Napirendi pontok tárgyalása:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirendi pontok tárgyalása:"

Átírás

1 Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc, Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a 4/b, c, d napirendi pontokkal: Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tuba Erik polgármester 2.) Finanszírozási megállapodás a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Előadó: Dr. Gál László jegyző 3.) Az önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása Előadó: Tuba Erik polgármester 4.) Különfélék, bejelentések Előadó: Tuba Erik polgármester a) Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása b) Hóeltakarításra vonatkozó Vis Maior pályázat benyújtása c) Tűzjelző távfelügyeleti szerződése d) évi költségvetési rendelet módosítása A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

2 2.) Finanszírozási megállapodás a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Előadó: Dr. Gál László jegyző Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal évi működéséhez biztosított előirányzatból a megállapodásban résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan Ft/lakos összeggel járulnak hozzá. Az erre vonatkozó finanszírozási megállapodást határozatban el kell fogadni a testületnek. Az elismert, és az állam által finanszírozott hivatali létszám, mivel Beled város, 23 fő, a hivatal viszont 18 fővel működik, ezért a társult önkormányzatoknál marad a szétosztott összegből. (Finanszírozási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a finanszírozási megállapodást az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 10/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó finanszírozási megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: március ) Az önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: ismerteti az önkormányzat évi költségvetési tervét. Elmondja, hogy az idei évben bevezetett feladatfinanszírozás, illetőleg a kis önkormányzatokat érintő jelentős alulfinanszírozás miatt a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben foglaltak betartása várhatóan kb Ft hiányt mutat költségvetésükben, így képtelenség volt évi költségvetésüket működési hiány nélkül megtervezni. Jogszabályi kötelezettségből kifolyólag ugyanis működési hiány nem tervezhető. (Előterjesztés és évi költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Hosszas tárgyalás után a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 11/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok évi finanszírozásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi: A feladatfinanszírozás keretében kötelező feladatokra adott támogatások nem fedezik a tényleges költségeket, ezért azok csak saját forrás terhére biztosíthatóak. A saját források település és helyi lakosság javát szolgáló intézkedésektől történő átcsoportosítása a szociálisan nehéz helyzetben lévők megsegítését, a település fejlődését, a helyi 2

3 kulturális-, gazdasági-, társadalmi- és sportélet fenntartását lehetetleníti el. A közéletben eddig jelentős szerepet vállaló, önkormányzat helyi feladatait segítő civil szervezetek támogatás nélkül működésképtelenné válnak. Az önkormányzati munka széleskörű nyilvánossága nem biztosítható. A kényszerből hozott megszorítások már rövidtávon is a település gyors pusztulásához vezetnek, ugyanakkor az intézkedésekkel sem biztosítható a költségvetési egyensúly fenntartása. Utasítja a polgármestert, hogy ezen nyilatkozatról a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárát tájékoztatja. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: március 31. A képviselő-testület a évi költségvetést hosszas tárgyalás után elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 5/2013.(III.05.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábakecöl Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét Ft-ban, kiadási főösszegét Ft-ban, hiány összegét Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 4.) Különfélék, bejelentések Előadó: Tuba Erik polgármester a) Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a rábakecöli 107. hrsz-ú, Kossuth u. 81. szám alatti régi iskolaépület évek óta üresen áll. Sajnos az önkormányzat költségvetését tekintve nem lesz lehetősége a legalapvetőbb állagmegóvó intézkedésekre sem. Javasolja az ingatlan értékét felbecsültetni, és eladásra meghirdetni. Az Nvtv. alapján a versenyeztetés során az államot elővásárlási jog illeti meg. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 3

4 12/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő rábakecöli 107. hrsz-ú, természetben Rábakecöl, Kossuth u. 81. szám alatt található üresen álló régi iskolaépület értékesítését. Utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan felértékelése után versenyeztetés útján az ingatlant értékesítse. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: június 30. b) Hóeltakarításra vonatkozó Vis Maior pályázat benyújtása Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a februári rendkívüli hó helyzet miatt Vis Maior pályázatot nyújtanak be a felmerült költségek finanszírozására, mivel az önkormányzat ennek költségeit a költségvetésében nem tudja biztosítani. A képviselő-testület úgy határozott, hogy szükségesnek tartja a Vis Maior pályázat benyújtását, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 13/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a február 13. és 15. között a rendkívüli időjárás okozta havazás miatt felmerült védekezési költségeket az önkormányzat költségvetésében sem részben, sem egészben nem tudja finanszírozni, ezért ezen költségek fedezésére szükségesnek tartja Vis Maior pályázat benyújtását. Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: március 10. c) Tűzjelző távfelügyeleti szerződése Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a tűzjelző távfelügyeletére vonatkozóan a szolgáltatási szerződés megkötése esetén a jogszabályi kötelezettségből adódó kommunikátor cserét szolgáltató felvállalja Ft + ÁFA értékben, valamint a távfelügyeleti díj Ft + ÁFA/év összeggel csökken. Ezen felül csökken a téves riasztás miatti kiszállás esélye - mivel nem közvetlenül a Katasztrófavédelemhez érkezik a riasztás - és annak költségeinek és esetleges egyéb bírságot kiterhelése. (Szolgáltatási szerződés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a szerződés megkötésével egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 4

5 14/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rábakecöli IKSZT épületében a tűzjelző távfelügyeleti rendszer fenntartására megbízási szerződést köt a Tűzkontakt Kft-vel (9330 Kapuvár, Felsőmező u. 20., képviseli: Patonai Tamás) Ft + ÁFA/negyedév szolgáltatási díjért. Utasítja a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a szolgáltatóval kösse meg. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: március 31. d) évi költségvetési rendelet módosítása Tuba Erik polgármester: ismerteti a módosított évi költségvetési rendeletet. (Rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 6/2013.(III.05.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,15 órakor bezárta. K.m.f. Tuba Erik polgármester Dr. Gál László jegyző Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 5

6 Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u Tel/Fax: / , / Honlap: Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése március napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről Előterjesztés Tisztelt Képviselőtestület! Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek végrehajtásra: 82/2012. (XII.17.) határozat közvilágítási lámpa felszereléséről 1/2013. (I.28.) határozat a 77/2012.(XII.17.) határozatát hatályon kívül helyezéséről (étkeztetési hozzájárulás) 2/2013. (I.28.) határozat a 78/2012.(XII.17.) határozatát módosításáról (MÁMK megszűntetése) 3/2013. (I.28.) határozat energetikai pályázat benyújtásáról 4/2013. (I.28.) határozat a SZMATONA Kft megbízásáról 5/2013. (I.28.) határozat a társadalmi szervezetek részére évben megítélt önkormányzati támogatás elszámolásáról 6/2013. (I.28.) határozat pályázat kiírásáról gyalogjárda felújítására 7/2013. (I.28.) határozat megállapodásról a temetői zöld hulladékok begyűjtésére és kezelésére 8/2013. (I.28.) határozat a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 9/2013. (II.08.) határozat KEOP /B jelű energetikai felújítására pályázat benyújtásról Benyújtottuk és pályázatkezelő befogadta a TÁMOP B-12/1 számú Építő közösségek című pályázatunkat. A pályázat elkészítéséhez és elszámolásához szükséges szakmai közreműködésre a vállalkozói szerződést megkötöttük. K H jelű illegális hulladéklerakó felszámolására szóló pályázat utóellenőrzése és hiánypótlása februárban megtörtént. Könyvtárosi feladatellátásra és védőnő helyettesítésére a megbízási szerződéseket meghosszabbítottuk. A tavaszán sportöltöző felújítására beadott pályázatunk elutasításáról februárban megérkezett a tájékoztató. Az elmúlt időszak rendkívüli időjárási körülménye során felmerült költségekhez Vis Major támogatásra nyújtottuk be igényünket. Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek előkészítő egyeztetések. Rábakecöl, március 4. Tuba Erik polgármester 6

7 FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁS A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Tompáné Balogh Mária polgármester) 9343 Beled, Rákóczi u. 137., Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Takács Lajos polgármester) 9365 Dénesfa, Fő u. 11., Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Imre László polgármester) 9343 Edve, Petőfi u. 60., Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (képviseletében eljáró: Tuba Erik polgármester) 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129., Répceszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Radics László polgármester) 9375 Répceszemere, Fő u. 60., és Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Molnár Sándor polgármester) 9343 Vásárosfalu, Fő u. 38. a Beled város székelyen fenntartott közös önkormányzati hivatal működéséhez az alábbiak szerint járulnak hozzá. 1.) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása fejezet alapján a közös önkormányzati hivatal évi működéséhez biztosított előirányzatból a megállapodásban résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan Ft/lakos összeggel járulnak hozzá. 2.) Az 1.) pontban meghatározott hozzájárulás biztosít fedezetet a közös hivatalban foglalkoztatott polgármesterek és jegyző által aláírt december 12-én megkötött, majd január 16-án módosított megállapodás alapján a jegyző és a mellékletben felsorolt közszolgálati tisztviselők évi személyi és dologi kiadásaihoz az alábbiak szerint: - bérek, bér jellegű juttatások (100%), - természetbeni juttatások (100%), - útiköltségek, továbbképzések költségei (100%), - dologi költségek - kivéve rezsiköltség - (100%), - a közös hivatalt érintő eszközbeszerzések (100%), - rezsiköltségek (60%). 3.) Az 1.) pontban meghatározott hozzájárulást a megállapodásban résztvevő önkormányzatok havonta teljesítik, illetve utalják át a közös hivatal számlájára. 4.) A megállapodásban érintett önkormányzatok polgármesterei közös akarattal kinyilvánítják, hogy a jegyző köteles minden évben a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig valamennyi önkormányzat képviselő-testületének beszámolni az 1.) pontban meghatározott közös hivatal működési költségeinek felhasználásáról, és a közös hivatal által ellátott feladatok teljesítéséről és működéséről. 5.) A közös hivatalt fenntartó és működtető önkormányzatok polgármesterei kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen finanszírozási megállapodást - az éves költségvetésük elfogadása előtt - felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a képviselő-testületek által történő jóváhagyás után saját kezűleg aláírták. Beled, február Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Tompáné Balogh Mária polgármester. Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7

8 Képviseletében eljár: Takács Lajos polgármester Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Imre László polgármester. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Tuba Erik polgármester.. Répceszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Radics László polgármester.. Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Molnár Sándor polgármester Záradék: Ezen megállapodást Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Répceszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával jóváhagyta. Ellenjegyezte: Dr. Gál László jegyző Melléklet 8

9 1. Dr. Gál László 2. Németh-Takács Katalin 3. Némethné Takács Viktória 4. Csizmazia Zsoltné 5. Nagy Attiláné 6. Takácsné Nagy Mária 7. Asbóth Márta 8. Horváth Orsolya 9. Kápolnási Renáta 10. Novák Jenőné 11. Bertha Zoltánné 12. Kisfaludy Imréné 13. Horváth Erika 14. Nagyné Bagarus Mónika 15. Kovács Tiborné 16. Kovács András 17. Németh Lászlóné 18. Horváth Tamara 9

10 Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u Tel/Fax: / , / Honlap: Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése március napirend: Az önkormányzat évi költségvetésének tárgyalása Előterjesztés Tisztelt Képviselőtestület! A kiadott évi költségvetés tervezethez módosításként javaslom a letelepedési támogatást 800eFt összegről 400eFt-ra mérsékelni Így a fejlesztési hitel eft-ra csökken, mely tartalmazza a "templomtér" önerőt (3MFt) a KEOP pályázatírást (100e+ÁFA) és az energetikai auditot (450e+áfa), de nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges további önerőt nem (+3.813eFt). Mindkét pályázat elnyerése esetén a fejlesztési hitel várhatóan minimum eft. Működési kiadás oldalon egy jelentős költségtétel jelenik meg. A közös hivatalok finanszírozására ígért központi támogatást nem a feladatellátó önkormányzat, hanem lakosságarányosan a tagtelepülések kapták meg. Ennek megfelelően a kötelező feladatok ellátására ,- Ft/lakos, Rábakecöl esetében 770 fő * Ft = ,- Ft támogatást kell átadni Beled Város Önkormányzatának. A hiány mérséklése érdekében a beterjesztett költségvetés az alábbi intézkedéseket tartalmazza: - Civil szervezetek támogatásának 50% mértékű csökkentése - A Sporttörvény felhatalmazása alapján 18/2009 (XII.01.) Sportrendeletben szabályozott sportcélokra nyújtott támogatások 55% mértékű csökkentése - Település- és közösségfejlesztésére kiírt 4 pályázat megszüntetése - Nyilvánosság (helyi televízión keresztül) megszüntetése - Falukirándulás megszüntetése - Katasztrófavédelmi szakfeladaton a tervezett eszközbeszerzés törlésre került - Kilépünk a Rába Szövetségből - Letelepedést ösztönző támogatások 70% mértékű csökkentése - Rendezvények megszüntetése (Községgazdálkodás szakfeladaton 300 eft reprezentációs költség) - Általános- és középiskolások tanévkezdési támogatásának megszüntetése - Idősek hulladékszállítási támogatását szabályozó rendelet hatályon kívül helyezése, a költségvetés csak az év eleji áthúzódó kötelezettséggel számol. Jogszabályi kötelezettségből kifolyólag működési hiányt nem tervezhetünk, így a költségvetés elfogadására az alábbi javaslatokat tudom tenni: 10

11 1. A hiányt tovább mérsékeljük olyan kiadások csökkentésével, melyek a kötelező feladatellátást is érintik, ezen túlmenően megemeljük a tervezett adóbevételeket. A költségvetési egyensúlyt így biztosítani tudjuk, de az is világosan látható, hogy a költségvetés az év során össze fog omlani. 2. Működési hiánnyal elfogadjuk a költségvetést, melyet a Kormányhivatal felülbírál. A Kormányhivatal vizsgálata függvényében javaslatot tehet további költségcsökkentésre és/vagy forráshiány miatt felterjesztheti az önkormányzati államtitkárhoz. A Képviselő-testület döntésétől független javaslom az alábbi határozat elfogadását, valamint az önkormányzati államtitkár levélben történő közvetlen megkeresését. Határozati javaslat: Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok évi finanszírozásával kapcsolatban egyhangúlag az alábbiakat nyilvánítja ki: A feladatfinanszírozás keretében kötelező feladatokra adott támogatások nem fedezik a tényleges költségeket, ezért azok csak saját forrás terhére biztosíthatóak. A sajátforrások település és helyi lakosság javát szolgáló intézkedésektől történő átcsoportosítása a szociálisan nehéz helyzetben lévők megsegítését, a település fejlődését, a helyi kulturális-, gazdasági-, társadalmi- és sportélet fenntartását lehetetleníti el. A közéletben eddig jelentős szerepet vállaló, önkormányzat helyi feladatait segítő civil szervezetek támogatás nélkül működésképtelenné válnak. Az önkormányzati munka széleskörű nyilvánossága nem biztosítható. A kényszerből hozott megszorítások már rövidtávon is a település gyors pusztulásához vezetnek, ugyanakkor az intézkedésekkel sem biztosítható a költségvetési egyensúly fenntartása. Javaslat önkormányzati államtitkár megkeresésére: Tisztelt Államtitkár Úr! Rábakecöl Község Önkormányzata részéről a évi költségvetési előirányzatok módosítása ügyében kérem Államtitkár Úr segítő támogatását, illetőleg közreműködését. Önkormányzatunk a 2010-es évben pályázatot nyert Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) kialakítására a megüresedett iskolaépület átalakításával, illetőleg felújításával. A pályázatban önkormányzatunk vállalta, hogy legalább 5 éven keresztül, ig 1 fő művelődésszervező, és 1 fő részfoglalkozású takarítónő alkalmazásával az intézményt működteti, fenntartja, és a lakosság igényének megfelelő közművelődési programokat szervez. Az elmúlt évben a normatív finanszírozás következtében sikerült is a pályázatban vállalt feltételeket maradéktalanul teljesítenünk. Ugyanakkor az idei évben a feladatfinanszírozás bevezetésével, illetőleg a kis önkormányzatokat (településünk közel 800 lakosú) érintő jelentős alulfinanszírozás miatt az IKSZT várható működtetése kb Ft hiányt mutat költségvetésünkben. Ennek ellentételezése forrásoldalon, saját bevételek növelésével lehetetlen, így képtelenek vagyunk működési hiány nélkül a évi költségvetésünket megtervezni. Az előzőekben említett IKSZT működéséhez ugyanis az idei évben mindössze 1,5 millió forint pályázati forrást biztosítanak, amely még a bér és bér jellegű juttatásokat sem fedezi. Így reális veszélye van annak, hogy a korábbi finanszírozási források jelentős csökkenése révén vállalásunkat nem tudjuk teljesíteni. A évi költségvetésünket tovább terheli egy 2012-ben a feladatracionalizálás és költség hatékony működés érdekében hozott Képviselő-testületi döntés végrehajtása, mely értelmében Rábakecöl-Edve-Vásárosfalu Védőnői Körzetet megszüntetjük. Az intézkedéssel járó létszámleépítés közel másfélmillió forinttal növeli hiányunkat. Fentieket figyelembe véve Tisztelettel kérem Államtitkár Urat, szíveskedjék méltányolni támogatási kérésünket annak érdekében, hogy az IKSZT finanszírozása folyamatosan biztosított, valamint a hosszú távon megtakarítást eredményező döntésünk végrehajtható legyen. 11

12 Az ügyben intézkedését előre is köszönöm. Rábakecöl, március 5. Üdvözlettel: Tuba Erik polgármester Rábakecöl, február 27. Tuba Erik polgármester 12

13 Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény a, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23.. (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3.. (1) bekezdése, és 10. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény rendelkezéseire Rábakecöl Község Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét évre a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet. (5. számú melléklet tartalmazza.) (3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített évi nettó költségvetését: eft költségvetési bevétellel eft költségvetési kiadással eft költségvetési hiánnyal ebből eft működési, eft felhalmozási hiánnyal

14 állapítja meg. (2) A képviselő-testület a évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és a külső finanszírozásához eft fejlesztési célú és e Ft működési hitelbevétel számbavételét engedélyezte, (3) év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor. (4) A képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel. (5) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét eft-ban határozza meg. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét e Ft-ban b.) bevételi főösszegét e Ft-ban határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint (7) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 11 főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint. (8) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben határozza meg. 4. (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi. 2

15 5. (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg 6. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként a felújítási kiadásokat célonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban az 8. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 8. A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 9. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. (1) Az önkormányzat a évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez. 3

16 (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza. 11. A képviselőtestület az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 13. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait. 14. Az önállóan működő intézmény (címek) a képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik. 15. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 16. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal. 17. A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap. 18. A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg. 4

17 19. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát e Ft összeghatárig mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt polgármesterre átruházza. (3) A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. (5) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 20. A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások évközi folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról. Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli. 21. (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a közös önkormányzati hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt. (2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell. 22. Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó kiemelten a bérleti díj bevételeit fejlesztési célra használja fel. 5

18 23. Záró rendelkezések Ez a rendelet március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Tuba Erik polgármester Dr. Gál László jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetése március 5-én megtörtént. Rábakecöl, március 5. Dr. Gál László jegyző 6

19 RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. számú melléklet 1. sz. táblázat e Ft-ban Bevételi jogcím Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államig.) feladat 1. I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Bírságok, díjak, pótlékok Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/ I/2. Intézményi működési bevételek Önkormányzati intézményi bevétel Intézmények intézményi bevétel II. Átengedett központi adók /gépjárműadó/ III. Támogatások, kiegészítések Helyi önkorm. működésének általános támogatása Hozzájár. a pénzbeli szoc.ellátások Kulturális feladatok támogatása Egyéb jöv.pótló támogatások Központi műk. Célő előir. /lakott külterület/ IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek Sorszám Sajátos felhalmozási és tőkebevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevétele Költségvetési maradvány bevétele működési Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat Osztalék és hozam bevétel VII. Kölcsönök visszatérülése Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási Hiány külső finanszírozás bevétele ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Működési hitel felvétel Fejlesztési hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

20 1. számú melléklet 2. sz. táblázat KIADÁSOK e Ft-ban Megnevezés Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államig.) feladat 1. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Kamatkiadások Intézmény alulfinanszírozás 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások 2.2 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Kamatkiadások Befektetési célú részesedések 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék épületek karbantartására 3.3 Fejlesztési tartalék 4. IV. Kölcsönök nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási kidások Felhalmozási célú finanszírozási kidások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN oldal

21 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások sor) (+/-) BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat évi belső forrásból fedezhető működési hiány évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 5. sz. táblázat évi külső forrásból fedezhető működési hiány évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN 6. sz. táblázat 1. Finanszírozási müveletek egyenlege ( )+/ Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

22 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE MűKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2. számú melléklet e Ft-ban BEVÉTELEK évi terv KIADÁSOK évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatások Közhatalmi bevételek MAJ és szoc hozzájárulási adó Intézményi működési bevételek Dologi kiadások Átengedett központi adók Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzati támogatások, kiegészítések Egyéb működési kiadások Átvett pénzeszközök államh. belülről Tartalékok Átvett pénzeszközök államh.kívülről 7. Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek működési összesen Költségvetési kiadások működési összesen Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) Hiány külső finanszírozása (hitel) Működési hitelek törlesztése Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Beruházások 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről 2. Felújítások Felhalmozási célú bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök visszatérülése 4. Tartalékok 5. Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek felhalmozási összesen Költségvetési kiadások felhalmozási összesen Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) Felhalmozási hitel törlesztése Hiány külső finanszírozása (hitel) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozás bevételek összesen Felhalmozás kiadások összesen MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

23 3. számú melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI EL őirányzatai Sorszám Bevételi jogcím Előirányzat Kötelező feladat e Ft-ban Önként vállalt feladat 1. I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Bírságok, díjak, pótlékok Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/ I/2. Intézményi működési bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Egyéb működési célú bevételek II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések Helyi önkorm. Működésének általános támogatása Hozzájár. a pénzbeli szoc. ellátások Kulturális feladatok támogatása Egyéb jöv. pótló támogatások Központi műk.célú előir. /lakott külterület/ IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel VI. Felhalmozási célú bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolg. áfája V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat Osztalék és hozam bevétel 8.4 Sajátos felhalmozási és tőkebevételek VII. Kölcsönök visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozás bevétele Költségvetési maradvány bevétele működési Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási 11.2 Hiány külső finanszírozás bevétele Működési hitel felvétel Fejlesztési hitel felvétel KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 4. számú melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI EL őirányzatai e Ft-ban Megnevezés Előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 1. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Kamatkiadások Intézmény alulfinanszírozás 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Kamatkiadások Befektetési célú részesedések 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék épületek karbantartására Fejlesztési tartalék 4. IV. Kölcsönök nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási kidások Felhalmozási célú finanszírozási kidások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Napköziotthonos Óvoda Rábakecöl 5. számú melléklet 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 * Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

26 Önkormányzat és költségvetetési szerveinek 2013 évi létszámkerete 6. számú melléklet január 1. Megnevezés Szakmai tev. ellátók Üzemeltetési tev. ellátók Rehabilitációs foglalkoztatott * Összesen Önkormányzat 2,00 4,00 6,0 Napköziotthonos Óvoda 3,00 2,00 5,0 Mindösszesen: 5,00 6,00 11,00 Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál 5,0 * Rehabilitációs hozzájárulás terhére

27 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK /a számú melléklet Rábakecöl Község Önkormányzatának felújítási kiadásai év 4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése 7/b melléklet Sorszám F e l ú j í t á s o k Előirányzat Kötelező Önként vállalt 1 Templomtér felújítás F F 3 F 4 F Összesen F

28 ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI ÉV 4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése 8. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti Kötelező Önként vállalt M.n.s. személy szállítás /iskolabusz/ Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Területfejlesztési és területrendezései helyi feladatok Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Köztemető szolgátatás Katasztrófavédelmi helyreállítási tev. Központi költségvetési befizetések Család és nővédelmi gondozás Háziorvosi alapellátás Ifjúság egészségügyi gondozás Könyvtári szolgáltatás Sportlétesítmények működtetése ÖSSZESEN:

29 9. számú melléklet SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK év 4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése e Ft-ban Szociális ellátások Kötelező/ önként vállalt Eredeti Központi támogatás Saját erő Átmeneti segély Szt. 45. Ö Temetési segély 46. Ö Más pénzbeli támogatás Szt. 26. Ö Összesen: Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35. K Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 a) K Összesen: Mindösszesen

30 Államháztartáson kívülre 10. számú melléklet VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK év 4. számú melléklet és sorainak részletezése e Ft-ban Működési célú Felhalmozási célú kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt Arany János tehetséggondozás 15 Háztartások tám. /képv. Felajánlás/ 48 Civil szervezetek támogatása Bursa Hungarica 570 Móvár Nagytérségi Hulladék Első lakáshoz jutók támogatása Összesen Államháztartáson belülre Működési célú Felhalmozási célú kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt Védőnői feladatok 160 Közös Hivatal Beled Többcélú Társulás Kapuvár 16 TÖOSZ 16 Rendőrség 86 Orvosi ügyelet 15 Összesen

31 12. számú melléklet Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 565

32 Sorszám számú melléklet Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Bevételek 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök államháztatráson belülről Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről 7. Felhalmozási célú bevételek Kölcsönök visszatérülése 9. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 14. Kölcsönök nyújtása Tartalékok felhasználása Finanszírozási célú kiadások 17. Kiadások összesen: Egyenleg

33 e Ft-ban Adónem Kedvezmény Mentesség törvényi rendeleti összesen törvényi rendeleti összesen Építményadó Iparűzési adó Gépjármű adó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK Összesen ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE Jogcím Kedvezmények Étkezési díj Gondozási díj Összesen

34 ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL 14. számú melléklet Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft nap Sorszám Tartozásállomány megnevezése közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen:..., hó... nap költségvetési szerv vezetője

35 Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u Tel/Fax: / , / Honlap: Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése március 4. 4a. napirend: Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés A Rábakecöl 107 hrsz., természetben Kossuth u. 81. szám alatt álló épület ( régi iskola és szolgálati lakás) évek óta üresen, kihasználatlanul áll. Önkormányzatunknak az alulfinanszírozott költségvetéséből nincs, és belátható időn belül nem is lesz lehetősége a legalapvetőbb állagmegóvó intézkedésekre sem. Az előző ciklusban a Képviselő-testület állásfoglalása az volt, hogy elsősorban bérletre hirdessük, vásárlói érdeklődés esetén pedig ajánlat alapján szülessen döntés. Vagyonrendeletünk alapján az önkormányzati ingatlan vagyonának értékét a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékben vagy forgalmi értékbecslés alapján megállapított értéken kell megállapítani. Önkormányzati ingatlanvagyont értékesíteni nettó Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján lehet az Nvtv-ben meghatározottak szerint. A versenyeztetést a Vagyonrendelet mellékletét képező szabályzat alapján kell lebonyolítani. Az ingatlan forgalomképes Vagyonkataszter alapján az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke Ft (2012. szeptember). Az ingatlanpiac valamint helyi sajátosságok alapján reális értéke ,- Ft lehet. Javaslom az ingatlan értékét felbecsülni és a Vagyonrendeletben foglaltak alapján azt eladásra meghirdetni. Az Nvtv. alapján a versenyeztetés során az Államot elővásárlási jog illeti meg. Rábakecöl, február 27. Tuba Erik polgármester

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 9/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik, Dr. Gál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-12/2014. iktatószám 12. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról

Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról Előterjesztés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2015. évi elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 76/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Telefon: (53) 562-120 Fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Gazdasági Osztály Az előterjesztést véleményezi: Oktatási,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! A 2013.évi költségvetés módosítását a következő területeken

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-17/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14-én 09 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14-én 09 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-1/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14-én 09 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra az alábbiak szerint: Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra az alábbiak szerint: Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. december 15-én (hétfőn) 18,30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben