Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. számú törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben foglaltakra - a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed ának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó: a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények) b) a költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira. (2) A rendeletbe beépül a Roma Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése a Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési határozata alapján és a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás évi költségvetése a Társulási Tanács költségvetési határozata alapján. 2. költségvetésében a, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címeket, alcímeket alkotnak. A Képviselő-testület a címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg. 2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) 1 A Képviselő-testület ának évi költségvetését, ,- Ft bevétellel, ,- Ft kiadással fogadja el, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként ,- Ft forráshiányt állapít meg. (2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. (3) A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá. (4) 2 A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 5. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra ,- Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület. (5) 1 A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege - személyi juttatások ,-Ft - munkaadókat terhelő járulékok ,-Ft - dologi kiadások ,-Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai ,-Ft - tartalék ,-Ft - egyéb működési célú kiadások ,-Ft b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege - beruházások ,-Ft - felújítások ,-Ft - egyéb felhalmozási célú kiadások ,-Ft 4. (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 09.) RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában ának költségvetése tartalmazza. A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10. sz. melléklet mutatja. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.8.) Th. számú határozatában foglaltakat változatlan formában ának költségvetése tartalmazza a Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet mutatja. (3) A Sárbogárd - Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 25/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: V. 17-től. 2 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: V. 17-től.

2 2. oldal (4) A Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 26/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. (5) A Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 29/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal költségvetésébe. 5. a a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. 6. (1) ának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételének részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A és az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni. 7. A 3. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által - a háziorvosi ellátásra ,-Ft, - a védőnői feladatokra ,-Ft, - az iskola-egészségügyi feladatokra ,-Ft biztosítandó összeggel számol a költségvetés. 8. A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás évi összege ,- Ft. 9. A, az intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. 10. (1) 1 A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: - várható pénzmaradvány, - rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása ,-Ft, - működési célú rövidlejáratú hitel felvétele ,-Ft, - a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból ,-Ft igénybevétele, - további fejlesztésekhez ,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg: - hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre, - hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult, - hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult. (3) Hitelszerződés megkötésére csak a könyvvizsgálói előzetes vélemény ismeretében hozott testületi döntés után kerülhet sor. (4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény beterjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor. (5) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani. (6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a már megkötött szerződés alapján illetve a lejáratkori meghosszabbítással folyószámla hitelt vehet igénybe. A folyószámla hitelkeret- szerződés összege: ,- Ft. (7) az Önkormányzat a forráshiány finanszírozására a folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt összeg mellett ,-Ft összegű rövidlejáratú éven belüli hitel felvételét határozza el. (8) Az Önkormányzat a fejlesztési, felújítási kiadások forrásaként ,-Ft összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el. 3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai 11. A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja. 12. A képviselő-testület Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra. 13. (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület. (2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő. (3) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 13/A (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül. 4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: V. 17-től

3 3. oldal 14. (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni. (2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt. (3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia. (4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására. (5) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges. (6) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az intézményeknél, a nál az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani. 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 15. (1) Az intézmények felújítási előirányzatait a kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik. (2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. (3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé. (4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók. (5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző. (6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében december 15-e után kötelezettségvállalás a évi előirányzat terhére nem tehető. 16. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt. (3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír. 17. (1) Az intézmények pénzmaradványát a vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben. (2) A által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni. (3) Az intézményeknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni. (4) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg. (5) Az intézmények vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében. 18. A és az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges. 19. (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett ,-Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. (2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt. (3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. (4) A Képviselő testület a 4938 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére Ft, a 1083 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarugó Sport Club részére Ft közvetlen támogatást nyújt támogatási megállapodással. 6. Vegyes rendelkezések 20. A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelep monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani. 21. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv a szerint az illetményalap évben Ft.

4 4. oldal (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetését követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell. (3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani. 22. A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik. 7. Záró rendelkezések 23. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban január 1 napjától kell alkalmazni. Sárbogárd, február 11. Dr. Sükösd Tamás polgármester Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző Kihirdetve: február 15. Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző Cím Alcím Megnevezés 1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez címrendje Bölcsőde 2. Egyesített Szociális Intézmény 3. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2. Madarász József Városi Könyvtár 3. ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 1. ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 4. Sárbogárdi Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság 5. Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez évi bevételei forrásonként adatok e Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos: V. 17-től

5 5. oldal - Helyi adók - iaprűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbség mérs Gépjárműadó Talajtehelési díj Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású tám Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól Társadalombiztosítási alapból Többcélú Kistérsségi Társulástól Helyi önkormányzattól (Nagylók, egyéb műk.bev Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel felvétele Bevételek összesen Bevételek kiadások egyenlege IX.. Hitelek Működési célú hitel felvétele költségvetési hiány fed. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele költségvetési hiány fed Rövid lejáratú hitel felvétele Összesen: évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

6 6. oldal adatok e Ft-ban Megnevezés Személyi kiadás Járulék Dologi kiadás Tartalék Ellátottak pénzbeni jutt Pénzeszk.áta. -működési célra fejlesztési célra Felújítás Beruházás Összesen adatok e Ft-ban 3. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. Rendelethez 1 a évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Önk. éster.ált.végreh. Kisebbségi Elkül.pénz-alapok Lakóing.bér-beadása Nem lakóing. TKT ig.tev. Ig.tev. választás bev. üz. bérbead. Üz. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Támogatásértékű műk.bevétel 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 3.. Hatályos: V. 17-től

7 7. oldal - Elkülönített állami pénzalapoktól alapból - Társadalombiztosítási - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470 VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bev. (pénzmarardvány) VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igényevét. Bevételek összesen IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felv.(folyószla) 2. Műkösdési c. hitel felv. 3. felhalmozási célú hitel Összesen: adatok e Ft-ban Megnevezés a évi feladatai bevételenként és forrásonként Önk. és TKTEü.bizt.alapHáziorv. Viztermelés, Fin. elsz. bev. szolg.. kezelés, ellátás Műveletek PolgárvédelemPolg.Hiv.össz I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók része SZJA jöv.különbség mérs. SZJA helyben ma Gépjárműadó Talajteherlési dij saj bev. - Bírság, pótlék, e II. Támogatások

8 8. oldal tám. 1. Önk költségvetési - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470 VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bev.(pénzmar.) VIII. Hitelek Elöző évi fejl.hitel igénybevétele Bevételek összesen IX.Hitelek Működési célú hitel felv. (fszla hitel) felv. 2. Működési célú hitel 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: a

9 9. oldal adatok e Ft-ban Megnevezés évi feladatai bevételenként és forrásonként Bölcsődei ell.. Bölcsőde össz. Id.tartós bentlak. Textil szőrme mos. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII Pénzforglamo nélküli bev. (Pénzmar.) VIII. Hitelek Előzö évi fejl.hitel igénybevétele Bevételek összesen IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele (folyoszla hitel) 2. Működési célú hitel felvétele

10 10. oldal 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: adatok e Ft-ban a évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Id.átmen.ell. Háziseg.nyújt. Jelzőrendsz.házi seg.ny. Idősek napp.ell. Szoc.étk. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevétlek (pénzmar.) VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igénybevétele Bevételek összesen

11 11. oldal IX.Hitelek 1. Működési célú hitel felv(folyószla) 2. Működési célú hitel felvétele 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: adatok e Ft-ban a évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Hajl.átm.szállása ESZI össz Kisebbs. önk Kisebb. Önk. Széless.Közmű össz Kiép.Társ I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev. 177 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

12 12. oldal VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igénybevét. Bevételek összesen: IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felv. (fszla hitel) 2. Működési célú hitel felv. 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: adatok e Ft-ban a évi feladatai bevételenként és forrásonként Megnevezés Szélessáv.Közmű Kiép. Mindössz: I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs Gépjárműadó Talajterhelési dij Bírság, pótlék, e saj bev II. Támogatások Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású tám Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért Önk. saj felh és tőkejell.bev Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól Társadalombiztosítási alapból Többcélú Kistérsségi Társulástól Helyi önkormányzattól (Nagylók, egyéb műk.bev Felhalmozásértékű műk.bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 470

13 13. oldal VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Hitelek Elöző évi fejl.hitel igénybevét Bevételek összesen IX. Hitelek Működési célú hitel felv. (Fszla hitel) Mük.célú hitel felv Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen: adatok eft-ban évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Szakfeladat Megnevezés Szem.kiad Járulék Dologi Ellátottak pénzbeni jutt. I. Igazgatási kiadások Önk. és TKT igazgaztási tev Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg Fejezeti és ált.tartalék elszámolása Önkormányzati jogalkotás Területi ált. végreh.igazg.tev. Okmányiroda Gyámhivatal Építéshatóság Hivatásos gondnok Működési jellegű feladatok Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Közutak, hídak üz., fenntartása Polgári védelem Közvilágítási feladat Város és Községg. m.n.s. szolg M.n.s. egyéb személyszállitás Közfoglalkoztatás Önk. valamint TKT elszámolásai Mészöly G. Ált. Isk. tám. Sárszentmikósi Ált. Isk. Önkormányzati Tűzoltók tám Finanszírozási műveletek Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív Helyi rendszeres lakásfennt.tám Ápolási díj alanyi jogon

14 14. oldal Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd. tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorl. közl.tám Egyéb önk. eseti pénzbeni ell Adósságkezelési támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Nemzeti ünnepek programjai Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Civil szervezetek műk. támogatása Közművelődési tev. és támogatások Víztermelés,-kezelés,-ellátás Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás Sportlétesítmények mük. és üz Versenysport- tev. és támogatás Általános Iskolai Oktatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Köztemető fenntartás és működtetés Kisebbségi választás Zöldterület-kezelés Egészségügyi ágazat Háziorvosi alapellátás (V.ko) Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi eü.gondozás Ifjuság egészségügyi gondozás I. összesen: I/1. Bölcsőde Bölcsődei ellátás Konyha Közfoglalkoztatás I/1. Bölcsőde összesen: I/2. Egyesített Szociális Intézmény Időskoruak tartós bentlak.szoc.ell Textil, szőrme mosatása, tisztítása Időskoruak átmeneti ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Szoc.étkeztetés Közfoglalkoztatás Hajléktalanok átmeneti szállása I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:

15 15. oldal összesen: (I.+I/1.+I/2.) II.Roma Kisebbségi Önkormányzat Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev. 618 II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen: 618 III Szélessávú közmű kiépítés társulás Gazd.és ter. fejl.fel. 462 III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen: 462 Összesen: I+II+III Szakfeladat Megnevezés Mük.c.pénzeszk. áta. I. Igazgatási kiadások évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok eft-ban Felhalm. célúfelújítás Beruházás Összesen pénzeszk.áta Önk. és TKT igazgaztási tev Adó, ill. kiszabása, beszed., adóell Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg Fejezeti és ált.tartalék elszámolása Önkormányzati jogalkotás Területi ált. végreh.igazg.tev. Okmányiroda Gyámhivatal Építéshatóság Hivatásos gondnok Működési jellegű feladatok Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés Közutak, hídak üz., fenntartása Polgári védelem Közvilágítási feladat Város és Községg. m.n.s. szolg M.n.s.egyéb személyszállítás Közhasznú foglalkoztatás Önk. valamint TKT elszámolásai Mészöly G. Ált. Isk. tám Sárszentmikósi Ált. Isk Önkormányzati Tűzoltók tám Finanszírozási műveletek Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási tám. normatív Helyi rendszeres lakásfennt.tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon

16 16. oldal Rendszeres gyermekvéd. tám Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorl. közl.tám Egyéb önk. eseti pénzbeni ell Adósságkezelési támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Nemzeti ünnepek programjai Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Civil szervezetek műk. támogatása Közművelődési tev. és támogatások Víztermelés,-kezelés,-ellátás Települési hull.kezelés, 500 ártalmatlanítás Sportlétesítmények mük. és üz Versenysport- tev. és támogatás Szabadidősport tev. És támogatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Köztemető fenntartás és működtetés Kisebbségi választás Zöldterület-kezelés Egészségügyi ágazat Háziorvosi alapellátás (V.ko) Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi eü.gondozás Ifjuság egészségügyi gondozás 947 I. összesen: I/1. Bölcsőde Bölcsődei ellátás Konyha Közfeoglalkoztatás 656 I/1. Bölcsőde összesen: I/2. Egyesített Szociális Intézmény Időskoruak tartós bentlak.szoc.ell Textil, szőrme mosatása, tisztítása Időskoruak átmeneti ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Szoc.étkeztetés Közfoglalkoztatás Hajléktalanok átmeneti szállása I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:

17 17. oldal összesen: (I.+I/1.+I/2.) II.Roma Kisebbségi Önkormányzat Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev. 618 II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen: 618 III Szélessávú közmű kiépítés társulás Gazd.és ter. fejl.fel. 462 III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen: 462 Összesen: I+II+III /1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez évi általános és céltartalék tartalék adatok e Ft-ban Általános tartalék megnevezése Összeg Tartalék felhasználása Összeg Feladatmeghat.nélküli Összesen Céltartalék megnevezése Összeg Tartalék felhasználása Összeg Kötvény árfolyamkockázatára Összesen számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 1 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban Megnevezés Óv.int. étkisk.étk.m.g.iskisk.int.étk Zengő Szent I. Nem Nem lakóing.bérbea.m.g.isk. Szent:I I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. 1 Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 4.. Hatályos: V. 17-től

18 18. oldal - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek Megnevezés Önk elsz. Óvodai nev. Zengő SNI Óvoda. Ált.Isk. 1-4Ált.Isk. 1-4 évf M.G.Isk. évf. Szent.I.

19 19. oldal II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 242 Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban Megnevezés SNI Isk. I SNI Isk. 1-4Ált.Isk.tan.5 Ált Isk. SNI ált sik. 1-4 évf Szent.I. -8 évf. M.G. tan évf. évf.m.g.isk. Isk évf.szent I M.G.Isk I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek

20 20. oldal II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek Megnevezés 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó SNI ált.sik. Ált.isk.napk.otth. isk. Ál.Isk. 5-8 évf. M.G.Isk napk.otth. tan.szoba Szent.I. Szent. I. M.G.Isk. GYEJÓ SBG

21 21. oldal II. Támogatások - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban I. Működési bevételek Megnevezés 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók GYEJÓ Nagylók GYEJÓ Hantos Családs.SBG Családseg.Nagylók Családseg.Hantos

22 22. oldal II. Támogatások SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eft-ban Megnevezés Könyvtái szolg. E.sz.tev. Kilók Összesen I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része

23 23. oldal II. Támogatások SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 242 Összesen: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Adatok e Ft-ban Szakfeladat Intézmény Szem.kiad. Járulék Dologi Óv.int.étk. Zengő Óv Isk.int.étk. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Nem lakói.bérb. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Óv.nevelés Zengő Óv

24 24. oldal Sni Óvoda Zengő Óv Ál.Isk.1-4.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Sni isk.1-4.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.Isk.5-8.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Sni isk.5-8.évf. M.G.Isk. 550 Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.isk.napk.o. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.isk.tanulósz. M.G.Isk Gyermekj.szolg. Sárbogárd Nagylók Hantos Szakfeladat összesen Családsegítés Sárbogárd Nagylók Hantos Szakfeladat összesen Közfoglakoztatás Könyvt.sz. M.J.V.K Egyéb sz.t. M.J.V.K. 33 Összesen: Adatok e Ft-ban Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Szakfeladat Intézmény Ellátottak Pénzeszk. Felújítás Beruházás Összesen pénzb.jutt. átadás Óv.int.étk. Zengő Óv Isk.int.étk. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Nem lakói.bérb. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Óv.nevelés Zengő Óv Sni Óvoda Zengő Óv Ál.Isk.1-4.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk

25 25. oldal Szakfeladat összesen Sni isk.1-4.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.Isk.5-8.évf. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Sni isk.5-8.évf. M.G.Isk. 550 Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.isk.napk.o. M.G.Isk Sz.I.Isk Szakfeladat összesen Ált.isk.tanulósz. M.G.Isk Gyermekj.szolg. Sárbogárd Nagylók 881 Hantos Szakfeladat összesen Családsegítés Sárbogárd Nagylók 837 Hantos Szakfeladat összesen Közfoglalkoztatás Könyvt.sz. M.J.V.K Egyéb sz.t. M.J.V.K. 33 Összesen: Adatok eft-ban Megnevezés ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Óvodai Óvodai étk. Sm.Ó. Peg.Ó étk. Óvodai étk. Isk.étk.Sm.sk. Isk.étk. Nagylóki Ó. Nagyl.Isk. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások

26 26. oldal - Központosított előirányzatok - Normatív kötött. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. Hantos) 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Adatok eft-ban Megnevezés ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Nem lakóing. Bérbea. I. Működési bevételek Intézményi műk.bev Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek II. Támogatások - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok Önk.elsz.. Óvodai nev. Sm.Ó Óvodai Peg.Ó nev. Óvodai nev. Nagyl.Ó

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 9/01.(IV. 1.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 011. évi vitelének

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben