295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet"

Átírás

1 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 68. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím, 11. alcím Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása, a 21. alcím Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása, a 7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása, a 8. cím vis maior tartalék és a 10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása forrásokra. (2) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok (a továbbiakban: decentralizált támogatási programok) előirányzatainak rendeltetése az önkormányzati szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése, immateriális javak beszerzése, a meglévő egyenlőtlenségek mérséklése, a vis maior helyzetek kezelése. (3) Az e rendelet hatálya alá tartozó források tekintetében a) pályázati rendszer keretében a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására rendelkezésre álló keret felhasználásáról a megyei területfejlesztési tanács, b) pályázati rendszer keretében a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatására, valamint a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására rendelkezésre álló keret felhasználásáról a regionális fejlesztési tanács; c) kérelemre a (központi) vis maior tartalék felhasználásáról a belügyminiszter dönt. (4) Az e rendeletben meghatározott pénzügyi lebonyolítással (különösen az utalványozással, az előirányzat átadásával, a nyilvántartással, a féléves és az éves beszámolással) kapcsolatos feladatokat a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott keretek vonatkozásában az Országos Területfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: OTH), a (3) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott keretek vonatkozásában a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) végzi. (5) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzat, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat megyei területfejlesztési tanácsok közötti felosztásáról külön jogszabály rendelkezik. (6) A decentralizált támogatási programok előirányzatai felhasználása vonatkozásában az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ámr.) az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel alkalmazni kell. 2. Értelmező rendelkezések: 1. termelő infrastrukturális beruházás: a gáz, az elektromos és távhőszolgáltatás, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat, az utak, a hidak és a vízi létesítmények, a közlekedési, a hírközlési, az informatikai és a hulladékkezelő létesítmények, szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési létesítmények létrehozása, valamint az ezek működését szolgáló technológia és egyéb gépi beszerzés; 2. önkormányzati tulajdonú, kötelező feladatokat ellátó intézmények beruházásai: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben, valamint egyéb törvényekben előírt, kötelezően ellátandó feladatok megvalósítását szolgáló, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények beruházásai; 3. humán infrastruktúra-fejlesztés: az oktatás (alap- és középfokú oktatás), a művelődés, az egészségügy, valamint a szociális ellátás (szociális és családügy) területén megvalósuló beruházás; 4. telepszerű lakókörzet: a legalább négy lakásból álló lakókörzet, amelynek lakásai alacsonyabb komfortfokozattal, alacsonyabb minőséggel, magasabb laksűrűséggel, egészségtelen elhelyezkedéssel, hátrányosan különböznek a település jellegzetes lakókörnyezetétől; 5. a helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet, hulladékgyűjtő zsák: a lakóingatlanon keletkező hulladék elkülönített gyűjtésére, elszállításáig történő tárolására alkalmas és a helyi szelektív gyűjtőrendszerhez illeszkedő, a közszolgáltatóval egyeztetett jelzéssel ellátott gyűjtőzsák vagy szabályos hulladékgyűjtő edényzet; 6. házi komposztálást segítő speciális eszköz: speciális komposztláda, kizárólag házi komposztálásra kialakított kivitelben; 7. szennyvíztisztító telepen folyékony hulladékot befogadó műtárgy: olyan műtárgy, melynek kialakítása kizárólag a települési folyékony hulladék szennyvíztelepi kezelését megelőző befogadására alkalmas;

2 8. szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű: a szelektív hulladékkezeléshez szükséges gyűjtő, -szállító jármű, mely szállítóeszköz korszerű (tömörítős, félpormentes), szabványos felépítményű és a gyűjtőedényzethez illeszkedő ürítést tesz lehetővé; 9. speciális szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű: kizárólag a szelektív hulladékkezelés létesítményein (gyűjtőszigeteken, hulladékgyűjtő udvarokon) telepített gyűjtőedényzetek kiszolgálására alkalmas, amely a meglevő rendszerhez illeszkedik; 10. korszerű települési folyékonyhulladék-szippantó, -szállító céljármű: olyan gépjármű, amely az ún. undort keltő anyagok (korábban ADR 6.2. osztály) vagy egyéb, ADR hatálya alá nem eső, nem aktívan korrozív, alacsony (max. 15%) szárazanyag-tartalmú települési folyékony hulladék környezet-egészségügyi szempontból megfelelő felszívására, biztonságos közúti szállítására, gravitációs vagy túlnyomás alatti ürítésére alkalmas eszköz; 11. hulladéklerakó: sajátos építményfajta, amely a hulladék lerakására szolgáló terület, valamint az azon lévő építmények összességét jelenti; 12. rekultiváció: a külön jogszabályban meghatározott műszaki védelemnek nem megfelelően épített, bezárt hulladéklerakó vagy hulladék elhelyezésére használt terület környezeti veszélyességének csökkentése műszaki védelem utólagos kiépítésével, tájba illesztésével, továbbá utógondozásával; 13. hulladéklerakó felszámolása: hulladéklerakóban vagy hulladéklerakás céljára használt területen korábban ártalmatlanítási céllal lerakott hulladék teljes felszedése és kezelése a terület hasznosítása érdekében; 14. hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve: a korszerű hulladéklerakási követelményeket ki nem elégítő hulladéklerakó rekultivációjának vagy felszámolásának módját, lépéseit leíró műszaki dokumentáció, terv; 15. hulladéklerakó felülvizsgálati dokumentáció: a hulladéklerakónak a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény szerinti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, melynek keretében a hulladéklerakó üzemeltetője elkészíti és az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségének jóváhagyására benyújtja a hulladéklerakó további működésére, illetőleg fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervet; 16. szilárd burkolatú út: az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton, betonkő és a kockakő burkolat; 17. pályázat benyújtásának időpontja: postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén az pályázat átvételének napja, 3. (3) bekezdéssel összhangban; 18. pályázat befogadásának időpontja: a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelő pályázat benyújtásának időpontja, a 3. (3) bekezdéssel összhangban; 19. igazolt számla: az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak mind formailag, mind taralmilag megfelelő, az önkormányzat képviselőjének műszaki teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott számla; 20. leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása: több fejlesztési folyamat együttese, amelyben az egyes fejlesztési folyamatok önmagukban, de összehangolva, egymást felerősítve segítik elő a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását, azon koncepcionális cél érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a nem leghátrányosabb helyzetű kistérségek között meglévő fejlettségbeli különbségek csökkenjenek; 21. helyi gazdasági diverzifikáció: a vidék hagyományain és adottságain alapuló, a mai kor eredményeit felhasználó, a térség egyedi arculatú különleges termékeinek, gazdálkodási tevékenységeinek környezetbarát, a piaci feltételekhez alkalmazkodó felélesztése, fejlesztése; 22. innovációs központ: olyan szervezet, amelynek adottságai és kapcsolatrendszere lehetővé teszi a korszerű fejlesztési technológiai eljárások telepítését, és amely ezáltal a műszaki fejlődésre általános húzó hatást fejt ki; 23. ipari terület: településrendezési tervben ipari célra kijelölt, 25 hektárnál nem nagyobb terület; 24. önkormányzati társulás: a kistérségi területfejlesztési tanács, az intézményfenntartói társulás és az önkormányzatok egy fejlesztési feladatra összefogott társulása; 25. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás; 26. fejlesztés: a beruházás, a felújítás és a korszerűsítés; 27. beruházás: a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység; 28. felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításaiból a jövőben gazdasági előnyök származnak; 29. korszerűsítés: a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növelő tevékenység; 30. projektcsomag: több összehangolt, összefüggő, egymás hatását felerősítő projektek összessége; 31. közösségi tér: olyan a kistérségre vagy azon belüli mikrotérségre kiterjedően egyes településeken működő intézmény, amelyben a környező lakosság, illetve a vállalkozói és civil szervezetek koncentráltan

3 vehetik igénybe a közösségi alapszolgáltatásokat és az azokat kiegészítő funkcionális lakossági szolgáltatásokat, tájékozódhatnak az ezek igénybevételéhez szükséges információkról (pl. e-magyarország pont; e-közigazgatás; térségi információs pont, művelődési funkció, kiegészítő szociális és egészségügyi szolgáltatások); 32. kedvezményezett: a támogatásban részesített helyi önkormányzat, önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás. A DECENTRALIZÁLT PROGRAMOK PÁLYÁZATI RENDSZERE Közös szabályok 3. (1) A regionális fejlesztési tanács és a megyei területfejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: Tanács) a támogatásra vonatkozó pályázati felhívását a pályázatokat elbíráló értékelő rendszerrel együtt, évente január 15-ig az OTH honlapján közzéteszi. A közzététel térítésmentes. A pályázatokat folyó év február 28-ig lehet benyújtani. (2) A pályázati felhívásokat, a külön jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően az OTH nyilvántartásba veszi, azzal az eltéréssel, hogy a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása előirányzat esetében, a pályázati felhívást a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása előirányzat esetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal is egyeztetni kell. (3) A helyi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) és ha e rendelet lehetővé teszi az önkormányzati társulás, és a többcélú kistérségi társulás - a Magyar Államkincstár önkormányzat székhelye szerinti területileg illetékes Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül - egy eredeti és a pályázati felhívásban meghatározott másolati példányszámban pályázatot nyújt be a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően a Tanácshoz. A másolati példányszámot úgy kell meghatározni, hogy abból egyegy példány a pályázati rendszer lebonyolításában közreműködő szervezeteké. Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázatot és - hiányosság észlelése esetén - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. -ának (3) bekezdése alapján az önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel a pályázat benyújtását követő 10 napon belül. Az önkormányzat a hiány pótlásáról a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség. (4) Az Igazgatóság rögzíti az Ámr. 8/b. számú melléklet igénylő által kitöltött I. adatlap adatait az Országos Támogatási Monitoring Rendszerbe (a továbbiakban: OTMR). Az Igazgatóság a pályázatokat szabályszerűségi véleményével ellátva a benyújtást, vagy a hiánypótlást követő 10 napon belül megküldi a Tanácsnak. (5) A pályázat befogadásáról a Tanács dönt. A Tanács döntéséről a pályázót írásban kell tájékoztatni. A pályázat befogadása nem kötelezi a Tanácsot a pályázat támogatására. A Tanács a 3. (1) bekezdésében meghatározott határidőig benyújtott és befogadott pályázatokról folyó év március 31-ig dönt. Amennyiben, a Tanács a befogadott pályázatok elbírálása során nem utasít el forrás hiányában pályázatot és nem használja fel előirányzat keretét, új pályázatot írhat ki. Az új pályázat benyújtásának határideje május 31-e, a Tanács e határidőig benyújtott és befogadott pályázatokról június 30-áig dönt. Az új pályázat során e rendelet szabályait értelemszerűen kell alkalmazni. (6) Pályázati díjként a támogatási igény 1%-át, de minimum Ft-ot, maximum Ft-ot kell befizetni. A pályázati díj a költségvetési törvény Területfejlesztés XVII. fejezet 5. cím, Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 4. alcím, Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 1. jogcímcsoport, és a Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 2. jogcímcsoport előirányzat bevételét képezi. A pályázati díjat annak a Tanácsnak a számlájára kell érkeztetni, ahová a pályázó pályázatát benyújtja. A Tanács a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát a pályázati felhívásban közzéteszi. A díjakról elkülönített nyilvántartást kell vezetni. A díjak a pályázati rendszer működtetésével összefüggő kiadások fedezésére használhatók, és a költségvetési támogatással együtt a felhasználásukról az Áht. 13/A. -ának (2) bekezdése szerint el kell számolni. Mentesülnek a pályázati díj befizetése alól a vis maior keretre, valamint a külön jogszabályban meghatározott leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségből pályázó önkormányzatok, és a leghátrányosabb helyzetű települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások. (7) Vezetékes gázellátás létesítésének támogatására benyújtott pályázatokhoz, az Ámr ában meghatározottak mellett mellékelni kell a Magyar Energia Hivatal nyilatkozatát a gázellátó rendszer megvalósításának feltételeiről. (8) A pályázathoz csatolni kell az Ámr a (4) bekezdésének e) pontjában előírt mellékletben meghatározott, értelemszerűen kitöltött, aláírt, bélyegzővel ellátott adatlapot, valamint a pályázati díj befizetését igazoló hitelintézeti terhelési értesítő hiteles másolatát. 4. (1) A támogatási igény benyújtása előtt megkezdett fejlesztéshez támogatás nem adható, kivéve a címzett, illetve céltámogatással megvalósuló fejlesztéseket, ahol a benyújtást követően még hátralévő fejlesztési tartalomhoz igényelhető támogatás. (2) Az 1. (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott előirányzatokból nem adható támogatás azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek az Európai Unió által társfinanszírozott támogatások pályázati rendszerében,

4 valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzatból kaptak támogatást, kivéve a címzett, illetve céltámogatással megvalósuló fejlesztéseket. (3) A pályázatok elbírálásakor az Ámr aiban előírtak szerint kell eljárni azzal, hogy az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető, azonban ilyen esetben a kedvezményezett jogosult az eredeti pályázat műszaki tartalmának csökkentését kezdeményezni. Az átdolgozott pályázatot a Tanács köteles megvizsgálni, és támogatásáról dönteni különös tekintettel annak megvalósíthatóságára és üzembe helyezhetőségére. A Tanács az átdolgozott pályázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támogatásáról dönthet, ebben az esetben az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás már nem ítélhető meg. (4) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az áfát is tartalmazó fejlesztés összköltsége alapján, ha a kedvezményezettnek - külön jogszabály szerint - a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfalevonási joga nincs. 5. (1) A támogatások elbírálásánál előnyt élveznek a külön jogszabályban meghatározott eljárás alapján elfogadott a régió, a megye és a kistérség területfejlesztési koncepciójába és programjába, Budapest Főváros esetében a településfejlesztési koncepciókba illeszkedő fejlesztési pályázatok. Egy adott fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A támogatás vissza nem térítendő. (2) A fejlesztés megkezdése időpontjának: a) építéssel járó fejlesztés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés napját; b) építéssel nem járó fejlesztés (pl. önálló gépvásárlás, egészségügyi gépműszer beszerzés) esetén a közbeszerzési eljárást követő szerződéskötés időpontja, ennek hiányában az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett napot; c) a fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az első pénzátadás napját; d) immateriális javak beszerzése esetén a megrendelés elküldésének, alkotása esetén a megvalósításról szóló szerződés aláírásának napját; e) egyéb esetekben a szerződés vagy megrendelés aláírásának napját kell tekinteni. (3) A Tanács a támogatást nyert pályázatok listáját, a döntést követő 10 napon belül az OTH honlapján közzéteszi. A közzététel térítésmentes. (4) A Tanács a döntéstől számított 10 napon belül az Ámr. 8/b) számú melléklet, döntéshozó által kitöltött II. adatlap, és az 1. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában az 1. számú, az 1. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában a 2. számú, illetve a 3. számú mellékletében meghatározott adatlap egy példányának megküldésével értesíti az Igazgatóságot. (5) Az Igazgatóság az OTMR-ben rögzíti az Ámr. 8/b. számú mellékletének döntéshozó által kitöltött II. adatlap adatait. Az Igazgatóság rögzíti az 1. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában az 1. számú, az 1. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában a 2. számú, illetve a 3. számú mellékletében meghatározott adatlap adatait. (6) A Tanács támogatásról szóló döntése alapján az Igazgatóság három eredeti sorszámozott példányban készíti elő aláírásra a támogatási szerződést. Az Igazgatóság a támogatási szerződés előkészítéséhez megküldött, vagy bekért összes irat egy másolati példányát köteles a Tanácsnak megküldeni. A támogatási szerződés első példánya a Tanácsot, második példánya a kedvezményezettet, harmadik példánya az Igazgatóságot illeti. A kedvezményezett, és az Igazgatóság példányának - igazolható módon történő - továbbítása a Tanács feladata. A támogatási szerződések módosításának előkészítése, a Tanács támogatás módosításáról szóló döntése alapján az Igazgatóság feladata. A támogatási szerződések és azok módosításának adatait az Igazgatóság nyilvántartja. (7) A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 90 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából - a megadott 90 napos határidőtől számított 30 napon belül - nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti. A Tanács, a támogatási szerződés megkötésére nyitva álló határidő leteltéről tájékoztató igazgatósági értesítése alapján megvizsgálja a támogatási szerződés meg nem kötésének okát. A Tanács - amennyiben megállapítja, hogy a támogatási szerződés meg nem kötésére kedvezményezett hibájából került sor - megállapítja a támogatási döntés érvényvesztését, és e tényről soron kívül, írásban, igazolható módon tájékoztatja a kedvezményezettet. A tájékozató egy példányát az Igazgatóságnak is meg kell küldeni. (8) Amennyiben a fejlesztés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, a szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatás csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása, és az eljárás lefolytatását igazoló iratok és létrejött szerződések benyújtását követően kerül folyósításra. Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárás eredményeként a program, projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, az Ámr. 87. (9) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a program, projekt összköltsége (kiadása) a támogatási szerződésben meghatározotthoz képest csökken, a Tanács ennek megfelelően módosítja támogatási döntését. A Igazgatóság a módosított döntés alapján elkészíti a támogatási szerződés módosítását. (9) A támogatási szerződésben kötelező meghatározni: a) a fejlesztési célt, a támogatással elérni kívánt eredményt, a fejlesztés helyét; b) a fejlesztési cél megvalósításának összköltségét, forrásának összetételét, ütemezését, megkezdésének és befejezésének időpontját; c) a támogatás összegét, folyósításának ütemezését, felhasználásának pénzügyi feltételét, a kedvezményezett támogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó kötelezettségét;

5 d) a kedvezményezett beszámolási kötelezettségét, valamint az ehhez kapcsolódó határidőket; e) a szerződésszegés vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményeit. (10) A támogatást nyújtó köteles a szerződésben az elállás jogát kikötni arra az esetre, ha a) az Ámr. 87. (4) bekezdésében meghatározott feltételek közül legalább egy bekövetkezik; b) a közbeszerzési törvény rendelkezései alapján kötelezően lebonyolítandó közbeszerzési eljárás dokumentumait, a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követő 30 napon belül a kedvezményezett nem nyújtja be. (11) Az a pályázó, akiről bebizonyosodik, hogy a pályázatában szándékosan valótlan adatot tüntetett fel, három évre kizárható a pályázati rendszerből. (12) A forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében a Tanács a döntést követő legkésőbb 60 napon belül intézkedik a befizetett pályázati díj pályázó részére történő visszafizetéséről. (13) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására rendelkezésre álló előirányzat tárgyévi előirányzata legfeljebb 70%-ig vállalhat kötelezettséget 3 évre előre, de a következő évi kötelezettségvállalás mértéke 50%-nál magasabb nem lehet. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására rendelkezésre álló előirányzat esetében a évre a régiónkénti évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatra, a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása előirányzatra, valamint a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzatból a decentralizált vis maior kerete terhére nem vállalható éven túli kötelezettség. (14) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására rendelkezésre álló előirányzat tárgyévi előirányzatát növeli a tárgyévet megelőző évek maradványaiból igénybe vett összeg. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására, a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatására, és a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására rendelkezésre álló előirányzatok tárgyévi, kötelezettséggel terhelt maradványai a következő év június 30-áig használhatók fel. 6. (1) Az Igazgatóság nyilvántartja a Tanácsoknak biztosított támogatási keret, illetve keretmaradvány összegét az éves előirányzat normatív felosztása alapján, és figyelemmel kíséri az előirányzatok ennek megfelelő felhasználását, melyet - a féléves beszámolóhoz és az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan - egyeztet az 1. (4) bekezdése szerint az OTH-val, illetve a BM-mel. Ezen adatokat a Tanács is nyilvántartja. (2) A támogatásokat a Magyar Államkincstár Központ az 1. (4) bekezdése szerint az OTH-val, illetve a BM-mel kötött megállapodás alapján az Ámr ában előírtak szerint folyósítja azzal, hogy a) a kedvezményezett, az általa igazolt eredeti és egy másolati számláját a Tanácshoz nyújtja be, aki az eredeti és másolati számla ellenjegyzését követően együtt továbbítja azokat az Igazgatósághoz; b) az Igazgatóság a szabályszerűségi szempontból megfelelő számlák esetében, amennyiben a döntési adatlap és a támogatási szerződés adatai megegyeznek kezdeményezi a Magyar Államkincstár Központnál a támogatás folyósítását; c) az Igazgatóság az eredeti számlát visszajuttatja a Kedvezményezettnek, a számla elfogadása esetén feltüntetve rajta, hogy az mely támogatáshoz került felhasználásra; d) az Igazgatóságok által kezdeményezett lehívások adatainak ellenőrzését követően a Magyar Államkincstár Központ az 1. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok esetében az OTH-nál, az 1. (3) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott előirányzatok esetében a BM-nél kezdeményezi a támogatások utalványozását; e) a Magyar Államkincstár Központ az OTH, illetve a BM utalványozása alapján intézkedik a támogatás kedvezményezett számlájára történő utalására; f) folyósításra csak a fejlesztés befejezésének időpontjáig kiállított számlák esetében, a befejezést követő 60 napig van lehetőség; g) amennyiben a folyósításra kedvezményezett hibájából az f) pontban meghatározott határidőig nem kerül sor, a fennmaradó támogatást vissza kell vonni. A Tanács, a folyósításra nyitva álló határidő leteltéről tájékoztató igazgatósági értesítés alapján megvizsgálja a folyósítás elmaradásának okát. A Tanács - amennyiben megállapítja, hogy a folyósításra kedvezményezett hibájából nem került sor - megállapítja a folyósítási határidő leteltét, és a fennmaradó támogatás visszavonásáról soron kívül írásban, igazolható módon tájékoztatja a kedvezményezettet. A tájékozató egy példányát az Igazgatóságnak is meg kell küldeni. (3) Az OTH, illetve a BM az 1. (3) bekezdésben meghatározott források szabályszerű felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni. Az Igazgatóság az Áht.-ban, valamint az Ámr.-ban meghatározott ellenőrzési feladatokat jogosult és köteles ellátni. A támogatási szerződések végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére az érintett Tanács jogosult és köteles. A Tanács és az Igazgatóság ellenőrzéseit összehangolja. A Tanács és az Igazgatóság ellenőrzéseket közösen is végezhet. (4) A támogatásból megvalósuló fejlesztések hatásait értékelő jelentéseket, a folyamatban lévők nyomon követését és pénzügyi ellenőrzését tartalmazó elemzéseket a Tanácsok az 1. (4) bekezdése szerint az OTH, illetve a BM által meghatározott formában és tartalommal évente elkészítik, és a tárgyévet követő február 15-éig megküldik az OTH, illetve a BM részére. (5) A támogatás saját és más forrásokkal arányosan a teljesítést igazoló számla, vagy a fejlesztési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás alapján a Tanács döntéséről szóló adatlapnak megfelelő támogatási szerződésben rögzített éves ütemezés szerint vehető igénybe. (6) A Magyar Államkincstár Központ féléves költségvetés beszámolási és év végi zárszámadási követelményeinek és határidejének megfelelően - a tárgyhót követő 15-ig - tájékoztatja az 1. (4) bekezdése

6 szerint az OTH-t, valamint a BM-et, a Tanácsokat a támogatás előirányzatának és maradványának felhasználásáról, a támogatásban részesülő kedvezményezett támogatásának összegéről az Áht.-ban, valamint az Ámr.-ben foglaltak figyelembevételével. (7) A Tanács az éves támogatási keretösszeg felhasználásáról a költségvetés beszámolási és zárszámadási követelményeinek és határidejének megfelelően elkészített beszámolóját megküldi az 1. (4) bekezdése szerint az OTH-nak, illetve a BM-nek. 7. (1) Ha a kedvezményezett a támogatást nem a szerződésben megjelölt feladatra használja fel, akkor az Áht. 64/B. (2) bekezdésében meghatározott kamatokkal növelt összeget a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül a támogatási szerződésben meghatározott számlára vissza kell fizetni. A nem szerződésszerű teljesítést, valamint a visszavonásra kerülő tőke és kamat tartozás összegét a Tanács állapítja meg, és döntéséről soron kívül írásban, igazolható módon tájékoztatja a kedvezményezettet. (2) A támogatott fejlesztéssel létrehozott vagyontárgy, illetve vagyoni értékű jog a támogatási szerződésben rögzített vállalt kötelezettség lejáratának időpontjáig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalásával, teljes jogutódlás mellett idegeníthető el. (3) Az elidegenítés bevételéből a támogatás arányának megfelelő, de legalább az igénybe vett támogatás teljes, az Áht. 64/B. (2) bekezdésében meghatározott kamatokkal növelt összegének visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás zárolásával jár, ha az elidegenítésre a döntést hozó előzetes jóváhagyása nélkül kerül sor. (4) A kamatot a támogatás igénybevételétől a visszavonásról szóló döntés időpontjáig kell felszámítani. (5) A visszavont támogatást és kamatait az értesítéstől számított 5 napon belül a támogatási szerződésben meghatározott számlaszámra kell befizetni, a támogatási szerződés számának, a támogatási cél, valamint a támogatási döntésazonosító feltüntetésével. (6) Abban az esetben, ha a támogatás és kamata befizetésére az (5) bekezdésben meghatározott időponthoz képest később kerül sor, az eltelt időszakra késedelmi kamatot kell fizetni. 8. (1) A támogatást igénybe vevő kedvezményezett a költségvetési beszámolóval egyidejűleg, illetve a támogatási szerződés szerint tervezett befejezési határidőt követő 90 napon belül - az 1. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában a 4. számú melléklet, az 1. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában az 5. számú, illetve a 6. számú mellékletben meghatározott adatlapon - elszámol az előirányzat felhasználásáról a Tanácsnak. Az elszámolással egyidejűleg a fel nem használt előirányzatról - amennyiben az tárgyévi előirányzatot érint - le kell mondani. Az előző évek előirányzat-maradványa esetén az elszámolással egyidejűleg a Tanács módosítja a döntési adatlapot. A kedvezményezett elszámolását követően a Tanács a támogatási cél megvalósítását a helyszínen ellenőrzi, és erről jegyzőkönyvet állít ki. A Tanács az ellenőrzött elszámolási adatlap és az ellenőrzési jegyzőkönyv megküldésével az Igazgatóságot tájékoztatja. (2) Ha a kedvezményezett a támogatott feladat megvalósításától eláll, illetve a támogatást csak részben használta fel, vagy a támogatási szerződés szerinti határidőig a támogatást nem használta fel, akkor a fel nem használt támogatásról az Áht. 64/B. (1) bekezdésével összhangban le kell mondania. A lemondásról 8 napon belül az 1. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában a 7. számú melléklet, az 1. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában a 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatban értesíti a Tanácsot. A Tanács a lemondásról a nyilatkozat egy másolati példányának megküldésével tájékoztatja az Igazgatóságot. (3) A fejlesztési célú támogatásnak az adott megye részére biztosított tárgyévi keretéből, illetve az előző év előirányzat-maradványából, valamint a lemondásból, a visszavonásból eredő összegek az Igazgatóság által előkészített támogatási szerződés Igazgatóság által előkészített módosítását követően a Tanácsok számára ismételten felhasználhatók a tárgyévben ki nem elégített, de a feltételeknek megfelelő önkormányzati pályázatokra. 9. (1) A Magyar Államkincstár Központnak a (2) bekezdésben meghatározott adattartalom vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettsége van az OTH, a BM, és a Tanács felé. (2) A Magyar Államkincstár Központ havi, féléves, valamint éves rendszerességgel megyei és regionális bontásban adatot szolgáltat a folyósítások vonatkozásában. MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCSOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRÉBE UTALT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI Közös szabályok 10. (1) A költségvetési törvény 15. -a (1) bekezdésének d) pontja alapján a IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, 7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatásaira előirányzott keret 63%-a a) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségekbe és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott

7 települések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására, 37%-ának b) 80%-a az önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül, c) 20%-a az önkormányzatok vis maior feladatainak támogatásra területi kötöttség nélkül használható fel. (2) A támogatás szempontjából elismerhető költségek: a) a számviteli törvény 47. -ában, 48. -ában és 51. -ában foglaltak szerint, az immateriális javak, a tárgyi eszközök beszerzési ára, a meglévő tárgyi eszközök bővítésének, rendeltetése megváltoztatásának, átalakításának előállítási költségeinek mértékéig. Azonban a tárgyi eszközök bekerülési értékén belül az immateriális javak (például engedélyesi terv) bekerülési költsége nem haladhatja meg a 25%-ot. A bekerülési értéknél a 12 hónapon belül keletkezett tervezéshez kapcsolódó számlák vehetők figyelembe; b) fejlesztési célú pénzeszközök átadása, ba) szolgáltató (vezetékes gáz, áram, hírközlés) társaságok és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény szerinti víziközmű üzemeltetők, bb) önkormányzatok által alapított és azok többségi tulajdonában lévő beruházó vagy szolgáltató gazdasági társaságok, bc) a Magyar Közút Kht., illetve 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok részére az a) pontban meghatározott arányok és az önkormányzatokkal kötött szerződés szerint. (3) A támogatás mértéke alapesetben nem haladhatja meg az elismerhető költség 60%-át. Az alapesetben adható támogatáson felül kedvezményezetti szempontból, területi besorolás, valamint fejlesztési cél alapján, az alábbi többlettámogatás adható: a) kedvezményezetti szempontból: aa) az a települési önkormányzat amelyik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzatok kiegészítő keretéből a és a évben is kapott támogatást 10%-kal magasabb támogatást kaphat, ab) azon önkormányzatok amelyek társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak, ac) a többcélú kistérségi társulások, illetve az általuk benyújtott projektcsomagok 15%-kal magasabb támogatást kaphatnak; b) területi besorolás alapján: ba) a külön jogszabályban meghatározott hátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló fejlesztés, a külön jogszabályban meghatározott 10%-kal magasabb támogatást kaphat; bb) a külön jogszabályban meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló fejlesztés, a külön jogszabályban meghatározott 20%-kal magasabb támogatást kaphat; c) támogatási cél alapján: ca) a felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése, amennyiben társulási összefogással valósul meg, a beruházás 10%-kal magasabb támogatást kaphat akkor, ha a társult önkormányzatokra eső összes beruházási hányad meghaladja a beruházás teljes összegének 10%-át, cb) kedvezőtlen telepszerű lakókörzetek termelőinfrastruktúra kiépítése 10%-kal magasabb támogatást kaphat, cc) a belvíz elleni védekezés, amennyiben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző mindkét évben a vis maior keretből vagy más állami forrásból támogatásban részesült, a felszíni vízelvezető rendszer kiépítéséhez 100%-os támogatásban részesülhet. (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlettámogatások összevonhatók. Az alapesetben nyújtott támogatás és a (3) bekezdés a), b), valamint c) pont ca)-cb) alpont alapján nyújtott együttes többlettámogatás mértéke azonban nem haladhatja meg az elismerhető költség 95%-át, kivéve, ha a fejlesztést a külön jogszabályban meghatározott leghátrányosabb hátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzatok kiegészítő keretéből a és a évben is támogatást kapott önkormányzat valósítja meg, vagy a fejlesztés a (3) bekezdés c) pont cc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelel. (5) A beruházásnak a megkezdéstől számított 3 éven belül meg kell valósulnia, kivéve a címzett és céltámogatással megvalósuló beruházásokat. A fejlesztéssel megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról az önkormányzatnak 10 éven keresztül gondoskodnia kell. A 10. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott keret programspecifikus szabályai 11. (1) Több település összefogásával megvalósuló beruházás abban az esetben támogatható, ha legalább egy település megfelel a 10. (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott feltételeknek. Ez esetben a támogatás csak a 10. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő önkormányzatot illeti meg, a beruházás költségeiből azt terhelő hányad figyelembevételével. (2) Az önkormányzatok az alábbi fejlesztési célok megvalósításához igényelhetnek támogatást: a) a településeken vagy azok egyes területein - kiemelten a kedvezőtlen telepszerű lakókörzetekben - a termelő infrastrukturális beruházásokhoz;

8 b) a bel- és külterületen meglévő termelő infrastrukturális hálózatok felújításához, korszerűsítéséhez; c) a felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztéséhez; d) az ipari területek előkészítésének beruházásaihoz; e) a címzett és céltámogatásban részesülő fejlesztésekhez; f) az önkormányzati tulajdonú kötelező feladatot ellátó intézmények fejlesztéseihez; g) közfürdők korszerűsítéséhez; h) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, valamint a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztéseihez; i) településrendezési tervek elkészítéséhez. A 10. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott keret programspecifikus szabályai 12. (1) A megyei területfejlesztési tanács és a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együtt: területfejlesztési tanács) dönt a támogatás önkormányzatok részére történő odaítéléséről. (2) A fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok vonatkozásában a támogatás felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskört - a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 15/A. -ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. (3) Az önkormányzatok az alábbi célok megvalósításához igényelhetnek támogatást: a) a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztésekhez; b) a címzett és céltámogatással folyamatban lévő fejlesztésekhez. A 10. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott (decentralizált vis maior) keret programspecifikus szabályai 13. (1) Az önkormányzat támogatást igényelhet a területfejlesztési tanácstól az önkormányzati tulajdonban lévő építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt) sújtó, előre nem látható természeti vagy más károkból adódó - az önkormányzat kötelező feladat ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével (decentralizált vis maior keret). (2) A támogatás igénylésének feltétele a káreseménynek - az előre nem látható, váratlan esemény miatt bekövetkezett kárt követő 5 napon belül - az önkormányzat írásos (faxon vagy en történő) bejelentése a területfejlesztési tanács és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelmi igazgatóság) felé. A bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő. (3) A bejelentést követően haladéktalanul - de legkésőbb 10 napon belül - a területfejlesztési tanács és a katasztrófavédelmi igazgatóság képviselője a helyszínen együttesen meggyőződik a bejelentés valódiságáról, erről jegyzőkönyvet állít ki, mellyel megteremti a jogalapot arra, hogy a helyi önkormányzat támogatást igényelhessen. A jegyzőkönyvben meghatározzák a helyreállítás várható kezdési és befejezési időpontját. (4) Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására. Nem támogathatók azok a kérelmek sem, ahol a jelzett károk helyreállítása az önkormányzattól - az önkormányzat rendelkezésére álló források alapján - elvárható. (5) Különösen súlyos természeti vagy más, a település nagyobb részét érintő károk (pl. földrengés, árvíz, lakott területen belüli nagy kiterjedésű belvíz, tornádó, tűzvész, robbanás, pince- vagy partfalomlás) mérséklésére a támogatás azonnali segítségnyújtásként, előleg formájában is folyósítható a területfejlesztési tanács utólagos engedélyezésével, a területfejlesztési tanács elnökének előzetes döntésével, a kedvezményezettet terhelő elszámolási kötelezettséggel. (6) A települést ért különösen súlyos természeti vagy más csapás esetében, melynek következtében a lakóépületek jelentős része életveszélyessé vált, illetve helyre nem állítható, kivételesen a támogatás a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. A lakossági támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben előírt eljárási szabályokkal egyezően az önkormányzati kötelezettségből eredő kiadások (átmeneti segély nyújtása a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére az életveszély megszüntetéséhez) részbeni vagy teljes megtérítését jelenti. Ez a támogatás a kárt szenvedett lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan helyreállításának vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza. A támogatás előleg formájában is folyósítható az (5) bekezdésben részletezett eljárás szerint. 14. (1) Az önkormányzat a 9. számú mellékletben meghatározott támogatási kérelmét - az Igazgatóságon keresztül - a bejelentésről készült jegyzőkönyv kiállítását követő 30 napon belül köteles benyújtani a területileg illetékes területfejlesztési tanácshoz. A kérelemben meg kell határozni a helyreállítás kezdési és befejezési határidejét. Az Igazgatóság megvizsgálja a kérelmet és - hiányosság észlelése esetén - az Áht. 64/B. -ának (3) bekezdése alapján az önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel. Az önkormányzat a hiány pótlásáról 8 napon belül gondoskodik. (2) A támogatási kérelem mellékletei a következők:

9 a) a káresemények bekövetkeztét igazoló területfejlesztési tanács által kiállított jegyzőkönyv, a többletkiadások kötelezettségét tanúsító bizonylat: szakértői nyilatkozat, költségvetés a kár helyreállításáról, a biztosító által megállapított kártérítés összegére vonatkozó dokumentum, ha a biztosító még nem állapította meg a kártérítést, akkor legalább a biztosítónak benyújtott kárigény, egyéb dokumentumok; b) a képviselő-testület határozata arról, hogy ba) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik, bb) más - a tulajdonában lévő - épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni, bc) saját erejéből - részben vagy egészében - a vis maior helyzetet nem tudja megoldani; c) az önkormányzat adott évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet; d) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselőjének - a rendkívüli esemény bekövetkezését, a kár tényét, jellegét tartalmazó - nyilatkozata; e) a pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás kárelhárítás tekintetében a belügyminiszter által kinevezett Pince- és Partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottság támogató vagy elutasító javaslatot tartalmazó szakvéleménye; f) az önkormányzati tulajdon igazolása (tulajdoni lap másolata); g) a területfejlesztési tanács által meghatározott egyéb bizonylatok. (3) A területfejlesztési tanács a döntéstől számított 3 napon belül az e rendelet 10. számú mellékletében meghatározott adatlap megküldésével értesíti az Igazgatóságot. Az Igazgatóság az adatlap adatait rögzíti és az adatlap egy példányát továbbítja az OTH-nak. Az adatlap az utalványozás és előirányzat-engedélyezés alapdokumentuma. (4) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról - befejezési határidőt követő 30 napon belül - hiteles bizonylatok becsatolásával, a területfejlesztési tanácsnak köteles elszámolni. (5) Az elszámolás véglegezése a területfejlesztési tanács utóellenőrzésével történik. Ekkor - helyszíni ellenőrzésként, az elvégzett munka igénybejelentés szerinti műszaki tartalmának igazolására - ellenőrzési jegyzőkönyv kiállítására kerül sor, amelynek záradéka a felhasználás jogszerűségét minősíti, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírásával. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet a területfejlesztési tanács megküldi az Igazgatóságnak. (6) A (5) bekezdésben előírt visszafizetési kötelezettség megállapítására, befizetésére a 7. -ában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása keret programspecifikus szabályai 15. (1) Támogatást igényelhetnek azok a települési önkormányzatok, illetve többcélú kistérségi társulások, amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségek jegyzékén szereplő kistérségeken belül vannak, valamint azok a megyei önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások, amelyek fejlesztéseiket ezen kistérségeken belül akarják megvalósítani, és a fejlesztés a kistérség fejlődését szolgálja. (2) A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása program operatív céljai: a) a helyi önkormányzatok alapfeladat ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése; b) a kistérségben élők életminőségének javítása; c) a kistérségben élő emberek esélyegyenlősége között meglévő különbségek csökkentése; d) a kistérség helyi gazdaság diverzifikálásának elősegítése. (3) A célok elérése érdekében támogatás nyújtható: a) a helyi önkormányzatok alapfeladat ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében, a bel- és külterületen termelő infrastrukturális fejlesztésekhez; b) a kistérségben élők életminőségének javítása érdekében, a humán infrastrukturális fejlesztésekhez; c) a kistérségben élő emberek esélyegyenlősége között meglévő különbségek csökkentése érdekében: ca) a kedvezőtlen telepszerű lakókörzetekben a termelő infrastrukturális beruházásokhoz, cb) az önkormányzati tulajdonú középületek akadálymentesítését szolgáló beruházásokhoz, cc) az automata lélegeztetővel ellátott életmentő készülék beszerzését szolgáló beruházások, cd) a falugondnoki hálózat fejlesztését szolgáló beruházásokhoz, ce) a tanyagondnoki hálózat fejlesztését szolgáló beruházásokhoz, cf) a közösségi terek kialakítását szolgáló fejlesztésekhez; d) innovációs központ vagy ipari terület kialakítását szolgáló beruházásokhoz. (4) Támogatás igényelhető egy projekt, vagy egy projektcsomag megvalósítására. Projektcsomagot csak önkormányzati társulás, illetve többcélú kistérségi társulás nyújthat be. A támogatások elbírálásánál előnyt élveznek a projektcsomagban benyújtott pályázatok. (5) Forrás hiányában projektcsomagot mindaddig nem lehet elutasítani, amíg a megyei területfejlesztési tanács nem használta fel keretének 30%-át projektcsomagban benyújtott igények támogatására.

10 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCSOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRÉBE UTALT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása program programspecifikus felhasználási szabályai 16. (1) Támogatás a) a lakossági, illetve önkormányzati költségvetési szerveknél keletkező települési hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését szolgáló rendszer fejlesztésére, b) a településen nem csatornázott (hatósági igazolással alátámasztottan gyűjtővezetékkel el nem látott), lakossági és önkormányzati költségvetési szerveknél keletkező, a kommunálishoz hasonló összetételű folyékony hulladék kezelésének fejlesztésére és e kezelési tevékenység közszolgáltatásba való bevonására, c) a korszerű hulladéklerakási követelményeket ki nem elégítő hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez, illetve ha a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata nem történt meg, akkor a rekultivációs terv és az annak alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentáció együttes elkészítéséhez igényelhető. (2) Támogatásra az a települési önkormányzat, önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás pályázhat, amennyiben az érintett önkormányzat a) tekintetében jogszabályokban előírt feltételekkel működik települési szilárd-, illetve folyékonyhulladékkezelési közszolgáltatás; b) területén hatályos helyi közszolgáltatási önkormányzati rendelet alapján megtörtént a közszolgáltató kiválasztása és vele érvényes közszolgáltatási szerződést kötöttek; c) nyilatkozatban vállalják, hogy a tevékenység fejlesztésével összefüggésben a hatályos önkormányzati rendeletet, valamint a közszolgáltatási szerződést szükség szerint módosítják; d) hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez benyújtott pályázat esetében, az önkormányzat területén vagy tulajdonában a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek nem megfelelően üzemelő vagy bezárt hulladéklerakó található és a hulladéklerakó még nem került rekultiválásra. (3) Támogatott elemek és a támogatás aránya a megadott fajlagos költségek, figyelembevételével: a) a helyben történı szelektív győjtéshez szükséges edényzet, hulladékgyőjtı zsák 80% b) házi komposztálást segítı speciális eszköz 60% c) szennyvíztisztító telepen települési folyékony hulladékot befogadó mőtárgy 60% d) szelektív hulladékgyőjtı, -szállítójármő 70% e) települési folyékonyhulladék-szippantó, -szállító céljármő 70% f) hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve 80% g) hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve és annak alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentáció együttesen 80% (4) Minden pályázó önállóan egy pályázatot - mely igény szerint több támogatási elemet is tartalmazhat - nyújthat be, és legfeljebb további egy pályázatban társultként vehet részt. A benyújtott pályázatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kijelölt intézmény az Igazgatóság általi megküldést követő 10 napon belül véleményezi, és véleményét megküldi a Tanácsnak. (5) A támogatással létrehozott vagyon, önkormányzat, vagy önkormányzati társulás esetében az érintett önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetén a többcélú kistérségi társulás tulajdonát képezi, ami építmény, létesítmény és gépjármű esetén 10 évig, illetve gépjármű esetén legfeljebb a selejtezés időpontjáig, egyéb eszköz esetén 5 évig nem idegeníthető el. Az üzemeltetésért a támogatásban részesült önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, illetve önkormányzati társulás esetében a gesztor önkormányzat vagy a társulási megállapodásban megjelölt önkormányzat a felelős. (6) Amennyiben a pályázó többcélú kistérségi társulás és a feladat ellátásában az adott kistérséghez tartozó önkormányzatok több mint fele részt vesz, úgy a maximális támogatási mértéken felül további 5%-os támogatás adható. (7) Előnyt jelent az elbírálás során a) a több önkormányzat összefogásával, társulással megvalósuló fejlesztés; b) a több támogatható elemre készült (komplex) megoldások alkalmazása; c) a térségi szemlélet érvényesítése; d) a megadott fajlagos költségnél alacsonyabb költségű - de az előírásoknak megfelelő - beruházás; e) a környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő regionális agglomerációs létesítményhez (befogadóhoz) való kapcsolódás, amit létesítményi (befogadói) szándéknyilatkozattal kell alátámasztani; f) ha a (3) bekezdés f)-g) pontok szerint kedvezményezett elemek esetén a rekultiválni tervezett hulladéklerakó a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján magas környezeti kockázattal rendelkezik;

11 g) ha a (3) bekezdés f)-g) pontok szerint kedvezményezett elemek esetén a rekultiválni tervezett hulladéklerakó a külön jogszabály szerint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen van. (8) A települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatást végző szennyvíztisztító telepen települési folyékony hulladékot befogadó műtárgy és települési folyékonyhulladék-szippantó, -szállító jármű támogatási elemekre benyújtott pályázatok közül előnyben részesülnek azok, amelyek a (7) bekezdésben meghatározott szempontokon túl az alábbi szempontoknak is megfelelnek: a) amelyeket a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt település nyújt be, amennyiben a település nem csatornázott; b) amelyek térségi vagy térségfejlesztési szemléletet tükröznek: a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program agglomerációival megegyező, és a Programban a felszín alatti érzékenység magasabb érzékenységi fokozatában szerepelnek; c) amelyek a hulladékot befogadó szennyvíztisztító telepen keletkező iszapot hasznosítják; d) amelyek környezetileg érzékeny területen zárt (műszaki védelemmel kialakított) tárolókban oldják meg a keletkező hulladék gyűjtését; e) ahol a hulladék szállítója önellenőrzési tervet készít, betartva a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet vonatkozó szabályait; f) amely a beruházás hulladéknak a felszín alatti vízbe történő bevezetéséből származó, igazolt környezeti károk felszámolását, ennek csökkentését szolgálja. (9) Nem támogatható az a pályázat, amely használt eszköz beszerzésére, illetve a meglévő eszköz felújítására, átalakítására, cseréjére irányul. (10) A támogatható eszközök, létesítmények fajlagos költségeit a 11. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzati saját rész a támogatás és a teljes beruházási költség közötti különbözet. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása programspecifikus felhasználási szabályai 17. (1) A támogatás célja a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi közutak - kapacitást nem növelő - szilárd burkolat felújításának támogatása olyan esetekben, amikor az út vízelvezetése megoldott, vagy azt a tervezett burkolatfelújítással egyidejűleg az önkormányzat - saját forrásból - megoldja. (2) A települési önkormányzatok elismerhető bruttó felújítási kiadásaik 50%-át, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló, külön jogszabályban meghatározott települések kiadásaik 58%-át, de legfeljebb a felújítás bruttó fajlagos költségei alapján számított összeg 50, illetve 58%- át igényelhetik támogatásként. (3) Minden igénylés egy (esetleg több utcát magába foglaló, de egybefüggő) hálózati elemre vonatkozhat. (4) Ha a felújítandó burkolt útszakaszhoz kapcsolódó vízelvezető rendszer nem megfelelő állapotú, csak abban az esetben lehet a felújítási munkákra igénybejelentést benyújtani, ha az önkormányzat vállalja a vízelvezető rendszer felújítását, illetve kiépítését. (5) A támogatás szempontjából a felújítás bekerülési összege nem tartalmazhatja - a pályázat beadási határidejét megelőző egy évnél régebbi - tervezési, továbbá a terület-igénybevételi és közműlétesítési (pl. közvilágítás, szennyvízcsatorna) költségeket, utóbbinál kivételt képez a gyalogos-átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése. A fejlesztés bekerülési összegébe beszámítható a pályázat beadási határnapját megelőző egy éven belül kifizetett tervezési, építési engedélyezési díj, továbbá a lebonyolítás díja, amely az önkormányzati saját forrás részeként elismerhető. Használatbavételi díj abban az esetben számolható el, ha annak számlája a kivitelezői számla benyújtásával egyidejűleg biztosítható. (6) A burkolatfelújítás támogatás szempontjából elismerhető bruttó fajlagos költségeket a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatás szempontjából elismerhető költségek a számviteli törvény 47. -ában, 48. -ában és 51. -ában foglaltak szerint a tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzési árának, valamint a meglévő eszközök bővítésének, rendeltetése megváltoztatásának, átalakításának előállítási költségeinek mértékéig. (7) Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak, illetve tömegközlekedés által igénybe vett egyéb utak burkolatfelújítására igényelnek állami támogatást. (8) A benyújtott pályázat egy példányát az Igazgatóság megküldi a Magyar Közút Kht. részére. A Magyar Közút Kht. a pályázatot szakmai szempontból az Igazgatóság általi megküldést követő 10 napon belül véleményezi, és véleményét megküldi a Tanácsnak. A (központi) vis maior tartalék felhasználásának szabályai

12 18. (1) A területfejlesztési tanács a (központi) vis maior tartalékból akkor vehet igénybe támogatást, ha a 10. (1) bekezdés c) pontja szerinti éves előirányzatát már felhasználta. Az igények teljesítéséről a pénzügyminiszterrel történő egyeztetést követően a belügyminiszter dönt. (2) A területfejlesztési tanács a vis maior tartalékra vonatkozó kérelmét a belügyminiszterhez, folyamatosan, azonban legkésőbb a tárgyév december 10-éig nyújtja be. A vis maior tartalékra vonatkozó kérelem a területfejlesztési tanács javaslata alapján nyújtható be, amelynek során a 13. és a 14. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel hozza meg javaslatát. A BM-hez beterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell: a) az önkormányzat kérelmében szereplő építményen végzendő műszaki munkák tartalmát, költségvetését, az önkormányzat által igényelt támogatás összegét; b) építményenként a tanács által támogatásra javasolt műszaki munkákat, és támogatás összegét. A területfejlesztési tanács a BM kérésére pótlólag köteles megküldeni a szükségesnek tartott dokumentumok hiteles másolatát. Vis maior tartalékból történő támogatás kifizetése a következő évre nem vihető át. (3) A 13. (5) bekezdése szerinti esetekben a vis maior tartalékból előleg folyósítható a területfejlesztési tanács elnökének javaslatára, a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyeztetett döntése alapján, utólagos elszámolási kötelezettséggel. (4) A vis maior tartalék igénybevételére a 13. és a 14. (1)-(2) bekezdése rendelkezéseit, a támogatás folyósítására, elszámolására, és ellenőrzésére a 14. (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az OTH helyett a BM jár el. (5) A vis maior tartalék utalványozását a BM végzi. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet december 31-én hatályát veszni, szabályait a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni. 1. számú melléklet a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez ADATLAP a... Megyei Területfejlesztési Tanács a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása, vagy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat terhére hozott... évi döntéséről A megye megnevezése... Kódja:... Megítélt támogatás megnevezése A Megyei Területfejlesztési Tanács határozatának száma: Sorszám Megnevezés 1. A döntés azonosító száma, változat sorszáma: 2. Az önkormányzat (gesztor) KSH kódja: 3. Az önkormányzat (gesztor) neve: 4. Az önkormányzat (gesztor) településtípusa: 5. Közös beruházás esetén a társult önkormányzatok száma a gesztor önkormányzat nélkül: 6. Fejlesztés megnevezése: 7. Fejlesztés célja: 8. Fejlesztés jellege: 9. Csoportképzı kódszám: A támogatás éves ütemezése a) 10. b) c) d) év év év év forint forint forint forint 11. A támogatás összesen (10a+10b+10c+10d): forint 12. Fejlesztés összköltsége: forint 13. A döntés idıpontja: 14. Címzett-/Céltámogatással megvalósuló beruházás esetén Egyedi azonosító: Törvényi/közleményi hivatkozás: A céltámogatás szerinti beruházási típuskód:

13 A támogatott cél tekintetében érintett minisztérium véleményének kikérése esetén: egyetért (1) nem ért egyet (2)..., év... hó... nap Kapják: Országos Területfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstár a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke PÓTLAP a Területfejlesztési Tanács...évi döntéséről A megye megnevezése... Kódja:... A kitöltött sorok száma: A társult önkormányzat KSH kódja A társult önkormányzat neve..., év... hó... nap a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke 2. számú melléklet a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez ADATLAP a... Regionális Fejlesztési Tanács a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása előirányzat terhére hozott... évi döntéséről A megye megnevezése... Kódja:... A Regionális Fejlesztési Tanács határozatának száma:.../... Sorszám Megnevezés 1. A döntés azonosító száma, változat sorszáma: 2. Az önkormányzat (gesztor) KSH kódja: 3. Az önkormányzat (gesztor) neve: 4. Az önkormányzat (gesztor) településtípusa: 5. Közös beruházás esetén a társult önkormányzatok száma a gesztor önkormányzat nélkül: 6. Fejlesztés megnevezése:

14 7. A támogatott elem kódszáma: 8. A jóváhagyott támogatás összege: forint 9. Fejlesztés összköltsége: forint 10. A döntés idıpontja: A támogatott cél tekintetében érintett minisztérium véleményének kikérése esetén: egyetért (1) nem ért egyet (2)..., év... hó... nap Kapják: Belügyminisztérium Magyar Államkincstár a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke PÓTLAP a Regionális Fejlesztési Tanács... évi döntéséről A megye megnevezése... Kódja:... A kitöltött sorok száma: A társult önkormányzat KSH kódja A társult önkormányzat neve..., év... hó... nap a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke 3. számú melléklet a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez ADATLAP a... Regionális Fejlesztési Tanács a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása előirányzat terhére hozott... évi döntéséről A megye megnevezése... Kódja:... A Regionális Fejlesztési Tanács határozatának száma:.../... Sorszám Megnevezés 1. A döntés azonosító száma, változat sorszáma: 2. Az önkormányzat KSH kódja:

15 3. Az önkormányzat neve: 4. Az önkormányzat településtípusa: 5. Fejlesztés megnevezése: 6. A támogatás éves ütemezése a) év forint b) év forint 7. A jóváhagyott támogatás összesen (6a+6b): forint 8. Fejlesztés összköltsége: forint 9. A döntés idıpontja: A támogatott cél tekintetében érintett minisztérium véleményének kikérése esetén: egyetért (1) nem ért egyet (2)..., év... hó... nap Kapják: Belügyminisztérium Magyar Államkincstár a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke 4. számú melléklet a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez ADATLAP a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása, vagy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatból megvalósuló vagy megvalósult fejlesztés... évi elszámolása Önkormányzat neve:... Önkormányzat KSH kódja:... A Megyei Területfejlesztési Tanács határozatának száma:... A döntés azonosító száma:... A kedvezményezett cél megnevezése:... A támogatott cél kódja:... A támogatott cél jellege:... A támogatott cél jellegének kódja:... A támogatott cél csoportosítási kódszáma:... Kivitelezés kezdete (támogatási szerződés szerint, év, hó):... Kivitelezés tényleges kezdete (év, hó):... Kivitelezés befejezésének várható időpontja (támogatási szerződés szerint):... Kivitelezés tényleges befejezése:... Üzembe helyezés várható/tényleges időpontja:... Kelt:...,... év... hó... nap A fejlesztés forrásösszetétele (adatok Ft-ban) Polgármester (1) Megnevezés (2) Döntés éve elıtt (3) 1. Jóváhagyott támogatás (2+4) 2. Ténylegesen felhasznált támogatás... évre (4)... évre (5)... évre (6)... évre (7) ig összesen Mindösszesen ( )

16 3. 2. sorból az elszámolás évben 4. Maradvány összesen (1-2 = ) sorból le sem hívott és már lemondott összeg sorból le sem hívott, most lemondásra kerülı összeg sorból lehívott, már véglegesen visszafizetett összeg 8 4. sorból lehívott, most visszafizetésre kerülı összeg sorból további felhasználás várható összege 10. Saját forrás terv szerint összesen (11+12) sorból címzett/céltámogatás sorból egyéb forrás 13. Ténylegesen felhasznált saját forrás (14+15) sorból címzett/céltámogatás sorból egyéb forrás sorból az elszámolás évben 17. Fejlesztés tervezett összköltsége (1+10) 18. Fejlesztés tényleges összköltsége (2+13) Kelt:...,... év... hó... nap Sorszám Megnevezés 1. Polgármester Befejezett fejlesztés költségeinek tételes kimutatása (adatok Ft-ban) Természetes mértékegység kódja I. Épületek, építmények létesítése, vásárlása, átalakítása Épületek, építmények összesen: 5. II. Földterület vásárlása Földterület vásárlása összesen: III. Gépek, berendezések, felszerelések Gépek, berendezések, felszerelések összesen: 13. IV. Egyéb költségek Egyéb költségek összesen: 17. V. Immateriális javak Finanszírozási szerzıdés szerint vállalt Beruházás befejezése utáni tényadatok kötelezettség Vissza Ter- Vissza Nettó nem Nettó nem Mennyi- Összesen Mennyi- Összesen igényel- igényelség (Ft) ség (Ft) költség (Ft) hetı áfa (Ft) mészetes mértékegység kódja költség (Ft) hetı áfa (Ft)

17 20. Immateriális javak összesen: VI. Gázhálózat kiépítése esetén a hálózatfejlesztési hozzájárulás 21. összege (egyéb fejlesztési hozzájárulás is) 22. VII. Szociális foglalkoztatáshoz 23. kapcsolódó fejlesztés Összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII): 27. VIII. Tartóskészlet szükséglet Tartóskészlet szükséglet 30. összesen: Mindösszesen 31. (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII.) Kelt:...,... év... hó... nap A mértékegység kódok használata Polgármester I. Épületek: alapterület: 101 m2 térfogat: 102 m3 befogadóképesség: 103 fı férıhelyek, ágyak száma: 104 db Ivóvízhálózat hossza: 106 m Szennyvízcsatorna hossza: 106 m Szennyvíztisztító kapacitása: 105 m3/nap Vízátemelı kapacitása: 105 m3/nap Telefonvezeték hossza: 106 m Telefonvezeték kapacitása (vonalak száma): 104 db Víz-, szennyvíz-, telefonhálózat mőtárgyainak száma: 104 db Út, járda felülete: 101 m2 II. Földterület nagysága: 101 m2 III. Gépek, berendezések mennyisége: 104 db IV. Költségek összege: 107 Ft V. Immateriális javak: 104 db - vagyoni értékő jog - szellemi termékek - egyéb immateriális javak VI. Gázhálózat hossza: 106 m mőtárgyainak száma: 104 db VII. Szociális foglalkoztatás alanyainak száma: 111 fı VIII. Tartós szükséglet értéke: 113 Ft 5. számú melléklet a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez Elszámolás a helyi önkormányzatok települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatásáról A Regionális Fejlesztési Tanács határozatának száma A támogatási szerzıdés száma A döntés azonosító száma Önkormányzat/gesztor KSH kódja Önkormányzat/gesztor neve

18 Közös beruházás esetén a társult önkormányzatok megnevezése: A támogatott fejlesztés pontos megnevezése A támogatott elem/ek kódja: Kivitelezés kezdete (támogatási szerzıdés szerint, év, hó) Kivitelezés tényleges kezdete (év, hó): Kivitelezés befejezésének várható idıpontja (támogatási szerzıdés szerint) Kivitelezés tényleges befejezése (év, hó, nap) Üzembe helyezés várható/tényleges idıpontja (év, hó) Fejlesztés összköltsége a támogatási szerzıdés szerint (Ft) Fejlesztés tényleges összköltsége Kelt:...,... év... hó... nap Melléklet: 1 db táblázat Polgármester A hulladék közszolgáltatás fejlesztése költségeinek összetétele támogatott elemenként és forrásonként... év adatok Ft-ban Támogatott elem kódja Összesen Fejlesztés forrásai 1. Jóváhagyott támogatás 2. Ténylegesen felhasznált támogatás 3. Maradvány (1. sor-2. sor) Sorból le sem hívott és már lemondott összeg Sorból le sem hívott, lemondásra kerülı összeg Sorból lehívott, már véglegesen visszafizetett összeg Sorból lehívott, visszafizetésre kerülı 8. összeg 3. Sorból további felhasználás várható összege 9. Saját forrás terv szerint 10. Ténylegesen felhasznált saját forrás 11. Fejlesztés tervezett összköltsége (1.+9.) 12. Fejlesztés tényleges összköltsége Naturális mértékegység 13. Fejlesztés tervezett naturális mutatója 14. Fejlesztés tényleges naturális mutatója Kelt:...,... év... hó... nap... polgármester 6. számú melléklet a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez Elszámolás a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatásáról

19 A Regionális Fejlesztési Tanács határozatának száma A támogatási szerzıdés száma A döntés azonosító száma Önkormányzat KSH kódja Önkormányzat neve A támogatott fejlesztés pontos megnevezése A támogatás éves ütemezése: a) év forint b) év forint Kivitelezés kezdete (támogatási szerzıdés szerint, év, hó) Kivitelezés tényleges kezdete (év, hó): Kivitelezés befejezésének várható idıpontja (támogatási szerzıdés szerint) Kivitelezés tényleges befejezése (év, hó, nap) Üzembe helyezés várható/tényleges idıpontja (év, hó) Fejlesztés összköltsége a támogatási szerzıdés szerint (Ft) Fejlesztés tényleges összköltsége (Ft) Kelt:...,... év... hó... nap Melléklet: 1 db táblázat Polgármester Az útburkolat felújítás költségeinek összetétele forrásonként és évenként adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés év év Összesen 1. Jóváhagyott támogatás 2. Ténylegesen felhasznált támogatás 3. Maradvány (1. sor-2. sor) Sorból le sem hívott és már lemondott összeg Sorból le sem hívott, lemondásra kerülı összeg Sorból lehívott, már véglegesen visszafiz. összeg Sorból lehívott, visszafizetésre kerülı összeg Sorból további felhasználás várható összege 9. Saját forrás terv szerint 10. Ténylegesen felhasznált saját forrás 11. Felújítás tervezett összköltsége (1.+9.) 12. Felújítás tényleges összköltsége 13. Felújított útburkolat tervezett területe (m 2 ) 14. Felújított útburkolat tényleges területe (m 2 ) Kelt:...,... év... hó... nap Polgármester 7. számú melléklet a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez LEMONDÓ NYILATKOZAT a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása, vagy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatból elnyert támogatásról A döntés azonosító száma, sorszáma:... Az önkormányzat, vagy társult önkormányzatok esetén a gesztor önkormányzat KSH kódja:

20 ... Az önkormányzat, vagy társult önkormányzatok esetén a gesztor önkormányzat neve:... Közös beruházás esetén a társult önkormányzatok száma gesztor önkormányzat nélkül:... megnevezése:... Az önkormányzat vagy társult önkormányzatok esetén a gesztor önkormányzat képviselő-testületi határozatának száma:... A támogatás lemondásának üteméve:... Sorszám Megnevezés Éves támogatás összege 1.2. Ténylegesen felhasznált összeg 1.3. Maradvány összesen a) b) Maradványból le sem hívott és már lemondott összeg Maradványból le sem hívott összeg, amely jelenleg kerül lemondásra Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy idıben véglegesen visszafizetett összeg Támogatás összesen (Ft) Ebbıl lemondás vagy visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint nem ÁSZ vizsgálat szerint MTT döntése saját elhatározás alapján (1)=(2)+(4)+(6) Ft (2) Ok (3) Ft (4) Ok (5) Ft (6) Ok (7) Maradványból várható további felhasználás Végleges visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint (1.3.3.) ( Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt:... Számla száma, amelyre a visszafizetés történt:... Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, saját elhatározásból (1.3.4.) ( Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt:... Számla száma, amelyre a visszafizetés történt:... Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, a Megyei Területfejlesztési Tanács döntése alapján (1.3.3.) ( Maradványból lehívott, korábban már véglegesen visszafizetett összeg) Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt:... Számla száma, amelyre a visszafizetés történt:... Végleges visszafizetés ÁSZ vizsgálat szerint (1.3.4.) ( Maradványból lehívott, elszámolással egy idıben véglegesen visszafizetett összeg) Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt:... Számla száma, amelyre a visszafizetés történt: Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, saját elhatározásból (1.3.4.) ( Maradványból lehívott, ezen elszámolással egy idıben véglegesen visszafizetett összeg) Számla megnevezése, amelyre a visszafizetés történt:... Számla száma, amelyre a visszafizetés történt:... Végleges visszafizetés nem ÁSZ vizsgálat szerint, a Megyei Területfejlesztési Tanács döntése alapján (1.3.4.)

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2016.

Pályázati Kiírás 2016. Pályázati Kiírás 2016. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi

Részletesebben

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége energiamegtakarítást eredményező beruházásainak

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS BLV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., képviseletében: Rogán Antal

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. A törvény hatálya. II. Fejezet

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. A törvény hatálya. II. Fejezet 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikája által meghatározott keretek között a mezőgazdaságból élők számára méltányos

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2010. január20. Az utolsó módosítás hatályos: 2015. december 01-től 1 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 7 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett AZ EGYCSATORNÁS GYŰJTŐKÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című PÁLYÁZATHOZ (Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

NEP-2004-5 (magánszemélyek részére) 1 PÁLYÁZATI ADATLAP. a NEP-2004-5 jelű pályázathoz

NEP-2004-5 (magánszemélyek részére) 1 PÁLYÁZATI ADATLAP. a NEP-2004-5 jelű pályázathoz NEP20045 (magánszemélyek részére) 1 A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP20045 jelű pályázathoz A Nemzeti Energiatakarékossági

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Közvetlen Támogatási Szerződés a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (rövidítve BM, székhelye:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása 1

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása 1 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2006 (1.26) számú rendelete A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének

Részletesebben

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről OptiJus Opten Kft. 1. 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről A 2012.7.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveg

Részletesebben

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 -

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 19.) rendelete a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

Pályázati kiírás A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására 2014

Pályázati kiírás A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására 2014 Pályázati kiírás A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására 2014 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TAGDÍJSZABÁLYZATA

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TAGDÍJSZABÁLYZATA Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TAGDÍJSZABÁLYZATA A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: Szakmaközi Szervezet) Elnöksége a Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 27., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

.. ~(fp~-~~~~~~- -,,-- ' ~ 1 '!

.. ~(fp~-~~~~~~- -,,-- ' ~ 1 '! BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE r ;;;Íf

Részletesebben

Budapest, 2010. február

Budapest, 2010. február ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Önkormányzati Gazdasági Főosztály Jóváhagyom: Varga Zoltán 2010.. Ú T M U T A T Ó A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú mellékletének

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004. (X.01.) RENDELETE a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával kapcsolatos közzétételi szabályokról Bátonyterenye

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 47./ 2001.(06.21.) sz. önkormányzati rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 47./ 2001.(06.21.) sz. önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 47./ 2001.(06.21.) sz. önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról. Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben