KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II."

Átírás

1 KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. című képzéshez A képzési program kódszáma: b8/2 A képzési program megnevezése: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. című képzés A képzés során megszerezhető kompetencia: - a jogcímrendelet változásai, - az AKG intézkedés kapcsolata az ÚMVP II. intézkedéscsoportjának egyéb intézkedéseivel,) - használatból kivont növényvédőszerek, és helyettesítési lehetőségeik - az AKG intézkedés kapcsolata az ÚMVP II. intézkedéscsoportjának egyéb intézkedéseivel, - a Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos tapasztalatok, - gyakran ismételt kérdések - kórkép, kárkép, gyomnövény felismerés (kiemelten fontos károsítók) - a parlagfű elleni védekezés módszerei A képzésen való részvételhez javasolt előképzettség: - iskolai alapképzettség 8 v. 10 osztály - szakképesítés, végzettség A képzés óraszáma: - elmélet: 7 óra - gyakorlat: - óra

2 A képzés módja: csoportos képzés (csoportlétszám legfeljebb 35 fő) A képzés tematikája és óraterve: Sor- Témakör elméleti gyakorlati szám óraszám óraszám 1. - a jogcímrendelet változásai, az AKG intézkedés kapcsolata az ÚMVP II. - intézkedéscsoportjának egyéb intézkedéseivel, 3. - az AKG hatásindikátorainak monitoringja, a Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos - tapasztalatok, 5. - gyakran ismételt kérdések, a parlagfű elleni védekezés módszerei. - A képzési program részletes tematikája (oktatási segédlet szintjén) téma: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. (szerző: Hegymegi Péter) Bevezető Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban AKG rendelet) a támogatottak számára a kötelezettségvállalási időszak alatt két alkalommal ír elő agrárkörnyezetgazdálkodási képzésen való kötelező részvételt. Egy célprogram kivételével a ig tartó támogatási időszak első és második gazdálkodási évére előírt kötelező képzési szakasz lezárult. A fenti szakaszokra osztott képzési szerkezet vonatkozik a támogatási rendeletben szereplő környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramra is, amely az intézkedés 20 egyéb célprogramjától eltérően a kötelezettségvállalás időtartamát 10 éves időszakban határozza meg. Vállalkozások, szervezetek esetében a képzésen a kijelölt alkalmazottnak, tagnak kell részt vennie. Családi gazdálkodás esetén a családi gazdaság tagja is részt vehet a képzésen. A képzések költségei a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján 100%-ban visszaigényelhetők.

3 Jelen oktatói segédanyag célja a második képzési időszakra, vagyis a támogatás harmadik, negyedik és ötödik gazdálkodási évére vonatkozó a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram értermében a teljes 10 éves támogatási időszakára vonatkozó - az intézkedés eddigi tapasztalatai alapján megfogalmazódott legfontosabb ismeretek összefoglalása, kiegészítve a parlagfű okozta problémák, valamint a parlagfű elleni védekezés lehetőségeinek tárgyalásával. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jogerős határozataival lezárt gazdálkodási évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 21 célprogramot tartalmazó, jellegéből fakadóan nagy terjedelmű támogatási rendelet előírásainak áttekintése, értelmezése, a változások figyelemmel kísérése, valamint az adminisztrációs kötelezettségek teljesítése számos esetben kihívást jelent a gazdálkodók számára. A jogcím vonatkozásában tehát kiemelt jelentősége van a szakszerű tanácsadásnak, segítségnyújtásnak. A tapasztalatok szerint az intézkedés lényege számos gazdálkodó esetében nem, vagy csak alig különül el az egyszerűsített területalapú kifizetésektől. Ebből fakadóan sokan túlzottnak ítélik meg az előírt kötelezettségeket, a kifizetést pedig alanyi jogon várják. Szükséges tehát a támogatás kompenzációs jellegének hangsúlyozása, valamint annak kiemelése, hogy a támogatások igénybevételének lehetősége, egyébiránt méltányolandó körülmények például a gazdálkodó nehéz anyagi helyzete - ellenére is, elsősorban az agrár-környezetvédelem szempontjainak történő megfelelés mértékével kell, hogy összefüggésben legyen. Az agrárszabályozás rendszerében való eligazodás a legtöbb gazdálkodáshoz értő, gazdálkodásból élő ember számára sokszor aránytalannak tűnő idő és energia ráfordítást jelent, ezenkívül az elektronikus kérelemkezelő, nyilvántartó rendszerek biztonságos használata sem mindig megoldható egy gazdaságon belül, mégis hangsúlyozni kell azt, hogy vitás esetekben nem a különböző útmutatások, megszokott gyakorlatok, hanem a jogszabályokban található előírások az irányadók. Az előírások megismerésével a gazdálkodóknak a támogatási kérelem benyújtása előtt fel kellett mérniük, hogy a kötelezettségvállalási időszakban tudják-e teljesíteni az adott jogszabály (és a kapcsolódó kölcsönös megfeleltetés jogszabályok, valamint az agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelmények) előírásait. Az agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetések jelenlegi rendszere öt éves kötelezettségvállalás lévén, nem biztosít lehetőséget a kötelezettségvállalási időszak elején (2009. szeptember 1.) meglévő hibák, mulasztások kijavítására. Tipikus példa erre a gyepgazdálkodási célprogramok esetén a Tenyészet Információs Rendszer (a Továbbiakban: TIR) és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartásokban való regisztráció elmulasztása. Az AKG rendelet 10. (1) bekezdése a támogatásra való jogosultság feltételeként határozza meg, hogy az állatállomány tartójának, illetve az állatállománynak a

4 támogatási időszak teljes időtartama alatt bizonyos nyilvántartásokban szerepelnie kell. Ezen nyilvántartások alapján az MVH nem kizárólag helyszíni ellenőrzés keretében állapítja meg az állatállománnyal kapcsolatos tényeket, hanem a tenyészeteket úgynevezett adminisztratív úton is (TIR, ENAR) ellenőrzi. Az adminisztratív ellenőrizhetőség olyan alapkövetelmény, amelytől az MVH az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) állásfoglalása alapján nem tekinthet el. A helyszíni ellenőrzések során szintén nagyon gyakran előforduló probléma, a szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó földhasználati jogosultság igazolása. Az AKG rendelet 5. (1) bekezdése alapján a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a földhasználó a támogatási időszak teljes időtartamára a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó legyen. A előzőhöz hasonló példa, amikor családi gazdálkodás esetén a családi gazdálkodó szeptember 1-jétől kezdődően elmulasztotta a földhasználati lapjára ráíratni a szerződésben, alapító okiratban szereplő földterületeket. A jogszerű földhasználat meghatározásáról az AKG rendelet 46. -a rendelkezik, amelynek alapján az MVH a helyszíni ellenőrzés során a földhasználati nyilvántartás, vagy a vagyonkezelő által kiállított nyilatkozat alapján ellenőrzi a jogszerű földhasználatot. Családi gazdálkodás esetén tehát a földhasználat igazolására nem fogadható el a családi gazdaság meglétét tanúsító okirat, szerződés. A vonatkozó hazai és közösségi jogszabályok alapján az MVH nem tekinthet el a támogatási időszak teljes időtartamára vonatkozó földhasználati jogosultság fentiek szerinti ellenőrzésétől és az annak hiányából fakadó szankciók megállapításától. A jogszerű földhasználatról az állami tulajdonú földterületek vonatkozásában az AKG rendelet módosításai fejezetben lesz még szó. A bevezetőben csak annyit jegyzünk meg (elsősorban az osztatlan közös tulajdon, állami tulajdonú, a Nemzeti Földalap részét képező földterületek, illetve a Nemzeti Földalapba és a földhasználati nyilvántartásba nem tartozó művelés alól kivett Állami terület I. megnevezésű honvédségi területek, repülőterek vonatkozásában), hogy a földhasználati nyilvántartás önálló, közhiteles nyilvántartás, tehát olyan, az illetékes Földhivatal által vezetett nyilvántartás, amelynek tartalmát, az abban szereplő adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni. A tapasztalt nagyszámú reklamáció alapján meg kell jegyezni, hogy az MVH nem jogosult a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés alapját szolgáló adatok vizsgálatára, ezt kizárólag az illetékes Földhivatal teheti meg. Számos esetben előfordult például, hogy a gazdálkodó az egységes kérelem benyújtásakor szándékai ellenére nem jelölte meg az AKG támogatás igénylését. Az, hogy az adott gazdálkodási évben a támogatásra jogosult gazdálkodó igényli-e az AKG támogatást kizárólag a gazdálkodó döntése, ezért az MVH az igénylés elmaradásának körülményeit, okait (tévedés, hiba) nem vizsgálja, ezért különös jelentősége van annak, hogy a gazdálkodó a visszaigazolás alapján meggyőződjön arról, hogy az igénylés a szándékai szerint került-e rögzítésre.

5 Ilyen esetekben hiánypótlási felhívás kiadására az MVH-nak nincs lehetősége, mert az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok (például a szóban forgó AKG támogatási rendszer megjelölése) hiánypótlás tárgyai nem lehetnek. Az AKG kifizetési kérelmet az egységes kérelem részeként május 15-ig kell elektronikusan benyújtani, az adatok módosítása ezt követően legfeljebb 25 napig lehetséges. Amennyiben az AKG jogcím bejelölése a megküldött visszaigazoláson nem szerepel az MVH úgy tekinti, hogy a gazdálkodó az AKG jogcímre nem nyújtott be kifizetési kérelmet, a továbbiakban a fenti határidőn túl ennek módosítására nincs lehetőség. Azzal együtt azonban, hogy az adott gazdálkodási évre vonatkozó AKG kifizetési kérelem hiányában a gazdálkodó nem részesül kifizetésben továbbra is AKG támogatásra jogosult, tehát a vállalt kötelezettségei szeptember 1-jétől folyamatosan fennállnak. Természetesen nem várható el a gazdálkodóktól a számos vonatkozó (és időnként változó) jogszabályi anyag teljes mélységű ismerete, az agrártámogatások igénylésekor (támogatási, és kifizetési kérelmek benyújtásakor) ezért sok esetben olyan szakember segítségének igénybevételére lehet szükség, aki a konkrét támogatás terén kellő tapasztalattal rendelkezik. Erre akkor van lehetőség, ha a gazdálkodó igénybe kívánja venni az őt érintő támogatással kapcsolatos szakmai segítséget, ám gyakori eset, hogy az érintettek nem, vagy már elkésve (nem egyszer a fellebbezési határidő után) fordulnak szaktanácsadásért és méltányossági kérelemre való hivatkozással, illetve jogi úton (az elsőfokú határozat jogerőre emelkedése után) terjesztenek elő beadványt. Tekintettel arra, hogy az AKG rendelet alapján számos esetben igen jelentős szankcióval sújtott határidő szerepel, továbbá az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok (például az egységes kérelemben az AKG támogatási rendszer megjelölésének már említett elmulasztása) hiánypótlás tárgya nem lehet, valamint figyelembe véve, hogy a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályok a méltányosságot, mint kérelemre induló jogorvoslati eljárást nem teszik lehetővé sem az MVH, sem a Vidékfejlesztési Miniszter számára, a képzések alkalmával fontosnak tartjuk hangsúlyozni az alábbiakat: Az MVH az egységes kérelem benyújtásához minden évben részletes útmutatót tesz közzé, amely jogcímenként kiterjed a kötelező tartalmat képező adatok, valamint a kifizetési kérelem mellékletét képező kötelezően benyújtandó igazolások körére (pl. ritka növények termesztése esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiállított igazolás). Amennyiben a gazdálkodás során az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéssel kapcsolatos támogatási kötelezettségekre vonatkozó általános jellegű kérdés merül fel, az érintettek forduljanak bizalommal a Magyar Agrárkamara ügyfél-szolgálati tanácsadóihoz, illetve az agrárkamarai tanácsadókhoz. Részletesebb szakmai segítség a

6 Területi Szaktanácsadási Központok névjegyzéki szaktanácsadóitól igényelhető (elérhetőségük a VM Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet oldalon, a szaktanácsadás menüpont alatt található). Az MVH illetékes megyei kirendeltsége, vagy központi ügyfélszolgálata, szintén készséggel nyújt felvilágosítást az általános kérdésekkel, teendőkkel kapcsolatban. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás ökológiai célprogramjaival összefüggő kötelezettségekről az ellenőrző szervezetek bármilyen felvilágosítást szívesen megadnak. Az AKG rendeletben foglalt kötelezettségek sikeres teljesítése érdekében javasolt a Vidékfejlesztési Minisztérium ( valamint a és az MVH ( hivatalos honlapjának folyamatos figyelemmel kísérése. Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) közleményei a Minisztérium honlapjáról, a Dokumentumok pontról a megfelelő szűrés után, a Hirdetmények/Közlemények menüből érhetőek el, az MVH közlemények a Főlapról a Támogatások ponton keresztül, a megfelelő támogatás leválogatása után a Közlemények pont alatt találhatóak. A támogatással kapcsolatos általános kérdések tekintetében a falugazdászok szintén készséggel állnak rendelkezésre. Az AKG intézkedéssel kapcsolatos legfontosabb általános tudnivalók Vonatkozó jogszabály: AKG rendelet Célja: Az intézkedés keretében önkéntes alapon legalább öt évig, a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetében tíz évig, AKG kötelezettségeket vállaló földhasználók támogathatók. A gazdaság teljes területén betartott, kölcsönös megfeleltetésből származó kötelezettségek betartása mellett a vállalt kötelezettségeknek meg kell haladniuk az 1782/2003/EK rendelet 4. és 5. cikkében, és a III.-IV. mellékletében előírt (Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények, Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot), valamint a trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményeket és a nemzeti jogszabályok által létrehozott és a programban meghatározott egyéb kötelező előírásokon túlmutató kötelezettségvállalásokat. Az intézkedésben meghatározott előírások teljesítéséért járó kifizetéseket évente terület alapján (hektáronként) kell nyújtani a földhasználók részére az előírások teljesítésével összefüggő többlet költség és elmaradt bevétel ellentételezése céljából.

7 Az alábbi agrár-környezetgazdálkodási célprogramokhoz vehető igénybe támogatás: a) szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport: aa) integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram; ab) tanyás gazdálkodás célprogram; ac) ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram; ad) természetvédelmi zonális célprogramok: 1. szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram, 3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 4. szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram; ae) erózió elleni célprogramok: 1. vízerózió elleni célprogram, 2. szélerózió elleni célprogram; b) gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport: ba) extenzív gyepgazdálkodási célprogram; bb) ökológiai gyepgazdálkodási célprogram; bc) gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális célprogramok: 1. gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 2. gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram; bd) szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai: 1. környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram, 2. természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram; c) ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport: ca) integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram; cb) ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram; cc) hagyományos gyümölcstermesztés célprogram; d) vizes élőhely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport: da) nádgazdálkodás célprogram; db) természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram; dc) vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram. Az intézkedés ötéves a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetében tíz éves támogatási, illetve kötelezettségvállalási időszakot jelent. Kedvezményezettek: mezőgazdasági termelő (adott földterület viszonylatában az a hasznosításra jogosult személy, aki az ezzel összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli)

8 Fontosabb kötelezettségek: az egyes célprogramokra vonatkozó előírásokat az AKG rendelet II. fejezete tartalmazza; ezen felüli, általános előírások: a földhasználónak a támogatási időszak teljes időtartamára a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználónak kell lennie az állategységhez kötött célprogramok esetében a kérelmezőnek a II. fejezet szerinti legeltethető állatokra vonatkozóan a támogatási időszak teljes időtartama alatt a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban (TIR) az állatállomány tartójaként kell szerepelnie az állategységhez kötött célprogramok esetében az előírt állategység teljesítéséhez a legeltethető állatokat be kell jelenteni az ENAR-ba szántóföldi és az ültetvényes célprogramok esetében a támogatásra jogosultnak a támogatási időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első gazdálkodási évben, és a célprogram utolsó gazdálkodási évében a támogatásba bevont területre vonatkozóan bővített talajvizsgálatot kell végeztetnie a talajvizsgálati eredmények alapján évente célprogramonként külön tápanyaggazdálkodási tervet kell készíteni és végrehajtani ültetvényes célprogramok esetében évente levélanalízist kell végeztetni szántóföldi célprogramok esetében a támogatásra jogosult köteles évente célprogramonként külön, a támogatásba bevont területre vonatkozóan földhasználati tervet készíteni vagy készíttetni szántóföldi és az ültetvényes célprogramok esetében növényvédelem kizárólag környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagokkal végezhető a HMKÁ előírások teljesítésének ellenőrzése, valamint a célprogram-előírások teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdaság teljes területén elvégzett tevékenységekről papír alapon vagy elektronikus úton gazdálkodási naplót kell vezetni. A támogatás mértéke célprogramtól és termesztett növénytől függően 61 és 900 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg évente. Támogatási kérelem benyújtására egy alkalommal, június július 27. között volt lehetőség. Kifizetési kérelmet minden évben az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig lehet benyújtani. A jogcím várhatóan 2014-ben kerül legközelebb megnyitásra. Fontos megjegyezni, hogy az AKG intézkedés növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelményei január 1-től megváltoztak! A Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (a továbbiakban: JFGK) évtől való kibővítésével járó új követelménycsomag rövid ismertetésére az alábbiakban kerül sor.

9 JFGK 9. Növényvédő szerek kezelése: A követelmények célja: a növényvédelemmel kapcsolatos veszélyek megelőzése, az ember és az állat egészségét, a környezet és a természet védelmét szolgáló intézkedések biztosításával, illetve a növényvédelemmel összefüggő kémiai biztonságra vonatkozó általános szabályok betartása. Az ellenőrzés során vizsgálatra kerül, hogy történt-e növényvédő szer kijuttatás a gazdálkodó területén, a kijuttatás az előírások betartásával történt-e és teljesülnek-e a növényvédő szerek tárolására vonatkozó szabályok. Követelmények: Csak engedélyezett szerek felhasználása megengedett. Felhasználás szabályai (címkén, használati utasításban, esetleg speciális engedélyben szereplő előírások betartása, növényvédő szer felhasználásához szükséges engedély megléte). Tárolás szabályai (zárható, elkülönített helyiség, felirat a raktáron, növényvédő szerek átcsomagolásának módja). Növényvédelmi gépekre vonatkozó előírások (megfelelő műszaki állapot). Dokumentáció (permetezési napló, növényvédő szerek raktárkészletéről nyilvántartás vezetése). Könnyen orvosolható, tipikus hibák: A raktár vagy méregszekrény ajtaján nincs jól láthatón feltüntetve, hogy Méregraktár vagy Növényvédő szer raktár és Idegeneknek belépni tilos, ezen objektumok zárhatósága nem biztosított. A gazdálkodó birtokában vannak olyan növényvédő szerek, amelyek nem szerepelnek a gazdálkodó nyilvántartásában. Permetezési napló nem naprakész vezetése. Figyelem! Tekintettel arra, hogy 2011-től a Kölcsönös megfeleltetés ellenőrzések kiterjednek a növényvédő szer használat ellenőrzésére is, az AKG növényvédelmi minimumkövetelményekre vonatkozó ellenőrzések csak a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtésére, kezelésére, megsemmisítésére vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára fognak szorítkozni. 1. Az AKG rendelet módosításai A jogcímrendelet előírásaiban a Minisztérium a május 14-én kihirdetett közlönyállapothoz képest több jelentős módosítást tett. Ezeket egyrészt olyan előre nem tervezhető események indokolták, mint a évi rendkívül csapadékos időjárásból visszamaradó nedvesség, amely 2011 tavaszán is sok olyan területen

10 kényszerítette a gazdálkodókat a második vis maior kérelem beadására, ahol korábban hosszú ideig nem jelentkezett többletvízből adódó probléma. Másrész több olyan módosítás történt, amely az állami tulajdonú földterületekkel AKG támogatásban részesülő (a támogatási kérem benyújtásakor előre nem látható földhasználati jogosultság rendezése miatt érintett) gazdálkodók érdekében vált szükségessé. Minden felmerülő módosítási igény esetében hangsúlyozni kell azonban, hogy az AKG kifizetések összegeinek kiszámítása során Magyarország a Bizottság által meghatározott alapelveket alkalmazta, nevezetesen a gazdálkodási előírások által okozott bevételkiesés és esetleges költségnövekedés kompenzálását. A kalkuláció menete az alábbi lépésekből állt: az egyes AKG előírások meghatározása, az előírások agronómiai hatásának meghatározása, az agronómiai hatások alapján keletkező bevételkiesési-bevételnövekedési, költségnövekedési-költségcsökkenési tényezők számítása, majd a fenti tényezők összesítése és a jövedelem-kiesés meghatározása. A Bizottság által elfogadott ig tartó Vidékfejlesztési Programban az AKG támogatás feltételeit a fenti alapelvek szerint határozták meg, így az AKG rendelet bármilyen ezzel összefüggő módosítása a támogatási időszak hátralévő részében nem várható, hiszen a támogatási összegek kiszámításánál figyelembe vett előírások enyhítése szükségszerűen az összegek csökkentését vonná maga után. Szükséges azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az AKG rendelet újabb módosítását a Minisztérium jelen segédlet szerkesztésekor is tervezi. A változások nyomon követhetősége érdekében az IH minden módosításkor közleményt ad ki. Jelen fejezetben csak azokat a módosításokat tüntetjük fel, amelyek a segédlet szerkesztésekor is hatályosak A 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet A módosítás elsősorban a támogatási kérelmek pontozásával kapcsolatos pontosításokat tartalmazott, amely módosítások kedvezőbb hatással voltak a támogatási kérelmek elbírálására - például az elfogadott felsőfokú agrárvégzettségek köre kiegészült a mezőgazdasági gépészmérnöki/mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki végzettséggel - másodsorban technikai jellegű változások történtek, amelyek a hatálybalépés óta beérkezett, megalapozott szakmai, gazdálkodói észrevételek alapján váltak szükségessé, harmadrészt pontosításokat tett a támogatási kérelmekhez kötelezően benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban. A módosítás meghatározta például a levélanalízis során vizsgálandó minimális paraméterek körét (N, P, K, Ca, Mg), és tartalmazta azt is, hogy szántóföldi

11 célprogramok esetén, amennyiben a táblán a teljes támogatási időszak alatt évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik, nem kell a zöldtrágyázásra és a középmély lazításra vonatkozó előírásokat alkalmazni. Egyidejűleg a támogatási kérelmek beadási határideje július 25-re változott A 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet A módosítás több egyéb rendelet módosítása mellett - a célprogram-csoportonként rendelkezésre álló forráskeretben és területi megoszlásában jelentett változást, a gazdálkodókat érintő módosítás nem történt A 31/2010. (III. 30.) FVM rendelet Tekintettel arra, hogy az AKG jogcímre beérkezett támogatási kérelmek feldolgozása, illetve a támogatottak körére vonatkozó végleges döntés a tervezettnél később történt meg, így a területazonosítási kérelmek feldolgozása és az azokra vonatkozó határozatok meghozatala is későbbi időpontra tolódott. A módosítás elsősorban annak érdekében történt, hogy az AKG támogatást igénylő gazdálkodók be tudják nyújtani a évre vonatkozó kifizetési kérelmüket. A hatályos jogszabály ugyanis a kifizetési kérelmek benyújtását a területazonosítási kérelmekre hozott határozatok meglétéhez kötötte. Tekintettel azonban arra, hogy ezek a határozatok a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva lévő határidő után kerültek kézbesítésre, a módosítás a kifizetési kérelem beadásának feltételét a továbbiakban nem kötötte a területazonosítási kérelemre hozott határozat meglétéhez. Annak érdekében, hogy csak az arra ténylegesen jogosultak kapják meg a támogatást, a módosításban szerepelt, hogy kifizetés csak a területazonosítási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott területek alapján történhet A 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet A módosítás a évben a kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló május 15. helyett a rendkívül csapadékos időjárás, illetve a belvíz helyzet miatt június 9-i dátumban határozta meg a területazonosítási kérelem benyújtásának határidejét, így ezek feldolgozása csak ezt követően kezdődhetett meg A 35/2010. (XI. 30.) VM rendelet A módosítással lehetőség nyílt azon gazdálkodók intézkedésben tartására, akik az AKG támogatás környezetvédelmi és természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramjaiban előzetes támogatási határozatot kaptak, de nem rendelkeztek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.)

12 FVM rendelet szerinti támogató határozattal. A rendeletmódosítás lehetővé tette ezen gazdálkodók kifizetési kérelmeinek befogadását, a hatályos szöveg alapján ugyanis azokat érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani. A módosítás ezzel összefüggésben azt tartalmazza, hogy környezetvédelmi célú gyeptelepítés, valamint természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén a gyeptelepítésekhez nyújtott támogatás megállapítható akkor is, ha a támogatásra jogosult a második gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékeli a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 4. számú mellékletének pontjára vonatkozóan elkészített gyeptelepítési terv másolatát. Azoknak a gazdálkodóknak, akik az adott földterületre a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet szerinti környezetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram, természetvédelmi célú gyeptelepítési célprogram vonatkozásában, vagy a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedés vonatkozásában helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkeztek, továbbra sem kellett benyújtani a gyeptelepítési tervet. A hatályos szöveg nem tért ki a madárodúk kihelyezésének módjára, de egyértelmű a jogalkotó azon szándéka, hogy az odúkat úgy kell kihelyezni, hogy azok funkciójukat betölthessék. Ezzel az elvárással a szövegrész kiegészült, és be nem tartása esetén első alkalommal az AKG rendelet szerinti S3 (a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában az egy gazdálkodási évre járó támogatási összeg 30%-os csökkentése), többszöri alkalommal S4 (60 %-os csökkentése) került meghatározásra. Beépült az az előírás is, hogy az AKG keretében támogatott terület a mezőgazdasági erdősítési intézkedésbe csak teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szintjén vonható be. Kötelezettségátadás esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átvevőjének a papíralapú benyújtás helyett elektronikus úton kell benyújtani az MVHhoz. A kötelezettségvállalás ideje alatt bekövetkezett jogutódlás bejelentését is a kötelezettségátadásra rendszeresített formanyomtatvány útján kell benyújtani. A teljes kérelem visszavonást, a teljes célprogram visszavonást, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet a támogatott elhalálozásának kivételével a papíralapú eljárás helyett elektronikus úton kell benyújtani. A támogatott elhalálozása esetén a fenti kérelmeket postai úton, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatásra jogosult székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére. A módosítás a rendeletet pontosította annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy a visszavont területnagyságok kimérése során milyen kötelezettségeket kell betartani és azok költségét kinek kell viselnie. A gazdálkodó a vis maior-ral egyidejűleg benyújtott részleges visszavonást elektronikus felületen tölti fel, és kimérés alapján adja meg a visszavonni kívánt poligonrészt. Ezekben az esetekben tehát a kimérést a gazdálkodó végzi, azonban számára a művelet költségei megtérítésre kerülnek. Részleges kizárás esetén a kimérést az MVH végzi és a költségek az ügyfelet terhelik.

13 Bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott gazdálkodási évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig kell elektronikusan benyújtani az MVH-hoz Az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet A módosítás a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással kapcsolatos módosítása vonatkozásában érinti az AKG rendeletet. A kaszálás bejelentésének kivételével (amely továbbra is munkanapban értendő), az alábbi bejelentések határidejét naptári napban kell értelmezni: Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (a továbbiakban: NFA) való haszonbérleti szerződés megkötése; zöldtrágyázás; másodvetés; középmély lazítás; agrár-erdészeti telepítés; kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem visszavonása; ültetvény kivágása-újratelepítése; kifizetési kérelemben feltüntetett adatok módosítása; helyszíni ellenőrzést követően szükség esetén a szőlőültetvények termőképességének igazolása; állami földek haszonbérlete esetén érvényes vis maior kötelezettségátadás; ügyben eljáró más szerv által kiadott irat másolatának MVH-val való közlése A 92/2011. (X. 5.) VM rendelet A módosítás az állami földbérletek rendezését célozta úgy, hogy a rendezés lehetőségét december 31-i határidőre hosszabbította. Ez a határidő később nem bizonyult elégségesnek, ezért 2012-ben újabb módosításra került sor. Pontosításra került, hogy az MVH a helyszíni ellenőrzés során vagy a földhasználati nyilvántartás, vagy a vagyonkezelő által kiállított nyilatkozat alapján ellenőrzi a jogszerű földhasználatot. A módosítás tartalmazta, hogy a kunhalmok területén nem kell betartani a talajbolygatással járó AKG előírásokat, a védett területre a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait tartalmazó 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglaltak vonatkoznak. Tehát a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező. Kunhalom területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével

14 bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos, valamint a Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. Ezzel együtt AKG kifizetés a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken található kunhalmokra is igényelhető, azokat visszavonni nem kell. További módosítás, hogy ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lehetséges. Meg kell jegyezni, hogy ez a módosítás nem a részleges felújítások, illetve ültetvénypótlások korlátozásával kapcsolatos, tehát nem vonatkozik arra az esetre, amikor a művelet azonos ültetvénycsoporttal történik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egy részén, hanem a lehatárolt területek utólagos módosításának (méretváltozásának) elkerülését célozza. Ennek megfelelően, amennyiben az ültetvényt kivágják, és helyette azonos területen, azonos ültetvénycsoportba tartozó ültetvényt telepítenek, az nem minősül ültetvénycsoport váltásnak, az MVH pótlásként veszi figyelembe. Ebben az esetben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület részleges kivágására és újratelepítésére is van lehetőség. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek felosztása és az egyes részek eltérő ültetvénycsoporttal történő újratelepítése azonban nem támogatható, ültetvénycsoport váltás csak a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lehetséges. Az AKG rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségek és határidők ebben az esetben is fennállnak. Az ültetvénycsoport váltásra és pótlásra vonatkozó nyilatkozatot a 176/2010. MVH közleményben kiadott, D számú Ültetvény kivágás/telepítés bejelentése formanyomtatvány benyújtásával kell megtenni. A formanyomtatványt az illetékes megyei kirendeltségre kell benyújtani. AKG terület 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet szerinti agrár-erdészeti intézkedésbe való bevonása esetén, amennyiben szántóföldi célprogram csoporton belüli támogatott területet vonnak be, akkor a támogatásra jogosultnak a telepítés tényéről annak megkezdését követő 10 napon belül tájékoztatnia kell az MVH-t. Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület részleges visszavonása lehetséges akkor, ha a jogosult terület vonatkozásában a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a támogatásra jogosult között az új pályáztatás eredményeképpen nem jön létre a földhasználatra vonatkozó jogviszony. A támogatás kifizetése kizárólag a területazonosítási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozatban véglegesen jóváhagyott és azon belül is a támogatásra jogosult terület után történik. A kifizetési kérelmet a területazonosítási kérelemre hozott határozatban véglegesen jóváhagyott, EOV koordináták alapján beazonosított kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területekre kell benyújtani. Az ennél kisebb területre benyújtott igénylés esetén kifizetés a támogatásra jogosultság mértéke és a támogatott terület arányában teljesül. A 2009/2010. gazdálkodási évben árvíz, vagy belvíz miatt bejelentett és elfogadott vis maior esetet az MVH nem veszi figyelembe a háromszori vis maior bejelentés esetére

15 vonatkozó szankció (az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület támogatási összeg visszakövetelése nélküli kizárása) megállapításakor. Extenzív és ökológiai gyepgazdálkodás célprogram esetén, amennyiben az állami természetvédelmi szerv által kiállított engedély alapján a kaszálás az AKG rendeletben meghatározott október 31-i határidőig nem végezhető el a november 1. utáni időpontban lekaszált anyagot a területről egy hónapon belül el kell távolítani A 98/2011. (X. 28.) VM rendelet A rendelet számos egyéb jogcím módosítása mellett az AKG rendelet módosítását egy pontban tartalmazza, nevezetesen, hogy az általános monitoring adatszolgáltatási renden túl működtetett AKG hatásindikátor monitorozó rendszer működtetésében az IH a NÉBIH közreműködését veszi igénybe. Ez a módosítás a gazdálkodók kötelezettségeiben nem jelent változást. Az IH a mintasokaság kiválasztási eljárását követően írásban értesíti a kiválasztásra került gazdálkodókat A 44/2012. (V. 3.) VM rendelet A rendelet több erdészeti jogcím módosítása mellett az AKG rendelet módosítását is tartalmazza. Az AKG rendelet ezen módosítására két fontos probléma miatt került sor. Az első, hogy az NFA által lefolytatott, az állami földek haszonbérleti helyzetének rendezésére irányuló pályáztatás közvetlenül érinti az intézkedés végrehajtását. Az AKG rendelet előírásai értelmében a gazdálkodóknak a támogatási időszak teljes időtartamára - a szeptember 1. és augusztus 31. közötti időszakra - földhasználati nyilvántartásba bejegyzett jogosult földhasználónak kell lenniük. Ettől eltérően az állami területeken a haszonbérletek rendezésére a módosítás előtt december 31- ig, sikertelen pályázat esetén a kötelezettség átadására pedig január 15-ig volt lehetőség. A pályázatok kiírása azonban december 31-ig csak részben történt meg sőt, azok jelen segédlet készítésekor is folyamatosan zajlanak. Így a legtöbb esetben a fenti határidők betartására nem volt lehetőség. Ez a probléma az érintett állami területek AKG programból való kényszerű kivonását eredményezhette volna, amely ellentétes a jogalkotói szándékkal. Ezért a módosítás a haszonbérlet rendezésére megállapított december 31-i határidő helyett az NFA-val való haszonbérleti szerződés megkötését követő 30 napot állapított meg. A december 31-i határidőig elbírált pályázatok esetében a kötelezettség átadása január 15-ig meg kellett, hogy történjen, az azt követően elbírált pályázatok kötelezettség átadására pedig a vis maior szabályai vonatkoznak. Ezek alapján a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a pályázat eredményének kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. Amennyiben a gazdálkodó az NFA által kiírt haszonbérleti pályázati felhívásra benyújtott pályázatának eredményét január 15-e és a módosítás hatályba lépése (2012. május 5.) között kapta kézhez, a kötelezettségátadásra

16 vonatkozó kérelmet május 5-ét követő 30 napon belül kellett benyújtani. Az AKG támogatás szempontjából ugyancsak a vis maior szabályait kell alkalmazni akkor, ha a gazdálkodó nem felel meg az NFA által kiírt haszonbérleti pályázat feltételeinek. A másik módosítás az ökológiai gazdálkodókat érintette. Az AKG rendelet alapján ugyanis az ökológiai gazdálkodás célprogramokban támogatott ügyfeleknek a kifizetési kérelemhez minden évben igazolást kellett benyújtania az MVH felé, ellenkező esetben az érintett területek a támogatási összeg visszafizetése mellett kizárásra kellett volna, hogy kerüljenek. Ez az előírás a gazdálkodási szabályok maradéktalan betartása esetén is nagyfokú kockázatot jelentett a gazdálkodók számára, továbbá ellentétes volt a Magyary Program a közigazgatás eljárásának egységesítése és egyszerűsítése törekvéseivel. Az igazolások beszerzése adminisztratív terhet jelentett az ügyfelek számára, holott azokat az MVH közvetlenül az ökológiai ellenőrző szervezetektől is be tudja szerezni. A 2011/2012. gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtási ideje április 2-án ugyan megkezdődött, azonban tekintettel arra, hogy az AKG rendelet hatályos rendelkezése alapján az igazolásokat a gazdálkodóknak a kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig, azaz május 15-ig kellett benyújtani, és az MVH a kérelmek elbírálását ezen időpont előtt nem kezdte meg, a módosítás már a évi egységes kérelem benyújtási időszakra is szólt. A támogatási időszak végéig tehát az Ökológiai gazdálkodás célprogramok esetében az igazolást arról, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az ökológiai gazdálkodást ellenőrző szervezet nyilvántartásában szerepel, nem a gazdálkodónak kell a kifizetési kérelemhez mellékelnie. Az igazolást közvetlenül az illetékes ökológiai gazdálkodást ellenőrző szervezet nyújtja be az MVH-hoz. 2. Az AKG kapcsolata a II. tengely egyéb intézkedéseihez Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások felvételével egyidejűleg lehetőség van más támogatások igénybevételére is. Egyes jogcímek esetében az AKG támogatás a más jogcímen igényelt támogatás gazdálkodási évétől kezdve megszűnik, de az AKG támogatásra jogosultat támogatás visszafizetési kötelezettség nem terheli. Más jogcímek esetében együttes támogatásról van szó Kötelezettség megszűnése egyéb jogcímekkel kapcsolatban Az AKG támogatás szántóföldi, illetve gyepgazdálkodási célprogram csoportjainak valamely célprogramjában támogatásra jogosult területeken, a már felvett támogatás visszafizetése nélkül, az alábbi jogcímek valamelyikének igénybevétele esetén van lehetőség. 33/2008 (III. 27.) FVM rendelet: nem termelő mezőgazdasági beruházások jogcím. 46/2009 (IV. 16) FVM rendelet: agrár-erdészeti rendszerek jogcím.

17 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet: mezőgazdasági területek erdősítése jogcím Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása Az AKG keretei között lehetőség van nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatására. Ezek olyan beruházások, melyeknek közvetlen gazdasági eredménye nincs, de hozzájárulnak a vidéki táj megőrzéséhez, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növeléséhez, valamint az önként vállalt AKG előírások betartásának és teljesítésének elősegítéséhez is. Támogatást az AKG intézkedésben résztvevő, illetve a Natura 2000 területeken gazdálkodók vehetik igénybe sövénytelepítésre, mezővédő fásításra, füves mezsgye létesítésére, ültetvények sorközgyepesítésére, rovarteleltető bakhát létesítésére, gyeptelepítésre, természetes alapanyagú kerítések kialakítására és madárvédelmi berendezések telepítésére. Bármely ültetvény esetén igényelhető támogatás az ültetvény sorközgyepesítésére. Ha a nem termelő mezőgazdasági beruházások intézkedés keretében a gazdálkodó sövényt vagy mezővédő fásítást vagy füves mezsgyét létesít, a beruházás területének AKG támogatásra való jogosultsága a beruházás megkezdésének gazdálkodási évétől megszűnik, de visszafizetni az arra a területre jutó összeget nem kell. A nem termelő beruházások támogatása jogcím igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő részt vegyen az AKG intézkedésben. Ezekben az esetekben a nem termelő beruházás támogatása csak akkor lesz jóváhagyható, ha a beruházással érintett terület AKG programban részt vesz. Az AKG rendelet 35/2010. (XI. 30.) VM rendelettel történő módosítása lehetővé tette, hogy azok a gazdálkodók is jogosulttá váljanak AKG kifizetésre, akik a gyeptelepítés célprogramok vonatkozásában nem vesznek részt a nem termelő mezőgazdasági beruházások, vagy az agrár-erdészeti rendszerek intézkedésben, de a gyeptelepítést a 33/2008. (III.27.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően valósították meg, és a második gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelték a fenti melléklet pontjára vonatkozóan elkészített gyeptelepítési terv másolatát. A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 33/2008. (III.27.) FVM rendelet tartalmazza Agrár-erdészeti rendszerek támogatása Az AKG szántóföldi célprogram csoport és a gyepgazdálkodási célprogram csoport célprogramjai esetén a támogatásra jogosult a támogatott területét a megkezdett gazdálkodási év végével az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása intézkedésbe bevonhatja. Amennyiben az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása intézkedésbe AKG gyepgazdálkodási célprogramon belüli terület kerül bevonásra, a terület AKG támogatásra való jogosultsága megmarad.

18 Amennyiben a gazdálkodó az agrár-erdészeti rendszerekbe bevont területén a fásítást illetve a gyepesítést adott gazdálkodási évben nem kezdi meg, azonban az adott célprogram keretében vállalt kötelezettségeit teljesíti, úgy az adott gazdálkodási évre vonatkozóan jogosult az AKG támogatásra. A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet tartalmazza Mezőgazdasági területek erdősítése támogatása A gazdálkodó az AKG célprogram keretében a támogatott területét a megkezdett gazdálkodási év befejeztével mezőgazdasági erdősítési intézkedésbe bevonhatja. Az erdősített terület AKG támogatásra való jogosultsága az erdőtelepítés megkezdésének gazdálkodási évétől megszűnik, de a gazdálkodót támogatásvisszafizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a gazdálkodó a mezőgazdasági erdősítési intézkedésbe bevont területén az erdőtelepítést az adott gazdálkodási évben nem kezdi meg, azonban az adott célprogram keretében vállalt kötelezettségeit teljesíti, akkor az adott gazdálkodási évre vonatkozóan továbbra is jogosult az AKG támogatásra. A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet tartalmazza Egyéb jogcímekkel kapcsolatos együttes AKG támogatási jogosultság Kompenzációs kifizetés együttes felvétele a Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) esetében A Kedvezőtlen Adottságú Területeken (KAT) gazdálkodóknak az AKG kifizetések mellett lehetőségük van a KAT kompenzációs támogatás felvételére. A támogatás ugyanakkor nem kötődik AKG célprogramban való részvételhez, részletes feltételeit a 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet tartalmazza. A gazdálkodási napló alábbi lapjainak vezetése KAT támogatás esetén kötelező akkor is, ha a területek nem érintettek AKG célprogramban. Főlap; GN Összesítő adatlap az adott gazdálkodási évre vonatkoztatva; GN Táblaösszesítő nem AKG-s területekről; GN Folyamatos műveleti napló táblánként csak a támogatással érintett KAT területek vonatkozásában kell vezetni; GN Legeltetési napló (amennyiben szükséges) az adatlapot a gazdaság összes gyepterületére vonatkozóan kell vezetni.

19 GN Trágyázási napló csak a támogatással érintett KAT területek vonatkozásában kell vezetni; GN Állatállomány összesítő az adott gazdálkodási évben amennyiben szükséges; GN Megjegyzések amennyiben szükséges; GN Összesítő adatlap vis maior esetek nyilvántartására amennyiben szükséges; Kompenzációs kifizetés együttes felvétele a Natura 2000 gyepterületeken esetében A 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján Natura 2000 gyepterületeken kompenzációs kifizetésben részesülő gazdálkodóknak is lehetőségük van AKG támogatás egyidejű felvételére. Amennyiben az érintett terület mind az AKG, mind a Natura 2000 intézkedés keretében támogatásban részesül, akkor a terület vonatkozásában az AKG támogatás Natura 2000 támogatással csökkentett mértékben kerül kifizetésre. A gazdálkodási napló alábbi lapjainak vezetése Natura 2000 támogatás esetén kötelező akkor is, ha a területek nem érintettek AKG célprogramban. Főlap; GN Összesítő adatlap az adott gazdálkodási évre vonatkoztatva; GN Táblaösszesítő nem AKG-s területekről; GN Folyamatos műveleti napló táblánként - az adatlapot a gazdaság teljes területére vezetni kell, függetlenül attól, hogy igényeltek-e rá kompenzációs támogatást vagy sem; GN Legeltetési napló (amennyiben releváns) - az adatlapot a gazdaság összes gyepterületére vonatkozóan kell vezetni; GN Állatállomány összesítő az adott gazdálkodási évben amennyiben szükséges; GN Megjegyzések amennyiben szükséges; GN Összesítő adatlap vis maior esetek nyilvántartására amennyiben szükséges.

20 3. Monitoring adatszolgáltatás Az AKG támogatásban részt vevő ügyfelek között két egymástól független monitoring tevékenység folyik Vidékfejlesztési Program Monitoring A Vidékfejlesztési Program keretében minden támogatásban részesülő ügyfelet a Program pénzügyi forrásainak felhasználásával megvalósított projekt esetén a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 11. -a alapján - rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettség terhel, melynek részletes szabályait az 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet állapítja meg. Amennyiben a támogatott az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem felel meg, a évi XVII. Törvény 71. -a alapján mulasztási bírsággal sújtható. Az adatszolgáltatási kötelezettség tehát kiterjed minden, a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett támogatásra, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra került. Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan. Az adatszolgáltatás célja a Program célkitűzéseihez viszonyított előrehaladás, hatékonyság és eredményesség mérése, amely a támogatottak gazdálkodási adatainak, illetve az általuk megvalósított tevékenységekre vonatkozó adatok begyűjtésével, azok feldolgozásával valósítható meg. Ez az adatgyűjtés az EU felé kötelezően nyújtandó adatszolgáltatás alapja. Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével nyújtható be, amely az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül érhető el. Az alábbi adatszolgáltatás szükséges: az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve egyéb jogon használt terület szerinti bontásban, a támogatásban részesülő ügyfél fő tevékenysége (mezőgazdasági termelő, egyéb földhasználó), az AKG támogatásban is részesülő terület nagysága (1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20. cikke szerinti KAT terület, Natura 2000 terület, nitrátérzékeny és egyéb területbontásokban), a támogatásban részesülő ügyfél személyes adatai (neme, kora korcsoportonként), a támogatott terület nagysága a támogatás típusa és célprogram szerinti bontásban, a támogatott földterület összes nagysága,

21 a támogatott ügyfél jogi státusza (jogi személy, állami, nonprofit szervezet, természetes személy), a támogatásban részesülő vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba, a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, jóváhagyott, kifizetett támogatási összeg). Az MVH az ügyfél részére az elektronikus szolgáltatás használatához a szakmai segítséget, illetve a technikai feltételeket a NÉBIH és a Magyar Agrárkamara megállapodása alapján is biztosíthatja térítésmentes szolgáltatásként, a falugazdász hálózat, illetve a Magyar Agrárkamara által működtetett ügyfélszolgálati hálózat útján. A monitoring adatszolgáltatás teljesítéséhez készített útmutató az MVH honlapján megtalálható. Amennyiben az elektronikus adatszolgáltatás teljesítése a gazdálkodó számára technikai nehézségbe ütközik, ezen kötelezettségének meghatalmazott útján is eleget tehet. Ebben az esetben a képviselőt az eljárásra az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell meghatalmazni. A monitoring adatszolgáltatást évente február 13. és március 12. között kell teljesíteni AKG hatásindikátor monitoring A fenti monitoring adatszolgáltatáson túl az AKG célprogram előírások gazdasági és környezeti hatásainak vizsgálata érdekében az IH hatásindikátor monitorozó rendszert működtet (AKG rendelet 19. ). Erre az AKG támogatás összetettsége miatt, valamint a szakmai közvélemény, a Bizottság és a Számvevőszék felé történő visszacsatolás céljából van szükség. Azt, hogy a beavatkozás céljai megvalósultak-e, a szándékolt és nem szándékolt gazdasági, társadalmi, környezeti hatások feltárásával lehet megállapítani. Az ehhez szükséges monitoring rendszerben összegyűjtött adatok alapján elvégezhető a beavatkozás eredményeit és hatásait, valamint az intézkedés helytállóságát, vagy éppen hibáit bemutató értékelés. Az összegyűjtött adatok alapján választ kell tudni adni mind a közösségi szinten meghatározott témakörökre, mind az intézkedés jellegéből fakadó sajátos kérdésekre. A hatásindikátor monitorozó rendszer nem terjed ki az összes AKG támogatottra, a támogatásra jogosultak közül bizonyos szempontok figyelembevételével (pl.: gazdasági méret, földterület természetvédelmi és környezetvédelmi besorolása, stb.) az intézkedés keretében támogatott összterület 10%-ának megfelelő mintasokaság kerül kiválasztásra. A hatásindikátor monitorozó rendszerben résztvevő gazdálkodóknak együtt kell működnie a rendszert működtető szervezettel, részére a kért adatokat meg kell adnia és a területén végzett vizsgálatokban közre kell működnie. Azokat a gazdálkodókat, akik kiválasztásra kerülnek a hatásindikátor monitorozó rendszerbe, többlet költségek nem terhelik. Az IH írásban értesíti a kiválasztásra került támogatásra jogosultakat. A Monitoring rendszer működtetése során az alábbi indikátorok vizsgálata jöhet szóba, amely nem azt jelenti, hogy valamennyi adatot a

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói

Részletesebben

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép.

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép. 2824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A vidékfejlesztési miniszter 13/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet Magyar joganyagok - 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 1. oldal területalapú támo 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.21. - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

17/2012. (II. 29.) VM

17/2012. (II. 29.) VM 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló;

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló; 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására.

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására. FELHÍVÁS egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL 1476 Bp. 100. Pf. 407. Tel.: 374-3603; 374-3604 www.mvh.gov.hu 2 AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

Rezneki Rita. Ökológiai gazdálkodás támogatása. a Vidékfejlesztési Programban

Rezneki Rita. Ökológiai gazdálkodás támogatása. a Vidékfejlesztési Programban Rezneki Rita Ökológiai gazdálkodás támogatása a Vidékfejlesztési Programban Ökológiai gazdálkodás támogatása VP-ben két intézkedésként jelenik meg: 11.1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és 11.2.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Hírlevél 2013. május

Hírlevél 2013. május Hírlevél 2013. május LEADER 2013-pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók 2.o LEADER pályázatok benyújtásának várható menete 4.o 35/2013. (V.22.) VM rendelet rövid ismertetése 6.o Információs fórum idöpontok

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.IV.16.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám MAGYAR KÖZLÖNY 167. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 6., péntek Tartalomjegyzék 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. DECEMBER 1-31. ÚMVP I. tengely 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtani, az egyes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/05. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2016. évi törvény. a Magyar Pszichológus Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 1 Az Országgyűlés 2016. évi törvény a Magyar Pszichológus Kamaráról elismerve a pszichológusok jogát a szakmai önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a pszichológusok közvetlenül és az általuk választott

Részletesebben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre,

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre, 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2013.12.14

Részletesebben

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom; 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2013.07.30 4 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. (2014. március 15-től hatályos szövegállapot) 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A Somogyvár-Kupavár rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 13440 8/2014.

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény részletszabályairól

Az új közbeszerzési törvény részletszabályairól + DR. BARNA ORSOLYA ügyvéd európai uniós és környezetvédelmi szakjogász Az új közbeszerzési törvény részletszabályairól MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU + Hatály kérdése Régi Kbt.

Részletesebben

31/2013. (V. 2.) VM rendelet

31/2013. (V. 2.) VM rendelet 1. oldal, összesen: 24 oldal 31/2013. (V. 2.) VM rendelet az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2016. január 19. napjától hatályos, 2. verziószámú változat) 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében grár-környezetgazdálkodási intézkedésben részvételre jogosult Kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17845 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 41/2015. (VII. 20.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK gazdálkodói kézikönyv 2016 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja következtében 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A változások

Részletesebben

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyszám: NAIH-1881-5/2013/H Ügyintéző: Tárgy: diákok személyes adatainak nyilvánosságra hozatala az interneten HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Magyar joganyagok - 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 1. oldal rendelkezéseinek vé 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. oldal 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának

Részletesebben

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása 15988 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 160. szám A földművelésügyi miniszter 27/2014. (XI. 25.) FM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 21., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXLII. törvény Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016.

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél Tartalom 1. Monitoring adatszolgáltatás márc. 4-ig... 1 2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása... 2 3. Őshonos és veszélyeztetett állatfajták

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 3 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz a gazdálkodási napló?... 15 IV.

Részletesebben