Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására"

Átírás

1 Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

2 Tartalomjegyzék 1. A Kiíró megnevezése, székhelye 3 2. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye A pályázat jellege A pályázat célja A vagyonhasznosítás tárgya Az ellenszolgáltatás A pályázat kötelező tartalmi elemei Alkalmassági feltételek A Pályázó ingatlanokkal kapcsolatos feladatai A pályázaton való részvétel feltételei A pályázat értékelési szempontjai Ajánlati biztosíték Az ajánlati kötöttség A pályázati ajánlatok beadásának helye, módja és ideje A pályázati ajánlatok bontásának ideje és helye A pályázat elbírálása A pályázattal kapcsolatos további információk A pályázat részletes dokumentációja megvásárolható A pályázat nyelve A Kiíró jogfenntartása Egyéb feltételek Fogalmak A pályázati felhívás és dokumentáció részei (mellékletek)

3 1. A Kiíró megnevezése, székhelye Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon:, Fax.: 72/ , 72/ Kapcsolattartó: Heidecker Pálné, 3. A pályázat jellege A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50/2010.(IV.29.) Kgy. határozat 1. pontja szerinti nyílt pályázat. A pályázati eljárás az írásos ajánlatok benyújtásából áll. A pályázat jellegét tekintve tárgyalásos eljárásnak minősül. A tárgyalások számát a Kiíró határozza meg a pályázatok elbírálásához szükséges mértékben. 4. A pályázat célja A pályázat célja, a Kiíró által a DDOP /A-2f szám alatt megnyert Baranyai élménykörút elnevezésű projekt 5 projekteleméből 2 projektelem, az Orfűi Aquapark, valamint az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ (továbbiakban: Aquapark) hasznosítása, a Kiíró tulajdonjogának teljes körű fenntartása mellett, 5+5 éves határozott időtartamra. A nyertes Pályázó feladata a létesítmények üzemeltetéséhez, hasznosításához szükséges jogi és finanszírozási konstrukció biztosítása a jelen pályázati felhívásban és annak dokumentációjában meghatározott kötelező tartalmi elemek alapján. 5. A vagyonhasznosítás tárgya A Kiíró 100%-os tulajdonában álló és a jelen pályázat 5. számú mellékletében részletesen meghatározott Aquapark hasznosítása, valamint az Aquaparkra vonatkozó - és a jelen pályázat 7. számú mellékletében részletesen megjelölt - eszközök beszerzése és üzemeltetése alkotja a jelen vagyonhasznosítási pályázat tárgyát. 6. Az ellenszolgáltatás A vagyonhasznosítási jog ellenértékeként fizetendő bérleti díjat Kiíró havi ,- Ft + ÁFA összegben határozza meg. Érvénytelen az az ajánlat, melyben a Pályázó nem vállalja a fenti pontban meghatározott bérleti díj megfizetését. 7. A pályázat kötelező tartalmi elemei A Kiíró a befektetői ráfordítások, a megtérülés, valamint a hasznosítás tekintetében részletes, számításokkal igazolt, szakértői módszerekkel vizsgálható és alátámasztható ajánlatot vár a Pályázótól. A pályázatnak az alábbi kötelező tartalmi elemeket magában kell foglalnia: 3

4 a. Részletes Üzleti Terv a pályázat szerinti hasznosítási időtartam minden évére, mely a működőképesség megtartását, valamint az Aquapark üzemeltetési költségeit biztosítja. b. Részletes, a vagyonhasznosítás tárgyát képező létesítmények promotálását célzó, Marketing Koncepció kidolgozása, valamint olyan vállalkozási tevékenység bemutatása, amely nem akadályozza a strandfürdő funkciójának, valamint a vízjogi engedélyben foglaltak megtartását, ugyanakkor az üzemeltető részére a strandüzemeltetési főtevékenység mellett bevételt biztosít (reklámszerződések, szponzorok reklámozása, rendezvények tartása. stb.). A pályázatnak illeszkednie kell Orfű fejlesztési koncepciójához, a működés nem eredményezheti a lakókörnyezet aránytalan háborítását. 8. Alkalmassági feltételek 8.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei: A Kiíró alkalmatlannak minősíti a Pályázót, ha alvállalkozójával együttesen nem rendelkezik: / a pályázat kiírását megelőző 36 hónapban legalább 1 db., 1 szezonon (május 1.- szeptember 30.) keresztül folyamatosan, saját jogon vagy alvállalkozóként végzett, szerződésszerűen teljesített strandüzemeltetési tárgyú szolgáltatási referenciával; / a strandüzemeltetés megkezdésekor munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban az erre a tevékenységre előírt a hatályos jogszabályokban és a jelen pályázat 6. számú mellékletében meghatározott létszámú és képzettségű szakemberrel Igazolási mód: A Pályázónak és alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell: / a pályázat kiírását megelőző 36 hónap strandüzemeltetési tárgyú szolgáltatásait ismertető referenciaigazolás eredeti vagy hiteles másolati példányát, vagy -nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell: a) a teljesítés idejét, b) a szerződést kötő másik fél megnevezését, c) a szolgáltatás tárgyát, d) az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését, e) az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelést igazoló egyéb információ(ka)t; / nyilatkozatát a pontban foglaltak vállalásáról. 9. A Pályázó ingatlanokkal kapcsolatos feladatai A pályázattal érintett ingatlanok az alábbiak: Orfű belterület 797/1 hrsz strandfürdő m 2, teljes egészében. Orfű belterület 777/1 hrsz. táborhely m 2, a 4.sz. mellékletben található vázrajz szerint mértékben. A nyertes Pályázó köteles a fentiekben megjelölt ingatlanokat szerződésszerűen és rendeltetésszerűen használni, az ingatlanok egészének, valamint az azon található felépítmények karbantartását, állagmegóvását folyamatosan ellátni. Bárminemű fejlesztés, beruházás, átalakítási munka csak a Kiíróval kötendő megállapodás, illetve előzetes írásbeli 4

5 jóváhagyás után kezdhető, illetve végezhető el. A nyertes Pályázó felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat eredménye. A nyertes Pályázó köteles továbbá a létesítmények műszaki berendezéseit szakszerűen működtetni, azokat karbantartani, állagmegóvásukat biztosítani, a technológiai előírásoknak megfelelően üzemeltetni, a közegészségügyi és más szakhatóságok előírásait betartani. Az ingatlanokban bekövetkezett bármilyen károsodás a vis maior esetek kivételével a nyertes Pályázó felelősségi körébe tartozik. 10. A pályázaton való részvétel feltételei Az eljárás résztvevője lehet: Az eljárásban magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint mindezek konzorciuma vehet részt. Az eljárásban nem vehet részt az, akinek köztartozása vagy a Kiíróval szemben bárminemű lejárt tartozása van, illetve a k i a Kiíróval perben áll. Ha a Kiírónak tudomására jut, hogy a Pályázó jogosulatlanul tett ajánlatot, a Pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti és az esetleg már megkötött szerződés semmis A Pályázó a jelen pályázati felhívásban előírt egyéb kötelezettségek mellett: 1) szándéknyilatkozatot tesz a program megvalósítására vonatkozóan, 2) megvásárolja a pályázati dokumentációt, és az erről szóló igazolást, illetve másolatát csatolja, 3) benyújtja a pályázó 30 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság által kiadott hiteles cégkivonatát, 4) csatolja a legutolsó egységes szerkezetű társasági szerződést/alapító okiratot eredetiben, vagy hitelesített másolatban, 5) csatolja az aláírásra jogosult eredeti aláírási címpéldányát, 6) nyilatkozik arról, hogy jelen Kiírásban leírt feltételekről, és a pályázat által érintett ingatlanokra vonatkozó jogi információkról tudomással bír, 7) konzorcium esetében csatolja a konzorciumi szerződés eredeti példányát, 8) konzorcium esetében csatolja a tagok eredeti, teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy felelősségük a Kiíróval szemben egyetemleges, 9) ismerteti a cég felépítését: ismerteti a tulajdonos(ok) adatait (holdingtársaság esetén a tulajdonlási szerkezetet), ismerteti a felelős vezető tisztségviselők adatait (igazgatóság, FB, ügyvezetés), 10) nyilatkozik arról, hogy: végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, és nincs tudomása arról, hogy ellene ilyet indítottak, a Kiíróval szemben tartozása nincs, 11) nyilatkozik arról hogy, Magyarországon tulajdonszerzésre, működésre jogosult, 12) nyilatkozatban megjelöli azt a postai címet, ahova a pályázat eredményéről szóló értesítést, illetve a pályázatot egyéb módon érintő dokumentumokat kéri küldeni, 5

6 13) nyilatkozik arról, hogy az ajánlati kötöttséget elfogadja, illetőleg megsértésének következményét tudomásul veszi, 14) nyilatkozik arról, hogy a jelen pályázati dokumentáció feltételét elfogadja, 15) nyilatkozatot tesz a környezeti károkra vonatkozó felelősségvállalásról, 16) igazolja, - a Kbt a szerint - hogy adó vagy adó módjára behajtható köztartozása nincs Az ajánlat elkészítésekor minden Pályázó az Ajánlati Dokumentációban rendelkezésre bocsátott információkra, adatokra támaszkodhat, valamint minden résztvevőnek a Kiíró lehetőséget biztosít az ingatlanok megtekintésére is Titoktartási nyilatkozat: A Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen pályázat hatályának tartama alatt és azt követően bizalmasan, üzleti titokként kötelesek kezelni a pályázat kapcsán tudomásukra jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adhatják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül kizárólag a nyertes Pályázóval megkötött szerződés teljesítésére használhatók fel. 11. A pályázat értékelési szempontjai A Kiíró az ajánlatok bírálati szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlatot határozza meg Bírálati részszempontok: a) A részletes Üzleti Terv megalapozottsága, és ezen belül különösen az üzemeltetési módszertan kidolgozottsága és az üzemeltetési bevételek és költségek gazdasági racionalitása (60%) b) Marketing Koncepció színvonala, összetettsége (30%) c) További kötelezettségvállalások (10%) 12. Ajánlati biztosíték Az ajánlati biztosíték összege ,- Ft, amelyet a Kiírónak az Országos Takarékpénztár Bank Nyrt-nél vezetett, sz. költségvetési elszámolási számlájára kell megfizetni úgy, hogy az a számlán legkésőbb a pályázat beadási határidejéig megjelenjen. A befizetésre vonatkozó bizonylat másolati példányát, banki átutalás útján történő befizetés esetén a bank teljesítési igazolását, vagy az átutalás teljesítését igazoló bankszámla kivonatot a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes Pályázó esetében az ajánlati biztosíték a fizetendő bérleti díjba teljes egészében beszámításra kerül. Sikertelen Pályázók részére a pályázati biztosíték a pályázat elbírálását (a pályázat nyertesét meghatározó Közgyűlési döntést) követő 15 munkanapon belül a Nyilatkozat -ban megadott számlaszámra visszafizetésre kerül. A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 6

7 13. Az ajánlati kötöttség A Pályázó 60 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi határidő lejáratának napjával kezdődik. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a befizetett biztosítékot elveszti (bánatpénz). A nyertes visszalépése esetén a Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést. 14. A pályázati ajánlatok beadásának helye, módja és ideje A pályázat beadható: május 25-én 9-12 óráig A beadás helye: 7621 Pécs, Baranya Megyei Önkormányzat, Széchenyi tér 9. III. em szoba A beadás módja: személyesen (nem postai úton), lezárt, sértetlen borítékban. A borítékra kizárólag az alábbi szöveget lehet ráírni: Baranya Megyei Önkormányzat Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ hasznosítási pályázat A Kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. A Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít Pályázó ajánlatát 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) tartozik elkészíteni, feltüntetve minden példányon az Eredeti ajánlat és Másolati ajánlat megjelölést. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány érvényes. Az ajánlatot magyar nyelven kell megtenni Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött Jelentkezési lapot, a második oldalon a kitöltött Ajánlati összesítő kerüljön elhelyezésre. Az Ajánlati összesítőt mindenképpen ki kell tölteni Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát összefűzve, az oldalak összegének dokumentálásával folyamatos számozással kell ellátni. Az ajánlatban betoldások, kiegészítések, törlések, átírások, illetve az eredeti szöveget bármilyen módon és mértékben érintő változások nem lehetnek. Ezen feltételek bármelyikének nem teljesülése a pályázat érvénytelenségét eredményezi! 14.5.Amennyiben a Pályázó a pályázati eljárás bármelyik szakaszában megbízott útján jár el, az érvényes meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az ajánlathoz Kiíró az ajánlat átvételéről elismervényt állít ki. 15. A pályázati ajánlatok bontásának ideje és helye Az ajánlatok felbontását a Kiíró által felkért 3 tagú Bontási Bizottság végzi. Az ajánlatok felbontásán a Bizottság tagjain kívül a Pályázók, illetve az általuk írásban meghatalmazott személyek lehetnek jelen. A pályázatok bontási ideje: a beadás véghatáridejével megegyező időpontban, a határidő lejártát követően azonnal. A bontás helyszíne: 7621 Pécs, Baranya Megyei Önkormányzat, Széchenyi tér 9. III. em szoba. A Pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A felbontáson jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. A pályázatok felbontásakor ismertetik a Pályázók nevét, székhelyét (lakóhelyét), az Ajánlati összesítő -n feltüntetett adatokat. A Pályázó a fenti adatok ismertetését nem tagadhatja meg. A Bontási Bizottság az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít. 7

8 16. A pályázat elbírálása 16.1.A pályázati eljárást lezáró döntést Kiíró nevében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 30-ig hozza meg A pályázók a Közgyűlés ülésére meghívót kapnak. A zárt ülésen meghozott határozat nyilvános ismertetése minősül a pályázati eljárás eredményhirdetésének Az eredményhirdetés helyszíne: Baranya Megyei Önkormányzat Díszterme, Pécs Papnövelde u Kiíró akkor is jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani, ha érvényes ajánlatok kerültek benyújtásra. 17. A pályázattal kapcsolatos további információk A pályázattal kapcsolatos további - kizárólag technikai jellegű - információk a pályázat lebonyolítójától nyerhetőek. 18. A pályázat részletes dokumentációja megvásárolható A pályázati dokumentáció átvehető, telefonon történt előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben hétfő-csütörtök 7,30 órától óráig, péntek 7,30 órától 13,30 óráig, a pályázati eljárás lebonyolítójától (7621 Pécs, Baranya Megyei Önkormányzat, Széchenyi tér 9. III. em szoba) a cégszerűen aláírt Titoktartási nyilatkozat (Függelék) átadása, és a vételár megfizetésének igazolása után. A pályázati dokumentáció ellenértéke: ,- Ft + ÁFA 19. A pályázat nyelve A pályázat nyelve magyar. A pályázatot és mellékleteit is magyar nyelven kell benyújtani. Más nyelvű okirat hiteles magyar fordítását az okirathoz csatolni kell. 20. A Kiíró jogfenntartása A Kiíró jogosult: a) a nyertes Pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni, b) a pályázatot indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítani, c) megvizsgálni a Pályázó alkalmasságát a szerződés teljesítésére és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét ellenőrizheti, d) szükség esetén a Pályázótól az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérni annak előrebocsátásával, hogy a Pályázó ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét, és a pályázati ajánlat érvénytelenségének feltételeit módosítaná, e) a számára kedvezőbb ajánlat elérése érdekében, az általa meghatározott és érvényes ajánlatot benyújtó Pályázóval(kal) az ajánlataik benyújtásának fordított sorrendjében tárgyalást tartani a Pályázóval megkötendő szerződés tartalmi elemeiről. 8

9 21. Egyéb feltételek a) A Kiíró az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, de ezt a tényt az indok megjelölésével a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta előtt köteles megjelentetni. b) A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárás során a pályázatban foglalt feltételeket, illetve szabályokat, vagy azok bármelyikét további információkkal pontosítsa, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles megjelentetni. c) A pályázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró köteles a dokumentáció ellenértéket visszafizetni, ha a pályázó a dokumentációt visszaadja. d) A Pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók. e) A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja. f) A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve az ajánlatok elbírálását követően a nem nyertes Pályázók részére köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. g) A nyertes Pályázó esetében a befizetett biztosíték az általa fizetendő ellenértékbe beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót illeti meg. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték annak a Pályázónak: - aki az ajánlati kötöttség időtartama alatt bármilyen - akár részéről fel nem róható okra hivatkozással visszavonta az ajánlatát, - aki a pályázat nyerteseként a szerződés megkötését neki felróható vagy érdekkörében felmerülő okból megtagadta. h) A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a Pályázót terheli. i) A pályázati felhívás és jelen pályázati kiírás a kiíró számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. 22. Fogalmak Amennyiben a Pályázó nem magánszemély, a pályázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá az ajánlat mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen írja/írják alá hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően. Amennyiben a Pályázó a pályázati eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott útján jár el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az ajánlathoz. A Polgári Perrendtartás a szerint a teljes bizonyító erejű magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; 9

10 b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. Amennyiben a Pályázó magánszemély, a pályázati eljárás során nevében nyilatkozatot vagy maga, vagy meghatalmazottja útján tehet. Amennyiben a Pályázó gazdálkodó szervezet, a pályázati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja tehet. Hiteles másolat az eredeti okirat közjegyző által hitelesített másolata. Pécs,

11 23. A pályázati felhívás és dokumentáció részei (mellékletek) Kiíró a mellékleteket CD-n digitális formátumban biztosítja Pályázók részére az alábbi tartalom szerint. 1. sz. melléklet 1.a) Jelentkezési lap / Gazdasági társaság 1.b) Jelentkezési lap / Konzorcium 2. sz. melléklet Nyilatkozat 3. sz. melléklet Ajánlati összesítő 4. sz. melléklet Helyszínrajzok Tulajdoni lapok 5. sz. melléklet Műszaki leírás és technológiai ismertető 6. sz. melléklet Megbízói követelmények 7. sz. melléklet Az Orfűi Aquaparkra és az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központra vonatkozó, az üzemeltetéshez szükséges eszköz beruházási lista 8. sz. melléklet Szerződés-tervezettel kapcsolatos elvárások 9. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2010.(IV.29.) Kgy. határozata 11

12 Függelék TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott Név/Cégnév : Lakcím/ Székhely: tudomásul veszem, hogy az Orfűi Aquapark, valamint az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ hasznosítására kiírt pályázati anyagban foglaltak üzleti titkot képeznek. Kijelentem, hogy a pályázati anyagban szereplő információkat harmadik személynek nem szolgáltatom ki, azt nem hozom nyilvánosságra, nem reprodukálom, és nem használom részben vagy egészben más célokra, a kiíró Baranya Megyei Önkormányzat írásos engedélye nélkül. Kijelentem, hogy az üzleti titok általam, vagy cégem ill. annak bármely alkalmazottja, illetve ezúton bármely kívülálló személy általi megsértéséért kártérítési, kárpótlási felelősségem elismerem és ezekért megbízómmal és cégemmel egyetemlegesen helytállok. Pécs, cégszerű aláírás 12

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő 1204 Budapest, Pöltenberg utca 13. szám alatti ingatlan (hrsz: 177219/2) tulajdonjogának értékesítésére Budapest

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015.04.27 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. I. A szerződés tárgya ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata székhelye: 7511.Ötvöskónyi, Fő utca 51. adószáma: 15570396-1-14 KSH száma: 15570396-7511-321-14 törzsszáma: 570392 bankszámla

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása Pályázati felhívás a MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és játékszabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték A Fehérvár AV19 Ignite koncertjegy nyereményjátékára (a továbbiakban: Játék ) az

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Vasút u. 16. 3433 iktatószáma: 154/2016. NYÉKLÁDHÁZA, Szeder utcában található 4002/5 helyrajzi számú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából.

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázati Felhívás Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Váci u. 36. szám alatti, 23996/0/A/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2016.05.17 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben