E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: július 1.-étől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől"

Átírás

1 Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: július 1.-étől 1

2 Tartalomjegyzék 2. oldal

3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGEZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1.A AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE Az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: E.ON Energiaszolgáltató Kft), (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8), a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedély alapján végzi földgáz kereskedelmi tevékenységét. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a földgáz ellátásról szóló évi XL. törvény (GET), valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott jogszabályok, az ÜKSZ, és a Működési Engedély előírásainak megfelelően készítette el jelen üzletszabályzatát (a továbbiakban: Üzletszabályzat). Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed az E.ON Energiaszolgáltató Kft-re, mint kereskedőre, valamint a tőle földgázt vételező fogyasztókra, továbbá minden olyan személyre, illetve szervezetre aki/amely az általa nyújtott földgáz szabad piaci kereskedelmi ellátás igénybevétele illetve nyújtása szempontjából érintett, illetve érdekelt, illetve aki vele kereskedelmi szerződéses jogviszonyba kerül. Az Üzletszabályzat területi hatálya: az tevékenysége Magyarország teljes területére kiterjed. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed az E.ON Energiaszolgáltató Kft által nyújtott szolgáltatások általános mennyiségi, elszámolási és fizetési előírásaira, szerződési feltételeire, a szerződésszegésre, és a panaszkezelésre. Az Üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) jóváhagyásával július 1-én lép hatályba (időbeli hatály). Ezzel egyidejűleg az E.ON Energiaszolgáltató Kft korábbi földgáz kereskedelmi üzletszabályzata hatályát veszti. Az Üzletszabályzat és az ebben szereplő általános szerződési feltételek a korábbi kereskedelmi üzletszabályzat és az abban foglalt általános szerződési feltételek helyébe lép, ezáltal a hatálybalépése előtt már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandó. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft a jóváhagyott Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja, és internetes honlapján hozzáférhetővé teszi, térítés ellenében arról másolatot készít. 3. oldal

4 A jelen Üzletszabályzat vonatkozó jogszabályokkal ellentétes rendelkezése semmis. Az Üzletszabályzat bármely rendelkezésének semmissége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. 1.B FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Az itt fel nem sorolt fogalmak értelmezésére a jogszabályok vagy az ÜKSZ rendelkezései az irányadóak. Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF): általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Átadási-átvételi pont(ok): ellenkező megállapodás hiányában, a szállítóvezetékről ellátott végfelhasználó esetében a szállítóvezeték mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kilépő csonkja, amely az adott végfelhasználó - közvetlen vagy közvetett - ellátását szolgálja, illetve a szállítóvezeték azon mérési rendszerének kilépő csonkja, amely az adott végfelhasználó - közvetlen vagy közvetett - ellátását szolgálja, amennyiben a végfelhasználó ellátása nem gázátadó állomáson keresztül történik. Földgázelosztó vezetékhez csatlakozó végfelhasználó esetén ellenkező megállapodás hiányában, a végfelhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszer(ek) kilépő csonkja(i). átalánydíj: az a jogszabályban meghatározott díjtétel, amit az átalánydíjas fogyasztó földgázfogyasztásának ellenértékeként fizet. átalánydíjas (gázmérő nélküli) fogyasztó: olyan háztartási fogyasztó, aki csak főzési célra vételez, akinél nincs felszerelve gázmérő, és ezért a földgáz-fogyasztása a lakás és a gáztűzhely méretétől függően kerül megállapításra. csatlakozási szerződés: a földgázszállító vagy földgázelosztó és a leendő rendszerhasználók között létrejött szerződés, amely biztosítja a rendszerhasználók szállító- vagy elosztó-vezetékre való csatlakozási jogát, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit. (GET pont) egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése. (GET pont) 4. oldal

5 egyetemes szolgáltató: az az engedélyes, aki az egyetemes szolgáltatás végzésére engedélyt kapott. (GET pont) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (fogyasztó): a lakossági fogyasztó és a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint június 30-ig a külön törvényben meghatározott távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználó és a 20 m 3 /óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m 3 /óra fogyasztást el nem érő felhasználók. együttműködő földgáz rendszer: az egymással összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, valamint a földgáztároló. (GET pont) E.ON Csoport Tag: az E.ON Energiaszolgáltató Kft valamennyi kapcsolt vállalkozását jelenti a számviteli törvény definíciója alapján. elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. (GET pont) előre fizető mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését. (GET pont) elszámolási időszak: szerződésben megállapított két mérőleolvasás közötti időszak (Vhr pont) elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított, a földgázszállító, a földgázelosztó vagy földgáztároló (továbbiakban együtt: rendszerüzemeltető) által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. (GET pont) elszámoló számla (végszámla): az elszámolási időszak leteltét követően kiállított számlabizonylat, amely a leolvasás alapján megállapított fogyasztás ellenértékét, a részszámlák összesített ellenértékét, az egyenleget, valamint a még el nem számolt díjakat tartalmazza. (Vhr pont) felhasználási hely: a felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. (GET pont) 5. oldal

6 felhasználó (fogyasztó): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki (amely) földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. (GET pont) felhasználói (fogyasztói) beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-értékesítéssel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul. (Vhr pont) fizető: adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet. (Vhr pont) A fizető és a felhasználó - a felek megállapodásának megfelelően - tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet. A földgáz szolgáltatás díjának megfizetéséért a felhasználó és a fizető egyetemlegesen felelősek. földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható. (GET pont) földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz. (GET pont) földgázelosztási szerződés: a földgázelosztási (vagy röviden elosztási) szerződés a rendszerhasználó, valamint a földgázelosztó között jön létre a ténylegesen lekötött kapacitás biztosítására az elosztóhálózat be- és kiadási pontján, a földgáz elosztására, a gázmérők leolvasására és az egyéb elosztási alapszolgáltatások biztosítására. A földgázelosztási szerződés az elosztói csatlakozási szerződésben meghatározott kapacitás mértékéig az elosztóhálózat használatára jogosítja a rendszerhasználót közvetlenül, vagy a felhasználót egyetemes szolgáltatóján, illetve földgázkereskedőjén keresztül. földgáz elosztó: az az önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a meghatározott településrészen, településen (településeken), területen a földgáz elosztására engedélyt kapott. (más néven elosztói engedélyes) földgázszállítási engedélyes: A földgázszállításra vonatkozó működési engedély alapján az engedélyes a környezetvédelem kellő figyelembevételével köteles és jogosult az engedélyével érintett szállítóvezetékek és berendezéseik üzemeltetésére, földgáz szállítására,valamint a GET 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távú fejlesztési irányelvben meghatározottaknak megfelelő fejlesztésre. 6. oldal

7 földgáztárolási engedélyes: A földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély alapján az engedélyes a környezetvédelem kellő figyelembevételével az engedélyével érintett földgáz tárolókat és berendezéseiket üzemelteti, karbantartja, földgáz tárolási tevékenységet végez, és a GET 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távú fejlesztési irányelvben meghatározottaknak megfelelően a földgáz tárolókat fejleszti. Azoknak a földgáz tárolóknak az esetében, amelyek többségi tulajdonával a földgáz tárolói engedélyes nem rendelkezik, a fejlesztést a tulajdonos végzi. fűtőérték: az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott (1 m 3 ) mennyiségű gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási komponensek, mind az égés termékei gáz halmazállapotúak (MSZ ISO 6976). A fűtőérték a földgáz kémiai összetétele alapján kerül meghatározásra, mértékegysége MJ/m 3. Gázelosztási Szabályzat (GESZ): a Vhr. 1. sz. mellékletében közzétett szabályozás, amely az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozás, a rendszerhasználat és a hozzáférés, valamint a földgázelosztó és a rendszerhasználó közötti jogviszony részletes szabályait tartalmazza. gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. gázhónap: adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. gáznap: az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. gáznyomás: a földgáz gázvezetékbeli abszolút nyomása és az atmoszférikus nyomás közötti különbség. A gáz nyomása Pa-ban vagy bar-ban fejeződik ki. gáztechnikai normál köbméter vagy m3 : az a gázmennyiség, amely 1 m3 térfogatot foglal el 288,15 ºK (15oC) hőmérsékleten és Pa nyomáson. GET: évi XL. törvény a földgázellátásról. Havária: Az összekapcsolt földgázszállító, földgáz elosztó földalatti tároló és gáztermelő rendszer tervszerű, normál üzemmenetétől eltérő olyan, a földgázkereskedő, mint Kereskedő által nem befolyásolható okokból bekövetkező üzemállapot (pl. létesítményekben bekövetkezett törés, felszakadás, kilyukadás, tűz, robbanás), melynek következtében ellátás biztonság csökkenés, súlyos környezetszennyezés, közveszély keletkezhet és a Felhasználók gázellátása korlátozottá válik, illetve a gázátadó állomáson a nem normál üzemmeneten kívüli üzemi paraméterek keletkeznek. 7. oldal

8 Hivatal: a Magyar Energia Hivatal vagy MEH korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly helyreálljon, és fenntartható legyen. (GET pont) külön fogyasztási hely: egy összefüggő területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül, külön fogyasztási helynek kell tekinteni minden egyes természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tulajdonában (kezelésében), használatában álló összefüggő területrészt, illetve összefüggő helyiségcsoportot, amelynek fogyasztása külön gázmérővel mért. Közös tulajdonban álló ingatlanon, külön fogyasztási helynek kell tekinteni a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő azon területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelynek fogyasztása külön gázmérővel mért. lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. (GET pont) rendszerhasználó: aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. (GET pont) rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára. (Vhr pont) rendszerüzemeltető: a földgázellátásról szóló törvény alapján földgázszállítási, rendszerirányítási, földgáztárolási vagy földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező vállalkozás. részszámla: a rendszerhasználó részére az elszámolási időszakon belül benyújtott számla. (Vhr pont) szerződés nélküli vételezés: földgáz igénybevétele a vételezésre jogosító szerződés hiányában, nem értve ide azt az esetet, amikor a szerződés - külön jogszabály rendelkezésének értelmében - a szolgáltatás igénybevételével jött létre, és annak írásba foglalása a fogyasztónak nem felróható okból maradt el. Vételezésre jogosító szerződés nélkül használja a gázelosztó vezetéket az a fogyasztó, aki a hálózathoz való csatlakozásra nem kötött hálózati csatlakozási 8. oldal

9 szerződést, illetve a hálózat használatára akár egyetemes szolgáltatóján vagy földgázkereskedője útján nem rendelkezik elosztási szerződéssel, továbbá nem kötött egyetemes szolgáltatási szerződést. teljesítmény: az a Felhasználó által szerződött, az Átadási-átvételi ponton biztosított teljesítmény (m 3 /h-ban), amelyet rendelkezésre kell tartani a szerződéses időszak alatt. A Földgáz teljesítmény megállapodás szerint megszakítható és nem-megszakítható teljesítményre osztható. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSz): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat. (GET pont) üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza. (GET pont) Üzletszabályzat: Az E.ON Energiaszolgáltató Kft jelen a Védendő fogyasztók: A lakossági fogyasztók azon köre, akik jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. Vhr.: 19/2009. Korm. rendelet, a földgázellátásról szóló évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 1.C AZ ENGEDÉLYESRE, MINT GÁZKERESKEDŐRE VONATKOZÓ ADATOK A társaság cégneve: Székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság (Budapest) Cégbejegyzés időpontja: Cégjegyzék száma: A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság első üzleti éve május 14.-től december 31.-ig tart. A további üzleti évek január 1-jén kezdődnek és ugyanazon év december 31-én végződnek. 9. oldal

10 1.D AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL VÉGZETT GÁZIPARI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Az a felhasználók részére történő villamos-energia értékesítési tevékenységet egyetemes szolgáltatói engedélyesként vagy szabadpiaci földgáz kereskedelmi engedélyesként végzi Az, mint földgáz kereskedelmi engedélyes Magyarország területén földgáz kis- és nagykereskedelmi tevékenységet folytat, amely során a földgáz üzletszerű, általa megállapított ellenérték fejében, nem saját célra történő, szabad piacon való vásárlását és értékesítését végzi. Az a vele szerződést kötött felhasználók részére földgáz ellátást biztosít, a felhasználó Üzletszabályzatban meghatározott módon bejelentett igénye alapján. Ennek keretében a jelen Üzletszabályzatban, a földgáz adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, illetőleg a tőle elvárható és a Magyar Energia Hivatal jogerős határozatai által előírt módon és minőségben szolgáltatja a földgázt. A Kereskedő a működési engedélye alapján jogosult a földgáznak a Magyar Köztársaság államhatárán keresztül történő ki- és beszállítására. Az földgáz egyetemes szolgáltatói engedéllyel is rendelkezik, amely tevékenységének szabályait és általános szerződési feltételeit az erről szóló üzletszabályzata tartalmazza. Az szolgáltatásai: - Forrás beszerzés, ennek keretében főként Az beszerzi, és az országhatárig beszállíttatja a szerződő partnere számára szükséges földgázt. Ennek megfelelően rendelkezik olyan szerződés állománnyal, ami lehetővé teszi a partnere számára a folyamatos igény szerinti földgázfelhasználást. Az a földgáz beszerzéssel kapcsolatos minden felmerülő kérdést (átvételi mennyiségi, minőségi mérés, elszámolás, VÁM és adó ügyletek, reklamációkezelés, stb.) rendezi. - Földgáz értékesítése Az szerződés alapján értékesíti a földgázt a hatályos törvények szerint az alábbi fogyasztói részére: a felhasználóknak a saját fogyasztásuk mértékéig, a földgáz-kereskedőnek, a rendszerirányítónak, 10. oldal

11 a földgázszállítónak, elosztónak, tárolónak a saját felhasználás, hálózati veszteség, mérési különbözet és tárolói párnagáz pótlás mértékéig. - Kapcsolódó szolgáltatások Az a földgáz értékesítéshez teljes körű szolgáltatást biztosít, így különösen Leszállíttatja az igényelt földgázt az igényelt átadási helyre, és ezért szállítási szerződést köt földgázszállítóval, az illetékes elosztóval. Rendezi a földgázra vonatkozó elszámolási feladatokat, elvégzi, vagy elvégezteti mennyiségi minőségi méréseket. Elvégzi, vagy elvégezteti a kapcsolódó jegyzőkönyvezést. Képviseli a partnerét a vitás kérdések esetén a fogyasztója javára. Biztosítja a napi operatív földgázellátást, ezért elvégzi a partnere bevonásával a napi heti nominálási feladatot, folyamatos ügyeleti szolgálatot, adatszolgáltatást biztosít a partnere számára. Lehetőségeihez mérten elősegíti a gázfogyasztás szezonális és rövid-távú kiegyenlítését, kereskedelmi egyensúlytartásra köteles, és igény esetén tárolói szerződést köt. Intézkedik üzemzavar esetén, illetve válsághelyzetekben. Üzemzavar, korlátozás esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. Fogyasztói megkeresés esetén tanácsadási szolgáltatást nyújt a szabad piacra való kilépés lehetőségeiről, földgázfogyasztás racionalizálás területén. Fogyasztói megkeresés esetén támogatást nyújt csatlakozási díjjal kapcsolatos kérdések rendezésében, a szükséges rendszerkapacitások megszerzésében, Fogyasztó erre irányuló kifejezett igénye esetén támogatást nyújt gazdaságos energiafogyasztás érdekében alternatív lehetőségek kidolgozásában, megállapodás esetében részt vesz kiépítésében. Napi heti, havi, éves portfólió gazdálkodást folytat, figyelemmel a fogyasztói ellátásbiztonságára. Biztosítja a fogyasztói kapcsolattartás szervezetének és működésének, valamint a fogyasztói panaszok ügyintézésének rendjét. A fenti szolgáltatások egyedileg kezeltek az és partnere között létrejött szerződésben. 1.E AZ ÜZLETSZABÁLYZAT, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK, EZEK KERESKEDŐ ÁLTALI MÓDOSÍTÁSA ÉS A FELHASZNÁLÓK TÁJÉKOZTATÁSA Az Üzletszabályzat közzététele és módosítása: Az köteles az Üzletszabályzatot mindenkor érvényes, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - ügyfélszolgálatán jól látható módon 11. oldal

12 elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, arról díjazás ellenében másolatot készíteni és honlapján hozzáférhetővé tenni. Az Üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával módosítható. Az az üzletszabályzatának tervezetét köteles honlapján közzétenni. Az üzletszabályzatot július 1.-étől az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztrált energetikai felhasználói érdekképviseletekkel egyeztetve, a honlapon keresztül érkezett észrevételekkel együtt nyújtja be a Magyar Energia Hivatal részére jóváhagyásra. Az a honlapján, valamint a regisztrált energetikai felhasználói érdekképviseletek részére az érdemi észrevételek megtételére legalább 20 napos határidőt köteles biztosítani. Az egyeztetés során a felek véleményét rögzíteni kell. Ha az érdekképviseletek véleménye az üzletszabályzatokba nem kerül beépítésre, és a felek közötti érdekellentét feloldhatatlan, vagy az észrevételt tevő ezt kéri, a tett észrevételeket véleményeltéréssel kell a jóváhagyásra beterjesztett üzletszabályzat mellékleteként benyújtani. A Magyar Energia Hivatal a jóváhagyási eljárás keretében az érdekképviseletek és az engedélyes között fennmaradt vitás kérdésekben dönt, és az üzletszabályzatot jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez kötheti, vagy a jóváhagyást megtagadja. Az általános szerződési feltételek és módosításuk Az üzleti partnereinek nagy számára tekintettel a szolgáltatási környezet változása esetén csak úgy tudja vállalni a folyamatos, zökkenőmentes ellátást, ha fenntartja magának az Üzletszabályzatának és Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) egyoldalú módosításának jogát. A módosításról a felhasználók értesítést kapnak. Az Üzletszabályzat 1., 3.B, 4., 5.C, 6., és 8. fejezetei általános szerződési feltételként a szerződés részeivé válnak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztókra vonatkozó külön szabályokat a 7. fejezet tartalmazza, amely szintén az érintett felhasználók általános szerződési feltételeinek minősül, s a szerződés részét jelenti. Az Üzletszabályzatban szereplő általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának előfeltétele az Üzletszabályzat módosítása, s annak a Magyar Energia Hivatal általi jóváhagyása. Nem köteles az a felhasználóit tájékoztatni, amennyiben a módosítás: 12. oldal

13 új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF et nem érinti, a már nyújtott szolgáltatások igénybevételére kedvezőbb feltételeket teremtenek, valamint esetleges ellentmondó, érvénytelen rendelkezések, stilisztikai, szövegezési, nyelvtani hibák, a fogalomhasználatban bekövetkezett változások indokolják. Áralkalmazási feltételek és árak Az E.ON Energiaszolgáltató által alkalmazandó árakat a felhasználóval létrejött egyedi földgáz ellátási szerződés vagy az Üzletszabályzat tartalmazza. A felhasználó köteles a szerződés szerinti díjakat a szerződés rendelkezései szerint megfizetni. Az és a felhasználó között létrejött egyedi megállapodás szerint alkalmazott árakat az a felhasználóval kötött, a felek közös megegyezésén alapuló megállapodás alapján jogosult megváltoztatni. Azon felhasználók tekintetében akik: július 1-ig az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel, mint közüzemi szolgáltatóval közüzemi szerződéses jogviszonyban álltak és július 1-től nem rendelkeznek eltérő Kereskedővel megkötött ellátási szerződéssel; - egyetemes szolgáltatásra a hatályos GET szabályai szerint nem jogosultak, és - akiknek korábbi közüzemi szerződésébe jogutódként lépett az E.ON Energiaszolgáltató Kft a GET 139. (2) bekezdése alapján, és a rájuk július 1.-étől alkalmazandó árakat és áralkalmazási/szerződéses feltételeket a jelen Üzletszabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft jogosult ezeket az általa alkalmazott árakat egyoldalúan megváltoztatni. Ebben az esetben módosítja az Üzletszabályzat 7. sz. melléklete, és erről a Magyar Energia Hivatalt tájékoztatja, az új árakat pedig megjelenteti a honlapján is. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók jogosultak a bejelentést követően a GET 37. -a alapján az ellátási szerződésüket felmondani. 13. oldal

14 Jogszabályváltozás Amennyiben jelen Üzletszabályzat hatályba lépése után olyan jogszabályváltozás következik be, amely azt eredményezi, hogy akár a felhasználó illetve kereskedelmi partner, akár az jelen Üzletszabályzat vagy a közöttük lévő szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti akár a felhasználó, akár az E.ON Energiaszolgáltató Kft. jelen Üzletszabályzatba vagy a szerződésükbe foglalt jogait vagy növeli a felek Üzletszabályzat vagy a szerződésük szerinti kötelezettségeit; a szerződő felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó jogszabályváltozásról és a jelen Üzletszabályzatra vagy a szerződésükre való kihatásáról. Jogszabályváltozásnak minősülhet a GET X. fejezetében említett szabályzatok módosítása is, valamint minden olyan hatósági határozat, amely a jelen Üzletszabályzatban vagy a szerződésükre foglaltak teljesítésére kihat. Kiemelt jogszabály-változási eseménynek minősül a földgázpiacra irányadó hatósági árak módosítása. Abban az esetben, ha a felhasználóval kötött szerződés szerint a földgáz ára tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, akkor kiemelt jogszabály-változási eseményként kell kezelni a rendszerhasználati díjak emelését. Ellenkező megállapodás hiányában a felek közötti szerződés szerint fizetendő gázdíj összege legfeljebb a rendszerhasználati díjak változásával az E.ON Energiaszolgáltató Kft részéről egyoldalúan emelhető. A Felek a fenti esetekben kötelesek az értesítést követő legfeljebb 30 naptári napon keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a közöttük fennálló szerződéshez. A Felek minden tőlük elvárhatót kötelesek megtenni annak érdekében, hogy a közöttük létrejött szerződést úgy módosítsák, hogy a szerződés legjobban tükrözze a Felek közötti szerződés hatályba lépésekor fennállt szándékát. 14. oldal

15 Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre 30 napon belül, akkor a szerződést a Kereskedő jogosult rendkívüli felmondással felmondani. 15. oldal

16 2. AZ ENGEDÉLYES KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATA 2. A) FELETTES SZERVEKKEL ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS A Magyar Energia Hivatal: A Magyar Energia Hivatal feladata, hogy az a földgázpiaci jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő kereskedelmi működését biztosítsa, ellenőrizze. Ezzel kapcsolatosan, a Hivatal a földgázellátás biztonságának, a földgáz piac hatékony működésének felügyelete, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése során, főként a következő eljárásokat, kötelezettségeket teljesíti: - kiadja az kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó működési engedélyét, - jóváhagyja az üzletszabályzatát, illetve módosításait, - megállapítja a kereskedelmi tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás minimális követelményeit, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, - eljár a hatáskörébe tartozó felhasználói panaszok ügyében, így különösen az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználókkal szembeni megsértése esetén. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és Gazdasági Versenyhivatal: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljár az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén, a Magyar Energia Hivatal GET-ben meghatározott hatáskörének tiszteletben tartása mellett. A földgáz adásvételi szerződés jelen Üzletszabályzatban meghatározott feltételeinek egyoldalú módosításával kapcsolatos panaszok esetén, valamint a szolgáltatás árának változtatása miatti panaszok elbírálására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság, vagyis a 16. oldal

17 fogyasztóvédelmi hatóság jogosult, illetve ha a panaszolt kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, akkor a Gazdasági Versenyhivatal jogosult eljárni. A Gazdasági Versenyhivatal eljár még a hatáskörébe utalt egyéb, tisztességtelen piaci magatartást megvalósító ügyekben. A Magyar Energia Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, és a Gazdasági Versenyhivatal elérhetőségeit a jelen Üzletszabályzat 3. számú függeléke tartalmazza. Önkormányzati kapcsolatok Az együttműködik az önkormányzatokkal új települések, településrészek és felhasználók bekapcsolása, valamint a felhasználók (védendő fogyasztók) adósságkezelésének ügyintézése kapcsán. Gyámhivatallal és a jegyzővel való kapcsolattartás szabályaira a 6.N) fejezetben foglaltak az irányadók. Magyar Államkincstár: A szociális energiatámogatásra vonatkozó jogosultságot a Magyar Államkincstár állapítja meg. A szociális energiatámogatásra vonatkozóan a Magyar Államkincstár Igazgatósága a jogosultság megállapításáról szóló határozatot megküldi a felhasználónak, valamint elektronikus úton értesíti az -t a jogosultság megállapításáról. 2. B) A FOGYASZTÓI KAPCSOLATTARTÁS SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE Kapcsolattartás közvetlenül a felhasználókkal Az a leendő és a már ellátott felhasználók részére a velük kötött szerződés végrehajtásához kapcsolódó vagy az igénybejelentéshez szükséges információkat az érvényes jogszabályoknak megfelelően a jelen Üzletszabályzat 1. számú mellékletben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségeken biztosítja. Az az ügyfélszolgálati irodá(k)ban nyilvánosan közzéteszi: - az mindenkor hatályos Üzletszabályzatát - az általános szerződési feltételek megváltozásának tényét, - valamint biztosítja a megváltozott általános szerződési feltételek megtekintésének lehetőségét. Az ügyfélszolgálatainak működését és elérhetőségét részletesen a 6.L) fejezet tárgyalja. 17. oldal

18 Fogyasztói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartás: Az olyan szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, amely a felek kölcsönös megértésén, megelégedésén alapul. Ezért az olyan ügyfélszolgálatot működtet, amelynél a felhasználó minden szükséges tájékoztatást megkaphat, észrevételeket, panaszokat tehet és észrevételeire, panaszaira észszerű időn belül választ, orvoslást kap. Az minden szükséges tájékoztatást megad ügyfeleinek annak érdekében, hogy azok megismerjék szolgáltatásait, és azok igénybevételének lehetőségét. Az az ügyfélszolgálatot telefonos és internetes eléréssel, valamint az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben működteti. Az rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, társszervekkel azért, hogy: - a felhasználót érintő kérdésekben megismerje azok véleményét, - tájékoztassa azokat az tervezett intézkedéseiről, - visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített panaszok kivizsgálásának eredményéről. Az megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot az érdekképviseleti szerveknek azok kérése alapján, amely a felhasználó és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. kapcsolatára vonatkozik. Az a társadalmi képviselővel az illetékessége alá tartozó, a felhasználókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, a társadalmi képviselő számára köteles a közérdekű adatokat az üzlet, állami vagy szolgálati titkot képezők kivételével hozzáférhetővé tenni; a felhasználókat érintő intézkedésről tájékoztatást adni. E bekezdés vonatkozásában közérdekű adatnak tekintendők az évi LXIII. törvény, és módosításának megfelelő adatok. 18. oldal

19 3. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3.A A FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGOS ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁK ÉS AZ ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató Kft a GET és a VHR., a működési engedély, az ÜKSZ, az érvényben lévő jogszabályok, valamint a földgáztárolóval, -szállítóval, -elosztóval kötött szerződés alapján végzi tevékenységét. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft feladatai elvégzéséhez rendelkezik: anyagi és tárgyi feltételekkel, szervezetekkel és szakember állománnyal, informatikai rendszerekkel és távközlési eszközökkel, tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel, rövid- és hosszú távú szerződésekkel és igényfelmérésekkel, amelyek garantálják az általa ellátott felhasználók biztonságos ellátását. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft rendelkezik a VHR ában előírt pénzügyi biztosítékkal, amelyet kizárólag a földgáz adásvételi szerződéseiben foglalt, valamiont a rendszerhasználattal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez használhat fel. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft a következőkben összefoglalt szerződéses háttér alapján garantálja a vele szerződött felhasználók/fogyasztók biztonságos ellátását: Az E.ON Energiaszolgáltató Kft fogyasztói ellátáshoz szükséges földgázt a vele szerződött kereskedőktől az ÜKSZ-ben meghatározott módon és időpontban leköti, és a szerződéseiben rögzített áron átveszi. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft folyamatosan rendelkezik a rendszerirányítóval és a rendszerüzemeltetőkkel kötött hatályos együttműködési, kapacitáslekötési és rendszerhasználati szerződésekkel. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft vállalja a vele szerződött felhasználók ellátásához szükséges rendszerkapacitások lekötését a felhasználókat megillető kapacitásjogok alapján. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft a fogyasztói ellátása érdekében a földgázelosztóval és a szállítóval megállapodást köt, amely alapján az általa vásárolt földgáz az átadó állomásokon történő átadás-átvételt követően a földgázelosztó rendszerén keresztül, szállítóvezetékre csatlakozott felhasználó esetén a szállítóvezetéken keresztül, a fogyasztókhoz biztonságosan eljut. 19. oldal

20 Az E.ON Energiaszolgáltató Kft csak az MSZ 1648 számú szabványban meghatározott 2H minőségű (nyomás, fűtőérték, égéstulajdonság, stb.) és szagosított gázt szolgáltat. A forgalmazott gáz minőségi előírásait, sajátosságait a 4.B fejezet tartalmazza. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft tevékenységét a Magyar Energia Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan ellenőrzi (2. fejezet szerint). Szerződéses kapcsolatait a jelen Üzletszabályzat alapján létesíti, amelyet a Hivatal hagy jóvá. 3. B AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÉKOK A jelen fejezetben előforduló fogalmak: Adatvédelmi törvény: A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) személyes adat: Bármely meghatározott / azonosított vagy azonosítható / természetes személlyel (a továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. különleges adat: - faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti tagságra - az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. adatkezelés: Az (adatkezelő) a GET (1) alapján az engedélyköteles tevékenységének végzése, valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint a és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó, valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges, a GET vagy a végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatot. 20. oldal

21 Az adatkezelés körébe tartozik az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy a képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Az a Felhasználónak a jelen fejezetben, illetve a felhasználóval létrejött szerződésben írt, az által rögzített adatait számítástechnikai eszközökkel automatizáltan feldolgozza és elemzi. A Szolgáltató az érintett álláspontjának kifejtésére, arra irányuló kérés esetén az ügyfélszolgálaton keresztül minden esetben lehetőséget biztosít. hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését illetve a kezelt adatok törlését kéri. adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre ( beleértve a felhasznált eszközt ) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is személyes adatok feldolgozását végzi. adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának, vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 21. oldal

22 adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. adatállomány: Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Az adatvédelem alapelvei, célja: Az adatvédelem körében az, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy figyelemmel a tevékenységére vonatkozó jogszabályokra meghatározza, az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó (egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A felhasználó személyes adatai kezelésének alapvető célja A felhasználó /érintett/ és az egyetemes szolgáltató /Szolgáltató, adatkezelő/ között létrejött szerződés teljesítése, a felhasználó illetve az egyetemes szolgáltató jogos érdekének érvényesítése. A felhasználók személyes adatainak kezelése Az a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése céljából a villamosenergia-vásárlási, meghatározott adatokon túl, a következő adatokat kezeli: felhasználó azonosítója, minden egyéb olyan adat, amelyet az egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése, vagy az illetve a felhasználó jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges. Adatfeldolgozás, adattovábbítás 22. oldal

23 A felhasználó személyes adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatok a felhasználó egyidejű értesítésével - átadhatók, illetve - a felhasználó előzetes jóváhagyásával - hozzáférhetővé tehetők (adattovábbítás): az megbízása alapján, a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, számlabemutatást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a fogyasztási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, a számlázási és elszámolási jogviták rendezésére az megbízása alapján jogi képviselő, valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére; a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, a Magyar Energia Hivatalnak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak közvélemény (rendszerhasználói elégedettség) kutatás céljából közvélemény kutató cégeknek; a felhasználó felhasználási helye szerint illetékes hálózati engedélyes részére (a működési engedélyben meghatározott tevékenység végzése céljából, az ahhoz feltétlenül szükséges személyes adatokat) A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik. A személyes adatok kezelésének főbb esetei: Számlakészítés Felhasználó felszólítása számlatartozásának rendezésére Felhasználó értesítése 23. oldal

24 Felhasználói elégedettség vizsgálata, közvélemény kutatás céljából történő adattovábbítás az 1995 évi CXIX tv-ben meghatározott keretek között. Számlabehajtással kapcsolatos tevékenységek Nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó szervek megkeresése Hatósági ellenőrzés Minden olyan egyéb eset, mely a rögzített célokkal összhangban van. Az adatok kezelésének határideje A felhasználóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai és telekommunikációs rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, az a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai. A telefonon érkezett ügyfélmegkeresések rögzítésre és 5 évig visszakereshetően megőrzésre kerülnek. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a felhasználó adatait rögzítse, azt számítástechnikai eszközökkel automatizáltan feldolgozza és elemezze. A Szolgáltató az érintett álláspontjának kifejtésére, arra irányuló kérés esetén az ügyfélszolgálaton keresztül minden esetben lehetőséget biztosít. Amennyiben szükségessé válik a telefonbeszélgetés visszakeresése, azt megkönnyíti a hívás pontos dátumának és időpontjának pontos ismerete. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések: Az a szolgáltatással kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat a pontban foglaltak kivételével - harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíti oldal

25 Az a kezelésében lévő személyes adatokat különösen védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. az adatok technikai védelme körében külön védelmi intézkedéseket tesz, és gondoskodik arról, hogy az általa igénybevett adatfeldolgozó, az adatok továbbítására szolgáló informatikai eszköz hálózat üzemeltetője a technikai védelem körében szintén külön védelmi intézkedéseket hozzon. E tevékenysége körében az többek között gondoskodik az adatok tükrözéséről: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón archiválásáról: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát a további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat el kell választani az aktív résztől, majd a passzivált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni tűzvédelmi megóvásáról: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni vírusvédelméről: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak asztali számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésről hozzáférés-védelméről: Az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló jogosultsággal lehet hozzáférni hálózati védelméről: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen. Az adatbiztonságra vonatkozó részletes eljárásait az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza. A felhasználó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai A felhasználó jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni, adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével adatainak törlését kérni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az E.ON 25. oldal

26 Energiaszolgáltató Kft. költségtérítést állapíthat meg, melynek összege esetenként 1.000,- Ft. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást (Adatvédelmi törvény ). Az adatvédelmi felelős Az az adatvédelmi felelősének nevét, beosztását, elérhetőségét az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rögzíti. Ezen információkat a felhasználó az ügyfélszolgálati irodákban és az ügyfélszolgálati fiók-irodákban illetve internetes oldalon tekintheti meg. A felhasználó jogorvoslati lehetősége Tiltakozási jog, jogorvoslati lehetőség: A felhasználó adatainak kezelése ellen, az Avtv. 16/a szakaszában meghatározott szabályok szerint tiltakozhat, illetve az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A felhasználó, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, a fenti tiltakozási jog és bírói út választása mellett/ helyett az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törlését. Amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a felhasználó az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti. Az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. 3.C A KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ÉS AZ ELŐÍRÁST BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató Kft alapvető célkitűzése, hogy tevékenységét a környezetvédelmi előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft környezetvédelmi tevékenysége beépült a minőségirányítási rendszerbe, melyben folyamatleírások és munkautasítások szabályozzák a környezetvédelemi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. 26. oldal

27 A belső környezetvédelmi utasítások összefoglalják mindazokat a környezetvédelmi követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, amelyek elengedhetetlenek a földgázszolgáltatás végzése során. A környezetvédelem és a kémiai biztonság belső társsági követelményei, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülnek meghatározásra, amelyek az E.ON Energiaszolgáltató Kft munkavállalóira, valamint a földgázszolgáltató ellátási területén vállalkozási szerződés alapján munkát végző szervezetekre, illetve azok munkavállalóira egyaránt vonatkoznak. A földgáz-szolgáltatási tevékenység végzése során, rendszeres ellenőrzések és felülvizsgálatok biztosítják a környezetvédelmi előírások megfelelő érvényesülését. A társaság környezetvédelmi tevékenységének legfontosabb céljai: a munkahelyek, a munkakörnyezet, a telephelyek és a települési környezet megóvása, a tevékenységhez szükséges földterületek környezetkímélő igénybevétele, a környezetszennyezés megelőzése, a környezet igénybevételének csökkentése, bekövetkezett üzemzavarok, valamint az általuk okozott terhelés és az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés mielőbbi megszüntetése, a környezetszennyezés, valamint ennek következtében fellépő ártalmak és károsodások okainak feltárása, megszüntetése, az eredeti állapot helyreállítása, a fejlesztések olyan irányú megvalósítása, hogy az a lehető legkisebb környezeti igénybevételt és terhelést okozzon, erőforrások ésszerű, környezettudatos felhasználása, energiatakarékossági programok kidolgozása, a környezet igénybevételének és terhelésének csökkentésére teljes körű hulladékgazdálkodás megvalósítása, a tevékenységgel összefüggő kockázatok detektálása, intézkedések foganatosítása azok csökkentésére valamint az érintettek tájékoztatása. A járműpark és munkagépek fejlesztése és üzemeltetése oly módon történik, hogy azok a technika jelenlegi színvonalán gazdaságosan elérhető legalacsonyabb környezeti terhelést okozzák. A társaság tevékenysége során, gondoskodik az élővilág, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegő, a termőtalaj és a föld védelméről, illetőleg fontos szerepet kap a zaj és rezgés elleni védelem, a hulladékgazdálkodás, a kémiai biztonság és az épített környezet valamint az energiatakarékos környezetkímélő technológiák és berendezések üzemeltetése. Mindezek megvalósítása érdekében a társaság szoros kapcsolatot tart fenn a környezetvédelmi felügyelőségekkel, az érintett önkormányzatokkal, szakhatóságokkal. 27. oldal

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31.

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31. PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. február 25. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 5 1.1

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Stílusdefiníció: TJ 1: Betűtípus: Félkövér Stílusdefiníció: TJ 3: Betűtípus: Dőlt Stílusdefiníció: TJ 4 Formázott: Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,25 cm A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata ----------------------- HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Pécs, 2015. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások,

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 1 Az FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. május 17. 2 Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 8 I.1. Az üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (1. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Jogszabályok Karbantartás

Jogszabályok Karbantartás Jogszabályok Karbantartás Tartalom Szolgáltatás szüneteltetése... 2 A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése... 3 Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) Készítés időpontja: 2015. április 21. Utolsó módosítás dátuma: 2015. október

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2012. július 20. 1/4.oldal

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Elosztói Engedélyesi Üzletszabályzat FÜGGELÉKEK

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Elosztói Engedélyesi Üzletszabályzat FÜGGELÉKEK FÜGGELÉKEK 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése 2 3 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2. számú függelék Jogszabályok 4 Földgáz elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó legfontosabb

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. NOVEMBER 13. HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA,

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 1/5.oldal GDF SUEZ

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata KIVONAT A PALACKOS PÉBÉ ÜZLETSZABÁLYZATBÓL A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata Kiadás: 2015.08.31. Revízió: 3.1 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA...

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra

FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra Szakszervezet Üzemi Tanács Vezérigazgató Közvetlen VIG/FB irányítás alatt Belső Ellenőrzési Vezérigazgatói Tanácsadók 1. sz. függelék Gazdasági Vezérigazgatóhelyettes Kereskedelmi

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA

A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA Földgáztárolási engedélyes Üzletszabályzata A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Földgáztárolói engedélyes ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen Üzletszabályzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat

A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat 3.1 revízió Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. AZ TÁRGYA... 3 1.2. AZ HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE... 3 1.3. A PRÍMAGÁZ ÜZLETPOLITIKÁJA...

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Pázmándfalu Község Önkormányzata

Pázmándfalu Község Önkormányzata Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pázmándfalu

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

A szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés A szállítmányozási szerződés 6:302. [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére

Részletesebben

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10.

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10. Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek a Díjnet-rendszer felhasználói számára Közzététel dátuma: 2016. március 10. Hatálybalépés dátuma: 2016. április 9. 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Preambulum---------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben