KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Érintett Bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint belső ellenőr a évi belső ellenőrzési terv alapján ellenőrizte a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatásokat. Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet alapján nyújthatnak be pályázatot civil szervezetek önkormányzati támogatásra, illetve a rendelet alapján kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A belső ellenőr több pontban is észrevételt tett, javasolta a rendelet módosítását, ennek megfelelően készült el az előterjesztés tárgyát képező rendelet tervezet. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 17. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A módosítás következtében várhatóan a támogatások felhasználásának nyomon követhetősége, ellenőrizhetősége könnyebbé válik, és összhangba kerül a jogszabályi követelményekkel. Az elszámolási szabályok jobban igazodnak majd a támogatottak igényeihez is.

2 II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Környezeti és egészségi következményei nincsenek. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz. IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A módosítás hiányában a támogatások ellenőrzése kevésbé hatékonyan lenne megvalósítható, és a támogatások nyújtása, az ellenőrzés módja nem állna minden tekintetben összhangban a jogszabályok által előírt rendelkezésekkel. V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez. Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján. Kistarcsa, szeptember 14. Solymosi Sándor polgármester 2

3 Melléklet: - Rendelet-tervezet 3

4 Kistarcsa Város Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 18. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (2) A Bizottság Pályázati felhívás -t tesz közzé a tárgyév február 28. napjáig. A Pályázati felhívás mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza. (3)A pályázatok beadási határideje a pályázati felhívás megjelenését követő 10. nap. A rendelet 7. (2) (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) A sportról szóló évi I. törvény szerinti sportszervezetek kivételével a pályázónak a pályázati adatlaphoz igazolást kell csatolnia arról, hogy a évi CLXXV. törvény által meghatározott módon letétbe helyezte a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy legkésőbb tárgyév június 30. napjáig, utólagosan benyújtja a fent hivatkozott igazolást. (3) Egyesület, alapítvány, vagy más gazdálkodó szervezet esetében a pályázónak igazolást kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben tartozása nem áll fenn ( nullás igazolás ), vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a nullás igazolás beszerzéséhez szükséges eljárást elindította, és a nullás igazolás -t legkésőbb a vonatkozó döntés kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtja, vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. A rendelet 9. (2) bekezdése az alábbi c)-d) pontokkal egészül ki: 3. c) aki támogatja a szervezete szociálisan rászorult tagjait; d) aki támogatja azon természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyeket, akik a szervezete által folytatott szolgáltatásokat igénybe veszik, vagy a szervezete tevékenységében részt vesznek (pl. versenyeztetési feladatok végzése, nevezési díj megtérítése) 4

5 (1) A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. A támogatott személyek/szervezetek a február 28-ig kiírt pályázaton nyert támogatás felhasználásáról a tárgyévben két részletben, beszámoló benyújtásával kötelesek elszámolni, a támogatási szerződésnek, illetve a számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelően. Az elnyert támogatás első részéről legkésőbb tárgyév szeptember 10-ig, a fennmaradó támogatásról legkésőbb következő év március 10-ig kell elszámolni az elszámolás időpontjáig keletkezett számlákkal, azzal, hogy a vonatkozó beszámolót a megállapított véghatáridőre tekintet nélkül a támogatás adott részletének felhasználását követő 15 munkanapon belül be kell nyújtani. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja. (2) A rendelet 10. (4) bekezdés d)-e) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: d) A számviteli és adózási követelményeknek megfelelően összeállított pénzügyi beszámolót, melynek tartalma: eredeti megállapodás egy másolati példányának csatolása kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása (5. sz melléklet) e) Számlák másolati példányát, amely tartalmazza az alábbiakat, illetve amely megfelel az alábbi feltételeknek: - tartalmazza a működési célú támogatásokat (pl.: közmű díjak, tisztítószerek ) - tartalmazza a nem működési célra kapott támogatásokat. (pl.: telefon, posta ) - külföldi pénznemben kiállított számlák esetében feltüntetésre került rajta a devizaárfolyam - vendéglátáshoz kapcsolódó számlák esetében csatolásra került hozzá a résztvevők névsora 5. A rendelet 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosító rendelet 1. számú melléklete lép. 6. A rendelet 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosító rendelet 2. számú melléklete lép. 7. A rendelet 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosító rendelet 3. számú melléklete lép. 8. E rendelet október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor Polgármester 5 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Jegyző

6 1. sz. melléklet a /2015. (IX..) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAINAK BENYÚJTÁSÁRA 1. Pályázó (közművelődési, sport és egyéb civil szervezet) Neve:. Székhelye:. Adószáma: Képviselőjének neve: Telefonszáma:.. Fax: Bírósági bejegyzés, nyilvántartás száma:.. Tagjainak száma:. Önkénteseinek száma:.. 2. A pályázat címe (a program, feladat, tevékenység megnevezése): 3. Az igényelt támogatás összege:..ft 4. A pályázati célra milyen egyéb más támogatási összeggel rendelkezik: 5. A pályázat végrehajtásáért és az elszámolás elkészítéséért felelős személy: Név:. Levelezési cím:.... Telefonszám: 6

7 Fax: a.) A számlavezető pénzintézet neve és a számlaszám, amelyre a megítélt támogatás átutalható (magánszemély bankszámla száma nem adható meg!): 7. a.) A szervezet tevékenységének és a tervezett program, támogatási cél előzményének leírása: 7. b.) A pályázott programra, tevékenységre vonatkozó adatok: - a program kezdete: 20. hó nap - a program vége: 20. hó nap - a programban, tevékenységben érintettek életkora és száma (csak programtámogatás esetén töltendő ki): - a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységgel kapcsolatban érintettek életkora és száma (egyéb esetben töltendő ki) - a program, pályázat keretében megvalósítandó tevékenység tervezete és leírása: (Indokolt esetben egy betétlappal bővíthető, feltűntetve a 7.b.) ponthoz megjegyzést) 8. Pályázat teljes megvalósításának részletes költségterve (kiadások, bevételek, illetve a pályázathoz biztosított, vagy meglévő, vállalt önerő, igényelt támogatás): Tevékenység összes költsége: Ebből jelen pályázaton igényelt összeg:... Ft Ft Jelen pályázat keretében igényelt támogatás felhasználási terve: Személyi kiadásokra tervezett: Rezsire tervezett (víz, villany, gáz): Utazás, szállításra tervezett. Ft. Ft. Ft 7

8 Postaköltségre tervezett Reklámra, propagandára tervezett Étkeztetésre, vendéglátásra tervezett: Versenyeztetési díjakra tervezett: Egyéb dologi kiadásra tervezett: Igényelt támogatás összesen:.ft......ft Ft Ft. Ft Ft Fontos figyelmeztetés: a Bizottság csak a hiánytalanul kitöltött és határidőn belül érkezett pályázati adatlapot veszi figyelembe. Jogi személyeknél, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezeteknél a Szervezet bírósági bejegyzési okmányának fénymásolatát, valamint alapítvány esetén az alapító okiratot, egyesület esetén pedig az alapszabályt kérjük mellékelni. Egyesület, alapítvány, vagy más gazdálkodó szervezet esetében a pályázónak igazolást kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben tartozása nem áll fenn ( nullás igazolás ), vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a nullás igazolás beszerzéséhez szükséges eljárást elindította, és a nullás igazolás -t legkésőbb a vonatkozó döntés kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtja, vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek esetén - a sportról szóló évi I. törvény szerinti sportszervezetek kivételével az adatlaphoz csatolandó igazolás arról is, hogy a Szervezet a évi CLXXV. törvényben meghatározott módon beszámolóját letétbe helyezte. Amennyiben a pályázat beadásakor ezen igazolás nem áll rendelkezésre, akkor a pályázónak csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig, utólagosan a hivatkozott igazolást benyújtja. 8

9 NYILATKOZATOK Alulírott:..... szervezet/gt (...székhely....cégjegyzékszám,..adószám/ nyilvántartásba vételi okiratának száma,..a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése) képviseletében: Tudomásul veszem, hogy a megítélt összeg csak a Bizottság által elfogadott célra fordítható. Ha a pályázati cél illetve az elszámolás a támogatási szerződésben vállalt határidőig nem teljesül, a támogatási összeget, illetve amennyiben a kapott támogatás nem egészével számolok el, úgy a fennmaradó, bizonylattal nem igazolt összeget kamatostul visszatérítem. Tudomásul veszem, hogy ha a támogatás első részletét (50%) nem a megjelölt célra fordítom, illetve azzal nem a megjelölt módon és határidőre hiánypótlási határidőt is értve - számolok el, úgy a támogatás második részletére nem vagyok jogosult. Tudomásul veszem, hogy amennyiben szervezet nevében járok el, akkor a sportról szóló évi I. törvény szerinti sportszervezetek kivételével ha nem igazolom a pályázat benyújtásakor, vagy legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott módon az általam képviselt szervezet a beszámolóját letétbe helyezte, úgy a teljes támogatási összeget kamatostul vissza kell téríteni. Kötelezem magam arra, hogy a támogatási szerződésben megjelölt határidő lejártáig a pályázat eredményéről írásos szakmai beszámolót nyújtok be a Bizottságnak, amelyet a pénzügyi elszámolással együtt megküldök. Nyilatkozom továbbá, hogy a szervezet nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt korlátozás alá, nem áll fenn a törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség ténye, vagy amennyiben fennáll, a törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tett érintettsége, illetve összeférhetetlensége megszűntetése érdekében. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Szervezet a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ában meghatározott átlátható szervezetnek minősül, a Szervezetnek nincs adótartozása, illetve adók módjára behajtandó köztartozása. Nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt. Nyilatkozom továbbá, hogy a Szervezetnek az Önkormányzattal szemben tartozása nincs. Nyilatkozom továbbá, hogy közreműködést tudok vállalni: Önkormányzat által szervezett rendezvények lebonyolításában Önkormányzat pályázatainak támogatásában Önkormányzat külföldi képviseletében Közösségi feladatokban 1 Hozzájárulok továbbá a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez, valamint Kistarcsa település honlapján való közzétételhez..., hó nap Pályázó képviselője 1 A vállalt közreműködési forma x -el jelölendő, több vállalás is tehető 9

10 2. sz. melléklet a /2015. (IX..) önkormányzati rendelethez Támogatási szerződés mely létrejött egyrészről Kistarcsa Város Önkormányzata (székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; képviselője:.. polgármester), mint Támogató (továbbiakban: Támogató); másrészről.... (szervezet neve). (címe).... (képviselője) (adóazonosító/adószám), mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alábbi feltételekkel: 1. A Támogató a Támogatott részére...,- Ft összegű, azaz.. forint összegű támogatást nyújt Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottságának../ ( ) sz. határozata alapján. 2. A támogatás célja: 3. A Támogató a Támogatott részére a megítélt támogatást két részletben folyósítja. Az elnyert támogatás első részlete (a támogatás 50%-a) jelen szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kerül utalásra. A fennmaradó összeg az első részletről szóló hiánytalan elszámolás elfogadását követően 15 napon belül kerül utalásra. 4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás első részlete felhasználásának elszámolási határideje:.., míg a támogatás második részlete felhasználásának elszámolási határideje:. és a támogatás egyes részletei csak Kistarcsa Város Önkormányzat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint számolhatóak el. 5. A Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólag a 2. pontban megjelölt célra használja fel. 6. A Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatással és részleteivel a 4. pontban meghatározott módon és időben elszámol. 7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási részleteket nem a 2. pontban megjelölt célra fordítja, illetve nem a 4. pontban megjelölt módon és határidőre hiánypótlási határidőt is értve - számol el a kapott támogatási részletekkel, úgy a támogatási részlet nem megfelelő célra fordított, vagy el nem számolt összegét a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatokkal együtt vissza kell fizetni. 8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a támogatás első részletét (50%) nem a 2. pontban megjelölt célra fordítja, illetve azzal nem a 4. pontban megjelölt módon és határidőre hiánypótlási határidőt is értve - számol el, úgy a támogatás második részletére nem jogosult. 10

11 9. A nem természetes személy Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy támogatásra a sportról szóló évi I. törvény szerinti sportszervezetek kivételével csak abban az esetben jogosult, amennyiben beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott módon letétbe helyezte, és a letétbe helyezést a támogatásra vonatkozó pályázata benyújtásakor igazolta a Támogató felé, vagy pályázata benyújtásakor nyilatkozott arról, hogy a hivatkozott igazolást legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig utólagosan benyújtja a Támogató felé. Ezen utóbbi esetben, ha a nem természetes személy Támogatott a nyilatkozatával ellentétben legkésőbb tárgyév június 30. napjáig mégsem igazolja utólagosan a beszámoló letétbe helyezését, úgy köteles az addig kifizetésre került teljes támogatási összegnek a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatokkal együtt történő visszafizetésére a Támogató ez irányú írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül. 10. A Támogató jogosult a támogatás felhasználását a Támogató indokolatlan zavarása nélkül, szúrópróbaszerűen, bármely megfelelő módon ellenőrizni. Támogató ellenőrzési jogára tekintettel a Támogatott kötelezettséget vállal, hogy : - ha a támogatás részben vagy egészben rendezvény megszervezésére kerül felhasználásra, akkor a Támogató részére a támogatott rendezvényre szóló meghívót küld. - biztosítja a Támogató számára előre egyeztetett időpontban helyszíni szemle tartását a Támogatottnál, vagy a támogatással érintett más helyszínen. - minden a Támogató által kért felvilágosítást/adatszolgáltatást a Támogató által meghatározott, ésszerű határidőben megad/teljesít. 11. A Támogató a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni abban az esetben, ha megállapítható, hogy a szerződés megkötését követően beállt körülmény folytán a Támogatott már nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ában meghatározott átlátható szervezetnek. A jelen pont szerinti rendkívüli felmondás esetén a Támogatott köteles a kapott támogatás teljes összegét a 7. pontban foglaltaknak megfelelően a Támogató számára visszafizetni. 12. A szerződő felek közötti jogvita esetén a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Kistarcsa,. Kistarcsa Város Önkormányzata..polgármester Támogató Támogatott szervezet Támogatott szervezet képviselője 11

12 3. sz. melléklet a /2015. (IX..) önkormányzati rendelethez ÚTMUTATÓ önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez A költségvetésekből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmazza: 1. A támogatott szervezet nevét, székhelyét, képviselő nevét. 2. A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés). 3. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél: pontos leírását, időpontját és helyszínét, résztvevők (célcsoport) létszámát, az együttműködő szervezetek listáját. Hiteles dokumentáció (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikk, stb.) 4. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei a számviteli és adózási követelményeknek megfelelően: a. A számlák másolati példányára rávezeti a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva. b. kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, c. külföldi pénznemben kiállított számlák esetében fel kell tüntetni a devizaárfolyamot, d. vendéglátáshoz kapcsolódó számlák esetében csatolni szükséges a résztvevők névsorát, e. kitöltött bizonylatösszesítő nyomtatvány csatolása. (5. sz. melléklet) 12

13 I N D O K O L Á S Általános indokolás Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítására került sor a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint belső ellenőr által tett javaslatok alapján. Részletes indokolás Az 1. -hoz: A módosítás során adminisztrációs hibát javítottunk. A 2. -hoz: Az eljárás nehézkessége miatt, haladékot kapnak az egyes igazolások benyújtására a Támogatottak. A 3. -hoz: A rendelkezésre álló fedezet felosztásánál segítséget nyújt, ha több szempont alapján lehet dönteni, melyre tekintettel a szempontrendszer kiegészítésre került. A 4. -hoz: Belső ellenőr javaslata alapján előírjuk azt is, hogy a felhasználást követően 15 napon belül el kell számolni a támogatás felhasználásáról. Illetve szintén a belső ellenőr javaslatára pontosításra kerültek az elszámolás követelményei. Az 5. -hoz: Belső ellenőr javaslatai alapján tett módosítások a rendelet eredeti 2. számú mellékletben is átvezetésre kerültek. A 6. -hoz: Belső ellenőr javaslatai alapján tett módosítások a rendelet eredeti 3. számú mellékletben is átvezetésre kerültek. A 7. -hoz: Belső ellenőr javaslatai alapján tett módosítások a rendelet eredeti 4. számú mellékletben is átvezetésre kerültek. A 8. - hoz: A hatályba láptető rendelkezések kerültek meghatározásra. 13

14 Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2011. (IX. 23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről 2 3 Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 18. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. (1) 4 5 A rendelet célja, hogy meghatározza a Magyarországon nyilvántartásba vett, egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek valamint természetes személyek (továbbiakban: személyek/szervezetek) számára odaítélt pénzbeli, valamint az önkormányzat által természetben nyújtott támogatások a) nyújtására vonatkozó szabályokat és b) a támogatás felhasználásának ellenőrzését. A rendelet hatálya 2. (1) 6 Jelen rendelet hatálya kiterjed azon személyekre, akik lakóhelye Kistarcsa településen található, valamint az olyan Magyarországon nyilvántartásba vett szervezetekre, melyek a településen folytatják tevékenységüket, és a nemzeti 2 Módosította a 46/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet bevezetője 3 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet bevezetője 3 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 1 (1) bekezdése 4 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. -a 5 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 2 (1) bekezdése 14

15 vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülnek. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: a. a politikai pártokra, azok helyi szervezeteire, illetőleg olyan társadalmi szervezetre, egyházra vagy szakszervezetre, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson; b. a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekre; c. a biztosító egyesületekre; d. a közhasznú társaságokra, e. non profit gazdasági társaságokra. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglaltaktól a döntéshozó kivételesen méltánylandó egyedi esetben eltérhet, és olyan személyeket/szervezeteket is támogatásban részesíthet, aki/ami az (1)-(2) bekezdés alapján támogatásban egyébként nem részesülhetne, amennyiben a történelmi és néprajzi hagyományok ápolása, megismertetése, népszerűsítése érdekében a támogatás Kistarcsa Város érdekeit szolgálja. (4) 7 A más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatások, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi 7 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. -a 15

16 CLXXXI törvény (a továbbiakban Közptv.) 1. (2) bekezdésében meghatározott támogatások, az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladatát együttműködési szerződés, vagy megállapodás alapján átvállaló személyek feladatellátásával kapcsolatban nyújtott támogatások nem tartoznak a jelen rendelet hatálya alá. A Támogatás feltételei 3. (1) Támogatás a személyek/szervezetek tevékenységi körével, céljával összefüggő tevékenységhez, programhoz nyújtható. (2) Támogatás az alábbi célokra nyújtható: a) a személyek/szervezetek közhasznú tevékenységének segítésére; b) a személyek/szervezetek működési kiadásainak támogatására; c) pályázati önerő pótlására, működési és beruházási célokra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%-át; d) fesztiválok, rendezvények, mérkőzések megszervezésére; e) helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések és évfordulók támogatására; f) a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munkára; g) a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzésére; h) közösségteremtésre,közösség építésre,hagyományápolásra, művészeti tevékenységekre; i) a lakosság művelődésére, oktatására; j) a lakosság 16

17 egészségvédelmére, sportolására; k) esélyegyenlőség megteremtésére, l) fenntartható fejlődésre m) környezettudatos életmódra. (3) A támogatás csak a 8. - ban meghatározott döntésben és az alapján kötött támogatási megállapodásban megjelölt célra használható fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul, és a megállapodást ennek megfelelően a felek módosítják. (4) A támogatási összegbe be kell számítani és figyelembe kell venni a pénzben nyújtott támogatásokon kívül a személyek/szervezetek számára esetlegesen a 4. alapján nyújtott természetbeni támogatások értékét is. Természetben nyújtott támogatások (1) 10 A természetben nyújtott támogatás azon az önkormányzat tulajdonát képező épületek, épületrészek, helyiségek (a továbbiakban: létesítmények), illetve azon önkormányzati tulajdonú ingóságok (a továbbiakban: ingóság) tartós térítésmentes használatba adását jelenti, amelyek nincsenek költségvetési szerv, víziközmű szolgáltató, vagy a Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft használatában, vagy kezelésében. Tartós használatnak minősül, ha a személyek/szervezetek a tárgyévben 8 Kiegészítette a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 3 (1) bekezdése 9 Kiegészítette a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. -a 10 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. -a 17

18 összesen évi 12 órát meghaladó mértékű térítésmentes használatot igényelnek a létesítményben, illetve az ingóságra vonatkozóan, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától. (2) A természetben nyújtott támogatás iránti igényüket a személyek/szervezetek egyedi kérelem benyújtásával terjeszthetik elő. Természetben nyújtott támogatások esetén a 6. szerinti pályázati eljárás lefolytatása nem szükséges. A kérelmeket Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalához, a 13 Humánpolitikai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság ) címezve kell benyújtani. A kérelmeket a Bizottság bírálja el. (3) Természetbeni juttatás kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben nyújtható. (4) 14 Pénzben nyújtott támogatások A pénzben nyújtott támogatások pénzügyi fedezete 5. (1) 15 A Bizottság a Képviselő-testület által a mindenkori éves költségvetésében e célra meghatározott keretösszeget fordíthatja az e rendelet alapján támogatásban részesíthető személyek/szervezetek támogatására. A pénzben nyújtott támogatás 11 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. -a 12 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1.. (1) bekezdése 13 Módosította a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdése 14 Hatályon kívül helyezte a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1.. (2) bekezdése 15 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. -a 18

19 igénylésének szabályai 6. (1) A pénzben nyújtott támogatás e rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatokat a Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, e rendelet mellékleteként rendszeresített Pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig. (2) A Bizottság Pályázati felhívás -t közzé a tárgyév február 28. napjáig. A Pályázati felhívás mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) 21 A pályázatok beadási határideje a pályázati felhívás megjelenését követő 10 nap. (4) A pályázati felhívást a település honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni. (2) A Bizottság Pályázati felhívás -t tesz közzé a tárgyév február 28. napjáig. A Pályázati felhívás mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A pályázatok beadási határideje a pályázati felhívás megjelenését követő 10. nap. A pénzben nyújtott támogatások igényléséhez szükséges Pályázati adatlap tartalma, a pályázathoz csatolandó dokumentumok (1) A benyújtott Pályázati adatlap -nak 2. számú melléklet tartalmaznia kell az alábbiakat: a) A pályázó személy/szervezet nevét, székhelyét, a képviselő nevét; tagjainak és önkénteseinek számát, a bírósági nyilvántartásba 16 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. -a 17 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdése 18 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 4 (1) bekezdése 19 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. -a 20 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 3.. (2) bekezdése 21 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. -a 22 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 5 (1) bekezdése 23 Kiegészített a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 5 (2) bekezdése 24 Kiegészített a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 4.. (2) bekezdése 19

20 vétel számát, valamint alapítvány esetén az alapító okiratot, egyesület esetén az alapszabályt; b) A pályázat címét; c) Az igényelt támogatás összegét; d) Az egyéb forrásból nyújtott támogatás összegét; e) A pályázat végrehajtásáért és az elszámolás elkészítéséért felelős személy nevét, levelezési címét, telefonszámát, fax és címét; f) A számlavezető pénzintézet nevét, számlaszámát; g) A személy/szervezet tevékenységének és a tervezett program, támogatási cél előzményének leírását, h) A pályázott programra, tevékenységre vonatkozó adatok, program kezdetét, végét, érintettek életkorát, a program; pályázat keretében megvalósítandó tevékenység tervezetét és leírását; i) A pályázat megvalósításának részletes költségtervét; j) A Bizottság által elfogadott Nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 1) a szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát. 2) az alulírott tudomásul vételét a szerződésben vállalt kötelezettségeiről 25 Kiegészítette a 46/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 1. -a 26 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. -a 27 Kiegészítette a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. -a 28 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdése 20

21 3) kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatási szerződésben megjelölt határidő lejártáig a pályázat eredményéről az írásos szakmai beszámolót, a hitelesített számlamásolatokat, számlaösszesítőt, együtt: a pénzügyi elszámolást a támogatott megküldi; 4) hogy a támogatott nem tartozik a Közptv. 6. -ában foglalt korlátozás alá, amely nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következőket: - ha a pályázó gazdasági társaság: cégneve, székhelye, cégjegyzékszám a, adószáma, képviselőjének neve; - ha a pályázó egyéb szervezet: neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése; 5) hogy - nem áll fent a törvény szerinti összeférhetetlen ség illetve érintettség ténye - amennyiben 21

22 fennáll akkor az érintettség, összeférhetetlen ség alapjául szolgáló körülmények leírása; - a pályázó a törvény rendelkezéseine k eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlen sége megszüntetése érdekében. 6) hogy a szervezetnek az Önkormányzattal szemben tartozása nincs. 7) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez, valamint Kistarcsa Város honlapján való közzétételhez. (2) A sportról szóló évi I. törvény szerinti sportszervezetek kivételével a pályázónak a pályázati adatlaphoz igazolást kell csatolnia arról, hogy a évi CLXXV. törvény által meghatározott módon letétbe helyezte a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját. (3) Egyesület, alapítvány, vagy más gazdálkodó szervezet esetében a pályázónak igazolást kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben tartozása nem áll fenn. ( nullás igazolás ), vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. (2) A sportról szóló évi I. törvény szerinti sportszervezetek kivételével a pályázónak a pályázati adatlaphoz igazolást kell csatolnia arról, hogy a évi CLXXV. törvény által meghatározott módon letétbe helyezte a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy legkésőbb tárgyév június 30. napjáig, utólagosan benyújtja a fent hivatkozott igazolást. (3) Egyesület, alapítvány, vagy más gazdálkodó szervezet esetében a pályázónak igazolást kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben tartozása nem áll fenn ( nullás igazolás ), vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a nullás igazolás beszerzéséhez szükséges eljárást elindította, és a nullás igazolás -t legkésőbb a vonatkozó döntés kézhezvételét követő 15 napon belül 22

23 benyújtja, vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. Döntés a támogatottak köréről Támogatási szerződés Folyósítás rendje (1) 30 A pályázatokat a Bizottság bírálja el a beadási határidőt követő rendes Bizottsági ülésén. (2) A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a kérelem/pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják. A hiánypótlást követően a pályázatot a Bizottság bírálja el. (3) A támogatásban részesített személlyel/szervezettel az önkormányzat a 3. számú melléklet szerinti Támogatási szerződés - t köt. (4) A támogatás folyósítására két összegben kerül sor. Az elnyert támogatás első részlete (a támogatás 50%-a) a Támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kerül utalásra. A fennmaradó összeg az első részletről szóló hiánytalan elszámolás elfogadását követő 15 napon belül kerül utalásra. A Támogatás elbírálásának szempontjai 9. (1) A pályázatok elbírálásának 29 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. -a 30 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. -a 31 Módosította a 46/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet 2. -a 32 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. -a 23

24 szempontjai: a) az évente rendezett programok, rendezvények száma, b) a programon, rendezvényen részt vevők száma, c) helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz viszonyítva a helyben megvalósuló rendezvényeken, d) a megvalósításhoz a kérelmező/pályázó mekkora önerővel rendelkezik. e) a megvalósításhoz a kérelmező/pályázó mekkora egyéb forrásból nyújtott támogatással rendelkezik. (2) A pályázat elbírálása során előnyben részesítheti a Bizottság azt a pályázót: a) ahol a támogatottak több mint a fele kistarcsai lakos; b) aki bármilyen arányban részvételt vállal az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken, pályázatokon, közösségi feladatokban; c) aki támogatja a szervezete szociálisan rászorult tagjait; d) aki támogatja azon természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyeket, akik a szervezete által folytatott szolgáltatásokat igénybe veszik, vagy a szervezete tevékenységében részt vesznek (pl. versenyeztetési feladatok végzése, nevezési díj megtérítése) 33 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. -a 34 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 6. -a 24

25 A Támogatással történő elszámolás rendje 10. (1) A támogatott személyek/szervezetek a február 28- ig kiírt pályázaton nyert támogatás felhasználásáról a tárgyévben két részletben kötelesek elszámolni a támogatási szerződésnek, illetve a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az elnyert támogatás első részéről tárgyév szeptember 10- ig, a fennmaradó támogatásról következő év március 10-ig kell elszámolni az elszámolás időpontjáig keletkezett számlákkal. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja. (1) A támogatott személyek/szervezetek a február 28-ig kiírt pályázaton nyert támogatás felhasználásáról a tárgyévben két részletben, beszámoló benyújtásával kötelesek elszámolni a támogatási szerződésnek, illetve a számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelően. Az elnyert támogatás első részéről legkésőbb tárgyév szeptember 10-ig, a fennmaradó támogatásról legkésőbb következő év március 10-ig kell elszámolni az elszámolás időpontjáig keletkezett számlákkal, azzal, hogy a vonatkozó beszámolót a megállapított véghatáridőre tekintet nélkül a támogatás adott részletének felhasználását követő 15 munkanapon belül be kell nyújtani. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja. (2) 37 A hiányos vagy pontatlan elszámolás korrigálására a támogatottaknak egy alkalommal, a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a polgármester hiánypótlási lehetőséget biztosít. (3) 38 A személyeknek/szervezeteknek a támogatást azt követő 60 napon belül vissza kell fizetniük, ha megállapítást nyert, hogy a) a hiánypótlást nem teljesítették, vagy b) nem voltak jogosultak a támogatás 35 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. -a 36 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 7. -a 37 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. -a 38 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 6 (2) bekezdése 25

26 igénybevételére. (4) Az elszámolásnak a 4. sz. melléklet szerint tartalmaznia kell: a) a támogatott szervezet nevét, székhelyét, a képviselő nevét; b) a megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználását c) a kérelemnek/pályázatnak megfelelően a támogatásból megvalósított feladatokról, tevékenységről szóló írásos szakmai beszámolót, amely tartalmazza a támogatott cél pontos leírását, időpontját, helyszínét és a résztvevők létszámát valamint a hiteles dokumentációkat. d) A pénzügyi beszámolót, melynek tartalma: - eredeti megállapodás egy másolati példányának csatolása - kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása (5. sz melléklet) e) Elszámolható költségtípusokat: - működési célú támogatásokat (pl.: közmű díjak, tisztítószerek ) - nem működési célra kapott támogatásokat. (pl.: telefon, posta ) d) A számviteli és adózási követelményeknek megfelelően összeállított pénzügyi beszámolót, melynek tartalma: - eredeti megállapodás egy másolati példányának csatolása - kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása (5. sz melléklet) e) Számlák másolati példányát, amely tartalmazza az alábbiakat, illetve amely megfelel az alábbi feltételeknek: - tartalmazza a működési célú támogatásokat (pl.: közmű díjak, tisztítószerek ) - tartalmazza a nem működési célra kapott támogatásokat. (pl.: telefon, posta ) - külföldi pénznemben kiállított számlák esetében feltüntetésre került rajta a devizaárfolyam - vendéglátáshoz kapcsolódó számlák esetében csatolásra került hozzá a résztvevők névsora 26

27 (5) Amennyiben a támogatás 8. (4) bekezdése szerint folyósított első részletére vonatkozó elszámolással kapcsolatban benyújtott beszámoló a hiánypótlás ellenére sem teljes, a pályázó a támogatás második részletére nem jogosult. Az így fennmaradó összegre a Bizottság újabb pályázatot írhat ki. A Támogatásokkal kapcsolatos szankciók (1) Nem támogatható a pályázat, ha: a) a kérelem/pályázat nem tartalmazza az e rendeletben meghatározottakat és azt a kérelmező/pályázó a döntés meghozataláig nem pótolja. b) a személy/szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban. c) a személy/szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül jóváhagyott céltól eltérően használta fel, d) a támogatást kérő tekintetében a Közptv. 6. -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. e) A személynek/szervezetnek lejárt köztartozása van, vagy vele szemben tartozás rendezésére, megszüntetésére, vagy törlésére irányuló eljárás van folyamatban. (2) A következő két évi támogatottak köréből a már folyósított 39 Hatályon kívül helyezte a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. -a 40 Kiegészítette a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 8. -a 41 Kiegészítette a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. -a 27

28 támogatás és a Ptk. szerinti kamatainak visszafizetése mellett ki kell zárni azt a szervezetet, amely: a) a benyújtott kérelemben/ pályázatban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott; b) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel vagy azzal nem megfelelően számolt el, illetve a támogatással történő elszámolást nem a támogatási szerződésben megadott határidőig teljesítette. (3) Amennyiben a támogatott nem a támogatás teljes összegével számol el, a fennmaradó bizonylattal nem igazolt támogatási összeget vissza kell fizetnie. A Támogatásokkal kapcsolatos kérelmek/pályázatok nyilvánossága, közzététel, nyilvántartás 12. (1) Közérdekből nyilvános az Önkormányzat által a kérelemmel/pályázattal illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat. (2) A kérelemmel/pályázattal kapcsolatos, benyújtott adatok és az elfogadott elszámolások közérdekű adatnak minősülnek. Megismerhetőségüket 5 éven keresztül Kistarcsa Város Önkormányzata biztosítja. (3) A költségvetésből nyújtott támogatásról szóló tájékoztatást jogszabályban előírtak szerint kell közzétenni. (4) A költségvetésből nyújtott támogatásokról, illetve a 28

29 támogatásból kizárt személyekről/szervezetekről Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala egységes nyilvántartást vezet. Záró rendelkezések (1) E rendelet január 1-én napján lép hatályba a rendelkezéseit a évben közzétett pályázati eljárásnál kell alkalmazni. (2) 43 A jelenleg érvényes és hatályos jogviszonyok alapján fennálló, Kistarcsa Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan, vagy ingó használatot április 30. napjáig felül kell vizsgálni. A jelenlegi használóknak március 31. napjáig kérelmet kell benyújtaniuk a 4. szerinti, természetbeni támogatás igénybevételére. (3) A civil szervezeteknek nyújtott támogatásról szóló 20/2009. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 5/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti számú melléklet a 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kistarcsa Város Önkormányzat 47 Humánpolitikai Bizottsága a civil szervezetek számára nyújtandó támogatásra 42 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 7 (1) bekezdése 43 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 7 (2) bekezdése 44 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 8 (1) bekezdése 45 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése 46 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 9. -a 47 Módosította a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése 29

30 pályázatot ír ki. Pályázhatnak: Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/telephelye Kistarcsa városában található, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek minősülő szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket a településen folytatják, bővítve ezzel a város oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét és színesítve Kistarcsa oktatási, kulturális és sportéletét, valamint a Kistarcsán lakóhellyel rendelkező természetes személyek. Nem pályázathatnak: - a politikai pártokra, azok helyi szervezeteire, illetőleg olyan társadalmi szervezetre, egyházra vagy szakszervezetre, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson; - a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek; - a biztosító egyesületek; - a közhasznú társaságok, non profit társaságok. - más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI törvény (a továbbiakban Közptv.) 1. (2) bekezdésében maghatározott támogatásokra. 30

31 A pályázat célja: - a szervezetek közhasznú tevékenységének segítése; - a szervezetek működési kiadásainak támogatása; - a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%-át; - fesztiválok, rendezvények, mérkőzések megszervezésének támogatására; - helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések, évfordulók támogatása; - a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka támogatása; - a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzése; - közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek támogatása. - a lakosság művelődésére, oktatására - a lakosság egészségvédelmére, sportolására, - esélyegyenlőség megteremtésére. Pályázati adatlap -ot a pályázati felhívás közzétételének napjától a Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. portáján kérhetnek, illetve a Önkormányzat/Pályázatok oldalról tölthetik le. Támogatás Ft. keretösszege: A pályázat benyújtásának feltételei Pályázatot csak az arra jogosult szervezetek, kizárólag az erre rendszeresített Pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, megkövetelt mellékletek jelen felhívásban rögzített határidőig történő benyújtásával igényelhetnek. A pályázat benyújtásának határideje:

32 A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek/pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a kérelem/pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják. Az elbírálás eredményéről a Bizottság, írásban értesíti a pályázót a döntést követő 15 napon belül, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető a /Letölthető állományok: közpénzes pályázat nyertesei oldalon is. Dátum:. 48 Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága számú melléklet a 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAINAK BENYÚJTÁSÁRA 1. Pályázó (közművelődési, sport és egyéb civil szervezet) Neve:. Székhelye: 48 Módosította a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése 49 Módosította a 4/2012. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet 8 (1) bekezdése 50 Módosította a 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. (2) bekezdése 51 Módosította a 40/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 10. -a 32

33 . Adószáma: Képviselőjének neve: Telefonszáma:.. Fax: E- mail: Bírósági bejegyzés, nyilvántartás száma:.. Tagjainak száma:. Önkénteseinek száma:.. 2. A pályázat címe (a program, feladat, tevékenység megnevezése): 3. Az igényelt támogatás 33

34 összege:..ft 4. A pályázati célra milyen egyéb más támogatási összeggel rendelkezik: 5. A pályázat végrehajtásáért és az elszámolás elkészítéséért felelős személy: Név:. Levelezési cím:.... Telefonszám: Fax: a.) A számlavezető pénzintézet neve és a számlaszám, amelyre a megítélt támogatás átutalható (magánszemély bankszámla száma nem adható meg!): 34

35 7. a.) A szervezet tevékenységének és a tervezett program, támogatási cél előzményének leírása: 7. b.) A pályázott programra, tevékenységre vonatkozó adatok: - a program kezdete: 20. hó nap - a program vége: 20. hó nap - a programban, tevékenységben érintettek életkora és száma (csak programtámogatás esetén töltendő ki): - a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységgel kapcsolatban érintettek életkora és száma (egyéb esetben töltendő ki) - a program, pályázat keretében megvalósítandó tevékenység tervezete és leírása: (Indokolt esetben egy betétlappal 35

36 bővíthető, feltűntetve a 7.b.) ponthoz megjegyzést) 8. Pályázat teljes megvalósításának részletes költségterve (kiadások, bevételek, illetve a pályázathoz biztosított, vagy meglévő, vállalt önerő, igényelt támogatás): Tevékenység összes költsége:... Ft Ebből jelen pályázaton igényelt összeg: Ft Jelen pályázat keretében igényelt támogatás felhasználási terve: Személyi kiadásokra tervezett:. Ft Rezsire tervezett (víz, villany, gáz):. Ft Utazás, szállításra tervezett. Ft Postaköltségre tervezett.ft Reklámra, propagandára tervezett Étkeztetésre, tervezett: vendéglátásra Versenyeztetési díjakra tervezett: Egyéb dologi kiadásra tervezett: Igényelt támogatás összesen: Ft Fontos figyelmeztetés: a Bizottság csak a hiánytalanul kitöltött és határidőn belül érkezett pályázati adatlapot veszi figyelembe. Jogi személyeknél, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezeteknél a szervezet 36

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (IX. 15.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Jászkisér Város Önkormányzatának

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

RENDELET. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a parkolásról szóló 1/2014 (I.30.) önkormányzati rendelete

RENDELET. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a parkolásról szóló 1/2014 (I.30.) önkormányzati rendelete RENDELET Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolásról szóló 1/2014 (I.30.) önkormányzati rendelete Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) az agrárágazati és vidékfejlesztési szakmai érdekeket képviselő

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása címmel A pályázat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 9 a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére a helyi iparűzési adóról szóló /2015.( ) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója 4200-62/2016. (III. 9.) FSZSB sz. határozat 1. sz. melléklete A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.)

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Oldal: 1 / 8 Adatlap A. Törzsadatok Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

23. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár településnév használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet / 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83400/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Társaskör támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-62138/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Regina Pacis Közösség támogatása JÍ kötelezettségvállalás a. fíf/ - évi költségvetés

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző 3. NAPIREND Ügyiratszám 1/150-44/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Előterjesztést látta: A szociális tűzifa támogatás helyi

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2016.

Pályázati Kiírás 2016. Pályázati Kiírás 2016. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 22546/2016. Előadó: Juhász Csilla SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Tárgy: A 2016. évi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre I. A támogatás nyújtásának alapelvei PÁLYÁZATOT HIRDET 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, önszerveződéssel alapított klubok, társaskörök, karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti szervezetek) közösségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a 10/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a 10/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (A 11/2011.(V.27.), a 4/2010.(III.26.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Szentlőrinc

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C A Gyermek-

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Közoktatási,

Részletesebben

Előterjesztés Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatással összefüggő kérdésekről

Előterjesztés Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 0623-310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az Összefogás Építési

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása t- *» 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83375/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkaptányság 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, melyre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet A 107/2015. (V. 22.) határozat melléklete a társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban:

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN Jászdózsa Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott eredeti

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben