Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend:"

Átírás

1 Emlékeztetı a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) Elektronikus Közszolgáltatások Albizottságának alakuló ülésérıl (2008. december 4. 9:00 EKK 1024 Szilágyi E. fasor 11/b. I. emeleti konferenciaterem) Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint Napirend: 1. Napirend elfogadása 2. A Közigazgatási Informatikai Bizottság, Elektronikus Közszolgáltatások ügyrendjének megvitatása és elfogadása 3. Tájékoztatás az E-közigazgatás 2010 Stratégia státuszáról, az E-közigazgatás 2010 kapcsán alkalmazott terminológiáról, kapcsolódó dokumentumok összefüggéseirıl 4. Tájékoztatás az Informatikai Átfogó Stratégiáról 5. Tájékoztatás az E-közigazgatás 2010 Programterv felülvizsgálatának eredményeirıl és a es idıszakra vonatkozó Programról 6. Tájékoztatás Az E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszerének kialakításáról és monitoringjáról és E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátorrendszerérıl 7. Tájékoztatás az EU 20 elektronikus közszolgáltatás felülvizsgálatával kapcsolatos kérdıív eredményeirıl, javaslatok megvitatása 8. Tájékoztatás a Parlament elfogadása elıtt lévı Elektronikus Közszolgáltatások törvény-tervezetrıl. 1. Krupanics Gergely titkár rövid megnyitó beszédében tájékoztatta a résztvevıket, hogy a KIB több albizottsága már korábban megalakult és mőködik túlnyomó többségében az EKK fıosztályainak vezetésével. A napirend részletes ismertetetése kapcsán kiemelte, hogy a tagok elektronikusan elızetesen megkapták az Albizottság tervezett ügyrendjét, amely az Albizottság várható feladatkörét részletesen tartalmazza. A feladatkörökön belül kiemelte, hogy az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése (EU20 szolgáltatási szintek emelése), az E-közigazgatási Stratégia és Programterv, továbbá az infokommunikációs feladatokkal is magában foglaló Informatikai Átfogó Stratégia jelentısségét. Ezt követıen az Albizottság egyhangúan elfogadta a javasolt napirendet. Egyéb napirendi javaslat nem volt. 2. Krupanics Gergely részletesen ismertette az Albizottság tervezett ügyrendjét, illetve jelezte, hogy a dokumentum összhangban áll a KIB, továbbá a többi albizottság már elfogadott ügyrendjeivel. Tájékoztatta a résztvevıket, hogy elektronikus formában észrevétel az ügyrenddel kapcsolatban nem érkezett. Az ügyrendtervezettel kapcsolatos formai észrevételt fogalmazott meg Sebık Ferenc (PM-VPOP) hozzászólásában jelezte, hogy az ügyrendben szereplı albizottsági tagok listájában a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága megjelölés szerepel, de mivel nem jogi személy, így kérte, hogy Vám- és Pénzügyırségre módosítsák a megnevezést. Krupanics Gergely válaszában jelezte, hogy a kért pontosítás átvezetését az ügyrendben a titkárság el fogja végezni. 1

2 Krupanics Gergely indítványára az ügyrendet az Albizottság egy tartózkodás mellett elfogadta. Továbbá tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az elfogadott ügyrendben szereplı tagok hozzáférést kapnak a CIRCA belsı kommunikációs rendszerhez, amelyen keresztül hozzáférhetnek az Albizottság munkáját érintı dokumentumokhoz és eseményekhez. 3. Krupanics Gergely a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik napirendi pont kapcsán felkérte Köteles Bernadettet (MeH EKK), hogy tartsa meg tájékoztató elıadását az E- közigazgatás 2010 Stratégia státuszáról, az E-közigazgatás 2010 kapcsán alkalmazott terminológiáról, kapcsolódó dokumentumok összefüggéseirıl, az Informatikai Átfogó Stratégiáról, az E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszerének kialakításáról és monitoringjáról és E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátorrendszerérıl, az E-közigazgatás 2010 Programterv felülvizsgálatának eredményeirıl és a es idıszakra vonatkozó Programról. (Az elıadás anyagát tartalmazó.ppt dokumentum elérhetı az Albizottság Titkárságán, továbbá az Albizottság CIRCA belsı kommunikációs rendszerének könyvtárában.) Az elhangzottak összefoglalásaként Krupanics Gergely elmondta, hogy a harmadik, illetve negyedik napirendi pontról szóló elıadás a résztvevık által is ismert végbement folyamatokról nyújtott átfogó tájékoztatást. Az elıadásban elhangzottakkal kapcsolatosan a jelenlévık nem tettek észrevételt. 4. Krupanics Gergely a hetedik napirendi ponthoz kapcsolódó bevezetıjében elmondta, hogy az Európai Bizottság benchmarking elemzés keretében felülvizsgálja az EU20 elektronikus közszolgáltatások körét. Ennek kapcsán érkezett megkeresés Hivatalunkhoz a Bizottság részérıl, hogy a korábbi listával kapcsolatos bıvítési, szőkítési, illetve kiegészítési javaslatunkat tegyük meg december 9-ig. A Bizottsági megkereséssel kapcsolatos információkat az Albizottság tagjai elektronikus formában elızetesen megkapták és tájékoztatta a résztvevıket, hogy eddig két szervezet küldött válaszokat a kérdésben. Jelezte, hogy december 8-ig feltétlenül várja az érintett tárcák visszajelzését a javasolt változásokat illetıen. Kiemelte annak fontosságát, hogy az összesített válasz az érintettek közremőködésével készülhessen el, hiszen ez a felmérés lehetıséget nyújt arra, hogy az elmúlt évek tapasztalatai kapcsán kialakult észrevételeiket és javaslataikat a kérdıív kitöltésével jelezhessék a Bizottság felé. Felkérte Köteles Bernadettet, hogy tartsa meg a témához kapcsolódó elıadását prezentáció formájában. A prezentációt megelızıen Köteles Bernadett kiegészítette az elhangzottakat, miszerint kezdetben a KIB tagokat kereste meg Hivatalunk a felméréssel kapcsolatban, majd az albizottság összehívásakor az információt az Albizottság tagjai számára is megküldték. (Az elıadás anyagát tartalmazó.ppt dokumentum elérhetı az Albizottság Titkárságán, továbbá az Albizottság CIRCA belsı kommunikációs rendszerének könyvtárában.) A prezentációt követıen részletes tájékoztatást adott az addig beérkezett két visszajelzést illetıen, ismertette a PMISZK és az SZMM által megküldött válaszokat. Az utóbbival kapcsolatban jelezte, hogy a válaszadási határidı lejárta elıtt mindenképpen szükségesnek tartja a további egyeztetést, hogy az Ügyfélkapuval kapcsolatos összhang megvizsgálásra kerüljön.. Dr. Simon Tibor (SZMM) hozzászólásában jelezte, hogy tárcája által megküldött választ nem ismeri, azzal kapcsolatos további egyeztetést az ülést követıen tudja biztosítani. 2

3 Köteles Bernadett válaszában jelezte, hogy a további egyeztetés ennek megfelelıen akkor az ülést követıen várja a tárca részérıl. Köteles Bernadett részletesen ismertette a kérdıívben szereplı kérdéseket, továbbá a kérdések kapcsán az EKK által kialakított elızetes álláspontot. (Az ismertetett állásponttal kapcsolatos dokumentum elérhetı az Albizottság Titkárságán, továbbá az Albizottság CIRCA belsı kommunikációs rendszerének könyvtárában.) Ismertette a kérdıív elsı kérdését, miszerint Azon 6 db szolgáltatás esetében, amelyek a legtöbb országban már elérték a 100%-ot [CIT1, CIT 2/b, CIT 3/a, BUS 1/a, BUS 3, BUS 6] egyetértünk-e azzal, hogy a listából törlésre kerüljenek? Jelezte, hogy az EKK fontosnak tartja az említett hat szolgáltatás megtartását és kérte az érintett projektgazdákat, hogy ezzel kapcsolatos észrevételeiket jelezzék. A jelenlévık nem kívántak észrevételt tenni. Krupanics Gergely megkérte az érintett tárcák képviselıit, hogy december 8-ig feltétlenül küldjék meg minimum egy mondatban a kérdéssel kapcsolatos álláspontjukat Hivatalunk számára. Fontosnak tartja, hogy az egységes álláspont az érintett projektgazdák véleményét is tükrözze. Köteles Bernadett ismertette a kérdıív másik témakörével kapcsolatban feltett kérdést, miszerint Milyen érvek szólnak az EU 20 szolgáltatás osztályozás megtartása, eltörlése, kibıvítése mellett?, továbbá kérte a jelenlévıket, hogy a kibıvítéssel kapcsolatos álláspontokat ismertessék. Remete Lajos (EÜM) hozzászólásában elmondta, hogy a napokban az elektromos mővektıl kapott levél szerint arra kötelezik, hogy kérjen telekkönyvi kivonatot a lakásáról, hanem nem lesz érvényes szerzıdése az áramszolgáltatással kapcsolatban. Kivitelezhetetlennek tartja, ha 3 millió ember egyszerre forduljon ilyen kérdéssel a Földhivatalhoz, ennek egységes kezelését javasolja. Javasolja, hogy a közmő szolgáltatók egyenesen forduljanak a Földhivatalhoz ebben a kérdésben ezzel mentesítve a személyeket a felesleges terhek alól. Köteles Bernadett a felvetés értelmezése kapcsán elmondta, hogy a kérdést valójában abban áll, hogy meddig terjed a közigazgatás felelıssége? Meg kell különböztetni a hatósági, illetve nem hatósági, közigazgatási és közszolgáltatások körét. Az adott élethelyzet vizsgálatának lényege, hogy az egyes ügyintézések folyamatát hogyan lehetne az ügyfél számára elfogadhatóvá, kényelmesebbé tenni. Ennek megvalósíthatóságát az Európai Unió intézményei is vizsgálják, a jogszabályi rendelkezésben is felfedezhetı, ugyanakkor a gyakorlatban való megvalósítása, illetve hogy mely ügyek esetében fog megvalósulni, ez még jelenleg kérdésként fogalmazódik meg. Az EÜM képviselıje által megfogalmazott felvetést rögzíti, illetve lehetıséget lát arra, hogy kérik ennek megvizsgálását, hogy hogyan mőködik ez az EU más országaiban. Krupanics Gergely felkérte az FVM képviselıjét, hogy fejtse ki véleményét a felvetett kérdéssel kapcsolatban. Wittmann Róbert (FVM) hozzászólásában jelezte, hogy a kérdéskör nem ismeretlen, a közszolgáltatás egyszerősítése a cél. Ebben a kérdésben is a mőködés optimalizálása jelenti az elsıdleges feladatot. Remete Lajos (EÜM) a közhiteles adatbázis problémakörét vetette fel, és példaként hozta fel a cégbírósági adatbázist. Wittmann Róbert (FVM) hozzáfőzte, hogy akkor közhiteles a rendszer, ha digitális közhiteles rendszer mőködne a rendszerbe, ami elektronikus adattovábbítást tenne lehetıvé. Vadászi Tiborné (KEKKH) az átfogó stratégiához kapcsolódóan ötletként vetette fel, hogy az állampolgárok általános tájékoztatása közigazgatási ügyekrıl, továbbá más típusú eljárásokról milyen módon történik összehasonlítva az EU országain belüli 3

4 gyakorlattal, továbbá javasolja valamilyen szinteknek a meghatározását. Javaslata, hogy bevonja az EU20 körbe a tájékoztatást. Az elmondottakat továbbgondolásra javasolta. Kakukk Ilona (Kopint-Datorg zrt.) kérdésként fogalmazta meg, hogy az EU20 bıvítésekor csak a már létezı szolgáltatások köre kerülhet szóba vagy pedig a projektek kapcsán kialakuló szolgáltatások bevonása is lehetséges? Köteles Bernadett válaszában elmondta, hogy természetesen a tágabb körő elképzelések is szóba jöhetnek a válaszok megfogalmazása kapcsán. Kakukk Ilona (Kopint-Datorg zrt.) az elızı válaszhoz kapcsolódóan jelezte felvetését, miszerint az elektronikus levéltár kialakítása kapcsán az irat-betekintési ügyintézés kapcsán lehetne mérni a különbözı fejlettségi szinteket. Köteles Bernadett válaszában elmondta, hogy az információszolgáltatás témaköre az EU-ban is nagy jelentısséggel bír. Az ügyfélközpontú megközelítés valójában az információkhoz való hozzáférés lehetıségét is magában hordozza. A kérdést valójában úgy kívánja megfogalmazni, hogy ezt a kérdésekhez kapcsolt plusz szintként vagy külön kérdésként érdemes megfogalmazni. Vadászi Tiborné (KEKKH) javaslata a felvetett kérdéssel kapcsolatban, hogy érdemes lenne külön vizsgálni. Köteles Bernadett lehetıségként említette, mint már bevált gyakorlatot, hogy a Kormányzati Portál ilyen irányú vizsgálatát. Vadászi Tiborné (KEKKH) kiegészítésként említette a KÜK és az egyes hivatalok által mőködtetett ügyfélszolgálatok megvizsgálásának lehetıségét. Vadászi Tiborné (KEKKH) kiemelte az anyakönyvi nyilvántartás elektronizálásának lehetıségét, kiegészítve a jelenlegi projektet, továbbá javasolja hozzákapcsolni a születési anyakönyvi nyilvántartások elektronizálását is. Wittmann Róbert (FVM) hozzászólásában jelezte, hogy a névváltoztatások átvezetése az anyakönyvbe szintén problémát jelent, ennek lehetıségét is kéne vizsgálni. Vadászi Tiborné (KEKKH) a felszólalással kapcsolatban jelezte, hogy az anyakönyv az anyakönyvi esemény pillanatában lévı állapotot rögzíti, léteznek ehhez kapcsolódó utólagos bejegyzések. Ettıl elkülönülten, párhuzamosan mőködik a személyi adat és lakcímnyilvántartás, ami nem az anyakönyvi nyilvántartás adattartalmához kötıdik. Kissné Veres Ilona (ONYF) jelezte, hogy a BUS 1 szolgáltatás két részbıl tevıdik össze az a és b részelemekbıl, ugyanakkor az itt bemutatott ábrán ez a megkülönböztetés nem látható. Jelezte, hogy az ONYF nem tagja a KIB-nek és az Albizottsági tagság kapcsán sem kapta meg a kérdıívet annak ellenére, hogy az ONYF a BUS 1/b szolgáltatásban érintett szervezet. Jelezte, hogy az ONYF tervezi egy új szolgáltatás bevezetését, de még pályázat elıtt áll. Ez az állampolgári szolgáltatás a nyilvántartási adatokba való betekintés elektronikus lehetıségét jelentené. Kérdése, hogy a még pályázat elıtt álló szolgáltatást érdemes-e az EU 20 szolgáltatások bıvítésére javasolni, ha késıbb az esetleges sikertelen pályázatok kapcsán mégse valósulna meg. Köteles Bernadett válaszában elmondta, hogy ebben a szakaszban még csak az ötletek összegyőjtése folyik, így nem biztos, hogy a hazai javaslatok mind bekerülnek majd az EU listájába. Ugyanakkor a pályázat esélyeit is növeli, ha EU szinten is hangsúlyos szolgáltatássá minısítik és ennek mérése a késıbbiekben megkezdıdik. Kissné Veres Ilona (ONYF) további felvetésként jelezte, hogy a stratégia és programterv készítése kapcsán felvetett javaslataik se valósultak meg forráshiány következtében. 4

5 Köteles Bernadett válaszában kiemelte, hogy a stratégia célja egy sokkal szélesebb fókusz kialakítása, amiben megmutatja, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség. Ebbıl adódóan érdemesnek tartja az ilyen irányú javaslatok felvetését. Kérte, hogy a Kopint-Datorg által felvetett ötletet hétfıig írásban küldjék meg a Titkárság számára. Vadászi Tiborné (KEKKH) korábban említett javaslatához visszatérve kifejtette, hogy az anyakönyvi nyilvántartás reformját célzó projekt eredménye egy szélesebb körő szolgáltatás várható, ennek a két elemnek az átalakítását érdemes megvizsgálni. Köteles Bernadett válaszában jelezte, hogy érti a felvetett problémát, amelynek lényege, hogy a jelenlegi mérési metodika inkább front office orientált és a back office területének mérését figyelmen kívül hagyja, ebbıl adódóan téves eredményeket mutat. Ennek átdolgozására vonatkozik a KEKKH által felvetett javaslat, amely egyúttal kapcsolódik az interoperabilitáshoz. Vadászi Tiborné (KEKKH) az ONYF által elhangzottakat kiegészítve jelezte, hogy a nyilvántartások adataiból való on-line lekérdezés lehetıségének biztosítása az ügyfelek számára nemcsak az ONYF által vezetett nyilvántartásokat érinti, hanem a KEKKH-nál vezetett nyilvántartásokat is érintheti. Közihiteles nyilvántartásokból való állampolgári lekérdezhetıség lehetıségét javasolja inkább szem elıtt tartani. Kissné Veres Ilona (ONYF) hangsúlyozta a korábban említett front office back office jelentıségét, mivel ezek a szolgáltatások csak akkor tudnak megvalósulni, ha a háttérrendszerek sem maradnak figyelmen kívül. Továbbá a Ket. módosító javaslatában szereplı határidık betartásának lehetséges problémáját hívta fel a figyelmet. Remete Lajos (EÜM) megoldásként a digitális aláírásról szóló törvényt említette. Sebık Ferenc (PM-VPOP) hozzászólásában jelezte, hogy a G2G kapcsolat ötlete a hatóságok kapcsolata a Hivatali Kapun keresztül formájában már kitalálásra került, jelenleg három futó projekt kapcsolódik ehhez. A hivatali kapuk létezésébıl fakad, hogy ezeken keresztül a hatóságok is tudnak egymással kommunikálni. Vadászi Tiborné (KEKKH) és Kakukk Ilona (Kopint-Datorg zrt.) kapcsolódva a felszólaláshoz megerısítették, továbbá részletesen kifejtették, hogy jelenleg mely pilot projektek vannak megvalósítás alatt a G2G témakörében. Szántó Tamás (PMISZK) az EMMA-val kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy véleménye szerint ennek nem a megszüntetésében, hanem a kibıvítésében kell gondolkodni, mivel ezt tartja a leghatékonyabb eszköznek a feketemunka ellen. Másik megállapítása az EKOP-pal kapcsolatban, hogy szomorúan hallja, hogy az itt elhangzó remek ötletek nem kerültek be a akcióterv tárgyalási fórumára, ahol az került eldöntésre, hogy milyen célok támogatandóak. Mivel várható késıbbi módosítás ezzel kapcsolatban, így kérésként fogalmazza meg, hogy az ilyen irányú ötletekkel Baja úrhoz forduljanak az esetleges EU támogatások lehetısége érdekében. A KEKKH felvetését támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét szint megvalósítását fontosnak tartaná, mind a saját területen és mind az általános szinten. Továbbá tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az EKOP akciótervben szerepel, hogy minden intézmény pályázhat az E-fizetés projekthez való csatlakozás tárgyában, erre szeretné felhívni a figyelmet, mivel ennek megvalósításával minden szolgáltatás szintjén lehet 1-2 szinttel emelni. Sebık Ferenc (PM-VPOP) visszatérve a G2G kérdéskörhöz, kiegészítésként elmondta, hogy az E-tértivevény törvénytervezet alapján még aláírás se kellene. Szántó Tamás (PMISZK) megjegyzésként hozzáfőzte, hogy tudomása szerint az Elektromos Mővek utólag még egy levélben megkereste az ügyfeleket, amelyben elnézést kért a korábbi hibás levél kézbesítése miatt. 5

6 Köteles Bernadett válaszában kiemelte, hogy az intézmények részére a MeH EKK és kormánybiztos úr is konzultációs lehetıséget biztosít. A stratégiai, koordinatív szerepkör érvényesítését kiemelten kezeli az EKK, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) hatáskörébe tartozik az akcióprogram kormány elé terjesztése, továbbá a pénzek elosztását érintı közvetlen döntéselıkészítés is. Szántó Tamás (PMISZK) megjegyzésként hozzáfőzte, hogy az NFÜ-höz három úton lehet eljuttatni a javaslatokat és ennek egyik útja a szakminiszteren keresztül, ami ebben az esetben Baja urat jelenti. Köteles Bernadett hangsúlyozta, hogy a Baja úrhoz beérkezett javaslatok természetesen kezelve lettek, továbbá az egyes projektek esetében a MeH EKK vállalta az alapos koherenciavizsgálat elvégzését, ami szakmai alapon tekintette át az EKOPhoz kapcsolódó projekteket. A korábbi hozzászólásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az ügyfelek adatokba való betekintésének lehetıségét akár az Ügyfélkapun keresztül nagyon fontos kérdéskörnek tartja. Elgondolkoztató, hogy mennyire jelenik ez meg a jelenlegi szintek meghatározásában, példaként a KEKKH projektjét említette. Véleménye szerint a tájékoztató információ szolgáltatás körébe bevehetı vizsgálandó szempontként. Ezen túlmenıen felvetette, hogy korábbi szakértıi egyeztetések nyomán a jelenlegi állampolgári és vállalkozási kör mellett a civil társadalom körének megjelenítése is megfontolandó (e-demokrácia kérdésköre). Ezzel kapcsolatban hozzászólás nem volt. További kérdésként említette a kultúra és az egészségügy témakörét. Jelezte, hogy az egészségügyi témakör alatt szereplı szolgáltatások körét túl kevésnek tartja. A meglévı kör szintje is nagyon alacsony. Remete Lajos (EÜM) jelezte, hogy a problémát a tárca is érzékelte, ugyanakkor a feladatok egy része az ÁNTSZ és az OEP hatáskörébe tartozik. A mögöttes adatbázisok hiányára hívta fel a figyelmet. Dr. Racskó Péter (EÜM) kiegészítésként elmondta, hogy bevezetésre kerül az elektronikus TAJ kártya (Korm. határozat született errıl az elızı napon), amely a rendszer számára történı azonosítás és felhatalmazás lehetıségét megteremti az egészségügyben elektronikus formában. Továbbá ez a kártya alkalmas lesz arra, hogy személyes regisztráció révén a távoli rendszerek elérését ezen keresztül biztosítsa. Említette a már mőködı Dr.info portál szolgáltatást, illetve létezik egy TIOP projekt, amelynek célja a közhiteles adatbázisok és ágazati portál megteremtése. Köteles Bernadett összegzésként elmondta, hogy hasznos információk hangzottak el az egészségügy témakörébıl az EU20 kérdıív megválaszolásához. A jelenlegi 0,4 szinthez képest az elhangzottak alapján várhatóan sikeres elırelépésre lehet számítani. Kérdésként fogalmazta még meg, hogy javasolják-e a tárca képviselıi az e-taj kártyából fakadóan a kérdés újradefiniálását? Esetlegesen további szolgáltatásokkal is bıvíthetı a jelenlegi lista az egészségügy témakörében. Dr. Racskó Péter (EÜM) kiemelte, hogy az elektronikus azonosítás kulcskérdés a jelenlegi helyzetben minden további fejlesztéshez, ez tekintendı az elsıdlegesen megoldandó feladatnak. Köteles Bernadett a KEKKH képviselıjét kérdezve felvetette, hogy a szabálysértési projekt kapcsán javasolná-e a téma felvételét az EU20 szolgáltatások közé. Vadászi Tiborné (KEKKH) válaszában elmondta, hogy a kérdés megvizsgálását tartja fontosnak bármiféle konkrét válaszadás elıtt. Köteles Bernadett az integrált szolgáltatások témaköréhez kapcsolódóan javasolná az EU20 lista további bıvítését. Itt fıként a KR, KGR szolgáltatásokra gondol, amit a jelenlegi lista nem tartalmaz. Szántó Tamás (PMISZK) megjegyzésként hozzáfőzte, hogy a lista bıvítési javaslatainak kidolgozása kapcsán mindenképp fontosnak tartja annak 6

7 figyelembevételét, hogy olyan kérdéskörökre történjenek a javaslattételek, amelyek hazai megvalósítása reális cél lehet, mert ellenkezı esetben negatív bizonyítványt állítunk ki magunkról. A KGR projekt kapcsán fogalmazta meg, hogy a projekt már elindult, ugyanakkor ennek megvalósítása még kb. másfél évet jelent. Vadászi Tiborné (KEKKH) hozzászólásában elmondta, hogy az EU20 listába való bekerülés elınye, hogy ez jobb pályázási feltételeket jelenthet az adott szolgáltatási témakörökben induló projektek számára és ezzel elısegíthetik a gyorsabb fejlıdést. Köteles Bernadett válaszában kiemelte, hogy annak megvizsgálását kell szem elıtt tartani, hogy az ügyfelek, állampolgárok szemszögébıl milyen szolgáltatási körök bıvítése szükségszerő. Vadászi Tiborné (KEKKH) hozzátette, hogy az állampolgár irányú megközelítés mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a back-office jellegő megközelítést sem, mivel jelenleg is már a front-office szolgáltatások dominanciája figyelhetı meg. Szántó Tamás (PMISZK) megjegyzésként hozzáfőzte, hogy olyan kérdés megfogalmazásával is találkozott, amely azt fogalmazta meg, hogy a back-office-ban dolgozó személyek érdekeit miért nem tekintik állampolgári érdekeknek. Köteles Bernadett válaszában kiemelte, hogy a back-office fontosságának megközelítését nem szabad szem elıl téveszteni. Kérte a jelenlévıket, hogy további javaslataikat hétfıig az Albizottság titkárságára ben megküldeni szíveskedjenek. 5. Szittner Károly (MeH EKK) tájékoztatást adott a Parlament elfogadása elıtt lévı Elektronikus Közszolgáltatások törvény-tervezetrıl. A törvénytervezet jelenlegi státuszát meghatározva tájékoztatta a jelenlévıket, hogy épp a mai nap volt a Költségvetési Bizottsági meghallgatása a tervezetnek. A módosító javaslatok benyújtásra kerültek, jelenleg folyik azok bizottsági vitája. Négy bizottsági meghallgatás már megtörtént, még az Alkotmányügyi Bizottság meghallgatása van hátra, amely törvényességi kérdéseket fog vizsgálni. Várható, hogy a Gazdasági Bizottság még egyszer tárgyalni fogja a tervezetet, mivel az a szándék, hogy minél szélesebb elfogadottság kísérje a tervezetet. Várhatóan 2009-ben kerül majd végsı elfogadásra. A törvénytervezet célja a meglévı, mőködı rendszerek rendszerbe foglalása, továbbá, hogy a törvényi megalapozását és a mőködéshez szükséges felhatalmazásokat tartalmazza. Szántó Tamás (PMISZK) kérdésében az iránt érdeklıdött, hogy milyen irányú módosító javaslatok érkeztek be. Szittner Károly válaszában elmondta, hogy vannak gyökeres változtatást javasoló módosító javaslatok, amelyek általában a nem támogatott kategóriába tartoznak (pl: a Központi Rendszer indokoltságát megkérdıjelezıek) Wittmann Róbert (FVM) hozzászólásában a Siófoki konferencián elhangzottakra építve jelezte, hogy létezik olyan megfogalmazás, amely azt mondja, hogy a digitális analfabéták a jelen fejlıdés legnagyobb veszélyei, ık pedig a tárcák soraiból kerülnek ki. Példaként hozta a kézi iktatás létét a mai napig menıen. Kérdése, hogy amíg ilyen alapvetı dolgok nem mőködnek elektronikusan, addig mit is akarunk magasabb szinten? Szittner Károly válaszában elmondta, hogy habár a kérdés felvetése jogos, ı a fordított megközelítésbıl látja a kérdést, megpróbálunk apró, hasznos, kényelmet növelı szolgáltatást nyújtani a közigazgatás szerveinek és ez jellemzıen általában nem elsıdlegesen a központi közigazgatás, mivel ez méreteibıl adódóan forrásigényesebb. Véleménye szerint az alulról áramló információ megteremtésével a központi szervek is 7

8 rávezethetık a változtatásokra. Továbbá január 1-tıl csak minısített iktatórendszerek használhatók a közigazgatásban. Köteles Bernadett összegzésként elmondta, hogy azért a támadások ellenére vannak olyan területek, például a KGR/EKG, amely EU-s díjat kapott, amelyre büszkék lehetünk. Sok a teendı, de az értékek, az eddigi eredmények megfelelı kommunikálása, megırzése és továbbfejlesztése is cél. Megerısítésként elmondta, hogy a jelenléti ív kapcsán újból kiküldi a kérdıívhez tartozó dokumentumokat. Kérte a résztvevıket, hogy ezzel kapcsolatos válaszukat a korábbiakban elhangzottaknak megfelelıen hétfıig küldjék meg a titkárságnak elektronikus formában, továbbá, hogy a CIRCA rendszeren regisztráljanak. Amennyiben egy tárca részérıl több személy hozzáférése is szükséges, azt jelezzék a Titkárság felé ben. A következı Albizottsági ülés várhatóan február közepén kerül megrendezésre. A résztvevık közremőködését megköszönve lezárta az ülést. Jóváhagyom: Készítette: Engelleiter Éva Bódi Gábor elnök Krupanics Gergely titkár 8

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend:

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend: Emlékeztetı a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) Jogi és Mőszaki Szabályozási Albizottságának elıkészítı ülésérıl (2007. augusztus 28. EKK 1024 Szilágyi E. fasor 11/b. I. emeleti konferenciaterem)

Részletesebben

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend:

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend: Emlékeztetı a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) Jogi és Mőszaki Szabályozási Albizottságának ülésérıl (2008. március 18. 10:00 EKK 1024 Szilágyi E. fasor 11/b. I. emeleti konferenciaterem) Jelenlévık:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. OKJ Bizottsági ülés (2009. november 3.)

EMLÉKEZTETŐ. OKJ Bizottsági ülés (2009. november 3.) EMLÉKEZTETŐ OKJ Bizottsági ülés (2009. november 3.) Szervező: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) Időpont: 2009. november 3. 10,00-15,00 óra Helyszín: 1085 Budapest, Baross u. 52. I.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN EMLÉKEZTETŐ AZ ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: IDŐPONT: LEVEZETŐ ELNÖK RÉSZTVEVŐK: 1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 14.9.2009

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 14.9.2009 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 14.9.2009 MUNKADOKUMENTUM az Európai Számvevőszék 2/2009. sz. különjelentése az EU 2003 2007-es közegészségügyi programjáról Költségvetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve 4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a Szabályozási Tervet a TTKB és a JÜB tárgyalta. A JÜB elfogadásra, míg a TTKB elutasításra javasolta

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

E M L É K E Z T E T. a Közbeszerzési Monitoring és Reformbizottság 2007. január 18-i ülésér l

E M L É K E Z T E T. a Közbeszerzési Monitoring és Reformbizottság 2007. január 18-i ülésér l E M L É K E Z T E T a Közbeszerzési Monitoring és Reformbizottság 2007. január 18-i ülésér l A Közbeszerzési Monitoring és Reformbizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2007. január 18-án tartotta második

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelése

A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelése A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelése Intelligens Települések Országos Szövetsége Közhasznú Egyesület kiadványa Készült az e-írástudásért Közhasznú Alapítvány közreműködésével Budapest 2008

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester

Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 74-66/2011. Sorszám: 1. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök Iktatószám: 02/270-6/2015. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. október 7-én 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

dr. Fórika László dr. Varjú Gabriella Az eljárás megindulása

dr. Fórika László dr. Varjú Gabriella Az eljárás megindulása Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes Közös Jelentése az AJB-904/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy az AJB-905/2014.) Előadó: dr. Baksa

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről.

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Jegyzőkönyv mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Helye: Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (Petőfi tér 10.) Jelen vannak:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-574/2016. számú ügyben (Előzményi ügy: AJB-4424/2015. )

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-574/2016. számú ügyben (Előzményi ügy: AJB-4424/2015. ) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-574/2016. számú ügyben (Előzményi ügy: AJB-4424/2015. ) Előadó: dr. Blaskovits Márta Az eljárás megindítása Egy panaszos beadvánnyal fordult az alapvető jogok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem)

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) EMLÉKEZTETŐ Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) Napirend előtt Fazekas Károly helyett Kertesi Gábor vezeti a kerekasztal ülését. Köszönti a kerekasztal tagjait

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési, Informatika, Média Kollégiumának 2007. március 23-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési, Informatika, Média Kollégiumának 2007. március 23-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési, Informatika, Média Kollégiumának 2007. március 23-i üléséről. A Szülőföld Alap Kulturális és Egyházi Kollégiuma a Miniszterelnöki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 02/249-22/2015. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 17-én 9 20 kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében megtartott nyílt üléséről. órai

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

TDK-dolgozat Konzulens: dr. Kruppa Éva főiskolai tanár Bagány Nikolett Anna Nemzetközi gazdálkodás Szak 2012 0

TDK-dolgozat Konzulens: dr. Kruppa Éva főiskolai tanár Bagány Nikolett Anna Nemzetközi gazdálkodás Szak 2012 0 TDK-dolgozat Konzulens: dr. Kruppa Éva főiskolai tanár Bagány Nikolett Anna Nemzetközi gazdálkodás Szak 2012 0 Szabályos közbeszerzés Regular Public Procurement Kézirat lezárása: 2012.04.22. 1 Az összefoglaló

Részletesebben

A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.)

A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.) A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.) Sikeres volt a köznevelési kerekasztal működésének első időszaka - értékelt Balog Zoltán emberi

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben