az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről"

Átírás

1 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről /2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában 1. infrastrukturális beruházás: az 1. és 2. célterületen megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó telepi út, térburkolat, kerítés építése, felújítása; 2. kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerinti vállalkozás; 3. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez e rendelet elszámolható kiadás felsőhatárt állapít meg; 4. telepi út: az 1. és 2. mellékletben meghatározott létesítményeket az ingatlan-nyilvántartásban állandó jellegű mezőgazdasági telephelyekként szereplő területeken belül összekötő út. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell alkalmazni. 2. A támogatás jellege és célterületei 2. (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a) az 1. mellékletben meghatározott, a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építésére, korszerűsítésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 1. célterület), b) a 2. mellékletben meghatározott, a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 2. célterület), c) az a) és b) pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását biztosító beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület). (2) Új építés, bővítés, valamint a meghatározott technológiai elemekkel történő felújítás esetén támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott bármely tevékenység komplett, új,

2 első üzembe helyezésű technológiai rendszer beépítésével valósul meg. (3) Nem vehető igénybe támogatás a) olyan beruházásra, amely kizárólag telepen belüli infrastrukturális beruházásra irányul, b) az 1. és 2. mellékletben meghatározott szociális helyiségek, valamint kiszolgáló terek önálló beruházásként történő megvalósítására, továbbá c) a technológiában alkalmazható önjáró gépek beszerzésére. 3. A támogatás igénybevételének feltételei 3. (1) Támogatás igénybevételére jogosult a) az a mezőgazdasági termelő, aki a Vhr pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai, valamint c) a kertészeti ágazatban és burgonya ágazatban működő termelői csoport (a továbbiakban együtt: ügyfél). (2) Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet. Nem vonatkozik ez a szabály az (1) bekezdés b) c) pontjában meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre. (3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy a 6. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított üzemmérete legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel a (2) bekezdésben foglalt üzemméretnek. (4) Az ügyfél saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott útján az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni. (5) A 3. célterületre irányuló kérelem esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a) a Vhr. 27. (1) bekezdés d) pontjától eltérően az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által készített és aláírt technológiai tervvel, amely tartalmazza a telepítési vázrajzot, a hasznos hőigény kiszámítását, a hőenergia előállító berendezés méretezését, az egyes fejlesztési komponensek legfontosabb műszaki-technológiai adatait, valamint b) az ügyfél a beruházással előállított energiát a 6. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében saját üzemén belül hasznosítsa. (6) A Vhr ában foglaltaktól eltérően, az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 25%-ával elszámolni. (7) A Vhr. 25. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.

3 (8) A Vhr. 17. (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb január 31-ig be kell nyújtani. (9) Az ügyfél köteles a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn. (10) Kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek a támogatási kérelme az értékelés során eléri a 46 pontot és a 3. melléklet A részében szereplő szakmai szempontok alapján eléri a 15 pontot. 4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások 4. (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 4 milliárd forint. (2) A keret betartása érdekében szükség esetén a vidékfejlesztésért felelős miniszter intézkedik a támogatási kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről. (3) Egy ügyfélnek legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható. (4) A támogatás mértéke: a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a; b) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának ba) 40%-a, ha az ügyfél a 3. (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél, bb) 35%-a, ha az ügyfél a 3. (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél; c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha ca) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy cb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg; d) a 2. célterület esetén ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg a beruházás összes elszámolható kiadásának da) 50%-a, ha az ügyfél a 3. (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél, db) 45%-a, ha az ügyfél a 3. (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél, dc) 55%-a, ha a 3. (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő; e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha ea) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és eb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg; f) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a 3. (1) bekezdés a) pontja

4 szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő. 5. (1) Az 1. célterület esetén elszámolható kiadásnak minősül: a) az 1. mellékletben kötelező építészeti-műszaki tartalomként meghatározott építés, épületgépészet és technológia kialakítása, továbbá a meglévő épületek felújítása és korszerűsítése, valamint b) a kapcsolódó infrastrukturális beruházás. (2) A 2. célterület esetén elszámolható kiadásnak minősül a) a 2. mellékletben kötelező építészeti-műszaki tartalomként meghatározott építés, épületgépészet és technológia kialakítása, továbbá a meglévő épületek felújítása és korszerűsítése, valamint b) a kapcsolódó infrastrukturális beruházás. (3) A 3. célterület esetén elszámolható kiadásnak minősül: a) a gépkatalógusban az 5141., a 6213., a 6221., a gépváltozatokhoz tartozó gépek, technológiai berendezések beszerzése, b) termelő termálkútfúrás minimálisan harminc méter fúrási mélység esetén, vagy szénhidrogén-meddő kút, termelő termálkúttá történő átalakítása, c) a hőenergia előállításhoz kapcsolódó tüzelő-, biogáz-, termelő termálkút-, valamint napenergia-hasznosító berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzése, és d) a hőtermelő berendezés elhelyezéséhez, működéséhez kapcsolódó, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építési beruházás. (4) Az 1. és 2. célterülethez rendelt tevékenységek esetén a maximális elszámolható kiadás nem haladhatja meg az ÉNGY, illetve a Vhr. 27. (1) bekezdés g) pontja alapján megállapított, illetve az elszámolhatónak minősített gépek, technológiai berendezések beszerzése esetén, a gépkatalógus alapján meghatározott referenciaárat. A tevékenységenként elszámolható összes kiadás mértéke az 1. illetve a 2. mellékletben meghatározott maximálisan elszámolható kiadás alapján számított összeghatárig fogadható el. (5) A 3. célterülethez rendelt tevékenységek esetén az elszámolható kiadás nem haladhatja meg: a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott gépváltozatokhoz tartozó gépek, technológiai berendezések esetén a gépkatalógus alapján meghatározott referenciaárat, b) a (3) bekezdés d) pontja szerinti beruházás esetén az ÉNGY alapján meghatározott referenciaárat. (6) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenységek megvalósítása esetén a támogatás mértéke kiszámításának alapját a Vhr. 27. (1) bekezdés g) pontja szerinti két árajánlat képezi. (7) Gép, technológiai berendezés beszerzése esetében kizárólag azok támogathatóak, amelyek szerepelnek a gépkatalógusban. (8) Amennyiben a referenciaár az ÉNGY alapján nem állapítható meg, úgy a Vhr. 27. (1) bekezdés g) pontjának megfelelően kell eljárni. Az elszámolható kiadások nem haladhatják meg a választott árajánlat alapján megállapított referenciaárat. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél vagy kapcsolt vállalkozása tulajdoni hányaddal rendelkezik.

5 (9) A saját munka értéke nem minősül elszámolható kiadásnak. (10) Elszámolható kiadás a fejlesztéssel kapcsolatban felmerült, a Vhr ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadás is. (11) A (10) bekezdésben meghatározott kiadások tekintetében, ha a támogatási határozatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni. 5. A támogatási kérelem benyújtása 6. (1) A támogatási kérelmet január 1. és január 31. között lehet benyújtani az MVH-hoz, az általa rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt legalább a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni: a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok, b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok, c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok, d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként, és e) zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet ügyfél esetén az elismerési határozat, valamint a hatályos elismerési tervet vagy működési programot jóváhagyó határozat azonosító száma. (2) A támogatási kérelemhez csatolni kell: a) ha az ügyfél őstermelő, az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvány másolatát, b) az 3. mellékletben szereplő értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat, c) az 1. és a 2. célterület szerint megvalósuló ca) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerős építési engedély hiteles másolatát a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció másolatát, cb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt és annak szakhatósági igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles, cc) építéssel nem járó beruházás esetében műszaki leírást és dokumentációt, d) a 3. célterület esetén: da) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi létesítési engedélyt, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, db) a 3. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott technológiai tervet és a terv készítőjének végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, e) a Vhr. 27. (1) bekezdésének e) pontjától eltérően, az ott meghatározott összeghatártól függetlenül az üzleti tervet és pénzügyi tervet, amelyek a Vhr. 27. (2) bekezdésétől eltérően a támogatási összeg határtól függetlenül értékelésre kerülnek,

6 f) a 3. (3) bekezdésében szereplő ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a mezőgazdasági üzem legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel a 3. (2) bekezdésében meghatározott, a 6. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított üzemméretnek, g) az 5. (3) bekezdésében szereplő tevékenységek esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a beruházással előállított energiát a 6. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében saját üzemén belül hasznosítja, h) a 7. (3) bekezdésében szereplő ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja a fenntartási időszak alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben megjelölt kertészeti végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását, i) zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet ügyfél esetén a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 12. (1) bekezdés g) pontja szerinti nyilatkozatot. (3) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. (4) A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag tevékenységenként lehetséges. (5) Ha az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet] alapján támogatási határozattal rendelkezik és az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet, akkor részére e rendelet alapján kizárólag akkor adható támogatás, ha az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban az adott támogatási határozatban részére megállapított támogatási összeg egészéről lemondott. (6) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akiről a támogatási kérelem benyújtásáig jogerős határozatban megállapításra került, hogy a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet szerinti intézkedés egészében jogosulatlanul vett részt. (7) A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs. Az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő. 6. A támogatási kérelem elbírálása 7. (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 32. (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg. (2) Ha az ügyfél, vagy alkalmazottja a 4. vagy az 5. mellékletben szereplő kertészeti végzettségek valamelyikével rendelkezik, akkor a támogatási kérelem benyújtása során a 3. melléklet szerinti többletpontra jogosult. (3) A (2) bekezdésben meghatározott többletpontra az alkalmazottat foglalkoztató ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási kérelemhez mellékelt nyilatkozatban vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt kertészeti végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.

7 (4) Zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet ügyfél esetén az MVH megvizsgálja, hogy a támogatás alapjául szolgáló beruházás nem szerepel az ügyfél elismerési tervében vagy működési programjában, valamint arra korábban a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet ) szóló, október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a, 103d és 103e cikkei alapján támogatás kifizetésére nem került sor. 7. Kifizetési kérelem 8. (1) A Vhr. 28. a) pontjától eltérően, amennyiben a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra, az első benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell az összes támogatott építési engedélyköteles beruházásra vonatkozó jogerős építési engedély és a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles. (2) A Vhr. 28. c) pontjától eltérően, amennyiben a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra, az első benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell az összes vízjogi engedélyköteles beruházásra vonatkozó jogerős vízjogi létesítési engedély hiteles másolatát. (3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a) a 3. (4) bekezdése szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást, b) a 3. célterület szerinti fejlesztés esetén a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által kiállított nyilatkozatot. (4) Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat kiállítója és a technológiai terv készítője nem ugyanaz a személy, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát. 8/A. 1 A Vhr. 17. (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet. 8. Jogkövetkezmények 9. (1) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a támogatási határozat alapján fennálló kötelezettségének nem, vagy nem az építési engedély, vagy a tervdokumentáció szerint tett eleget, az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül. (2) Ha a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül. (3) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a pontozási szempontok közt feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ezért köteles a támogatási összeg 2%-át, de legalább forintot visszafizetni. (4) A támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszám nem teljesítése esetén előírt (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény hiányzó munkavállalónként egyszer, és abban az esetben alkalmazandó, ha a támogatási kérelemben szereplő munkavállalói létszámvállalás szinten tartásra vagy bővítésre irányul. (5) Ha az ügyfél a 3. (4) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a képzésben való részvételt nem igazolja legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, a támogatási határozattal jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem

8 volt képzés. (6) Ha az ügyfél a 6. (2) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 3. (2) bekezdésében foglalt üzemméretnek, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik. (7) Ha az ügyfél a pénzügyi tervben foglalt árbevételtől a beruházás befejezését követő első három gazdasági év átlagában 30%-nál nagyobb mértékben elmarad, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni. (8) A Vhr. 35. (1) bekezdésében foglalt kizárás jogkövetkezménye helyett valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenőrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve kumulált összegét 20%- kal kell csökkenteni, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%- át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át. (9) Ha az ügyfél a 6. (2) bekezdés g) pontjában foglalt nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni. (10) Ha az ügyfél a 6. (2) bekezdés h) pontjában foglalt nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti, akkor köteles a támogatási összeg 2%-át visszafizetni. (11) Nem kell alkalmazni a Vhr. 33. (4) bekezdésében foglaltakat. (12) A 3. (6) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évig a as időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül. 9. Záró rendelkezés 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 11. Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2012. (III. 7.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 3. melléklet 5. sor A oszlopát a módosító rendelet hatálybalépésekor 3 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez

9 Támogatási egységek (tevékenységek) elszámolható kiadásai és azok kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásai az 1. célterülethez 1 A B C D Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom 2 1. Új gombatermesztő létesítmények építése 3 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük. A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezéseket, a komplett klímaberendezést, az elektromos hálózatot, a villám- és vagyonvédelem eszközeit, a kamion berakót, az elkülönített szennyvízkezelő rendszert, a polcos technológia esetében a gombakomposzt be- és kitárolásának speciális gépeit (polcfeltöltő és kihúzó, szállítószalag,) de nem támogatottak a rakodógépek. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelező műszaki tartalomként előírt, beépített technológiák elemeinek és azok beépítésének költségeit.az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények esetén termesztőfelületre (m 2 ), nem polcos rendszerű termesztő létesítmények esetén alapterületre (m 2 ) értendőek. Csiperkegomba termesztése esetén kizárólag a polcos termesztő rendszerrel felszerelt, klimatizált gombatermesztő ház támogatható. Egyéb gomba termesztése esetén polcos vagy nem polcos rendszerű termesztő ház vagy szigetelt fólia sátor támogatható Polcos rendszerű, klimatizált, maximum 750 m 2 összes termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények. Maximális elszámolható kiadás Sorszám Mértékegysége Ft/m Nem polcos rendszerű, klimatizált, maximum 750 m 2 alapterülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények Gombatermesztő létesítmények átalakítása, rekonstrukciója 7 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Meglévő gombatermesztő házak, pincék és fóliasátrak rekonstrukciója során azok polcos termesztő rendszerűvé történő átalakítása vagy más rendeltetésű épületek (például istállók, raktárak) polcos gombatermesztő rendszerrel történő felszerelése, gombatermesztésre történő átalakítása. Nem polcos rendszerű gombaházak, fóliasátrak technológiai felújítása. Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépített technológiák elemeinek és azok beépítésének költségeit. Az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén termesztőfelületre (m 2 ), nem polcos rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén alapterületre (m 2 ) értendőek Ft/m 2

10 Polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai felújítása Ft/m Nem polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai felújítása Ft/m Új gombakomposzt előállító üzem építése, illetve meglévő üzemek bővítése, korszerűsítése 11 A környezetvédelmi követelményeknek megfelelő és a levegőtisztasági előírásokat kielégítő gombakomposzt előállítására alkalmas üzem építése és komplex technológiai felszerelése. A meglévő üzemek bővítése és korszerűsítése. Az elszámolható kiadás tartalmazza új üzem építésénél a teljes építési költségeket: épületek, tárolók, biofilterek, komposztálók, hőkezelők és a komposzt kiszerelés költségeit, bővítésnél és korszerűsítésnél a folyamatban érintett munkák költségeit. Az elszámolható kiadások a hőkezelő kamrák alapterületének 1 m 2 -rére kerültek meghatározásra Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése Ft/m Meglévő gombakomposzt előállító üzem bővítése, korszerűsítése Ft/m Új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése 15 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága legalább 1500 m 2. Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló üvegházak alapterületének el kell érnie legalább az 1500 m 2 nagyságot. A megépítésre kerülő üvegházak blokkosított formában (egy szerkezeti egységbe), tűzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált üvegnek minimum 4 milliméter vastagságúnak kell lennie. A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet, az öntöző, a tápoldatozó és a szellőztető rendszert, a fűtést (rt = minimum 25 C), a klímakomputert és a vezérlés elemeit. A beruházás opcionálisan beépíthető műszaki elemként tartalmazhatja a CO 2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverőket, a ventilátorokat, az árnyékoló és energiaernyőt. Az asszimilációs pótmegvilágítás és vezérlés csak a 3. pontban szereplő valamely másik tevékenység megvalósítása esetén támogatható. Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő növényházba kötelező. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépítendő vagy opcionálisan beépíthető technológiák elemeit és azok beépítési, beszerelési költségeit. Az elszámolható kiadások az üvegház m 2 -ben meghatározott alapterületére értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak Automatizált üvegház építése zöldség- és virágtermesztés céljára Ft/m Automatizált üvegház építése palántanevelés céljára (talajfűtéssel) Ft/m 2

11 Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése automatizált üvegházzal zöldség- és virágtermesztés céljára Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése automatizált üvegházzal palántanevelés céljára (talajfűtéssel) Ft/m Ft/m Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés Ft/m Talaj nélküli termesztés kiépítése Ft/m Új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése 23 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága legalább 1500 m 2. Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló fóliaházak alapterületének el kell érnie legalább az 1500 m 2 nagyságot. A fóliaházak blokkosított formában, (egy szerkezeti egységben) tűzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV-stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet az öntöző, a tápoldatozó és szellőztető rendszert, a fűtést (rt = minimum 20 C), a klímakomputert és a vezérlés elemeit. A beruházás opcionálisan beépíthető műszaki elemként tartalmazhatja a CO 2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverőket, a ventilátorokat, az árnyékoló ernyőt és az energiaernyőt. 24 Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő fóliaházba kötelező. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépítendő vagy opcionálisan beépíthető technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a növényház (blokkfóliaház) m 2 -ben meghatározott alapterületére értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak Blokkrendszerű fóliaház építése zöldség- és virágtermelés céljára Ft/m Blokkrendszerű fóliaház építése palántanevelés céljára (talajfűtéssel) Ft/m Az üzemben meglévő fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal zöldség- és virágtermelés céljára Az üzemben meglévő fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal palántanevelés céljára (talajfűtéssel) Ft/m Ft/m Talaj nélküli termesztés kiépítése Ft/ m Új, nagylégterű, egyhajós fóliasátrak építése 31 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Üzemi szinten típusonként legalább 1500 m 2 összes alapterület nagyság. A

12 megépítésre kerülő fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcső bordákkal és tartólábakkal, minimum 7,5 m méteres fesztávolsággal készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és műanyag profilok alkalmazhatóak. A beruházásnak tartalmaznia kell az öntözőrendszert, a növénytartó szerkezetet, a szellőzőket, az öntözőket és a tápoldatozókat. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési, beszerelési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a fóliasátor m 2 -ben meghatározott alapterületére vonatkoznak Dupla borítású fóliasátor Ft/m Szimpla borítású fóliasátor Ft/m Blokkrendszerű mobil fóliaházak építése Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Üzemi szinten típusonként legalább 1500 m 2 összes alapterület nagyság. A blokkrendszerű mobil fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcső bordákkal és tartólábakkal, 4,5 7,5 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és műanyag profilok, valamint UV stabil kötelek alkalmazhatóak. A beruházásnak tartalmaznia kell a fóliaház működtetéséhez szükséges öntözőrendszert, tápoldatozókat és a beépített szellőzőket. A beruházás opcionálisan beépíthető műszaki elemei a vészfűtést, a vektorhálót és a növénytartó szerkezetet. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési, beszerelési költségeit. Az elszámolható kiadások a blokkrendszerű mobil fóliaház m 2 -ben meghatározott alapterületére vonatkoznak Dupla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház Ft/m Szimpla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház Ft/m Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése 39 Kötelezően meglévő építészeti tartalom: A korszerűsítés beépítendő technológiánként legalább 1500 m 2 alapterületű növényházra, egy szerkezeti egységben lévő vagy különálló üvegházakra és fóliaházakra irányulhat. A talaj nélküli termesztés kiépítése esetén kötelező a tápoldat közvetítésére alkalmas kőzetgyapot vagy kókuszháncs téglák alkalmazása, a teljes tápoldat előállító, elosztó és adagoló rendszer, a tápanyagtárolók, a programozható keverő berendezések, a tápoldattároló tartály, a szabályozható tápoldat adagolók, a fix építésű csővezetékek és a növényhez vezető rugalmas csövek.

13 Az elszámolható kiadás tartalmazza az alábbiakban felsorolt technológiák beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a meglévő, korszerűsítéssel érintett fóliaház vagy üvegborítású növényház alapterületére értendők Energiaernyő beépítése Ft/m Árnyékoló ernyő beépítése Ft/m Klímakomputer és szerelvényei Ft/m Légcserélők, légkeverők, ventilátorok beépítése 500 Ft/m Öntözés és tápoldatozás kiszolgáló egységeinek cseréje Ft/m Párásító rendszer kiépítése Ft/m Asszimilációs pótmegvilágítás kiépítése Ft/m CO 2 trágyázás kiépítése Ft/m Fűtőrendszer kiépítése és korszerűsítése (a talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtési technológia) Függesztett és nem függesztett termesztő csatornák és növénytartók beépítése Ft/m Ft/m Asztalos termesztési technológia beépítése Ft/m Talaj nélküli termesztés kiépítése Ft/m Talaj nélküli termesztés felújítása Ft/m Szociális és kiszolgáló helyiségek építése 54 Kötelező építészeti-műszaki tartalom: A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a növényházak működéséhez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket. Ezek a következők: öntözés berendezései (víztisztító, tápoldatozó szivattyú), göngyölegtároló, növényvédőszer raktár, szociális helyiségek (öltöző, melegedő, zuhanyzó, WC), iroda, válogatótér, klímakomputer vezérlő helyisége, közlekedő, tehergépjárművek rakodását segítő rámpa. A szociális és kiszolgáló helyiségek az 1 7. pontokban szereplő tevékenységekkel együtt vagy önállóan valósíthatók meg. A helyiségek alapterülete az új építéssel vagy korszerűsítéssel érintett, támogatott létesítmények együttes, termesztő felület vagy alapterület méretének legfeljebb 6%-áig terjedhet. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket. Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és kiszolgáló helyiség m 2 - ben meghatározott alapterületére értendőek Szociális helyiségek és kiszolgáló helyiségek együttesen Ft/m 2 2. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez Támogatási egységek (tevékenységek) elszámolható kiadásai és azok kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásai a 2. célterülethez

14 A B C Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom 2. Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük. A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezést, a hűtési technológia (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályozók, összekötőelemek) és annak működését szolgáló elemeket, az alapvető épületgépészeti elemeket, a villám- és vagyonvédelem elemeit, a tűzjelző rendszert, az előtereket, a szociális helyiségeket, a kiszolgáló tereket, a felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes építményeket, a próbaüzemet, a beszabályozást és mindezek költségeit. A hűtőházon belül több, különböző technológiával felszerelt hűtőtárolóval is megvalósítható az előírt hűtöttlégtér-méret. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak Hűtőház m 3 hűtött légtér között Maximális elszámolható kiadás Sorszám Mértékegysége Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel ( 1 C) Ft/m Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával Ft/m Meglévő vagy új építésű m 3 hűtött légterű hűtőházhoz temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktár Hűtőházi rekonstrukció, felújítás Kötelezően megvalósítandó-műszaki tartalom: A hűtési technológia komplett cseréje, a régi technológiai elemek (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályzók, összekötő elemek) bontása, új elemek beépítése, beszabályozása az épületszerkezetek megtartása mellett. A felújítás keretében az adott hűtőházon belül különböző technológiával üzemelő tároló is beépítésre kerülhet. Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépítésre került technológiai elemeknek és azok beszerelésének költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak Ft/m Hűtőház 3000 m 3 hűtött légtérig Ft/m Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel ( 1 C) Ft/m 3

15 Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával Ft/m Meglévő, maximum 3000 m 3 hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása Ft/m Hűtőház 3001 és 6000 m 3 hűtött légtér között Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel ( 1 C) Ft/m Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel Ft/m Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával Ft/m Meglévő, 3001 és 6000 m 3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása Szociális és kiszolgáló helyiségek építése 25. Kötelező építészeti-műszaki tartalom: 26. A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, a nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket. A beruházás egybefüggő vagy különálló egységekben, csak az 1. pontban szereplő építéssel együtt valósítható meg. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket. Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és kiszolgáló helyiség alapterületére (m 2 ) értendőek Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda), kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen Ft/m Ft/m 2 3. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez 5 Értékelés A B C D 1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés módja Pontszám 2. A RÉSZ Szakmai szempontok 3. Az ügyfél vagy alkalmazottjának kertészeti végzettsége a 4. vagy 5. melléklet alapján 4. A természetes személy ügyfél rendelkezik legalább 5 éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal felsőfokú oklevél hiteles másolata 10 középfokú 6 Őstermelői igazolvány értékesítési betétlapjának másolata, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, vagy falugazdász igazolása 7

16 5. Az ügyfél a támogatási kérelemmel érintett termesztő létesítmény, beleértve a gombakomposzt üzemet és hűtőházat, kivéve szociális létesítményeket üzemeltetéséhez, megújuló energiaforrást fog használni, vagy meglévő üzem esetén a beruházáshoz csatlakoztatva használ. 6. Az ügyfél elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportnak, vagy termelői szervezetnek a tagja (a továbbiakban: TÉSZ) Építészeti műszaki tervdokumentáció, vonatkozó engedély(ek) Az ügyfél által megtermelt termék termelésére, értékesítésére szakosodott TÉSZ-tagság igazolása, mely tartalmazza, hogy az ügyfél a termelői szervezetben vállalt kötelezettségeit a létesítő okiratban foglaltak szerint teljesíti. 7. Összesen: Max: B RÉSZ Horizontális szempontok 9. A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő) 10. A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására 11 Nyilatkozat 2 1 új munkahely Nyilatkozat 8 2 vagy több új munkahely 11. A beruházás megvalósításának helye A Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van. 12. A nem természetes személy ügyfél esetében A foglalkoztatott nők száma 13. Természetes személy ügyfél esetében A foglalkoztatott nők száma 1 fő. A foglalkoztatott nők száma legalább 2 fő. Csökkent munkaképességű személy foglalkoztatása Nyilatkozat 10 Támogatási kérelem 2 Nyilatkozat 1 Nyilatkozat 2 Nyilatkozat 2 Az ügyfél nő Támogatási kérelem 2 Az ügyfél csökkent munkaképességű Nyilatkozat 2 5

17 14. Az ügyfél részt vesz az agrárkörnyezetgazdálkodási programban (a évi támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott kérelmére helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik) MVH nyilvántartás Összesen: max: C RÉSZ Pénzügyi terv 17. Befektetett eszközök változása A befektetett eszközök értéke a támogatási kérelem benyújtását követő 3. évben meghaladja a bázisévhez (a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági év, induló vállalkozás esetén a benyújtást követő első teljes lezárt gazdasági év) képest befektetett eszközök értékét Ha meghaladja a 3 -osát 2 Ha meghaladja a 2,5 -esét, akkor 1 18 Adózás előtti eredmény vizsgálata Az adózás előtti eredmény a támogatási kérelem benyújtását követő 3. és 4. évben pozitív, akkor Az adózás előtti eredmény a támogatási kérelem benyújtását követő 3. vagy 4. évben pozitív, akkor Vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Az átlagos kalkulált bruttó jövedelem vizsgálata a benyújtás évében érvényes átlagos minimálbérhez képest. Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem (azaz a benyújtást követő évek tervezett adózás előtti eredményének átlaga) meghaladja az átlagos minimálbér (benyújtás évében érvényes havi minimálbér és bérminimum átlagának éves értéke) 150%-át, akkor Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja az átlagos minimálbér 125%-át, akkor Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja az átlagos minimálbér 100%-át, vagy pontosan 100%, akkor Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem nem éri el az átlagos minimálbér 100%-át, akkor Összesen: max: D RÉSZ Üzleti terv 22. Összesen Kommunikációs terv 1

18 24. Társadalmi felelősségvállalás 25. Mindösszesen: max melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez Többletpontra jogosító felsőfokú szakok 1 Kertészmérnöki alapképzési szakon szerzett szakképzettség (BSc) 2 Kertészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség (MSc) 3 Kertészmérnöki főiskolai szintű szakon szerzett szakképzettségek 4 Kertészmérnöki egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség 5. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez Többletpontra jogosító középfokú végzettségek 1 A B Szakképesítés azonosító száma Megnevezése Dísznövény- és zöldségtermesztő Dísznövénykertész Dísznövénytermesztő szaktechnikus Kertész Kertész- és növényvédelmi technikus Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Dísznövény- és zöldségtermesztő Dísznövénykertész Dísznövénytermesztő szaktechnikus Kertész Kertész- és növényvédelmi technikus Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Dísznövénykertész Kertész és növényvédelmi technikus Növényházi dísznövénytermesztő Zöldségtermesztő Dísznövénykertész Kertész Zöldségtermesztő Általános kertész

19 Kertész Kertész (technikus) Dísznövénykertész 6. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok Kód Megnevezés 1. D14A Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban 2. D14B Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban 3. D15 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt 4. D16 Virágok szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) 5. D17 Virágok járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt 6. D34 Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények 7. G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss 8. G01B Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss 9. G01C Gyümölcsültetvények, héjasok 10. G02 Citrus-ültetvények 11. G03A Olajfa ültetvények étkezési olíva 12. G03B Olajfa ültetvények olajtermelésre 13. G04A Minőségi borszőlő ültetvények 14. G04B Egyéb borszőlő ültetvények 15. G04C Csemegeszőlő ültetvények 16. G04D Mazsolaszőlő ültetvények 17. G05 Faiskolák 18. G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények 19. I02 Gomba 20. D10 Burgonya 1 A 8/A. -t a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. -a iktatta be. 2 A 12. a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. A 12. -t újonnan a 20/2012. (III. 7.) VM rendelet 11. -a iktatta be. 3 A hatálybalépés időpontja március 8. 4 A 13. a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20 5 A 3. melléklet a 20/2012. (III. 7.) VM rendelet 12. -a szerint módosított szöveg.

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A Felhívás 1. számú szakmai melléklete Támogatási egységek (tevékenységek) maximális elszámolható kiadásai és azok kötelező építészeti-műszaki tartalomra vonatkozó előírásai: 1 Új üvegházak (üvegborítású

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

44/2009. (IV. 11.) FVM

44/2009. (IV. 11.) FVM 44/009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 1. oldal 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 138. szám 33277 A vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI. 24.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezõgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012.

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A Somogyvár-Kupavár rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 13440 8/2014.

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal, összesen: 62 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

17/2012. (II. 29.) VM

17/2012. (II. 29.) VM 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 1 78/2007. (VII. 0.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom; 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

A 2013.2.2. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló;

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in vitro tároló; 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési lapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak. A támogatott célterületek, a támogatás jellege. A támogatás igénybevételének feltételei

26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak. A támogatott célterületek, a támogatás jellege. A támogatás igénybevételének feltételei 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I.22) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016.

Részletesebben

47/2012. (V. 11.) VM rendelet

47/2012. (V. 11.) VM rendelet 1. oldal 47/2012. (V. 11.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A növénytermesztés korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2008.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17845 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 41/2015. (VII. 20.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre

Részletesebben

Hírlevél 2013. május

Hírlevél 2013. május Hírlevél 2013. május LEADER 2013-pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók 2.o LEADER pályázatok benyújtásának várható menete 4.o 35/2013. (V.22.) VM rendelet rövid ismertetése 6.o Információs fórum idöpontok

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

136/2008 FVM rendelet kivonat,

136/2008 FVM rendelet kivonat, ÚMVP III. tengelyének MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS FEJLESZÉTÉSRE IGÉNYBEVEHETŐ FORRÁSOKRÓL 136/2008 FVM rendelet kivonat, Kivonat mely csak a Mecsekvidék HACS területére vonatkozó, a fenti rendeletben

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 1. oldal, összesen: 35 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 152/2013. (VIII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél Tartalom 1. Monitoring adatszolgáltatás márc. 4-ig... 1 2. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása... 2 3. Őshonos és veszélyeztetett állatfajták

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/2014 (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről Jelen

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép.

6. Az R1. 16. (3) bekezdésében a február 1. és 28. között szövegrész helyébe a március 1. és 31. között szöveg lép. 2824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A vidékfejlesztési miniszter 13/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

Hírlevél 2013. június

Hírlevél 2013. június Hírlevél 2013. június LEADER 2013-pályázatok aktualitások 2.o Nyertes támogatási kérelmek Falumegújítás és fejlesztés 3.körében 5.o Mikrovállalkozások- kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 6.o

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét képező vidékfejlesztési politika intézkedései közé tartozik a Mezőgazdasági területek első erdősítése támogatás. Az intézkedés

Részletesebben

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2. Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.-16 A konstrukció célja Az ágazat további fejlesztésének feltétele

Részletesebben

HACS neve: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Rendezvény

HACS neve: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Rendezvény Támogatás vehető igénybe: Egészségügyi felvilágosító kampányok, életvezetési tanácsadó programok egészségtudatos táplálkozást népszerűsítő kampányok lebonyolítására, melyek többoldalú együttműködés révén

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

EMVA III. IV. tengely

EMVA III. IV. tengely Kifizetési kérelemk EMVA III. III.-IV. IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályok: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 35/2013 VM rendelet ( Leader jogcímrendelet) 104/2013 VM

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 55. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 55. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 26., csütörtök 55. szám Tartalomjegyzék 84/2011. (V. 26.) Korm. 85/2011. (V. 26.) Korm. 25/2011. (V. 26.) NFM 40/2011. (V. 26.) VM 41/2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft. Az Irányító Hatóság a forrásokat így osztja fel: Tájékozató Kertészet korszerűsítése gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. pályázatról Kódszám: VP2-4.1.3.4-16 A konstrukció célja A jelen felhívás egyik

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. című képzéshez A képzési program kódszáma: b8/2 A képzési program megnevezése: Agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma: VP4-12.2.1-16.

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM

27/2007. (IV. 17.) FVM 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti

Részletesebben

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 13526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 59. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 49/2011. (VI. 6.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. DECEMBER 1-31. ÚMVP I. tengely 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó

Részletesebben

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása 15988 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 160. szám A földművelésügyi miniszter 27/2014. (XI. 25.) FM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével

Részletesebben

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM

124/2009. (IX. 24.) FVM 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

60/2012. (VI. 28.) VM

60/2012. (VI. 28.) VM 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Új Magyarország 1 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 1 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. május 21. Új Magyarország 1 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét, a

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Budapest, 2011. április 21.

Budapest, 2011. április 21. TERVEZET VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. április 21-én. ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben