7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek"

Átírás

1 7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek Ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet az Új Magyarországi Fejlesztési Terv célrendszerével, az egyes célok eléréséhez szükséges fejlesztési területekkel, majd azokkal az operatív programokkal, amelyeken belül megtalálhatjuk a pályázatok alapjait jelentő intézkedéseket. Nem célunk azonban, hogy részletesen leírjuk ezeket a pályázatokat, és az operatív programokról is mindössze egy átfogó képet szeretnénk bemutatni. Tesszük ezt annak tudatában, hogy ezek a részletes pályázati információk igen könnyen elérhetők mindenki számára így a megszokott módon a fejezet végén megtalálhatóak azok az Internetes címek, ahonnan az itt nem részletezett információk könnyűszerrel beszerezhetőek. A fejezet elolvasása után a következő kérdésekre fog választ kapni: Mi az Új Magyarország Fejlesztési Terv? Konkrétan milyen célkitűzések jelennek meg az ÚMFT-ben? Mi az a prioritás? Hogyan valósul meg a gyakorlatban az ÚMFT? Mi az operatív program? Milyen projekteket támogatnak az operatív programok? Mit takar a Gazdaságfejlesztés prioritás? Mit takar a Közlekedésfejlesztés prioritás? Mit takar a Társadalmi megújulás prioritás? Mit takar a Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás? Mit takar a Területfejlesztés prioritás? Mit takar az Államreform prioritás? 1

2 Mi az Új Magyarország Fejlesztési Terv? Az előző fejezetben megismerhettük, hogy az 1. célkitűzésen belül mely NUTS-II. régiók kerülhetnek a támogatottak körébe. Az így kapott források felhasználásának menetét egy ún. Egységes Programozási Dokumentum (Single Programming Document, SPD) kell hogy meghatározza, melyet a régió dolgoz ki a Bizottsággal történő folyamatos egyeztetés mellett. Abban az esetben azonban, ha egy uniós tagország teljes területe vagy területének nagy része a strukturális alapok (pontosabban az 1. célkitűzés) által támogatott, akkor nem regionális felhasználási tervek készülnek, hanem az adott ország ezekre a támogatás alá eső területekre vonatkozóan átfogó tervet készít. Ezt szokás Nemzeti Fejlesztési Tervnek nevezni (National Development Plan). Magyarországon az első Nemzeti Fejlesztési Terv a közti időszakra vonatkozott, míg a közti pénzügyi időszak fejlesztési tervének hivatalos neve: Új Magyarország Fejlesztési Terv. Fontos még egyszer leszögezni, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervet az 1. célkitűzés alá tartozó területeken kötelező elkészíteni (máshol is lehetséges, de nem követelmény). Magyarország teljes területe támogatásra volt jogosult a közti programozási időszakban, 2007 után pedig a Közép-Magyarország régió kivételével minden régió a Konvergencia célkitűzés hatálya alá esik. (A Közép- Magyarország régió sem marad támogatás nélkül: lásd phasing out támogatások, 6. fejezet.) Értelemszerűen tehát hazánk is egy átfogó, az ország teljes területére kiterjedő, stratégiai jellegű dokumentumot készített. Az országos fejlesztési terv célja, hogy egy átfogó keretet teremtsen azoknak a fejlesztéseknek a számára, amelyeket az Európai Unió társfinanszíroz. Nem minden tagállamban van ez így: néhol a tisztán állami fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza az fejlesztési terv. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv intézményi megvalósítását a 192/2006. Kormányrendelet (Magyar Közlöny, 2006/115. szám) rögzíti. Konkrétan milyen célkitűzések jelennek meg az ÚMFT-ben? 2

3 Az ÚMFT 2013-ig (tehát a programozási időszak végéig) két átfogó célt határozott meg: a tartós növekedés elősegítését és a foglalkoztatás bővítését. A stratégiai terv számszerűsíti is ezen célokat: Foglalkoztatás A közszférán kívül foglalkoztatottak száma az ÚMFT hatására 2,5 százalékkal növekedjenek 2013-ra. Tartós növekedés A vállalkozások által megtermelt hozzáadott érték 13 százalékkal legyen magasabb 2013-ra, az ÚMFT beavatkozásainak hatására. Joggal mondhatjuk, hogy ez így nagyon általánosnak hangzik; az átfogó célok konkrétabbá tételét az ÚMFT-nek egy eléggé összetett célrendszere szolgálja, amit a következőkben fogunk áttekinteni. Mindenesetre nem nehéz észrevenni azt, amit maga az ÚMFT is kiemel: ti. hogy az előző fejezetben bemutatott Lisszaboni célkitűzéseknek feleltethetőek meg az átfogó célok. Az átfogó cél elérése az ÚMFT szerint a következő specifikus célok teljesítésével sikerülhet: 1. Foglalkoztatás A foglalkoztatás növekedését, mint átfogó célt három specifikus célra lehet bontani: A foglalkoztathatóság javítása, a munkaerő-piaci aktivitás növelése. A munka-kereslet bővítése: több és jobb munkahely létrehozásának ösztönzése, különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat jobb összhangja, a piaci környezet javítása révén. 2. Tartós növekedés A tartós növekedést, mint átfogó célt ugyancsak három specifikus céllal lehet megvalósítani: a versenyképesség javításával, ezen belül a tudásgazdaság és az innováció erősítésével, a termelékenység növelésével; a gazdaság bázisának szélesítésével, ezen belül a területfejlesztéssel, a tőkebevonási képességek fejlesztésével, 3

4 piacbővítéssel, a magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódással, a korszerű technológiák széles körű elterjesztésével; az üzleti környezet fejlesztésével, ezen belül az elérhetőség megkönnyítésével, a szabályozási környezet javításával, valamint az állam szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tételével. Az ÚMFT meghatározza azt is, hogy ezen három specifikus célkitűzés teljesülését milyen indikátorokban (mutatószámokban) kimutatható pozitív tendenciák révén lehet lemérni: Foglalkoztathatóság, mint átfogó cél I./1. specifikus cél: Foglalkoztathatóság javítása és a munkaerő-piaci aktivitás növelése I./2. specifikus cél: A munkaerő-kereslet növelése I./3. specifikus cél: A foglalkoztatási környezet fejlesztése A használható tudáshoz való hozzáférés feltételeinek javulása az iskolarendszerben és az egész életen át tartó tanulás rendszerében Születéskor várható egészségben eltöltött életévek száma átlagának (HALE-index) a növekedése Az aktív korú (15 64 éves) népesség aktivitási rátájának növekedése A munkaerőpiacot elhagyók átlagos életkora A létrejövő és a megszűnő munkahelyek számának különbségében bekövetkező pozitív változás Az iskola befejezése és a munkába állás között eltelő idő rövidülése Nemek közötti foglalkoztatási különbségek csökkenése a kritikus korcsoportokban A 45 perc alatt közúton és tömegközlekedéssel elérhető munkahelyek átlagos számának növekedése Tartós növekedés, mint átfogó cél II./1. specifikus cél: A versenyképesség erősítése II./2. specifikus cél: A gazdaság bázisának kiszélesítése Az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték növekedése GERD/GDP és BERD/GDP (GERD a kutatásfejlesztésre fordított összes kiadások aránya a GDP-ben; BERD csak az üzleti szféra K+F kiadásának aránya a GDP-ben) A vállalati hozzáadott érték növekedése az elmaradott kistérségekben A kis- és középvállalkozások hozzáadott értékének 4

5 növekedése Az egységnyi hozzáadott értékre eső II./3. specifikus cél: adminisztrációs terhek, illetve a szállítási költség Az üzleti környezet javítása csökkenése Természetesen ezek a célok még mindig nem elég konkrétak, ezek alapján elég nehéz lenne eldönteni, hogy melyik fejlesztést lehet támogatni, melyiket nem. A célok eléréséhez bizonyos fejlesztési prioritásokat kell követnünk. Mi az a prioritás? A prioritás szó a fejleszthető területek azon szűkebb csoportját takarja, amelyekre erőforrásainkat összpontosítjuk annak érdekében, hogy céljainkat elérhessük. Az ÚMFTben hat ilyen prioritást találunk: 1. Gazdaságfejlesztés 2. Közlekedésfejlesztés 3. Társadalmi megújulás 4. Környezeti és energetikai fejlesztés 5. Területfejlesztés 6. Államreform Mint látható, egy-egy specifikus cél és egy-egy prioritás között ugyanis nincsen közvetlen kapcsolat. Mindegyik prioritásnak teljesülnie kell ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. Gondoljunk csak bele, hiába fejlesztjük mi az emberi erőforrásainkat, ha a termelőszektor versenyképessége csökken, hiszen akkor a fejlettebb munkaerőt nem fogjuk tudni hatékonyan kihasználni. Hiába próbáljuk meg versenyképesebbé tenni a termelőszektort, ha nincsen út, amin elérhetjük a településeket, ez nem fog menni vagy ha mégis, akkor megint csak az egyébként is viszonylag jó helyzetben lévő városok, falvak válnak a folyamat haszonélvezőivé. A biztonság kedvéért ismételjük meg: a specifikus cél és a prioritás nem ugyanaz a fogalom. A specifikus célok megvalósítását a prioritásokra való koncentrálás biztosítja, és mindegyik prioritásnak (nevezhetjük ezeket a fejlesztések fő csapásvonalának is) teljesülnie kellene, hogy a specifikus céljaink teljesüljenek. Ha ez így van, akkor érhető el az átfogó célban megjelölt konvergencia is. 5

6 Hogy válik gyakorlattá az NFT? Mi az operatív program? Ahogy már erről szó esett korábban, míg a terv átfogó és stratégiai jellegű, addig létezik egy másik dokumentumtípus, ami megvalósíthatóvá, gyakorlativá, operatívvá teszi a tervet: innen fakad a neve is operatív program. Az operatív program már szorosan kötődik egy-egy prioritáshoz, amit az előbb már részletesen megismertük. Magyarországon az ÚMFT keretében összesen 14 operatív program (OP) került kidolgozásra: Ágazati jellegű operatív programok olyan OP-k, melyek országos szintű problémákat próbálnak megoldani, országos kompetenciájú projekteket kezelnek. Az ÚMFT melléklete alapján ágazati kompetenciának tekinthetőek az alábbiak: az ország nemzetközi versenyképességének biztosítása; olyan kiemelt országos fejlesztések és beruházások, melyek nemzeti koordinációt igényelnek; minisztériumi felügyelet alatt működő intézmények fejlesztése, illetve olyan intézkedések, amelyek kedvezményezettjei országos hatáskörű szervek, ahol a beszámoltatást, ellenőrzést könnyebben megoldhatja egy szintén országos hatáskörű minisztérium; az ország egész területét érintő, a helyi adottságoktól kevésbé függő fejlesztések, amelyeket az intézményhálózat fejlesztése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében azonos normák szerint kell kiépíteni. A között érvényben lévő ÚMFT-ben Ágazati Operatív Programok az alábbiak: 1. Gazdaságfejlesztés OP 2. Közlekedés OP 3. Társadalmi megújulás OP 4. Társadalmi infrastruktúra OP 5. Környezet és energia OP 6. Államreform Operatív Program 7. Elektronikus közigazgatás Operatív Program Az Operatív Programok és azt részletező akciótervek kapcsolata, illetve a kiemelt projektek a 15. fejezetben kerülnek bemutatásra. 6

7 Emellett a magyarországi régiókra is jut egy-egy Regionális Operatív Program. Az ÚMFT 2. sz. melléklete alapján regionális kompetenciát képeznek az alábbi projekttípusok: Területileg integrált fejlesztések, azaz integrált helyi, térségi fejlesztési programok, projektcsomagok finanszírozására. Ezen integrált fejlesztéseknek kell kiegészítenie az ágazati programok által finanszírozott nagytérségi infrastrukturális projekteket és az ágazati fejlesztési programokat. A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, amelyek szintén térségi és települési integrált akciók keretében végezhetőek, és melyek esetén érvényesíthető a helyi számonkérhetőség. Hely-specifikus fejlesztések, melyek tervezése és kiválasztása is a helyi adottságok pontos ismeretét kívánja. Ide tartoznak a helyi, térségi versenyelőnyökre építő gazdasági fejlesztések, a regionális gazdasági versenyképesség, az innováció térbeli terjedése és a gazdasági hálózatok fejlesztése, a természeti és kulturális táji adottságok által erősen meghatározott szektorok fejlesztései (turizmussal, környezet- és tájvédelemmel kapcsolatos területek). A fentiek alapján a Regionális Operatív Programok az alábbi fejlesztési tématerületeket ölelik fel megint csak az ÚMFT 2. sz. melléklete alapján: a regionális gazdasági versenyképesség javítása, az innováció térbeli terjedésének erősítése, az üzleti infrastruktúra és a gazdasági hálózatok fejlesztése; a régiók turisztikai potenciáljának, szabadidő-gazdaságának hasznosítása, a természeti és kulturális örökség térségi megőrzése; a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése a vidéki és periférikus térségek elérhetőségének javítása érdekében; az energiatakarékosság és hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése, térségi és helyi környezeti fejlesztések, a környezetvédelem egyes projektjei; 7

8 települési infrastruktúra-fejlesztés (Urban-mintájú integrált településfejlesztési programok); a humán és kulturális infrastruktúra fejlesztése, a közszolgáltatások hatékony és racionális térségi ellátásának biztosításához kapcsolódó infrastruktúra bővítése; regionális, integrált térségi programok és kiemelt térségi, tematikus integrált fejlesztések. Regionális Operatív Programok a magyarországi régióknak megfelelően az alábbiak: 8. Nyugat-dunántúli Operatív Program 9. Közép-dunántúli Operatív Program 10. Dél-dunántúli Operatív Program 11. Észak-magyarországi Operatív Program 12. Észak-alföldi Operatív Program 13. Dél-alföldi Operatív Program 14. Közép-magyarországi Operatív Program Milyen projekteket támogatnak az operatív programok? Az operatív programok ugyanúgy rendelkeznek célrendszerrel, mint az ÚMFT. A célok megvalósulását szolgálják az OP prioritásai, és a prioritásokhoz kapcsolódnak azok az intézkedések, amelyek megmutatják, mit is fognak támogatni az elkövetkező időszakban. A regionális politika hazai megvalósításának, a tervezés folyamatának a menete szerint 2006-ban került az Európai Bizottság részéről elfogadásra az ÚMFT, ami rögzíti azokat a prioritásokat, melyeket az OP-knak meg kell valósítania. Az egyes Operatív Programok végleges elfogadására várhatóan csak júniusában kerül sor, így azok tartalma bár publikus, elérhető, és várhatóan komoly változás már nem fog történni hivatalosan nincs elfogadva. Így a továbbiakban az ÚMFT alapján mutatjuk be az Ágazati Operatív Programok tartalmát, de júniusa után minden Olvasónak ajánljuk a figyelmébe a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ( elérhető program-leírásokat. Mit takar a Gazdaságfejlesztés prioritás? 8

9 A Gazdaságfejlesztés prioritás három al-prioritást foglal magában, melyek megvalósításáért elsősorban a Gazdaságfejlesztés Operatív Program felel, az ERFA finanszírozásában. Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése: a gazdaság számára közvetlenül hasznosítható K+F tevékenységek támogatása, a vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése, az anyag- és energiatakarékos termelési módszerek terjesztése a vállalkozások és a felsőoktatás innovációs tevékenységének és együttműködéseinek ösztönzése a kísérleti jellegű, technológia-intenzív (spin-off) kisvállalkozások létrehozásának bátorítása, a inkubációs tevékenység megerősítése, a kutatási kapacitások ágazati és területi koncentrációja (a nagy innovációs potenciállal rendelkező fejlesztési pólusok mentén). A vállalkozások (kiemelten kkv-k) jövedelemtermelő képességének erősítése: a vállalkozások tőkeellátottságának javítása, a vállalkozói kultúra terjesztése, szervezetfejlesztés, technológiai korszerűsítés, elmaradott térségek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása. Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése: az ipari parkok fejlesztése, a korszerű infokommunikációs technológiák (IKT) elterjesztése és a fizikai infrastruktúra javítása, a logisztika parkok hálózatának kiépítése, a széles sávú IT hálózatok infrastruktúrájának kiépítése. Mit takar a Közlekedésfejlesztés prioritás? 9

10 A Közlekedésfejlesztés prioritás négy alprioritást foglal magában; megvalósításáért a Közlekedés Operatív Program felel, a Kohéziós Alap finanszírozásában. Az ország nemzetközi elérhetőségének javítása a gyorsforgalmi úthálózat bővítése, a vasúti fővonalak korszerűsítése, a folyami infrastruktúra bővítése. A térségi elérhetőség javítása a főúthálózat fejlesztése, teherbíróképesség növelése, regionális közlekedési szövetségek felállítása. A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése az elővárosi vasútvonalak fejlesztése és a helyi tömegközlekedéssel történő összekapcsolása, a kerékpárutak építése, forgalomcsillapítás a belvárosokban, egyéb kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése különböző közlekedési módok összekapcsolása, logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolása a fő közlekedési hálózatba. Mit takar a Társadalmi megújulás prioritás? A Társadalmi megújulás prioritás hat alprioritást foglal magában; megvalósításáért a Társadalmi Megújulás Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program felel, az ESZA és az ERFA finanszírozásában. A foglalkoztathatóság javítása 10

11 a munkaerőpiacra való belépést segítő szolgáltatások, a munkavállaláshoz vagy szükséges tudás és készségek fejlesztése, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése, a munkaerőpiacon belüli átmeneteket segítő intézkedések, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások, járulékkedvezmények, a foglalkoztatási rehabilitáció és a munkahelyi egészségügy fejlesztése. Az alkalmazkodóképesség javítása a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása, a szakképzés és az akkreditált felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása, a szerkezetváltás munkaerő-piaci hatásainak csökkentése, rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon; a civil szervezetek, egyházak szolgáltatói szerepre történő felkészítése. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, a nyelvi, természettudományos és életviteli készségek fejlesztése, a gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése és a kulturális tőke gyarapítása, komplex pedagógiai fejlesztési programok bevezetésének és alkalmazásának támogatása, hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának támogatása. A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humánerőforrások fejlesztése a felsőoktatási reform, a bolognai folyamat folytatása, a regionális tudásközpontok kialakítása, a tehetséggondozás intézményrendszerének fejlesztése, a műszaki és természettudományos képzés bővítése. Az egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás ösztönzése 11

12 az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés intézményrendszerének fejlesztése, az egészséges életmódra ösztönzés, a gyermekszegénység csökkentése, a hátrányos helyzetűek társadalmi és területi integrációja, az iskolai lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések, a diszkrimináció elleni küzdelem, a fiatalok társadalmi részvételének erősítése, az egyházak ilyen irányú tevékenységének segítése, a fogyasztók és az ellátottak védelme. A humán infrastruktúra fejlesztése a fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítés, a rehabilitáció feltételrendszerének korszerűsítése, a gyermekek napközbeni ellátásainak fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása a kistérségekben és a településeken, a nagy létszámú szociális és gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése; a szakképzés infrastrukturális feltételeinek javítása, regionális képzési hálózatok kialakítása, informatikai fejlesztések az oktatásban és egészségügyben, a felsőoktatási alapinfrastruktúra, a szolgáltató- és innovációs központok megerősítése, az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását támogató ellátási formák területileg összehangolt fejlesztése, az egészségügyi intézmények fejlesztése, a kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések, az Európa kulturális fővárosa projekt támogatása. Mit takar a Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás? A Környezeti és energetikai fejlesztés prioritás két beavatkozás-csoportot foglal magában; megvalósításáért a Környezet és Energia Operatív Program felel, a Kohéziós Alap és az ERFA finanszírozásában. Környezetjavító fejlesztések 12

13 egészséges és tiszta települések megteremtése (hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, a vízbázis védelme és az ivóvíz minőségének javítása, a bel- és külterületi vízrendezés, környezeti kármentesítés), vizeink jó kezelése (az árvizek és belvizek elleni védekezés, a vizeink jó ökológiai állapotának elérését szolgáló vízgyűjtő-gazdálkodási és integrált vízhasználati intézkedések; természeti értékeink jó kezelése; a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése). Környezetbarát energetikai fejlesztések az energiahatékonyságra és takarékosságra, illetve a megújuló energia termelésére és használatára irányuló fejlesztések ösztönzése. Mit takar a Területfejlesztés prioritás? A Területfejlesztés prioritás megvalósításáért elsősorban a hat ún. Konvergenciarégióra vonatkozó regionális Operatív Program felel, az ERFA finanszírozásában, illetve a Közép-Magyarország Operatív Program, ugyancsak az ERFA finanszírozásában. Az egyes regionális OP-k prioritásai külön kerültek meghatározásra, de néhány átfogó beavatkozás-csoportot is felsorol az ÚMFT, melyek a Területfejlesztés prioritáson belül érvényesek. Fejlesztési pólusok a regionális központok megerősítése, az innovációs gazdaságfejlesztési prioritást is szolgáló fejlesztési pólusok kiemelt fejlesztése. Megújuló vidék a rurális térségek területileg integrált, fenntartható fejlesztése, az elmaradott térségek komplex felzárkóztatása, a Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése, turizmusfejlesztés. Mit takar az Államreform prioritás? 13

14 Az Államreform prioritás két beavatkozás-csoportot foglal magában; megvalósításukért az Államreform Operatív Program és az Elektronikus közigazgatás Operatív Program felel mindkettőt az ERFA finanszírozza. A közigazgatás megújítása a kormányzás megújítása, a civil befolyás erősítése, a közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az integrált kistérségi és regionális döntési szintek megerősítése. A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítése a közigazgatás és közszolgáltatások belső folyamatainak és szervezetének megújítása, a közszolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések. 14

15 7.1. Jogszabályi hivatkozások A TANÁCS július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról A TANÁCS július 11-i 1084/2006/EK RENDELETE a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról A TANÁCS július 11-i 1080/2006/EK RENDELETE az ERFA-ra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról A TANÁCS július 11-i 1081/2006/EK RENDELETE az ESZA-ra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 1/2004. (I.5.) Korm. rendelet Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről 15

16 7.2. Módszertani útmutatók, segédletek Vademecum Plans and programming documents for the structural Funds (Bár a közti időszakra vonatkozik, módszertani megoldásai máig érvényesek) 16

17 7.3. Kapcsolódó intézmények, Internetes honlapok Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Telefon: Fax: Információs vonal: 06-40/

!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#!

!#$%#&'(&%)*&+,)-#! 2!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(01!-%)2" % ).!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(034$)#5&" !"#$%&' BEVEZET 4. oldal I. FEJEZET 7. oldal Szakmai alapvetések 7. oldal Nemzeti Fejlesztési Terv bemutatása 2007-2013

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése

A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 2. www.kadarkutikisterseg.hu A Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése 3. Modul:

Részletesebben

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH

A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből. Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A ROP 3.1.2. és 3.4.2. program tapasztalatai az IH szemszögéből Mosonyi Balázs főigazgató, ROP IH A I. NFT - ROP célrendszere Átfogó cél A régiók belsőerőforrásainak fenntartható hasznosítása és hozzájárulás

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOMBATHELY, 2015. augusztus 27. 1 Tartalomjegyzék Előzmények... 3 Vezetői összefoglaló (Bevezető)... 6 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok...

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Algyő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Koncepció és Stratégiai Program 2004. április Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel: 456 50 90; fax: 456 50 99; E-mail: terra95@hu.inter.net; www.terra-studio.hu

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS POLITIKÁJÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 2007-2013. Prof. Dr. Sarudi Csaba Kaposvári Egyetem

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS POLITIKÁJÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 2007-2013. Prof. Dr. Sarudi Csaba Kaposvári Egyetem AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS POLITIKÁJÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 2007-2013 Prof. Dr. Sarudi Csaba Kaposvári Egyetem AZ EU REGIONÁLIS POLITIKAI CÉLJAI, 2007-2013 (1) 1. Konvergencia célkitűzés: a

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

Az ipari parkok megjelenése

Az ipari parkok megjelenése Az ipari parkok megjelenése Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Logisztika 5 2.1 A logisztika fogalma és rövid története 5 2.2 A logisztika feladata 6 2.3 A logisztika céljai 6 2.4 A logisztika legfıbb

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 Készült a VEKOP 4.0 2014. május 8-i változata alapján STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Magyar Emőke Készítette: ÖKO ZRt. 2014. augusztus TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája

Az Európai Unió regionális politikája Az Európai Unió regionális politikája Dr. Csapó János Az életszínvonal alakulása (regionális különbségek) az EU-ban A regionális politika céljainak c meghatároz rozása A regionális politika célja c egy

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS. Dr. Perjési Klára polgármester

GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS. Dr. Perjési Klára polgármester GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYULA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁJUS.. Dr. Perjési Klára polgármester 1 TARTALOM 1. BEVEZETÉS B EVEZETÉS.........4 1.1. Az integrált városfejlesztési

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja Melléklet: Gazdasági program - tervezet

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities'

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities' SÁRÁND KÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben című

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció

Településfejlesztési Koncepció Gyöngyös Város Önkormányzata 3200 Gyöngyös Fő tér 13. Településfejlesztési Koncepció Megalapozó vizsgálatok Egyeztetési verzió Készítette: 2015 Bevezetés Gyöngyös Város Önkormányzata 2015-ben döntött a

Részletesebben

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Mezőcsát

Részletesebben

Szakmai ajánlat 7. lot: Társadalmi fejlesztések 1

Szakmai ajánlat 7. lot: Társadalmi fejlesztések 1 Szakmai ajánlat 7. lot: Társadalmi fejlesztések 1 A szakmai ajánlat készítésére kidolgozott ajánlatkérői elvárások A 7. lot szakmai feladatainak elvégzésére készített ajánlatunk kidolgozásakor a lehető

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV I 2015. SZEPTEMBER GYŐRI JÁRÁS Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 3 II. A győri járás rövid bemutatása... 5 III. Bevezetés és illeszkedés... 10 Pályázati háttér, a megvalósításról átfogóan... 10

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió. Kiskunok Vidékéért Egyesület. 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva

2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió. Kiskunok Vidékéért Egyesület. 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva x 1 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió Kiskunok Vidékéért Egyesület 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva Kiskunfélegyháza, 2016. január 26. Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN FELMERÜLŐ KÖTELEZETTSÉGEIRE

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv

Társadalmi megújulás operatív program. Akcióterv Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. február 25. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Innovációs Stratégia. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes. Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1.

Innovációs Stratégia. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes. Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1. Innovációs Stratégia Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Ötlettől a megvalósításig Veszprém, 2014. november 27. 2014. december 1. MEGREFORMÁLT EU KOHÉZIÓS POLITIKA 2014-2020 2014. december 1.

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában

TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában TOP GINOP források az okos város projektek szolgálatában Turóczy László helyettes államtitkár Budaörs, 2016. május 5. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KONFERENCIA TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOP-4.1.1 C-12/KONV -2012-0015 FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben