2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén."

Átírás

1 2. fejezet A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok 2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) A pályázat célja Innovatív ötletek és kutatási eredmények megvalósításának segítése új, technológia- és tudásintenzív mikrovállalkozások fejlesztése, valamint a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatási eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén A pályázat témakörei 1. Innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, 2. saját kutatás-fejlesztési eredmények továbbfejlesztése, 3. átvett kutatás-fejlesztési eredmények adaptálása, 4. spin-off vállalkozás létrehozása meghatározott kutatás-fejlesztési cél elérésére, 5. hazai szabadalmi, védjegyhasználati, valamint formatervezési mintaoltalmi bejelentés Egy projektjavaslattal több témakörben is lehet pályázni. A lehetséges kombinációk a következők: és 5. témakör kombinációi, 1. és 3. témakör kombinációja, 4. témakör Pályázói kör Pályázhat technológiaintenzív tevékenységet folytató jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli, a projektjavaslat beadásakor öt évnél fiatalabb cégbejegyzésű mikrovállalkozás, beleértve az egyéni vállalkozást is, továbbá olyan természetes személy, aki a spin-off vállalkozás létrehozását támogató intézményi nyilatkozattal rendelkezik. Szellemi termék hasznosítása esetén a pályázó annak tulajdonosa vagy jogos használója legyen, vagy a megszerzésére legyen elsőbbségi joga. Jav szept

2 2.1. INDULÓ, TECHNOLÓGIAINTENZÍV MIKROVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA (TST) A támogatás összege és mértéke Spin-off vállalkozás létrehozását támogató intézményi nyilatkozattal rendelkező természetes személy max. 2 M Ft-ra pályázhat. Egyéb esetben a támogatás max. 10 M Ft, ebből megvalósíthatósági tanulmányra max. 2 M Ft fordítható. A projekt költségeihez a támogatottnak nem kötelező saját forrásból is hozzájárulnia. A támogatásra az 1.1. Pályázati feltételek c. szakaszban a csekély összegű támogatásról leírtak érvényesek. Egy pályázó csak egy projektjavaslatot adhat be. A projekt futamideje maximum 2 év lehet. A projektjavaslatot az 1.3. A projektjavaslat c. szakasznak megfelelően, a következő két szakaszban leírt speciális követelmények figyelembevételével állítsa össze A munka- és költségterv tartalmi követelményei 1. A projektjavaslat célja Ismertesse a projektjavaslat célját, mutassa be várt eredményét, amely a szakterület jelenlegi hazai/nemzetközi helyzetéhez képest előrelépést jelent. Vesse össze a projekt célját a hazai és a nemzetközi szakmai színvonallal, és írja le, hogy a célkitűzés hogyan kapcsolódik a nemzetközi, a hazai, ill. a regionális gazdasági igényekhez. 2. A feladatterv tartalma Ismertesse a megvalósíthatósági tanulmányban feldolgozni kívánt innovációs projekt tárgyát és a vizsgálni kívánt kérdéseket. Mutassa be a projekt megvalósításában közreműködők körét. Írja le, hogy a tervezett megvalósíthatósági tanulmányban hogyan kívánja felmérni a projekt alapján elkészülő termék vagy szolgáltatás piaci helyzetét. Adja meg a megvalósítani kívánt feladat műszaki leírását, beleértve a közvetlen előzményeket is (ebben a részben mutassa be, hogy a pályázat bírálati szempontjai, prioritásai miként érvényesülnek). Szellemi tulajdonvédelmi (iparjogvédelmi és szerzői jogi) oltalom alatt álló termék, eljárás, mű stb. alkalmazása esetén csatolja a jogszerű felhasználásra vonatkozó dokumentumok (átruházási, hasznosítási szerződés, a szabadalmi, használati vagy formatervezési mintaoltalmi bejelentés, illetve a megadott oltalom dokumentumai stb.) másolatát. Szabadalmi, védjegyhasználati, valamint formatervezési mintaoltalmi bejelentés szándéka esetén ismertesse a terveit. Ha már van üzleti terve, mutassa be az innováció befejezése utáni 3 évre a létrejövő újdonság iránti piaci kereslet várható alakulását, és a megvalósításból várható saját gazdasági hasznot. Ha még nincs, készítsen üzleti tervet. Sorolja fel az innovációs projekt továbbvitelével kapcsolatos lépéseket, elvégzésre váró innovációs és menedzsment feladatokat (ha a megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, az abban szereplő lépéseket ismertesse). Jav szept

3 2.1. INDULÓ, TECHNOLÓGIAINTENZÍV MIKROVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA (TST) Spin-off vállalkozás alapítása esetén ismertesse a tervezett tevékenység kutatás-fejlesztési alapjait. Mutassa be a kutatási eredménnyel rendelkező intézménnyel kötött megállapodást a kutatási eredmény felhasználásáról és a tervezett együttműködésről. Készítsen időbeli ütemezést és határozza meg az ellenőrzési időpontokat, az egyes időpontokban ellenőrizhető eredményeket és dokumentálásuk módját. Évente legalább egy, legfeljebb két munkaszakaszt tervezzen. 3. Költségterv Az alábbi feladatok költségei számolhatók el: a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (beleértve a megvalósuló termék piacra viteléhez szükséges marketing tanulmányt is), a vállalkozás üzleti tervének elkészítése, jogi, pénzügyi, üzleti tanácsadás igénybevétele, a vállalkozói menedzsment üzleti képzése, a találmány, szabadalmi bejelentés (kivéve a külföldi bejelentést), ipari mintaoltalom megszerzése, a prototípus elkészítése, bevizsgáltatása, minősítése (eszközbeszerzésre a támogatás legfeljebb 30%-a fordítható). Az előírtakon kívül csatoljon minden olyan egyéb dokumentumot, amely véleménye szerint elősegíti a projektjavaslat objektív elbírálását Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához Adjon leírást a vállalkozásról, az innovációs elgondolással kapcsolatban kifejtett eddigi tevékenységéről, ismertesse a vállalkozás menedzsmentjét, és mutassa be, hogy a vállalkozás vagy a projekt mennyiben minősül technológiaintenzívnek A döntés előkészítése A bírálati szempontokat a 2.1. táblázat foglalja össze. Ha a vállalkozás nem technológiaintenzív, a projektjavaslatot elutasítjuk. A többi szempontból egyenértékű projektjavaslatok közül elsőbbséget élvez az olyan projektjavaslat, amely saját szellemi terméken, innováción alapul, felsőoktatási intézmény vagy közfinanszírozású kutatóintézet eredményeiből született szellemi terméken alapul (spin-off vállalkozás). Jav szept

4 2.2. A KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ EMBERI ERŐFORRÁSAINAK FEJLESZTÉSE (EEF) 2.1. táblázat. A TST pályázat bírálati szempontjai Bírálati szempontok Indikátor Súly A projekt innovációtartalma (az ismertetett elgondolás hazai és nemzetközi összehasonlításban vizsgált újdonságtartalmának figyelembevételével). A projekt szakmai megalapozottsága és megvalósíthatósága (a célkitűzés megfogalmazásának, átgondoltságának, a feladatok pontos megjelölésének értékelésével). A vállalkozó/vállalkozás alkalmassága a projekt megvalósítására (szakmai felkészültség a bemutatott életút, referenciák alapján). A projekt megvalósításának gazdasági eredménye, egyéb hatásai, a projekt jelentősége. Az innováció önálló, saját alkotású szellemi terméken alapul Az innováció felsőoktatási vagy közfinanszírozású kutatóintézet eredményeiből született szellemi terméken alapul (spin-off) A kutatás és innováció emberi erőforrásainak fejlesztése (EEF) A pályázat célja A pályázat a kis- és középvállalkozások kutatási és innovációs képességének, kapacitásának erősítését, szakemberei felkészültségének fejlesztését, új kutató-fejlesztői munkahelyek kialakítását, valamint a tudományos és a vállalkozási szféra között a tudásáramlást erősítő együttműködést ösztönzi. Közvetlen célja, hogy elősegítse 1. új kutató-fejlesztői munkahelyek létrehozását és ezáltal a felsőfokú műszaki, természettudományi és gazdasági képzettségű szakemberek mint kutatók-fejlesztők foglalkoztatását a kisés középvállalkozásoknál, 2. a kis- és középvállalkozásoknál főállásban dolgozó szakemberek meghatározott időtartamú kutatómunkáját a költségvetési felsőoktatási intézményekben és a közfinanszírozású kutatóintézetekben (továbbiakban: fogadó intézményekben) A pályázat témakörei 1. témakör: Új kutató-fejlesztői munkahelyek létrehozása kis- és középvállalkozásoknál Az újonnan alkalmazott 1 kutató-fejlesztő munkaerő munkabérének támogatási időtartama: min. 1, max. 2 év. Egy vállalkozás egy évben legfeljebb 3 új kutató-fejlesztői munkahely létrehozásának támogatására pályázhat. A projektjavaslatban a vállalkozásnak ismertetnie kell az új kutató-fejlesztői munkahely létrehozását alátámasztó fejlesztési stratégiáját, a munkavállalónak pedig ismertetnie kell a munkatervét. 1 Új munkavállalónak tekinthető az, akivel a projektjavaslat benyújtását követően kötnek munkaszerződést. A vállalkozásnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatási szerződés megkötéséig a kutató-fejlesztői munkahely betöltésére alkalmas kutató-fejlesztő szakemberrel munkaszerződést köt. Jav szept

5 2.2. A KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ EMBERI ERŐFORRÁSAINAK FEJLESZTÉSE (EEF) 2. témakör: Kis- és középvállalkozások szakembereinek kutató-fejlesztő munkája költségvetési felsőoktatási intézményekben és közfinanszírozású kutatóintézetekben A vállalkozás felsőfokú képzettségű és kutatás-fejlesztési tapasztalatokkal rendelkező alkalmazottjának kutatómunkája legalább 6 hónapig és legfeljebb 3 évig kell tartania a fogadó intézményben. A vállalkozásnak és a fogadó intézménynek együttműködési szerződést kell kötnie (a kutató szakmai felkészültségének elfogadásáról, kutatási programjáról, teljes vagy legalább 50%- os részmunkaidős foglalkoztatásáról, továbbképzési lehetőségeiről, részvételéről az oktatásban/képzésben, a kutatómunka feltételeiről és ellenőrzésről stb.). A fogadó intézménynek a kutatómunka irányítására konzulenst kell kijelölnie. A kutatónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a kutatómunka feltételeit. Munkáltatója továbbra is a vállalkozás, a megváltozott munkafeltételekről szerződést kötnek. A kutatási program, az együttműködési szerződés, valamint a vállalkozás és a kutató szerződése a támogatási szerződés mellékletét képezi. Ha a pályázó mindkét témakörben pályázik, témakörönként külön projektjavaslatot kell beadnia Pályázói kör 1. témakör: kis- és középvállalkozások, valamint velük együtt pályázó felsőfokú műszaki, természettudományi és gazdasági végzettségű természetes személyek; 2. témakör: jogi személyiségű, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági szervezetek, valamint költségvetési felsőoktatási intézmények, ill. közfinanszírozású kutatóintézetek konzorciuma. A konzorcium koordinátora csak a vállalkozás lehet A támogatás összege és mértéke 1. témakör 2. témakör A kis- és középvállalkozás az új kutató-fejlesztő munkaerő alkalmazásához támogatást kaphat, amelynek összege (a közterheket is beleértve) havonta 200 E Ft. A kis- és középvállalkozásnak a támogatásból kifizetett munkabéren és közterheken felül legalább minimálbért 2 kell fizetnie a munkavállalónak. A kis- és középvállalkozás az új kutató-fejlesztői munkahely létrehozásához, a kutatási feltételek kialakításához támogatást kaphat, amelynek összege munkahelyenként a kutatás-fejlesztési beruházások költségeinek max. 60%-a, a hátrányos helyzetű térségekben 3 működő kis- és középvállalkozásoknál max. 75%-a, de legfeljebb 2 M Ft. A vállalkozás a kutató foglalkoztatásához a fogadó intézményben végzett kutatómunkája idejére munkabér-kiegészítést kaphat. Ennek összege teljes munkaidőben végzett kutatómunka esetén (a közterheket is beleértve) havonta 200 E Ft, részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányosan kevesebb. A vállalkozásnak a támogatásból kifizetett 2 A minimálbér összegét a 224/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet határozza meg. 3 A pályázat szempontjából hátrányos helyzetű térségnek a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. (1) bek. a) és b) pontja szerinti térségek számítanak. Jav szept

6 2.2. A KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ EMBERI ERŐFORRÁSAINAK FEJLESZTÉSE (EEF) munkabéren és közterheken felül legalább minimálbért 3 kell fizetnie a munkavállalónak. A fogadó intézmény a kutatómunka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására félévenként és személyenként 800 E Ft támogatásban részesül. A támogatásra az 1.1. Pályázati feltételek c. szakaszban a csekély összegű támogatásról leírtak érvényesek. A projektjavaslatot az 1.3. A projektjavaslat c. szakasznak megfelelően, a következő két szakaszban leírt speciális követelmények figyelembevételével állítsa össze A munka- és költségterv tartalmi követelményei 1. A kutatási program 1. témakör: ismertesse az új munkaerő tervezett kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységét, a várható eredményeket és az ellenőrzési szempontokat. 2. témakör: készítse el a kutató tervezett kutatási programját. 2. Mellékletek Csatolja az előnyt jelentő tényeket igazoló iratokat, valamint az 1. témakörben a kutatófejlesztő munkaerő foglalkoztatására vonatkozó nyilatkozatot, a 2. témakörben pedig az együttműködési szerződést és a kutató nyilatkozatát Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához Két-három oldalon adjon leírást a vállalkozásról, az eddigi kutatás-fejlesztési tevékenységéről (kiegészítő dokumentumokat csatolhat). Ismertesse azokat a szakmai adottságokat és feltételeket, továbbá fejlesztési stratégiáját, amelyek alapján indokolt az 1. témakörben az új kutató-fejlesztői munkahely létrehozása, a 2. témakörben a vállalkozás szakemberének kutatómunkája a fogadó intézményben. Ismertesse a kutató alkalmasságát a kutatómunka elvégzésére, valamint a meglévő és a szükséges tárgyi feltételeket a kutató fogadásához. A 2. témakör esetén mutassa be a fogadó intézményt, valamint a konzulens tevékenységét és alkalmasságát. A leírás alapján a pályázati jogosultság és a pályázati feltételek megléte legyen egyértelműen megítélhető A döntés előkészítése A bírálati szempontokat a 2.2. táblázat foglalja össze. Előnyt jelent, ha a felsőfokú végzettségű kutató-fejlesztő munkaerőt hátrányos helyzetű térségekben 4 foglalkoztatják, a helyi önkormányzat közvetlen támogatással vagy adókedvezménnyel hozzájárul az új kutató-fejlesztői munkahely létrehozásához; 4 A pályázat szempontjából hátrányos helyzetű térségnek a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. (1) bek. a) és b) pontja szerinti térségek számítanak. Jav szept

7 2.3. A VÁLLALATI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (CSI) a vállalkozásnak és a kutatóhelynek az adott témában szerződésen alapuló közös kutatásfejlesztési projektje van táblázat. Az EEF pályázat bírálati szempontjai Bírálati szempontok az 1. témakörben Indikátor Súly A kutatás és fejlesztés, az innováció súlya a vállalat tevékenységében, illetve stratégiai tervében. A vállalat fejlesztési tervében a pályázott munkahellyel összefüggő kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenység stratégiai jelentősége. Az új munkahellyel kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenység feltételeinek megléte. A munkavállaló munkatervének összhangja a vállalkozás céljaival, a kutatás-fejlesztési munkaprogram színvonala. Az új munkahellyel összefüggő kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenység (az új munkahely) hosszabb távú fenntartásának perspektívái Bírálati szempontok a 2. témakörben Indikátor Súly A kutatás és fejlesztés, az innováció súlya a vállalat tevékenységében, illetve stratégiai tervében. A vállalat fejlesztési tervében a projektjavaslattal összefüggő kutatási és fejlesztési tevékenység jelentősége. A vállalat és a fogadó intézmény közötti együttműködés intenzitása, megalapozottsága, és a projekt ilyen szempontú jelentősége. A kutatási téma tudományos, innovációs, gazdasági stb. jelentősége A vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése (CSI) A pályázat célja A pályázat célja a magyarországi vállalati kutatóhelyek számának növelése, a kutatómunka minőségének feljesztése A pályázat témaköre Vagy új kutatóintézet létrehozásához, vagy már működő kutatóközpont továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan felsőfokú végzettséget igénylő a kutató-fejlesztői munkahelyekhez szükséges műszer, informatikai eszköz, szoftver, könyv, folyóirat, elektronikus adathordozó, valamint kizárólag kutatási célra használt egyéb gép beszerzése és üzembehelyezése. Nem támogatható a kutatáshoz nélkülözhetetlen kiegészítő beruházás kivételével az építési beruházás, valamint a közvetlenül a termelésben használatos eszközök és bútorok beszerzése Pályázói kör Pályázhat Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű, ill. jogi személyiség nélküli vállalkozás. Jav szept

8 2.3. A VÁLLALATI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (CSI) A támogatás összege és mértéke Az igényelhető támogatás összege min. 21 M Ft, max. 210 M Ft. A támogatás felhasználásáról a döntéstől számított két éven belül el kell számolni. Az elnyerhető támogatás összege arányos a felsőfokú végzettséget igénylő kutató-fejlesztői munkahelyek számával. A támogatási összeg felső határa munkahelyenként 7 M Ft. A támogatás mértéke követi a vállalat méretét: nem kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozás esetén a támogatási hányad a munkahelyek létrehozására fordított összeg legfeljebb 25%-a, kis- és középvállalkozás estén a támogatási hányad legfeljebb 50%, hátrányos helyzetű térségben 5 működő kis- és középvállalkozás esetén a támogatási hányad legfeljebb 65%. Az Áht nak hatálya alá tartozó bármilyen államháztartási forrásból származó összes támogatás támogatási intenzitása egy projektben nem haladhatja meg a 163/2001. (IX. 14.) Kormány rendelet ban meghatározott mértéket. Beruházási támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy a beruházás 25%-át saját forrásból finanszírozza, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. A támogatottnak vállalnia kell, hogy két éven belül létrehozza és ezt követően legalább öt évig működteti a kutató-fejlesztői munkahelyet; a Támogató előzetes engedélye nélkül nem adja el a támogatásból beszerzett kutatás-fejlesztési eszközöket. A 163/2001. Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazathoz tartozó vállalkozások és nagyberuházások e Korm. rendelettel összhangban támogathatók. A projektjavaslatot az 1.3. A projektjavaslat c. szakasznak megfelelően, a következő két szakaszban leírt speciális követelmények figyelembevételével állítsa össze A munka- és költségterv tartalmi követelményei 1. Kutatás-fejlesztési terv Ismertesse az új kutatóhely üzembe helyezését követő öt éves időszak tervezett kutatásfejlesztési tervét, részletezze a feladatokat (nevezze meg a kutatás-fejlesztési témákat, adja meg az egyes témák tervezett időtartamát, a foglalkoztatottak számát, az elérni kívánt célokat, a várható hasznosítási lehetőségeket). A részletezési igény nem terjed ki az üzleti titkok körére. Mutassa be a felsőfokú végzettségű, főállású, kutató-fejlesztői besorolású alkalmazottak tervezett létszámának alakulását az ötéves kötelezettségi időszakon belül, szakmai területek szerinti bontásban. 5 A pályázat szempontjából hátrányos helyzetű térségnek a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. (1) bek. a) és b) pontja szerinti térségek számítanak. Jav szept

9 2.3. A VÁLLALATI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (CSI) 2. Partnerek Ismertesse, hogy milyen szakmai területeken mely hazai egyetemi, akadémiai vagy egyéb kutatóhelyekkel kíván együttműködni öt éven belül, és mi az együttműködés tervezett tartalma. 3. Beruházási terv Részletesen mutassa be a projekt keretében létrejövő kutatóhelyekre vonatkozó adatokat, a főbb feladatokat, megvalósításuk időpontját, költségeit, adja meg a támogatott fejlesztés ellenőrzésére javasolt időpontokat. Nevezze meg a beszerezni kívánt eszközöket és típusukat, mutassa be a rendeltetésüket, főbb paramétereiket, árukat és a lehetséges szállítókat, mellékelje az árajánlatokat összesítő lapot. Ismertesse, hogy az eszközöket a kutatás-fejlesztési folyamatban hol és milyen célra alkalmazzák. Jelezze, ha az eljárás akkreditációja vagy más minősítése is szükséges. 4. Költségterv Adja meg a részletes költségtervet, amelynek a legfontosabb tételei a következők legyenek: a beruházás műszaki dokumentációjának elkészítése, engedélyeztetése; infrastruktúra létesítése (pormentesítés, csíramentesítés stb.); kutatás-fejlesztési célú műszerek és más gépek, informatikai eszközök, szoftver, adathordozók beszerzése, lízingelése, felszerelése, üzembehelyezése. Használja a 2.3. táblázatot az egyes tételek megadására táblázat. Tervezett eszközbeszerzés a CSI pályázatban K+f eszköz megnevezése Teljes költség (E Ft) Támogatási igény (E Ft) Elszámolható költségek Elszámolhatók a beruházás bekerülési értékébe tartozó tételek a számviteli törvény , 51. -ai szerint, azonban az immateriális javak beszerzésének értéke nem haladhatja meg a teljes bekerülési érték 25%-át. A támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások beruházásaira ez a 25%-os korlátozás nem vonatkozik. Ha a támogatásban részesíthető immateriális javakat vagy azok egy részét a beruházó több, a 163/2001. Korm. rendelet 29. -a szerinti különböző támogatási intenzitású régióban is használja, akkor a támogatásban részesíthető immateriális javak esetében a legalacsonyabb intenzitás irányadó. A támogatás terhére beszerezhető immateriális javaknak a beruházási támogatásban részesülő szakterülethez kell kapcsolódniuk, tehát a kedvezményezett beruházó kizárólag Magyarországon jogosult felhasználni azokat, és az eszközöknek legalább öt évig Magyarországon kell maradniuk. Jav szept

10 2.3. A VÁLLALATI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (CSI) Az immateriális javakat a támogatás terhére harmadik féltől piaci körülmények között kell beszerezni, a vállalat eszközei között pedig amortizálható eszközként kell nyilvántartani. Szinten tartó beruházásra fordított költségek nem számolhatók el. 5. Mellékletek A projektjavaslat tartalmazza: a szükséges saját forrás meglétének igazolását 30 napnál nem régebbi számlakivonattal, testületi határozatot a beruházásról (időponttal és dokumentummal); hitelkonstrukció esetén a hitelt nyújtó bank visszavonhatatlan hitellevelének vagy a hitelszerződésnek a másolatát; a beruházásra vonatkozó hatósági engedély(ek) eredeti példányát vagy hitelesített másolatát; az érintett saját ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjait (ha vannak ilyenek) Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához Mutassa be magyarországi termelési és kutatás-fejlesztési tevékenységét és a következő évekre (legalább öt évre) tervezett programját. Röviden tekintse át a projektjavaslat benyújtásakor létező hazai és nemzetközi termelési és kutatás-fejlesztési kapcsolatait. Sorolja fel a legjelentősebb kutatás-fejlesztési eredményeit A döntés előkészítése A bírálati szempontokat a 2.4. táblázat foglalja össze. Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek az új kutatóhelyek tevékenységébe szerződéses megbízásokkal bekapcsolják a hazai költségvetési vagy nonprofit kutatóhelyeket, ill. beruházásukat a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben felsorolt térségekben folytatják. (Felhívjuk a pályázók figyelmét a fejlesztési adókedvezményekről szóló 162/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletre.) 2.4. táblázat. A CSI pályázat bírálati szempontjai Bírálati szempontok Indikátor Súly A beadott dokumentáció teljessége, érthetősége, a kutatás-fejlesztési terv kidolgozottsága. A kutatóhely kutatás-fejlesztési együttműködési kapcsolatainak alakulása, együttműködési szándéka a hazai kutatás-fejlesztési kapacitásokkal A tervezett tevékenység korszerűsége, a fejlett technológiákhoz való kapcsolódása. A pályázó alkalmassága a kutatás-fejlesztési feladat megvalósításra A beruházási terv szakmai megvalósíthatósága, finanszírozhatósága, a pénzügyi lebonyolítás garanciái Jav szept

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén.

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén. 2. fejezet A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok 2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) 2.1.1. A pályázat célja Innovatív ötletek és kutatási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása (Mobil 2004) Pályázati felhívás Budapest, 2004. november 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága, célja... 3 2. A támogatásra rendelkezésre álló keret... 3 3. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma... 3 4. A támogatásra jogosultak

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus Bonus-HU Program Pályázati útmutató Budapest, 2008. augusztus 1 Bevezetés...3 I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek...3 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és jogcíme...3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.]

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] 7. Fogalomtár ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] Alapkutatás: 2003. évi XC törvény szerint az általános tudományos és technikai tudásanyag b,vítése,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Budapest 2006. június 2 PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás ***

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás *** EURÓPAI BIZOTTSÁG Versenyügyi Főigazgatóság Politika és stratégia A. Igazgatóság PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Projekt azonosító száma HEFOP-4.1.2-P.2004-07-0014/1.0 A jelentés készítésének dátuma 2006. augusztus 7. Jelentés sorszáma

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM BAROSS GÁBOR PROGRAM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM (KM_VALL_05; KM_FOKT_05; KM_SZOL_05) Pályázati útmutató Budapest, 2005. december Bevezetés A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alap támogatásával A monitoring célja a megvalósuló projektek folyamatos nyomon követése. Ez több okból szükséges.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Fogalomtár. Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]:

Fogalomtár. Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]: Fogalomtár Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Államháztartási alrendszer: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]: Célkitűzés: Egyéb forrás: az általános

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2012.03.12. PROJEKTVÁZLAT 1. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V.

2012.03.12. PROJEKTVÁZLAT 1. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V. ÖTLET JAVASLAT KIDOLGOZÁSA Projektötlet Projekt generálás Projektjavaslat Megvalósíthatósági tanulmány PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS (O. FÁZIS) A PROJEKTGENERÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGE

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetősége növekedjen A pályázat

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15.

LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15. LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: IPARJOG_12 1 Tartalom A. ALAPVETŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve

SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR. Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) illetve SZENT ISTVÁN EGYETEM PROGRAM OPERÁTOR Pályázati felhívás a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 20-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 20-ai ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 20-ai 122/2014. (VI. 20.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

Ön választ, mi segítünk

Ön választ, mi segítünk Ön választ, mi segítünk Pályázati felhívás és útmutató A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) idén első alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15

PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15 PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. A szabályzat célja E szellemitulajdon-kezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja,

Részletesebben

Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára

Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára Észak-Magyarországi Régió Pályázati források Vállalkozások számára 1 2015 Frissítve: 2015. 06. 12 Tartalom: GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése...3 GINOP-1.2.2-15

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben