P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó"

Átírás

1 NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

2 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1 Magyar-indiai K+F+I együttműködési program...1 Bevezetés...3 I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek A támogatás célja A célok elérésének módja A pályázat prioritási területei A támogatás forrása és jogcíme A támogatásra jogosultak köre A támogatás formája Támogatható tevékenységek A projektek futamideje Az igényelhető támogatás mértéke és a támogatott projektek várható száma Kizáró okok Az elszámolható költségek A projektjavaslatok értékelésének szempontjai A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok) Közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala...13 II. Útmutató az NKTH-DST (India) Pályázat - magyar-indiai K+F+I együttműködési program pályaműveinek összeállításához A projekt részletes bemutatása A projekt címlapja A Pályázati űrlap Munkaterv A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok A pályázó szervezetek és személyek szakmai tevékenységének bemutatása A projekt menedzsment bemutatása Hasonló témájú projektek és projektjavaslatok bemutatása Kapcsolódás az Európai Közösség projektjeihez Költségterv A pályázó szervezetek gazdálkodásának bemutatása A pályamű összeállítása...23 III. Általános tájékoztató az NKTH-DST (India) Pályázat - magyar-indiai K+F+I együttműködési programra benyújtott pályaművek döntés-előkészítési folyamatáról, szerződéskötéséről és végrehajtásáról A projektjavaslatok benyújtása és formai ellenőrzése A pályaművek elbírálása, döntés A pályaművek elbírálása, a döntés folyamata Szerződéskötés és a finanszírozás menete A támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszere Szakmai beszámoló Pénzügyi elszámolás A támogatási szerződés megszegésének szankciói A projekt lezárása A támogatásban részesülő pályaművek várható száma A projektjavaslatok benyújtása

3 Bevezetés A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban NKTH) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felel s miniszter nevében pályázatot hirdet magyar-indiai együttm ködésben folyó kutatás-fejlesztések támogatására, az NKTH és az indiai Department of Science (DST) közös nemzetközi kutatás-együttm ködési programja keretében. 1. A támogatás célja I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek A pályázat célja olyan magyar-indiai együttm ködésben megvalósuló alap- és/vagy alkalmazott kutatási projektek, kísérleti fejlesztések magyar részének támogatása, amelyek várhatóan kiemelked tudományos értékeket hoznak létre, ill. amelyek eredményeként középés hosszútávon gazdaságilag hasznosuló piacorientált termékek és szolgáltatások jöhetnek létre. A támogatás az innovációs lánc alábbi szakaszait fedi le: 1. alap és alkalmazott kutatási szinergiák er sítése, a költségvetési és vállalati kutatóegységek közötti együttm ködések segítése közös K+F+I projektek keretében, valamint kísérleti fejlesztések támogatása; 2. közös kísérleti fejlesztés, folyamat- és technológiatranszfer támogatása, valamint a közös indiai/magyar K+F+I tevékenység eredményeként létrejött termék, vagy szolgáltatás piacra jutásának el segítése. A támogatásnak el kell segítenie: a hazai kutatás-fejlesztés nemzetközi versenyképességének növelését, a világ élvonalába tartozó tudományos és technológiai innovációs központok, tudásközpontok, versenyképességi pólusok létrehozását, fejlesztését, a magyar-indiai kétoldalú TéT együttm ködés dinamikus fejl dését, a hazai fiatal kutatók doktoranduszok (PhD hallgatók) és posztdoktorok hatékonyabb alkalmazását, nemzetközi kutatási projektekbe történ bekapcsolódását, magas színvonalú alap-, ill. alkalmazott kutatási programok megvalósulását, ill. azok szinergiáinak er södését, a gazdasági hasznosításra alkalmas termékek, eljárások, technológiák el állítását és fejlesztését, a hatékony K+F és innovációs tevékenységet, a technológiatranszfert és az exportösztönzést. A program alapvet célkit zése a kutatócsoportok szinergiáira és a kölcsönös szakmai el nyökre építkez, versenyképes, komplementer magyar-indiai kutatási projektek felkarolása. A kétoldalú támogatás indiai oldalról a DST pályázaton keresztül, magyar részr l az NKTH jelen pályázati programján keresztül valósítható meg. A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek mindkét országban csak akkor kapják meg a támogatást, ha mindkét fél a támogatás mellett döntött. 3

4 1.1. A célok elérésének módja Olyan nemzetközi szint, kiváló tudományos színvonalú, jelent s szellemi hozzáadott értéket tartalmazó eljárások, tudományos eredmények, termékek, eszközök, szolgáltatások, technológiák, anyagok kidolgozására és demonstrálására irányuló projektek nyernek támogatást, amelyek vállalkozások és/vagy költségvetési kutatóhelyek és/vagy non-profit szervezeti kutatóhelyek konzorciumainak magyar-indiai K+I együttm ködései keretében valósulnak meg, a pályázat tématerületeinek megfelel en A pályázat prioritási területei A pályázat keretében két alprogram kerül meghirdetésre: A) alprogram: kutatás-fejlesztési projektek Az alábbi tematikus területeken megvalósuló k+f projektekkel lehet pályázni: o természettudományok, o mérnöki tudományok, o agrártudományok, o orvostudományok B) alprogram: magyar és indiai kutatóintézetek közötti kapcsolattartás (mobilitás, konferenciák, tudományos hálózatok szervezése) Magyar és indiai kutatóintézetek közötti kapcsolattartás esetén az alábbi szakterületeken lehet pályázni: o zöld kémia, beleértve a katalízist is (green chemistry, including catalysis) o biomedicina (biomedicine) o optika és elektronika az rkutatási alkalmazásokban (optics and electronics for space applications) 2. A támogatás forrása és jogcíme A Pályázat célkit zéseinek elérése érdekében biztosított támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: Alap). A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. (1) bekezdés a) és c) pontja. A támogatás nyújtásának és felhasználásának további szabályait a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésér l és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007 (VI. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. 3. A támogatásra jogosultak köre A program mindkét alprogramja olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek vállalkozások és/vagy költségvetési kutatóhelyek és/vagy non-profit szervezeti kutatóhelyek hatékony együttm ködésével valósulnak meg, kutatási konzorcium keretében. Közös tudományos hálózatok szervezése esetén a konzorciumnak legkevesebb három-három taggal kell rendelkeznie mindkét oldalon. A programban az NKTH részér l támogatásra jogosultak: Jogi személyiséggel rendelkez non-profit szervezetek, 4

5 költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkez intézményei, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkez jogi személyiség gazdasági társaságok, szövetkezetek. A projektjavaslatot a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban meghatározottak szerint a konzorciumi tagoknak együttesen kell benyújtaniuk. A támogatás feltétele, hogy a magyarországi kutatási konzorcium a közös tevékenység célját, tartalmát az indiai partnerekkel el zetesen egyeztesse (a kitöltend angol nyelv rlapok a pályam részét képezik), továbbá az indiai fél pályázatát a DST-hez a határid ig benyújtsa. A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az indiai partnernek saját országában benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. 4. A támogatás formája A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítend támogatás). A) alprogram esetén: Vállalkozások (illetve non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési szerv intézménye gazdasági tevékenysége) esetében a támogatás a 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 3. a) pontjában meghatározott K+F projekttámogatásnak min sül állami támogatás. B) alprogram esetén: Vállalkozások (illetve non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési szerv intézménye gazdasági tevékenysége) esetében a támogatás állami támogatásnak, a 146/2007. Korm. rendelet 3. j) pontja szerinti csekély összeg (de minimis) támogatásnak min sül. A) és B) alprogram esetén egyaránt: Ha a támogatott költségvetési szerv vagy intézménye, illetve non-profit szervezet, akkor a juttatás nem min sül állami támogatásnak, amennyiben a projekt keretében az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek el állítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában és a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelm en elkülöníthet a szervezet gazdasági jelleg tevékenységét l. A 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály alapján, a kutatási szervezetek els dleges tevékenysége rendes körülmények között nem gazdasági természet - úgy mint oktatás, független K+F folytatása az ismeretek kib vítése és a jobb megértés érdekében (ideértve az együttm ködési K+F-et), kutatási eredmények terjesztése, technológiaátadásra irányuló tevékenységek (licenciák, a kutatási szervezet által létrehozott tudás kezelésének melléktermékei, vagy egyéb formái) -, amennyiben e tevékenységek bels természet ek és a bel lük származó bevételt a kutatási szervezet els dleges tevékenységeibe fektetik be ismét. Vállalkozások és kutatási szervezetek együttm ködése - egy együttm ködési projektben legalább két partner vesz részt a projekt megtervezésében, járul hozzá annak végrehajtásához, és osztozik a projekt kockázatain és eredményein - esetén, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül, abban az esetben a vállalkozás nem részesül közvetett állami 5

6 támogatásban, ezért az intézkedés nem min sül az EK Szerz dés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak: 1. a részt vev vállalkozások viselik a projekt teljes költségét; 2. az eredmények, amelyek nem keletkeztetnek szellemi tulajdonjogokat, széles körben terjeszthet k, és a kutatási szervezet tevékenységéb l ered K+F+I eredményekb l származó bármilyen szellemi tulajdonjogot teljes mértékben odaítélik az állami kutatási szervezetnek, 3. a kutatási szervezet az általa a projektben végzett tevékenységb l származó, és a részt vev vállalkozásokra átruházott szellemi tulajdonjogok piaci értékének megfelel ellentételezést kap a részt vev vállalkozásoktól. Ebb l az ellentételezésb l levonják a kutatási szervezet költségeihez a részt vev vállalkozások által nyújtott hozzájárulást. Állami támogatási szempontból a vállalkozásokra irányadó szabályokat kell alkalmazni, amennyiben non-profit szervezet, költségvetési szervek, költségvetési szerv intézménye gazdasági tevékenysége részesül támogatásban. A konzorcium számára megítélt támogatást az egyes konzorciumi tagok számára a kötend támogatási szerz désnek megfelel en a támogató közvetlenül utalja. 5. A támogatás mértéke A támogatás mértéke pályázónként: A) alprogram esetén: Vállalkozások (illetve a projekt keretében gazdasági tevékenységet végz non profit és költségvetési szervek) részére nyújtott támogatás: Az elszámolható költségek alapján számított támogatási intenzitás K+F projekttámogatás esetén a következ képpen alakul: A maximális támogatási intenzitás alapkutatásnál 100%; ipari (alkalmazott) kutatásnál 50%; kísérleti fejlesztésnél 25%. Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor kisvállalkozásnak min sül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 20 százalékponttal; középvállalkozásnak min sül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 10 százalékponttal növelt értéke a fent meghatározott mértéknek. A kis- és középvállalkozás (KKV) meghatározását a Szerz dés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethet nek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) tartalmazza: A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegf összegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. A kkv típuson belül a kisvállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegf összegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. A kkv típuson belül a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegf összegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. A részletszabályokról az általános csoportmentességi rendelet 1. számú melléklet rendelkezik. 6

7 A tagonként számítandó intenzitások 80%-os támogatási intenzitásig további 15 százalékponttal növelhet k a) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább két egymástól független vállalkozás tényleges együttm ködésével valósul meg és a következ feltételek teljesülnek: aa) egyik résztvev nek sem kell a projekt elszámolható költségeinek több, mint 70%-át viselnie, és ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással való együttm ködéssel jár együtt; b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább egy vállalkozás és legalább egy kutatási szervezet tényleges együttm ködésével valósul meg és a következ feltételek teljesülnek: ba) egy kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és bb) a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek közzététele, amennyiben azok a szervezet által végzett kutatásból származnak; c) kizárólag ipari kutatás esetében, amennyiben a projekt eredményeit széles körben terjesztik technikai és tudományos konferenciák keretében, vagy azokat tudományos és m szaki szaklapokban teszik közzé, vagy szabadon hozzáférhet adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül teszik elérhet vé. Az a) és b) pontok alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem min sül tényleges együttm ködésnek. Az adott tevékenységtípusra vonatkozóan a konzorciumi tag csak egyszer érvényesítheti a 15 százalékpontos növelést a 80%-os támogatási intenzitási korlát figyelembe vételével. Ha a projekt esetében teljesülnek vagy az a), vagy a b), vagy a c) pontban foglalt feltételek, akkor ipari kutatás esetén egy kisvállalkozás intenzitása maximum 80%, egy középvállalkozásé maximum 75%, egy nagyvállalaté pedig maximum 65% lehet, kísérleti fejlesztés esetén egy kisvállalkozás intenzitása maximum 60%, egy középvállalkozásé maximum 50%, egy nagyvállalaté pedig maximum 40% lehet. Amennyiben egy adott konzorciumi tag feladatai a projekt során a K+F tevékenység különböz szakaszait foglalják magában, akkor a felmerül elszámolható költségek alapján számított, részére megengedhet támogatási intenzitást a vonatkozó megengedhet támogatási intenzitások súlyozott átlaga alapján állapítják meg. El nyt élveznek azok a projektek, melyek végrehajtása jelent s saját forrás bevonással történik. A pályázóknak a tevékenység jellegét l és a pályázó szervezeti formájától függ mértékben a projekt költségéhez saját forrást kell hozzátenniük. A 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet 81. (4) értelmében nem tekinthet saját forrásnak az államháztartás alrendszereit l kapott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igényl, pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra el irányzott összeget. A pályázóknak a pályázatban nyilatkozniuk kell (Nyilatkozatok c. melléklet), hogy nyertes projekt esetén biztosítják a megvalósításhoz szükséges saját forrást B) alprogram esetén 7

8 A csekély összeg (de minimis) támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az EK-Szerz dés 87. és 88. cikkének a csekély összeg támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., ) tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összeg támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelel forintösszeget. Bármely három pénzügyi év id szakában a közúti szállítás terén m köd vállalkozás részére odaítélt csekély összeg támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelel forintösszeget. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében csekély összeg támogatás jogcímen nem nyújtható támogatás: - a széniparban, - az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 1. sz. mellékletében felsorolt mez gazdasági termékek els dleges termelésével kapcsolatos tevékenységhez, - az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 1. sz. mellékletében felsorolt mez gazdasági termékek feldolgozásához és marketingjéhez akkor, ha a támogatás összege: az els dleges termel kt l beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az els dleges termel knek való teljes vagy részleges továbbításától függ, - szállítási ágazatban a teherszállító járm veknek a kereskedelmi fuvarozás terén m köd vállalkozások általi megvásárlására, - halászati és akvakultúra ágazatokban, - exporttámogatásként, - az importtermékekkel szemben a belföldi termékeket el nyben részesítend támogatásként, - nehéz helyzetben lev vállalkozások részére. A pályázónak/kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pályam benyújtását/a támogatás odaítélését megel z három pénzügyi évben mekkora összeg - csekély összeg - támogatásban részesült. A csekély összeg támogatást elnyert kedvezményezettnek a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig meg kell riznie A) és B) alprogram esetén egyaránt: Jogi személyiséggel rendelkez non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkez intézménye nem gazdasági tevékenysége esetén: a támogatás nem min sül az EK-Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhet támogatás 100% lehet. El leg a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. (3)-(4) bekezdése, valamint a támogatási szerz dés rendelkezései szerint folyósítható. Eszerint az egyes el legrészek folyósítása a munkaszakaszokhoz igazodik. El legrész átutalására csak az el z el legrész felhasználásról szóló (szakmai) beszámoló elfogadása és a pénzügyi elszámolás benyújtása után kerülhet sor. 6. Támogatható tevékenységek A) alprogram esetében: A program olyan felhasználói igény orientált kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek a vállalkozások és/vagy költségvetési kutatóhelyek és/vagy non-profit szervezetek kutatóhelyei egymás közti hatékony együttm ködésével, konzorciális formában valósul meg. 8

9 A projekt alapkutatás, ipari (alkalmazott) kutatás és kísérleti fejlesztés típusú tevékenységeken keresztül valósítható meg. Alapkutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag b vítése, amely nem kapcsolódik közvetlenül ipari vagy kereskedelmi célkit zéshez. Ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelent s javulást eredményezzen a már meglév termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerül prototípus elkészítése is). Nem min sül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létez szolgáltatásokon végzett rutinszer változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejl dését is eredményezi. El nyt élveznek azok a pályam vek, melyek eredetinek értékelhet hazai ötleteket (alap és alkalmazott kutatási eredményeket) kívánnak közvetve vagy közvetlenül - a gyártásba átvinni. Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben az a normál m ködésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz. A támogatásoknak ösztönz hatást kell kifejteniük oly módon, hogy a támogatások eredményeként a K+F és innovációs tevékenységek köre a támogatott vállalkozás esetében növekedjék. A támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha bizonyíthatóan növeli legalább az alábbi mutatók egyikét: a) a projekt méretét - ideértve a projekt összköltségét, illetve a K+F és innovációs tevékenységekben résztvev személyek számát; b) az alkalmazási kört, ideértve a várható projekt eredményeket; c) a projekt végrehajtásának ütemét; d) a kedvezményezett által a K+F-re és innovációra fordított teljes összeget. Az ösztönz hatást (különösen a nagyvállalatok esetében) be kell mutatni a pályázatban. B) alprogram esetében: A program olyan kutatási együttm ködések megvalósítását támogatja, amelyek a vállalkozások és/vagy költségvetési kutatóhelyek és/vagy non-profit szervezetek kutatóhelyei közti kutatói mobilitás, konferenciák és szemináriumok révén, konzorciális formában valósul meg. 7. A projektek futamideje A projektek futamideje A) alprogram esetén 24 hónap B) alprogram esetén 36 hónap 8. Az igényelhet támogatás mértéke és a támogatott projektek várható száma Az igényelhet vissza nem térítend támogatás a nyertes projektek teljes futamidejére A) alprogram esetén minimum 30, maximum 60 millió Ft B) alprogram esetén minimum 20, maximum 60 millió Ft A támogatott projektek várható száma: 9

10 A) alprogram esetén 2-3 darab B) alprogram esetén 5-8 darab 9. Kizáró okok 1. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az a jogalany, a) amely cs deljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; b) amely a jelen pályázat kihirdetését megelőzően a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vagy az Atv ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályaműben valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött támogatásai szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, c) amelynek lejárt esedékesség, meg nem fizetett köztartozása van (kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; d) amely az Alappal, illetve az Atv ának (2) bekezdésében foglalt (cél)el irányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik. e) amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi el írásoknak nem felel meg; f) amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel; g) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás; h) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelez határozata van érvényben. 2. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül továbbá a) aki a pályázati eljárásban döntés-el készít ként közrem köd 1 vagy döntéshozó 2 ; b) a kizárt közjogi tisztségvisel 3 ; 1 döntés-el készítésben közrem köd : a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 2. (1) bekezdés b) pontja szerint az a természetes személy, aki a) munkaviszony jelleg jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés el készítésében, b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkez testület tagja 2 döntéshozó: a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény szerint 2. (1) bekezdés c) pontja szerint az a természetes személy, aki a) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezet je vagy testület tagja, b) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkez szerv vezet je vagy testület tagja 3 kizárt közjogi tisztségvisel : a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 2. (1) bekezdés d) pontja szerint a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkez központi hivatal vezet je, a regionális fejlesztési tanács által törvény el írása alapján létrehozott társaság vezet tisztségvisel i, felügyel bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közrem köd szervezetei vezet tisztségvisel i és ellen rz szervének tagjai 10

11 c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója; d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság; e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkez olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezet tisztségvisel, az alapítvány kezel szervének, szervezetének tagja, tisztségvisel je, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéz vagy képviseleti szervének tagja 4 ; f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkez azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megel z öt évben együttm ködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megel z öt évben párttal közös jelöltet állított országgy lési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson; g) akinek a részvételb l való kizártságának tényét a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 13. alapján a honlapon közzétették. 10. Az elszámolható költségek A) és B alprogram esetében: Kizárólag a kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása érdekében felmerül költségek számolhatók el a számvitelr l szóló évi C. törvény el írásai szerint: Személyi juttatás: Kizárólag az adott kutatási projektben részt vev kutatók, technikusok, egyéb kisegít személyzet személyi jelleg ráfordításai kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig. Munkaadókat terhel járulék: A személyi jelleg ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok. Eszközök és felszerelések költségei a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére. Amennyiben ezeket az eszközöket és felszereléseket a kutatási projektben nem használják fel teljes élettartamukban, úgy csak a kutatási projekt id tartamának megfelel értékcsökkenési ráfordítás (amortizációs költség) számolható el. Az immateriális javak költségei: a szerz déses kutatás, a küls forrásból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt m szaki tudás és szabadalmak költsége, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelel en került sor, valamint független felek között hajtották végre és nincsenek összejátszásra utaló jelek. Ezek a költségek a projekt összes elszámolható költségeinek csak 35%-áig min sülnek elszámolhatónak, mely arány kizárólag indokolt esetben a támogató külön engedélyével növelhet. Tekintettel arra, hogy a projektben gazdasági tevékenységet nem végz jogi személyiséggel rendelkez non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkez intézménye esetében a támogatás nem min sül állami támogatásnak (tehát a 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni), így számukra az eszközök és immateriális javak beszerzése is elszámolható költségnek min sül. Amennyiben egy adott eszközre vonatkozóan a projektben való használat mértékében elszámolták a beszerzési költséget, akkor 11

12 ugyanarra az eszközre vonatkozóan amortizáció nem számolható el. Egy adott beszerzésb l jelen projekt keretében a támogatás terhére elszámolt összeget más támogatott (beleértve az EU által társfinanszírozott) projektben már nem lehet elszámolni, mivel ez dupla finanszírozásnak számítana. Küls megbízás: a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, amennyiben azokat kizárólag a kutatási tevékenységhez veszik igénybe. Egyéb m ködési (dologi) kiadások, ideértve az anyagok, felszerelések és hasonló termékek költségeit, amelyek a kutatási tevékenység érdekében közvetlenül merülnek fel. Ezen belül kiegészít általános költségek, amelyek a kutatási projekt céljának megvalósítása érdekében ténylegesen felmerül általános (rezsi) költség, de az összeg nem haladhatja meg konzorciumi tagonként külön-külön az általuk elnyert támogatás, valamint a saját forrás összegének 10-10%-át. 5%-ot meg nem haladó rezsiköltség elszámolása esetén az elszámolás indokoltságát nem kell bizonylatokkal igazolni. A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült rezsi költségeket a Támogatott Önköltség-számítási szabályzatában meghatározott, számításokkal megfelel en alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint köteles elszámolni. Rezsi költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált közm díjak, telefondíj, el fizetéses mobiltelefondíj (feltölt kártya nem számolható el!), internet el fizetési díj, üzemanyag költség, postai díjak, bérleti díjak, javítás, karbantartás stb. projektre vetített arányos részét. Koordinációs költségek: A projektre elnyert támogatási összeg maximum 2%-a fordítható koordinációs tevékenységre, melynek a tagok közötti felosztására a konzorciumi szerz dés rendelkezései az irányadók. Koordinációs költség csak m ködési költség lehet (pl. személyi juttatás és annak járuléka, dologi kiadások). Amennyiben a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a pályázóra vonatkozó összköltség számítása az ÁFÁ-val növelt bruttó költség alapján történik. Ha a pályázó ÁFA levonásra jogosult, akkor a pályázóra vonatkozó összköltség számítása az ÁFA nélküli nettó költség alapján történik. A konzorciumi tagok a kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához szükséges magánjogi szerz dést (beleértve minden számlakibocsátással járó megállapodást) egymás között csak és kizárólag a többi konzorciumi tag értesítése és az NKTH el zetes írásbeli jóváhagyása mellett köthetnek. Elszámolható költségek számlánkénti legkisebb (bruttó) összege 2000 Ft, ez alatt költséget elszámolni nem lehet. A projekt költségeinek elszámolása a saját forrás terhére a projektjavaslat benyújtási id pontjától, a támogatási összeg terhére a támogatásról szóló döntés napjától lehetséges. 11. A projektjavaslatok értékelésének szempontjai a projektjavaslat és a program célkit zéseinek összhangja, az indiai partnerrel való együttm ködés szükségessége a projekt megvalósításához, a magyar-indiai együttm ködés remélt többlet eredménye, 12

13 a projektjavaslat tudományos, m szaki és újdonság tartalma, nemzetgazdasági és társadalmi jelent sége, hasznosíthatósága, szükségessége, valamint hozzájárulása az adott szakterület hazai és nemzetközi fejl déséhez, a projektjavaslat megvalósíthatósága, szakmai (tudományos/fejlesztési/üzleti) megalapozottsága, alapkutatás esetén a várható eredmények tudományos súlya, potenciális alkalmazási lehet sége, alkalmazott kutatás, ill. kísérleti fejlesztés esetén a termék/eljárás/szolgáltatás piacképessége, potenciális export lehet ségei, a benyújtott kutatási/fejlesztési/üzleti terv min sége, valamint a benyújtott tájékoztatási terv színvonala, a projektben résztvev partnerek szakmai (tudományos/fejlesztési/üzleti) felkészültsége, alkalmassága, pénzügyi hátterének megfelel sége a vállalt saját rész teljesítésére, valamint a vállalt saját rész, illetve a bevonni kívánt küls forrás nagysága, új, tudásintenzív munkahelyek száma a magasan képzett munkaer (egyetemi diplomával és 5 év releváns szakmai tapasztalattal rendelkez kutatók, mérnökök) foglalkoztatására, projektbe bevont PhD hallgatók és fiatal kutatók száma. 12. A célok számszer sítésére használt mutatószámok (indikátorok) Az indikátorok a program projektjeinek el rehaladását, hatékony végrehajtásának mérését szolgálják. Az 1-3 pontokhoz tartozó célértékeket konzorciumi szinten a pályázatban meg kell határozni, a pályázatban megadott célértékek a támogatási szerz dés mellékletét képezik. A projektjavaslatban szerepl célértékeknek reálisnak kell lenniük, nem teljesítésük a támogatási szerz dés rendelkezései alapján szankciót von maga után. A konzorcium a beszámolók benyújtásakor és egyéb id pontokban szolgáltatja az indikátor adatokat a támogatási szerz dés rendelkezései szerint. Az indikátorokat a 4. táblázat tartalmazza. A pályázó konzorciumok esetében a projekt zárásakor elvárt célindikátorok: kétoldalú kiválósági központok létrejöttének el segítése, magyar-indiai K+F kooperáció er sítése, és új K+I partnerkapcsolatok generálása Indiában, PhD hallgató és/vagy posztdoktor 5 és/vagy fiatal kutató bevonása: minimum 3 f úgy, hogy fejenként évente legalább 60 napot dolgozzanak a projekten, Nemzetközi konferencia rendezése a projekteredmények bemutatása céljából: 1 db, Alapkutatás esetén: minimum 1, potenciális alkalmazott kutatást segít, nemzetközi szint kutatási eredmény; minimum 6 nemzetközi publikáció, Alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés esetén: minimum 1, a globális piacon versenyképes termék vagy szolgáltatás kifejlesztése, vagy ahhoz a kutatási el feltételek biztosítása; minimum 3 nemzetközi publikáció (az iparjogvédelmi szempontok figyelembevételével). 13. Közérdekb l nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala A közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI törvény értelmében a pályázatot befogadó az Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által 5 156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról 13

14 m ködtetett honlapon ( közzéteszi a törvényben meghatározott adatokat. a) a pályázat tárgyát és kiíróját, b) a pályázat benyújtóját, c) lehet ség szerint az igényelt összeget, d) a 8. szerinti érintettséget. A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követ 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és a) törli a támogatást el nem nyert pályázat (1) bekezdés szerinti adatait, vagy b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét. A Hivatal - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szerepl üzleti titkot olvashatatlanná teszi. A Hivatal törli a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével. A honlapon mindenki számára ingyenesen biztosított a közzétett adatok kereshet sége. Az adat nyilvánosságra hozatala nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a m szaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekb l nyilvános adat megismerésének lehet ségét. Az előírt adatok közzétételének biztosítása érdekében minden pályázónak ki kell töltenie a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságát célzó űrlapot (lásd. alább). 14

15 II. Útmutató az NKTH-DST (India) Pályázat - magyar-indiai K+F+I együttm ködési program pályam veinek összeállításához 1. A projekt részletes bemutatása 1.1 A projekt címlapja A projekt beadásának éve Az alprogram / dedikált felhívás kódja és megnevezése A projekt azonosítója A projekt címe A konzorciumvezet intézmény/vállalkozás neve A projektvezet neve (a konzorciumot képvisel személy) Az DST társ-pályázatra benyújtott Indiai pályam címe, projektvezet je NKTH-DST (INDIA) PÁLYÁZAT A projekt nyolc karakteres azonosítóját a pályázó konzorcium adja meg. 1.2 A Pályázati rlap A Pályázati rlap a 2008InnovAlapPalyUrlap nev Excel fájl, melynek kitöltéséhez a mellékelt 2008InnovAlapKitoltesiUtmutato nyújt segítséget. A Közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságát célzó rlap a 2008KozpenzUrlap nev Excel fájl, melynek kitöltéséhez a mellékelt 2008KozpenzKitoltesiUtmutato nyújt segítséget. Az rlapok és kitöltési útmutatójuk letölthet k a oldalról. (A linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatók). Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a kitöltési útmutatókat, és annak alapján töltse ki a Pályázati rlapot, illetve a Közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságát célzó rlapot. A Pályázati rlap kett s funkciót tölt be: egyrészt tartalmazza a projekt, másrészt a konzorciumi tagok részletes adatait, és a költségtervét mindkét esetben beszámolási id szakokra lebontva. Javasoljuk, hogy a Pályázati rlap költségvetését a munkaterv elkészítése (részfeladatok, munkaszakaszok meghatározása) után töltse ki! El ször az Excel fájl els négy munkalapját (a projektre vonatkozó adatok) kell kitölteni. Azaz: - a 11. A projekt/pályam adatai cím, KfPalyazat#2-1_11 azonosítószámú munkalapét. Kérjük, hogy els lépésként adja meg a konzorcium által választott nyolc karakteres projektazonosítót. A magyar támogatásból finanszírozandó feladatokat Magyarország területén kell megvalósítani, így a 11h részben a megvalósítás fontosabb helyszíneiként csak magyar címek szerepelhetnek! Ett l eltérni csak külön indoklással lehet. Kérjük, jelölje a 11m sorban, ha az Ön projektjéhez hatósági 15

16 /etikai engedély szükséges. Kérjük, hogy a projektvezet a 11z sorban olyan címet adjon meg, amit rendszeresen használ, mert a pályázattal kapcsolatos kéréseket és információkat a megadott címre fogjuk küldeni. - a 11a. A projekt/pályam adatai/folytatás cím, KfPalyazat#2-1a_11a azonosítószámú munkalapét. Kérjük, hogy a projekt magyar és angol nyelv rövid leírása kb karakterb l álljon, és alkalmas legyen sajtóanyagként való közzétételre. - a 11b. A projekt/pályam adatai/folytatás cím, KfPalyazat#2-1b_11b azonosítószámú lapfülét. A 11bb jelölés rész nem a TéT pályázatokra vonatkozik, így nem kell kitölteni. A 11bc részhez kérjük, hogy írja be a projekt megvalósításában meghatározó szerepet játszó szakért ket és a projektre fordított munkaid ráfordításukat, illetve a 11bd részhez összesítve a további közrem köd ket. - a 12. A projekt/pályam költségvetése cím, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapon a munkaszakaszok befejezésének dátumait kell kitölteni, mely ezután minden egyes konzorciumi tagra vonatkozó költségvetési táblázatban automatikusan megjelenik. A projekt költségvetése nem tölthet ki közvetlenül, hanem a tagok költségvetésének összegzéseként automatikusan tölt dik ki. Ezután minden konzorciumi tagnak - az alább megadott sorrendben - ki kell töltenie 2-2 munkalapot a következ képpen: els ként a konzorciumvezet intézmény, majd a támogatást igényl konzorciumi tagok, a csak saját forrást biztosító konzorciumi tagok. a külföldi részvev partnerek, fontosságuk sorrendjében. - a 21. A pályázó adatai cím munkalapot. Kérjük, hogy azok a non profit és költségvetési szervezetek, melyek a projekt keretében gazdasági tevékenységet végeznek, mindenképpen jelöljék a 21h sorban; - és a 22. A pályázó költségvetése cím munkalapot. Kérjük, ha rendelkezik ÁFA levonási jogosultsággal, akkor ne felejtse el kitölteni a 22c mez t. A külföldi partnerek esetében: [21h]: XX régióhoz nem köthet -t kell kiválasztani; [21j],[21k]: nyilvántartási és hitelintézeti adatai helyén mindegyik adat helyére 1 db 0- t kell írni (cégjegyzékszám, adószám, statisztikai szám, neve, pénzforgalmi száma); [21m]: vállalkozásnál utolsó mérlegéve évszáma kivételével a mez kbe lehet 0-t írni. [22b]-[22aw]: költség mez k kötelez en üresen maradnak; [22ay]: a magyar projektvezet lássa el kézjegyével. Ha a külföldiekkel együtt az együttm köd konzorcium tagjainak száma meghaladja a 10-et, akkor az rlapon feltüntethet 10 résztvev ig kell csak az rlapot kitölteni: o mindegyik magyar résztvev r l (max. 6 magyar résztvev lehet), o utánuk pedig a 10-es korlát figyelembevételével a fennmaradó lapokon 10 tagig kell kitölteni a jelent sebb külföldi partnerek adatait. Így a legkevésbé jelent s külföldi partnerek csak a munkatervben lesznek feltüntetve. Az rlapon csak a citromsárga mez ket és a cégszer aláírás zöld mez jét lehet kitölteni, a többi mez írásvédett. A narancssárga mez k az rlap más mez inek tartalma vagy a legördül listákból való választás alapján, automatikusan tölt dnek ki. Néhány mez kitöltése a mellette lév citromsárga funkciógomb segítségével végezhet el. Tehát a fehér területek megváltoztatása és a narancssárga mez k közvetlen kitöltése nem lehetséges. Néhány iránymutatás a költségvetések kitöltéséhez 16

17 Az adott munkaszakasz teljes költségvetését a munkaszakasz végének évében kell feltüntetni, amikor a munkaszakasz pénzügyi elszámolása történik. El ször mindig az adott éven belüli els költségoszlopot töltse ki, a második oszlopot csak akkor használja, ha arra az évre 2 elszámolást tervez. A projekt teljes tartalma alatt az összes kért el leg mértéke költségvetési intézmények esetében 100%, egyéb esetben (vállalkozások, alapítványok, stb.) a részükre megítélt támogatás maximum 90% lehet. Utóbbi esetben az el leg ütemezésénél azt kell figyelembe venni, hogy a támogatás utolsó 10%-ára nem adható el leg (pl. három munkaszakasz esetén az els és második munkaszakaszra tervezett támogatás 100%-át is kérheti el legként, a harmadik munkaszakaszra viszont csak annyit kérhet, hogy az adott konzorciumi tag össztámogatásának 10%-a megmaradjon). A kapott el leggel 133/2004. (IV.29.) Korm. rendelet szerint meghatározott id tartamon belül el kell számolni. Eszerint az egyes el legrészek folyósítása a munkaszakaszokhoz igazodik. El legrész átutalására csak az el z el legrész felhasználásról szóló (szakmai) beszámoló elfogadása és a pénzügyi elszámolás benyújtása után kerülhet sor. Az el leget mindig annak a munkaszakasznak az oszlopába írja, amelyre vonatkozóan az el leget fel kívánja használni. A pénzügyi táblázatokban szerepl költségeknek, így az összköltség soroknak is, tartalmazniuk kell a le nem vonható ÁFÁ-t is! Az összköltség ÁFÁ-val soroknak a levonható ÁFÁ-t is tartalmazniuk kell. Az ÁFA levonási jogosultságot a nyilatkozattal megegyez en kell kitölteni. A költségtervek kitöltése után egyenként ellen rizze a konzorciumi tagok támogatási intenzitását. Kérjük, hogy minden mez t pontosan töltsön ki az rlapon, mert az elektronikusan beküldött rlapból automatikusan generáljuk az adott projektre vonatkozó formai ellen rz lapot, amely hiányos vagy rosszul bevitt adatok esetén formai hibát jelez! Konzorciumok esetén a kinyomtatott Pályázati rlap, amelyb l az els 4 munkalap a projektre vonatkozó adatokat, a további munkalapok pedig a konzorciumi tagok adatait tartalmazzák. A 4 + konzorciumi tagonként 2 oldalon felül a további, üres munkalapok kinyomtatása felesleges Munkaterv Kérjük, hogy a tervezett projekt munkatervét 6-8 oldal terjedelemben készítse el. A munkaterv kötelez tartalmi elemei: A projekt céljának, céljainak bemutatása. A célkit zés újdonságtartalmának nemzetközi és hazai összehasonlítása. A magyar-indiai együttm ködés szerepe a célok elérésében. Az együttm ködés el zményei (ha volt az indiai partnerekkel korábbi közös kutatás). Az együttm ködés komplementer jellege, szinergiái, várható haszna. 17

18 A magyar pályázóknak a projektet megel z, azt közvetlenül megalapozó tevékenységének összefoglalása. A pályázó kutató-fejleszt szervezetek által már elért eredmények bemutatása. A konzorciumi tagok korábbi K+F tevékenységeinek és elért eredményeinek bemutatása, referenciák ismertetése. A tervezett projekt tevékenységeinek leírása. A tervezett részfeladatok: alapkutatás és/vagy ipari (alkalmazott) kutatás és/vagy kísérleti fejlesztés indoklása (több típus esetén azok egymásra épülése). Alapkutatás esetén vázolni kell az alkalmazott kutatás-kísérleti fejlesztés felé történ kés bbi kapcsolódás potenciális lehet ségeit. A feladatok szakmai és tudományos tartalma, lépései, id beni megvalósítása és várható eredménye. A tervezett feladatokat az 1. táblázatnak megfelel módon összesítse. Az eredmények terjesztésére szolgáló tájékoztatási terv. A terv tartalmazza a projekt eredményeinek széles körben történ terjesztését technikai és tudományos konferenciák keretében, és/vagy tudományos és m szaki szaklapokban, és/vagy szabadon hozzáférhet adattárakban, és/vagy nyílt és szabad felhasználású szoftvereken keresztül (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés esetében az iparjogvédelmi szempontok figyelembevételével). Hasznosítási terv. A várható gazdasági eredmények, a projekt egyéb várható közvetlen és közvetett hatásainak részletes bemutatása. A fejlesztési eredmények felhasználásával nyert termék, eljárás vagy szolgáltatás piacra kerülésének várható eredményei nemzetközi és hazai szinten (példányszám, életciklus id tartama, a bekerülést meghaladó gazdasági eredmény, stb.). Készítsen szakszer fejlesztési/üzleti tervet a projekt végrehatására vonatkozóan, valamint a projekt eredményeire vonatkozó hasznosítási tervet. Alapkutatási projekt esetében a projekt eredményeire vonatkozó hasznosítási tervet a projekt várható eredményeinek alkalmazott kutatásban, vagy kísérleti fejlesztésben történ felhasználásra vonatkozó terv helyettesíti A munkatervvel összhangban kitöltend táblázatok A projekt 6-8 oldalas szöveges munkatervének kiegészítéseként töltse ki az alábbi táblázatokat. 1. táblázat: A projekt feladatainak bemutatása Sorszá m Feladat megnevezése Közrem köd konzorciumi tagok száma A feladat szakmai vezet je Kezdés id pontja Befejezés id pontja 1. Év,hó,nap Év,hó,nap Feladat költsége (eft)* A feladat típusa** * Az összeg a le nem vonható ÁFÁ-t is tartalmazza ** Alapkutatás, ipari (alkalmazott) kutatás, kísérleti fejlesztés 2. táblázat: A projekt munkaszakaszai A munkaterv alapján határozza meg a projekt munkaszakaszait. Minden beszámolási id szaknak szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésével kell zárulnia. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munkaszakasz zárásának dátuma a szakmai és pénzügyi 18

19 jelentés benyújtásának dátuma is egyben. Évente 1, különösen indokolt esetben 2 beszámolót tervezzen. Ezután konzorciumi tagonként a 2. táblázatban sorolja fel, hogy az egyes id szakokban - az 1. táblázatban leírt feladatok közül - mely feladatok mely részfeladatait fogja elvégezni, és adja meg az adott konzorciumi tag adott beszámolási id szakhoz tartozó becsült költségeit. A költségeknek tartalmazniuk kell a le nem vonható áfát is. Egy-egy beszámolási id szakon belül tetsz leges számú részfeladatot tervezhet. Minden beszámolási id szaknak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítésével kell zárulnia. Kérjük, vegye figyelembe, hogyha adott évben szeptember 30-a utáni id pontra tervez beszámolási határid t, akkor az arra a munkaszakaszra vonatkozó kifizetés az értékelés esetleges elhúzódása miatt a következ naptári évre tolódhat. Ügyeljen arra, hogy a 2. táblázatban megadott id pontok és költségek egyezzenek meg a Pályázati rlap megfelel rovataiba írt adatokkal. 2. táblázat Konzorciumi tag neve: Beszámoló sorszáma: Részfeladatok megnevezése A munkaszakasz kezdete és vége: év, hónap, nap A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási id szakban Várható eredmények megnevezése: A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája: Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja: Összes költség (E Ft) 3. táblázat: A projekt monitoring mutatói A táblázatot értelemszer en csak a projekt kapcsán értelmezhet sorokban kell kitölteni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a minimumként elvárt célindikátorok vállalása kötelez (ld. I.12.). Indikátorok 1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei Kifejlesztett új termék (db) Kifejlesztett új szolgáltatás (db) Kifejlesztett új technológia (db) Kifejlesztett új prototípus (db) Benyújtott szabadalmak száma (db) ebb l hazai (db) ebb l nemzetközi (db) Megítélt szabadalmak száma (db) ebb l hazai (db) Célérték 19

20 ebb l nemzetközi (db) Állami min sítésre bejelentett fajtajelölt (db) Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db) Publikációk száma (db) ebb l hazai (db) ebb l nemzetközi (db) Disszertációk száma; PhD (db) Projekt eredményeként létrejött magyar-indiai kutatóegységek száma (db) Projekt eredményeként létrejött magyar-indiai K+I projektek száma (db) Projekt eredményeként létrejött egyéb K+I projektek száma (db) ebb l hazai (db) ebb l nemzetközi (db) 2. Emberi er forrás A projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak száma (f ) A projektbe bevont PhD hallgatók száma (f, FTE) A projektbe bevont posztdoktorok száma 6 (f, FTE) A projektbe bevont fiatal kutatók száma (f, FTE) A projektbe bevont n k száma (f, FTE) A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db) ebb l az új kutatói munkahelyek száma (db) A projektben résztvev kutatók száma (f ) A projektben résztvev kutatók munkaóra ráfordítása (FTE) 3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon történ bemutatása (formája és száma, db) hazai konferenciákon (db) nemzetközi konferenciákon (db) Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db) Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság (hasznosítók köre, vállalkozások száma, db) Spin-off cégek száma (db) 4. Forrásbevonás A projektbe bevont saját forrás (Ft) A saját forráshoz bevont küls t ke összege (pl. kockázati t ke, bankhitel stb.) (Ft) 5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követ 3 évben) Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma, szövetkezetek, vállalkozások száma (db) A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db) A projekt eredményeként létrejött többlet export árbevétel (Ft) és/vagy jövedelemteremt -képesség, piaci részesedés növekedése A projekt eredményeit mely országokban alkalmazzák További együttm ködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db) 6. Egyéb, a projekt jellegéb l adódó, a pályázó által megadott speciális monitoring mutatók 6 156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról 20

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus Bonus-HU Program Pályázati útmutató Budapest, 2008. augusztus 1 Bevezetés...3 I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek...3 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és jogcíme...3

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása (Mobil 2004) Pályázati felhívás Budapest, 2004. november 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

APPONYI ALBERT PROGRAM. Mecenatúra pályázat

APPONYI ALBERT PROGRAM. Mecenatúra pályázat APPONYI ALBERT PROGRAM Mecenatúra pályázat Pályázati felhívás és útmutató Budapest, 2006. TARTALOM I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 1. A pályázat célja... 3 2. A támogatás forrása és összege... 3 3. A támogatásra

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Fogalomtár. Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]:

Fogalomtár. Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]: Fogalomtár Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Államháztartási alrendszer: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]: Célkitűzés: Egyéb forrás: az általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Baross Gábor Program INNOREG 2007

Baross Gábor Program INNOREG 2007 Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések INNOREG 2007 Magyarosi Csilla, Nyeste Péter Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség INNOREG (2007) Teljes keretösszeg: 914,5 MFt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Beadási határidő: 2016. január 11-től lesznek beadhatók a támogatási kérelmek, illetve a felhívás első értékelési szakaszában

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN FELMERÜLŐ KÖTELEZETTSÉGEIRE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre)

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM BAROSS GÁBOR PROGRAM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM (KM_VALL_05; KM_FOKT_05; KM_SZOL_05) Pályázati útmutató Budapest, 2005. december Bevezetés A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER FELHÍVÁS A nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretében folytatott

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Murvai László Saldo Zrt. Miről lesz szó? Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati lehetőségei

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról 1. sz. melléklet Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18., a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága, célja... 3 2. A támogatásra rendelkezésre álló keret... 3 3. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma... 3 4. A támogatásra jogosultak

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

Projektindító szeminárium

Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Partnerségek és Felsőoktatási intézmények és vállalatok közti együttműködések Projektindító szeminárium Verses István Tempus Közalapítvány 2015. március 5. A támogatás kifizetése

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Aktuális pályázatok Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 29., hétfő Tartalomjegyzék 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani.

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2012. (VII. 11.) számú ajánlása a hitelintézetek által függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásról

Részletesebben

Kutatási potenciál 2008.

Kutatási potenciál 2008. Kutatási potenciál 2008. G Y A K R A N ismételt K É R D É S E K TA R T A L O M 1. Információforrások 2. 1.1 Hol kapok tájékoztatást? 1.2 Hol kapok segítséget? 2. Általános ismeretek 2. 2.1 Melyek a konvergencia

Részletesebben

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA A Szerencsejáték Zrt. a

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben