Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében grár-környezetgazdálkodási intézkedésben részvételre jogosult Kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vidékfejlesztési Program keretében grár-környezetgazdálkodási intézkedésben részvételre jogosult Kedvezményezett részére kibocsátott támogatói okiratra (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki. Kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg elismerte, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogatás megítélése esetére kötelezettséget vállalt az abban foglaltak betartására és a Projekt végrehajtására. Ha a Szerződés vagy az ÁSZF módosításának tárgya az ÁSZF hatálya alá tartozó Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többletjogosítványok biztosítása, a Támogató erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve az ÁSZF-et minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett általi kézhezvételétől kezdődő határidővel módosítja. mennyiben a felhívás és a Szerződés vagy az ÁSZF azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, a Szerződés, illetve az ÁSZF rendelkezései irányadók. Ha az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között van bármilyen eltérés, az utóbbi rendelkezései irányadók. Kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával nyilatkozik, hogy a) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) megfelelően aa) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, ab) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatálya alá, és ac) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül, b) nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt, c) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, d) ha ellene jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el, azt a Támogatónak bejelenti. e) a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28. cikke alapján a Kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül, 1

2 f) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legfeljebb az egymillió forintot nem haladja meg, a köztartozással csökkentett támogatási összegre jogosult, g) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legalább az egymillió forintot meghaladja, nem fizethető ki támogatás a részére, amíg köztartozását nem rendezte. z ÁSZF-ben használt fogalmak a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) és a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők. Ha a Kedvezményezettnek a támogatási kérelemben vagy a Szerződésben rögzített, vagy bármely, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a Projekt műszaki-szakmai tartalma, helyszíne, költségvetése, ütemezése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt bejelenteni a Támogatónak. nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. 1.2 z agrár-környezetgazdálkodási kifizetések támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják. 1.3 támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. támogatás alapját a használat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát (16 tematikus előíráscsoportot) különböztetjük meg: Sorszám Tematikus előíráscsoport megnevezése Tematikus előíráscsoport sorszáma Területi lehatárolás kategória 1. Horizontális szántó 2. Horizontális gyep Földhasználati kategória 3. Horizontális ültetvény 4. Horizontális nádas 5. Zonális MTÉT szántó Speciális i kategória - Tematikus előíráscsoport 1. - Tematikus előíráscsoport 2. - Tematikus előíráscsoport 3. - Tematikus előíráscsoport 4. Túzokvédelmi előírásokkal Tematikus előíráscsoport 5. 2

3 Kék vércse védelmi előírásokkal lföldi madárvédelemi előírásokkal Hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal Erózió-érzékeny i lehatárolással Tematikus előíráscsoport 6. Tematikus előíráscsoport 7. Tematikus előíráscsoport 8. Tematikus előíráscsoport Zonális Vízvédelmi célú szántó Belvíz-érzékeny i lehatárolással Tematikus előíráscsoport Zonális MTÉT gyep 8. Zonális Vízvédelmi célú gyep szályérzékeny i lehatárolással Túzokvédelmi előírásokkal lföldi madárvédelemi előírásokkal Hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal Nappali lepkevédelmi előírásokkal Belvíz-érzékeny i lehatárolással Tematikus előíráscsoport 11. Tematikus előíráscsoport 12. Tematikus előíráscsoport 13. Tematikus előíráscsoport 14. Tematikus előíráscsoport 15. Tematikus előíráscsoport 16. tematikus előíráscsoportok részletes előírásait az 1. számú melléklet tartalmazza. földhasználati kategóriák mindegyikében az előírások az alábbi két kategóriába tartozhatnak: a. grár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (): olyan előírások, amelyek túlmutatnak az 1305/2013/EU rendelet 28. cikk (3) bekezdésében felsorolt egyéb követelményeken. Ezeket az előírásokat, illetve előírás kombinációkat földhasználati kategóriánként (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve i lehatárolás kategóriánként [horizontális (), 3

4 zonális (Z)] kell teljesíteni és a kifizetési összeg meghatározása nem előírásonként, hanem az összes előírásra vonatkozóan, egy összegben történik. b. Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti kihívásokat (vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése, stb.) kezelnek. kifizetési összeg előírásonként kerül meghatározásra Projekt megvalósításával kapcsolatos előírások Kötelezettségvállalások mennyiben az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés keretében vállalt előírást a Kedvezményezett az adott évben az adott táblára vonatkozóan a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű előírásaként is el kívánja számolni, abban az esetben az adott évben ugyanazon vonatkozásában az agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés keretében a releváns agrotechnikai művelet bejelentést nem teheti meg és a jelen támogatás keretében vállalt előírás teljesítéséként nem fogadható el Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek a) Kedvezményezett a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes én elvégzett tevékenységekről a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni. b) tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a gazdálkodási naplóban, kivéve a növényvédelmi kezelésről (permetezési napló) szóló nyilvántartást, amelyet a kezelés napján, az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet havi szinten, és a szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni. c) gazdálkodási naplót minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a külön közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a támogatási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni. d) gazdálkodási napló eredeti példányát amely lehet papír formátumú, illetve elektronikus alapú - a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni grár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek a) Kedvezményezett köteles december 31-ig agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni. b) képzésen a Kedvezményezettnek kell részt vennie. mennyiben a Kedvezményezett nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie. c) mennyiben a állaló személyében (Kedvezményezett) változás történik a támogatási időszak alatt, a kötelezettség átvevőjének - a b) pontban foglaltak figyelembe vételével - a kötelezettség átvételére vonatkozó évet követő egy 4

5 éven belül képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már december 31-ig részt vett agrár-környezetgazdálkodási képzésben Referenciaelemek a) Kedvezményezettnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes én be kell tartania: az egységes alapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (a továbbiakban: HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (a továbbiakban: JFGK); az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántó, az állandó gyep és az állandó kultúrával fedett föld növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet) 2. -a alapján meghatározott vonatkozó kritériumokat és minimumtevékenységeket; b) Kedvezményezett a teljes támogatási időszak alatt a teljes en be kell tartania a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (a továbbiakban: HMGY) kötelező előírásait. a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet VIII. mellékletében szereplő integrált növényvédelem általános elveit Általános követelmények a) Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a állalás időtartama január 1-től december 31-ig tart. b) Kedvezményezettnek a teljes en a állalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie. c) Kedvezményezettnek a teljes en a állalás teljes időtartama alatt be kell tartania az általa vállalt előírásokat. d) Egy tábla e legalább 0,25 ha, kivéve a növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye ek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha. e) Kedvezményezett köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a 9. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). gazdálkodási napló 5

6 adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú. f) Kedvezményezett köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek) 10. számú mellékletben foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és március 1. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIHhez. tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú. g) Kedvezményezettnek eleget kell tennie a monitoring és hatásindikátor monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének. h) ki a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló rendelet alapján támogatásban részesül, ugyanazon tevékenységért támogatásra nem jogosult tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények a) Kedvezményezett köteles a teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni a szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében, azaz a talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie. lapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzen a állalás időszakára vonatkozóan. folyamatosság szempontjából, amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható. folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít. b) Legkésőbb december 31-ig kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni vagy akkreditált talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított a 4. számú melléklet szerinti átvételi igazolás példányával rendelkezni, amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el. c) talajmintavételt a 2. számú melléklet szerinti követelmények betartásával bárki elvégezheti. d) talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el. e) levélminta vételt a 3. számú melléklet szerinti követelmények betartásával bárki elvégezheti minden év augusztus 31-ig. f) levélanalízis választása esetén a levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium a 4. számú melléklet szerinti átvételi igazolást állítja ki a Kedvezményezett részére, amelyet az MVH a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el. Levélanalízis előírás választása esetén minden évben kell végeztetni levélanalízist. g) levélanalízist csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező laboratóriumok végezhetik el. h) tápanyag-gazdálkodási tervet a talajvizsgálati eredmények, valamint - amennyiben releváns - a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni. mennyiben még nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, úgy egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigénnyel kell elkészíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet, figyelemmel a HMGY-ben megfogalmazott határértékekre. i) tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. tápanyag- 6

7 gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szervestárgya, egyéb termésnövelő anyag) és műtrágya esetén az N, P, K elemre, szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag - hasznosulási értékekre a maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre vonatkoztatott határértékek figyelembe vételével megállapított - hektáronkénti maximális mennyiségét. j) mennyiben az adott évben ugyanazon táblán több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni. k) tápanyag-gazdálkodási tervet szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan. mennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni. támogatást igénylőnek évre vonatkozóan a tápanyag-gazdálkodási tervet a évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie. l) mennyiben az táblán a tápanyag-gazdálkodási tervben tervezettől eltérő gazdálkodás valósul meg, akkor az elkészített tervektől való eltérést a gazdálkodási naplóban dokumentálni kell az eltérés indoklásával együtt és a Kedvezményezettnek a tápanyag-gazdálkodási tervet módosítania kell az eltérésnek megfelelően. m) tápanyag-gazdálkodási tervek, a talajvizsgálattal és a levélanalízissel kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni. n) Zöldugarra vonatkozó szabályok: az ugaroltatás ideje alatt tilos műtrágya és növényvédő szer alkalmazása; kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, legkorábban június 1-jén, amennyiben az MTÉT tematikus előíráscsoportban a legkorábbi kezelési időponti korlát másképp nem rendelkezik; kaszálék a ről lehordható; a zöldugart a 3. év július 30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával; a zöldugarként hasznosított et tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni; a pihentetett nem vehető figyelembe zöldugarként. o) Zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet. zöldtrágyanövények listáját a 15. számú melléklet tartalmazza. p) szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon ek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes en, csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik. q) horizontális szántó tematikus előíráscsoportban támogatott en, amennyiben a teljes támogatási időszak alatt a teljes en csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény vagy évelő szántóföldi növény termesztése történik, akkor a támogatást igénylő nem választhatja a Középmély lazítás elvégzése 5 év alatt legalább egy alkalommal és az 5 év alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása. választható előírásokat, kivéve ha az előírások teljesítését meg tudja valósítani a támogatási időszak alatt. 7

8 r) horizontális szántó tematikus előíráscsoportban támogatott en, amennyiben a teljes támogatási időszak alatt a teljes en csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény vagy évelő szántóföldi növény termesztése történik, akkor a támogatást igénylő éves teljesítés hiányában nem választhatja az ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása és a forgatás nélküli talajművelés alkalmazása előírásokat. s) belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportban az alapcsomagban kötelezően előírt középmély lazítás alól mentesülnek azon ek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes en, csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik. t) belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportoknál a középmély lazítást, az erózió-érzékeny szántó, a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportoknál a zöldtrágyanövény termesztését és az istállótrágya kijuttatását a partvonallal érintkező ek esetében a füves mezsgye ének kivételével, a teljes én el kell végezni. u) szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében támogatásba vont teljes en - az évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha. előírást a támogatást igénylők az évelő szántóföldi kultúrák és a zöldugar termesztése esetén úgy is választhatják, hogy a táblák mérete nagyobb 5 ha-nál. v) Kedvezményezettnek az MVH felé az MVH által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket: zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a tervezett munkavégzést megelőzően minimum 5 nappal korábban; istállótrágya kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül; baktériumtrágya kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül; középmély lazítás megvalósítása esetén a megvalósítás helyét és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül. w) vetésszerkezeti előírások teljesítésénél kizárólag a főnövényt kell figyelembe venni. x) vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a ek, amelyekre egy adott évben vis maior kérelem keretében pihentetett hasznosítást adtak meg, illetve az adott re adott évben nem adtak be az egységes kérelem keretében jelen támogatás vonatkozásában kifizetési igénylést, akkor adott naptári évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre. y) növényvédelem során kizárólag környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazhatók. z) Zárlati károsítók megjelenése esetén a Kedvezményezettnek a megjelölt tematikus előíráscsoportokban a ileg illetékes megyei Kormányhivatalok szakmai javaslata alapján a NÉBIH engedélyező hatóságának az engedélye szerint naptári évenként egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszerhatóanyagokat. 8

9 aa) nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek körét a Támogató január 31-ig közleményben teszi közzé. bb) méhlegelő szegély fenntartása előírás esetében a méhlegelőt virágzás végéig fenn kell tartani. méhlegelő növények listáját a 16. számú melléklet tartalmazza. cc) Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre igényelhető, a rizs, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott, a pihentetett, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével. dd) Hajtatásos termesztés a jelen támogatás keretében nem támogatható. ee) Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt kerületének legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 méter / 6 méter szélességben. előírások választása esetén a következő paramétereket kell a támogatást igénylőnek betartania: a tábla szélessége vagy minimum 3 méter, vagy minimum 6 méter a választott előírástól függően, de maximum 10 méter lehet; a tábla vagy több tábla esetén a táblák hosszának összege minimum az előírással ek teljes kerületének 25%-a; a növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély táblát az előírással ek vonatkozásában elég lehet egy en kialakítania, ha a fentebb felsorolt paramétereknek megfelel az a tábla; a szegélyét érintően a en belül kell kialakítani. ff) horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a 7. számú melléklet szerinti növényfajok támogathatóak, kivéve csemetekertek és faiskolák. gg) horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása kivételével adott tábla vonatkozásában kizárólag homogén ültetvény támogatható. hh) horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport keretében csak azon ek támogathatók, melyeken a támogatási kérelem beadásakor és a állalási időszak első napján már eltelepített ültetvény található. támogatási kérelem benyújtásakor még nem termő ültetvény is támogatható. ii) horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a fa-, illetve tőkehiány a 15%-ot nem haladhatja meg. jj) horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a madárodúkat az ültetvény én vagy az ültetvény közvetlen környezetében kell elhelyezni, és a támogatási időszak alatt folyamatosan fenntartani a szélső soroktól legfeljebb 100 m-es távolságban, az adott en előforduló madárfaj számára megfelelő térbeli elrendezésben úgy, hogy a madárodúk funkciójukat betölthessék. z alkalmazható madárodúk különböző típusait a 5. számú melléklet tartalmazza. kk) z ízeltlábú búvóhelyek mezőgazdasági en való elhelyezésének útmutatóját a 6. számú melléklet tartalmazza. ll) horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportnál a 42., 43. vagy 44. előírások vállalása esetén a támogatást igénylőnek minden megkezdett hektár után az 1 ha-ra előírt madárodú darabszámot és az ízeltlábú búvóhely m 2 nagyságot kell biztosítania. horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a támogatást igénylőnek minden megkezdett 2 hektár után a 2 ha-ra előírt a szexferomoncsapda darabszámot kell biztosítania. 9

10 mm) z ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében támogatható. nn) Horizontális nádas tematikus előíráscsoport esetében kizárólag a legalább 80%-ban két éves náddal borított, az ingatlan-nyilvántartás alapján nádas művelési ágú föld támogatható. oo) gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében a Kedvezményezettnek a teljes támogatási időszak alatt a legeltethető állatokra vonatkozóan a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepelnie kell, valamint eleget tenni: a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és zonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben, a lófélékre vonatkozóan a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben, a juh- és kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és zonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek. pp) Legeltetés esetén pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni. qq) z MTÉT gyep tematikus előíráscsoportok esetében a fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes nemzeti park igazgatóság írásos engedélye alapján lehetséges, kivéve védett természeti és/vagy Natura 2000 gyep, ahol a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának engedélye szükséges. rr) szántó tematikus előíráscsoportok vonatkozásában z erózióérzékeny eken dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka termesztése tilos. előírás csak a 12%-os lejtő fedvénnyel fedett ekre vonatkozik. ss) mennyiben az adott ültetvényben nincs olyan károsító amely ellen szexferomoncsapda használható, akkor a kedvezményezett a szexferomoncsapdától eltérő más típusú rovarcsapdát használhat az ültetvényben (pl. ragacsos delta csapda, ragacsos palást csapda, talaj csapda, színcsapdák (kombinált kék/sárga, sárga, zöldessárga), pattanóbogár csapda, kalap csapda, varsás csapdák, stb.). (46) növényvédőszer mentes tartós zöldugar szegély beleszámít a vetésszerkezeti előírás zöldugar előírásába. tt) z 5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása. kötelező előírást és az 5 év alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása. választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie. uu) z ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása előírás választásakor az egy évnél nem régebbi szaporítóanyag vásárlásáról szóló számla, bizonylat bemutatásával tudja a támogatást igénylő az előírás teljesítését igazolni. Továbbá ezen előírást az előírással ek összességén minden növénykultúrára (másodvetésre, zöldtrágyára is) vonatkozóan be kell tartani. vv) tápanyag-gazdálkodási tervet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elkészítheti az a támogatást igénylő, aki a 9. sz. melléklet szerinti felsőfokú képzés során talajtan, agrokémia, szántóföldi növénytermesztés, földműveléstan tantárgyak tematikájának megfelelő képzésben legalább 1 olyan szemesztert sikeresen teljesített, amely során tápanyag-gazdálkodási terv készítésére vonatkozó gyakorlati ismeretekben is részesült. ww) horizontális szántó és a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba. 10

11 választható előírás esetében a talajvédelmi szakirányító feladatait a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja az a támogatást igénylő, aki a 9. sz. melléklet szerinti felsőfokú képzés során talajtan, agrokémia, és földműveléstan tantárgyak tematikájának megfelelő képzésben legalább 1 szemesztert sikeresen teljesített. xx) horizontális szántó és a horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba. választható előírás esetében, amennyiben a támogatást igénylő I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkezik, a növényvédelmi szakirányító tevékenységet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elláthatja Ültetvény kivágása és újratelepítése a) mennyiben a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja eltér egymástól, akkor az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes en lehetséges. b) mennyiben a támogatást igénylő az a) ponttól eltérően a egy részét kívánja csak kivágni és újratelepíteni, azt abban az esetben teheti meg, ha a új telepítésű ültetvényrésze továbbra is ugyanazon ültetvénycsoportban marad. c) z a) és b) pontban foglaltak esetén az ültetvény újratelepítését a kivágással vonatkozásában a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül kell elvégezni. d) mennyiben a en az ültetvény kivágásra, majd újratelepítésre kerül, de az új telepítésű ültetvény után alacsonyabb támogatási összeg igényelhető, akkor az újratelepített re a támogatási összeg meghatározásánál az új növényfaj szerinti hektáronkénti alacsonyabb támogatási mérték kerül figyelembevételre. e) mennyiben az új telepítésű ültetvény után magasabb hektáronkénti támogatási összeg igényelhető, mint a kivágott növényfajra, úgy a támogatást igénylő részére az újratelepített vonatkozásában a támogatási összeg meghatározásánál az alacsonyabb támogatási összeg kerül figyelembevételre. f) Ha a Kedvezményezett a támogatási jogosultsággal ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a kivágás befejezésétől számított 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az MVH-nak. g) Ha az ültetvény kivágása anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor a bejelentéssel egyidejűleg, a kivágott nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak. h) visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatást igénylő az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi. i) támogatást igénylőnek az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az MVH-nak. 11

12 j) Kedvezményezett kizárólag a bejelentés megtétele után nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, amelyben a en lévő újratelepített ültetvény alapján a támogatási összeg kifizetését igényli. k) z a kivágás, valamint az újratelepítés bejelentésére meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak és vis maior esemény bejelentésének helye nincs. l) mennyiben az ültetvény újratelepítése a egészén vagy részén vis maior esemény miatt 12 hónapon belül nem lehetséges, akkor a Kedvezményezettnek a egészére vagy részére a kivágott nagyságához igazodó vis maioros visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak. támogatást igénylőnek el kell végeznie az elfogadott vis maiorként kezelt vonatkozásában a visszamaradt, támogatásra jogosult EOV koordináták vagy shape file feltöltésével való beazonosítását, amelyet a vis maioros visszavonási kérelem részeként, azzal együtt elektronikus úton kell benyújtania. m) visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatást igénylő az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi. n) támogatási időszak folyamán az ültetvény adott évi kivágás és telepítés bejelentésére vonatkozó kérelem beadásának a határideje az adott évi egységes kérelem benyújtásának határideje. z egységes kérelem benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket a MVH a következő naptári évre veszi figyelembe. o) z ültetvény kivágására és telepítésére vonatkozó bejelentés alapján a támogatói okirat módosításra kerül Kedvezményezett által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai a) támogatási időszak alatt: a beazonosított, a EOV koordinátákkal rögzített határa nem változhat; az előző pont szerinti en belül elhelyezkedő, azonos előírásokkal táblák határai a támogatási időszak alatt a en belül módosíthatók; a eken belül a táblák száma tárgyévenként és tárgyéven belül is változhat. b) tematikus előíráscsoportok közötti váltás egyetlen vonatkozásában sem lehetséges a támogatási időszak alatt. c) tematikus előíráscsoporton belül választott választható előírások sem változtathatók meg egyetlen vonatkozásában sem a támogatási időszak alatt. d) Egy tematikus előíráscsoporttal növelésére kizárólag kötelezettségátvállalás révén van lehetőség Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok a) kötelezettség átvállalásához az irányító hatóság előzetes jóváhagyása szükséges. b) Kedvezményezett a vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. 12

13 c) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén kötelezettséget átadni csak a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet. kötelezettség átvevőjének a támogatásba bevitt ei vonatkozásában is meg kell felelnie a tematikus előíráscsoportra vonatkozó feltételeknek. d) Kötelezettségátadás esetén a kötelezettség átadójának a támogatásban megmaradó ei vonatkozásában meg kell felelnie a tematikus előíráscsoport vonatkozó feltételeknek. e) gazdálkodó szervezet nevében történt változás esetén a Kedvezményezett köteles az MVH-t az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az MVH által előírt, hatályban levő nyomtatványon értesíteni azzal, hogy a változás-bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. mennyiben a Kedvezményezett az ügyfélnyilvántartási rendszerben hivatalból nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, a támogatást igénylő a kérelemre történő nyilvántartásba vételét a pénzügyi következményekkel járó intézkedéssel kapcsolatos eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg is kérelmezheti. f) gazdálkodó szervezet cégformájában történt változás esetén a kötelezettségátadásra vonatkozó eljárást kell alkalmazni. g) kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a jogosultsági feltétek vizsgálatakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor. h) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén nél kisebb et átadni nem lehet. i) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén a hez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket egy földhasználónak kell átadni. j) kötelezettségátadás és jogutódlás esetén tematikus előíráscsoport váltásra és előírás váltásra nincs lehetőség, a kötelezettségátadás csak teljes évre vonatkozhat. k) kötelezettség átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. l) Kötelezettségátadásra a támogatási időszak első évében vis maior esetek kivételével nincs lehetőség. m) Egy adott hez kapcsolódó kötelezettség a vis maior esetek kivételével egyszer adható át. n) Kötelezettségátadás esetén az IH és az átruházó közötti jogviszonyból származó valamennyi jog az átvevőt illeti meg, és valamennyi kötelezettség az átvevőt terheli. o) kötelezettség átvevője a re megállapított összes meg nem felelést is átvállalja a kötelezettségátadás során. p) kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá az öröklés bejelentését a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtania az MVH-hoz. kötelezettség átvevője által elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettséget átvevő lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre vagy ha a kötelezettség átvevője mellett a kötelezettség átadója is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a kötelezettség átvevője által, ügyfélkapun benyújtott kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átadója elektronikusan jóváhagyhatja. kötelezettség átadó által ügyfélkapun keresztül jóváhagyott elektronikus kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet nem kell eljuttatni az MVH részére, az a kötelezettség átadó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az IH-val szemben. 13

14 q) támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a következő a vis maior esetek kivételével: a 2017., azaz a második év vonatkozásában: december 31.; a 2018., azaz a harmadik év vonatkozásában: december 31.; a 2019., azaz a negyedik év vonatkozásában: december 31.; a 2020., azaz az ötödik év vonatkozásában: december 31. r) kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemben több átadását is lehet kérelmezni. s) z átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a gazdálkodási napló másolati példányát, a föld EOV koordinátákkal történt beazonosításának eredményeinek másolati példányát, valamint ha a tematikus előíráscsoport előírásai megkövetelik a tápanyaggazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények másolati példányát, valamint az MVH által küldött iratok másolati példányát. t) kötelezettség átvevője nem lehet olyan földhasználó, aki Kedvezményezett volt, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés adott tematikus előíráscsoportjából vagy az egész intézkedésből kizárásra került. u) kötelezettség átvevőjének a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján kibocsátott támogatói okirat közlését követően az adott re vonatkozóan az egységes kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz. Ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelemről hozott támogatói okirat közlése adott év április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására vonatkozó kérelemben foglalt adatoknak megfelelően, a valóságnak megfelelően kell kitölteni és benyújtani. v) kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtást követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. benyújtást követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat közléséig. w) kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül. 2. Biztosítékok Biztosítékot a Kedvezményezett nem köteles nyújtani figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. (1a) bekezdésében foglaltakra. 3. Támogatás kifizetése 3.1. Támogatási előleg Támogatási előleg igénylésére nincs lehetőség. 3.2 Fordított áfa-előleg Fordított áfa-előleg igénylésére nincs lehetőség. 3.3 Szállítói előleg 14

15 Szállítói előleg igénylésére nincs lehetőség. 3.4 szállító által közvetlenül igényelhető szállítói előleg Szállító által közvetlenül igényelhető szállítói előleg igénylésére nincs lehetőség. 3.5 Beszámolási kötelezettség Beszámolási kötelezettség nem áll fenn. 3.6 támogatás folyósítása támogatás folyosítása a következő módon történhet a) z adott évi támogatás kifizetése két részletben történhet. támogatás első részlete előzetes kifizetésként a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések és a keresztellenőrzések lefolytatása után kerülhet kifizetésre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. b) mennyiben a támogatást igénylő az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési kérelmet a támogatott re, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak. c) b) pontban foglalt esetben az MVH helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a kötelezettségek betartását. d) támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra. e) támogatás folyósítása a évi XVII. törvény 28/. (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik Kifizetési Kérelem a) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani. z egységes kérelemben a en belül kell táblásítani és az adott évi hasznosításokat megadni. b) kifizetési kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó jogszabály rendelkezései alkalmazandók. támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a re vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. kifizetés kizárólag kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető. 15

16 c) kifizetési kérelmet az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani. kifizetési kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú. kifizetési kérelem az egységes kérelem mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. d) Kifizetés a eken található lehatárolt tájképi elemek (pl. kunhalmok, facsoportok) ére is igényelhető, azok ét a ből visszavonni nem szükséges. e) kifizetési kérelem igénylése során, a en belüli táblák bejelentésénél és mérésénél az adott évre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. f) növényvédőszermentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye a része, az egységes kérelemben külön táblaként kell berajzolni és igényelni. mennyiben a e 0,25 feletti, akkor a vonatkozó feltételek teljesülése esetén SPS támogatás igényelhető rá. mennyiben ennél kisebb kerül kialakításra, úgy az előírások teljesítésében elszámolható, de csak a jelen támogatás igényelhető rá. növényvédőszermentes zöldugar/méhlegelő szegélynek és a füves mezsgyének a táblával szomszédosan kell elhelyezkednie Támogatás összegének megállapítása a) kifizetésre kerülő támogatási összeg a Szerződésben rögzített tematikus előíráscsoport(ok)nak-, valamint a Kedvezményezett által vállalt kötelezettségeknek megfelelően, az egységes kérelem részeként benyújtott kifizetési kérelemben igényelt nagyság alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Tematikus előíráscsoport megnevezése Támogatás maximális összege (euró/ha/év) Területi kategória Horizontális Zonális Földhasználati és speciális i kategória Szántó 270 Gyep 164 almatermésűek 958 Ültetvény egyéb gyümölcsösök 723 szőlő 696 Nádas 50 Túzokvédelmi előírásokkal 439 MTÉT szántó Kék vércse védelmi előírásokkal 395 lföldi madárvédelmi előírásokkal

17 Vízvédelmi célú szántó MTÉT gyep Vízvédelmi célú gyep Hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal Erózió-érzékeny lehatárolással Belvíz-érzékeny lehatárolással szály-érzékeny lehatárolással i i i Túzokvédelmi előírásokkal 295 lföldi madárvédelmi előírásokkal 183 Hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal 201 Nappali lepke védelmi előírásokkal 183 Belvíz-érzékeny lehatárolással i 244 b) támogatási összegeket előírásonként, földhasználati (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve i lehatárolás (horizontális, zonális) kategóriánként az 1. számú mellékletben található tematikus előíráscsoportok előírástáblázatai tartalmazzák. c) horizontális gyep, az MTÉT túzokvédelmi gyep, az MTÉT madárvédelmi gyep, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyep, az MTÉT nappali lepke-védelmi gyep és a belvíz érzékeny gyep tematikus előíráscsoportjai esetén, amennyiben a támogatást igénylő Natura 2000 gyep vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybe vételére jogosult, úgy az adott Natura 2000 gyepre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási kifizetés támogatási összege a NTUR 2000 gyep kompenzációs támogatás összegével csökkentésre kerül, függetlenül attól, hogy az adott évben a kedvezményezett igényelt-e az re Natura 2000 gyep kompenzációs támogatást. d) támogatás intenzitása 100% gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategória esetében. Szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében a támogatás intenzitás szintje: Kedvezményezett gazdaságának üzemmérete (ha) ha 100% 300, ha 85% 1200,01 ha felett 50% Támogatásintenzitás szintje (%) támogatás mértékét a Kedvezményezett az adott évi egységes kérelmében bejelentett összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítási módú e méretétől függően kell megállapítani. mennyiben a szántóföldi gazdálkodás támogatása esetén a Kedvezményezett adott évi egységes kérelmében bejelentett összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású ének mértéke alapján a támogatás intenzitása a 100% alatti két kategória valamelyikébe esik, akkor a szántóföldi gazdálkodásra vonatkozó támogatásának teljes egésze csökkentésre kerül, azaz nemcsak a 300 ha feletti része. 17

18 4. Szerződésmódosítás 4.1 Kedvezményezett vagy a Támogató kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét indokolással ellátva, valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Támogató részére eljuttatni. 4.2 mennyiben a módosítás a támogatás feltételeinek olyan változására vonatkozik, amelyhez a Támogató előzetes jóváhagyása szükséges, a Kedvezményezett köteles azt olyan időpontban előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Támogató a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni. 4.3 Szerződés módosítása valamennyi szerződő fél az eredeti Támogatási Szerződéssel megegyező módon történő - aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály, a Szerződés vagy az ÁSZF eltérően rendelkezik. 4.4 Ha a Támogató a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, annak jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős. 4.5 Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul. 4.6 szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Támogató felfüggeszti, ha a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik, egyéb esetekben felfüggesztheti. 4.7 Szerződés kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás nem változtatja meg a Projekt alapvető célját, továbbá ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet támogatás biztosítására, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt kivételektől eltekintve. 4.8 Támogató a Szerződést a Kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja. 4.9 Támogató akkor módosíthatja a Szerződést vagy az ÁSZF-et egyoldalúan a Kedvezményezett hátrányára, ha a Projekt szabályos megvalósítása érdekében szükséges, és a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség Kedvezményezett által igényelt eket érintő támogatási blokkok blokkazonosítójának a Földmérési és Távérzékelési Intézet általi megváltoztatásáról a Támogató köteles tájékoztatni a Kedvezményezetett, azonban a blokkazonosító megváltozásának ténye nem minősül Szerződésmódosításnak támogatási időszak alatt a Kedvezményezett az MVH által rendszeresített és az MVH által közétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával, az MVH-tól kérelmezheti: a) a teljes tematikus előíráscsoport visszavonását, valamint b) a visszavonását től kisebb kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza: 18

19 a) a állalás fennmaradó időtartamára vonatkozó, elfogadott vis maior esetek; b) elfogadott vis maior esetek: a földhasználat írásban történő felmondása az NF, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság által, osztatlan közös tulajdon megszüntetése során bekövetkező méret csökkenés, illetve elhelyezkedésének megváltozása, az NF által a jogosult re vonatkozóan kiírt pályázati felhívásnak való meg nem felelés vagy a határidőn belül benyújtott pályázat alapján meg nem valósuló földhasználatot megalapozó jogviszony alapján megszűnő kötelezettségek, a támogatott en a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztési program keretében árvízi tározó működtetésére került sor, a Kedvezményezettet a természetvédelmi hatóság kötelezi a földhasználati előírások szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására teljes tematikus előíráscsoport visszavonás, valamint a egészének vagy egy részének visszavonása iránti kérelmet a Kedvezményezett elhalálozása esete kivételével az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVHhoz. Kedvezményezett elhalálozása esetén a teljes tematikus előíráscsoport visszavonás-, valamint a visszavonás iránti kérelmet postai úton, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Kedvezményezett székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére. támogatási időszak folyamán a vis maior esete kivételével a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak: a 2017., azaz a második naptári év vonatkozásában: december 31.; a 2018., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: december 31.; a 2019., azaz a negyedik naptári év vonatkozásában: december 31.; a 2020., azaz az ötödik naptári év vonatkozásában: december bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekor a visszavonása iránti kérelmet az adott évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig az MVH által rendszeresített formanyomtatványon elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz. mennyiben a visszavonási kérelem egy nek nem teljes egészét érinti, és a vis maiorral nem rész megfelel a támogatási követelményeknek, a támogatásban maradó et a Kedvezményezettnek fel kell mérnie, és a vis maioros visszavonási kérelem benyújtása során az elektronikus visszavonási kérelemben be kell nyújtani az MVH részére Ha a Kedvezményezett a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján, vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el Ha a visszavonása után maradó tematikus előíráscsoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó a támogatásból kizárásra kerül és vis maior esetek kivételével, a re vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül. 5. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok Nem releváns. 19

20 6. Támogatás folyósításának felfüggesztése Támogató a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 6.1 Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha a) jogszabály előírja, illetve a szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a támogatási szerződéstől történő elállást teheti szükségessé, b) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van és köztartozását a Támogató által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki, c) a Támogatónak a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn, d) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján indokolt, e) jogszabály, a Szerződés vagy az ÁSZF adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a Kedvezményezett számára, annak elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén, f) a támogatási szerződés módosítása van folyamatban, amennyiben a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik, vagy 6.2 Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását jogszabály ilyen irányú rendelkezése, illetve az ÁSZF szerinti szerződésszegés esetén. 6.3 Ha a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt a Támogató által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. 6.4 támogatás felfüggesztése esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 7. Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 7.1 Jogkövetkezmények érvényesítésének általános szabályai a) Ha egy adott tematikus előíráscsoport keretében vállalt 11. mellékletben foglalt kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt egy adott vagy tematikus előíráscsoport vonatkozásában több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, úgy az adott szankcionálási szinten ( vagy tematikus előíráscsoport) a magasabb százalékos arányú szankciót kell alkalmazni. b) Ha egy adott tematikus előíráscsoport keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt a tematikus előíráscsoporton belül több re is kötelezettségszegés 20

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés. A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható

Részletesebben

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3.

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. TÁMOGATÁSI KÉRELEM ÚMVP o Minisztériumi ütemezés o Éves fejlesztési keret (1721/2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. FELHÍVÁS A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása a konvencionális területek

Részletesebben

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI Közvetlen Támogatások Igazgatósága EGYSÉGES KÉRELEM 2016. Általános tudnivalók BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK Egységes kérelem

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.21. - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések:

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések: TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás, mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon

ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP AKG Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól ÚJ rendszerben támogatási kérelem (pályázat) egyszerűsítet kiválasztási eljárás - támogatási okirat. Ptk. alapon VP források -2016-158 666

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ

TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS) ÉS A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtani, az egyes

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

28/2004. (III. 10.) FVM rendelet. a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről

28/2004. (III. 10.) FVM rendelet. a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről 28/2004. (III. 10.) FVM rendelet a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. -ának (1) bekezdés

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM

27/2007. (IV. 17.) FVM 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM

124/2009. (IX. 24.) FVM 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a 2009. évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A Mezıgazdasági és

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodás új pályázati lehetőségeiről Kezdőknek és Haladóknak

Az ökológiai gazdálkodás új pályázati lehetőségeiről Kezdőknek és Haladóknak Az ökológiai gazdálkodás új pályázati lehetőségeiről Kezdőknek és Haladóknak Hajdúnánás, 2015.11.14. Kanyó Zsolt fejlesztési részlegvezető, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. VP-ÖKO ökológiai gazdálkodás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap Pályázati kiírás 2016. május hó 25. nap A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Inkontinencia termékek, és betegalátétek szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222,

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben