PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján egyfordulós nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Zalaegerszegi Körzeti Földhivatalnál a Zalaegerszeg, 3174 hrsz-ú "kivett kulturház" megnevezésű 698 m 2 területű, természetben Zalaegerszeg, Ady Endre u. 1. szám alatti, volt Helyőrségi klub ingatlant Az ingatlan jellemzői: Az ingatlan per-, teher-, és igénymentes. Az ingatlan Zalaegerszeg város történelmi belvárosában a Kazinczy tér és Ady Endre utca sarkán, a megyeszékhely frekventált területén, jó környezeti adottságok között fekszik. Az épület egyike a városképi szempontból értékes, patinás épületeinek. Szomszédjában középületek, intézmények, vendéglátó és szolgáltató jellegű épületek találhatók. Parkolás a környező utcákban megoldható, az épület udvarán 2-3 személyautó számára elegendő kialakított tér van. Az ingatlan összközműves, területe 698 m 2, az épület alapterülete: 415,99 m 2, az ingatlan beépítettsége igen magas. Az ingatlan övezeti besorolása: TV-NA-Z-5.1. településközponti vegyes övezet, nagyvárosi karakterű építési övezet. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése többször módosított 11/2002. (V. 17.) számú rendelete (helyi védelméről) a tárgyi ingatlant a helyi védettség alá tartozó objektumok közé sorolta. A volt HM Helyőrségi Művelődési Otthont továbbra is csak kulturális cél megvalósítására lehet igénybe venni. A Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ingatlanra környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálat nem készült. Az ajánlattevő köteles az ajánlattételével egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy ebből a tényből, valamint az esetlegesen szükséges környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálatok készítésével, ezen túlmenően a vizsgálatokból fakadó esetleges kártérítéssel kapcsolatos további kötelezettségek megtérítését, kártérítést, illetve bármilyen kártérítési térítés iránti igényt, követelést a Magyar Állammal, a kiíróval, a vagyonkezelővel szemben nem támaszt és nem érvényesít. Amennyiben a területeken környezetvédelmi és tűzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége a majdani vevőt terheli. Kiíró az ingatlanról bővebb információt tartalmazó részletes tájékoztatót bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.

2 Részletes tájékoztató: A pályázaton való részvétel alapfeltétele a részletes tájékoztató Kiírótól történő megvásárlása. Az ingatlanra készült részletes tájékoztató, melyet ,- Ft, azaz harminchatezer forint (30000,- Ft ,- Ft Áfa) MÁK számú számlára "Zalaegerszeg klub" feltüntetésével történő átutalást követően, titkossági nyilatkozat aláírás ellenében, a Kiíró címén (ügyfélszolgálaton 06/ ) személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át, hétfőtől csütörtökig óra, pénteken óra között az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, információk a Kiíró által ismert és biztosított előzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A Kiíró javasolja minden ajánlattevőnek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetről, illetve szabályozórendszerről, amely befektetési szándéka körültekintő megalapozásához szükséges lehet. A részletes tájékoztató megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a Pályázónak csatolnia kell. Az ingatlan bemutatása: Az ingatlan július 23-án és augusztus 13-án 10 oo órától 13 oo óráig tekinthető meg. Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a Kiíró felelősséget nem vállal. Pályázati biztosíték: ,-,- Ft, azaz tizmillió forint. Az pályázati biztosítékot HUF-ban a Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett magánszemély esetén számú, nem magánszemély esetén számú számlájára kell átutalni (melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie a jelige feltüntetésével. A pályázati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül A Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt. az ajánlatok elbírálását követően nyolc napon belül a nem nyertes pályázó részére visszautalja a pályázati biztosítékot. Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerződés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg. A pályázat hivatalos nyelve magyar.

3 A részvétel feltételei: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a Részletes tájékoztatóban a Kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi feltételeként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerűen aláírt, alábbi formanyomtatványokat. 1. a részletes tájékoztató megvásárlása, 2. a pályázó azonosító adatainak közlése 3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban 4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerződés aláírását követő 60 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlíteni napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy nincs lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állammal és szervezeteivel, sem a Kiíróval szemben lejárt tartozása nincs. 6. az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló eredeti hivatalos banki igazolást. 7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződéshez szükséges-e külön társasági cselekmény. 8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket elfogadva, a részletes tájékoztatóban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát. 9. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a Kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja és a Kiíró az adásvételi szerződésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidőben nem kerül megfizetésre. 10. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tűzszerészeti vizsgálat nem készült, illetve a Kiíró nem vállal felelősséget az ingatlannal kapcsolatos, esetlegesen felmerülő környezeti károkért és az ezzel összefüggő esetleges kárelhárítás a vevőt terheli 11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a Kiíró nem vállal felelősséget az illetékes Önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési előírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredő esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért. 12. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére valamint a fizetési garanciára vonatkozó, Kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket. 13. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett. 14. a pályázó nyilatkozatát, hogy a részletes tájékoztatóban szereplő adásvételiszerződéstervezetet elfogadja. 15. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csőd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve - önkormányzat esetében - adósságrendezési eljárás ellene nem indult 16. a pályázó titoktartási nyilatkozatát

4 A pályázatok beadásának módja: A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban "Zalaegerszeg klub" jelige feltüntetésével, 5 példányban (1 eredeti és 4 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a Kiíró címén, a Központi Iktatóba kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a Kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevő köteles az eredeti példányt megjelölni Eredeti felírással. Ha az azonos ajánlattevő által benyújtott pályázati példányok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók. Ajánlattételi határidő: augusztus 26-án 10 oo óra A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok csak a Kormányrendelet 39. (2) bekezdése szerinti nyilvános ártárgyalás során, illetőleg egy érvényes ajánlat esetén a Kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenhetők. A pályázó a Kormányrendelet 43. (1) bekezdése értelmében a szerződéskötésig, illetőleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed. A Kiíró a Kormányrendelet 43. (3) bekezdés szerint a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni. Kötelezően vállalt ajánlati kötöttség: Pályázó az ajánlatához 90 napig kötve van, - melyet köteles a Kiíró írásos megkeresésére legfeljebb 30 nappal meghosszabbítani - kivéve, ha a Kiíró ezen időn belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti. Amennyiben az eredeti, vagy a meghosszabbított kötöttség ideje alatt visszalép, pályázati biztosítékát elveszti. A pályázat felbontása: A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat Kiíró az ajánlattételi határidő lejártának napján, Kiíró székhelyén (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) 10 óra 15 perckor, zárt körben közjegyző jelenlétében bontja fel. A pályázatok elbírálása: A rangsoroláskor a megajánlott vételár alapján dönt a Kiíró. Az adásvételt ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

5 A pályázati ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 naptári napon belül történik, mely időtartamot a Kiíró egy alkalommal legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Érvényes a pályázati ajánlat, ha: - azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, - a pályázó a pályázati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, - a részletes tájékoztatót megvásárolta, - a pályázó a Részletes tájékoztatóban lévő valamennyi formanyomtatványt szabályszerűen, feltétel támasztása nélkül aláírta (nem magánszemély esetén cégszerű aláírás), - a részvételi feltételekben meghatározottaknak eleget tesz, a meghatározott mellékletekkel együtt (hiánypótlási lehetőségekre figyelemmel) benyújtja, - az ajánlat, a csatolt formanyomtatványok és mellékletek valamennyi lapjának mindkét oldalát (beleértve az üres hátoldalakat is) folyamatos számozással, tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolásmentesen nem bontható módon összefűzött formában nyújtja be. Hiánypótlásra kizárólag a rendelkezésre bocsátott 5. sz. formanyomtatvány tekintetében a pályázat beadási határidejétől számított 5 naptári napon belül van lehetőség. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetőségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a jogszabályokban foglaltaknak, az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg. Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Az érvénytelen pályázatot benyújtó ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt. Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik. A Kiíró fenntartja jogát, hogy: - a Kormányrendelet 41. (6) bekezdése értelmében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, - a nyertes pályázó visszalépése esetén a Kormányrendelet 41. (4) bekezdése alapján a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön, hogy

6 - pályázati felhívását a Kormányrendelet 34. (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő előtt visszavonja, melyről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a Kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a megjelentetését követő 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti. Eredményhirdetés: Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel. Egyidejűleg a meghirdetés helye szerint közzéteszi. Adásvételi szerződés: A Kormányrendelet 41. (2) bekezdése szerint a Kiíró a pályázat nyertesével köti meg, a Kormányrendelet 41. (3) bekezdés szerint a pályázat elbírálásától számított 60 napon belül, a Részletes tájékoztatóban biztosított adásvételi szerződés tervezet alapján. A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét egyösszegben, magyar forintban (HUF) kell megfizetni. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély és a vagyonkezelői jog törléséhez szükséges hozzájárulás kiadása a teljes vételárnak a Kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett Értékesítési Bevételei számú számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik. A pályázati felhívás és a pályázati kiírás a benyújtandó formanyomtatványokkal együtt a honlapján Pályázatok Értékesítés menüpontban is olvasható. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a MNV Zrt-nél Molnárné Hettmann Emilia elhelyezési menedzsertől (tel: /1857; fax: ).

7 Adatlapok a pályázathoz 1. sz. formanyomtatvány a pályázati dokumentáció megvásárlásáról, átvételéről, pályázati kísérőlap 2. sz. formanyomtatvány (2/a nem magánszemély -, 2/b magánszemély esetén) a pályázó adatairól pályázati adatlap 3. sz. formanyomtatvány a pályázat megnevezéséről és az árajánlatról ajánlati adatlap 4. sz. formanyomtatvány az ajánlatban szereplő ellenérték kifizetés módjáról és teljesítés határidejéről 5. sz. formanyomtatvány a fennálló köztartozásokról 6. sz. formanyomtatvány a pályázati biztosíték megfizetéséről 7. sz. formanyomtatvány a pályázati részvételhez társasági cselekmény szükségességéről 8. sz. formanyomtatvány a pályázati feltételek elfogadásáról 9. sz. formanyomtatvány a szerződéskötés feltételeinek elfogadásáról 10. sz. formanyomtatvány a Kiíró környezeti kárra vonatkozó felelőssége kizárásának a pályázó általi elfogadásáról 11. sz. formanyomtatvány a Kiíró területrendezési- és fejlesztési előírásokra vonatkozó felelősség kizárásának a pályázó általi elfogadásáról 12. sz formanyomtatvány ajánlati kötöttségre és pályázati biztosítékra vonatkozó feltételek elfogadásáról 13. sz. formanyomtatvány a szerződéskötési jogosultság átruházásának kizárásáról 14. sz. formanyomtatvány a szerződéstervezet elfogadásáról 15. sz. formanyomtatvány csőd, felszámolás, végelszámolás adósságrendezési eljárásról 16. sz. formanyomtatvány a titoktartásról

8 Alulírott kijelentem, hogy 1. számú formanyomtatvány a pályázati dokumentáció átvételéről PÁLYÁZATI KÍSÉRŐLAP A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉRŐL Zalaegerszeg, Ady Enre u. 1. szám alatti, 3174 hrsz-ú 698 m 2 területű "kivett kulturház" megnevezésű, ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentációt átvettem. Tudomásul veszem, hogy a fenti ingatlan értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázattal kapcsolatos, szóbeli vagy írásbeli érdeklődések során megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. A megismert információkat, adatokat kizárólag a pályázaton történő részvételhez használhatom fel, azokat más személy részére nem adhatom át, illetve nem hozhatom azok tudomására. Minden körülmények között biztosítom, hogy ezek az információk általam, illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé ne váljanak. Pályázó neve Dokumentációt átvette (képviselő, meghatalmazott) Pályázó levélcíme Pályázó adószáma Pályázó telefonszáma Pályázó fax száma Pályázó címe Dokumentáció átvételének/átadásának időpontja év hó nap Kiíró képviselője Pályázati dokumentációt átadta Pályázó/Pályázó képviselőjének aláírása Pályázati dokumentációt átvette 1.1 sz. Melléklet: a részletes tájékoztató ellenértékének átutalási bizonylatának másolata.

9 1. Elnevezés és rövidített elnevezés: 2/a. sz. formanyomtatvány a pályázó [nem magánszemély] adatairól pályázati adatlap 2. Székhely: 3. Levelezési cím: 4. Telefonszám, telefax szám; ha van cím: 5. A képviseletre jogosult(ak) neve(i): 6. Cégjegyzékszám / Törzsszám / Nyilvántartási szám (szervezet formájától függően): 7. Statisztikai számjel: 8. Adószám: 9. Pénzforgalmi jelzőszám: 2/a.1. sz. Melléklet: Pályázó 30 naptári napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonata / Bírósági nyilvántartási kivonata / Önkormányzat esetén jegyző igazolása a képviseletre jogosult személyéről 2/a.2. sz. Melléklet: képviseleti jogra vonatkozó eredeti, vagy hitelesített aláírási címpéldány 2/a.3. sz. Melléklet: bejegyzés alatt / nyilvántartásba vétel alatt esetén azt igazoló hiteles igazolás, statisztikai számjel

10 2/b. sz. formanyomtatvány a pályázó (magánszemély) adatairól pályázati adatlap 1. Pályázó neve, lakcíme: 2. Anyja neve: 3. Pályázó levelezési címe: 4. Pályázó telefonszáma, telefax száma, ha van címe: 5. Pályázó személyi igazolvány száma: 6. Pályázó adóazonosító jele: 7. Pályázó Bankszámla száma: Pályázó aláírása

11 3. sz. formanyomtatvány a pályázat megnevezéséről és az árajánlatról ajánlati adatlap Pályázó neve, székhelye / lakcíme: (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) Árajánlat: A Zalaegerszeg, Ady Enre u. 1. szám alatti, 3174 hrsz-ú, ingatlan vonatkozásában Ajánlati ár:.- Forint azaz forint Az adásvételt ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

12 4. sz. formanyomtatvány az ajánlatban szereplő ellenérték kifizetés módjáról és teljesítés határidejéről Pályázó neve, székhelye / lakcíme: (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) A Zalaegerszeg, Ady Enre u. 1. szám alatti, 3174 hrsz-ú, ingatlan vételárának kiegyenlítési módja:. illetve a vételár teljesítésének határideje*:. *Az ajánlatot annak figyelembe vételével kell megtenni, hogy az pályázati biztosítékon felül fennmaradó vételár-hátralékot a szerződés aláírását követő 60 naptári napon belül egyösszegben kell kiegyenlíteni!

13 5. sz. formanyomtatvány a fennálló köztartozásokról Alulírott (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) A mellékelt 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokkal tanúsítom, hogy az általam képviselt szervezetnek / nekem* az adó (beleértve a helyi adót is**)-, vám- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget illetően lejárt köztartozása / köztartozásom* nincs. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek / nekem * a Magyar Állammal, a vagyonkezelővel és a kiíróval szemben lejárt tartozásunk / tartozásom* nincs. élni kívánok / nem kívánok élni* hiánypótlási lehetőséggel 5.1.sz. Melléklet: 5.2. sz. Melléklet: sz. Melléklet: * a megfelelő rész aláhúzandó ** Magánszemély esetén, a helyi adó tekintetében az állandó lakcíme szerint illetékes Önkormányzat igazolása szükséges, Nem magánszemély esetén, a helyi adó tekintetében a székhely szerint illetékes Önkormányzat igazolása szükséges.

14 6. sz. formanyomtatvány a pályázati biztosíték megfizetéséről Pályázó neve, székhelye / lakcíme: (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) A mellékelt - az pályázati biztosíték befizetéséről szóló eredeti hivatalos banki igazolással igazolom, hogy az pályázati biztosítékot megfizettem / az általam képviselt szervezet megfizette*. Tudomásul veszem, hogy pályázatom minden további vizsgálat nélkül érvénytelen abban az esetben, ha a HUF-ban befizetendő pályázati biztosíték bármely okból legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig nem érkezik be a Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett magánszemély esetén számú, nem magánszemély esetén számlára sz. Melléklet: hivatalos banki igazolás a terhelésről *a megfelelő rész aláhúzandó

15 7. sz. formanyomtatvány a pályázati részvételhez társasági cselekmény szükségességéről Alulírott (a 2/a. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet társasági szerződésének / alapító okiratának / alapszabályának* megfelelően nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződéshez külön társasági cselekmény szükséges / nem szükséges*. *a megfelelő rész aláhúzandó Magánszemély pályázó esetén a 7. sz. formanyomtatványt kitöltetlenül kell visszaküldeni

16 8. sz. formanyomtatvány a pályázati feltételek elfogadásáról Alulírott (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) kijelentem, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket elfogadva, a pályázat tárgyát képező ingatlant az általam szükségesnek tartott mértékig megismertem, a részletes tájékoztatóban foglaltak ismeretében teszem meg pályázati ajánlatomat, azokkal kapcsolatban a későbbiekben semminemű igénnyel, perrel vagy más követeléssel a Magyar Állammal, a vagyonkezelővel és a Kiíróval szemben nem élek / nem él az általam képviselt szervezet*. *a megfelelő rész aláhúzandó

17 9. sz. formanyomtatvány a szerződéskötés feltételeinek elfogadásáról Pályázó neve, székhelye / lakcíme: (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) Tudomásul veszem, hogy a Kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát és a HM vagyonkezelői jogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, valamint az adásvételi szerződésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetre, ha a vételár határidőben nem kerül kifizetésre.

18 10. sz. formanyomtatvány a Kiíró környezeti kárra vonatkozó felelőssége kizárásának a pályázó általi elfogadásáról Pályázó neve, székhelye / lakcíme: (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó)* Tudomásul veszem / az általam képviselt szervezet tudomásul veszi*, hogy a vagyonkezelő, a Kiíró a Zalaegerszeg, Ady Enre u. 1. szám alatti, 3174 hrsz-ú ingatlanra környezetvédelmi és tűzszerészeti állapotfelmérést nem készíttetett. Erre figyelemmel nyilatkozom / nyilatkozunk*, hogy az esetlegesen szükséges környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálat készítésével, ezen túlmenően a vizsgálatokból fakadó esetleges kárelhárítással kapcsolatos további kötelezettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kárenyhítési térítés, kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar Állammal, a vagyonkezelővel és a Kiíróval sem most, sem a jövőben nem támasztok / nem támasztunk* és nem érvényesítek / nem érvényesítünk*. Amennyiben a területeken környezetvédelmi és tűzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége engem / az általam képviselt szervezetet* terheli. Tudomásul veszem / tudomásul vesszük* továbbá, hogy a fentiekben jelzettek szerepelni fognak az ingatlan adásvételi szerződésében is. *a megfelelő rész aláhúzandó

19 11. sz. formanyomtatvány a Kiíró területrendezési- és fejlesztési előírásokra vonatkozó felelősség kizárásának a pályázó általi elfogadásáról Alulírott (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) tudomásul veszem, hogy a vagyonkezelő, a Kiíró nem vállal felelősséget az illetékes Önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési előírásaira vonatkozóan. Kijelentem, hogy a helyi építési szabályok megváltozásából eredő esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért, a későbbiekben a fentiek miatt semminemű igénnyel, perrel vagy más követeléssel a Magyar Állammal, a vagyonkezelővel és a Kiíróval szemben nem élek / nem él az általam képviselt szervezet*. *a megfelelő rész aláhúzandó

20 12. sz. formanyomtatvány ajánlati kötöttségre és pályázati biztosítékra vonatkozó feltételek elfogadásáról Alulírott (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó)* elfogadom az ajánlati kötöttségre, a pályázati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére vonatkozó, Kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket. Továbbá, tudomásul veszem / vesszük*, hogy amennyiben én / az általam képviselt szervezet* határidőre nem fizetem / fizetjük* meg a vételárhátralékot, úgy a szerződéskötés meghiúsulása számomra / számunkra* felróhatónak minősül, és így a pályázati biztosítékot elvesztem / elveszítjük*. *a megfelelő rész aláhúzandó

21 13. sz. formanyomtatvány a szerződéskötési jogosultság átruházásának kizárásáról Alulírott (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) tudomásul veszem, hogy amennyiben engem / az általam képviselt szervezetet* nyertesnek nyilvánítanak, úgy szerződéskötésre magam / az általam képviselt szervezet* helyett mást nem jelölhetek. *a megfelelő rész aláhúzandó

22 14. sz. formanyomtatvány a szerződéstervezet elfogadásáról Alulírott (a 2/a. vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) Nyilatkozom / nyilatkozunk*, hogy a részletes tájékoztatóban rendelkezésemre / rendelkezésünkre* bocsátott adásvételi szerződéstervezetet elfogadom / elfogadjuk*. *a megfelelő rész aláhúzandó

23 15. sz. formanyomtatvány csőd, felszámolás, végelszámolás adósságrendezési eljárásról Pályázó neve, székhelye: (a 2/a. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen csőd-, felszámolási eljárás nem indult, továbbá végelszámolását a társaság önmaga ellen nem kezdeményezte, jogutód nélküli megszüntetés nincs folyamatban, illetve - önkormányzat esetében - adósságrendezési eljárás nem indult. Magánszemély pályázó esetén a 15. sz. formanyomtatványt kitöltetlenül kell visszaküldeni.

24 16. sz. formanyomtatvány a titoktartási kötelezettségről Pályázó neve, székhelye / lakcíme: (a 2/a.; vagy a 2/b. számú formanyomtatvány szerint regisztrált pályázó) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy pályázati ajánlatom tartalmát a szerződéskötésig, illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 39. (2) (3) bekezdésében megjelölt nyilvános ártárgyalás megkezdéséig titokban tartom / az általam képviselt szervezet titokban tartja*. Bizalmasan kezelem a kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésemre bocsátott valamennyi tényt, adatot, információt, azokról harmadik személyeknek Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed tájékoztatást nem adok. *a megfelelő rész aláhúzandó.. /cégszerű/ aláírása

25

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében. Az ingatlan minimum értékesítési összege: bruttó 129.700.000,-Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő 1204 Budapest, Pöltenberg utca 13. szám alatti ingatlan (hrsz: 177219/2) tulajdonjogának értékesítésére Budapest

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására

Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Pályázati feltételek az Orfűi Aquapark és Orfűi Vízi Turisztikai Központ hasznosítására Tartalomjegyzék 1. A Kiíró megnevezése, székhelye 3 2. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye... 3 3.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16., a továbbiakban Kiíró) az állami vagyonnal való

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Vörösmarty utca 14/b. 3174/2/A/1

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából.

Pályázati Felhívás. Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázati Felhívás Kiíró: BFVK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Váci u. 36. szám alatti, 23996/0/A/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (8624 Balatonszárszó,

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

MISKOLC, Bartók B. u. 69. szám alatt elhelyezkedő 32312 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Bartók B. u. 69. szám alatt elhelyezkedő 32312 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Üzlet Vagyon Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6331 4 /G30/2016. MISKOLC, Bartók B. u. 69. szám alatt elhelyezkedő 32312 helyrajzi számú INGATLAN

Részletesebben

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 6-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY (iktatószám: 9574/2015/SZK) Megbízás alapján a Magyar Állam nevében eljárva, a Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60;.) (a továbbiakban: Árvereztető), az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Ajánlatkérő BFVK Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A), a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. 2. Pályázat jellege: Nyílt pályázat 3. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Sótonyi Péter Tamás dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2016.05.17 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan

Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni, illetve bérbe adni (5 éves határozott időre, a bérleti szerződés aláírásától

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mailknp@knp.hu Pályázati felhívás Az önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén készült jegyzőkönyvből Szám: 14/Z/2011rk BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben