Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés A régió vállalkozásinak a hálózatosodás elısegítésével és korszerő tanácsadási tevékenységgel. A befektetési és mőködési környezet az ipari parkok, ipari területek és inkubátorházak kapacitásainak bıvítése és szolgáltatásaik színvonalának által. A szakképzés és felsıoktatás regionális jellegének, munkaerı-piaci beágyazódottságának erısítése a regionális gazdaság speciális igényeinek megfelelıen A prioritások célkitőzései Indikátor mértékegysége Célérték 1 Kiinduló érték Indikátor megnevezése Vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) millió Ft növekedése a program hatására Támogatás által indukált beruházások nagysága millió Ft Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % 0 évi 7 % évi 7 % % 67,76% (2007. évi érték) 70% 77% 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0 3,0 4,0 3,1 6,1 3,0 1,6 20,8 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban megadott támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva folyó áron, 248 Ft/euro árfolyamon.

3 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés 3 Prioritás neve, száma 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0 0,4 1 2,2 3,4 3,1 6,1 3 1,6 20,8 3 A as akcióterv idıszakára vonatkozó kötelezettségvállalás kifizetése.

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása Sorszám 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció, komponens neve Klaszterek szolgáltatásainak A Regionális kulcságazatok és vállalati együttmőködési hálózatok B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttmőködések Tanácsadási tevékenység Alkalmazott eljárás Egyfordulós kétfordulós Támogatás formája Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Támogatás kerete (Mrd Ft) 1,07 1,22 Kedvezményezettek köre 4 Gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, felsıoktatási intézmények Non-profit szervezetek, felsıoktatási intézmények, állami költségvetési szervek és a velük együttmőködı gazdasági társaságok Támogatás maximális mértéke (%) Klaszter menedzsment: legfeljebb 80% Közös fejlesztési projektek: támogatási térkép szerint: legfeljebb 30% (+KKV bónusz) Költségvetési szervek, non-profit szervezetek: 90 % Hálózat kialakítása esetén legfeljebb 80% Gazdasági társaságok: támogatási térkép szerint a legfeljebb 30% (+KKV bónusz) Támogatás min-max összege Regionális kulcságazatok esetén: M Ft Vállalati együttmőködési hálózatok esetén: M Ft Támogatott projektek száma M Ft 4 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásban pontosításra kerül.

5 Sorszám Konstrukció, komponens neve A Alap- és emeltszintő tanácsadás Alkalmazott eljárás Közvetett támogatás Támogatás formája Vissza nem térítendı Támogatás kerete (Mrd Ft) Kedvezményezettek köre 4 A közvetett támogatás kezelıje: gazdasági társaságok, szövetkezetek, nonprofit szervezetek, és azok konzorciumai A közvetett támogatás címzettjei: a régióban mőködı mikro-, kisés középvállalkozások Támogatás maximális mértéke (%) A közvetítıi díj értéke a rendelkezésre álló forrás legfeljebb 15%-a. A címzettek részére történı tanácsadás 50% Támogatás min-max összege A címzett vállalkozások számára nyújtható támogatás 200 e Fttól 10 M Ft-ig Támogatott projektek száma 1

6 Sorszám Konstrukció, komponens neve Befektetési környezet Alkalmazott eljárás Kétfordulós Támogatás formája Vissza nem térítendı Támogatás kerete (Mrd Ft) 2,969 Mrd Ft Kedvezményezettek köre 4 Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek, alapítványok, közalapítványok, felsıoktatási intézmények Támogatás maximális mértéke (%) Gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, egyéb, jogi személyiségő non profit szervezetek: 30% Helyi önkormányzatok, intézményeik és társulásaik: 30% Középvállalkozások: 40% Kisvállalkozások: 50%, Önkormányzati és nonprofit szervezetek inkubátorház létesítése esetén CBA (KHE) módszer alkalmazható, ahol a döntési összegre alkalmazandó támogatási intenzitás mértéke maximum 80%. Támogatás min-max összege Ipari parkok infrastruktúrájának : min. 10, max. 400 millió Ft Ipari park címmel nem rendelkezı telephelyi infrastruktúra : min 10, max. 300 millió Ft Vállalkozói és technológiai inkubátorházak létesítése, innovációs és technológiai szolgáltatásoknak helyet adó hídképzı intézmények (technológia transzfer irodák és innovációs szolgáltató központok) és szolgáltatásaik : min. 10, max. 400 millió Ft Támogatott projektek száma 10

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Klaszterek szolgáltatásainak Indokoltság Az A) komponens, a Regionális kulcságazatok és vállalati együttmőködési hálózatok indokoltsága: Az általános vállalkozásfejlesztési konstrukciók mellett, melyek több más támogatási rendszerben megjelennek, nagyon fontos egy régió számára, hogy megerısítse és támogassa azokat a kulcságazatait (ésszerően 2-3 ágazatnál nem többet), amelyekben a regionális koncentráció és adottságok segítségével európai szinten is versenyképessé válhat. Mivel ágazatonként a szők keresztmetszetek nagyon különbözıek lehetnek, így szükség van olyan pályázati konstrukcióra, amely szektorális és speciális fejlesztési igények kielégítését is támogatni tudja. Ezen igények megfogalmazására és kielégítésére alkalmas hatékony és korszerőnek számító forma a klaszterek támogatása. Mivel azonban itt egy ágazat átfogó regionális a cél, a pályázat eredményeibıl részesülık köre nem szőkíthetı le kizárólag a klaszter esetlegesen már létezı formális tagi körére, amely azonban az együttmőködési hálózatok tevékenysége során szükséges. Fentiek miatt a vállalkozások hálózatosodását (klaszterszerő mőködési formáját) támogató önálló konstrukció létrehozása indokolt. Az B) komponens, a Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttmőködések indokoltsága: A régió felsıoktatási intézményeinek földrajzi elhelyezkedése szétszórt, az intézmények egymás közti és a gazdaság szereplıivel való kapcsolata ad hoc jellegő. A gazdaság szereplıi és a képzıintézmények közt nem megfelelı az információáramlás. Az NFT I. tapasztalatai alapján a viszonylag alacsony együttmőködési hajlam következtében elszórtan jelentkeztek a projektötletek, a nyertes projektek kapcsán a szinergia nagyon alacsony szintő. Ezt elkerülendı a szükségesnek látjuk a hálózatos formában megvalósuló, valós partnerégre épülı projektek támogatását a költséghatékonyabb megvalósítás, a párhuzamosságok elkerülése, a regionális munkamegosztás és a nagyobb szinergia érdekében. Jelen konstrukció jelentısen hozzájárulna a prioritás többi konstrukciónak eredményes megvalósulásához. A helyi/térségi foglalkoztatási együttmőködések hazánkban csak rövid múltra tekintenek vissza, néhány foglalkoztatási paktum széles együttmőködıi körrel már megköttetett és továbbiak vannak már elıkészítés alatt. A kezdeményezés ebben a régióban néhány esetben már a megvalósítás fázisába lépett, az együttmőködı felek valamennyi partnerség esetében a kommunikáció folyamatos fenntartásán, valamint tartalommal való kitöltésén dolgoznak (a paktum munkatervének, a foglalkoztatási stratégia és akciótervnek kidolgozása, benne az együttmőködés konkrét irányainak meghatározásával, projektötletek kidolgozása, megvalósításuk elıkészítése). A konstrukció kapcsolódik a hét tudáspólus, valamint a kkv szektor elnevezéső zászlóshajó projektekhez.

8 1.2.1 Tanácsadási tevékenység Befektetési környezet Az erıs piaci versenyben indokolt a mikro-, kis-, és középvállalkozások mőködését segítı tanácsadási szolgáltatások elérhetıségének javítása. Sokszor azonban a vállalkozások sem ismerik fel a tanácsadásra való igényüket, céljaik megvalósításához sok esetben úgy gondolják, hogy csak pénzre, eszközökre és ingatlanra van szükségük, pedig gyakran hasznosabb lehet számukra egy jól elvégzett piackutatás, termelékenységi tanácsadás, befektetı-keresés, vagy a vállalkozás szakszerő átvilágítása. A hazai vállalkozások (fıként mikro-, és kisvállalkozások) versenyképességének megırzése és, valamint az egységes európai piac lehetıségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a hazai vállalkozások sikeres üzletviteléhez, továbbfejlıdéséhez szükséges tanácsadói programok elindítása. A vállalkozások (fıként mikro-, és kisvállalkozások) vállalkozói ismeretei hiányosak, mivel a közoktatásban és a felsıoktatásban a gyakorlati gazdasági, vállalkozási ismeretek oktatása viszonylag szők körő. A hazai vállalkozások (fıként mikro-, és kisvállalkozások) versenyképességének megırzése és, valamint az egységes európai piac lehetıségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a hazai vállalkozások sikeres üzletviteléhez, továbbfejlıdéséhez szükséges tanácsadói programok elindítása. A vállalkozások (elsısorban KKV-k) részére szolgáló pályázatok alacsony támogatás intenzitása valamint a vállalkozások számára szükséges információk elérhetıségének nehézségei miatt, a vállalkozások sokkal nagyobb arányban fognak tanácsadást igényelni fejlıdésük, versenyképességük növekedésének érdekében, hogy a késıbbiek során teljesíteni tudják a pályázati kiírások feltételrendszerét. A vállalkozások (elsısorban KKV-k) részére megfelelı vállalkozási és piaci ismereteket nyújtó, innovációval és vállalkozásfejlesztéssel, befektetéssel foglalkozó, szakszerő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezı, általánosan ismert és elérhetı, koordinált szakértıi és tanácsadói hálózat, program sem kistérségi, megyei, sem regionális szinten nem mőködik. A konstrukció segítségével javítható a vállalkozói kultúra, valamint elsısorban kis- és középvállalkozások releváns információhoz jutása. Szükséges továbbá, hogy a vállalkozások vezetıi felismerjék a tanácsadás igénybevételében rejlı lehetıséget, ehhez a megfelelı támogatási konstrukció és a folyamatos tájékoztatás elengedhetetlen. A régió vállalkozásai által igénybe vett szolgáltatások a magas költségek és a forráshiány miatt nehezen elérhetık. A támogatás keretében a magas minıségő, piaci alapon kiválasztott szolgáltatások lesznek elérhetık megbízható szolgáltatóktól. A konstrukció kapcsolódik A hét tudáspólus, valamint A kkv szektor elnevezéső központi zászlóshajó projektekhez. A régió versenyképességének megırzése érdekében vonzó befektetési környezet kialakítása, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális valamint az innovációt és magas hozzáadott értékő gazdasági tevékenységet elısegítı szolgáltatások elindítása. A régióban 2007-ban 25 Ipari Park címmel rendelkezı infrastruktúra szolgáltató található, melyek többsége megfelelı mőszaki infrastruktúrával és kapcsolódó szolgáltatásokkal várja a letelepedni szándékozó vállalkozásokat. A régióban mőködı ipari parkok egy része már megtelt, új területek bevonására van szükség, többségük esetében a meglévı szolgáltatások is indokolt, hogy kapacitásaik és szolgáltatásaik bıvüljenek, illetve a vállalkozások inkubációjához kapcsolódó szolgáltatással is rendelkezzenek. Ennek érdekében fontos cél, hogy a már mőködı illetve létesülı ipari parkokban általános igényeket kielégíteni

9 képes, a kezdı megfelelı körülményeket biztosító vállalkozói és technológiai inkubátorházak jöjjenek létre Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Klaszterek szolgáltatásainak A Regionális kulcságazatok és vállalati együttmőködési Minden olyan beruházás, beszerzés, és szolgáltatás amely a klaszterek, illetve egyes ágazatok regionális versenyképességének növelését segíti. Különösen: hálózatok ágazati trendeket figyelı szolgáltatás, B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttmőködések az ágazat képzési igényeinek megfelelı programok indítása, piacelemzı, piackutató, piacbefolyásoló tevékenység, piacbıvítést szolgáló tevékenységek (pl. külföldi üzletember-találkozók szervezése), az iparági technológiai igényekhez kapcsolódó újdonságkutatás, közösen használható high-tech eszközök beszerzése (pl. akkreditált mérıeszközök), regionális marketingprogramok kialakítása és megvalósítása, közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, együttmőködı képzı intézmények és gazdasági társaságok gyakorlati képzését biztosító infrastruktúra biztosítása a klasztertagok számára a mőködési területükhöz kapcsolódó speciális képzések tartása közös ágazati fejlesztési projektek indítása, stb. a felsıoktatási és kutatási intézmények közötti együttmőködési hálózatok elımozdítása, a régión belüli vállalkozások igényeinek megfelelıen közös szolgáltatások és tanácsadás kialakítása, információs rendszer, adatbázis építés, fejlesztés, karbantartás, szerzıi tevékenység, tanulmány készítése, igényfeltáró kutatások és regionális disszemináció elıadásokon, konferenciákon, külföldi tanulmányutakon való részvétel, közös projektek elıkészítése és tovább, jó megoldások feltárása és adaptálása 5 Nem taxatív felsorolás.

10 1.2.1 Tanácsadási tevékenység A Alap- és emeltszintő tanácsadás a már mőködı helyi és térségi fejlesztési kezdeményezések és együttmőködések regionális koordinációjának támogatása a munkahelyteremtés érdekében Közvetett támogatáskezelés. A címzett KKV-k az alább felsorolt tanácsadási szolgáltatások igénybevételére használhatják fel az elnyert támogatást: alapinformációk nyújtása vállalkozások részére; pályázati tanácsadás; információ nyújtása az európai uniós csatlakozás gazdasági vonatkozásai, európai vállalkozásfejlesztési lehetıségek témájában; gazdasági (termelési, szolgáltatási, kereskedelmi, idegenforgalmi- beleértve a falusi turizmust és vendéglátást is) célú vállalkozásmenedzselési tanácsadás; környezeti és mőszaki követelményekrıl, minıségirányításról, korszerő vállalatirányítási és termelékenységi rendszerekrıl való tájékoztatás nyújtása; piac és versenyhelyzet elemzése, marketing koncepció kidolgozásának elısegítése; projektgenerálás és tervezés; stratégiai vállalkozásvezetés; közbeszerzési alapismeretek; szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment; vállalkozásindítási tanácsadás (új vagy kezdı vállalkozásindításban gondolkodó KKV-k illetve természetes személyek részére, beleértve a közép- és felsıszintő fıiskolai és egyetemi tanulmányokat folytató személyek részére történı tanácsadást is.); A konzorcium tagjai részére rendszeres képzések megszervezése és megtartása; Egy ablakos (no-wrong-door) rendszer kialakítása (bármelyik tanácsadó ugyanazt az információt tudja nyújtani); Nyilvánosság biztosítása, marketing és szóróanyagok, kiadványok készítése, kampányok, roadshowk, rendezvények szervezése, honlap mőködtetése; Speciális területekre szakértık igénybevétele (pl. jogász, könyvelı, adótanácsadó); Az alapszintő tanácsadási tevékenység kategóriákra osztható, amely függ az ügyfél által felvetett problémától, a tanácsadás idejétıl, a megoldás módjától. A tanácsadásról minden esetben ügyfél adatlap (tanácsadási lap) készül, amelyet az igénybevevı KKV, és a tanácsadó (közvetítı) szervezet is együttesen aláír, és amiben a KKV tudomására jut az is, hogy támogatott, számára ingyenes tanácsadásban részesült. A tanácsadó szervezet az adatlapok összértékének megfelelı elszámolást (rezsi, marketing és egyéb költségszámlák, bérek és közterhek bizonylatai, stb) készít.

11 1.3.1 Befektetési környezet Az emeltszintő tanácsadás esetén a tanácsadás az alábbi szolgáltatások igénybevételére használható fel: piacelemzés, piackutatás, marketingtanulmány, - stratégia, üzleti terv készítése; márkaépítés; pénzügyi tervezés, ismeretek megszerzése, kockázatelemzés, megtérülés elemzés; projektfejlesztés, projektmenedzsment; közbeszerzési tanácsadás (konkrét eljárás esetén, ajánlatkérıi és ajánlattevıi oldal is); szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment, hatékonyságfejlesztési, vállalkozásmenedzsment tanácsadás, üzleti és innovációs auditok készítése; stratégiai, stratégiaalkotási tanácsadás; nemzetközi piacra jutási tanácsadás; befektetési tanácsadás, technológiai, termelékenységi tanácsadás igénybevétele; technológiai transzfer szolgáltatás igénybevétele; iparjogvédelmi, szellemi tulajdonvédelmi, szabadalmi tanácsadás, újdonságkutatás; optimális forrásbevonási lehetıségek feltérképezése; garancialapok igénybevétele, faktoring tanácsadás; megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti hatástanulmány készítése; vállalati fúzió (egyesülés, felvásárlás), tızsdei bevezetés; tréning tanácsadás; humánerıforrás tanácsadás; mőszaki, informatikai tanácsadás; egyéb tanácsadás; innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék (know-how, szabadalom, licenc) beszerzése; K+F szolgáltatás igénybevétele; inkubációs szolgáltatás igénybevétele; a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minısítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele; Már meglevı, Ipari Park címmel rendelkezı, további ipartelepítésére alkalmas terület infrastruktúrájának bıvítése (a telekhatáron belüli gáz, ivóvíz, közlekedési infrastruktúra, csapadékvíz, szennyvíz, tüzivíz, elektromos áram, szélessávú infokommunikációs infrastruktúra, stb.), valamint a telephelyen belüli, a vállalkozások mőködését és a termelését segítı emelt szintő szolgáltatások és ennek helyet adó épületek azon területeken, ahol a megfelelı alapinfrastruktúra hiánya akadálya újabb vállalkozások betelepülésének. Nem indokolt a kapacitásbıvítı k támogatása azon települések közigazgatási határán belül, ahol a pályázat benyújtásakor kihasználatlan Ipari Parki, vagy iparterületi kapacitások állnak rendelkezésre. Új, Ipari Park címmel nem rendelkezı területek ipari telepítésére alkalmassá tétele elsısorban barnamezıs területek rehabilitációjával, a termelı tevékenységekhez kapcsolódó ingatlanfejlesztés, továbbá a infrastruktúra kiépítésével (a telekhatáron belüli gáz, ivóvíz, közlekedési infrastruktúra, csapadékvíz, szennyvíz, tüzivíz, elektromos áram, szélessávú infokommunikációs infrastruktúra, stb.),

12 valamint telephelyen belüli, a vállalkozások mőködését és a termelését segítı emelt szintő szolgáltatások. Nem indokolt a kapacitásbıvítı k támogatása azon települések közigazgatási határán belül, ahol a pályázat benyújtásakor kihasználatlan Ipari Parki, vagy iparterületi kapacitások állnak rendelkezésre. A 400 millió Ft támogatási igény alatti vállalkozói és technológiai inkubátorházak létesítése, és szolgáltatásaik, amely az A) és B) részcélokkal együtt nem pályázható.

13 2.4. Támogatás célja Tanácsadási tevékenység Befektetési környezet Támogatás célja A konstrukció célja, hogy: lehetıséget biztosítson a régió kulcságazataiban mőködı klaszterek versenyképességének jelentıs növelésére, egyúttal különbséget téve a húzóágazati, valóban koncentrált klaszterek (amely az igazi klaszter definíciója) és a még kialakulóban lévı stratégiaivá fejlıdı klaszterkezdeményezések illetve nem húzóágazatban, de új lokális fejlıdési csomópontokban települı/vagy már itt mőködı vállalati hálózatok között. megteremtıdjön az összhang a klaszterek kínálati-és keresleti szolgáltatási palettája között, a térség felsıoktatási intézményei között egy partneri viszonyon alapuló, hálózati szervezıdéső együttmőködés jöjjön létre, amely kooperál a térség gazdasági szereplıivel, kiszolgálja azok igényeit és helyi válaszokat ad a gazdaság kihívásaira alkalmazva a korszerő technológiákat. (1.1.1.B komponens) kiteljesednek a különbözı szektorok közti képzési és foglalkoztatási együttmőködések (1.1.1.B komponens) A vállalkozások általános piaci és üzleti felkészültségének javítása, versenyképességük alapjainak megteremtése és a fejlıdésükhöz szükséges információhoz való hozzáférés megkönnyítése. A rendszer mőködtetése hozzájárul a mikro-, kis- és középvállalkozások mőködési hatékonyságának növeléséhez, túlélési, illetve növekedési esélyeinek javításához (Alapszintő tanácsadás) Cél hely-specifikus és a helyi piacon értékesíthetı termékeket, szolgáltatásokat nyújtó, fıként mikro- és kis- és középvállalkozások közti együttmőködések ösztönzése, ehhez kapcsolódóan fejlıdésük tanácsadással, elsısorban regionális és nemzetközi piacra jutásuk segítése érdekében (Emeltszintő tanácsadás) A régió versenyképességének megırzése érdekében vonzó befektetési környezet kialakítása, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális valamint az innovációt és magas hozzáadott értékő gazdasági tevékenységet elısegítı szolgáltatások elindítása Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Konstrukció neve Klaszterek szolgáltatásainak Sorszám Konstrukció neve Klaszterek szolgáltatásainak Projekt kiválasztási szempontok Az A komponens esetében: Már mőködı klaszter esetén megfelelı módon bemutatásra kerül-e a hálózatos együttmőködés által eredményezett, illetve a jövıben jelentkezı multiplikátor hatás Az üzleti és tevékenységi tervben a pályázó megfelelı módon bemutatja a tervezett stratégiai szintő együttmőködések részleteit A klaszter által megcélzott piaci szegmens növekedési potenciálja, az értéklánc mentén elfoglalt pozíció és hozzáadott érték Nyújtott szolgáltatások iránti piaci igény megalapozottsága és várható kihasználtsága A szolgáltatások hatása a klaszterek által elıállított termékek és szolgáltatások hozzáadott értékére és

14 exportjára Szolgáltatások finanszírozásának fenntarthatósága Az B komponens esetében: A felsıoktatási együttmőködési hálózat esetén a regionális munkamegosztás kialakítása és a hálózat a szervezeti háttér és a szakmai tartalom egyértelmő, részletes kidolgozása. A foglalkoztatási kezdeményezések közötti koordináció esetében a regionális jelleg kialakítása, a nyújtandó szolgáltatások körének egyértelmő meghatározása Tanácsadási tevékenység Befektetési környezet A pályázó által igénybe venni kívánt szolgáltatások köre egyértelmően és részletesen került-e kidolgozásra Az üzleti tervben a pályázó megfelelı módon bemutatja, hogy az igénybe vett tanácsadás (képzés) milyen módon segíti a vállalkozás hatékonyabb mőködését és/vagy javítja annak eredményességét A pályázó megfelel a pályázati útmutatóban elıírt szakmai feltételeknek Kért közvetítıi díj aránya Pályázó szervezeti értékelése Szakmai kompetenciák megléte Tevékenységterv megléte és tartalmi megfelelısége Általános szempontok: Az igényelt támogatási mértéke. A projekt komplexitása A pályázó szervezet értékelése Társadalmi, gazdasági hasznosság Specifikus szempontok ipari park fejlesztés esetén: Ipari park adottságai A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások Specifikus szempontok iparterület kialakítása esetén: A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások és adottságok Specifikus szempontok inkubátorház kialakítása esetén: A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások és adottságok

15 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 6 Konstrukció neve, Indikátor megnevezése Célértékek 7 száma Klaszterek szolgáltatásainak Tanácsadási tevékenység A befektetési környezet Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése (%) Az együttmőködésbe bevont vállalkozások száma (db) A Regionális Felsıoktatási Hálózat és a helyi/térségi foglalkoztatási együttmőködés keretében közösen kidolgozott partnerségi projektek száma A partnerségi projektekbe bevont vállalkozások száma Kialakított elektronikus adatbázisok száma Létrehozott új munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) Tanácsadásban részesült vállalkozások száma (db) Alapszintő tanácsadásból emeltszintőbe átirányított vállalkozások száma (db) Létrehozott új munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) Gazdasági célra rehabilitált barnamezıs terület nagysága (ha) A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése (%) Támogatás által indukált beruházás nagysága (millió Ft) Létrehozott új munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) 0 0, A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Klaszterek szolgáltatásainak Tanácsadási tevékenység Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja I. negyedév IV. negyedév I. negyedév IV. negyedév Befektetési környezet IV. negyedév IV. negyedév 6 "A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik." 7 Kumulált érték.

16 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sorszám Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja Klaszterek szolgáltatásainak A projektek fenntarthatósága A kiválasztásnál nagy figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra Tanácsadási tevékenység Csekély érdeklıdés a tanácsadás iránt Pályázatok marketingje, személyes konzultációk, szoros kapcsolat az alapszintő tanácsadást nyújtó konzorciummal, információs napok, roadshow-k szervezése; Tanácsadási tevékenység A befektetési környezet Rossz minıségő tanácsadások Alacsony a támogatás intenzitás önkormányzatok esetén, kevés pályázat érkezik Értékelési rendszer bevezetése, sorozatosan negatív értékelést kapott tanácsadó szervezetek kizárása a rendszerbıl, szigorú monitoring; Projektgenerálás, alternatív forrásbevonási lehetıségek felkutatása 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) 8 Sorszám Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége A pályázó által igényelt támogatás értéke (mft) 9 A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve 8 Megjegyzés: A prioritás esetében nem lesz kiemelt projekt vagy a benyújtott kiemelt projekt javaslatok értékelése - a kiemelt projekt javaslatok kiválasztási eljárásrendje szerint - folyamatban van. 9 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet.

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Magyar Dániel Nagykanizsa 2015. október 21. Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005 óta) 3 megyei jogú városban, 1-1 irodával,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai 1. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 1.1. KKV technológia fejlesztés Támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. számú melléklet Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. prioritás: A modern üzleti környezet elısegítése Akcióterv Felülvizsgálva: 2008. január 2007. június 1.2. A prioritás célkitőzései 1 Célértékek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/8 I. Prioritás bemutatása - TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925. Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925. Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. Területi szereplő: Kormányhatározatban rögzített indikatív tervezési forrásallokáció: Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925 Projektgazda neve: Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Békés-Dánfok Öko- és Aktívturisztikai Központ fejlesztési pályázat benyújtása Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101 Előkészítette: Véleményező bizottság:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Murvai László Saldo Zrt. Miről lesz szó? Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati lehetőségei

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER A KONZORCIUM Szövetkezés nagyobb szabású közös pénzügyi műveletre, tőkebefektetésre, projekt cél megvalósítására. A terv-cél megvalósításának

Részletesebben

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A I. NFT - ROP célrendszere Átfogó cél A régiók belsőerőforrásainak fenntartható hasznosítása és hozzájárulás

Részletesebben

A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése

A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2. www.kadarkutikisterseg.hu A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése 3. Modul:

Részletesebben

Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia

Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2010 Helyzetelemzés 1 Megrendelő: Készítette: Támogatta: Közreműködők: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. INNOTéT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT

ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT ÖTLETVERSENY - SZABÁLYZAT APP4INNO TEMPLATE for Microsoft Word 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Támogatható pályázók... 4 3. Pályázati követelmények... 5 4. Az Ötletverseny általános jellemzői és célkitűzései...

Részletesebben

Klaszterfejlesztési politika

Klaszterfejlesztési politika A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterfejlesztési politika Somosi Éva Pólus Programiroda Tartalom 1. Klaszterek és klaszter programok a Pólus Program kidolgozása előtt 2. Pólus

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk továbbra is figyelmébe ajánlani az Új Széchenyi Terv pályázatait. Pályázat címe Pályázat kódszáma Támogatás összeg Beadási határidı Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

III. Operatív program

III. Operatív program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 Operatív programok...2 1.1 Gazdaságfejlesztés operatív programjai...2 1.1.1 Hiányzó üzleti szolgáltatások fejlesztése...2 1.1.2 Az információs gazdaság megalapozása...4

Részletesebben

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A Tisztelt Partnereink! Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkezdıdött és hamarosan befejezıdik a Határmenti

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Innovációval a vállalkozások sikeréért!

Innovációval a vállalkozások sikeréért! Innovációval a vállalkozások sikeréért! Kleinheincz Ferenc, vezetı tanácsadó, Innostart kleinheincz.ferenc@innostart.hu European Commission Enterprise and Industry Innováció a vállalkozások sikeréért!

Részletesebben

Baross Gábor Program INNOREG 2007

Baross Gábor Program INNOREG 2007 Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések INNOREG 2007 Magyarosi Csilla, Nyeste Péter Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség INNOREG (2007) Teljes keretösszeg: 914,5 MFt

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék:

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék: Hírlevél 1/2011. Tartalomjegyzék: BEFEKTETŐI KIADVÁNY ADATBÁZIS A TÉRSÉG GAZDASÁGI SZEREPLŐIRŐL PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. - ÚJ SZÉCHENYI TERV BEFEKTETŐI KIADVÁNY A TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0024. pályázat

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

Magyar-Mikrohitelező Zrt. Pályázat Üzleti Etikai Díj

Magyar-Mikrohitelező Zrt. Pályázat Üzleti Etikai Díj Magyar-Mikrohitelező Zrt. Pályázat Üzleti Etikai Díj 1 Vezetői összefoglaló Tiszteletben tartjuk ügyfeleink, partnereink, kollégáink és minden más ember alapvető szükségleteit és egyéniségét. Mindenkinek

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Aktuális pályázatok Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM BAROSS GÁBOR PROGRAM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS PROGRAM (KM_VALL_05; KM_FOKT_05; KM_SZOL_05) Pályázati útmutató Budapest, 2005. december Bevezetés A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja Melléklet: Gazdasági program - tervezet

Részletesebben

2012. decemberi hírek

2012. decemberi hírek 2012. decemberi hírek Pályázati hírek Megjelent a komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat Pályázható a komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Szinergiavizsgálat és nevesítés Békés megyében

Szinergiavizsgálat és nevesítés Békés megyében Szinergiavizsgálat és nevesítés Békés megyében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. portfólió Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 A pályázat célja A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2010. március 3. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve

Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve Ajka Város Belváros 1. Akcióterületi Terve 3.0 verzió Megbízó: Ajka Város Önkormányzata Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. EX ANTE Tanácsadó Iroda Munkatársak: Sebestyén Csaba, az igazgatóság

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek 7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek Ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet az Új Magyarországi Fejlesztési Terv célrendszerével, az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 2015. ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 2015. ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) ÉVRE SZÓLÓ FEJLESZTÉSI KERETE ÉS MENETRENDJE Kis és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Vállalkozói inkubátorházak

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben