HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz"

Átírás

1 Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása melt, a természetkímélő gazdálkodási módokat alkalmazó családi gazdaságok megerősítése, az állattenyésztési tevékenység ösztönzése és az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása, különös tekintettel védett, őshonos és veszélyeztetett háziállatfajtáink megőrzésére Tartalomjegyzék 1. A haszonbéri pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A haszonbéri jog kezdete és lejárata 3. A haszonbéri pályázati eljárás regisztrációs díja 4. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje 5. A pályázati eljárás, valamint a pályázat hivatalos nyelvének megjelölése 6. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészek hasznosításának részes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rende 7. (2) bekezdése szerinti adatok 7. Az ajánlati kötöttség határideje, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírások 8. A pályázatok nyilvános bontásának helye és időpontja 9. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontok 10. A pályázatok elbírálásának időpontja vagy határideje 11. A pályázat érvényességének feltételei 12. Az elő-haszonbéri jog gyakorlásának módja 13. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető 14. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások 15. Az eredményhirdetés módja, helye és várható időpontja 16. Az eredményről a pályázók értesítésének módja és határideje 17. Szerződéskötésre vonatkozó előírások 18. A szerződést biztosító mellékkötelezettség megjelölése 19. A haszonbéri szerződés közzétételére vonatkozó rendelkezések 20. Hiánypótlás 21. A hasznosításra vonatkozó jogszabályi, valamint egyéb lényeges előírások 22. Egyéb rendelkezések 1

2 Haszonbéri Pályázati Felhívás A pályázat célja A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BfNPI) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészek hasznosításának részes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rende (a továbbiakban: Rende) 43/C. (2) bekezdése alapján, a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 1. (3) bekezdésében megfogalmazott rendeltetésének megfelelően, a 15. (2) (3) bekezdésében foglalt birtokpolitikai irányelvek figyelembevételével, továbbá a természet védelméről szóló évi LIII. törvény célja értelmében, a természetvédelmi közcélok megvalósítása, az élő és ételen természeti értékek megóvása, a tájképi, kultúrtörténeti értékek megőrzése, a természeti vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, értékének fenntartható módon való növelése érdekében, az NFA tv. 18. (1), (1a) és (2) bekezdése, valamint a Rende 43/D. (1) bekezdés alapján nyilvános, egyfordulós haszonbéri pályázatot hirdet. A haszonbéri pályázati eljárás részes feltételeit a haszonbéri pályázati kiírás (a továbbiakban: Pályázati Kiírás) tartalmazza. A BfNPI jelen Pályázati Felhívás kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden pályázónak lehetővé tegye a sikeres pályázatot. Jelen Pályázati Felhívás további célja, hogy az eljárás tárgyát képező földrészek hasznosítása minél több gazdálkodó egyidejű részvételével valósulhasson meg. Erre tekintettel jelen Pályázati Felhívás keretében az NPI a Kormány földbirtok-politikai céljaival összhangban a gazdálkodási terv értékelése során előnyben részesíti a polgári jogi társaság keretében pályázókat, valamint azt a pályázót, amely vállalja, hogy az eljárás tárgyát képező földrészek hasznosítását, természetvédelmi kezelését a haszonbéri jogviszony fennállása alatt - az alhaszonbérbe adás tilalmát nem sértve - együttműködő partnerek által nyújtott teljesítési segéd igénybevételével valósítja meg. Az NPI kifejezetten rögzíti, hogy a jelen eljárás célja: a) az NPI vagyonkezelésében lévő védett természeti terüek természetvédelmi értékeinek, természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelme és megőrzése, b) a legeltetésre alapozott állattartási tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföldigényének biztosítása, c) a családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, d) az állami vagyon hatékony hasznosításának megvalósítása. A Pályázati Felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Pályázati Kiírás rendelkezései az irányadóak és kötelezőek a pályázat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. 1. A BfNPI felhívja a figyelmet arra, hogy a Rende 26. (2) bekezdése alapján az eljárás tárgyát képező földrész(ek) haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként vehet részt: a) az a természetes személy, aki: aa) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatások részes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendeben meghatározott szakképesítéssel, ilve végzettséggel rendelkezik, ab) családi gazdálkodó, ac) nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, 2

3 ad) egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy ae) polgári jogi társaság keretében pályázók. b) olyan jogi személy, ilve jogi személyiség nélküli szervezet. ba) amelynek a pályázat benyújtását megelőző adóévben bevétele több mint 50%-ban a termőföldről szóló évi LV. tv. (a továbbiakban: Tft) 3. k) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származott, bb) amely a pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik, főtevékenysége mezőgazdasági tevékenység és vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évére vonatkozó üzi terv szerinti bevétele, ennek hiányában a számvitelről szóló törvénynek a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint a pályázat benyújtásának napjával, mint fordulónappal kiszámított vállalkozásából származó bevétele több mint 50%-ban a Tft. 3. k) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből fog származni. Az ae) pont szerinti polgári jogi társaság keretében pályázók esetében a gazdálkodók együttesen is tehetnek ajánlatot, ehhez megfelelő jogi keretek között egymás közötti viszonyukat az együttes ajánlat benyújtása előtt rögzíteniük kell. A pályázati feltételek teljesítését minden pályázó tekintetében egyenként bírálja el a BfNPI, és a pályázat elnyerése esetén minden pályázóval külön történik a szerződéskötés. A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a Pályázati Kiírás 3. melléke tartalmazza; Pályázni csak a pályázati azonosítóval ellátott földrészek összességét alkotó birtoktestre lehet, az annak megbontásával tett ajánlat érvénytelen. 2. A haszonbéri jog kezdete és lejárata A birtoktestet alkotó földrészek jelenleg hasznosítottak. A haszonbéri jog kezdete, a birtokba lépés várható időpontja: a földrészekre jelenleg érvényes haszonbéri szerződés lejáratát követő nap, előreláthatólag A haszonbéri szerződés megszűnésének dátuma: a haszonbéri szerződés hatályba lépésétől számított 10. naptári év. 3. A haszonbéri pályázati eljárás regisztrációs díja A regisztráció helyének, módjának, határidejének és összegének meghatározása: 3.1. A regisztráció, ilve a pályázati dokumentáció átvételének helye: A BfNPI székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16. Regisztrálni Keddtől csütörtökig 09,00 15,00 óráig lehet A regisztráció módja: A Pályázati Kiírás ellenértékeként [a Rende 9..(1) bekezdése alapján] regisztrációs díjat kell fizetni. A BfNPI képviseében eljáró személy a Pályázati Kiírást a regisztrációs díjnak csekken, vagy banki átutalással történő megfizetése, csekken történő befizetés esetén az eredeti feladóvevény, banki átutalás esetén pedig eredeti banki igazolás bemutatása, valamint az aláírt titoktartási nyilatkozat ellenében adja át. A Pályázati Kiírás munkanapokon Keddtől csütörtökig 09,00 15,00 óráig vehető át. 3

4 A regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a befizetés jogcímét és a pályázat azonosítószámát (jogcím: regisztrációs díj, pályázati azonosító: BfNPI). Pályázó a regisztrációs díj összegét csekken (készpénzátutalási megbízás), vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlára köteles átutalással megfizetni, az átutalás, ilőleg a csekk (készpénzátutalási megbízás) közleményében a regisztrációs díj szöveget, valamint a pályázati azonosító számot fel kell tüntetni. Csekk (készpénzátutalási megbízás) a BfNPI Csopak, Kossuth utca 16.sz.ai. székhelyén munkanapokon Keddtől csütörtökig 09,00 15,00 óráig vehető át. A regisztrációs díj pályázati azonosító száma: BfNPI 3.3. A regisztrációs díj összege: A jelen eljárás esetében [a Rende 9. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével] a regisztrációs díj összege: Ft, azaz Hatvanezer forint + áfa. Amennyiben a pályázó a BfNPI által közzétett haszonbéri Pályázati Felhívásra regisztrál, úgy abban az esetben az első (bármely pályázati felhívás vonatkozásában történt) regisztráció napjától számított 90 nap időtartamon belül, legfeljebb további három alkalommal kedvezményesen (amely kedvezmény kizárólag az első regisztrációt követően érvényes) Ft + áfa ellenében jogosult a regisztrációra. Minden további esetben (azaz az első regisztrációt követő 90. napon túli, valamint az első regisztrációt követő 4. és azon túli regisztráció esetében) a regisztrációs díj összege Ft + áfa. A polgári jogi társaság keretében pályázatot benyújtó magánszemélyek egyenként, önállóan kötelesek megfizetni a regisztrációs díjat a fentiekben foglaltak szerint. A nyertes pályázó által befizetett regisztrációs díj az ellenszolgáltatásba nem számít bele, és nem fordul át a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé sem A regisztrációs díj rendelkezésre bocsátásának határideje: A pályázaton regisztrálni a pályázat beadási határidejét megelőző 15 naptári napig lehetséges. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a regisztrációra rendelkezésre álló határidő utolsó napja a munkaszüneti napot követő hét első munkanapja. A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja a pályázatát. Abban az esetben, ha a pályázó visszavonja pályázatát, számára a befizetett regisztrációs díj nem jár vissza A regisztrációs díj visszafizetésének szabályai: A BfNPI a regisztrációs díjat a pályázók részére kizárólag a pályázati felhívás visszavonása esetén fizeti vissza, a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül. A regisztráció során a pályázó megadhatja azt a bankszámlaszámot, amelyre a Pályázati Felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj összegének visszafizetését kéri. Bankszámlaszám hiányában a regisztráció során megadott címre (lakóhely, székhely), postai úton történik a visszafizetés. 4

5 4. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje Felhívjuk a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy az alábbiakban részezett dokumentumok a benyújtott pályázat részét kell, hogy képezzék. Az alábbiakban részezett bármely dokumentum hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Pályázati Adatlap (Pályázati Kiírás 3. melléke) Gazdálkodási terv (Pályázati Kiírás 8. számú melléke) Nyilatkozat a pályázaton történő részvétel érvényességi feltételeinek történő megfelelőségéről és az azokat alátámasztó igazolások (Pályázati Kiírás 6. melléke) A pályázó státuszára vonatkozó kiegészítő nyilatkozat (Pályázati Kiírás 7. melléke) A pályázó a BfNPI külön felhívására, a megjelölt határidőig köteles a pályázatában foglaltakat igazolni A pályázat benyújtásának helye: A BfNPI székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca A pályázat benyújtásának módja: A pályázó a pályázatát zárt borítékban, 2 példányban köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a megadott helyen, az adott pályázati azonosítószám feltüntetésével, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani. Felhívjuk a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy a postai úton, vagy elektronikusan benyújtott pályázat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A 2 példányból egy pályázatot minden oldalon eredeti (cég esetén cégszerű, meghatalmazás esetén a meghatalmazott által tett) aláírással ellátva, az eredeti vagy közjegyző, vagy ügyvéd által hitelesített dokumentumokat csatolva köteles benyújtani a pályázó. Az eredeti pályázati példány fedőlapját az Eredeti megjelöléssel szükséges ellátni. A fentiektől való eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A pályázatokat a fentieken túl, folyamatos oldalszámozással és a pályázó oldalankénti aláírásával ellátva, összetűzve vagy összefűzve köteles benyújtani a pályázó. A folyamatos oldalszámozás, valamint az összetűzés, vagy az összefűzés hiánya nem teszi érvénytelenné a pályázatot, de az abból eredő vita esetén a BfNPI a pályázat tartalmáért nem vállal felelősséget. A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni képvisei jogosultságát, ilve annak terjedelmét. A közzétett Pályázati Felhívás alapján megindult eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be A pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja: a Pályázati Felhívást tartalmazó hirdetmény a földrész fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala, ilve a körjegyzőség székhelyén lévő hirdetőtáblájára való kifüggesztést követő naptól számított 45. naptári nap 14 óra 00 perc. 5

6 5. A pályázati eljárás, valamint a pályázat hivatalos nyelvének megjelölése Az eljárás, valamint a pályázat nyelve magyar. Fentiekre való tekintettel a pályázóknak valamennyi iratot, nyilatkozatot, igazolást és okiratot magyar nyelven kell becsatolni. A nem magyar nyelvű iratok, nyilatkozatok, igazolások és egyéb okiratok vonatkozásában, azok hiteles fordítását kell csatolni a pályázathoz. 6. Az eljárás tárgyát képező földrész vonatkozásában a Rende 7..(2) bekezdés szerinti terhek, jogok: 6.1. Az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam tulajdoni - Aszófő 083/33, 095/6 hrsz. ilőségére bejegyzett, ilve feljegyzett jogok és terhek, vezetékjog E.ON továbbá az ingatlan-nyilvántartásba fel nem jegyzett, az - 017/22, 017/23, 017/29, BfNPI által ismert terhek: 036, 070/7, 073/2 hrsz. vezetékjog E.ON - 017/31, 017/65, 034, 036, 048/1, 048/2, 051/1, 057/1, 057/2, 070/6, 073/2 hrsz. Telekom távközlési vezetékjog - 017/65 hrsz vízvezetési szolgalmi jog Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Kft /379, 028, 034, 048/1, 048/2, 051/1, 057/1, 057/2, 058/9, 070/6 hrsz bányaszolgalmi jog, vezetékjog E.ON hrsz Község Önkormányzata vízvezetési szolgalmi jog - 048/4 hrsz Dunántúli Reg. Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat vízvezetési bányaszolgalmi jog - 073/2 hrsz földmérési 6.2. Az ingatlan-nyilvántartásba jogi jellegként feljegyzett tények: jelek használati jog - Földhivatal Az ingatlanok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képező védett természeti terüek, és a Aszófő 083/33, 017/16, 017/22, 017/23, 017/29, 017/31, 017/65, 017/66 hrsz-ú ingatlanok kivételével Natura 2000 terüek 6.3. A földrészet terhelő szolgalmi jog: A ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam tulajdoni - ilőségére feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom: 6.5. A földhasználati nyilvántartásba a Magyar Állam tulajdoni ilőségét érintően bejegyzett földhasználat jogcíme és a földhasználat időtartama, vagy bejegyzés hiányában, a BfNPI által ismert fennálló földhasználat jogcíme és a földhasználat időtartama: 6.6. A földrészet érintően a földhasználó javára megítélt, egy éven túli kötelezettségvállaláson alapuló, európai uniós vagy nemzeti terü alapú támogatás jogcíme és a kötelezettségvállalás időtartama: ig. - 6

7 7. Az ajánlati kötöttség határideje, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírások 7.1. Az ajánlati kötöttség határideje: A Rende 13.(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 90. naptári nap. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A BfNPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz kötve van, kivéve, ha a BfNPI ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, vagy a Pályázati Felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek, ilőleg érvénytelennek nyilvánítja Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása: A BfNPI külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttségének időtartamát meghosszabbítani úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát az eredeti ajánlati kötöttség időtartama alatt megküldi a BfNPI részére. A BfNPI az ajánlati kötöttség meghosszabbítására indokolás megadásával posta, fax, ilve elektronikus levél útján hívja fel az ügyfe. Amennyiben a pályázó a BfNPI felhívásának ellenére nem hosszabbítja meg benyújtott pályázatával kapcsolatosan az ajánlati kötöttség időtartamát a BfNPI által meghatározottak szerint, úgy a pályázó ajánlata érvénytelennek minősül. 8. A pályázatok nyilvános bontásának helye és időpontja 8.1. A pályázatok bontásának helye: a BfNPI 8229 Csopak, Kossuth utca 16. szám alatti székhelye A pályázatok bontásának kezdő időpontja: A pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő 6 munkanapon belül. A pályázók, vagy meghatalmazottaik a pályázatok nyilvános bontásának helyéről és idejéről a BfNPI honlapján, továbbá a megbízott ügyvédnél (Dr. Fazekas Róbert Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. II/2A., Tel: ; ), ilőleg a BfNPI székhelyén személyesen vagy telefonon (06/87/ ) tájékozódhatnak. A Rende 15. -a szerint a határidőben beérkezett zárt borítékokat a BfNPI képviselői bontják fel. A pályázatok felbontásánál a pályázók, ilve a meghatalmazottaik, az NFA által kijelölt ügyvéd, a közjegyző és a BfNPI képviselői lehetnek jelen. 9. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontok A pályázatokat a Pályázati Kiírás 5. számú mellékét képező értékelési szempontrendszer alkalmazásával kell elbírálni. 7

8 Figyelemfelhívás! Tekintettel arra, hogy a jelen pályáztatási eljárás tárgyát több földrész képezi, és azok együttes terünagysága a 100 hektárt eléri, ezért a BfNPI felhívja a pályázók figyelmét, hogy a Rende 26/A. -ában meghatározottak szerint a pályázatok elbírálásának eredményeként az összességében legkedvezőbb ajánlatokat kínáló, megalapozott és érvényes pályázat melt 100 hektártól 150 hektárig terjedő térmértékű birtoktest esetén a legjobb pályázat melt egy olyan további pályázat is nyertessé nyilvánítható, amely a legjobb pályázathoz képest legfeljebb 10%-kal alacsonyabb pontszámot ér el. 10. A pályázatok elbírálásának időpontja vagy határideje A BfNPI a pályázatok értékelését a pályázatok bontását követően haladéktalanul megkezdi. A pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtási határidejétől számított 42 naptári nap. 11. A pályázat érvényességének feltételei A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó által: a) vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket; b) az ajánlott ellenszolgáltatást A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: a) a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglalt feltételeket elfogadja; b) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel; d) nincs az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; e) hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi három évnél nem régebben lezárult eljárásból; f) a birtokba lépés időpontjában nem esik a Tft. 22. (1), (2) bekezdései és 23. -ban foglalt, a haszonbérelhető terüek nagyságára vonatkozó korlátozás alá, továbbá 1200 hektárnál nagyobb terüet sem a Magyar Államtól, sem mástól nem bérel és/vagy nem tulajdonol; a pályázó által különböző jogcímeken használt (saját tulajdon, haszonbér, szívességi földhasználat stb.) földrészek összeszámításánál figyelembe kell venni a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény 34. (1) bekezdése szerinti egyenes ági rokonok, valamint különböző gazdasági érdekeltségek földhasználatát, földtulajdonát is; g) a haszonbéri díj meghatározott éves mértékét, valamint a haszonbéri szerződés tervezetben a haszonbéri díjra vonatkozó rendelkezéseket elfogadja; h) a pályázó bejelentett lakóhelye, székhelye azon a településen van, amelynek közigazgatási terüén a haszonbér tárgyát képező termőföld fekszik, ilve bejelentett lakóhelye, székhelye olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbér tárgyát képező termőföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton, vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. 8

9 i) tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy amennyiben a pályázatát a BfNPI nyertessé nyilvánítja, a haszonbéri jogot a pályázati felhívásban közzétett birtoktestnek csak egy részére is elnyerheti. A BfNPI felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a jelen Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a pályázatához csatolnia. A fenti feltételek hiánya szerződéskötést kizáró oknak minősül A Rende 14. -a és 43/D. (7) bekezdése alapján érvénytelen a pályázat, ha: a) nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglaltaknak; b) nem tartalmazza a Rende 11. (4) és (5) bekezdésében foglaltakat; c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte; d) a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult; e) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak; f) a pályázóval szemben a pályáztatási eljárás alatt az NFA tv. 19..(1) bekezdésében meghatározott eljárás indult vagy döntés szüett; g) a pályázóval szemben a Nemzeti Földalapba tartozó földrész hasznosításával kapcsolatos jogsértő magatartása miatt a pályázat meghirdetését megelőző két évben jogerős hatósági elmarasztaló, ilve bírságot kiszabó jogerős döntés szüett; h) a BfNPI-vel szemben 120 napot meghaladó lejárt tartozása van a pályázónak vagy egyenes ági rokonának, házastársának ilve étársának, vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó vagy egyenes ági rokona, házastársa, ilve étársa többségi befolyással rendelkezik; i) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül a pályázóval szemben természetvédelmi bírság került kiszabásra; j) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül a pályázó felelőssége természetvédelmi szabálysértési eljárásban jogerősen megállapításra került; k) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 7 éven belül a pályázónak természetkárosítás bűntette miatti büntetőjogi felelősségét jogerős íté megállapította Az NFA tv. 19..(3) bekezdésének rendelkezései szerint a BfNPI a fentieken túli kizárási okokat is meghatározhat a szerződéskötésre vonatkozóan. Ennek megfelelően érvénytelen a pályázat az alábbi esetben is, ha: a) a pályázó a Pályázati Kiírás pont f) alpontjában meghatározott terüi korlátot a birtokba lépés időpontjában túllépi, b) a pályázó bejelentett lakóhelye, székhelye nem azon a településen van, amelynek közigazgatási terüén a haszonbér tárgyát képező termőföld fekszik, ilve akinek bejelentett lakóhelye, székhelye nem olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbér tárgyát képező termőföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton, vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. c) a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű helyi adó tartozása van. Az BfNPI érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a Rende 12. -ában foglalt titoktartási kötelezettségét megsértette. Ebben az esetben csak az adott pályázat válik érvénytelenné, nem pedig a teljes pályázati eljárás. 9

10 Az érvénytelen vagy érvénytelennek nyilvánított pályázatot benyújtó pályázó a pályázati eljárásban, ilve annak további szakaszában nem vehet részt. Erről az érvénytelenség okának megjelölésével a BfNPI írásban értesíti a pályázót. 12. Az elő-haszonbéri jog gyakorlásának módja Az NFA tv. 18..(1a) bekezdése alapján a Tft. szerinti termőföld vagy tanya haszonbérbe adása során a jogszabály alapján fennálló a jogosultat egyébként megilő előhaszonbéri jog nem gyakorolható. 13. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető Az ajánlattevő kizárólag Ft/AK/év mértékű éves haszonbéri díjra tehet ajánlatot. Az ajánlattevő az itt rögzített díj mértékét, valamint a Pályázati Kiírás mellékét képező haszonbéri szerződés tervezet haszonbéri díjra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja. Jelen haszonbéri pályázat esetében az ellenszolgáltatás díja Ft/év. A BfNPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől eltérő mértékű díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minősül. 14. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások Nyertes pályázó az 1. számú mellékben meghatározott földterü után a haszonbér gyakorlásáért éves díjat köteles fizetni. A haszonbér gyakorlásáért fizetendő éves díj tárgyévre vonatkozik. A haszonbéri díj összegét Haszonbérlő köteles minden év október 31. napjáig megfizetni az BfNPI által kiadott számla ellenében. A további években a BfNPI felülvizsgálja a haszonbéri díj mértékét és azt a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs ráta mértékével egyoldalúan megemeli. A megemelt haszonbéri díj mértékét legkésőbb a számla kiküldésével egyidejűleg írásban közli Haszonbérlővel. A BfNPI fenntartja azon jogát, hogy kétévente felülvizsgálja a szerződésben meghatározott haszonbéri díjat és a felülvizsgálat eredményeként, valamint a piaci érték figyelembevételével a haszonbéri díj összegének megváltozása miatt a szerződés módosítását kezdeményezheti. Ha a szerződés fennállása alatt a díj felülvizsgált összegében a felek az újólag megállapított haszonbéri díj haszonbérlő általi értesítésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem tudnak megállapodni az BfNPI a haszonbéri szerződést a gazdasági év végére felmondhatja. 15. Az eredményhirdetés módja, helye és várható időpontja A BfNPI a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval, ilve a Rende 22. -a szerint gondoskodik az eljárás eredményének a kihirdetésével kapcsolatos egyéb teendőkről. 10

11 16. Az eredményről a pályázók értesítésének módja és határideje Az Igazgatóság a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Az eredmény közlése tartalmazza a nyertes pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), az általa ajánlott és a BfNPI által elfogadott ellenszolgáltatást, és a megkötendő szerződést biztosító mellékkötelezettségek megjelölését. A BfNPI az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a honlapján ( közzéteszi a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot, oly módon, hogy a közzétett nyertes pályázatban megismerhetetlenné tesz a törvény által védett titkot, a hivatás gyakorlásához kötött titkot, és a személyes adatokat, ide nem értve a személyes adatokat. 17. A szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételek, kötelezettségek és jogok meghatározása Az NFA tv. 26..(3) bekezdésben foglaltak szerint az BfNPI a pályázat nyertesével legkésőbb december 13. napjáig haszonbéri szerződést köt. A haszonbéri szerződést az NFA által kijelölt ügyvéd készíti el. A haszonbérlő [Tft. 25/B. (2) bekezdés szerinti] kötelezettsége, hogy a földhasználat tényét az ilékes körzeti földhivatalnál bejelentse. A Rende 23.. (1) bekezdése szerint a pályázat eredményeként megkötendő szerződéssel kapcsolatos költségek a BfNPI-vel szerződő fe terhelik. A nyertes pályázó által befizetett regisztrációs díjat a BfNPI nem fizeti vissza és nem számítja be a haszonbéri szerződés ellenértékébe. A haszonbéri szerződés a Pályázati Felhívás, a Pályázati Kiírás, ilve a nyertes pályázatnak megfelelő tartalommal kerül aláírásra. A szerződő felek a birtokba adás időpontjáról a megkötendő haszonbéri szerződésben rendelkeznek. A Rende 23. (2) bekezdése szerint a BfNPI jogosult a következő legjobb pályázatot benyújtó pályázóval szerződést kötni, ha a) ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsult; b) a haszonbéri szerződés megkötése után a szerződő fél nem teljesítése miatt a BfNPI a szerződéstől elállt; c) a haszonbéri szerződés a megkötésétől számított hat hónapon belül a felek közös akaratából, vagy az egyik fél által gyakorolt felmondási jog gyakorlása következtében megszűnt; 18. A szerződést biztosító mellékkötelezettség megjelölése Késedelmi kamat: késedelmes teljesítés esetén a hátralékos összeg után a nyertes pályázó, amennyiben természetes személy, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301. (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot, amennyiben pedig gazdálkodó szervezet, úgy a Ptk. 301/A. (1) és (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles a BfNPI-nek megfizetni. 11

12 19. A haszonbéri szerződés közzétételére vonatkozó rendelkezések A BfNPI a Szervezetén belül alkalmazott közzétételi rendszere útján, a Rende 22. -a alapján biztosítja, hogy nyilvánosságra legyenek hozva a tervezett szerződésnek az NFA tv. 30..(1) bekezdésében meghatározott közérdekből nyilvános adatai. A földrészet érintő szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatnak minősül: a) a személyes adatok közül a BfNPI-vel szerződő fél neve, a székhelye vagy lakcíme, az eljáró jogi képviselő neve és székhelye; b) a földrész fekvése szerinti település, és a földrész helyrajzi száma; c) az ellenszolgáltatás összege; d) az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje, ütemezése; e) a szerződést biztosító mellékkötelezettség megjelölése, és típusától függően annak pénzösszege; f) a haszonbéri szerződés időtartama. Hiánypótlásra nincs lehetőség! 20. Hiánypótlás 21. A hasznosításra vonatkozó jogszabályi, valamint egyéb lényeges előírások A Pályázati Kiírás mellékét képező szerződéstervezet 2.3. pontjában meghatározottak szerint. 22. Egyéb rendelkezések A BfNPI felhívja a figyelmet, hogy a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat érvényességétől, ilve eredményességétől függetlenül a pályázót terhelik. A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja a pályázatát. Amennyiben a pályázó pályázatát visszavonja, úgy abban az esetben a pályázó újabb pályázatot nem nyújthat be. - A BfNPI fenntartja azon jogát, hogy a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt indokolás nélkül visszavonja. - A pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumától számított öt munkanapon belül az NFA - az NFA-val szerződést kötő pályázó kivételével - valamennyi pályázó részére postai úton visszaküldi az általuk benyújtott pályázati dokumentációt. A BfNPI megtévesztése vagy a pályázóra vonatkozó valótlan, hamis adatok szolgáltatása a haszonbéri szerződés azonnal felmondásával jár. A pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítésének a haszonbérlőnek felróható okból történő elmaradása azonnali szerződés felmondási ok. A haszonbérelt termőföldeket tilos alhaszonbérbe adni, vagy más használatába tovább adni. Jelen pályázati eljárás során a haszonbéri Pályázati Felhívás és Kiírás együttesen kezelendő. A haszonbéri pályázattal kapcsolatos további információ a megbízott ügyvédnél (Dr. Fazekas Róbert Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. II/2A., 12

13 Tel: ; ), ilőleg a BfNPI-nél telefonon (06/87/ ) kérhető. Mellékek: 1. mellék: A haszonbéri pályázati eljárás keretében meghirdetett birtoktest adatai (mintát az utasítás nem tartalmaz) 2. mellék: Áttekintő térkép (mintát az utasítás nem tartalmaz) 3. mellék: Pályázati adatlap 4. mellék: A megkötésre kerülő haszonbéri szerződés tervezete (ld. Szabályzat 1. függelék) 5. mellék: A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontok 6. mellék: A pályázók kötelező nyilatkozata 7. mellék: A pályázó státuszára vonatkozó kiegészítő nyilatkozat 8. mellék: A gazdálkodási terv formai és tartalmi követelményei 13

14 1.számú mellék Pályázati azonosító: BfNPI Haszonbéri pályázat tárgyát képező földrészek Település Fekvés Hrsz. Tulajdoni hányad Alrész Művelési ág Haszno -sítás Terü ha AK Béri díj Ft/év A K G Natura 2000 Védett Birtokbalépés Év, hó,nap Aszófő Aszófő Aszófő Aszófő Aszófő Aszófő Aszófő 076/3 1/1 - gyep kaszáló 5, ,77 078/1 1/1 - gyep kaszáló 11, ,95 081/12 1/1 - gyep kaszáló 0, ,46 083/33 1/1 - gyep kaszáló 0, ,83 095/6 1/1 a gyep kaszáló 23, ,57 095/6 1/1 b kivett árok kaszáló 0,1151 0,00 095/6 1/1 c gyep kaszáló 0,5316 4, nem x /16 1/1 f gyep legelő 12, , /1 a gyep legelő 12, , /16 1/1 - gyep legelő 0,1471 0,15 017/22 1/1 - gyep legelő 0,0894 0, nem x nem x /23 1/1 - gyep legelő 0,0895 0, nem x /29 1/1 - gyep legelő 0,2223 0, nem x /31 1/1 - gyep legelő 0,8852 1, nem x /65 1/1 - szántó legelő 0,2852 4, nem x /66 1/1 - szántó legelő 1, , nem x /379 1/1 - gyep kaszáló 5, , /1 - gyep kaszáló 3, , rész 1/1 a rész gyep legelő 5, , rész 1/1 b rész szántó legelő 5, , /1 b szántó legelő 2, , /7 1/1 - gyep legelő 1, , /21 rész 1/1 c rész gyep legelő 5, , /1 1/1 - szántó legelő 0,3160 4,17 048/2 1/1 - szántó legelő 0,2998 3,96 048/20 1/1 - gyep legelő 0,4435 0,53 048/25 1/1 - gyep legelő 0,2158 0,

15 048/31 1/1 - gyep legelő 0,6266 0,75 048/33 1/1 - gyep legelő 0,1719 0,21 048/34 1/1 - gyep legelő 0,1708 0,20 048/35 1/1 - gyep legelő 0,1230 0,15 048/4 1/1 - szántó legelő 0,2874 3,79 048/5 1/1 - gyep legelő 0,2721 0,27 049/5 1/1 c gyep legelő 4,5665 5,48 051/1 1/1 - gyep legelő 3,9771 4,77 057/1 1/1 a gyep legelő 3,9071 4,69 057/1 1/1 c gyep legelő 0,5393 0,65 057/1 1/1 d gyep legelő 1,5862 1,90 057/2 1/1 a gyep legelő 11, ,91 058/9 1/1 - szántó legelő 3, ,96 070/6 1/1 a szántó legelő 1, ,53 070/6 1/1 b gyep legelő 0,6959 0,70 070/7 1/1 - szántó legelő 0,1708 1,73 073/2 1/1 c szántó legelő 1, , Éves haszonbéri díj összege: 1336,52 AK X Ft/AK/év = Ft/év + 0,1151 ha kivett X 10 eft/ha/év = Ft/év, azaz mindösszesen Ft Haszonbérbe adandó terü mindösszesen: 137,0883 ha Haszonbérbe adandó AK mindösszesen: Éves haszonbéri díj mindösszesen: 1336,52 AK Ft. AKG: az X-el jelölt földrész agrár-környezetgazdálkodási célprogrammal érintett NATURA 2000: az X-el jelölt terüek a NATURA 2000 hálózat részét képezik Védett: az X-el jelölt földrész védett természeti terünek minősül Birtokba lépés: a birtoktestben található földrészek vonatkozásában a birtokba lépés várható időpontja 15

16 Birtoktest Pályázati felhívás BfNPI 2. számú melléke 16

17 17

18 KEZELÉSI ELŐÍRÁSOK [külön térképen is jelölve] I. Általános kezelési előírások 1. A gyepterüeken végezhető tevékenységekre vonatkozó általános használati korlátozások, tilalmak: a) gyepfeltörés, melioráció, műtrágya kijuttatása, vegyszerhasználat kivéve az inváziós növényfajok ellen szükségessé váló, indokolt mértékű, szakszerű védekezést tilos, b) felülvetés, öntözés, felszíni vizek elvezetése kivéve amennyiben a belvíz közvetlenül lakóépüet vagy gazdasági épüet veszélyeztet tilos, c) gyep égetése kivéve a természetvédelmi érdekből történő égetést tilos, d) a terühasználó köteles a terüre kikerülő hulladékot saját költségén eltávolítani, e) a mechanikai jellegű ápolási munkák (pl. tisztító kaszálás, hengerezés) térbeli és időbeni korlátozások alá esnek az érintett terü természeti értékei függvényében, a gyepfelszín maradandó károsítása tilos, f) a terühatárok megjelölése csak természetes anyagokból készült jelölő eszköz alkalmazásával történhet. II. Speciális kezelési előírások [A Nemzeti Földalapba tartozó földrészek hasznosításának részes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rende 39. (7) bekezdése szerinti, a természeti állapot megőrzését vagy javítását szolgáló előírásokat tartalmazó jegyzék] II/1. Aszófő 076/3, 078/1, 081/12 hrsz-ú ingatlanok (gyep/kaszáló és Natura 2000-es terü) 100. A gyepterüet legeltetéssel, ilve kaszálással kell hasznosítani A gyepterüen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető A gyepterü túllegeltetése tilos A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos A terü legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterüeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni A belvíz gyepterüről történő elvezetése és a gyepterü öntözése tilos Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos A Natura 2000 gyepterüeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti terünek minősülő Natura 2000 gyepterü esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges a nád irtásához A Natura 2000 gyepterüeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti terünek minősülő Natura 2000 gyepterü esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges A kaszálást a kaszálandó terü középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterüre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terü szerinti nemzeti park 18

19 igazgatóságnak. Amennyiben az inváziósés termőhely-idegen növényfajok elleni védekezés során a földhasználó nem tudja betartani az előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a BfNPI-nek Gyepterüen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos Felülvetés nem megengedett Kaszálás július 15. után lehetséges. II/2. Aszófő 083/33 hrsz-ú ingatlanok (gyep/kaszáló) 100. A gyepterüet legeltetéssel, ilve kaszálással kell hasznosítani A gyepterüen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető A gyepterü túllegeltetése tilos A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos A kaszálást a kaszálandó terü középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterüre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. II/3. 017/16, 017/22, 017/23, 017/29, 017/31, 017/65, 017/66 hrsz-ú ingatlanok (gyep/legelő) 100. A gyepterüet legeltetéssel, ilve kaszálással kell hasznosítani A gyepterüen csak juh legeltethető A gyepterü túllegeltetése tilos A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos A kaszálást a kaszálandó terü középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterüre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. II/4. Aszófő 095/6 a-c), 024/379, 028, hrsz-ú ingatlanok (gyep/kaszáló és Natura 2000 terüek) 100. A gyepterüet legeltetéssel, ilve kaszálással kell hasznosítani A gyepterüen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető A gyepterü túllegeltetése tilos A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos A terü legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterüeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni A belvíz gyepterüről történő elvezetése és a gyepterü öntözése tilos Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos A Natura 2000 gyepterüeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti terünek minősülő Natura 2000 gyepterü esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges a nád irtásához A Natura 2000 gyepterüeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti terünek minősülő Natura 2000 gyepterü esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a 19

20 fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges A kaszálást a kaszálandó terü középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterüre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terü szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben az inváziósés termőhely-idegen növényfajok elleni védekezés során a földhasználó nem tudja betartani az előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a BfNPI-nek Gyepterüen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos Felülvetés nem megengedett. II/ /16 f), 0129 a), 034 a-b), 036 b), 039/7, 048/1, 048/2, 048/20, 048/25, 048/31, 048/33, 048/34, 048/35, 048/4, 048/5, 049/5 c), 051/1, 057/1 a-d), 057/2 a), 058/9, 070/6 a-b), 070/7, 073/2 c) hrsz-ú ingatlanok (gyep/legelő és Natura 2000 terüek 100. A gyepterüet legeltetéssel, ilve kaszálással kell hasznosítani A gyepterüen csak juh legeltethető A gyepterü túllegeltetése tilos A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos A terü legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterüeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni A belvíz gyepterüről történő elvezetése és a gyepterü öntözése tilos Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos A Natura 2000 gyepterüeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti terünek minősülő Natura 2000 gyepterü esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges a nád irtásához A Natura 2000 gyepterüeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti terünek minősülő Natura 2000 gyepterü esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges A kaszálást a kaszálandó terü középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterüre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terü szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben az inváziósés termőhely-idegen növényfajok elleni védekezés 20

21 során a földhasználó nem tudja betartani az előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a BfNPI-nek Gyepterüen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos Felülvetés nem megengedett. II/6. 041/21 c) hrsz-ú ingatlan (legelő és Natura 2000-es terü) 100. A gyepterüet legeltetéssel, ilve kaszálással kell hasznosítani A gyepterüen csak juh legeltethető A gyepterü túllegeltetése tilos A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos A terü legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterüeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni A belvíz gyepterüről történő elvezetése és a gyepterü öntözése tilos Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos A Natura 2000 gyepterüeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti terünek minősülő Natura 2000 gyepterü esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges a nád irtásához A Natura 2000 gyepterüeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti terünek minősülő Natura 2000 gyepterü esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges A kaszálást a kaszálandó terü középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterüre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terü szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben az inváziósés termőhely-idegen növényfajok elleni védekezés során a földhasználó nem tudja betartani az előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a BfNPI-nek Gyepterüen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos Felülvetés nem megengedett Kaszálás július 15. után lehetséges. A 034 b), 036 b), 048/1, 048/2, 048/4, 048/5 és a 051/1 hrsz-ú terüeken az ürgepopuláció védelme miatt kaszálni kizárólag június 15.-e előtt szabad! 21

22 A kezelési előírások térképi megjelentetése: 22

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015.04.27 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2016.05.17 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mailknp@knp.hu Pályázati felhívás Az önkormányzati

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Haszonbérleti pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás Haszonbérleti pályázati felhívás A pályázat célja: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a védett területek természetvédelmi értékeinek, természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelme és megőrzése

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. Pályázati felhívás

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. Pályázati felhívás KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG I 1 6000 Kecskemet, - Liszt. Ferenc utca 19. III liii I II I I levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. tel.: 76482-611, fax: 76481-074, e-mail: mailknp~knp.hu 4~N~ Pályázati

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (8624 Balatonszárszó,

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Sótonyi Péter Tamás dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. tesz közzé

Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST. tesz közzé 1 Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé Pályázati azonosító: KPH-JO-2590/2016 a dunaszentbenedeki 0106 hrsz. alatti Vízimadárpark és Szabadidőközpont ingatlan bérbeadására,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2011 Budakalász, Szentendrei út. 9. Telefon: +36 (26) 340-468 ; Fax:+36 (26) 540-498 www.koskarolymh.hu,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Tartalomjegyzék 1. A Kiíró megnevezése, székhelye 3 2. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye... 3 3.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására Bánk Községi Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 342-806 Iktatószám: 40-2/2016. Közzététel napja: 2016.01.11. Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására A pályázat

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ

FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDET A GAZDÁKNAK! FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ Csongrád megyében 604 darab 3 hektár feletti földrészlet nyilvános árverezésére kerül sor AZ ÁRVERÉSEK

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I.2-289/2007. Tárgy: Kálvin u. 8-12. fsz. 51. szám alatti üzlet Üi.:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - pályázat kiírására ingatlanhasznosítás

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan 624/1000 tulajdoni hányadának kikiáltási ára: 8.531.000 Ft. Pályázati feltételek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan 624/1000 tulajdoni hányadának kikiáltási ára: 8.531.000 Ft. Pályázati feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35/2004. (IX.30.) rendelete alapján, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának adatai: Név: Tápiószőlős Község

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Vörösmarty utca 14/b. 3174/2/A/1

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából.

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázati Felhívás Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Váci u. 36. szám alatti, 23996/0/A/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben