GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ

2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő bemutatása AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 3 2. MEGHATÁROZÁSOK 4 3. A GDF SUEZ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 5 4. A GDF SUEZ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 5 5. A GDF SUEZ RENDSZERHASZNÁLATHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS-LEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6 6. A GDF SUEZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 7 7. A GDF SUEZ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINŐSÉGI BIZTOSÍTÉKAI 7 8. A FELHASZNÁLÓK FOLYAMATOS ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁK 8 9. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 9 II. RÉSZ A GDF SUEZ külső kapcsolatai A GDF SUEZ IPARÁGI KAPCSOLATAI FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI RENDSZERÜZEMELTETŐ ÉS A RENDSZERIRÁNYÍTÓ FÖLDGÁZELOSZTÓK EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ELOSZTÓKKAL Tájékoztatási, együttműködési kötelezettségek A FÖLDGÁZPIAC EGYÉB SZEREPLŐIVEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS FÖLDGÁZELLÁTÁSI ZAVAR, MŰSZAKI ÜZEMZAVAR, VÁLSÁGHELYZET, KORLÁTOZÁS, SZÜNETELÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZABÁLYOK FELÜGYELETI SZERVEKKEL ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7. ÜGYFELEKKEL, FELHASZNÁLÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 13 III. RÉSZ A GDF SUEZ szerződéses kapcsolatai A SZERZŐDÉSKÖTÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI Felhívás ajánlattételre az ügyfelek részéről A GDF SUEZ részvétele az ügyfelek által kiírt tendereken A szerződő partnerrel szemben támasztott általános követelmények A szerződő partnerrel szemben támasztott, a felhasználási hely feletti rendelkezési joggal kapcsolatos követelmények Ajánlattétel a GDF SUEZ részéről Ajánlattétel az ügyfél részéről Szerződéskötés távollévő felek esetén Szerződéskötés személyesen vagy telefonon Az internetes vagy papír alapú földgáz-kereskedelmi szerződéskötés sajátosságai A SZERZŐDÉSEK TARTALMA ÉS MÓDOSÍTÁSA Az általános szerződési feltételek 20 1/37. oldal GDF SUEZ

3 2.2 Az egyedi szerződéses feltételek A felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén alkalmazott eljárás A SZERZŐDÉSEK MEGSZŰNÉSE A felhasználói Egyedi Szerződés megszűnhet: Határozott időre szóló szerződés Határozatlan időre szóló szerződések Kereskedőváltás A 20 M 3 /ÓRA ALATTI FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELRENDSZER ELÉVÜLÉS 27 IV. RÉSZ A GDF SUEZ szerződéseire ható külső körülmények LEHETETLENÜLÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 29 V. RÉSZ Adatvédelem, fogyasztóvédelem és jogorvoslati lehetőségek ADATVÉDELEM Az adatvédelem alapelvei, célja A felhasználók személyes adatainak kezelése PANASZOK ÉS BEADVÁNYOK KEZELÉSE MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK VITARENDEZÉS 34 VI. RÉSZ Záró rendelkezések A JELEN ÜZLETSZABÁLYZAT JOGSZABÁLLYAL ELLENTÉTES RENDELKEZÉSEI AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI: AZ ÜZLETSZABÁLYZAT FÜGGELÉKEI: EGYÉB RENDELKEZÉSEK 36 2/37. oldal GDF SUEZ

4 I. RÉSZ A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő bemutatása 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. (a GDF SUEZ vagy a Kereskedő ) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a Hivatal ) által kiadott működési engedély alapján végzi földgáz-kereskedelmi tevékenységét. A GDF SUEZ a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (a GET ), a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a GET Vhr. ), az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (az ÜKSZ ) és a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően készítette el a jelen földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát (az Üzletszabályzat ) Területi hatály Az Üzletszabályzat területi hatálya Magyarország teljes területére kiterjed, tekintettel arra, hogy a GDF SUEZ az ország egész területén jogosult földgáz-kereskedelmi tevékenységet végezni Tárgyi hatály Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a GDF SUEZ mint földgáz-kereskedelmi engedélyes által nyújtott szolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásaira, a felhasználóval megkötött egyedi földgázkereskedelmi szerződés (az Egyedi Szerződés ) feltételeire, a szerződésszegésre és az ellátás színvonalának, a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályaira, továbbá a panaszkezelésre Személyi hatály Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a GDF SUEZ-re mint kereskedőre, továbbá a tőle földgázt vásárló felhasználókra és a kereskedelmi partnereire Időbeli hatály Az Üzletszabályzat a Hivatal jóváhagyásával lép hatályba. 1.5 Jogszabályváltozás A GDF SUEZ mint földgáz-kereskedelmi engedélyes kötelezettséget vállal arra, hogy jogszabályváltozás esetén az Üzletszabályzatát a jogszabályváltozásnak megfelelően módosítja. 1.6 Az Üzletszabályzat elérhetősége A GDF SUEZ a jóváhagyott Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben jól látható módon elhelyezi, és kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja, továbbá az internetes honlapján hozzáférhetővé teszi, és térítés ellenében másolatot készít arról. 3/37. oldal GDF SUEZ

5 2. MEGHATÁROZÁSOK 2.1 A jelen Üzletszabályzatban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Csatlakozási szerződés Egyedi Szerződés Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (fogyasztó) Elosztóhálózat-használati szerződés Felhasználási hely Felhasználó (fogyasztó) Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó és a leendő felhasználó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználók és a földgáztermelők szállító vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, rögzíti a vásárolt kapacitás mértékét, valamint a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit. A GDF SUEZ és a felhasználó között létrejött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződés. A lakossági fogyasztó és a 20 m 3 /h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó. A földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja. Az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. (GET pont) Pontos paramétereit az Egyedi Szerződés tartalmazza minden Felhasználó esetében. Aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. (GET pont) Fizető Adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet. A fizető és a felhasználó a felek megállapodásának megfelelően személye tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet. Rendszerhasználó Aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitás-lekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. (GET pont) Ügyfél Az ügyfél kifejezés magában foglalja a felhasználót, a fizetőt, továbbá minden olyan egyéb személyt, aki/amely (szerződéses) kapcsolatban állt, áll vagy (szerződéses) kapcsolatot kíván létesíteni a GDF 4/37. oldal GDF SUEZ

6 SUEZ-zel. 2.2 A jelen Üzletszabályzatban használt és külön nem meghatározott fogalmakat a GET, a GET Vhr., illetve az ÜKSZ határozza meg. 3. A GDF SUEZ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 3.1 A GDF SUEZ május 31. napján átalakulással jött létre. Jogelődje, az ELECTRABEL Magyarország Fejlesztési és Szolgáltatási Kft április 1. napján határozatlan időre alakult. 3.2 A GDF SUEZ főbb cégjogi adatai: Cégneve: GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégneve: GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Székhelye: 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 8. Cégjegyzékszáma: A GDF SUEZ határozatlan időtartamra alakult. A GDF SUEZ üzleti éve január 1-jén kezdődik és ugyanazon év december 31-én végződik. 4. A GDF SUEZ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 4.1 A jelen Üzletszabályzat a GDF SUEZ szabadpiacon működő földgáz-kereskedelmi engedélyesként végzett tevékenységét szabályozza. 4.2 A GDF SUEZ a földgáz-kereskedelmi működési engedélye alapján a) termelőtől, tárolótól vagy más földgáz-kereskedőtől földgázt vásárolhat, b) a felhasználók vagy más földgáz-kereskedők részére földgázt értékesíthet, c) földgázt határon keresztül be- és kiszállíthat, és d) tagsága esetén a szervezett földgázpiacon kereskedhet. 4.3 A GDF SUEZ által ellátott fogyasztói szegmensek A GDF SUEZ a vele földgáz-kereskedelmi szerződést kötött felhasználók részére a tőle elvárható és jogszabályok, ellátási szabályzatok, valamint a Hivatal jogerős határozatai által előírt módon és minőségben szolgáltatja a földgázt. A GDF SUEZ az alábbi fogyasztói szegmenseknek nyújt földgáz-ellátást, a számukra megfelelő szerződéses feltételek mellett: a) Egységes szerződési feltételek alapján ellátott üzleti felhasználók: kis- és középvállalkozások, valamint önkormányzatok, és egyéb jogi személyek, akik ellátása a jelen Üzletszabályzat, a számukra kidolgozott ÁSZF, és a velük kötött Egyedi Szerződés alapján történik; b) Közbeszerzési eljárással szerződő felhasználók (önkormányzatok, intézmények): ellátásuk a jelen Üzletszabályzat, és a közbeszerzési eljárásban megállapított szerződéses feltételek alapján történik; c) Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók: a jelen Üzletszabályzat, az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ÁSZF-e, és annak mellékletét képező Egyedi Szerződés minta alapján részesülhetnek földgáz ellátásban, a számukra meghirdetett szerződéskötési akciók esetén. A védendő fogyasztókra vonatkozó speciális szabályokat a jelen Üzletszabályzat M6 sz. melléklete tartalmazza. 4.4 A Felhasználókkal kötött Egyedi Szerződések típusai Teljes ellátásra vonatkozó földgáz-kereskedelmi szerződés 5/37. oldal GDF SUEZ

7 A GDF SUEZ a felhasználó hálózati csatlakozási (és elosztóhálózat-használati) szerződésében meghatározott teljesítményének mértékéig teljes ellátásra vonatkozó földgáz-kereskedelmi szerződést köt azzal a felhasználóval, aki/amely kizárólag a GDF SUEZ-től szerzi be a földgáz-szükséglete kielégítéséhez szükséges teljes mennyiséget Részleges ellátásra vonatkozó földgáz-kereskedelmi szerződés A GDF SUEZ a felhasználó hálózati csatlakozási (és elosztóhálózat-használati) szerződésében meghatározott teljesítményének mértékéig részleges ellátásra vonatkozó földgáz-kereskedelmi szerződést köt azzal a felhasználóval, aki/amely a földgáz-szükséglete kielégítéséhez szükséges mennyiséget csak részben szerzi be a GDF SUEZ-től, részben viszont más kereskedőtől vásárol földgázt. Ilyen felhasználókkal a GDF SUEZ minden esetben Egyedi Szerződést köt. 4.5 A nagykereskedelmi partnerekkel kötött földgáz-kereskedelmi szerződések A jelen Üzletszabályzat a GDF SUEZ nagykereskedelmi jogviszonyaira irányadó, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg, kivéve továbbá a III. fejezetben foglaltakat. A nagykereskedelmi szerződéskötésre a III. részben foglalt eljárási szabályok ellenkező kikötés hiányában alkalmazandóak. A nagykereskedelmi szerződések hatályba lépési feltétele, hogy a másik fél is rendelkezzen érvényes földgáz-kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatói működési engedéllyel. Emellett a GDF SUEZ egyéb szerződéskötési és hatályba lépési feltételeket is megállapíthat. 5. A GDF SUEZ RENDSZERHASZNÁLATHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS-LEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1 Az elosztóvezetékhez vagy a szállítóvezetékhez csatlakozó felhasználó jogosult a saját felhasználása mértékéig, de legfeljebb a vásárolt kapacitásáig a külön jogszabályban előírt módon azon az elosztóvezetéken vagy szállítóvezetéken, amelyhez csatlakozott, kapacitást lekötni. 5.2 A felhasználónak az adott felhasználási helyen vásárolt kapacitását, a nyilvántartott kapacitását és a lekötött kapacitását az a rendszerüzemeltető köteles nyilvántartani, amelynek szállító- vagy elosztóvezetékéhez a felhasználó csatlakozott. A felhasználó kérésére a vásárolt kapacitásról, a nyilvántartott kapacitásról és a lekötött kapacitásról, valamint a felhasználói profilba történő besorolásról, továbbá a felhasználási hely - a GET végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott - jellemző adatairól a felhasználó csatlakozását biztosító rendszerüzemeltető köteles igazolást kiadni. 5.3 Az Egyedi Szerződések alapján a GDF SUEZ amennyiben a felhasználó erre megbízza - köteles a felhasználó ellátásához szükséges kapacitásokat a szállító- és elosztóvezetéken, valamint a tárolónál lekötni Az Egyedi Szerződés időtartama alatt ugyanis a GDF SUEZ minden olyan, jogszabályban és szabályzatokban foglalt kötelezettséget teljesít, amely a felhasználó teljes körű földgázellátásához nélkülözhetetlen rendszer-kapacitások lekötéséhez szükséges. A felhasználó kérésére az általa lekötött kapacitásról a GDF SUEZ köteles igazolást kiadni. 5.4 A GDF SUEZ a felhasználóval kötött Egyedi Szerződés hatályba lépésével a szerződéses időtartamra átveszi a már lekötött kapacitás feletti rendelkezési jogot a felhasználótól. A kapacitáslekötési jog átadásáért, illetve az Egyedi Szerződés megszűnésekor való visszaadásáért külön díj vagy költségtérítés nem jár. 6/37. oldal GDF SUEZ

8 5.5 A felhasználó által lekötött kapacitásnak és a felhasználó földgázkereskedők részére átengedett kapacitásának mértékéig a szállítási rendszerüzemeltető és az érintett földgázelosztó hozzáférést köteles biztosítani a szállító- és elosztóvezetékhez. 5.6 A GDF SUEZ új kapacitásigény kielégítésének a földgázelosztóval történő egyeztetésébe a felhasználó kérése szerint kapcsolódik be. Ha a felhasználó nem igényli a GDF SUEZ közreműködését az új vagy megnövekedett hálózati kapacitás biztosításához, akkor az illetékes földgázelosztó üzletszabályzatában rögzített eljárásrendet kell alkalmaznia. Ha a kapacitásbővítéshez szükséges eljárás lefolytatása az Egyedi Szerződés része, akkor a továbbiakban a felhasználó és a GDF SUEZ közösen intézkednek az érintett rendszerüzemeltetőnél a szükséges kapacitásbővítés érdekében a Szerződésben rögzített feltételek szerint. 5.7 Kereskedőváltás esetén a GDF SUEZ a jogszabályok (elsősorban a GET) és a vonatkozó szabályzatok kereskedőváltásra irányadó szabályai szerint jár el, melynek részletes szabályai a III. rész 3.4. pontban találhatóak. 5.8 A felhasználó az Egyedi Szerződésének zárónapjától kezdődően rendelkezhet a nyilvántartott és lekötött kapacitásával. A földgázkereskedő az ÜKSZ-ben, a GET Vhr.-ben és GET-ben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban foglalt időpontban legalább 15 munkanappal korábban köteles az érintett rendszerüzemeltetőket tájékoztatni a felhasználóval kötött szerződésének megszűnéséről. Az érintett rendszerüzemeltetők jogosultak a bejelentés tudomásul vételét és a kapacitás-lekötési szerződés módosítását megtagadni, ha a felhasználó közvetlenül vagy más földgázkereskedőn keresztül nem biztosítja a kapacitás lekötés gázév végéig fennmaradó díjainak megfizetését. Kereskedőváltás esetén a felhasználó vagy a vele szerződést kötő új földgázkereskedő a gázév végéig köteles a korábbi földgázkereskedő által az ellátása érdekében a rendszerüzemeltetőknél lekötött és a szerződés megszűnését követően ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást lekötni. Ez alól kivételt képez a szállítói betáplálási, betároláshoz tartozó szállítási kiadási, illetve tárolói kapacitásokat, melyeknek tekintetében az új kereskedő részben vagy egészben megtagadhatja az átvételt és a lekötést. 6. A GDF SUEZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A GDF SUEZ szervezeti felépítését az F1. függelék tartalmazza. 7. A GDF SUEZ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINŐSÉGI BIZTOSÍTÉKAI A GDF SUEZ a földgáz-kereskedelmi engedélyesi tevékenysége során az általa ellátott felhasználók valamint kereskedelmi partnerei számára egyebek mellett biztosítja: a) a szolgáltatás megfelelő minőségét, folyamatosságát és biztonságát, b) a jogszabályban előírt határidők betartását, c) a hatékony, szakszerű ügyintézést, d) az ügyfelek tájékoztatását különösen az alábbi területeken: biztonságos földgázhasználat, energiatakarékos földgázhasználat, a fogyasztást érintő jogszabályi változások, földgázpiaci változások, a társaság szolgáltatásai. 7.1 Az értékesített földgáz minőségi előírásai 7/37. oldal GDF SUEZ

9 Az ÜKSZ rendelkezései szerint az együttműködő földgázrendszerbe betápláló személy felelős a minőségi eltérésből eredő minden kárért, amennyiben nem megfelelő minőségű gáz került a földgázrendszerbe. A GDF SUEZ olyan földgáz-vásárlási szerződéseket köt, melynek értelmében garantálja az MSZ 1648:2000 szabványnak megfelelő földgázminőséget. Az GDF SUEZ a szabványtól eltérő földgázminőség szolgáltatásában is megállapodhat a földgázkereskedővel és a felhasználóval. Az elosztóhálózatba betáplált földgáz minőségi paramétereit a szállítói engedélyes méri és a mért adatok átadásának gyakoriságát és formáját a szállítói és a földgázelosztó közötti szerződés rögzíti. A földgázelosztó jogosult az elosztói rendszerhez való hozzáférést visszautasítani, ha a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz minősége nem felel meg az ÜKSZ-ben, illetve az elosztási szerződésben foglalt követelményeknek. A gázelosztó hálózatok szagosított földgázt továbbítanak, mivel a fogyasztóhoz a földgázt szagosítva kell eljuttatni. A földgáz szagosítását a szállítói engedélyes végzi a nagynyomású szállítóvezeték kijelölt pontjain. 7.2 A földgázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje A földgáz minőségi paramétereinek méréséről, valamint a minőségi paraméterek és a mennyiségi mérés összefüggéséről részletesebben az ÜKSZ rendelkezik. A felhasználók a földgázzal kapcsolatos minőségi panaszaikat a GDF SUEZ ügyfélszolgálatán, illetve a kijelölt kapcsolattartói útján jelenthetik be. A GDF SUEZ a beérkezett panaszokat kivizsgálja, és azokra legkésőbb 15 napon belül írásban válaszol. Amennyiben a szolgáltatott földgáz jellemzői nem felelnek meg a szerződésben, műszaki előírásban vagy szabványban előírtaknak, a felhasználó kártérítési igénnyel léphet fel a GDF SUEZ-zel szemben. Ilyen esetben a GDF SUEZ a felelősséget és kártérítési igényt a rendszerbe betápláló rendszerhasználatra jogosultra háríthatja át. 8. A FELHASZNÁLÓK FOLYAMATOS ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁK A GDF SUEZ felelősséget vállal azért, hogy a vele szerződött felhasználók és más kereskedelmi partnerek részére biztonságos szolgáltatást nyújtson, az általa szerződésben vállalt vagy jogszabályok által előírt kötelezettségeket jogszerűen teljesítse, rendkívüli körülmények között pedig az Üzletszabályzata elvei alapján járjon el. A GDF SUEZ az Integrált Vállalatirányítási Rendszer kertében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet. 8.1 Forrásbiztosítás A GDF SUEZ biztosítja a felhasználói részére a földgázellátáshoz szükséges forrásokat a nemzetközi és hazai gázpiaci szereplőkkel kötött szerződések alapján, amely szerződések biztosítják a hosszú távú, az éves, a havi és a napi gázigények, valamint a napi és órai teljesítményigények kielégítését. A GDF SUEZ köteles a felhasználók ellátására vonatkozóan részletes tervet készíteni, amely igazolja, hogy a földgázkereskedő által a felhasználók részére szerződésben vállalt ellátási szint figyelembevételével megállapított gázévenkénti fogyasztásnak megfelelő források a földgázkereskedő számára rendelkezésre állnak (a forrásterv ). A forrástervnek tartalmaznia kell az felhasználók ellátásához szükséges forrásszerződések mennyiségi feltételeit, továbbá az engedélyben meghatározottak szerint legalább havi vagy annál gyakoribb bontásban a források finanszírozhatóságát igazoló adatokat. A forrástervet a Hivatal jogosult ellenőrizni. A GDF SUEZ megfelelő szerződésekkel rendelkezik a felhasználók igényeinek kielégítéshez szükséges földgáz tárolásáról, szállításáról és elosztásáról. A szállítással, tárolással és 8/37. oldal GDF SUEZ

10 elosztással kapcsolatos szolgáltatásminőségi kötelezettségvállalásokat a földgázszállítói engedélyes, a földgáztárolói engedélyes és a földgázelosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. 8.2 Infrastruktúra, szaktudás A GDF SUEZ rendszertervezésben, kereskedelemben gyakorlatot szerzett szakemberbázisa, valamint a kereskedelmi tevékenysége során alkalmazott infrastruktúra, továbbá a beszerzési forrásokat biztosító termelők, más szerződéses partnerek, a szállítást biztosító hálózatok megbízhatósága, és az ezek igénybevételében szerzett hosszú idő óta tartó nemzetközi kereskedelmi tapasztalatok biztosítják a felhasználók biztonságos ellátásának alapvető garanciáját. 8.3 Garantált szolgáltatások A GDF SUEZ földgáz-kereskedelmi működésére irányadó, a Hivatal határozatán alapuló garantált szolgáltatások elérhetőek a GDF SUEZ honlapján és az ügyfélszolgálatokon. 8.4 Pénzügyi biztosítékok A GDF SUEZ a jogszabályok, szabályzatok szerint előírt pénzügyi biztosítékokkal rendelkezik, és folyamatosan gondoskodik azok fenntartásáról. 9. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 9.1 A GDF SUEZ az Integrált Vállalatirányítási Rendszer keretében az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtet. A GDF SUEZ Integrált Vállalatirányítási Politikájában elkötelezettségét fejezi ki a környezet magas szintű védelme, környezetbarát szolgáltatások kialakítása és bevezetése, szennyeződések megelőzése, a hulladékok mennyiségének csökkentésére és újrahasznosítására irányuló fejlesztések iránt. Tevékenysége során a GDF SUEZ a környezetvédelmi követelmények és a Környezetvédelmi Szabályzata előírásainak figyelembevételével jár el. A GDF SUEZ a tevékenysége során különösen figyelemmel van a) az élővilág, a levegő tisztaságának, a természetes vizek, az ivóvíz, a talaj és a termőföld, és az épített környezet védelemére, b) a szennyvízkezelésre, a hulladékgazdálkodásra, a zaj- és rezgésvédelemre, és c) az ezekre vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja. 9.2 Ennek érdekében a GDF SUEZ a) a környezetvédelmi előírások betartásához szükséges pénzügyi fedezetet a költségei tervezésénél figyelembe veszi, valamint biztosítja annak tárgyi és személyi feltételeit; b) alkalmazza azt az elvet, hogy a környezetszennyezést megfelelő technológiával a keletkezés helyén kell megelőzni, megszüntetni, káros hatásait csökkenteni, elsősorban az okának megszüntetésével; c) a közcélú hálózatok üzemeltetése, fenntartása során környezetbarát technológiát, anyagokat használ fel; d) a környezetvédelmi és a kémiai biztonság követelményeit, feltételeit úgy határozza meg, hogy azok a saját munkavállalóra, valamint a GDF SUEZ számára szerződés alapján munkát végző szervezetekre és azok munkavállalóira egyaránt vonatkozzanak. 9.3 A teljes körű hulladékgazdálkodás kialakítása érdekében fontos szerepet kap a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére irányuló fejlesztés, a hulladékok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása, valamint a veszélyes hulladékok szakszerű kezelése. 9.4 A környezetvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a GDF SUEZ Környezetvédelmi Szabályzata tartalmazza. 9/37. oldal GDF SUEZ

11 II. RÉSZ A GDF SUEZ külső kapcsolatai 1. A GDF SUEZ IPARÁGI KAPCSOLATAI 1.1 Eltérő megállapodás hiányában a rendszerüzemeltetői szolgáltatásokat, a rendszerhasználatot a GDF SUEZ a rendszerüzemeltető engedélyesekkel aláírt megállapodások alapján közvetített szolgáltatásként biztosítja a felhasználók részére. 1.2 A földgázszállítással, -tárolással és -elosztással kapcsolatos részletszabályokat az érintett engedélyesek üzletszabályzata tartalmazza. 2. FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI RENDSZERÜZEMELTETŐ ÉS A RENDSZERIRÁNYÍTÓ 2.1 A szállítási rendszerüzemeltető a földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését végző engedélyes. A földgázszállítási tevékenység gyakorlásába beletartozik különösen: a) a szállítóvezeték gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel, b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátása, c) megkülönböztetés-mentes hozzáférés biztosítása a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára, d) a szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedése. 2.2 A szállítási rendszerirányító az együttműködő földgázrendszer működtetését végző szállítási rendszerüzemeltetők közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végző engedélyes. 2.3 A GDF SUEZ köteles a szállítási rendszerüzemeltetővel és a -rendszerirányítóval bármely, a felhasználók ellátásával vagy egyéb földgáz-kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos kérdésben együttműködni. A szállítórendszeren a felhasználók ellátásához szükséges kapacitásokat a GDF SUEZ köti le a felhasználók érdekében. 3. FÖLDGÁZELOSZTÓK 3.1 EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ELOSZTÓKKAL A GDF SUEZ az ÁSZF illetve a felhasználóval megkötött Egyedi Szerződés erre vonatkozó szakaszai szerint biztosítja az ellátáshoz szükséges elosztó-hálózati kapacitásokat: a) saját nevében kapacitáslekötési és elosztási szerződést köt, és b) amennyiben erre a felhasználó megbízást ad, megbízottként kezeli a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését, c) Ha a felhasználó már rendelkezik elosztóhálózat-használati szerződéssel, akkor az irányadó szabályok szerint együttműködik az elosztói engedélyessel, hogy az a szükséges mennyiségű földgázt az elosztóvezetéken továbbítsa a felhasználó számára. 3.2 Tájékoztatási, együttműködési kötelezettségek A GDF SUEZ köteles az elosztói engedélyessel bármely, a rendszerhasználókkal kapcsolatos kérdésben együttműködni. Jogviszonyukat elosztási / együttműködési megállapodásban szabályozzák. 10/37. oldal GDF SUEZ

12 A felhasználókra az elosztói engedélyes üzletszabályzatában és annak részeként az elosztóhálózat-használati szerződésben foglaltak közvetlenül is kötelezettségeket határoznak meg. 4. A FÖLDGÁZPIAC EGYÉB SZEREPLŐIVEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS Az együttműködő földgázrendszer engedélyesei közötti együttműködési szabályokat, az adatszolgáltatások rendjét részletesen az ÜKSZ, valamint az engedélyesek közötti szerződések s az üzletszabályzatok határozzák meg. 5. FÖLDGÁZELLÁTÁSI ZAVAR, MŰSZAKI ÜZEMZAVAR, VÁLSÁGHELYZET, KORLÁTOZÁS, SZÜNETELÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a földgázellátási vészhelyzet három fokozatba sorolható: a) földgázellátási zavar, b) földgázellátási válsághelyzet I. fokozata, c) földgázellátási válsághelyzet II. fokozata. 5.1 Földgázellátási zavar Földgázellátási zavarnak minősül minden olyan, a földgázellátási válsághelyzetet el nem érő mértékű, jellemzően területi (regionális) zavar, amely az elosztó- és szállító hálózat, valamint a földgáztároló üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti, és amely következtében az együttműködő földgázrendszer egyensúlya csak egyes felhasználók földgázvételezésének korlátozásával biztosítható. A szállítási rendszerirányító a földgázellátási zavar miatt szükség esetén elrendelheti a felhasználók földgázvételezésének indokolt mértékű korlátozását. Földgázellátási zavar esetén a GDF SUEZ és a felhasználók az általuk megkötött szerződésekben foglalt jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kötelesek a szállítási rendszerüzemeltető, valamint a földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ezáltal keletkező kárt viselni, kivéve a szállítási rendszerirányító által indokolatlanul elrendelt korlátozás esetét. 5.2 Műszaki üzemzavar Műszaki üzemzavar esetén a rendszerüzemeltető köteles a hiba megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedni, ennek érdekében jogosult a szükséges intézkedéseket és az üzemzavar elhárításához szükséges cselekményeket külön engedély nélkül megtenni. 5.3 Felhasználói üzemzavar A telekhatáron (épületen) belüli gázömlés vagy egyéb üzemzavar esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó a felhasználó költségére intézkedéseket tesz, de a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása az ingatlan használójának (tulajdonos, bérlő, vagyonkezelő, stb.) kötelezettsége és költsége, kivéve a földgázelosztó tulajdonát képező gázmérőt és nyomásszabályozót. 5.4 Válsághelyzet Földgázellátási válsághelyzetnek minősül az az esemény, amely a személyeket, vagyontárgyaikat, a természetet, a környezetet vagy a felhasználók jelentős részének ellátását veszélyezteti. Válsághelyzetet különösen a következő események válthatnak ki: a) a földgázellátás és földgázfelhasználás egyensúlya oly mértékben felbomlik, hogy azt a szokásos egyensúlytartási eszközökkel már nem lehet helyreállítani, 11/37. oldal GDF SUEZ

13 b) a földgáz-felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve c) ezek közvetlen veszélye fenyeget. A földgázellátási válsághelyzet I. fokozata állapítható meg a fenti c) pont esetén; A földgázellátási válsághelyzet II. fokoztat állapítható meg a fenti a) és b) pontja szerinti események bekövetkezése esetén, ha a felhasználók földgázzal történő ellátása az adott időszakra vonatkozó átlagos fogyasztás mellett nem tartható fenn, vagy fenntartható, de rövidebb ideig, mint amelyre a felhasználónak szüksége lenne. A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról a Hivatalnak a fokozatba sorolásra vonatkozó javaslatot is tartalmazó kezdeményezésére, valamint a válsághelyzet megszűnéséről a miniszter határozatban dönt. A válsághelyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket és együttműködési kötelezettségeket a GET és az adott esetben meghozott, az illetékes miniszter fenti határozata tartalmazza. 5.5 Korlátozás A miniszter rendeletben határozhatja meg a földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a felhasználók ellátására vonatkozó szerződések teljesítésének felfüggesztését, a felhasználók földgázellátásának korlátozását. A földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a földgázkereskedők és a felhasználók az ÜKSZ-ben meghatározott eljárás és elszámolási rend szerint kötelesek a rendelkezésükre álló földgázmennyiséget a szállítási rendszerirányító részére felajánlani. A korlátozás esetén a felek együttműködését, jogait és kötelezettségeit, a felhasználó korlátozási kategóriáját az ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés tartalmazza, a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009 (XII. 1.) kormányrendeletnek megfelelően. 5.6 Szüneteltetés A rendszerüzemeltető és a telephelyi szolgáltató a szükséges legkisebb felhasználói körben és a legkisebb időtartamban a földgázszállítást, a földgázelosztást, illetve a tárolást más műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a rendszer karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése, cseréje és új felhasználó bekapcsolása esetén. A szolgáltatás szüneteltetésének részletes szabályait külön jogszabály és az ÜKSZ tartalmazza. A rendszerüzemeltető köteles a karbantartás miatti szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket az üzletszabályzatában rögzített módon, de legalább 15 nappal - tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal - korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni. A be nem jelentett vagy késedelmesen bejelentett szünetelés, valamint a bejelentett szüneteltetés indokolatlan túllépése esetén a rendszerüzemeltető a GET Vhr.-ben meghatározottak szerint a Hivatal határozatában meghatározott pótdíj és kártérítés megfizetésére köteles. Ha a rendszerüzemeltető a szüneteltetés előzetes bejelentésével késedelembe esik, a rendszerhasználók jogosultak az időpontot elutasítani. Ebben az esetben az érintett felek a szüneteltetés időpontjának meghatározása érdekében kötelesek ismételten egyeztetni. A szünetelés túllépése indokoltságát a Hivatal jogosult elbírálni. 6. FELÜGYELETI SZERVEKKEL ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 6.1 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A GDF SUEZ, mint földgáz-kereskedelmi engedélyes, rendszeres kapcsolatot tart fenn a Hivatallal, amely többek között a következő feladatokat látja el: 12/37. oldal GDF SUEZ

14 - kiadja a GDF SUEZ földgáz-kereskedelmi működési engedélyét, és ellenőrzi az abban foglaltak betartását - jóváhagyja a GDF SUEZ földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát és annak módosításait, - dönt az engedélyesekkel szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyeket, - ellátja a GDF SUEZ tevékenységével kapcsolatos jogszabályban előírt egyéb hatósági feladatokat. 6.2 A GDF SUEZ tevékenységét más hatóságok is felügyelik, amelyek hatáskörét, eljárását az Üzletszabályzat V. rész pontjai ismertetik. A felügyeleti és érdekképviseleti szervek felsorolását és elérhetőségeit az Üzletszabályzat F3. függeléke tartalmazza. 7. ÜGYFELEKKEL, FELHASZNÁLÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS A rendszerhasználókkal, valamint a felhasználói társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel és a felhasználói érdekeket képviselőkkel közvetlen kapcsolattartás biztosítására, a bejelentések intézésére és a panaszok kivizsgálására, továbbá a felhasználók tájékoztatására a GDF SUEZ ügyfélszolgálatot tart fenn. A földgáz-kereskedelmi tevékenységének elérhetőségét az Üzletszabályzat M1. számú melléklete tartalmazza. A GDF SUEZ a felhasználói bejelentéseket, értesítéseket, kérdéseket, jognyilatkozat az M1. számú mellékletben és a honlapján kapcsolattartásként megjelölt elérhetőségeken fogadja. A GDF SUEZ az alábbi ügyfélszolgálati-kapcsolattartási csatornákon keresztül tart kapcsolatot partnereivel, s az általa ellátott felhasználók részére ezeken keresztül ad tájékoztatást: a) Személyes ügyfélszolgálatok b) Telefonos ügyfélszolgálat c) Honlap / elektronikus ügyfélszolgálat d) Írásbeli postai megkeresések. Annak érdekében, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélpanaszok rövid határidővel egységes eljárással kivizsgálásra kerüljenek és a panasz okai megszűnjenek, a GDF SUEZ a 20 m 3 /h teljesítmény feletti nem lakossági felhasználók esetén külön kapcsolattartót jelölhet ki a felhasználóval való kapcsolattartásra, akinek adatait az Egyedi Szerződés tartalmazza. A GDF SUEZ a Felhasználók részére szerződéses feltételeiket, ellátásukat érintő ügyekről késedelem nélkül tájékoztatást nyújt: elsősorban a honlapján és az ügyfélszolgálatain, de kiemelt ügyeknél, valamint amikor ezt jogszabály vagy a jelen Üzletszabályzat, ÁSZF, Egyedi Szerződés előírja, írásban is értesítést küld. A kapcsolattartás egyedi feltételeit az Egyedi Szerződés szabályozza. A GDF SUEZ a felhasználói bejelentéseket, értesítéseket, kérdéseket, jognyilatkozatokat az 1. számú függelékben és a honlapján kapcsolattartásként megjelölt elérhetőségeken fogadja. 13/37. oldal GDF SUEZ

15 III. RÉSZ A GDF SUEZ szerződéses kapcsolatai 1. A SZERZŐDÉSKÖTÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI 1.1 Felhívás ajánlattételre az ügyfelek részéről Kapcsolatfelvétel közvetlenül a GDF SUEZ-zel A Felhasználók, ügyfelek írásban, postán, vagy faxon, valamint az elektronikus ügyfélszolgálat -címére küldött elektronikus levélben bármikor felhívhatják a GDF SUEZ-t, hogy tegyen számukra ajánlatot az általuk megadott felhasználási hely földgázzal való ellátásáról (vagyis igénybejelentést tehetnek földgáz-kereskedelmi szerződés megkötésére). A GDF SUEZ-zel már szerződéses viszonyban álló Felhasználók az Egyedi Szerződésükben megjelölt kapcsolattartási címeket is használhatják erre a célra Az igénybejelentésben, azaz az ajánlati felhívásban a következő adatokat kell megadni: a) Az Üzletszabályzat M3. sz. mellékletében felsorolt információkat, b) Olyan rendkívüli jogi előírásokat, amelyek az ügyfél tevékenysége vagy tulajdonosi háttere miatt befolyásolják a GDF SUEZ-zel való megállapodás módját vagy a szerződés tartalmát [értve ez alatt például a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a Kbt. ) szerinti eljárási kötelezettséget] Ha az igénybejelentés, ajánlatkérés hiányos vagy ajánlat elkészítésére nem alkalmas, a GDF SUEZ a felhasználót hiánypótlásra hívja fel a hiányok pontos megjelölésével. A GDF SUEZ az igénybejelentésben megadott adatokhoz képest további információkat kérhet, elsősorban annak érdekében, hogy ügyfelének kockázati besorolását elvégezze Az ajánlatkéréssel az ügyfél hozzájárul a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatainak a rendszerüzemeltető engedélyesek részére történő átadásához A hiánytalan igénybejelentés, ajánlatkérés kézhezvétele után a GDF SUEZ 15 munkanapon belül írásban, levélpostai küldemény, fax, illetve elektronikus levél útján (az igénybejelentő választása szerint) válaszol, és amennyiben ajánlatot kíván tenni, a teljes földgázellátásra vonatkozó jogviszony minden lényeges eleméről tájékoztatja az ajánlatkérőt, és ennek részeként szerződéskötési ajánlatot is tesz A GDF SUEZ az ügyfél megkeresése alapján azonban sem szerződéskötésre, sem ajánlattételre nem köteles, mivel szabadpiaci kereskedelmi körülmények között működő vállalkozás. Üzleti ajánlatait belső forráselemzési és kockázatminősítési eljárásai függvényében teszi meg. 1.2 A GDF SUEZ részvétele az ügyfelek által kiírt tendereken Amennyiben egy ügyfél nyilvános vagy meghívásos pályázati eljárás (tender) keretében kívánja kiválasztani az őt ellátó földgázkereskedőt, erre a fenti 1.1. pontban megadott módon és szabályok szerint hívhatja meg a GDF SUEZ-t, és kérheti fel a tenderkiírásnak megfelelő ajánlattételre. A GDF SUEZ a tenderkiírásokat a tisztességes piaci magatartás alapelveinek megfelelően betartja, a jelen Üzletszabályzata azonban háttérszabályként minden esetben alkalmazandó az eljárására Amennyiben a felhasználó a Kbt. rendelkezései alapján köteles eljárni, és csak közbeszerzési eljárás lefolytatásával köthet földgáz-kereskedelmi szerződést, ezen eljárás lefolytatásáról neki kell gondoskodnia. A GDF SUEZ nem vizsgálja, hogy vonatkozik-e ilyen kötelezettség a vele szerződést kötő ügyfélre. Ha a Kbt. alóli mentességét illetően az ügyfél a GDF SUEZ-t megtéveszti, köteles részére az okozott kárt megfizetni. Ilyen esetben egyéb igényeket a GDF 14/37. oldal GDF SUEZ

16 SUEZ a Ptk. általános szabályai szerint érvényesíthet. 1.3 A szerződő partnerrel szemben támasztott általános követelmények A GDF SUEZ elsősorban az alábbi feltételeknek megfelelő ügyfelekkel köt földgázkereskedelmi szerződést: a) A GDF SUEZ kérésére az ügyfélnek igazolnia kell, hogy az előző kereskedőjével szemben számlatartozása nem áll fenn, ellene földgázfogyasztás okán díjtartozás miatt semmilyen, a követelés érvényesítését célzó intézkedés vagy eljárás jelenleg nincs, és az elmúlt hat hónapban nem is volt folyamatban. b) A kockázati besorolástól függően a GDF SUEZ jogosult a lakossági fogyasztókat kivéve pénzügyi garanciát kérni a szerződéskötés feltételeként, amelyet az ügyfél a szerződés hatályba lépéséig köteles átadni. A GDF SUEZ a 20 m 3 /h feletti Felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítésének biztosítékául bankgaranciát, vagy bankgarancia mellett vagy helyett előre fizetést igényelhet, vagy előlegszámlát bocsáthat ki különösen az alábbi esetekben: kereskedőváltáskor, a felmondási idő alatti fogyasztás díjának biztosítékaként; ha a GDF SUEZ az Egyedi Szerződés azonnali hatályú felmondásra lenne jogosult, de a Felhasználóval való megegyezés alapján vagy jogszabályi tilalom miatt az Egyedi Szerződés felmondását elhalasztja, vagy attól eltekint; ha az Egyedi Szerződésben a felek a GDF SUEZ által lefolytatott fogyasztói kockázatminősítési eljárás eredményére tekintettel így állapodnak meg. c) Pénzügyi biztosítékként bankgaranciát a GDF SUEZ által elfogadott, belföldi székhelyű pénzintézet adhat. Megfelelő bankgaranciának a GDF SUEZ javára szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, azonnali fizetésre szóló, a bank fizetését követő 5 banki napon belül ismételten feltöltődő, folyamatos szolgáltatás nyújtásának fenntartását biztosító fizetési garancia tekinthető, amelynek értéke egyenlő a Felhasználó 3 havi átlagfogyasztásának a bruttó díjával. A bankgarancia az Egyedi Szerződés időtartamának lejártát vagy a fordulónapot követő 2. hónap végéig legyen érvényes. A GDF SUEZ a bankgaranciával a fizetési késedelem 7. napján élhet, saját belátása szerint, a Felhasználóval való egyeztetés után, de az eredménytelen egyeztetési kísérletet követően is. d) Az ügyféllel szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá nincs tudomása arról, hogy vele szemben bármely harmadik személy ilyen eljárás elrendelése iránti kérelmet terjesztett volna elő, és nincs is szándéka ilyen eljárást kezdeményezni maga ellen. e) Az ügyfél rendelkezik mindazon jogosultságokkal és felhatalmazásokkal, amely alapján jogosulttá válik az Egyedi Szerződés megkötésére, az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos valamennyi okirat aláírására, valamint az Egyedi Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére. f) Az ügyfél Egyedi Szerződést aláíró képviselője cselekvőképes, és felhatalmazással rendelkezik az ügyfél nevében az adott mértékű kötelezettségvállalásra A GDF SUEZ az üzleti kapcsolat létesítésekor, továbbá az üzleti kapcsolat fennállása alatt jogosult ellenőrizni az ügyfél jogképességét és képviselőjének képviseleti jogosultságát. Továbbá kérheti, hogy a képviselő a képviseleti jogát megfelelő okirattal igazolja. Személyazonosságot igazoló irat, nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat az alábbi lehet: 15/37. oldal GDF SUEZ

17 a) cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat, b) egyéni vállalkozói igazolvány, c) aláírási címpéldány (a cégjegyzési jogosultság igazolására) Az ügyfél által megjelölt képviselő képviseleti jogát a GDF SUEZ mindaddig hatályosnak tekinti, amíg azt az ügyfél írásban nem vonta vissza vagy módosította. 1.4 A szerződő partnerrel szemben támasztott, a felhasználási hely feletti rendelkezési joggal kapcsolatos követelmények A felhasználási hely földgázellátásáról az alábbi jogosultak köthetnek szerződést a GDF SUEZ-zel az alábbi dokumentumok alapján: a) A felhasználási hely vásárolt és nyilvántartott kapacitásának mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet. b) A felhasználási hely tulajdonosa a kapacitás lekötésének jogát a felhasználási helyet bérlőként vagy egyéb jogcímen használónak átadhatja. Ebben az esetben a GDF SUEZ-zel a felhasználási hely használója jogosult szerződést kötni, feltéve, hogy a használat jogcímét igazolja, valamint a tulajdonos az Egyedi Szerződést jóváhagyja, és a földgáz szolgáltatásért fizetendő díjakért kezességet vállal a GDF SUEZ által igényelt módon. Az ingatlan használója ekkor a nyilvántartott kapacitás mértékéig jogosult a kapacitás lekötésére. c) A felhasználási helyre vonatkozó tulajdonjogot igazoló dokumentumokat lehet: (i) ingatlan adásvételi szerződése, vagy (ii) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata, vagy (iii) birtokba adási nyilatkozat másolata, vagy (iv) jogerős és végleges hagyatékátadó végzés. d) A nem tulajdonos ügyfél a felhasználási helyre vonatkozó használat jogát a következő dokumentumokkal igazolhatja: (i) bérleti szerződés, vagy (ii) haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum, vagy (iii) használati jogot igazoló dokumentum, amely tartalmazza azt, hogy a fogyasztási helyre az ügyfél földgázt vételezhet Amennyiben az Egyedi Szerződést arra nem jogosult személy kötötte meg, úgy kell tekinteni, hogy a Szerződés nem lépett hatályba Ha azonban a Felhasználási Hely tulajdonosa és használója között az ingatlan használatát illetően jogvita van, az ellátás feltételeiről ilyenkor a felek Egyedi Szerződést kötnek Amennyiben az ingatlanra vonatkozó használati jog megszűnik, és erről a tulajdonos a GDF SUEZ-t értesíti, akkor a felhasználási hely tulajdonosa automatikusan belép a felhasználási hely ellátásáról a GDF SUEZ-zel kötött Egyedi Szerződésbe. Ez utóbbit a tulajdonosnak el kell fogadnia a szerződéskötéskor. 1.5 Ajánlattétel a GDF SUEZ részéről Az ajánlattétel módja A GDF SUEZ az ügyfelei részére a földgáz-kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló írásbeli szerződéskötési ajánlatot (az Ajánlat ) oly módon teszi meg, hogy az Ajánlatot az alább felsorolt közlési módok egyikének alkalmazásával eljuttatja az ügyfélnek: a) eredeti példányban közvetlenül vagy megbízott ügynöke útján személyesen átadja az ügyfélnek; vagy b) eredeti példányban postai úton megküldi az ügyfélnek; vagy c) továbbítja az ügyfél címére; vagy 16/37. oldal GDF SUEZ

18 d) telefax útján továbbítja az ügyfél telefax számára; vagy e) honlapon letölthető formában közzéteszi Amennyiben az ügyfél maga kérte fel az ajánlat megtételére, akkor a GDF SUEZ az Ajánlatot az ügyfél által kért formában és módon juttatja el az ügyfélnek Az Ajánlat kézhezvételi időpontjának az alábbiak tekintendők: a) Személyes átadás esetén az átvétel napja. b) Futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt időpontja. c) A kapcsolattartásra megadott levelezési címre küldött ajánlott levelet a feladástól számított 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni; ha tértivevényt is alkalmaztak, akkor a tértivevény címzett általi aláírásának napja. d) Telefax esetén a sikeres adatátvitel visszaigazolásáról érkezett igazolás szerinti időpont; munkanapokon a 17 óra utáni kézbesítés esetén, vagy munkaszüneti napokon, a sikeres adatátvitelt követő munkanap 9.00 óra. e) esetén, ha a rendszer automatikus visszaigazolást küld az üzenet címzett gépére történő megjelenítésről, akkor a kiküldés napja tekintendő a kézbesítés időpontjának. Ha ilyen visszaigazolás nem érkezik, akkor az t az elküldést követő 3. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. f) Honlapon történő közzététel esetén a honlapon megadott időpontban Az Ajánlatra vonatkozó formai követelmények Az Ajánlatot írásba foglaltnak, és a GDF SUEZ által aláírtnak kell tekinteni akkor, ha azon a cégszerű képviseletre jogosult személy(ek) aláírás-bélyegzővel nyomtatott vagy szkennelt aláírása szerepel. Ebben az esetben, valamint telefaxon, illetve útján történő továbbítás esetén, amennyiben ezt az ügyfél kifejezetten kéri, a GDF SUEZ postai úton is megküld egy eredeti cégszerű aláírással ellátott Ajánlatot vagy szerződési példányt is az ügyfélnek Az Ajánlatra vonatkozó tartalmi követelmények Ajánlatnak csak olyan, a GDF SUEZ fenti formai követelményeinek megfelelő, írásba foglalt nyilatkozat tekinthető, amely az alábbi tartalmi követelményeknek megfelel: a) Egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfelek esetén: az Egyetemes Szolgáltatásra Jogosult Felhasználók számára kidolgozott mintaszerződés alapján elkészített, hiánytalan szerződésszöveg, amely minden szükséges adatot és információt tartalmaz, és amely oly módon kerül megküldésre az ügyfél részére, hogy ha azt az ügyfél aláírta és postai úton visszaküldi a GDF SUEZ számára, akkor a szerződés a GDF SUEZ és az ügyfél között létrejön azon a napon, amikor a GDF SUEZ az így aláírt és megküldött Ajánlatot kézhez vette. b) Egységes szerződési feltételek alapján ellátott üzleti felhasználók esetén legalább a részükre kidolgozott ÁSZF erről szóló mellékletében felsorolt adatokat és információkat tartalmazó, végleges szerződésszöveg, amely minden szükséges adatot és információt tartalmaz, és amely oly módon kerül megküldésre az ügyfél részére, hogy ha azt az ügyfél cégszerűen aláírta és postai úton visszaküldi a GDF SUEZ számára, akkor a szerződés a GDF SUEZ és az ügyfél között létrejön azon a napon, amikor a GDF SUEZ az így aláírt és megküldött Ajánlatot kézhez vette. c) Közbeszerzési eljárás lefolytatása vagy egyéb pályázati kiírás esetén tartalmazza mindazokat a tartalmi elemeket, amelyeket a kiíró (ajánlatkérő) elvár. d) Az Ajánlatnak minden ügyfél esetén tartalmaznia kell a GDF SUEZ ajánlati kötöttségét és annak időtartamát, valamint a GDF SUEZ-nek az ügyfélre irányadó ÁSZF-je elérhetőségét. 17/37. oldal GDF SUEZ

19 1.6 Ajánlattétel az ügyfél részéről A GDF SUEZ szerződéskötési Ajánlatának elfogadása helyett az ügyfél írásban, cégszerű aláírással ellenajánlatot tehet, vagyis módosítást javasolhat az Ajánlathoz (a Felhasználói Ajánlat ). A Felhasználói Ajánlat kézbesítésének módja megegyezik azzal a kapcsolattartási móddal, ahogyan az ügyfélnek az elfogadó nyilatkozatot meg kellett volna tennie, és el kellett volna juttatnia a GDF SUEZ részére. A Felhasználói Ajánlat kézhezvételének időpontjára a GDF SUEZ által tett Ajánlatra irányadó szabályok megfelelően alkalmazandóak A Felhasználói Ajánlatot a GDF SUEZ az alábbiak szerint kezeli: a) A Felhasználó a Felhasználói Ajánlathoz a GDF SUEZ általi kézhezvételt követő 15 naptári napig kötve marad, kivéve, ha erről a felek eltérően állapodtak meg. A GDF SUEZ a Felhasználói Ajánlatra 15 naptári napon belül választ ad. b) Egységes szerződési feltételek alapján ellátott üzleti felhasználók az Ajánlatba foglalt hibás/téves adatokat kijavíthatják, amire a GDF SUEZ 15 naptári napon belül választ ad. Az ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés szövegét érdemben módosító Felhasználói Ajánlatot a GDF SUEZ visszautasítja. c) Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók az Ajánlatba foglalt hibás/téves adatokat kijavíthatják, amire a GDF SUEZ 15 naptári napon belül választ ad. Az ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés szövegét érdemben módosító Felhasználói Ajánlatot a GDF SUEZ visszautasítja. d) Közbeszerzési eljárásban csak a Kbt. szabályai szerint jogosultak a felek szerződéskötési tárgyalásokat folytatni. e) Honlapon közzétett Ajánlat csak a honlapon megadott módon fogadható el Ha a GDF SUEZ a Felhasználói Ajánlatot elfogadja, az Egyedi Szerződés a Felhasználói Ajánlattal módosított tartalommal létrejön azon a napon, amit a felek az ajánlataikban megjelöltek, vagy azon a napon, amelyen az ügyfél az elfogadó nyilatkozatot, illetve a GDF SUEZ által aláírt Egyedi Szerződést kézhez kapta az pont alapján Ha 15 naptári napon belül a GDF SUEZ a Felhasználói Ajánlatot nem fogadja el, vagy ugyanezen határidőn belül nem nyilatkozik, a szerződés nem jön létre. Ha ugyanezen határidőn belül a GDF SUEZ a Felhasználói Ajánlattól eltérő újabb Ajánlatot tesz, ezt új szerződéskötési Ajánlatnak kell tekinteni, amelyre az 1.5 pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 1.7 Szerződéskötés távollévő felek esetén A GDF SUEZ köthet szerződést írásban vagy elektronikus úton, emellett ráutaló magatartással (a jelen pont 4. alpontja szerint) is, ha később a felek a szerződést írásba foglalják. Ha az ügyfél a GDF SUEZ szerződéskötési Ajánlatát véleményeltérés nélkül elfogadja, majd cégszerűen aláírva postai úton visszaküldi a GDF SUEZ számára, akkor az Egyedi Szerződés létrejön azon a napon, amikor a GDF SUEZ az Ajánlatot kézhez vette. Az elektronikus szerződéskötés feltétele, hogy a szerződő partner is rendelkezzen az elektronikus aláírás törvényi feltételeivel (E-szigno), és így az en keresztül megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősüljön. Az ilyen módon megkötött Egyedi Szerződés is a GDF SUEZ általi kézhezvétel napján ( pont) jön létre. Ráutaló magatartással kizárólag akkor jön létre az Egyedi Szerződés, ha a hatályos Egyedi Szerződés módosítására vagy meghosszabbítására a GDF SUEZ írásban Ajánlatot tesz, s az ellen, az Ajánlatban megadott határidőn belül a Felhasználó kifejezetten nem tiltakozik, ugyanakkor a szolgáltatott földgázt az Egyedi Szerződés módosításának vagy meghosszabbításának hatályba lépését követően is átveszi. A kizárólag telefaxon vagy ben kiküldött Ajánlat alapján vagy ráutaló magatartással 18/37. oldal GDF SUEZ

20 létrejött Egyedi Szerződést a GDF SUEZ utólag írásba foglalja, és általa cégszerű aláírással vagy szkennelt, nyomtatott aláírással ellátva, postai úton megküldi a Felhasználónak. A Felhasználó köteles az így kiküldött Egyedi Szerződést cégszerűen aláírva, egy példányban postai úton vagy kézbesítővel visszajuttatni a GDF SUEZ számára, ellenkező esetben a GDF SUEZ elsőként telefonon keresi meg az ügyfelet a szerződés aláírása és visszaküldése érdekében. Amennyiben a telefonhívás nem vezet eredményre, a GDF SUEZ az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználótól kötbért követelhet, melynek mértéke a Felhasználó éves fogyasztásának 1/12-ed része a szerződéses árral szorozva. Amennyiben a GDF SUEZ kizárólag távközlő eszközt alkalmaz a szolgáltatásának értékesítésére, a Felhasználó a vonatkozó jogszabályok szerint szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó az elállási jogát a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig az írásbeli szerződést nem kapta meg, akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Amennyiben a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó jogszabályok a fentiekhez képest változnak, úgy a mindenkori hatályos jogszabályok alkalmazandók ezen szerződésekre. 1.8 Szerződéskötés személyesen vagy telefonon A személyesen jelen lévő és tárgyaló felek között az Egyedi Szerződés a kölcsönös cégszerű aláírással jön létre. A GDF SUEZ jogosult rögzített telefonhívással is Ajánlatot tenni ügyfelek számára az alábbi korlátok között. a) Ha a GDF SUEZ telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot vagy ajánlattételi felhívást, annak megtétele előtt legalább a cégnevét (nevét), székhelyét és telefonszámát köteles közölni, valamint az ügyfél figyelmét kifejezetten fel kell hívnia a szerződéskötési szándékára. b) Ha a GDF SUEZ telefonon megkeresi az ügyfelet, illetve aktuális felhasználóját, akkor a számukra olyan tartalmú Ajánlatot tehet, amely csak az ár mértékét, a szerződött mennyiségi kereteket, valamint a szerződés időtartamát érinti, egyebekben az Egyedi Szerződés tartalmára vagy a Felhasználó már meglévő Egyedi Szerződése vagy a GDF SUEZ honlapján elérhető akciós Egyedi Szerződés minta az irányadó. A GDF SUEZ a telefonon tett szerződéskötésre vonatkozó ajánlat vagy ajánlattételi felhívás során a következőkről köteles tájékoztatást adni: a) az Ajánlatot tevő GDF SUEZ cégnevéről és címéről azonosításra alkalmas módon; b) az ajánlott szabadpiaci földgázellátás lényeges jellemzőiről; c) az ügyféllel kapcsolatban álló személy nevéről és a GDF SUEZ-hez fűződő viszonyáról; d) a szerződéssel érintett földgáz mennyiségéről, a vételezés kereteiről, feltételeiről; e) az ajánlott díjkonstrukcióról, beleértve minden, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló ár- és költségelemet, illetve díjat, valamint az összes járulékos költséget, és az ügyfelet terhelő egyéb fizetési kötelezettséget; f) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről; g) az elállási jogról, gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről, továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre az ügyfélnek az elállási nyilatkozatát küldenie kell; h) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg; i) a GDF SUEZ ajánlati kötöttségének idejéről; j) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor; 19/37. oldal GDF SUEZ

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2009. július 1.-étől 1 Tartalomjegyzék 2. oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31.

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31. PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. február 25. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 5 1.1

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

Jogszabályok Karbantartás

Jogszabályok Karbantartás Jogszabályok Karbantartás Tartalom Szolgáltatás szüneteltetése... 2 A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése... 3 Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses

Részletesebben

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata ----------------------- HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Pécs, 2015. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások,

Részletesebben

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Stílusdefiníció: TJ 1: Betűtípus: Félkövér Stílusdefiníció: TJ 3: Betűtípus: Dőlt Stílusdefiníció: TJ 4 Formázott: Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,25 cm A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2012. július 20. 1/4.oldal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 1/5.oldal GDF SUEZ

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra

FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra Szakszervezet Üzemi Tanács Vezérigazgató Közvetlen VIG/FB irányítás alatt Belső Ellenőrzési Vezérigazgatói Tanácsadók 1. sz. függelék Gazdasági Vezérigazgatóhelyettes Kereskedelmi

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA)

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA) MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről az székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK 1/61 A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK 5. és 8. fejezete, valamint e fejezetekhez kapcsolódó IV.(5.1.); IX.; XVII. és XIX. melléklete KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010.

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2014.06.24. 1/10.

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA Földgáztárolási engedélyes Üzletszabályzata A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen Üzletszabályzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

F1. számú függelék. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F1. számú függelék. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése F1. számú függelék A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Kereskedelmi és Portfóliókezelési Általános Vezérigazgató Üzletfelügyeleti Főosztály Kereskedelmi Igazgatóság Kereskedelmi

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 1 Az FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. május 17. 2 Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 8 I.1. Az üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT Elfogadva: IGH Hatályos: 2010. június 1-től módosítva: 2011.10.01. 2012.03.01. 2012.09.20 Bevezetés A Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA

I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA III/4. FÜGGELÉK Egyetemes szolgáltatás minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása Szolgáltatási mutató I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA Előírt normaérték 1. Új egyetemes fogyasztó gázellátási

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BIZOMÁNYOSI KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BIZOMÁNYOSI KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Kereskedő adatai... 4 2. Az ÁSZF... 4 3. Fogalmak... 4 4. Kereskedelmi szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat

A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat 3.1 revízió Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. AZ TÁRGYA... 3 1.2. AZ HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE... 3 1.3. A PRÍMAGÁZ ÜZLETPOLITIKÁJA...

Részletesebben

Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető Energiapiac-nyit nyitás s főf fázisai 96/92EK irányelv (1996) 54/2003EK irányelv módosítása EU 100%-os piacnyitás 2000 2001 2002

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT EOS KSI Magyarország Inkasszó Korlátolt Felelősségű Társaság KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYTA A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK 1/2013. (IV.30) számú HATÁROZATA BUDAPEST Tartalomjegyzék 1. TÖRVÉNYI ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. NOVEMBER 13. HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA,

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 937 jelű Mellrákra szóló kiegészítő biztosításának feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 937 jelű Mellrákra szóló kiegészítő biztosításának feltételei Az NN Biztosító Zrt. 937 jelű Mellrákra szóló kiegészítő biztosításának feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

AZ ARANYSZÁMLA SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS

AZ ARANYSZÁMLA SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a Társaság és az Ügyfelek között a SolarGold Aktív Aranyszáma elnevezésű aranyszámla (a továbbiakban: Aranyszámla ) vonatkozásában, az általános forgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10.

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10. Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek a Díjnet-rendszer felhasználói számára Közzététel dátuma: 2016. március 10. Hatálybalépés dátuma: 2016. április 9. 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1

Részletesebben

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA 2 3. FOGALMAK 2 4. AZ ÁRVERÉS MENETE 5 4. 1. Az árverés meghirdetése 5 4. 2. A regisztráció folyamata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

M1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodái elérhetőségek és nyitva tartás

M1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodái elérhetőségek és nyitva tartás M1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodái elérhetőségek és nyitva tartás EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN Kereskedőváltás és szerződésfelmondás

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben