megítélt támogatás összege Ft, melyhez a Társulásnak Ft önrészt kell biztosítani, ebbıl a ránk esı rész elsı ütemben 70 Ft, második ütemben 75 Ft lakosonként ( Ft, Ft). A Képviselı-testület kinyilvánította, hogy Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelési Társasággal a hulladékkezelési szerzıdést meg kívánja kötni. Az állati hulladék elszállítása kapcsán jelentkezı költségeket a lakosság részérıl történı díjfizetést az önkormányzat átvállalja ben mőködési hozzájárulás címén kell fizetni Ft/év összeget ban kifizettünk az ATEV-nek Ft-ot. Ebbıl a gazdálkodók befizettek Ft-ot. Önkormányzat kiadása Ft. 2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÁLLATI HULLADÉK

4 4 Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra FVM rendelet alapján lehetıség volt pályázatot benyújtani. Pályázni lehet - helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a teleülés megjelenésében szereppel bíró épületek külsı felújítására, - a teleülés környezetét és megjelenését javító kisléptékő infrastruktúra fejlesztésekre, - játszóterek kialakítására, korszerősítésére. Itt a központi park kialakítása, a Közösségi Ház és a Házi Brigád épületeinek tetı felújítása, nyílászárók cseréje, falszigetelés, homlokzatszínezés, Közösségi Háznál új kerítés építése jöhetne szóba. Nagyon lényeges még a játszóterek kialakítása és korszerősítése. Jelenleg EU szabványnak megfelelı játszótér a településen nincs, ezért december 31-ig a meglévıket le kellett volna bontani. Ez a pályázati lehetıség most a játszóterek megépítésére. A település vízellátása az Orosházi Kistérségi Vízmőrıl biztosított. Az önkormányzat által az üzemeltetésbe adott közmő vagyon után felszámított bérleti díj nem nyújt elegendı fedezetet, a Vízmővek Zrt. az amortizációs költséget nem építette be a díjszabásaiba, és így nem képzıdött pénzt az elöregedett ivóvízhálózat felújítására. Így most január 1-jétıl elég jelentıs áremelést lépett meg a Vízmővek. KIEGÉSZTENI! 3. SZÁMÚ MELLÉKLET - VÍZMŐVEK

5 5 hosszú évek óta talán a legnagyobb probléma a szennyvíz elhelyezése, illetıleg az elvezetés kérdése Gádoros-Nagyszénás közös beruházás Szerzıdéskötés: bruttó 18 millió forint - I tisztázó kérdések, április eleje okt. 8-án elutasítás. - II beadás hiánypótlásra felhívás október 17-én december 22-én nyert; interneten én értesítı levél január 22-e Örömmel tájékoztatom a jelenlévı lakosságot, hogy a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott szennyvízelvezetési és tisztítás konstrukcióra benyújtott szennyvízcsatornázási pályázatunkat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Ehhez Ft-ot társfinanszírozásban biztosít. (KEOP ) ÖNERİ-LAKOSSÁGI HOZZÁJÁRULÁS STB. (KIEGÉSZÍTENI) 5. SZÁMŐ MELLÉKLET INTÉZKEDÉSI TERV ÉS ÜTEMTERVEK A PROJEKTFEJLESZTÉSRE

6 6 RENDEZVÉNYEK: Minden eddiginél nagyobb sikere volt a évi disznótoros napnak, továbbra is megtartásra került a falunap és a torjai és upponyi testvérkapcsolatok is megfelelıen mőködtek. Lehetıség szerint elvégeztük a helyi utak kátyúzását is, amit a tél elmúltával tovább folytatunk ban 30 tonna kátyúzó anyagot vásároltunk, amibıl 25 tonnát használtunk fel... Ft/tonna 2008-ban a települési önkormányzatunk mellett a kisebbségi önkormányzat is egész évben mőködött, és 655 ezer forint állami támogatással gazdálkodott. Elnökük Tóth Antal volt, aki novemberben beadta lemondását, helyette Farkasné Nagy Aranka lett az elnök. Mindenképpen szót kell ejteni még az önkormányzat tulajdonában lévı Progádor Kht-rıl. Ami szintén eredményesen mőködött. Elkészült a településen a kábeles internet hálózat. Nem hibátlan, de stabil. Bizonyára tudja mindenki, hogy Erdélyben, Szovátán felépült egy pihenıház, ami decemberben átadásra került. Tekintettel arra, hogy Szovátán, Erdély központjában van, értesüléseink szerint nagy arányú fejlesztések folynak, és a város a pihenıház felé terjeszkedik. Úgy gondolom, hogy ez hosszú távon egy jövedelmezı befektetése lesz az önkormányzatnak. Szinte minden elérhetı távolságban van tıle, tordai és a parajdi sóbányák, gyógyászati céllal is, Vármezı a Görgényi-havasokkal és ötven pisztrángos tóval, vagy kicsit távolabb Tusnádfürdı, a Szent Anna-tó, a Békás-szoros, a Gyilkos-tó és még lehetne sorolni azt a látványosságot, amelynek megtekintése nem egy hetet, hanem hónapokat venne igénybe. A befektetési lehetıségen túl azonban, még ha

7 7 kétségbe vonják is sokan, mindenképpen a lakosságé is lesz, hiszen ha személyesen mindenki nem is juthat el, de a lakosok egy része akár egyéni, akár szervezett formában bizonyosan el fog menni, az iskolai tanulók, egyéb közösségek, egyesületek, (van belılük 14 a településen). Valószínőleg igénybe fogják venni, mert a távolság szinte megegyezik a Soprontól való távolsággal. Áprilisban már egy hétvégére és Pünkösd hétvégéjén is a teljes épület kiadásra került, és csak kizárólag Gádorosiak veszik ekkor igénybe Az általános áttekintés után szeretnék kicsit részletesebben is tájékoztatást adni a évi bevételek felhasználásáról. 5/1. SZÁMÚ MELLÉKELET ADÓFIZETÉSEK ALAKULÁSA

8 8 A Képviselı-testület a költségvetés eredeti elıirányzatát ezer forint bevételi és kiadási fıösszeggel fogadta el. Ebbıl legnagyobb tétel a bér és járulékai, amelyek ezer forint összeget tettek ki. (61,49 %) Dologi kiadásra ezer forint (22%), beruházásra ezer forint, felújításra 3,5 millió forint lett tervezve. Elıbbieken kívül a szociális kiadás az, amely a legnagyobb tétellel szerepel, ezer forint (9,2 %). A településen mőködı 14 civil szervezet ezer forint támogatásban részesült, míg a különbözı rendezvényekre, így a hagyományossá vált disznótorosra, falunapra, torjai valamint upponyi testvértelepülési kapcsolatokra összesen ezer forint lett betervezve, valamint a Kht-nak törzstıke emelésre e Ft került átadásra. Biztosította a Képviselı-testület a pályázati saját erı alapot, mint céltartalékot, 10 millió forint összegben, valamint általános tartalékként 5 millió forint összeget. Amint az elıbbiekben említettem, szinte minden tizedik forint szociális kiadásokra megy el, amelynek összege ezer forintot tett ki december 31- ével (11,2 %). A szociális törvény nagyon sok jogcímen biztosít támogatást az arra rászorulók részére. Sajnos a legtöbb támogatás már alanyi jogon jár, így az önkormányzatnak nagyon kevés összeg fölött van tényleges rendelkezési joga, illetıleg lehetısége. Gyakorlatilag az átmeneti segélyek azok, amelyekben lehetısége van a Képviselı-testületnek, illetıleg átruházott hatáskörben éppen nekem a mérlegelésre és a döntésre. 6. SZÁMÚ MELLÉKLET KIMUTATÁS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 6/1. SZÁMÚ MELLÉKLET - FOGLALKOZTATÁS

9 9 Rehabilitációs foglalkoztatás 68 fıre van mőködési engedély január 1-jével indult 36 fıvel szeptember1-jével felvételre került 29 fı. Elment: 3 fı Elhunyt: 1 fı január 1-jével dolgozok 61 fı. 7 fı felvétele folyamatban van. 4 órában dolgozik: 2 fı 6 órában dolgozik: 10 fı 7 órában dolgozik. 49 fı. A Darányi utcai foglalkoztatóban dolgozik 30 fı (Ennyire szól a mőködési engedély). A többi dolgozó intézményekhez van kihelyezve. Iskola: 5 fı Óvoda: 3 fı Brigád: 11 fı Gondozási központ: 7 fı Mővelıdési ház: 3 fı Hivatal: 2 fı Az újonnan érkezı 7 dolgozó a brigádhoz fog kerülni. Néhány mondattal mindenképpen szólni kell a kedvezményes, illetıleg ingyenes gyermekétkeztetésrıl. Az óvodában, illetıleg az általános iskolában január 1-jétıl ötödik osztállyal bezárólag, 2009-ben a hatodik osztállyal bezárólag ingyenes, illetıleg kedvezményes étkeztetésre jogosultak az arra

10 10 rászoruló gyermekek (110 iskolás, 55 óvodás). A normatív állami támogatás egy gyermek után 55 ezer forint, ami a 185 iskolai étkezési napból 76 napi étkezés finanszírozására elég, míg az óvodai 220 napból 96 nap étkezés költségeit futja, vagyis az iskolánál 109 napot, az óvodánál pedig 124 napot az önkormányzat költségvetése áll. Ez összesen ezer forint összeget tesz ki, tehát gyakorlatilag a kisgyermekes szülık az önkormányzattól ennyi támogatást kapnak. Nagyságrendben a következı tétel a dologi kiadások. A ezer forint tervezett kiadáshoz képest a villany, gáz és víz költségek ezer forintot tettek ki, tehát mintegy 18,44 %-át a dologi költségnek. Tudni kell azt, hogy az önkormányzatok a dologi kiadások emelkedésének ellentételezésére a központi költségvetésbıl tizedik éve egy fillért sem kapnak, így csak kamatos kamattal kiszámolva mintegy 150 millió forint az a pénz, ami járt volna az önkormányzatnak, csak éppen nem érkezett meg. Azzal mindenki tisztában van, ha 10 évig fizetésemelést nem kapna, csak az egyre növekvı gáz- és villanyszámlát kellene kifizetnie, nem lenne egyszerő megoldani, hogy hónap végén valamennyi pénze még maradjon. A legtöbb önkormányzat, Gádoros is ugyanígy van ezzel. Ennek ellenére a dologi kiadásoknál is takarékosságra van szükség ban a gáz ára 23,9 %-kal, az áram díja 9,8 %-kal emelkedett ben az Energia Hivatal szerint % várható. A 2007-es évben a Képviselı-testület 6 fıs létszámcsökkentésrıl döntött, és az önkormányzati dolgozók létszámát 112 fıs záró létszámban határozta meg. Ez a létszám nem változott, jelenleg is 112 fı. Emlékeztetni szeretnék rá, hogy 10 évvel ezelıtt még 130 fıs volt az önkormányzati dolgozók száma. Sajnos az intézményi finanszírozás terén ugyan az a helyzet, mint a dologi kiadásoknál. Ahhoz, hogy ezek az intézmények alapfeladataikat el tudják látni, illetıleg lépést tudjanak tartani a követelményekkel, az önkormányzatnak elég mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Évenként kb millió forinttal pótolni kell

11 11 az állami támogatást. Nagy problémát jelent, hogy az óvoda és általános iskolai tanulói létszám évrılévre csökken. Itt jegyzem meg, hogy Gádoros és Eperjes község egy közös intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek következtében 5 eperjesi tanuló Gádoroson jár iskolába. Ez gyakorlatilag csak bevétel-növekedést eredményez, és csökkenti a fajlagos költséget, hiszen a bér, a világítás, illetıleg energiaköltség szinte ugyanannyi. Éppen ezért drága a közoktatás Magyarországon, mert 25 év alatt 320 ezerrel csökkent a gyermeklétszám. Ha már a gyermeklétszámról esett szó, szeretném ismertetni a településünk népességének évi alakulását. 7. SZÁMÚ MELLÉKLET NÉPESSÉGI ADATOK

12 12 Több alkalommal nekifutott a Képviselı-testület a mezııri járulék bevezetésének, hiszen közel 3,5 millió forint az, amit az önkormányzat finanszíroz annak érdekben, hogy csökkenjen a mezei lopások szám, az illegális hulladéklerakás, illetıleg javuljon a közbiztonság. Úgy vélem, a mezıırökre és munkájukra nagy szükség van, a tapasztalatok szerint a mezei lopások száma csökkent ban bevezetésre került a mezııri járulék, ami e ft bevételt eredményezett. Folytatódott az utak kátyúzása, az utcák virágosítása, fák pótlása, az úszásoktatás, elkészült a Kossuth utcai óvoda kerítése, felújításra került a Közösségi Ház, óvodai csoportszoba. Az energiatakarékosság miatt szigetelésre került az Iskola és a Kossuth utcai óvoda ablakai december 21-én településünkön népszavazást tartottunk. A Képviselı-testület a Választási eljárásról szóló évi C. törvény ában foglaltak alapján helyi népszavazást rendelt el a 97/2008. (IX. 4.) KT. számú határozatával az alábbiak szerint: 1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Gádoros Nagyközség Képviselı-testülete fejlesztési, felújítási céljainak megvalósítására a község teherviselı képességét figyelembe véve bankhitelt vegyen igénybe, és azt csak a település területén belül használja fel? 2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szovátán (Románia) épülı pihenıházat a Képviselı-testület jelenlegi készültségi állapotában értékesítse? A Képviselı-testület a népszavazás idıpontját december 21-ére tőzte ki, melynek eredménye a következı: A népszavazás érvénytelen lett. A 3317 választásra jogosult lakos 18,9 %-a, 630 fı vett részt a szavazáson.

13 13 Az elsı kérdésre 620 érvényes szavazat érkezett, melybıl 534 igen, és 86 nem választ tartalmazott. Igennel szavazott: 16,1 %. A második kérdésre 621 érvényes szavazat érkezett, melybıl 550 igen, és 71 nem választ tartalmazott. Igennel szavazott: 16,6 %. Egyre nagyobb gondot jelent a sok üres ház, amelyek közül egyre több a romos, düledezı, ebbıl adódóan tavasztól ıszig rengeteg a gazos porta a településen, aminek gondja természetesen az önkormányzat nyakába szakad. Rengeteg felszólítás ment ki ezek rendbetételére, illetıleg történt hatósági kötelezés, majd a mulasztó költségére több estben el lett végeztetve a terület gyomtalanítása. Nem egyszerő a helyzet, mivel egy-egy ingatlannak 8-10 tulajdonosa is van, aki nem gádorosi. A sok levelezés csak növeli az amúgy is magas költségeket. Tisztelt Jelenlévık! Tájékoztatom Önöket az önkormányzatunk évi pénzkészletének december 31-i állapotáról január 1-jén nyitó pénzkészlet: e Ft lekötött betét: e Ft December 31-i záró pénzkészlet: Ft Takarékbanknál elkülönített betét: Ft Befektetési jegy: Ft Mindösszesen: Ft Továbbiakban szeretnék rátérni a 2009-es évre, elıször kitekintést szeretnék nyújtani a tágabb környezetünkre, majd ezt követıen rátérek a helyi feladatokra, illetve lehetıségekre. 8. SZÁMÚ MELLÉKLET ORSZÁGOS KITEKINTÉS

14 14 Önkormányzat feladata elsısorban, hogy az intézményrendszere mőködjön, valamint a forrásbevonások megteremtése. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Képviselı-testület a évi koncepcióban határozta meg: - A Képviselı-testület által kijelölt vagy majdan kijelölendı ingatlanok értékesítése érdekében továbbra is mindent meg kell tenni, beruházási forrásbıvítés céljából. - Fel kell tárni az intézmények által használt ingatlanok körében a forrásbıvítı hasznosítás eddig ki nem használt területeit. - Elızı évhez képest tovább romlott az önkormányzati ingatlanok állaga. Továbbiakban is arra kell törekedni, hogy elsısorban azok a javítások, felújítások legyenek elvégezve, amelyek balesetveszélyt vagy életveszélyt hárítanak el, illetıleg nagyobb anyagi kárt elıznek meg, vagy valamely szakhatóság által kötelezıen elı vannak írva, és már tovább halasztani a teljesítést nem lehet. - Új, szabványnak megfelelı játékokat kellene készíteni vagy készíttetni a gyermekek részére. - Mőködtetni kellene az ingatlankezelési alapot legalább 1 millió forintos feltöltéssel. - A temetıbıvítés érdekében meg kell oldani a földkivonást, és a temetı rendezés megoldására kellene pénzt és figyelmet fordítani. - Át kell alakítani az iktatási rendszert, át kell költöztetni az irattárat a volt pártházi iskola épületébe. - Tavasszal folytatni kell az utak kátyúzását. - Felül kell vizsgálni az állattartókkal hulladéklerakás érdekében kötött szerzıdéseket, és a költségnövekedést át kell hárítani, szerzıdést csak a tótkomlósi lerakó beindulásáig kell kötni. A teljesség igénye nélkül csak felsorolásszerően szeretném ismertetni azokat a feladatokat, amelyeket eddig az önkormányzat Képviselı-testülete megvalósított, így a községgyarapító munka, idısek karácsonya, úszásoktatás, gyermeknap, gyermekek karácsonya, fásítás, virágosítás, akadálymentesítések ennek a folytatása kötelezı, gyermekek nyári étkeztetése, szúnyog- és

15 15 rágcsálóirtás, utak javítása, romos házak eltakarítása, ingatlankezelési alap, közhasznú, közcélú munkavégzés, Gádorosi Híradó megjelentetése, Gádorosi Füzetek kiadása, stb. is, amit folytatni kellene továbbra is. A 2008-as évrıl végeleges adatok még nem álnak rendelkezésre, mivel az év nincs lezárva, a beszámolót márciusban kell leadni a MÁK-nál, és a zárszámadási rendeletek áprilisban kerül a Képviselı-testület elé. Néhány tájékoztató adat a 2009-es évhez: A normatív támogatások összege a 2008-as évhez viszonyítva e Ft-tal csökken. A településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, valamint pénzbeli, szociális juttatások a jövedelemkülönbség mérséklése és az SZJA helyben maradó összege növekedett, viszont az összes többi normatíva szociális, közoktatási kisebb mértékben csökkent év év Szociális e Ft e Ft Közoktatás e Ft e Ft Egyéb e Ft e Ft Jövedelem különbség e Ft e Ft mérséklése SZJA helyben maradó e Ft e Ft e Ft e Ft 2,55 %-al kevesebb a 2008-as évtıl.

16 16 A normatív támogatások rendszere évtıl átalakításra, pontosításra került. Az alapnormatívák számítása a tanulólétszám helyett teljesítménymutatón alapul. A közszolgáltatások finanszírozásában növekszik az önkormányzatok saját forrásainak aránya, szerepe, az ellátások színvonalában meglévı különbségek növekvı mértékében függnek a fenntartó önkormányzatok költségvetési helyzetétıl, bevételszerzı képességétıl. Változott a szemétszállítás rendszere, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény a díjmegállapítás új módszerérıl döntött, ami azt jelenti, hogy akkor is emelkedik a közszolgáltatás díja, ha nincs a heti szállításra történı áttérés. Ugyanúgy, mint a gáznál vagy a villanyáramnál közszolgáltatási alapdíj kerül meghatározásra, illetıleg a közszolgáltatási díj az alapdíj és az ürítési díj együttes összege lesz. Ezt a helyi önkormányzat Képviselı-testülete rendeletben állapítja meg. Módosul a hulladékgazdálkodási tervekre vonatkozó jogi szabályozás is, ami a hulladékmennyiség fokozott csökkentését helyezi elıtérbe. Jelenlegi ismereteink szerint az idei évben az önkormányzat 610 millió forint összegő bevétellel fog gazdálkodni. Ennek a bevételnek meghatározó része az állami támogatás, ami ezer forint, a különbözetet pedig a saját bevételek képezik ( ). Saját bevételek a bérleti díjakból, közterület-használati díjakból, intézmények bevételeibıl, a helyi és átengedett adókból származó bevételek. Rendkívüli nehéz év áll elıttünk, ezért a Képviselı-testület a költségvetési koncepció készítése során meghatározta az elvégzendı feladatokat. Mindenképpen nullszaldós költségvetés elfogadása a cél. Az intézmények leadták igényeiket azokra a munkákra, amelyek elvégzése a szőkös anyagi lehetıségek mellett is elmaradhatatlanok.

17 17 - Gondozási Központnál a betegszoba csempézése, mosdók elıterében hideg-melegvizes kézmosási lehetıség kiépítése. Mosókonyha befejezése. - Iskola vakolat javítás, burkolatok javítása, padlóösszefolyó rácsok cseréje, ajtók cseréje, Nagy utcai iskolánál bejáratnál féltetı javítás. - Óvoda EPH rendszer kiépítése - Hivatal 1. számú orvosi rendelı és szolgálati lakás felújítása, Brigádnál mőhelytetı javítása, orvosi ellátás, hely. - Könyvtár szennyvízjavítás, festés, meszelés Számtalan megoldásra váró feladat van, amik közül fontossági sorrendben és anyagi lehetıségekhez mérten a Képviselı-testület döntése alapján igyekszünk elege tenni. Nagyon röviden ennyiben kívántam a évi költségvetési elképzelésekrıl tájékoztatni a Tisztelt Jelenlévıket. Kérem, hogy véleményeiket, javaslataikat, észrevételeiket most mondják el annak érdekében, hogy a évi költségvetésbe azt bele tudjuk venni.

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9410-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 4-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. február 9-én 19,30 órai kezdettel

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló Elıadó: Karsai József polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló Elıadó: Karsai József polgármester Jegyzıkönyv Készült a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 8. napján az id. Kapoli Antal Mővelıdési Házban 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 15- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott)

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2008. október 15-én a Hajdúszovát Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésen.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2008. október 15-én a Hajdúszovát Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésen. 241 JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 15-én a Hajdúszovát Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésen. Jelen vannak: 1. Hadházi László polgármester 2. Váradi

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-24/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 14-én 16 óra 30 perckor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Polt

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2366 Kakucs, Fı utca 20. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 21-én (szerdán) du. 17

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült a Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 26-án megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: -, - Bogdán Gyula, Harangozó Gyula,

Részletesebben

MEGHÍVÓ EURÓPA NAP 2004 BIATORBÁGY

MEGHÍVÓ EURÓPA NAP 2004 BIATORBÁGY BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA MEGHÍVÓ EURÓPA NAP 2004 BIATORBÁGY Április 30-án és a Faluház szeretettel vár mindenkit a Biatorbágyi Viadukt mellett az Európai Unióhoz történõ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tisztelt Érdeklıdık, Pénztártagok! Az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1/2012. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. január 30-án (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Szám: 2-14 /2011. J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl

Szám: 2-14 /2011. J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl Szám: 2-14 /2011. Készült: J e g y z ı k ö n y v Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl Jelen vannak: továbbá: Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-3. TARTALOMJEGYZÉK 1/2010.(I.05.)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben