Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanfinanszírozás és befektetés"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 6. Befektetési portfóliók Szerzı: Harnos László február

2 6.1 Tartalomjegyzék 6. Befektetési portfóliók Tartalomjegyzék Bevezetés A tanulási egység célja A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések Ajánlott irodalom A tıke alternatíva költsége Build-up módszer A piaci tapasztalatok felhasználása Portfólió elmélet A hatékony portfóliók Miért csökken az eszköz kockázata a portfólióban? A CAPM-modell A CAPM-modell kiterjesztése más projektekre Összefoglalás Ellenırzı kérdések

3 6.2 Bevezetés A tanulási egység célja A jelen tanulási egység során elıször számbavesszük, hogy milyen módszerekkel is lehet megbecsülni azokat a kamatlábakat, melyeket a nettó jelenérték kiszámításakor alkalmazunk. Szeretnénk tudatosítani, hogy a befektetık számára minden befektetés esetén létezik annak alternatívája a tıkepiacon, így megpróbáljuk majd a kamatlábat a tıkepiac segítségével is megbecsülni. Ehhez viszont az szükséges, hogy egy kicsit elmélyedjünk a tıkepiac mőködése, a tıkepiaci portfólióképzés terén, hiszen ezen keresztül jutunk el egy olyan árazódási modellhez, mely már kiterjeszthetı más projektekre is. A jelen egység célja, hogy Ön megismerje a portfóliókkal kapcsolatos alapfogalmakat, tudja azt, hogy miért csökken az egyes befektetési eszközök kockázata a portfólióban és hogyan mérjük ezeket a kockázatokat. Ismerje a CAPM (Capital Asset Pricing Model) tıkepiaci árazási modell lényegét és használatát a kamatláb becslésére. Legyen tisztában azzal, hogy milyen feltételek mellett terjeszthetı ki a modell más eszközökre, mik a modell alkalmazásának elınyei és mik a nehézségei az ingatlanbefektetések esetén A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Megbecsülni a tıke alternatívaköltségét build-up módszerrel, Megbecsülni a tıke alternatívaköltségét a piaci tapasztalatok alapján, Meghatározni a portfólió fogalmát, A portfóliók közül kiválasztani a hatékony portfóliókat, Elmagyarázni, hogyan csökkenti a portfólióképzés az egyes eszközök kockázatát, Felbontani az eszközök kockázatát egyedi és piaci kockázatra, Meghatározni a piaci portfólió fogalmát, Elmagyarázni, hogyan kombinálják a befektetık a piaci portfóliót és a kockázatmentes befektetési lehetıséget, A különbözı portfóliók közül kiválasztani, hogy adott feltételek mellett melyik a legjobb a befektetı számára, Meghatározni egy portfólió várható hozamát, Értelmezni a β (béta) fogalmát, Elmagyarázni, hogy hogyan méri a β az eszközök kockázatát, Megbecsülni egy eszköz β-ját a múltbéli hozamai segítségével, Megbecsülni egy eszköz várható hozamát a CAPM-modell segítségével, Kiterjeszteni a CAPM-modellt más projektekre, Bemutatni a modell használatának elınyeit és nehézségeit. 3

4 6.2.3 Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések A tananyagban történı könnyebb tájékozódás érdekében ebben a pontban megtalálhatók a legfontosabb fogalmak ABC szerint összegyőjtve. Béta Build-up módszer Diverzifikáció Diverzifikálható kockázat Egyedi kockázat Elvárt megtérülési ráta Hatékony portfólió Karakterisztikus egyenes Nem diverzifikálható kockázat Nem szisztematikus kockázat Piaci kockázat Piaci portfólió Piaci tapasztalatok felhasználása Portfólió Szisztematikus kockázat Tıke alternatíva költsége Tıkepiaci egyenes Tıkésítési ráta Egy befektetés kockázatának mérıszáma, azt mutatja meg, hogy az eszköz hozama mennyire mozog együtt a piaci portfólió hozamával. A kamatláb kockázati elemekbıl történı felépítése. Különbözı kockázatú eszközökbıl történı portfólió képzés. Lsd. egyedi kockázat! Az eszköz azon kockázata, mely a diverzifikációval megszüntethetı. A jelenérték- számításhoz használt rövidtávú kamatláb. Olyan portfólió, mely ugyanazon szórás mellett a legnagyobb hozamot ígéri, vagy ugyanazt a hozamot a legkisebb szórás mellett ígéri. Egy eszköz és a piaci portfólió hozamai közti regresszós kapcsolat. Lsd. piaci kockázat! Lsd. egyedi kockázat! Az eszköz azon kockázata, melyet a diverzifikációval nem lehet kiküszöbölni. Olyan jól diverzifikált portfólió, melynek csak piaci kockázata van. A kamatláb becslése a más hasonló kockázatú befektetések megtérülési rátáinak segítségével. Olyan befektetés, mely több eltérı kockázatú egyedi befektetésbıl áll. Lsd. piaci kockázat! A befektetés elfogadásával feláldozott hozam. A kockázatmentes lehetıség és a piaci portfólió kombinálásával létrehozható portfóliók halmaza. Hosszútávú megtérülési elvárás. 4

5 6.2.4 Ajánlott irodalom Brealey Myers: Modern vállalati pénzügyek, PANEM Kiadó, Budapest, 1999 May Réka (szerk.): Vagyon-, alap- és portfóliókezelés, AULA Kiadó, Budapest, 2003 Szlávik András: Pénzügyi piacok, TRI-MESTER Bt, Tatabánya, A tıke alternatíva költsége Egy befektetés nettó jelenértékének meghatározásakor a legnagyobb problémát azoknak a kamatlábaknak a meghatározása okozza, melyeket a jelenérték-számítás során alakalmazunk. Mivel ezen kamatlábakat a jövıben várható jövedelmekhez hasonlóan nekünk kell megbecsülnünk, így már eleve egyfajta bizonytalanságot viszünk a módszerbe. Mivel azonban a nevezıben lévı kamatláb a diszkontálás során hatványozódik, így a módszer arra sokkal érzékenyebb, mint a számlálóban lévı jövedelemre. 2% körüli eltérés a kamatlábban akár 30% körüli eltérést is eredményezhet a végeredményben! Fejlett befektetési piacokkal rendelkezı gazdaságokban a befektetık számtalan befektetési lehetıség közül választhatnak. Mivel azonban a forrásaik (elsısorban a saját tıkéjük) szőkösek, így nem valósíthatják meg az összes kínálkozó lehetıséget, azaz választásra kényszerülnek. Amennyiben kiválasztanak egy lehetıséget, akkor egyúttal más lehetıség(ek) megvalósításáról le kell mondjanak, azaz feláldozzák azt a hasznot (hozamot), amit a másik lehetıség megvalósításával nyerhettek volna. Ez azt jelenti, hogy ez a feláldozott haszon költségként jelentkezik a számukra. Ezt a feláldozott hozamot nevezzük a tıke alternatíva költségének. Természetesen csak a hasonló kockázatú befektetések közti választást vehetjük alapul, hiszen ez jelenti az igazi választási kényszert a befektetı számára. Számításaink során a tıke alternatíva költsége a felhasznált diszkont kamatláb formájában jelenik meg. Tıke alternatíva költsége Számításaink során kétféle kamatlábat alkalmaztunk: Elvárt megtérülési ráta (r), Tıkésítési kamatláb (R). Mindkettıt a tıke alternatíva költségeként értelmezzük, de míg az elvárt megtérülési ráta egy rövidtávú kamatláb, mely elsısorban a rövidtávú kockázatokat méri, addig a tıkésítési ráta hosszútávú. A kamatlábakat alapvetıen a kockázatok felıl közelíthetjük meg. A korábbiakban már megállapítottuk, hogy minél magasabb egy befektetés várható kockázata, annál magasabb hozamot várunk el tıle (lsd. racionális befektetı kritériumai) és fordítva. A 5

6 kockázatokat elemezve a gyakorlatban három különbözı módszer adódik a kamatláb becslésére: Build-up módszer, Piaci tapasztalatok alapján történı becslés és A CAPM-modell alapján történı becslés. A következı pontokban részletesen áttekintjük e módszerek használatát Build-up módszer A módszer lényege, hogy a kamatlábat ahogy azt a módszer elenevezése is mutatja saját magunk építjük fel. Mivel a kockázatmentes befektetési lehetıség minden befektetı számára rendelkezésre áll, így a kiindulási alapot mindig valamilyen kockázatmentes kamatláb jelenti. Ezt követıen a befektetés várható kockázatait tényezınként kezdjük el vizsgálni (pl. ahogy azt a 4.6 pontban tettük, majd minden tényezıhöz egy-egy százalék értéket (ún. kockázati felárat) rendelünk. A kamatláb a kockázatmentes hozam és a kockázati felárak összegeként adódik: Kockázatmentes kamatláb [%] + Országkockázat [%] + Ágazati kockázat [%] + Régió kockázat [%] + Vállalkozás specifikus kockázatok [%] + Árfolyamkockázat [%] + Inflációs kockázat [%] + Kamatláb kockázat [%] + Jogi kockázat [%] + Vis major kockázata [%] Build-up módszer = Elvárt megtérülési (tıkésítési) ráta [%] Az elvárt megtérülési ráta becslése során a kiindulási alap egy rövidtávú kockázatmentes befektetés hozama 1, és az egyes kockázati tényezıket is a szerint vizsgáljuk, hogy azok rövid távon hogyan viselkednek. A tıkésítési ráta becslésekor a hosszútávú kockázatmentes hozamból 2 indulunk ki és az egyes kockázati elemek hosszútávú viselkedését vizsgáljuk. A módszer azért problémás, mert az egyes kockázati elemek becslésében nagyon sok a szubjektív elem. Ez azt eredményezi, hogy a befektetık csak akkor szokták alakalmazni a build-up módszert, ha nincs más lehetıségük (nincsenek piaci 1 Általában a 3 hónapos futamidejő diszkont kincstárjegyek referencia hozama 2 10 éves futamidejő államkötvények referencia hozama 6

7 tapasztalatok és nincs fejlett tıkepiac sem). Magyarországon hasonló volt a helyzet az ingatlanbefektetések terén a közvetlenül a rendszerváltást követı években (hozzávetılegesen ig). Mára már azonban kialakultak és mőködnek az egyes ingatlanpiacok és elég jól mőködik a tıkepiac is, így csak ritkán kényszerülünk e módszer használatára A piaci tapasztalatok felhasználása Ennél a módszernél abból indulunk ki, hogy az azonos kockázatú befektetések hozama szükségszerőképpen azonos kell, hogy legyen. U.i. ha létezne olyan befektetés, amely ugyanakkora kockázat mellett magasabb hozamot biztosítana, akkor a racionálisan gondolkodó befektetık mind ezt a lehetıséget választanák, azaz megnıne iránta a kereslet. A kereslet növekedése ceteris paribus 3 az ár növekedéséhez vezet, ami egy befektetés esetén annyit tesz, hogy többet kell befektetni ugyanazon eredmény elérése érdekében (felmegy az árfolyam), azaz csökken a hozam. A hozamcsökkenés addig tartana, amíg el nem érné azt a szintet, mint amit az azonos kockázatú befektetések ígérnek. A módszer lényege, hogy keresünk a saját ingatlanbefetetésünkhöz hasonló kockázatú más befektetéseket, ahol megtörtént az ingatlan eladása, azaz ismert a piaci érték, majd kiszámoljuk, hogy ott mekkora tıkésítési rátával történt az eladás és ezt a kamatlábat alkalmazzuk a saját befektetésünk értékelése során. Egy befektetési célú ingatlan piaci értéke nem más, mint a jövıben várható nettó mőködési bevételeinek a jelenértéke. Ha a mintául szolgáló ingatlan az életciklusának abban a szakaszában van, amikor a jövedelme már stabil, akkor a piaci érték becslése az örökjáradék jelenértékének összefüggésével történik: Ahol: V m = NOI R Vm: Piaci érték (Market Value) NOI: Nettó mőködési bevétel R: Tıkésítési kamatláb A mintául szolgáló ingatlan nettó mőködési bevételét vagy ismerjük, vagy nem 4. Ha nem is ismerjük, elég jól becsülhetı. Ehhez magát az ingatlant kell ismernünk és az adott piaci bérleti díjat. Az eladási árat (piaci értéket) viszont többnyire a tranzakció kapcsán publikálják pl. ingatlanos szakmai lapokban 5, vagy internetes portálokon, bár kétségtelenül meg kell dolgozni az információ megszerzéséért. A tıkésítési ráta a piaci érték és a NOI ismeretében az egyenlet átrendezésével becsülhetı: NOI R = V m 3 Ceteris paribus = Minden egyéb tényezı változatlansága esetén 4 Általában nem ismerjük, mert a szerzıdések nem nyilvánosak 5 Pl.: Magyar Irodapiac, Ingatlan és Befektetés, stb. 7

8 A módszer alkalmazását megnehezíti, hogy gyakorlatilag csak olyan ingatlanbefektetés esetén alkalmazható, melynek a kihasználtsága a potenciális szint körül alakul, azaz feltehetıleg az életciklusának abban a szakaszában van, mikor a jövedelme már stabilizálódott. 6.4 Portfólió elmélet E témakörrel azért kell részletesebben is foglalkoznunk, mert egyrészt, mint azt késıbb látni fogjuk a portfólió képzés a kockázatok kezelésének egyik eszköze, másrészt a kamatlábak becslésének harmadik módszeréhez (ún. CAPM-modell) a tıkepiacon, azon belül is a tıkepiaci portfóliókon keresztül vezet az út. Portfólió alatt egy olyan befektetési csomagot értünk, mely alapvetıen különbözı kockázatú egyedi eszközökbıl áll. A portfólió képzés célja a befektetı kockázatainak kezelése. Portfólió Ugyanúgy, ahogy egy kockázatos befektetést is két jellemzıvel (a várható hozamával és a hozamai szórásával) jellemeztünk, ugyanúgy egy portfóliót is két mennyiséggel: A hozamai várható értékével [E(r)] és A hozamainak a várható értékhez mért szórásával [σ(r)] jellemezhetünk. A portfólió kockázatát alapvetıen az utóbbi mennyiség (szórás) jelenti a befektetı számára A hatékony portfóliók Tekintettel arra, hogy a befektetık számára egy fejlett gazdaságban rengeteg befektetési lehetıség kínálkozik, így azokból nagyon nagyszámú portfólió képezhetı. Természetesen az egyes portfóliók különbözı kockázatúak (szórásúak) lehetnek és különbözı hozamokat ígérnek. Ebben a pontban azt a kérdést próbáljuk megválaszolni, hogyan lehet ebbıl a nagyon nagy számosságú portfólió halmazból kiválasztani a legjobbakat. Emlékezzünk vissza, mit is tanultunk a racionális befektetırıl. A magasabb kockázatért cserébe magasabb hozamot vár el. Ebbıl kiindulva nyilvánvaló, hogy Az azonos hozamot ígérı portfóliók közül azt választjuk, melynek a legkisebb a szórása és Az azonos szórásúak közül pedig azt, amelyik a legmagasabb hozamot ígéri. 8

9 A fenti kritériumoknak megfelelı portfóliókat nevezzük hatékony portfóliónak. A nem hatékony portfóliókat értelemszerően nem szabad elfogadni. Nézzük meg most az elıbbieket egy ábra segítségével is: Hatékony portfólió E(r) σ (r) A tojáshéj alakú görbe szemlélteti a választékot, azaz a befektetı számára elérhetı összes portfóliót. A hatékony portfóliók a görbe zölddel jelölt felsı szélén helyezkednek el. A görbén belülüli portfóliók (lila pöttyök) nem hatékonyak, hiszen mindegyikhez létezik a zöld görbének egy olyan pontja, mely egy olyan portfóliót jelent, ami ugyanakkora szórás mellett magasabb hozamot ígér. Példa: A befektetı számára elérhetı portfóliókat a következı táblázat tartalmazza: Portfólió E(r) [%] σ(r) [%] A B 12,5 21 C D E F G H Melyek a nem hatékony portfóliók? A legegyszerőbb, ha egy közös koordináta-rendszerben ábrázoljuk az összetartozó várható hozam szórás párokat: 9

10 25 20 hozam szórás A legfelsı pontokat összekötve (zöld görbe) látszik, hogy három portfólió helyezkedik el a görbe alatt, ezek a nem hatékonyak: A, D, és G. A probléma még mindig az, hogy a hatékony portfóliókat tartalmazó görbén (a tojáshéj felsı peremén) is nagyon sok portfólió található. Hogyan lehet választani közülük? A kérdéssel Harry Markovitz (1927-) Nobel-díjas közgazdász foglalkozott 1952-ben Portfolio selection címmel publikált tanulmányában. İ a racionális befektetı kritériumaiból indult ki, aki a várható hasznosságát igyekszik maximalizálni. Ha a várható hozam-szórás diagramba berajzoljuk a kockázatkerülı befektetı preferencia térképét, akkor a hatékony portfóliókat tartalmazó (zöld) görbe egészen biztosan érinteni fog egy közömbösségi görbét. Markovitz szerint a racionális befektetı az érintési pontban található hatékony portfóliót (piros pötty) választja: E(r) σ (r) 10

11 6.4.2 Miért csökken az eszköz kockázata a portfólióban? A portfólió kockázat elimináló hatása legkönnyebben a tıkepiaci portfóliók esetében látható be, mert az értékpapírokkal a kereskedés többnyire aukciókon, vagy a tızsdén folyik, így a napvilágra kerülı, a papír kibocsátóját érintı információkat a piac elég gyorsan lereagálja. Vannak olyan hírek melyek csak egyes papírokat (cégeket) érintenek. Pl.: a gyógyszerárak TB támogatásának csökkentésére elsısorban a gyógyszergyári részvények fognak reagálni, feltehetıen árfolyam csökkenéssel, ami nyilvánvalóan a várható hozam csökkenését eredményezi. Ha a portfóliónkban csak gyógyszeripari részvényeket tartanánk, akkor elég komoly veszteséget szenvednénk el, azaz az ilyen portfólió semmivel nem csökkentené a kockázatunkat. Vannak olyan hírek, melyekre az egyes befektetések eltérı (ellenkezı) módón reagálnak. Pl.: az üzemanyagárak emelkedése az olajipari cégek részvényeire jótékony hatással van, hiszen az üzemanyagok kereslete rugalmatlan, azaz az áremelkedés nem csökkenti számottevıen a keresletet, ugyanakkor a magasabb ár miatt növekednek az olajiari cégek profitkilátásai. Feltehetıen tehát az olajipari részvények árfolyama a hírre emelkedni fog, ami emeli a várható hozamukat. Ugyanakkor a fuvarozással foglalkozó cégek kedvezıtlenül fogadják a hírt, hiszen a költségeik emelkednek, ugyanakkor az üzemanyag fogyasztásukat nem tudják számottevıen csökkenteni. Ez azt eredményezi, hogy ezen cégek profitkilátásai romlanak, így az ilyen részvények árfolyama (és hozama) valószínőleg esni fog. Ha a portfóliónkban egyaránt tartunk olajipari részvényeket és fuvarozó cégek részvényeit, akkor ezek az ellentétes irányú árfolyammozgások részben, vagy egészben kioltják egymást, így csökken a befektetésünk összes kockázata. Végül léteznek olyan hírek is, melyekre az egész piac egyformán reagál. Pl. egy általános társasági adó emelés valamennyi vállalat profitkilátását csökkentené, így a részvények árfolyama (és hozama) a hírre lefelé mozdulna el. Akárhogyan állítjuk össze a portfóliónkat, az az egész piacot egyformán érintı rossz hírektıl nem véd, azaz az ilyen típusú kockázatot a portfólió sem tudja eliminálni. Egy eszköz kockázatának azon részét, mely a portfólió-képzéssel (diverzifikálással) megszüntethetı, egyedi kockázatnak 6 nevezzük. Az eszköz kockázatának azon részét, melyet a diverzifikáció nem küszöböl ki, piaci kockázatnak 7 hívjuk. Egyedi kockázat Piaci kockázat A portfólióképzés célja tehát az egyedi kockázatok megszüntetése. Egy portfóliót akkor nevezünk jól diverzifikált portfóliónak, ha annak elsısorban piaci kockázata van, azaz az egyedi kockázatok nagyon picik. Ehhez persze az szükséges, hogy a portfólió elég sok (a gyakorlatban legalább 25-30) különbözı eszközt tartalmazzon. 6 Az egyedi kockázatot szokták még diverzifikálható, vagy nem szisztematikus kockázatnak is hívni 7 A piaci kockázat további szokásos elnevezései: nem diverzifikálható, vagy szisztematikus kockázat 11

12 Az olyan jól diverzifikált portfóliót, melynek csak piaci kockázata van, piaci portfóliónak hívjuk. Ez elméletileg egy olyan nagy portfólió kellene, hogy legyen, amely az egész piacot reprezentálja, azaz valamennyi eszközt tartalmaz. A világ befektetési piacai túl nagyok ahhoz, hogy ilyen piaci portfóliót a gyakorlatban létre lehessen hozni, ezért többnyire megelégszünk a tızsdeindexekkel és azokat fogadjuk el piaci portfólióként. Piaci portfólió A CAPM-modell William Sharpe (1934-) szintén Nobel-díjas közgazdász a piaci portfólió fogalmának ismeretében, tökéletes tıkepiacot feltételezve újragondolta Markovitz elméletét és a következı megállapításokra jutott: A racionális befektetı a tıkepiacon a piaci portfóliót fogja választani, hiszen annak a legkisebb a kockázata (a piaci kockázat), Azt a kockázati szintet pedig, ahová a befektetı hajlandó eljutni, úgy fogja elérni, hogy a piaci portfóliót a kockázatmentes lehetıséggel (hitelnyújtás, vagy hitel felvétel) fogja kombinálni: E(r) M rf σ (r) A fenti ábrán a narancssárga pötty jelenti a piaci portfóliót (M), rf pedig a kockázatmentes kamatláb. A kettıt összekötı (kék) egyenest tıkepiaci egyenesnek nevezzük. Sharpe szerint a befektetık a tıkepiaci egyenesen választanak portfóliót (piros pötty). Tıkepiaci egyenes Tudjuk azonban, hogy a racionális befektetı a várható hasznosságát igyekszik maximalizálni, így azt a portfóliót fogják választani, ahol a tıkepiaci egyenes a legmagasabban fekvı közömbösségi görbéjüket érinti (piros pötty): 12

13 E(r) M rf σ (r) Példa: Folytassuk a korábban megkezdett példát! Válasszuk ki a legjobb portfóliót, ha a kockázatmentes kamatláb 12%! Ez esetben az lesz a legjobb portfólió, mely a legmagasabb kockázati prémiumot ígéri az egységnyi kockázatra (szórásra) vonatkoztatva: Portfólió E(r) rf [%] σ(r) [%] (E(r) rf) / σ [%] B 12,5 12 = 0,5 21 0,024 C = ,120 E = ,172 F = ,188 H = ,178 A táblázatból kiolvasható, hogy ez esetben a legjobb portfóliónak az F ígérkezik. Mekkora lenne a maximálisan elérhetı hozam, ha legfeljebb 25% szórást vállalunk és nincs kockázatmentes lehetıség? Mindössze B és C szórása nem nagyobb, mint 25%, így ezek közül kellene választanunk. Mivel C ígéri a magasabb hozamot, nyilvánvalóan ezt választanánk, ami várhatóan 15% hozamot biztosítana. Mi az optimális stratégia, ha 12% kockázatmentes kamatláb mellett állampapírt vásárolhatunk és továbbra is legfeljebb 25% szórást vállalunk? Abból indulunk ki, hogy az egységnyi kockázatra jutó legnagyobb kockázati prémiumot F ígéri, így ezt kombináljuk a kockázatmentes lehetıséggel: f f 32 + (1 = f ) 0 = 25 13

14 Tehát pénzünk 25/32-ed részét F-be fektetjük, a maradékért pedig állampapírt vásárolunk. Mekkora lesz ez esetben a várható hozam? = 16,69% 32 Foglaljuk össze most egy modellbe, amit eddig tudunk: Az eszközök kockázata felbontható egyedi és piaci kockázatra, Sharpe szerint a befektetık a piaci portfóliót választják, így a racionális befektetı kockázatát a piaci kockázat jelenti, azaz ezzel kell arányos legyen a várható hozam is, A kockázatmentes lehetıség mindenki számára elérhetı, azaz a piaci portfóliót ezzel kombinálva tetszıleges kockázati szintre eljuthatunk. Az egyes eszközök piaci kockázatát úgy tudjuk megmérni, hogy megvizsgáljuk, hogy a múltban az adott eszköz hozama mennyire mozgott együtt a piaci portfólió hozamával. Ehhez elıször egy közös koordináta-rendszerben kell ábrázolnunk az eszköz és a piaci portfólió múltbéli hozamait: r β rm Ahol: rm: A piaci portfólió múltbéli hozamai r: Az eszköz múltbéli hozamai A ponthalmazra lineáris regresszióval egy egyenes fektetünk (ún. karakterisztikus egyenes). Az egyenes meredeksége (β - béta) méri az eszköz piaci kockázatát. Karakterisztikus egyenes Béta 14

15 Az adott eszköz (befektetés) várható hozama a β segítségével: Ahol: E( r) = rf + β ( rm rf ) rf: kockázatmentes kamatláb rm: piaci hozam (piaci portfólió várható hozama (rm rf): kockázati prémium Az 1964-ben megalkotott fenti modellt Sharpe Capital Asset Pricing Model -nek (CAPM) nevezte el. Példa: Egy éven keresztül megfigyeltük a Danubius részvények árfolyamának alakulását 8, valamint a BUX-index változását, melyet ez esetben piaci portfólióként fogadtunk el. Becsüljük meg a részvény várható hozamát a CAPM-modell segítségével! A megfigyelt adatok alapján a Danubius részvény β-ja 0,4 melyet az összetartozó BUX-index Danubius árfolyam értékpárokra fektetett regressziós egyenes (karakterisztikus egyenes) meredekségeként kaptunk. Számításainkat az alábbi táblázatba foglaltuk össze: 2007 BUX Danub. d x d y d x d y d x 2 x i y i x i - x átl y i - y átl Σ Átl , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2-939,6 341, , , , , ,8-606,0-128, , ,2-864,2-309,2 640,8 640, ,8 640,8 580,8 490,8-34,2 90, Forrás: BÉT 15

16 A karakterisztikus egyenes egyenlete: y = ax + b a = d d d 2 x = b = y ax = 9.109,17 0, , y = 0,4x x y = 0,4 A β a karakterisztikus egyenes meredeksége, azaz 0,4. A piaci hozamot a BUX-index változásából számíthatjuk ki: r r m m = = BUX z BUX BUX ny ny , , = 9,04% ,38 Kockázatmentes kamatlábnak a 3 hónapos futamidejő diszkont kincstárjegyek referencia hozamát fogadtuk el, ami jelenleg 7,42% 9. A Danubius részvények várható hozama a CAPM-modell segítségével: E( r) = r f + β ( r m r E( r) = 7,42 + 0,4 (9,04 7,42) = 8,07% f ) A CAPM-modell kiterjesztése más projektekre Sharpe egy tökéletes tıkepiacot feltételezett és így alkotta meg a CAPM-modellt. Bár a fejlett országok tıkepiacai többnyire elég jól mőködnek, de korántsem tökéletesek. Pl.: a magyar tızsdén elég jelentıs tranzakciós költségekkel is számolni kell. A tökéletlenségek tudatában mégis széles körben alkalmazzák a tıke alternatíva költségének becslésére. Ennek az az oka, hogy míg jelen formájában a modell viszonylag egyszerően használható, addig ha elkezdenénk azt közelíteni a valós piacokhoz, azaz sorra feloldanánk azokat az egyszerősítı feltételeket, amikkel Sharpe a piac tökéletességét biztosította, akkor a gyakorlatban használhatatlanul bonyolult modell születne. A tıkepiaci befektetéseket minden más befektetés egy lehetséges alternatívájának tekintjük, hiszen a Sharpe-féle modell segítségével (a piaci portfólió és a kockázatmentes befektetés kombinálásával) szinte bármilyen kockázatú portfólió elıállítható. Ha nem a tıkepiacon fektetünk be, akkor is igaz, hogy az azonos 9 Forrás: Államadósság Kezelı Központ Rt. 16

17 kockázatokhoz azonos megtérülési elvárás tartozik, azaz a kamatlábak becsléséhez segítségül hívhatjuk a tıkepiacot. Abból indulunk ki, hogy a befektetı elıtt két lehetıség áll: Megvalósítja az adott projektet, vagy Megvásárolja annak a cégnek a részvényeit, aki az adott projektet megvalósítja. Mindkét esetben ugyanabba a projektbe történik a befektetés. A projekt alternatíva költsége alapvetıen nem attól függ, hogy közvetlenül ki hajtja azt végre, így a befektetı mindkét esetben ugyanazt a hozamot várja el a projekttıl. Míg az elsı esetben ez a hozam közvetlenül CF formájában jelenik meg, addig a második esetben azt vagy osztalékként, vagy a részvénye árfolyamának emelkedése folytán tudja realizálni, ahogy azt a következı ábra is szemlélteti:? (projekt) (befektetı) részvény (Rt.) (projekt) Természetesen a gyakorlatban azért nem teljesen igaz, amit a fenti ábrán látunk, hiszen például nem egyformán adózik a projektbıl származó közvetlen jövedelem és a részvény árfolyamának nyeresége, vagy a megkapott osztalék. De szeretném hangsúlyozni, hogy a modellt alapvetıen becslésre használjuk, és a gyakorlatban az így megbecsült kamatláb azért legtöbbször arra mindenképpen elégséges, hogy meghozzuk a helyes döntést a projekt elfogadásáról, vagy elutasításáról. A CAPM-modell elınyei a befektetık számára: A β-k idıben meglehetısen stabilan viselkednek, azaz a múltbéli hozamadatok a gyakorlatban elég jól felhasználhatók azok becslésére, Ha a projekt felbontható különbözı kockázatú, egymástól jól elkülöníthetı részekre (pl.: benzinkút = töltıállomás + shop), akkor a projekt β-ja az egyes részek β-jából a megfelelı súlyozással kiszámítható, A CAPM-modell elınyei 17

18 Az egyes projektek β-ja többnyire az adott ágazat β-ja alapján becsülhetı. Ingatlanbefektetések esetén a CAPM-modell alkalmazásának nehézségei abból fakadnak, hogy: Az ingatlanbefektetések többnyire nagy tıkeigényőek, Nehezen oszthatók fel részekre és ezek miatt Nehezen diverzifikálhatók. A CAPM alkalmazásának nehézségei ingatlanbefektetések esetén 6.5 Összefoglalás Ezen egység tanulmányozása során elıször áttekintettük, hogy milyen módszerek is állnak rendelkezésünkre a nettó jelenérték kiszámításához szükséges diszkont kamatlábak becslésére. Ha nem léteznek piaci tapasztalatok és nincs fejlett tıkepiac sem, akkor jó szolgálatot tehet a build-up módszer, azaz a kamatláb kockázati elemekbıl történı felépítése. E módszer legnagyobb hibája azonban, hogy meglehetısen szubjektív, így többnyire csak kényszerhelyzetben alkalmazzák. A más hasonló kockázató befektetések kamatlábainak alkalmazása megbízható módszer, hiszen az azonos kockázatú befektetésektıl elvárható megtérülési ráták szükségszerőképpen azonosak kellenek, hogy legyenek. E módszer esetén a nehézség inkább a szükséges piaci információk megszerzésére korlátozódnak. Hasonló feltételezéssel él az ún. CAPM-modell is, mely alapvetıen a tıkepiacot modellezi, ahol az információ-ellátottság lényegesen jobb. A modell megértéséhez megismerte a portfólió fogalmát és megtanulta, hogyan lehet kiválasztani a kínálkozó lehetıségek közül a hatékony portfóliókat. A portfólió csökkenti a benne szereplı eszközök kockázatát. Ez azért következik be, mert a portfólióban az ellentétes árfolyammozgások kiegyenlítik egymást. Egy eszköz kockázata kétféle jellegő lehet. Az egyedi kockázat az, amit a diverzifikációval ki lehet küszöbölni. A piaci kockázat abból fakad, hogy vannak olyan hírek, melyekre az egész piac egyformán reagál. Ezt a kockázatot nem lehet diverzifikálással megszüntetni. Viszont tudunk olyan jól diverzifikált portfóliót portfóliót létrehozni, melynek már csak piaci kockázata van (ún. piaci portfólió). A CAPM-modell tökéletes tıkepiacot feltételezve azt a lehetıséget használja ki, hogy a piaci portfólió és a kockázatmentes lehetıség kombinálásával szinte tetszıleges kockázati szintre el lehet jutni. A modell az eszközök kockázatát a β-jukon keresztül ragadja meg. A modellt abból a megfontolásból terjeszthetjük ki más projektekre is, hogy a tıkepiac nem más mint minden befektetés egyik lehetséges alternatívája és érvényesül az azonos kockázatú befektetésekkel szembeni azonos hozamelvárás elve. 18

19 6.6 Ellenırzı kérdések 1. Mit nevezünk befektetési célú ingatlannak? 2. Mit értünk a tıke alternatíva költsége alatt? 3. Mi a különbség az elvárt megtérülési ráta és a tıkésítési ráta között? 4. Mi a build-up módszer lényege? Mikor alkalmazzuk? Mi a hátránya? 5. Hogyan használhatjuk fel a piaci tapasztalatokat a diszkont kamatláb becslésére? 6. Mit értünk portfólió alatt? 7. Hogyan mérjük egy portfólió kockázatát? 8. Mi a hatékony portfólió? 9. Markovitz szerint hogyan választ portfóliót a racionális befektetı? 10. Hogyan csökkenti a portfólió a benne szereplı eszközök kockázatát? 11. Mi a piaci portfólió? 12. Hogyan választ portfóliót a racionális befektetı Sharpe szerint? 13. Mi a tıkepiaci egyenes? 14. Mi az a béta? Hogyan lehet meghatározni a múltbéli hozamadatokból? 15. Mi a CAPM-modell lényege? 16. Milyen feltételezések alapján terjeszthetı ki a CAPM-modell más projektekre? 17. Sorolja fel a β tulajdonságait! 19

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

A tıke alternatívaköltsége. Ingatlanfinanszírozás és befektetés. up módszer. Hatékony portfóliók. Portfólió. Becslés a piaci tapasztalatok alapján

A tıke alternatívaköltsége. Ingatlanfinanszírozás és befektetés. up módszer. Hatékony portfóliók. Portfólió. Becslés a piaci tapasztalatok alapján A tıke alternatívaköltsége Ingatlanfinanszírozás és befektetés efektetési portfóliók r, R A várható hozam kifejezi a várható kockázat mértékét ecslése: uild-up up módszerrel, Piaci tapasztalatok alapján,

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 5. Ipari ingatlanok értékelése Szerzı:

Részletesebben

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására BAMOSZ ajánlás a befektetési kategorizálására Jelen ajánlás hatálya kiterjed a BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési ra, továbbá a BAMOSZ hivatalos adatbázisában szereplı minden egyéb befektetési alapra.

Részletesebben

Természetes személyek részére

Természetes személyek részére ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT Természetes személyek részére Ügyfél neve: Lakcíme: Adóazonosító jele:...... Szerzıdésének száma:. Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a Strategon Értékpapír

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Zárótanulmány. (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban történı tulajdonszerzésének ösztönzése kormányzati eszközökkel)

Zárótanulmány. (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban történı tulajdonszerzésének ösztönzése kormányzati eszközökkel) Zárótanulmány Elemzı vizsgálat és módszertani ajánlások megfogalmazása: hogyan segítheti a Kormány a gazdasági szereplık versenyképesség javítására törekvı összefogásait (Magánszemélyek kis- és középvállalkozásokban

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-IV. modul A jelzáloghitelezés története: ie.. II-III. III. évezred: Egyiptom, Babilónia Magyarországon a XIV. sz-tól tól: mortum

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 4. Kereskedelmi ingatlanok értékelése

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

1. Bankok speciális szerepe

1. Bankok speciális szerepe 1. Bankok speciális szerepe 1.1. Transzformációs szerepkör A bankok a gazdaság különleges szereplıi. E különleges jelleg a monetáris/pénzügyi közvetítı szerepbıl fakad, melynek keretében a bankok összehangolják

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Befektetés Ingatlanfinanszírozás és befektetés Befektetések kockázata Egy jelenbeli pénz cseréje egy jövıbeli pénzre, Valamilyen hozam reményében, Kockázatvállalás mellett. Hozam A befektetett és visszakapott

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 3. Speciális lakóingatlanok értékelése

Részletesebben

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése EUFIM minısítésre felkészítı továbbképzés elıadása Dr. Berdár Béla A termıföld jellemzıi A föld alapvetı funkciói: A nemzet létezésének alapja, benne ölt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 Készítette:.. Az értékelés kelte: 2009. november 02. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY...

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Terméktájékoztató Prémium befektetés

Terméktájékoztató Prémium befektetés Frissítve: 2012.09.27. Terméktájékoztató Prémium befektetés Termékleírás A prémium befektetés a futamidı végén magas fix hozamot fizet a befektetett devizában. A befektetett összeg a futamidı végén egy

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés

Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Biztonsági rendszerekek 2 Vezérlı berendezés Villamosmérnök BSc szak Az irányítási feladatot megoldó berendezés Alapjeladó Összehasonlító Kezelı felület Érzékelı Szabályozó Központi vezérlı Vasúti folyamat

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék Johanyák Zsolt Csaba 003 Tartalomjegyzék. Bevezetés.... A megbízhatóság fogalmai..... A termék idıtıl függı képességei...... Használhatóság /Üzemkészség/

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Ikerdeficit a magyar gazdaságban

Ikerdeficit a magyar gazdaságban Pénzügykutató RT 1998/1 Gáspár Pál Budapest 1999 december 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Az ikerdeficit makrogazdasági háttere 6 I.1. A folyó fizetési mérleg mint a nettó devizaeszköz állomány változása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 2 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 3 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 4 Kiegészítı melléklet

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ. 1.

JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ. 1. JARI TOLPPANEN AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSA BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ 1. Bevezetésül E tanulmány középpontjában az Európai Unió Rendıri Missziójának (EUPM)

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ELLENTÉTES TÖLTÉSŐ POLIELEKTROLITOK ÉS TENZIDEK ASSZOCIÁCIÓJA Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2009. december Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Tantárgyi honlapok alkalmazása a legalapvet bb kérdés mennyiségi változásról min ségi változásról) 9.1. Tantárgyi honlapok lehet ségei és korlátai

Tantárgyi honlapok alkalmazása a legalapvet bb kérdés mennyiségi változásról min ségi változásról) 9.1. Tantárgyi honlapok lehet ségei és korlátai 9. Vig Zoltán Tantárgyi honlapok alkalmazása Az internettel támogatott oktatásnak léteznek és terjednek az egész képzést felölelı, integráló megoldásai, de sok esetben ilyen rendszer megvalósítására nincs

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 6.

Matematikai statisztikai elemzések 6. Matematikai statisztikai elemzések 6. Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 6.: Regressziószámítás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

Balázs Ildikó* ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ JÖVİNK KULCSAI

Balázs Ildikó* ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ JÖVİNK KULCSAI Balázs Ildikó* ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ JÖVİNK KULCSAI AZ INFORMATIKA TÉRNYERÉSE A HÉTKÖZNAPI ÉLETBEN, AZ ÜZLETI FOLYAMATOKBAN A számítástechnika, a digitális számítógépek története minden más korábbi

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA TM1.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Számítógépi képelemzés

Számítógépi képelemzés Számítógépi képelemzés Elıadás vázlat Szerzık: Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár Dr. Barkóczy Péter, egyetemi docens Lektor: Igaz Antal, okl. gépészmérnök a Carl Zeiss technika kft. Ügyvezetı igazgatója

Részletesebben

Moduláris felépítéső gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata

Moduláris felépítéső gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar Gép- és Terméktervezés Tanszék PhD értekezés tézisei Moduláris felépítéső gyártósorok tervezésének elmélete és gyakorlata Gotthard Viktor

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. május (408 427. o.) KISS GERGELY VADAS GÁBOR A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban A lakáspiac a monetáris politika alakításának egyre fontosabb tényezõje

Részletesebben

Az elektronikus napló

Az elektronikus napló Az elektronikus napló I. Bevezetés A napló az iskolai élet egyik fontos velejárója, a tanárok ebben vezetik a diákok jegyeit, hiányzásait, valamint könyvelik az órával és a diákokkal kapcsolatos egyéb

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az B/IV. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a külsı szakmai gyakorlaton részt vevı hallgatók számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok

Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok Felületi érdesség, jelzıszámok közötti kapcsolatok Eredmények összefoglalva: 1. táblázat. Felületi érdesség jelzıszámok átváltása Ismeretlen Ismert jelzıszám jelzıszám Átváltás a z z a = a = 0, 13 z 7,5

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ TARTALOM Aktuális 1. Fókusz 2. Gazdaság 5. Nemzetközi 5. Kutatás 7. AKTUÁLIS ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN (AJÁNLOTT SZAKIRODALOM MSC HALLGATÓK SZÁMÁRA) SZERKESZTETTE:

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke: A PÉNZ IDİÉRTÉKE A péz értéke többek között az idı függvéye. Ha idıbe késıbb jutuk hozzá egy jövedelemhez, akkor elveszítjük aak lehetıségét, hogy az eltelt idıbe azt befektessük, azaz elesük aak hozamától,

Részletesebben

AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Alfa Származtatott

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

Jogi ismeretek. 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen.

Jogi ismeretek. 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. Jogi ismeretek Jelölje meg a helyes válaszokat! 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. (1 pont) Cselekvıképesség Jogképesség Szerzıképesség

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI ZRT. Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése 1013. Budapest. Attila út 16. I. 3. 1253. Budapest. Pf. 7.;

Részletesebben