Jogszabályok Karbantartás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabályok Karbantartás"

Átírás

1 Jogszabályok Karbantartás Tartalom Szolgáltatás szüneteltetése... 2 A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése... 3 Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses feltételei 3 A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KARBANTARTÁS Karbantartási ütemterv készítése, karbantartások összehangolási rendje A földgázszállító vezeték karbantartása, rekonstrukciója A földgázelosztói vezetékek karbantartása és felújítása A földalatti gáztárolók karbantartása és felújítása A földgáztermelői technológiák karbantartása és felújítása ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁS Az üzemzavar elhárítása a földgázszállító rendszeren Az üzemzavar elhárítása a földgázelosztó rendszeren Az üzemzavar elhárítás a földgáztároló rendszeren... 10

2 A karbantartásra vonatkozó rendelkezéseket részben a évi XL. törvény a földgázellátásról 1 (GET. és Vhr)., részben A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKE- DELMI SZABÁLYZATAÜKSZ (ÜKSZ oldal) tartalmazza. GET 14. (2) A földgázelosztónak rendelkeznie kell továbbá mérő és adatátviteli eszközökkel, a saját vagy a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységet végző személy szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó szervezettel, valamint a saját szervezetén belül karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan működő műszaki irányító szolgálattal. (3) A földgázelosztó és az elosztóvezeték (1) bekezdés szerinti tulajdonosától különböző tulajdonosa az üzemeltetni kívánt vezetékszakaszok működtetésére, karbantartására vonatkozóan üzemeltetési szerződést köt. Az üzemeltetési szerződés tartalmi elemeit külön jogszabály tartalmazza. GET 78. (1) A rendszerüzemeltető és a telephelyi szolgáltató a szükséges legkisebb felhasználói körben és a legkisebb időtartamban a földgázszállítást, a földgázelosztást, illetve a tárolást más műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a rendszer karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése, cseréje és új felhasználó bekapcsolása esetén. A szolgáltatás szüneteltetésének részletes szabályait külön jogszabály és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza. (2) A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket az üzletszabályzatban rögzített módon, de legalább 15 nappal tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni kell. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat meghatározott felhasználói körben előzetes egyeztetési kötelezettséget írhat elő. A rendszerhasználókkal és a felhasználókkal történő előzetes egyeztetés szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza. (3)A be nem jelentett vagy késedelmesen bejelentett szünetelés, valamint a bejelentett szüneteltetés indokolatlan túllépése esetén a rendszerüzemeltető a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a Hivatal határozatában meghatározott pótdíj megfizetésére köteles. Ha a rendszerüzemeltető a szüneteltetés előzetes bejelentésével késedelembe esik, a rendszerhasználók jogosultak az időpontot elutasítani. Ebben az esetben az érintett felek a szüneteltetés időpontjának meghatározása érdekében kötelesek ismételten egyeztetni. A szünetelés túllépése indokoltságát a Hivatal jogosult elbírálni. Szolgáltatás szüneteltetése Vhr. 94. (1) A szállítási rendszerüzemeltető a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében jogosult évente egy alkalommal legfeljebb 48 óra időtartamú, gázszünettel járó karbantartást végezni a gázátadó állomásokon és betáplálási pontokon. (2) A rendszerüzemeltető az (5) bekezdés kivételével a gázszünettel járó karbantartások időpontját és a tervezett leállások időpontját a következő évre vonatkozóan a

3 GET 78. (2) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével minden év december 15-ig bejelenti a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére. A bejelentés részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza. (3) A szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az általa üzemeltetett szállítóvezetékre karbantartási tervet készíteni, amely a gázszállítási szünettel járó karbantartási munkákat tartalmazza. A szállítási rendszerüzemeltető az általa üzemeltetett szállítóvezeték karbantartási tervének elkészítésekor a (2) bekezdés szerint bejelentett tervezett karbantartások és leállások időpontját figyelembe veszi. (4) A szállítási rendszerüzemeltető a gázszünettel járó karbantartásokat az aktuális évre vonatkozóan minden év január 15-ig a kapcsolódó rendszerüzemeltetők egyidejű értesítésével közzéteszi. (5) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időpontok megváltoztatására, de az új időpontot az érintett rendszerüzemeltetőkkel és a szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználókkal vagy az őket ellátó földgázkereskedőkkel legalább 3 hónappal a leállás tervezett új időpontja előtt egyeztetnie kell. A szállítási rendszerüzemeltető az új időpontot honlapján közzéteszi. (6) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időtartamot 15 nappal a leállás tervezett időpontja előtt a) csökkenteni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető a korábbi bejelentése alapján nem tervezett a csökkentett időtartamot meghaladó karbantartási munkát, b) törölni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető nem tervezett a szállítóvezetéki leállási időtartamára karbantartási munkát. (7) A rendszerhasználó jogosult egyedi műszaki megoldás alkalmazását igényelni, amely lehetővé teszi a karbantartás gázszüneteltetés nélküli elvégzését, az ezzel kapcsolatos költségek a felhasználót terhelik. A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése GET 86. (1) A rendszerüzemeltető a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók együttműködése és az ahhoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles az általa üzemeltetett szállító- és elosztóvezeték, valamint a tároló biztonságos, hatékony, zavartalan működtetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, üzemeltetéséről a Hivatal által megállapított üzembiztonsági és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével gondoskodni, a tevékenységét átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének betartása mellett végezni. Az engedélyesek tevékenységére és a kapacitás lekötésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses feltételei Vhr (2) A szállító- és az elosztóvezeték tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő eszközök működtetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról gondoskodni, és ha nem rendelkezik a működtetéshez szükséges engedéllyel, köteles a rendszerüzemeltetővel

4 üzemeltetési szerződést kötni. Az engedélyes és a tulajdonos az üzemeltetési szerződés megkötése, teljesítése és módosítása során köteles együttműködni. Az engedélyes és a tulajdonos egyetemlegesen felelős az üzemeltetési szerződés megkötéséért. GET 89. (6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is külön jogszabály tartalmazza. (7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása az elosztó kötelessége, saját költségén. GET 100/A. (2) A fogyasztásmérő berendezés felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése, valamint a 100 m 3 /óra névleges mérőteljesítményű vagy nagyobb összteljesítményű felhasználási helyeken felszerelt fogyasztásmérő berendezések távadóval történő ellátása és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer kiépítése és működtetése egyéb megállapodás hiányában a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó kötelezettsége. Ezen kötelezettségek költségei a szállítási rendszerüzemeltetőt vagy a földgázelosztót terhelik. Ha a földgázkereskedő vagy a felhasználó kérésére az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott műszakilag indokoltnál költségesebb berendezés kerül felszerelésre, a rendszerüzemeltető jogosult az ezzel felmerülő igazolt többletköltségeit érvényesíteni. 1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez 1155 (Földgázelosztási Szabályzat) 9.7. Az üzembe helyezés alkalmával a földgázelosztó köteles a felhasználóval a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerű és biztonságos használatát, a fogyasztásmérő berendezés állagmegóvási és védelmi kötelezettségét, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeit ismertetni, ezen belül kiemelve a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a műszakibiztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét A fogyasztásmérő berendezésnek vagy mérési rendszernek alkalmasnak kell lennie a gáz mérésére. A fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer a földgázelosztó tulajdonát képezi, és gondoskodik annak felszereléséről, üzemeltetéséről, karbantartásáról, időszakos hitelesítéséről. A felek ettől eltérően is megállapodhatnak, ha az elosztó e kötelezettségeiről a felhasználót a megállapodást megelőzően tájékoztatta A földgázelosztót terheli lakossági fogyasztó esetében a fogyasztásmérő berendezés és a fogyasztói nyomáscsökkentő, egyéb felhasználó esetében a fogyasztásmérő berendezés költsége, valamint az e berendezésekkel összefüggő tevékenységek során felmerülő költség. E berendezések felszerelése, karbantartása és hitelesítése a földgázelosztó kötelezettsége A földgázelosztó részéről az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ha

5 a) nem értesíti az érintett felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról. A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA ( oldal) december /229 hatálybalépés: február KARBANTARTÁS Karbantartási ütemterv készítése, karbantartások összehangolási rendje (a) Az együttműködő földgázrendszeren földgázszünettel járó munkálatok április 15. és október 15. közötti időszakban végezhetők. (b) A VHR vonatkozó paragrafusa31 értelmében az alábbi eljárásrend figyelembe vételével kell az éves karbantartási terv összeállítását végrehajtani: i. A rendszerüzemeltetők, közvetlen távvezetéki felhasználók vagy az őt ellátó földgázkereskedő az éves karbantartási tervüket december 15-ig kötelesek a szállítási rendszerüzemeltető részére megküldeni; ii. A szállítási rendszerüzemeltetőnek a terv összeállításakor a rendszerüzemeltetők karbantartási időpontjait figyelembe kell vennie; iii. A szállítási rendszerüzemeltető az aktuális évre vonatkozó karbantartási tervét köteles a szállítási rendszerirányító részére január 15-ig megküldeni; iv. A szállítási rendszerirányító összehangolja a szállítási rendszerüzemeltető által leadott éves karbantartási terveket, és február 15-ig közzéteszi az internetes honlapján; v. A földgázszállító a földgázszállító rendszerről közvetlenül ellátott felhasználókat, a földgázelosztók a földgázelosztó rendszerről ellátott felhasználókat és az érintett engedélyeseket kötelesek tájékoztatni a gázszünet kezdetéről és végéről a GET vonatkozó pontja32 alapján. (c) Az összehangolás folyamán a következők szerint jár el a szállítási rendszerirányító: i. a szállítási rendszerüzemeltetőtől beérkezett karbantartási tervet összeegyezteti; ii. az egyeztetett tervet megküldi a leállással érintett földgázelosztó(k) részére; (d) A földgázelosztó az alábbi adatokat köteles megküldeni a szállítási rendszerirányító számára, amennyiben a karbantartás a földgázelosztói rendszerről ellátott felhasználókat érint: i. felhasználói gázszünet kezdete; ii. felhasználói gázszünet vége; iii. érintett települések. (e) A rendszerüzemeltető kezdeményezésének hatására a VHR vonatkozó bekezdéseinek (33) figyelembevételével a szállítási rendszerirányító év közben, saját hatáskörben módosíthatja a tervezett leállási időpontokat.

6 31 VHR GET 78 (2) 33 VHR 94. (5)-(6) A földgázszállító vezeték karbantartása, rekonstrukciója (a) A szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az általa üzemeltetett földgázszállító vezetékre a földgázelosztókkal és a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel előzetesen egyeztetett leállási terv figyelembevételével karbantartási tervet készíteni, amelynek a következő főbb elemeket kell tartalmaznia: i. a földgázszállító vezetékrendszer tisztítási ütemtervét; ii. a földgázszállító vezeték és tartozékainak karbantartási és ellenőrzési tervét; iii. a kompresszor állomások karbantartási és ellenőrzési tervét. (b) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult olyan, az együttműködő földgázrendszer üzemképességének megőrzése érdekében folytatott karbantartás elvégzésére, amely a földgázszállító szolgáltatás leállásának eredményeként a gázátadó állomás szekunder oldalán évente egy alkalommal, a VHR vonatkozó bekezdése34 alapján meghatározott gázátadói üzemszünetet eredményezhet. (c) Amennyiben egy rendszerhasználó egyedi műszaki megoldás (pl. provizórium) alkalmazásával lehetővé kívánja tenni a karbantartás gázszüneteltetés nélküli elvégzését, a szállítási rendszerüzemeltetővel egyeztetett módon megteheti, de a megoldás kiépítésének többlet költsége a rendszerhasználót terheli. Rendszerhasználóknak az egyedi műszaki megoldási igényüket az éves kapacitás lekötési folyamat során, február 28-ig kell írásban jelezniük, melynek megvalósítási lehetőségeiről, azok költségeiről és határideiről a szállítási rendszerüzemeltető 60 napon belül tájékoztatja az igénylő rendszerhasználót. (d) Azon karbantartási műveleteket, amelyek a földgázszállító vezeték kapacitását ideiglenesen csökkentik, a szállítási rendszerüzemeltető annak jóváhagyását követően a GET vonatkozó bekezdése35 által meghatározott időpontok betartása mellett internetes honlapján köteles közzétenni, megadva a munkálatok kezdésének és befejezésének időpontját. Az ilyen karbantartási műveletek kapcsán a szállítási rendszerüzemeltetőt semmilyen pótdíj fizetési és kapacitásdíj visszafizetési kötelezettség nem terheli. (e) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időpontok megváltoztatására, de a változást és az új időpontot a szállítási rendszerirányítóval, az érintett rendszerek üzemeltetőivel egyeztetnie kell a VHR vonatkozó bekezdései36 alapján, valamint a rendszerhasználókat tájékoztatni kell jelen Szabályzat (b) pontja szerint. (f) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítási rendszerirányító jóváhagyását követően jogosult a közzétett leállási időpontok törlésére a VHR vonatkozó bekezdése37 alapján a leállás tervezett időpontja előtt. (g) A földgázszállítási kapacitások csökkenésével/leállással járó tervszerű megelőző karbantartási munkálatokról a szállítási rendszerirányítónak a következő adatokat kell közzétenni a VHR vonatkozó bekezdése38 alapján: i. a munka azonosító kódja;

7 ii. az érintett gázipari objektum kódja; iii. a földgázszállítási gázszünet kezdete; 34 VHR 94. (1) 35 GET 78. (2) VHR 94 (1) 36 VHR 94. (5)-(6) 37 VHR 94. (6) 38 VHR 94. (7) iv. a földgázszállítási gázszünet vége; v. az érintett földgázelosztó/közvetlen távvezetéki felhasználó kódja. (h) A földgázszállító rendszerét érintő tervszerű megelőző karbantartásnak nem minősülő gázszünettel járó munka felmerüléséről: i. ha a szállítási rendszerüzemeltető saját érdekből végzi a munkát, akkor egyeztet a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel a GET vonatkozó bekezdése39 alapján, amint annak ténye ismertté válik, de legalább 15 nappal korábban; ii. ha harmadik fél kezdeményezi a munka elvégzését, a kezdeményező köteles az érintettek hozzájáruló nyilatkozatait a szállítási rendszerüzemeltető részére bemutatni a munkák megkezdése előtt legalább 20 nappal korábban. A hozzájáruló nyilatkozatok mielőbbi beszerzésének érdekében a szállítási rendszerüzemeltető az érintett felek között egyeztetést kezdeményezhet. (i) A (h) pontba nem sorolható, nem tervezett, illetve a (g) pontnak megfelelően nem közzétett, de a földgázszállító rendszer kapacitásának csökkenésével járó karbantartás miatt a rendszerhasználók számára le nem szállított gázmennyiség után a szállítási rendszerüzemeltető a II. számú melléklet szerinti nominálási eltérési díjat, és a nem biztosított kapacitásra a Tarifarendeletben meghatározott pótdíjat köteles megfizetni. (j) A nominálási eltérési díj kiszámításánál annak alapja a leállást megelőző 10 gáznap során az adott ponton a rendszerhasználó által vételezett átlagos napi gázmennyiség és a leállás/kapacitáscsökkenés időtartama alatt a rendszerhasználó által vételezett átlagos napi gázmennyiség különbsége.

8 A földgázelosztói vezetékek karbantartása és felújítása (a) A földgázelosztó évente köteles az általa üzemeltetett földgázelosztó vezetékre karbantartási tervet készíteni, amely tartalmazza: i. a földgázelosztó vezetékek és tartozékainak karbantartását; ii. a gázfogadó állomások és nyomásszabályozók karbantartását és ellenőrzését; iii. a földgázelosztó vezetékek üzemeltetéséhez használt gépek, eszközök, mérőműszerek karbantartását, ellenőrzését. (b) A földgázelosztó az üzemeltetési és biztonsági szempontok figyelembevételével középtávú földgázelosztó vezetéki felújítási (rekonstrukciós) tervet készít. (c) Egyéb esetekben a földgázelosztó a pont szerintiek értelemszerű alkalmazásával köteles eljárni A földalatti gáztárolók karbantartása és felújítása (a) A földgáztároló engedélyes évente köteles az általa üzemeltetett földgáztárolókra karbantartási tervet készíteni, amely meghatározza a felszínalatti és felszíni berendezések karbantartási időpontjait és a műszaki tartalom fő irányvonalait. (b) A földgáztároló engedélyes a - csatlakozó rendszerüzemeltetőt és a rendszerhasználót érintő - gázszünettel járó karbantartások időpontját minden év december 15-ig bejelenti a csatlakozó rendszerüzemeltető részére. A csatlakozó 39 GET 78. (2) rendszerüzemeltető az általa üzemeltetett rendszer karbantartási ütemtervének elkészítésekor a tervezett leállások időpontját figyelembe veszi A földgáztermelői technológiák karbantartása és felújítása (a) A földgáztermelő évente köteles az általa üzemeltetett technológiákra karbantartási tervet készíteni az erre vonatkozó jogszabály alapján. (b) A földgáztermelő a csatlakozó rendszerüzemeltetőt és a rendszerhasználót érintő gázszünettel vagy kieséssel járó tervezett tevékenységeinek időpontját minden év december 15-ig bejelenti a csatlakozó rendszerüzemeltető részére. Részleges szigetüzem esetén a kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek, teljes szigetüzem tekintetében a szállítási rendszerirányítónak küldi meg minden év december 15-ig a szigetüzemben tervezett, kieséssel járó karbantartások listáját. (c) A földgáztermelő a csatlakozó rendszerüzemeltetőt és a rendszerhasználót érintő gázszünettel vagy kieséssel járó, előre nem tervezett tevékenységeinek várható időpontját, annak rendelkezésre állásakor haladéktalanul bejelenti a csatlakozó rendszerüzemeltető felé ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁS Az üzemzavar elhárítása a földgázszállító rendszeren (a) A szállítási rendszerüzemeltető köteles a GET vonatkozó paragrafusa40 szerint a földgázszállító rendszeren bekövetkező üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas ügyeleti szolgálatról gondoskodni. (b) Ennek érdekében köteles:

9 i. 24 órás diszpécserszolgálatot tartani; ii. a veszélyhelyzet megszüntetésére alkalmas ügyeleti-készenléti szolgálatot üzemeltetni; iii. az üzemzavar dokumentálására, értékelésére alkalmas nyilvántartást vezetni. (c) Az üzemzavar észlelését követően a szállítási rendszerüzemeltető diszpécserszolgálata köteles behatárolni annak mértékét és a rendszerre való hatását. (d) Az ügyeleti szolgálat köteles a veszélyhelyzet elhárítását haladéktalanul megkezdeni. A szállítási rendszerüzemeltető az üzemzavar elhárítás egyes fázisának elvégzésére vállalkozókat vonhat be. (e) A szállítási rendszerüzemeltető a kialakult üzemzavarról és annak a rendszerre kifejtett hatásáról, az üzemzavar elhárításának fejleményeiről haladéktalanul és folyamatosan tájékoztatja a szállítási rendszerirányítót. (f) Az üzemzavarok esetén a szállítási rendszerüzemeltetőt neki nem felróható okok miatt pótdíj fizetési, és kapacitásdíj visszafizetési kötelezettség nem terheli. (g) Amennyiben az üzemzavar érint földgázszállító rendszerről közvetlenül vételező felhasználót, termelőt vagy kapcsolódó rendszerüzemeltetőt és fenn áll annak veszélye, hogy felhasználói vételezés csökkentésére kerülhet sor, abban az esetben a szállítási rendszerüzemeltető az érvényes együttműködési megállapodásokban szabályozott módon köteles az érintettek értesítését elvégezni. 40 GET 96. (9) (h) Amennyiben az üzemzavar elhárítás során felhasználói vételezés csökkentésre kerül sor, az érvényes Korlátozási Besorolás (VHR41) szerint kell eljárni. (i) A szállítási rendszerüzemeltető a korlátozás elrendelését követően a rendszeregyensúly fenntartásának érdekében élhet az újranominálási javaslatával a rendszerhasználók irányába. Jelen Szabályzat pontja alapján a rendszerhasználók élhetnek az újranominálás lehetőségével. (j) Amennyiben regionális korlátozásra kerül sor, az érintett rendszeren a felhasználók egy része ellátható, abban az esetben az alábbiak figyelembe vételével kell eljárni: i. kapacitás megszakítás rendelhető el az üzemzavarral érintett térségben; ii. korlátozás rendelhető el, amennyiben a felhasználók bizonyos része ellátható az alacsonyabb korlátozási besorolású felhasználók korlátozása esetén. Ebben az esetben a jelen Szabályzat 11. pontja alapján kell eljárni. (k) A szállítási rendszerüzemeltető az üzemzavar kialakulásának okáról, annak kialakulásától számítva - a Hivatal irányába a GET vonatkozó paragrafusa42 szerint - 8 napon belül köteles jelentést küldeni Az üzemzavar elhárítása a földgázelosztó rendszeren (a) A földgázelosztó köteles a GET vonatkozó paragrafusa (43) szerint a földgázelosztói rendszeren bekövetkező üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas ügyeleti szolgálatról gondoskodni.

10 (b) Ennek érdekében köteles: i. 24 órás diszpécserszolgálatot tartani; ii. a veszélyhelyzet megszüntetésére alkalmas ügyeleti-készenléti szolgálatot üzemeltetni; iii. az üzemzavar dokumentálására, értékelésére alkalmas nyilvántartást vezetni. (c) A földgázelosztó üzletszabályzatában köteles szabályozni: i. az ügyeleti-készenléti szolgálat szervezeti felépítését; ii. a bejelentett vagy feltárt üzemzavar fogadásának módját, nyilvántartását; iii. az eljárás során elvégzendő teendőket; iv. a felhasználók ellátásában résztvevő engedélyes kiértesítésének rendjét; v. a felhasználók kiértesítésének módját. (d) Az ügyeleti szolgálat köteles a veszélyhelyzet elhárítását haladéktalanul megkezdeni. A földgázelosztó az üzemzavar elhárítás egyes fázisának elvégzésére vállalkozókat vonhat be. A gáztalanítási és gáz alá helyezési munkákat csak a földgázelosztó végezheti. (e) A földgázelosztó a kialakult üzemzavarról és annak a rendszerre kifejtett hatásáról, az üzemzavar elhárításának fejleményeiről haladéktalanul és folyamatosan tájékoztatja a szállítási rendszerirányítót. (f) Ha az üzemzavar elhárítás során felhasználói vételezés csökkentésre kerül sor, akkor az érvényes Korlátozási Besorolás szerint kell eljárni. 41 VHR GET 96. (4) (9) (g) Az egyetemes szolgáltató és a teljesítménydíjas egyetemes szolgáltatói felhasználó szerződésében rögzíteni kell a földgázelosztó és a teljesítménydíjas felhasználók együttműködését üzemzavar esetén. (h) A földgázelosztó és az elosztó hálózati rendszerhasználó közötti földgázelosztási szerződésben rögzíteni kell az együttműködést üzemzavar esetén. (i) Ha a felhasználó célvezetékkel kapcsolódik a földgázelosztói rendszerre, a földgázelosztó és a nyilvántartásba vett felhasználó együttműködési megállapodást köteles kötni az üzemzavar és a válsághelyzet esetén szükséges teendőkre vonatkozóan Az üzemzavar elhárítás a földgáztároló rendszeren (a) A GET vonatkozó bekezdése44 szerint üzemzavarnak számít olyan a GET 97. -ban meghatározott földgázellátási válsághelyzetet el nem érő mértékű üzemzavar, amely következtében egyes felhasználók földgázzal történő ellátása nem, vagy csak egyes felhasználók földgázvételezésének csökkentésével vagy megszüntetésével biztosítható,

11 vagy a földgázelosztó és földgázszállító hálózat, valamint a földgáztároló üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti. (b) A földgáztároló engedélyesnek rendelkeznie kell saját szervezetén belül az üzemzavar elhárítást irányító szervezettel, valamint műszaki irányító szolgálattal. (c) Amennyiben a földgáztárolói rendszeren az (a) pontban leírt üzemzavar történik, akkor a földgáztároló engedélyes haladéktalanul írásban értesíti a szállítási rendszerirányítót, a kapcsolódó rendszerüzemeltetőt, valamint a rendszerhasználót. Az értesítés módját az együttműködési megállapodások és a földgáztárolási szerződések szabályozzák. (d) A földgáztároló engedélyes haladéktalanul köteles intézkedni az (a) pontban meghatározott üzemzavar elhárításról és a földgáztárolási szolgáltatás mielőbbi helyreállításáról. (e) A biztonsági földgáztárolást végző engedélyes a válsághelyzet esetére az üzemeltetés fokozott felügyeletét biztosító, rendkívüli eljárás és utasítási rendet dolgoz ki. Kormányrendelet módosítások A Kormány 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A Kormány a földgázellátásról szóló évi XL. törvény , 8., 25., 26., 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. (a továbbiakban: GET Vhr.) 1. (1) bekezdésének 5a. pontja szerint: 5a. Fogyasztási jelleggörbe: az engedélyes üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor. 13. A GET Vhr. 23/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 23/A A földgázkereskedő köteles honlapján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani a szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. -a szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző tanúsítók listáját és elérhetőségét, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségét. 14. A GET Vhr a következő (12) bekezdéssel egészül ki: (12) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a földgázkereskedő naptári évenként egyszer köteles teljesíteni. Ezt követően kivéve, ha a védendő fogyasztó szociálisan rászorulóként való nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei az utolsó tájékoztatás óta változtak, vagy a lakossági fogyasztó személyében változás következett be a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a földgázkereskedő a naptári éven belül a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvétel lehetőségére vonatkozó emlékeztető megküldésével is teljesítheti. 15. A GET Vhr. 51. (1) (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

12 (1) A földgázkereskedő köteles a felhasználó felmondását a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül levélben visszaigazolni, egyidejűleg a felhasználó részére tájékoztatást adni az elszámolás feltételeiről, a felmondás esetleges M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. számakadályairól, továbbá a GET 71. (3) bekezdése szerinti igazolásokat kiadni a felhasználási hely egyedi azonosítójának feltüntetésével. A felhasználó felmondási jogának kizárása semmis, azonban az egyetemes szolgáltatáson kívüli körben a felek megfelelő ellentételezés fejében a felmondás jogának korlátozásában vagy határozott idejű szerződésben is megállapodhatnak. (2) A felhasználót ellátó földgázkereskedő az ellátás megszűnésének időpontját megelőző 10. napig köteles a rendszerüzemeltetőknél a földgázelosztási szerződés módosítását kezdeményezni. Az új földgázkereskedő a felhasználó megbízásából a korábbi kereskedelmi szerződés megszűnésének napja előtt legalább 8 nappal köteles a 87. (1) bekezdés szerinti átadandó kapacitás tekintetében a földgázelosztási szerződést megkötni vagy módosítani a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával. (3) A felmondási jog gyakorlásának feltételeként előírt GET 37. (1) bekezdés szerinti igazolás átadása esetén a korábbi földgázkereskedő köteles a kapacitásszerződéseit az ellátás megszűnésének napjára az érintett, általa korábban az adott felhasználó számára lekötött kapacitásokkal csökkenteni. 16. (1) A GET Vhr. 52. (1) (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Kereskedőváltás esetén a felhasználó és a korábbi földgázkereskedő kötelesek egymással elszámolni. A tartozás meghatározásának és megfizetésének módjára a földgázkereskedő üzletszabályzatában előírtak irányadók azzal, hogy az üzletszabályzatban az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók részére az elszámolás módja tekintetében legalább két változatot kell kialakítani. Az elszámolási módok közül történő választásra a felhasználó jogosult. Ha a felhasználó a felajánlott elszámolási módok közül nem választott, vagy a választásáról a kereskedőváltás időpontjáig írásban nem értesíti a földgázkereskedőt, az elszámolás a földgázkereskedő által választott módszer szerint történik. (2) Az elszámolás a következők szerint történhet: a) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén 1. a földgázkereskedő a felmondás visszaigazolásával egyidejűleg a felhasználó felé előlegszámlát állít ki a kereskedőváltás napjáig várhatóan felhasználásra kerülő mennyiségről; az előleg összegét a Vhr. 2. számú melléklet 8. (8) bekezdése szerint kell megállapítani, 2. az előlegszámla fizetési határideje a kereskedőváltás napját megelőző 15. nap, 3. a felek kötelesek a kereskedőváltás napjával a kereskedőváltást követő 8 napon belül egymással elszámolni, és 4. az elszámolásra kerülő földgázmennyiség megállapítása a felhasználót a kereskedőváltásig ellátó engedélyes üzletszabályzata szerint történik. b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén az alkalmazott elszámolási módot a felhasználó és a földgázkereskedő a választást követő 8 munkanapon belül köte-

13 les megállapodásban rögzíteni. Ha a felek előleg fizetésében állapodnak meg, az előlegszámla értékének meghatározásakor figyelembe vehető földgázmennyiség nem haladhatja meg az előző év adott, a felmondással érintett időszakában elfogyasztott mennyiség 1,2-szeresét. (2) A GET Vhr. 52. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Ha a (2) bekezdés a) pontjának 2. alpontja szerinti fizetési határidőre a felhasználó a számláit nem rendezi, a felhasználót ellátó földgázkereskedővel fennálló szerződés nem szűnik meg, és a földgázkereskedő köteles erről a földgázelosztót és az ellátásra szerződést kötő új földgázkereskedőt 2 munkanapon belül értesíteni. 17. A GET Vhr. 53. (11) (12) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (11) A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések szerint köteles ügyfélszolgálati irodát létesíteni. A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató megállapodása esetén a földgázelosztói ügyfélszolgálat az egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálattal közös helyiségben is működtethető. (12) Közös helyiségben működtetett elosztó hálózati és egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálat esetén az ügyfelek számára az egyes jogviszonyokkal összefüggő önálló ügyintézés lehetőségét biztosítani kell. 18. A GET Vhr. 54. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A beadványok intézése során az engedélyesnek 15 napos határidőn belül érdemben írásban választ kell adnia a felhasználó részére. A 15 napos válaszadási határidő a (3) bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, illetve a (4) bekezdés szerinti egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám A GET Vhr. 55. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az 54. (3) (4) bekezdéseiben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a földgázelosztó és a földgázkereskedő ügyfélszolgálati tevékenységét azonos szervezeti egység vagy szervezet látja el. 20. (1) A GET Vhr. 58. (6) (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6) Az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott és fennálló tartozások kiegyenlítéséről a földgázkereskedő és a szociálisan rászoruló fogyasztó köteles megállapodni. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint a megállapodást megelőző 12 hónap fogyasztása külön jogszabályban és az üzletszabályzatban előírt jelleggörbe szerinti felosztásából származó fogyasztás alapján meghatározott, a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 4 hónap, b) az előző év azonos időszakának 1 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 10 hónap, vagy

14 c) az előző év azonos időszakának 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 12 hónap. A részletfizetés időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti. (7) Amennyiben a lakossági fogyasztó a díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a szociálisan rászoruló fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg a nyilvántartásba történő felvételének esetére kérheti az előre fizető mérő felszerelését a (6) bekezdésben foglalt feltételekkel. (2) A GET Vhr a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki: (9) A (6) bekezdés szerinti megállapodásban a felek kötelesek rögzíteni, hogy ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a teljesítéssel késedelembe esik, az előre fizető mérő feltöltésekor a) forintnál kisebb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 25%-át, vagy b) forint vagy annál nagyobb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 50%-át a földgázkereskedő a fennálló tartozás csökkentésére fordíthatja, feltéve, hogy az előre fizető mérő felszerelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a GET-ben, valamint e rendeletben foglaltaknak meg felelően eleget tett. 21. A GET Vhr át követően a következő 73/A. -sal egészül ki: 73/A. (1) A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyet bérlőnek vagy egyéb jogcímen használónak a kapacitás lekötésének jogát átadhatja. (2) Az ingatlan (1) bekezdés szerinti jogszerű használója a nyilvántartott kapacitás mértékéig jogosult kapacitás lekötésre. A felhasználási hely vásárolt és nyilvántartott kapacitásainak mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet. (3) Ha az (1) bekezdés szerinti jogszerű használónak a nyilvántartott kapacitáshoz történő hozzáférése szerződésszegés, vagy jogszabály rendelkezése folytán felfüggesztésre kerül, a felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten a nyilvántartott kapacitásokról, ha õ vagy a kapacitás feletti rendelkezési joggal bíró személy biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket. (4) A felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten a nyilvántartott kapacitások lekötésének jogával, ha az (1) bekezdésben meghatározott jogcím megszűnt, vagy a felek írásban megállapodtak a rendelkezési jog visszaszármaztatásáról és e megállapodás az érintett rendszerüzemeltetőnek bemutatásra került. (5) Ha a nyilvántartott kapacitások lekötésével történő rendelkezési jog a felhasználási hely tulajdonosához visszakerül, és ezen kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási hely tulajdonosa köteles a kapacitás szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni. 22. (1) A GET Vhr. 90. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

15 (1) A felhasználó az ÜKSZ-ben rögzített éves kapacitás lekötési folyamat során jogosult a nyilvántartott kapacitásait egy vagy több gázévre lekötni. A nyilvántartott kapacitást a legutolsó szerződéses értékre kell csökkenteni, ha két egymást követő gázévben a nyilvántartott érték nem került lekötésre. Ha a felhasználó a vásárolt kapacitás terhére növelni kívánja a nyilvántartott értéket, kérnie kell a nyilvántartást vezetőnél a többletigény nyilvántartásba vételét. A rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott kapacitás lekötési folyamatban foglaltak M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. számfigyelembe vételével az üzletszabályzatában részletes eljárásrendet kell kialakítania a szabad kapacitások felhasználói nyilvántartásba vételére. (2) A GET Vhr. 90. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A nyilvántartott kapacitásigényt nem meghaladó forrásoldali kapacitásigényre legfeljebb két gázévre köthető szerződés. A nyilvántartott kapacitásigényt meghaladó forrásoldali kapacitásigényre legfeljebb egy gázévre köthető szerződés, ha a rendszeren van szabad kapacitás. 23. A GET Vhr. 115/A. (1) (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 115/A. (1) Az engedélyes biztosítja, hogy a számlázás és az elszámolás a tényleges energiafogyasztáson alapuljon, megjelenítése világos, érthető módon történjen, a távlehívható fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó esetén minden alkalommal, a távlehívható mérővel nem rendelkező felhasználó esetén pedig a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A távleolvasott adatokhoz való, internetes honlapon keresztül történő hozzáférést az engedélyes az üzletszabályzatában meghatározott módon biztosítja a felhasználó számára. (2) A földgázkereskedő és az egyetemes szolgáltató köteles évente egy alkalommal az elszámoló számlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni: a) a földgáz tényleges, aktuális (és évközi árváltozás esetén az évközi időszakos) értékesítési árát és az elszámolási időszakra vonatkozó nyitó és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást, b) a felhasználó elszámoló számlában elszámolt energiafogyasztásának az azt megelőző elszámolási időszakban mért fogyasztásnak az összehasonlítását, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll, c) a lakossági fogyasztók részére az átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlítást vagy az összehasonlítási lehetőség elérhetőségét, és d) a 23/A. -ban megjelölt elérhetőséget. 24. A GET Vhr a helyébe a következő rendelkezés lép: 156. (1) A rendszerüzemeltető a határkeresztező vezetékre vonatkozó hosszú távú kapacitás lekötések során lehetővé teszi a vezeték szabad kapacitásának a 2009/2010. gázévet követő két gázévre történő lekötését az ÜKSZ-ben meghatározott, az igények beérkezésének sorrendjén alapuló eljárásrend szerint.

16 (2) A 2012/13. gázévre és az azt követő gázévekre vonatkozó hosszú távú kapacitás lekötések során a határkeresztező vezeték kapacitásait az ÜKSZ-ben meghatározott aukciós allokációs technikával kell felosztani az engedélyesek között. (3) A rendszerirányító az ÜKSZ módosításának a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban álló tervezetét október 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz. 25. (1) A GET Vhr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. (2) A GET Vhr. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (3) A GET Vhr. 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. (4) A GET Vhr. a 8. melléklet szerinti 13. számú melléklettel egészül ki. 26. (1) A GET Vhr ának (9) bekezdésében a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon szövegrész helyébe a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon szövegrész, az 51. (6) bekezdésében a földgázkereskedő szövegrész helyébe a felhasználó, vagy az érintett földgázkereskedő szövegrész, a kérelmet nyújthat be szövegrész helyébe az írásban kérelmet nyújthat be szövegrész, az 54. -ának (8) bekezdésében a felhasználó által nem elfogadható minőségben adott válasza szövegrész helyébe a felhasználó részéről nem elfogadható minőségben adott válasza szövegrész, az egyéb felhasználó esetén szövegrész helyébe a vagy szövegrész lép. (2) A GET Vhr ának (4) bekezdésében és az 58. -ának (6) bekezdésében a külön jogszabályban és szövegrész helyébe a 13. számú mellékletben szereplő vagy szövegrész lép. 27. Hatályát veszti a GET Vhr. 54. (4) bekezdésének utolsó mondata, valamint az 54. (8) bekezdésében az a lakossági fogyasztó esetén szövegrész.

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Stílusdefiníció: TJ 1: Betűtípus: Félkövér Stílusdefiníció: TJ 3: Betűtípus: Dőlt Stílusdefiníció: TJ 4 Formázott: Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,25 cm A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről

42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1. A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről 42/2005.(10.07.) Kgy. sz. rendelet 1 A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) Készítés időpontja: 2015. április 21. Utolsó módosítás dátuma: 2015. október

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2009. július 1.-étől 1 Tartalomjegyzék 2. oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK 1/61 A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK 5. és 8. fejezete, valamint e fejezetekhez kapcsolódó IV.(5.1.); IX.; XVII. és XIX. melléklete KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010.

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (1. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV)

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) Szerződés szám: HSzSz-Kkfh- /20 EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) amelyet egyrészről a Felhasználó képviselője:

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata ----------------------- HUNGARO ENERGY Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Pécs, 2015. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások,

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat

A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat A tartályos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata kivonat 3.1 revízió Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. AZ TÁRGYA... 3 1.2. AZ HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE... 3 1.3. A PRÍMAGÁZ ÜZLETPOLITIKÁJA...

Részletesebben

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/1999.(Vll.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2003 (IIII.28.) ÖK., a 13/2004. (V.24.) ÖK., a 8/2007 (VII.2.) ÖK.,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10.

Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10. Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 1/5.oldal GDF SUEZ

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2013. június 1-jétől Ny. sz.: 15799 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei...............................................

Részletesebben

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének

11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA

I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA III/4. FÜGGELÉK Egyetemes szolgáltatás minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása Szolgáltatási mutató I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA Előírt normaérték 1. Új egyetemes fogyasztó gázellátási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSz) tartalmazza a távhőszolgáltató,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező. TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREKRE BA 07-91 1.4. Érvényes: 2015. 11. 25. AZONOSÍTÓ: ÉRKEZETT: IKTATVA: ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2. A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.) ör-rel) Mohács Város Képviselő testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOKRA VONATKOZÓAN Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2012. július 20. 1/4.oldal

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik legalább

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására 1 ES INNOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Hatályos: 2015. december 1-től A módosítás dátuma: 2015. november 1. 2 Tartalom I. Általános adatok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

A MAGÁNSZÁLLÁSBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGÁNSZÁLLÁSBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGÁNSZÁLLÁSBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. BEVEZETŐ 1.1. A PTMT Utazási Iroda, mint szállásközvetítő, partnerével kötött megállapodás alapján garantálja a www.horvat-tengerpart.hu oldalon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

CSOK-os önkormányzati építési telkek eladása

CSOK-os önkormányzati építési telkek eladása CSOK-os önkormányzati építési telkek eladása I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történő megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben