4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve"

Átírás

1 4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a Szabályozási Tervet a TTKB és a JÜB tárgyalta. A JÜB elfogadásra, míg a TTKB elutasításra javasolta a Szabályozási Tervet. Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat. Gáldi György bejelenti, hogy a végszavazásnál név szerinti szavazást kezdeményez. Csuka Attila röviden össze kívánja foglalni, hogy milyen hasznot jelenthet Törökbálint számára a Tó-park. Ipar zési adó vonatkozásában mintegy egymilliárd forintnyi bevétel várható, az építményadó kapcsán pedig az els id szakban 108 millió forint, a teljes megvalósulás esetén pedig 216 millió forint lehet az építményadó. Mindezek alapján kijelenti hogy ebben az esetben egy olyan beruházásról van szó, ami a település számára évente több mint egymilliárd forintnyi bevételt hozhat, ugyanakkor ró különösebb terheket a községre. Direkt közlekedési kapcsolata ugyanis minimális a településsel, hiszen egyrészt a vasút elválasztja a települést l, másrészt pedig a projektben szerepel az a csomópont is, ami meg fogja oldani a terület közlekedését az autópálya felé. A vitás kérdés a lakások száma. Sajnálattal állapítja meg, hogy a történelem ismétli önmagát, mert egyesek a lejáratás és a személyesked kampány részévé teszik ezt a kérdést. Megjelent ugyanis a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület kiadványa, ahol lakást prognosztizálnak a területre, ami egy badarság. Amennyiben a jelenleg tervezett állapot valósulna meg, abban az esetben is csupán 500 körüli lakással lehetne számolni. Ugyanakkor valóban szükséges lenne a lakásszám csökkentése, ezért módosító javaslatot terjeszt a Képvisel -testület elé. Azt indítványozza, hogy a Szabályozási Tervben a lakásokra utaló 25 %-os mennyiség 15 %-ra változzon. Felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét a Napi Gazdaság mellékleteként megjelent kiadványra, amely Törökbálintról szól. Ebben Polgármester úr vidáman és dinamikusan érzékelteti a település fejl dését, miközben a kiadvány 7. oldalán a következ k olvashatók: Törökbálint azon kevés település közé tartozik, amelynek hosszú távú stratégiája van. Van elfogadott és helyi határozatban rögzített, széles kör vitákban érlelt településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti és településfejlesztési terve, Helyi Építési Szabályzata és fejlesztésre kijelölt területeire készített, egyre gyarapodó számú szabályozási terve.. A jelek szerint tehát Polgármester úr is egyetért azzal, hogy csak a fejlesztés a járható út, miközben 2001-ben a Településszerkezeti Terv elfogadása kapcsán az azt támogatókat büntet jogi felel sségükre emlékeztette és többször is úgy nyilatkozott, hogy ez a Településszerkezeti Terv romba dönti a települést. Ehhez képest Törökbálint mára az 5 legfejlettebb település közé tartozik és stabil pályán van a gazdasága is. Megítélése szerint akik most meg fogják szavazni a Tó-park Szabályozási Tervét, azok számíthatnak a szokásos támadásokra, amelyeknek egyértelm en politikai okai vannak. Ennek ellenére vállalja ezeket a támadásokat, mert véleménye szerint Törökbálintnak szüksége van erre. Az évi egymilliárd forintos bevétel ugyanis 3 óvodát jelent és ezért érdemes bizonyos nehézségeket is vállalni. Természetesen ezt a kérdést is alá lehet rendelni a pillanatnyi politikai érdekeknek, de mint ahogy a 2001-es Településszerkezeti Terv sem tette tönkre Törökbálintot, úgy ebben az esetben sem kell ett l tartaniuk. Ficsór Bálint egyetért Csuka Attila képvisel úrral abban, hogy fontos lenne a település számára ez az jelent s adóbevétel, mert az önkormányzati intézmények a jelenlegi bevételb l tarthatók fenn, hitelt kellett felvenni. Ugyanakkor annak semmi értelme sincs, hogy a területen még hosszú évekig csak parlagf teremjen. Ennek az innovációs parknak a létrejötte csak Törökbálint adóbevételei szempontjából fontos, ha Magyarország fejl dése szempontjából is, hogy ki tudjon lépni ebb l a majd balkáni helyzetb l. Azzal

2 viszont semmiképpen sem tud egyetérteni, hogy a területen akár csak 15 %-nyi lakás is megépüljön, amint azt Csuka Attila képvisel úr módosító indítványában javasolta. A t ke azt nézi, hogy hol hasznosul legel bb, ezért ha a t kének most az az érdeke, hogy itt lakótelepet építsen, akkor azt fogja tenni és csak valamikor a távoli jöv ben fog megépülni az innovációs park. Ahhoz, hogy a tudósok a munkahelyük közelében lakhassanak, nincs szükség sem 25, sem 15 %-nyi lakásra. A másik fontos kérdés a nagy sebesség vasút nyomvonala. A jelenlegi tervet elfogadhatatlannak tartja, mert az közel vezeti a nyomvonalat a lakóövezethez. Hosszú távon szükség van erre a vasútra és ez egész Európa ügye, csak Magyarországé és elismeri, hogy nyugat felé itt kell vezetni a nyomvonalat, de azt ezen a 100 hektáron keresztül kell megtenni, akár még a föld alatt is. Mindezek alapján sem az eredeti javaslatot, sem a módosító indítványt fogja megszavazni. Gáldi György elismeri, hogy a Tó-park a település alulhasznosított területei közé tartozik, ezért is értett egyet azzal júliusban, hogy kerüljön sor a szakhatósági egyeztetésekre annak ellenére, hogy a lakásokra vonatkozó módosító javaslat kapta meg a szükséges Képvisel -testületi többséget. A 2001-es Szabályozási Tervet megel ÁRT tartalmazta a terület hasznosítását szolgáló funkciót, amivel egyetért. Az eredeti szándék véleménye szerint lakásépítés nélkül is megvalósítható és voltak a Képvisel -testületnek olyan tagjai, akik ennek érdekében er feszítéseket tettek. Még a 15 %-ra csökkentett lakásépítést sem tartja elfogadhatónak. Viszont az egy héttel ezel tt a Képvisel -testület által támogatott javaslat fontos változtatás, mert e szerint az autópálya gyorsforgalmi úthálózat csatlakoztatási kötelezettség kerüljön bele az eredeti szövegbe, ezért azt kéri Polgármester úrtól, hogy ezzel a változtatással együtt bocsássa szavazásra a határozati javaslatot. Scheiblinger Péter idézi Gáldi György képvisel úrnak a január 19-i Képvisel testületi ülésen elmondott hozzászólásából. Ebben Képvisel úr megjegyzi, hogy a 2,2 milliárdos helyi adó nélkül a település m ködtetése lehetetlenülne el. Természetesen lehet kifogásokat hozni mindazokra, akik a település bármelyik részén m ködnek, de az kétséges, hogy a település relatív jólétéhez az közrem ködésük is hozzájárul. Az igazi dilemma a terület kapcsán az, hogy az eddigi paraméterekhez képest milyen változtatásokat igényelnek a fejleszt k. Ezeket a többleteket természetesen azért kérik, mert a területnek nincs értéke. Számukra a területérték ezekkel a fejlesztésekkel, kérésekkel növekszik és ennek fejében teszik meg felajánlásaikat az Önkormányzat számára. Ez tehát tulajdonképpen egy szigorú üzlet és ennek azt a részét kell mérlegelnünk, hogy ebb l mi vállalható. Az igazi kérdés az, hogy mit kezdjünk azzal az elvvel, amely szerint a jöv ben kívánunk foglalkozni a település lélekszámát b vít átmin sítésekkel. Ilyen jelleg fejlesztések annak idején ugyanis merültek fel és Magyarországon jelenleg még nincs is sok példa ilyen ingatlanfejlesztésre. Véleményem szerint egy egészséges és vállalható mérték kialakítható és err l kellene részletesen beszélnünk. A 25 % lecsökkentése 15 %-ra véleménye szerint teljes egészében vállalható mérték. Hivatkozik a TTKB február 16-i nyilatkozatára, amely a következ ket tartalmazza: Hochbaum Pál ismerteti a Képvisel -testület tagjaival a TTKB határozati javaslatát. A Bizottság a kért 17 méteres szintmagasság elfogadását úgy tudja javasolni, ha legfeljebb 4 föld feletti szintet lehet létesíteni, beleértve az esetleges tet téri szintet is. A Bizottság javasolja, hogy a lakóterület aránya az összterület legfeljebb 10 %-a lehessen és azok ne létesülhessenek el bb mint az irodák. Amennyiben a Képvisel -testület úgy határoz, hogy a Településszerkezeti Tervét az el terjesztésben foglaltak szerint módosítja, abban az esetben a Bizottság azt javasolja a Képvisel -testületnek: kérje fel a Polgármestert, hogy az innovációs park teljes egészére a Szabályozási Tervet rendelje meg, melynek költségei a beruházót terheljék. Ezt a szakbizottsági javaslatot a Képvisel -testület elutasította, azóta pedig milyen változások történtek! Emlékezete szerint Ficsór Bálint

3 képvisel úr korábban a teljes területre vetítve 7 %-os beépítést javasolt! Megdöbbent egyesek színeváltozása. Dr. Gy rfi László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét a módosított el terjesztés azon részére, amelyben a Budapesti Agglomerációs Területrendezési Tervre hivatkoznak, amely szerint a nyomvonal szentírás. Miután ezt Keller László országgy lési képvisel úr mondta, feltételezi, hogy ez a kijelentés mérvadó. Az el terjesztés másik részén ugyanerr l a kérdésr l azt írják, hogy nézetük szerint a megfelel, a lakott területekt l legtávolabbi nyomvonal kialakításához a legcélszer bb a kész helyzet kialakítása, az építkezés lebonyolításának minél gyorsabb véghezvitele. Ennek hiányában a település számára a legkedvez tlenebb variáns, a jelenlegi BATRT-ben szerepl nyomvonal kivédhetetlen keresztülvitele várható. Ennek elkerülése érdekében terjesztették el javaslatukat. A 15 %-kal kapcsolatban felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy az elfogadásra váró Szabályozási Terv ezt a mértéket írja el és ezt kifejezetten a meglev, más funkciójú épületeken belül, szolgálati lakásként. Ennek az építményadó szempontjából van jelent sége, mert ezek a területek is beleszámítanak abba a területbe, amelynek mértéke képezi az építményadó alapját. A vitánál hiányolja a tervez véleményének meghallgatását, ezért azt kéri, hogy most adjanak lehet séget a jelenlev szakembernek érvei ismertetésére különös tekintettel a Gáldi György képvisel úr által is jelzett autópálya kapcsolatra. Ficsór Bálint meger síti Scheiblinger Péter úr azon állítását, amely szerint korábban 7 %os mértéket javasolt. Turai István a tervez höz kíván néhány kérdést intézni a kiadott anyaggal, illetve a Településszerkezeti Terv módosításával kapcsolatban. A kiadott Településszerkezeti Terv módosításának van egy rajzi melléklete, amin megjelenik a nagy sebesség vasút pontosított nyomvonala is. A Településszerkezeti Tervb l ezen kívül más látszik, így lehet megállapítani, hogy az miként csatlakozik a két végpontján a törvény által meghatározott vonalhoz. Bemutat egy évekkel ezel tt készült légi felvételt, amin a bevásárlóközpont és a lakott terület egy része látható és szinte teljes egészében látszik a Tó-park területe is. A felvételen jelölve van az Országos Területrendezési Terv, illetve a Budapesti Agglomerációs Törvény által meghatározott nyomvonal. Ett l a nyomvonaltól valóban el lehet térni, erre az évi XXI. Törvény ad lehet séget, amelynek 23./A (2) bekezdése szerint: az országos és térségi jelent ség m szaki infrastruktúra hálózatoknak a település közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/- 5 %-kal térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonal-változattól kivéve, ha külön jogszabályban meghatározott területi hatásvizsgálatok a nagyobb eltérést indokolják. Ez vonatkozik Törökbálint Településszerkezeti Tervére, illetve Helyi Építési Szabályzatára. A légi felvételen bejelölte a tervez által tervezett nyomvonalat, aminek a közigazgatási határon belül vissza kellene térnie az eredeti nyomvonalhoz, de látszik, hogy ez nincs meg. Nyomatékosan felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy amennyiben a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával elfogadják ezt a változatot, abban az esetben törvénysért helyzet alakul ki. A MÁV tervez inek véleménye szerint is 3 feltétele van a nyomvonal korrekciójának. Ezek közül az egyik a m szaki feltételek biztosítása. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a nagy sebesség vasút nyomvonalának görbületi sugara ötezer méternél kisebb, az itt szerepl görbületi sugár viszont felel meg ennek a kritériumnak. A jelenlegi vasútpálya legkisebb görbületi sugara méter, azaz alig több, mint harmada a m szakilag megkövetelt görbületnek. Ha figyelembe kellene venni a görbületi sugarat, akkor az alig térne el a jelenlegi görbületi sugárként jelölt egyenes vonaltól. Elhangzottak becslések a Tó-park területén építend

4 lakások területével, illetve számával kapcsolatban. Megkérdezi a tervez l: jók-e azok az információi, amelyek szerint mintegy 70 hektár a tervezési terület. Pekár Zoltán közli, hogy hozzávet leg annyi. Turai István kijelenti, hogy a számítások szerint ez négyzetméternyi területet jelent, mert a teljes beépíthet területet 10 %-kal csökkenteni kell az utak, közterületek miatt. A lakásépítés lehet sége két övezetben jelenik meg, ebb l az egyikkel kíván most foglalkozni. A GKSZ 5/A jel, négyzetméternyi területen fekv övezetben a beépíthet ség 30 % és 15 méter az építménymagasság. Ezzel a 30 % beépíthet ségi százalékkal számolva négyzetméter a beépíthet terület, a 15 méteres magasságban 4 szint helyezhet el, a létesíthet alapterület tehát négyzetméter, ennek a 25 %-a négyzetméter. Tehát csak a GKSZ 5/A jel övezetben négyzetméteren építhet lakás! Ha ez 15 %- ra csökken, az mintegy négyzetméternyi terület és 100 négyzetméteres lakásokkal számolva ez még mindig ezer lakást jelent. Mindezt azért tartotta fontosnak ismertetni, mert szeretné hallani a tervez ezzel kapcsolatos véleményét. A számítást egyébként Nánay Éva építész Asszony készítette. Az a véleménye, hogy a Településszerkezeti Tervnek ez a kivonatos része, az ezen megjelen nyomvonal m szaki adottságai és a bemutatott tervezési nyomvonal tudja teljesíteni az épített környezet védelmér l szóló törvény el írásait, emiatt törvénysért lesz a Képvisel -testület által megalkotott rendelet. Dr. Gy rfi László az iránt érdekl dik, hogy Polgármester úr az imént szóban el adottakat miért juttatta el írásban is a Képvisel -testület tagjainak, hogy az adatokat ellen rizni tudják. A nyomvonal vonatkozásában kíván véleményt nyilvánítani, mert az ilyen prompt el terjesztéseknek csak az a célja, hogy zavarja a másik oldal képvisel it. A kézhez kapott jegyz könyv tartalma eltér attól, amit Polgármester úr állít. Ebben a MÁV Zrt. képvisel i úgy nyilatkoznak, hogy a mellékelt tervben bemutatott vasúti nyomvonal megfelel az országos területrendezési tervben rögzített távlati nagysebesség vasút nyomvonalának, valamint a hatályos jogszabályoknak, mint véd távolság, mint nyomvonal tekintetében. Lehet, hogy ha elfogadják ezt a tervet, az fog tetszeni a Megyei Közigazgatási Hivatalnak sem, Polgármester úrnak sem, de a közelmúltban Polgármester úr azt javasolta, hogy akinek tetszik a döntése, az forduljon a Megyei Közigazgatási Hivatalhoz, ezért most is ugyanezt javasolja Polgármester úr számára: ha a Képvisel -testület elfogadja ezt az el terjesztést, akkor Polgármester úr elmehet a Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Turai István jelzi, hogy élni fog ezzel a lehet séggel. Pekár Zoltán a lakófunkcióval kapcsolatos felvetésekre kíván reagálni, a MÁV-val kapcsolatos kérdésekre pedig Kádár úr fog friss információkkal szolgálni. Hangsúlyozza: alapvet félreértés az önálló lakóépületek megjelenésének feltételezése, a szabályozás szerint mindkét övezetben más els dleges els sorban gazdasági funkciójú épületen belül helyezhet el korlátozott mértékben lakás. Ez min ségileg más, mint az önálló lakóépületek, lakóterületek. Ezt a lehet séget egyébként a hatályos Településszerkezeti Terv elvi döntésén keresztül a Képvisel -testület már korábban biztosította a mindenkori befektet részére. Ehhez képest a Helyi Építési Szabályzat mennyiségi korlátozása viszonylag komolyabb kordában tartja az ilyen típusú fejleszt i igényeket, így például létesíthet önálló lakóépület. A vasúttal kapcsolatban kijelenti: a tervez k is érzékelik a település problémájának súlyosságát. A m szakilag kialakítható, egyedül még elfogadható nyomvonal szerepel a terven. Tudomásuk szerint egyébként a nagy sebesség vasút nyomvonalával csak Törökbálinton van probléma, ha Biatorbágyon is és ott már kezdeményezték az

5 Országos Területrendezési Terv, ezen keresztül pedig a budapesti agglomeráció rendezési tervének a módosítását is. Amennyiben ez valóban így van, abban az esetben célszer lenne, ha Törökbálint minél el bb csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez. Kijelenti, hogy egy komoly, nagy projektr l van szó, ami további egyeztetéseket igényel, ezért a Szabályozási Terv készítésével párhuzamosan több ágazati, szakmai egyeztetés is készül, készült. Kádár András pontosítani kívánja a Polgármester úr által jelzett évi törvényben foglaltakat. A Polgármester úr által 5 %-ban jelölt eltérés +/- 10 %. Idézni kíván abból a jegyz könyvb l, amelyre már az el Képvisel -testületi ülésen is hivatkozott. A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág igazgatója, Tabajdi Tibor, valamint Köller László, az Infrastruktúra Fejlesztések F osztályvezet je a következ ket mondta: A nagy sebesség vasútvonal terv szerinti nyomvonala id közben több létesítménnyel beépült, így a vasútfejlesztési terv felülvizsgálata, aktualizálása ebb l a szempontból is szükséges. A MÁV Zrt. részér l Törökbálint Tó-park Szabályozási Tervét azzal a feltétellel tudják elfogadni, ha a beruházó vállalja a fejlesztési területen a távlati vasútfejlesztési terv módosítási javaslatának elkészíttetését, amely figyelembe veszi az id közi beépítéseket és egyben elkerüli a tárgyi területfejlesztési terv létesítményeit.. Kádi István, a MÁV Zrt. stratégiai fejlesztési szakért je a következ ket nyilatkozta: A MÁV Zrt. részér l ismertették, hogy a mellékelt terven bemutatott vasúti nyomvonal megfelel az Országos Településrendezési Tervben rögzített távlati nagy sebesség vasút nyomvonalának, amely a jelenlegi Budapest Hegyeshalom vasútvonal véd távolságában, annak északi részén helyezkedik el és jóváhagyják Törökbálint Tó-park Szabályozási Tervét vasútfejlesztési szempontból, mivel megfelel a hatályos jogszabályoknak, mind nyomvonal, mind véd távolságok tekintetében. Turai István megkérdezi Kádár urat: melyik törvény melyik szakasza módosította az évi XXI. törvény általa idézett szakaszát, mert a rendelkezésére álló hatályos szöveg az általa elmondottakat tartalmazza. Kádár András közli, hogy a GKM II.134/2005. iktatószámú leveléb l idézett, amely szerint az évi XXI. törvény nyomvonalak pontosítására vonatkozó 23./A 1/b pontjával kapcsolatosan ad tájékoztatást. Turai István kijelenti, hogy a hivatkozott 1/b pont a kiemelt térségek területrendezésére vonatkozik és a településrendezési tervekre a (2) bekezdés vonatkozik, abban viszont a +/- 5 % szerepel. Kádár András véleménye szerint Budapest agglomerációja a kiemelt térségek közé tartozik. Turai István hangsúlyozza, hogy jelenleg Törökbálint településrendezési tervér l van szó. Gáldi György ügyrendi hozzászólásában bejelenti, hogy élni kíván az SZMSZ adta lehet séggel és 5 perc szünetet kér. Turai István elrendeli az SZMSZ által biztosított 5 perc szünetet. Szünet után megadja a szót Janku József részére. Janku József a fejleszt cég képvisel jeként arról kívánja tájékoztatni a Képvisel -testület tagjait, hogy els dleges céljuk a lakásépítés. Egy olyan innovációs parkot szeretnének létrehozni, ahol ez kiegészít funkció lenne, mert így kaphatnak munkavállalási engedélyt a külföldiek. Szó sincs tehát nagy szabású lakópark építésr l!

6 Gáldi György módosító javaslatot terjeszt a Képvisel -testület elé. Egyrészt azt indítványozza, hogy a 7. és 8. 2.) pontjába egyaránt szúrják be a következ ket: a tulajdonos, a használó és a személyzet számára magánszemélyek tulajdonába kerül lakások, stb.. Ugyanez vonatkozik a 3.) pontra is, a százalékokra vonatkozóan pedig a Ficsór Bálint képvisel úr által javasolt 7 %-os mértéket javasolja. Ez a változás érinti a 7. és 8. 3.) pontját. Ez a javaslat az egész területre vonatkoztatva 100 négyzetméteres lakásmérettel számolva lehet séget ad olyan lakásállomány kialakítására, ami megfelel a fejleszt k által megfogalmazott célnak. Turai István el ször a Településszerkezeti Terv elfogadását bocsátja szavazásra, október 15-i hatályba léptetési nappal. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért Törökbálint Nagyközség többször módosított 284/2001. (IX. 7.) ÖK. számú Településszerkezeti Tervének részleges módosításával, az az gombot nyomja meg. Határozathozatalkor 18 f van jelen. Igen: 16 Ellene: 1 Tartózkodás: 1 Távollev : Sándor Péter 382/2006. (IX. 28.) ÖK: A Képvisel -testület október 15-i hatálybalépéssel elfogadja Törökbálint Nagyközség többször módosított 284/2001. (IX. 07.) ÖK. számú településszerkezeti tervének részleges módosítását a Tó-park szabályozási tervére vonatkozóan. (16, 1 ellene, 1 tartózkodás, 1 távollev ) Határid : folyamatos Felel s: polgármester, jegyz Turai István az elhangzott módosító javaslatokat bocsátja szavazásra. El ször a 7. és 8. -ok (3) bekezdésére vonatkozó javaslatról kéri a Képvisel -testület döntését. Emlékezteti a Képvisel -testület tagjait Gáldi György képvisel úr módosító javaslatára, amely szerint ezekben a szövegrészekben a 25 % helyett 7 % szerepeljen. Dr. Gy rfi László kijelenti, hogy a 7. -ról van szó, ha a Helyi Építési Szabályzat 35./A (3) bekezdésér l, illetve a 36/A. (3) bekezdésér l. Turai István kijelenti, hogy a módosító rendelet paragrafusszámát ismertette. Most a Helyi Építési Szabályzat módosításáról van szó és ennek a módosító rendeletében a 7. és 8. paragrafusokról, amelyek létrehozzák a 35./A és a 36/A. paragrafusokat. Gáldi György hangsúlyozza, hogy javaslata csak a 7 %-ra vonatkozott, ha arra a kiegészítésre is, amely szerint lakás magánszemély tulajdonába kerülhet. Turai István a Helyi Építési Szabályzat 7. és 8. -ának módosításáról kéri a Képvisel testület döntését, amelyek létrehozzák a 35./A és 36./A paragrafusokat. Mindkett második bekezdésére vonatkozóan módosító indítványként hangzott el, hogy egészítsék ki azzal, hogy

7 használó, magánszemély tulajdonába kerül, személyzet számára szolgáló. Ugyanezzel egészítend ki a 3. is és az alapterület mértéke 25 %-ról 7 %-ra változik. Dr. Gy rfi László véleménye szerint az elhangzott javaslat értelmetlen, ezért azt az alábbiak szerint kívánja pontosítani: a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló, magánszemélyek tulajdonába kerül. Turai István emlékezteti a Képvisel -testület tagjait, hogy Gáldi György képvisel úr név szerinti szavazást kezdeményezett. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslatról név szerinti szavazással kíván dönteni, az az gombot nyomja meg. Igen: 12 Ellene: 2 Tartózkodás: 4 Távollev : Sándor Péter A Képvisel -testület úgy határoz, hogy név szerinti szavazással dönt a Helyi Építési Szabályzat 7. és 8. -ának módosításáról. (12, 2 ellene, 4 tartózkodás, 1 távollev ) Turai István megállapítja, hogy a Képvisel -testület 12 tagja csatlakozott Gáldi György képvisel úr kezdeményezéséhez, ezért az SZMSZ értelmében név szerinti szavazást rendel el. Emlékezteti a Képvisel -testület tagjait, hogy Csuka Attila képvisel úr módosító javaslatot terjesztett be a 7. és 8. (3) bekezdésére, amelyek létrehozzák a 35./A és 36./A - okat. Ezek (3) bekezdése rendelkezik a mértékr l és a tervezet 25 %-ot javasol, míg Csuka Attila képvisel úr ezt 15 %-ra javasolta módosítani. El ször az utolsóként elhangzott módosító javaslatról kéri a Képvisel -testület döntését. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért Gáldi György képvisel úr módosító javaslatával, amely szerint a 7. és 8. (2) bekezdését egészítsék ki azzal, hogy használó, magánszemély tulajdonába kerül, személyzet számára szolgáló, továbbá ugyanezzel egészítsék ki a 3. -t is és az alapterület mértéke 25 %-ról 7 %-ra változzon, az a név szerinti szavazásnál nel szavazzon. Dorka Ágnes urnából húzza a képvisel k nevét és kéri szavazataikat. Marton Géza Turai István Dr. Csepregi András Hajdu Ferenc Palkóné Sz. Gabriella Dr. Albert Gábor Hochbaum Pál Pekk József Fürész János Dr. Somogyvári Gyula Ficsór Bálint Papp Béla Dr. Mátyássy Szabolcs Scheiblinger Péter Gáldi György

8 Dr. Gy rfi László Csuka Attila Gyurasits Tamás Igen: 6 Ellene: 5 Tartózkodás: 7 Távollev : Sándor Péter A Képvisel -testület elutasította Gáldi György képvisel úr módosító javaslatát, amely szerint a 7. és 8. (2) bekezdését egészítsék ki azzal, hogy használó, magánszemély tulajdonába kerül, személyzet számára szolgáló, továbbá ugyanezzel egészítsék ki a 3. -t is és az alapterület mértéke 25 %-ról 7 %-ra változzon. (6, 5 ellene 7 tartózkodás, 1 távollev ) Turai István szavazásra bocsátja Csuka Attila képvisel úr módosító javaslatát, amely szerint az alapterület mértéke 25 %-ról 15 %-ra változzon. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az a név szerinti szavazásnál nel szavazzon. Dorka Ágnes urnából húzza a képvisel k nevét és kéri szavazataikat. Dr. Mátyássy Szabolcs Gyurasits Tamás Papp Béla Scheiblinger Péter Gáldi György Dr. Gy rfi László Fürész János Pekk József Dr. Somogyvári Gyula Dr. Albert Gábor Ficsór Bálint Palkóné Sz. Gabriella Hajdu Ferenc Dr. Csepregi András Turai István Marton Géza Csuka Attila Hochbaum Pál Igen: 10 Ellene: 7 Tartózkodás: 1 Távollev : Sándor Péter

9 A Képvisel -testület elfogadta Csuka Attila képvisel úr módosító javaslatát, amely szerint a 7. és 8. (3) bekezdésében az alapterület mértéke 25 %-ról 15 %-ra változzon. (10, 7 ellene, 1 tartózkodás, 1 távollev ) Turai István az el Képvisel -testületi ülésen elhangzott módosító javaslatokat bocsátja szavazásra, amely szerint a Helyi Építési Szabályzat 4. (9) bekezdése a következ képpen módosul: A Tó-park területén útcsatlakozás, kapubehajtó az M0 autópályáról létesíthet, az autópályával szomszédos telkek megközelítése az M0-tól függetlenül kialakítandó bels kiszolgáló utakon lehetséges, de biatorbágyi területen a közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolódást biztosítani kell.. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az gombot nyomja meg. Igen: 17 Ellene: 0 Tartózkodás: 1 Távollev : Sándor Péter A Képvisel -testület úgy döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzat 4. (9) bekezdése a következ képpen módosuljon A Tó-park területén útcsatlakozás, kapubehajtó az M0 autópályáról létesíthet, az autópályával szomszédos telkek megközelítése az M0-tól függetlenül kialakítandó bels kiszolgáló utakon lehetséges, de biatorbágyi területen a közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolódást biztosítani kell.. (17, 1 tartózkodás, 1 távollev ) Turai István az 5. (27) bekezdésére vonatkozó módosító javaslatot bocsátja szavazásra, amely szerint A Tó-park területén a csapadékvizek szennyez désének veszélye fennáll, ezért a csapadékvizeket a víztározóba vezetés el tt szénhidrogén-eltávolító berendezésben és hordalékfogó m tárgyban kell megtisztítani. A SASAD I. víztározóba történ bevezetés el tt be kell építeni egy olyan m tárgyat, amely havária esetén biztosítja az eredményes kárelhárítás, védekezés lehet ségét. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az gombot nyomja meg. Igen: 18 (egyhangú) Távollev : Sándor Péter A Képvisel -testület úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a Helyi Építési Szabályzat 5. (27) bekezdését: A Tó-park területén a csapadékvizek szennyez désének veszélye fennáll, ezért a csapadékvizeket a víztározóba vezetés el tt szénhidrogéneltávolító berendezésben és hordalékfogó m tárgyban kell megtisztítani. A SASAD I. víztározóba történ bevezetés el tt be kell építeni egy olyan m tárgyat, amely havária esetén biztosítja az eredményes kárelhárítás, védekezés lehet ségét. (18 egyhangú, 1 távollev )

10 Turai István rendelet-alkotásra kéri a Képvisel -testület tagjait. Felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy rendelet-alkotáshoz min sített többség szükséges. Gáldi György név szerinti szavazást kezdeményez. Turai István kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért Gáldi György képvisel úr kezdeményezésével és név szerinti szavazással kíván dönteni Törökbálint Helyi Építési Szabályzatának módosításáról, az az gombot nyomja meg. Igen: 17 Ellene: 0 Tartózkodás: 1 Távollev : Sándor Péter A Képvisel -testület úgy határoz, hogy és név szerinti szavazással kíván dönteni Törökbálint Helyi Építési Szabályzatának módosításáról. (17, 1 tartózkodás, 1 távollev ) Turai István megállapítja, hogy a Képvisel -testület 17 tagja csatlakozott Gáldi György képvisel úr kezdeményezéséhez, ezért az SZMSZ értelmében név szerinti szavazást rendel el. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért a Tó-park területének Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Törökbálint Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 18/2001. (IX. 18.) ÖK. rendelet módosításáról szóló rendeletnek az elhangzott és elfogadott módosításokkal történ megalkotásával és október 15-én történ hatályba léptetésével, az a név szerinti szavazásnál nel szavazzon. Dorka Ágnes urnából húzza a képvisel k nevét és kéri szavazataikat. Marton Géza Palkóné Sz. Gabriella Turai István Gáldi György Scheiblinger Péter Hajdu Ferenc Dr. Gy rfi László Papp Béla Gyurasits Tamás Dr. Mátyássy Szabolcs Ficsór Bálint Dr. Albert Gábor Dr. Csepregi András Dr. Somogyvári Gyula Pekk József Hochbaum Pál Fürész János Csuka Attila Rendelet-alkotáskor 18 f van jelen.

11 Igen: 11 Ellene: 7 Tartózkodás: 0 Távollev : Sándor Péter 30/2006. (X. 03.) ÖK.: Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete megalkotta 30/2006. (X. 3.) ÖK. rendeletét a Tó-park területének helyi építési szabályzatáról, valamint Törökbálint Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 18/2001. (IX. 18.) ÖK. rendeletének módosításáról. (11, 7 ellene, 1 távollev )

29.) Napirend: Anna-hegy M0 melletti terület ivóvíz és szennyvízcsatorna létesítés költségkalkulációjának bemutatása

29.) Napirend: Anna-hegy M0 melletti terület ivóvíz és szennyvízcsatorna létesítés költségkalkulációjának bemutatása 29.) Napirend: Anna-hegy M0 melletti terület ivóvíz és szennyvízcsatorna létesítés költségkalkulációjának bemutatása Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB,

Részletesebben

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok 29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy egyel re a rendeletet fogadták el. Az el terjesztést a JÜB,

Részletesebben

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére 1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, a JÜB, az OKSB, a PGB, valamint a SZEB tárgyalta.

Részletesebben

23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása

23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása 23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a TFKB tárgyalta. Felkéri Gyarmati Mihály

Részletesebben

1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása

1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása 1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása Keller László elmondja, hogy ez egy olyan napirend, amelyet a testület egyszer már döntéssel lezárt. Az SZMSZ szerint tehát arról kell

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek

16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek 16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek Keller László tájékoztatni kívánja a Képvisel -testület tagjait az alakuló ülés óta eltelt id ben végzett munkáról. Elmondja, hogy az alakuló Képvisel -testületi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása 16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a JÜB, a PGB, valamint

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése 34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése Keller László kéri a Képvisel -testület tagjainak a beszámolóval kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Rothauszky

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Szentgál Polgármesteri Hivatal, nagyterem

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült: a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.) 2004. április 28-án 10.00 órai kezdettel tartott évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a képviselő-testület soron következő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj szabályzata (Az Ügyrend 8. melléklete) 2012. 1 1. A nívódíj célja és odaítélése 1. A Magyar Hidrológiai Társaság 1979-től Vitális Sándor

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "1 ~fjfj053911297" ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend:

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend: Emlékeztetı a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) Elektronikus Közszolgáltatások Albizottságának alakuló ülésérıl (2008. december 4. 9:00 EKK 1024 Szilágyi E. fasor 11/b. I. emeleti konferenciaterem)

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyílt üléséről 2012. november 20-án 17 00 órakor, a i Hivatal Nagytermében. Jelen vannak: Bóna Zoltán polgármester Gergőné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 16.15 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok

19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok 19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a témával kapcsolatban újabb kiegészítés nincs, egy kiegészít levél került kiosztásra,

Részletesebben

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend:

Jelenlévık: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend: Emlékeztetı a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) Jogi és Mőszaki Szabályozási Albizottságának elıkészítı ülésérıl (2007. augusztus 28. EKK 1024 Szilágyi E. fasor 11/b. I. emeleti konferenciaterem)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben