Végleges Akcióterületi Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Végleges Akcióterületi Terv"

Átírás

1 2. sz. melléklet Végleges Akcióterületi Terv Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja SZEGED, október Módosítások a Szeged szeptember változathoz I. 3.3 Az akcióterület beavatkozásai 2. tevékenység: Dugonics tér környezetének rekonstrukciója 2. altevékenység: Közparkok felújítása Dugonics téri parkfelület és a JATE klub elıtti zöldfelület felújítása: A Dugonics téri parkfelület kialakításánál a századfordulós hangulatot idézzük vissza mind útszerkesztésben, mind pedig növényhasználatban. A kavicsos gyalogos sétányt síktükrő pázsit szegélyezi, amelyekben kiemelt, ún. gruppos virágágyak díszlenek. A park növényállománya felújításra kerül, a szép, idıs, zárt lombkorona-tömeget adó fák megtartása mellett az átláthatóságot zavaró cserjefoltokat kitisztítjuk, az idıs fák ifjító metszéssel újulnak meg. A park szegélye a mostani sövényezés felfrissítésével ismételten lehatárolásra kerül, itt is szempont a beláthatóság biztosítása, a sövény szemmagasság alatt tartása. Padok, és lámpák kihelyezésével kellemes, a múltjához méltó, a környezı épületek rangját is emelı zöldfelület jön létre. Az egyetem Dugonics téri fıépülete oldalában található még egy parkfelület, melynek felújítását szintén elvégezzük. A korábban lezajlott egyeztetéseknek megfelelıen a projekt

2 tartalmazza az országzászló jelkép értékő megjelenítését. Szükségesnek tartjuk az országzászló hangsúlyosabb és méltóbb megjelenítését, melynek a megvalósíthatóságát a terv nem zárja ki. Anyagi forrást az uniós támogatástól függetlenül más lehetıségeket megvizsgálva keresünk. II. 3.3 Az akcióterület beavatkozásai 2. tevékenység: Dugonics tér környezetének rekonstrukciója 4. altevékenység: Forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása Kiselemes burkolattal ellátott útfelületek kialakítása (Somogyi utca, Eötvös utca, Apáthy utca, Toldi utca): Alapvetı cél teret adni a gyalogos- és bicikliforgalomnak, valamint az autóközlekedés csillapítása a belvárosban. Az elmúlt évtizedek alatt több hullámban fogalmazódtak meg a Belváros forgalmi rendezésének feladatai. Ezeknek egy közös eleme volt: a belvárosi átmenı forgalom csökkentése, megszüntetése. Volt már gyalogos, autómentes belváros, zöld belváros kialakítására vonatkozó koncepció. Ezek csak részben teljesültek. Korszerő kialakítású lett a Kárász u. Klauzál tér, autómentes lett a Dóm tér nagyobbik fele, az Oroszlán utca. Csendesített lett a Palánk. Megvalósult a Kölcsey u. Reök palota elıtti tér díszburkolattal való átépítése. A klinikák területe eredendıen csendesített forgalmú terület volt. Mindezek mellett több nyomvonalon kerékpárutak, kerékpársávok kiépítésére és kijelölésére is sor került. Ilyenek voltak a Fekete sas utcai, a Petıfi sgt. Dugonics tér Árpád tér Eötvös utca Apáthy u. Dóm tér, az Oskola u. - Dóm tér Aradi vértanuk tere, a Károlyi u. Széchenyi tér - Vár utca nyomvonalon vezetettek. A jó szakmai döntések eredményeként soha nem látott mennyiségő közterületi kerékpártároló telepítésére is sor került, mely a kerékpáros forgalmat jelentıs mértékben elısegítette. Ezek a kezdeti bizalmatlanság ellenére mind beváltották a tervezık és döntéshozók által remélt eredményeket. A fentieket legjobban talán az Oskola utca Stefánia nyomvonalon tömegesen közlekedı kerékpárosok igazolják. A célunk az, hogy legfejlettebb motorizációval rendelkezı országok tapasztalatai és szakmai eredményei Szegeden egyre nagyobb teret nyerjenek.

3 A Megbízó felkérte a Generáltervezı útján COWI Magyarország Kft-t arra, hogy a változatok mőködéséhez szükséges forgalomtechnikai beavatkozásokat a hatásterületen modellezzék, és hatásait bemutassák. A vizsgálat elkészült, ennek alapján a tervezett beavatkozások: A Somogyi Béla utca tér menti részén, ahol az Olasz Kulturális Intézet valamint a cukrászda és étterem található szükség van nagyobb teresedés, teraszhely kialakítására. A Somogyi utca Tisza Lajos krt. és Zrínyi utca közötti szakasza csillapított vegyes forgalmú útszakaszként a gépjármőforgalom számára átjárható lesz. A Tisza Lajos krt. és a Kárász utca közötti szakasz az átmenı egyéni gépjármőforgalom elıl szombaton, vasárnap, valamint ünnepnapok alkalmával a belvárosi gyalogosövezet minél teljesebb érvényesítése végett lezárásra kerül. Itt kiselemes díszburkolat készül, kettıs fasort telepítünk és utcabútorokat is elhelyezünk. Az Eötvös, a Toldi és az Apáthy utcák forgalomcsillapítottá válnak, szintén kiselemes burkolatot, kertészeti elemeket és utcabútorokat kapnak.

4 III. 3.3 Az akcióterület beavatkozásai Dugonics téri tevékenység tábla: Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése A tevékenység helyszíne A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerint ERFA vagy ESZA típusú tevékenység Tevékenység célja Megvalósulást mérı indikátor (megnevezés, mértékegység, Dugonics tér és környéke rekonstrukciója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Utca: Dugonics tér, közterület Helyrajzi szám: Somogyi Béla utca, 3725, 3764/1, 3764/2, 3761, 3880, Árpád tér, Eötvös utca, Apáthy István utca. 3792, 3774, 3773, 3779, 3780, 3861, 3736, 3763 SZMJVÖ A tulajdonviszonyok rendezettek. Tulajdonos: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata A Dugonics tér önkormányzati tulajdonú közterületének rehabilitációja a Tervezési Útmutatóban meghatározott alábbi támogatható tevékenységhez illeszkedik: Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bıvítése, kialakítása, minıségi utcabútorok elhelyezése. Közlekedési fejlesztések (gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; járdák felújítása, buszöblök és buszvárók kialakítása, kerékpár utak kialakítása). Energiatakarékos közvilágítás korszerősítése. A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megırzését szolgáló tevékenységek: térfigyelı rendszer telepítése. Városi funkciót erısítı tevékenység ERFA A megvalósítani szándékozott közterület-fejlesztés célja, hogy a DAOP városrehabilitációs pályázat Belváros I. sz. akcióterületi fejlesztés folytatása. Valamint a belvárosi sétány kibıvítése, a környék autóforgalmának csökkentése, a gazdasági funkciók erısítése, a teraszosodás elısegítése a cél. Dugonics téri parkfelület felújítása: 3740 m SZTE fıépület elıtti és melletti parkfelületek felújítása: 1085 m2, Út, kerékpárút, járda építése: Dugonics téri ovális térrész felújítása: 3280 m2

5 célérték) A tevékenység szakmai leírása Árpád tér újjáépítése: 2095 m2 Forgalomcsillapított utcák kialakítása, az SZTE körül felszíni parkolók kialakítása: 7838 m2 1. altevékenység: Komplex terület elıkészítés: 1/1. altevékenység: KEOP-ból támogatásra nem jogosult köztulajdonban lévı közmőves ivóvízellátás vezetékrendszere nyomvonalainak áthelyezése mőszaki szükségszerőségbıl, kapacitásbıvítés nélkül: - Ivóvízvezeték nyomvonal áthelyezése: közterületi rehabilitáció során felújításra kerülı utak, terek tervezett rétegrendje érinti a meglévı hálózatot, az új alapozás építésével egyidıben kiváltása szükséges gerinc és bekötıvezeték méretének megváltozása nélkül. - Egyesített rendszerő csatorna nyomvonal áthelyezése: A közterületi rehabilitáció során felújításra kerülı utak, terek tervezett rétegrendje érinti a meglévı hálózatot, az új alapozás építésével egy idıben kiváltása oly módon szükséges, hogy a feleslegessé vált szakaszok bontásra kerülnek, a közterület megújítással kapcsolatos folyókák és lefolyó bekötések pedig rákötésre kerülnek. 1/2. altevékenység: Mőszaki szükségszerőségbıl nyomvonal áthelyezések, kiváltások kapacitásbıvítés nélkül: - Távközlési kábelek kiváltása, bevédése: Az átépülı közterület okán új rétegrend, új burkolat, új fasorok miatt a meglévı hálózatokat érinti, ezért bevédésük szükséges. - Gázvezeték kiváltása: A burkolati rétegrend megváltozása miatt a meglévı vezetékek építési magassága nem megfelelı, az új gerincvezetékek lesüllyesztése tervezett -1,4 m mélységben, a fasorok és a díszvilágítás telepítése miatt a vezeték nyomvonala módosul. A szolgáltató által kért kapacitásbıvítésbıl adódó költségkülönbséget a szolgáltató fizeti. 2. altevékenység: Közparkok felújítása: - Dugonics tér parkfelület felújítása: A park helyi védett természeti terület, a karakterét adó faegyedek megtartása mellett új növénytelepítéssel, öntözırendszerrel, a parkon belüli a meglévı Dugonics szobrot kiemelı sétány felújításával fenntartható természetes anyagból kiegészítésre, egységesítésre kerül a park. - SZTE fıépület elıtti és melletti parkfelületek felújítása:

6 A kiemelt szegélyő zöldfelület ill. az oldalhomlokzat melletti zöldterület faállománya szép, kiegészíteni szükséges cserjeszinten és a kopott gyepfelületet cserélni szükséges, az oldalkertben az országzászló emlékére emlékkı kerül elhelyezésre. A korábban lezajlott egyeztetéseknek megfelelıen a projekt tartalmazza az országzászló jelkép értékő megjelenítését. A képviselıi javaslattal, mely szerint az országzászló hangsúlyosabb és méltóbb megjelenítése szükséges, egyetértünk, a megvalósíthatóságát a terv nem zárja ki. Anyagi forrást az uniós támogatástól függetlenül más lehetıségeket megvizsgálva keresünk. 3. altevékenység: Közterek, szabadtéri közösségi terek újjáépítése: - Dugonics tér ovális térrész újjáépítése: A Dugonics tér a gyalogos zóna, itt a Kárász utca folytatása, mely egyben az egyetemi épület elıtere ill. a kedvelt szökıkút tere. A burkolat megváltoztatásával a szökıkút kiemelésre kerül ill. a szabad gyalogos felületek bıvülnek, teret adva a szokásos idıszakos vásároknak, kitelepüléseknek, szervezı elem az egyetemi programok eseménynek helyszínt biztosító fıbejárati tér és a szökıkút tere között, az egész teret egységes elegáns kıburkolattal fogja össze. - Árpád tér újjáépítése új közösségi funkciójú elemként: A jelenleg aszfaltos parkoló és közlekedı felület helyett a gyalogos közelekedési irányok által határolt területen közösségi akció terület készül, mely a Dugonics térrel összefüggı burkolati rendszerbıl egyedi formájával tőnik ki: a kráter, mely egyben vízpermetet nyújt, pihenı-leülı, vagy akár gördeszkás akciók helye, színes térbútorok egészítik ki. - Vízi létesítmények (ivókút, szökıkút) építése: A meleg nyári napok miatt a meglévı szökıkút mellett további vizes felületetek, vízberendezések elhelyezése szükséges. Az Árpád téren a kráterben alulról több szelepen feltörı keresztül permetez a víz, a tér oldalán a beton támfalon 6 db függıleges, habzó vízoszlop emelkedik 2,5 m magasra. Valamint a közbiztonság javítását célzó térfigyelı rendszer kialakítása. - új közösségi funkciójú elemként kiegészítı építészeti munkák: Volt jegyárusító pavilon átalakítása, "kráter"- ifjúsági játszótér kialakítása, a Nagyáruház elıtti beton támfal takarás készítése, utcabútorok kihelyezése: A Dugonics tér Tisza Lajos körúti sarkán áll az ötvenes évek építészeti emlékét képviselı vasbeton héjszerkezet, mely alatt helyezkedik el jelenleg a jegyárusító pavilon. Tervek szerint a pavilon elbontásra kerül, a héjszerkezet eredeti formájában felújítása után kaput nyit a térre, bejárat, ahol modern információs rendszer

7 kerül elhelyezésre, más oldalról pedig a vakok és gyengén látók tájékoztatását célozza. 4. altevékenység: Forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása: A terület legnagyobb részén gyalogos-kerékpáros övezet kialakítása történik. A Somogyi utca Tisza Lajos krt. és Zrínyi utca közötti szakasza csillapított vegyes forgalmú útszakaszként a gépjármőforgalom számára átjárható lesz. A Tisza Lajos krt. és a Kárász utca közötti szakasz az átmenı egyéni gépjármőforgalom elıl szombaton, vasárnap, valamint ünnepnapok alkalmával a belvárosi gyalogosövezet minél teljesebb érvényesítése végett lezárásra kerül. A Toldy utca is része a gyalogos-kerékpáros övezetnek, a rektori épület melletti szakasz kétirányú forgalommal a parkolók miatt, a rektori épület és a Eötvös utca között egy iránnyal. 5. altevékenység: Energiatakarékos közvilágítás kialakítása: - Elektromos közvilágítás: A közvilágítás a teljes tervezési területen belül átépítésre kerül. A meglévı kandeláberes valamint átfeszített közvilágítási hálózat helyett új, környezetbe illı energiatakarékos kandeláberes hálózat épül. 6. altevékenység: Csapadékvíz elvezetés rendszerének felújítása: - Csapadékvíz elvezetés: Az építendı burkolatokban a felszínen folyókák beépítésével tervezett a csapadékvíz győjtése. Az épületek lefolyói legtöbb esetben szintén ezekbe a folyókákba kötnek, esetenként a járda alatt KG csıvel a zöldterületbe kötnek, ill. alatta drainben folytatódnak, ezzel segítve a fák locsolását. Célcsoport bemutatása Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Megvalósítás tervezett kezdete Megvalósítás tervezett vége Elszámolható költségek nagysága (Ft) Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) - Helyi és térségi lakosság, - Egyetem oktatói, hallgatói, - Turisták, A lakosság és vállalkozások véleményének reprezentatív kérdıíves, lakossági fórumon történt felmérése, az uniós és hazai városfejlesztési koncepciók, stratégiák, Szeged Rendezési terve, Városfejlesztési koncepciója, IVS. Év: 2011 Hónap: 03 Nap: 01 Év: 2012 Hónap: 04 Nap:

8 Támogatás aránya az 85 összes elszámolható költségbıl (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) Biztosított saját forrás nagysága (Ft) Projekt-elıkészítés Építési engedéllyel rendelkezik helyzete Adminisztratív és Nincs eljárási kötelezettségek

9 IV Kockázatelemzés Kockázatkezelési intézkedések ismertetése sorszám M1 M2 M3 M4 M5 kockázati tényezık A mőszaki dokumentációk nem felelnek meg a minıségi elvárásoknak A közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülı kivitelezı nem megfelelıen látja el feladatát. A megvalósítás során régészeti leletek felbukkanása miatt a kivitelezés elhúzódása A projekttel párhuzamosan megvalósuló nem önkormányzati fejlesztéseknél jelentkezı gondok Kapcsolódó fejlesztések miatt egyes munkalépésekben fennakadás ismertetés A mőszaki dokumentációk készítıinek kiválasztása során alkalmazott eljárások biztosítják referenciák által a megfelelıséget. A tervezési alatt folyamatos egyeztetés és visszacsatolás alkalmával a minıségi ellenırzés biztosítható. A kockázat elıkészítéssel, folyamatos konzultációval és szakértıi véleményezéssel csökkenthetı. A közbeszerzési eljárásban pontos szakmai kritériumokat ír elı az önkormányzat, ezáltal biztosítható a megfelelı szakmai háttérrel rendelkezı kivitelezı kiválasztása. A kivitelezés szakszerőségét a tervezık mellett mőszaki szakember is ellenırzi, a szükséges javításokat elıírja. A területen korábban már történ régészeti feltárás, ennek megállapításait használtuk fel a tervezés során. Folyamatos információcserével, egyeztetéssel csökkenthetı a kockázat Elızetes gondos egyeztetés tervezıi találkozók bejárások szervezésével, folyamatos információcserével csökkenthetı a kockázat Az akcióterület közterületeinek felújítása során a kivitelezést összehangoljuk a városban zajló többi beruházással. Ennek érdekében a kivitelezés megkezdése elıtt és a kivitelezés folyamán is rendszeres egyeztetést folytatunk a partnerekkel, amelyre érdemi résztvevıként meghívjuk a kijelölt önkormányzati képviselıt is. Ütemekre bontással, szakaszolással segítjük a közlekedés biztosítását a beavatkozási területen. M6 Közmő-beruházások eltolódása a főtésidény jelentıs kitolódása esetén A gázvezeték építés, kiváltás megfelelı ütemezése

10 M7 J1 J2 J3 T1 T2 T3 A betegszállítás akadályozása a klinika közterület rehabilitációs munkáinak során Pénzügyi tervet érintı jogszabályi változások EURO bevezetése Adórendszer átalakítása, új adónemek bevezetése A munkálatok miatti út és zajterhelés nı. Fokozatosan megvalósuló gyalogos belváros koncepció tükrében a gépjármő megközelítés helyett a tömegközlekedés és kerékpáros megközelítés preferált. Közlekedési fennakadások miatti panaszok. A projekt tervezése és megvalósítása során kiemelt figyelemmel kezeljük a folyamatos betegszállítás, különösen a sürgısségi betegszállítás gördülékenységét, ennek érdekében folyamatosan egyeztetünk az érintettekkel. A tervezési idıszakban felmerülı változás esetén áttervezésre kerülnek a megfelelı pénzügyi tervek. A projekt megvalósítási szakaszában bekövetkezı változás esetében egyedi intézkedéssel kezelhetı a változás. Az EURO bevezetésének idıpontja egészen bizonyosan a beruházás befejezése utánra tehetı, így csak az üzemeltetés periódusában kell számolnunk ezzel a kockázattal. Más országok tapasztalataira támaszkodva valószínősíthetı, hogy a bevezetés önmagában is csekély mértékő áremelkedéssel jár, ami kihat a fizetıképes kereslet alakulására. Ekkor sor kerülhet a díjaknak a kereslethez való igazítására, csakúgy, mint a programválaszték felfrissítésére. A ma tervezett adórendszerbeli változtatások még kiforratlanok, végleges formájuk nem ismert. Az alkalmazandó díjtételekre gyakorolt hatásukat véglegessé válásukkor kel ismételt díjkalkulációval, esetleg a kedvezmények körének szélesesítésével ellensúlyozni. A munkálatok idıtartamának minimalizálásával, a nagy zajjal járó tevékenységek napszakok szerinti korlátozásával csökkenteni lehet a kockázati tényezı hatásának mértékét. Városrehabilitáció I. és jelen projekt megvalósulása esetén Szeged belvárosának közlekedése átalakul, amelyhez a lakosságnak alkalmazkodnia szükséges, ezt elısegítendı mindkét projekt keretében megtörténik a kerékpáros és tömegközlekedés népszerősítése. Megfelelı kommunikáció, az eredmények elırevetítése a megértés elnyerése érdekében, folyamatos információs táblák kihelyezése a várható fennakadások idıtartamának közlése céljából. Türelmet és megértést kérünk a lakosságtól és Szeged vendégeitıl. Akadályokat, közlekedési útvonalakat bemutató kiadványok, információs csomagok, táblák. Nagyobb rendezvény esetén akár az országos sajtó útján közzétett információk. Az akcióterület közterületeinek felújítása során a kivitelezést összehangoljuk a városban zajló többi beruházással. Ennek érdekében a kivitelezés megkezdése

11 T4 A beavatkozási területen jelentıs nagyságrendő munkálatok folynak a Szegedi Szabadtéri Játékok idején és a turistaidényben elıtt és a kivitelezés folyamán is rendszeres egyeztetést folytatunk a partnerekkel, amelyre érdemi résztvevıként meghívjuk a kijelölt önkormányzati képviselıt is. Ütemekre bontással, szakaszolással segítjük a közlekedés biztosítását a beavatkozási területen. Megfelelı kommunikáció, az eredmények elırevetítése a megértés elnyerése érdekében, folyamatos információs táblák kihelyezése a várható fennakadások idıtartamának közlése céljából. Türelmet és megértést kérünk a lakosságtól és Szeged vendégeitıl. T5 Az önkormányzat elleni kommunikációs fellépések a beavatkozások miatt Megfelelı kommunikáció, az eredmények elırevetítése a megértés elnyerése érdekében T6 P1 P2 P3 S1 Esélyegyenlıségi szempontok figyelmen kívül hagyása, mozgásszervi vagy érzékszervi sérült emberek bejutása az akcióterületen található közintézményekbe nehézkes Az önkormányzatok költségvetési keretének csökkentése Uniós források átcsoportosítása, kiemelt projektek leállítása Gazdasági krízis begyőrőzése Biopolisz Park akcióterületi projekt megvalósításának idején, magánerıs beruházás megvalósításának elmaradása Egészségügyi ellátással kapcsolatos fennakadások az A tervezés és a kivitelezés során rehabilitációs szakmérnök igénybevételét tervezzük az akadálymentesítés biztosításához Reális költségvetés tervezése megfelelı biztosítékokkal alátámasztva Alternatívák kidolgozása a költségvetési keret csökkenése esetére Válságkommunikációs terv elkészítése A lehetı leggyorsabb projekt-kidolgozás és a lehetı leghatékonyabb projekt-megvalósítás Reális gazdasági helyzetértékelés, kellı vészforgatókönyvi elıkészítés Megfelelı tervezés, hatékony elızetes kommunikáció

12 S2 önkormányzati fejlesztések miatti lezárások, átalakítások miatt Klinikai fejlesztésekkel kapcsolatos kockázat a szakmai munkaerı elvándorlása Az akcióterületi tudásparki-innovációs övezeti tervek hatékony kommunikációja I1 K1 K2 K3 Önkormányzat (tulajdonos) és a használók bérlık közötti együttmőködés romlása bérlık kilépése, cseréje Kifizetési kérelem befogadásának csúszása Önkormányzat önrészének biztosítása Államkincstár kifizetésének késedelme Az együttmőködési zavarok több forrásból származhatnak: anyagi természető problémák díjak, közös költségek viselése. A kezdeti megállapodások újratárgyalásával a problémák nagy része rendezhetı. A hosszú távú üzemeltetés során, végsı soron a használó kilépése, más használóval való helyettesítése is elıfordulhat. Folyamatos együttmőködés a KSZ-szel, elızetes konzultációk, egyeztetések Közgyőlési határozattal biztosított az önrész a kifizetés ütemezése A kivitelezıi szerzıdésben szállítói kifizetés elıírásával a kivitelezı az Államkincstárral van közvetlen kapcsolatban

13 V. 3.6 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve Biopolisz Park akcióterületi projekt A projekt megvalósítására a tervezési útmutató szerint 36 hónap áll rendelkezésre. Ezen belül az infrastrukturális elemek fizikai megvalósítása 24 hónap alatt kell, hogy megtörténjen, a fennmaradó idıtartamban már csak a soft elemek megvalósítása történhet. Projektünk kezdési idıpontja , az infrastrukturális beruházások tervezett befejezése A soft elemek megvalósításának tervezett határideje Az részletesebb ütemezés, vagyis a táblázatban felsorolt idıpontokkal kapcsolatos döntések nem számítanak véglegesnek, a tervezete átalakulhat. Oka, hogy a helyszíneken megvalósuló építkezések egyeztetése intenzív együttmőködést igényel a tervezık és a megrendelı város közt. Az esetleges módosulások indoka lehet, hogy : az egyetemi projektekkel összhangban, a város lakosságának lehetı legkisebb akadályoztatásával, valamint a közlekedési hálózat lehetı legzavartalanabb mőködésével kell, hogy megvalósuljanak az önkormányzati fejlesztések. Az egyetemi projektek ütemezése, amelyekkel az önkormányzati beavatkozásoknak összhangban kell lenni, a következıképpen alakul: Dugonics téri Központi épület Nem önkormányzati beavatkozásként megvalósuló felújítása október 01.-tıl jelenleg is folyik. 265 ágyas klinika, magkórház létrehozása Semmelweis utcán A Támogatási szerzıdés januárban aláírásra került.. A projekt megvalósításának kezdete elsı negyedév, befejezése negyedik negyedév. Sürgısségi ellátás fejlesztése a Semmelweis utcán A Támogatási szerzıdés aláírásra került. A projekt megvalósításának kezdete elsı negyedév, befejezése negyedik negyedév. Az akcióterület közterületeinek felújítása során a kivitelezést összehangoljuk a városban zajló többi beruházással. Ennek érdekében a kivitelezés megkezdése elıtt és a kivitelezés

14 folyamán is rendszeres egyeztetést folytatunk a partnerekkel, amelyre érdemi résztvevıként meghívjuk a kijelölt önkormányzati képviselıt is. Ütemekre bontással, szakaszolással segítjük a közlekedés biztosítását a beavatkozási területen.

15 A TEVÉKENYSÉGEK ÜTEMEZÉSE MÁR RENDELKEZÉSRE ÁLL I II I II I II I II Elıkészítés IVS, ATT Tanulmánytervek Tanulmányok, felmérések, üzleti terv Feltételes közbeszerzés x x x x x x x x x Végrehajtás A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások x x x x x x Projektmenedzsment x x x x x x x Gazdasági funkció Szállodaépítés, irodaház építés Somogyi utca Vendéglátó teraszok kialakítása Semmelweis utcai fejlesztések Dugonics utcai fejlesztések Hátrányos helyzető fiatalok támogatása, környezetvédelmi akciók szervezése Jövı Tudósai: ELI szuperlézer környezetvédelem, Spin-off ösztönzı programok szervezése Városi funkciók x x x x x x x x x x x x x x x Kiegészítı kisléptékő (soft) elemek x x x x x x x x x x

16

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

NYILVANOS ULES napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVANOS ULES napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.:!x. :.1.~ 12016. ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Előadó: Békéscsaba, Szent István tér 7. 11 Me.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 E-mail:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő 2012/133 száma: Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása.

II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása. II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/143 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÓ. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÓ. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ A Karinthy utcai

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Iktatószám:. SZABOLCS SZATMÁR - BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÜGYRENDJE Hatályos: 2011. év április hó. napjától A szakmai irányító szerv vezetőjével történő egyeztetés igazolása.

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés keretében

Részletesebben

MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31. I. / POSTACÍM: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573 / FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BP. X. KERÜLET

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. február 12-én tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Döntés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 projekttel kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Megszűnt iskola "Életházzá" történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Megszűnt iskola Életházzá történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása Megszűnt iskola "Életházzá" történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Tájékoztató a "a Tengőd 54 hrsz ingatlanon található művelődési ház (faluház) felújításának és bővítésének, továbbá a melléképület felújítási munkáinak elvégzése" tárgyban kötött vállalkozási szerződés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken

A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken keresztül Helye a rendszerben Programozás Értékelés Megvalósítás

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése

Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2015.08.26. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125 Szerviz: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok hasznosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS A vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az értékelési számítások alapján megállapítottam, hogy a Nagyvázsony külterület 044/3.hrsz. ingatlan

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

2. E rendelet alkalmazásában:

2. E rendelet alkalmazásában: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn A projekt azonosító száma: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 A kivitelezés ideje: 2015. 06. 29. 2015. 10. 26. A kedvezményezett

Részletesebben

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 1. BEVEZETŐ Jelen dokumentáció Tihany község Önkormányzat kezdeményezésével készülő, a település területére jelenleg hatályos Tihany

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. november 20-i ülésére

Részletesebben

Szeged, jelzőlámpás fejlesztések a Nagyprojektben

Szeged, jelzőlámpás fejlesztések a Nagyprojektben Szeged, jelzőlámpás fejlesztések a Nagyprojektben ITL Klub - Az intelligens közlekedés külföldi és hazai kialakulása 2014. szeptember 16., CsMKIK-székház Előadó: dr. Németh Zoltán Ádám projekt igazgató

Részletesebben

Ikresítés kiépítése tájékoztató

Ikresítés kiépítése tájékoztató Ikresítés kiépítése tájékoztató E01-01 M07v1 A DRV Zrt. a víziközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) leírtak szerint végzi. A Rendelet szerint, ha a bekötés nem

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KER. CSEPEL VÁROSKÖZPONT BF jelű Főtér és környezete Akcióterület Megbízó: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Készítette: MaHill Mérnökiroda Kft. Budapest,

Részletesebben

6. MODUL VÁROSI KÖZLEKEDÉS TECHNOLÓGIAI KÉPZÉS

6. MODUL VÁROSI KÖZLEKEDÉS TECHNOLÓGIAI KÉPZÉS I D. D R. G Á S P Á R L Á S Z L Ó Ú T Ü G Y I T E C H N O L Ó G I A I T O V Á B B K É P Z É S 6. MODUL VÁROSI KÖZLEKEDÉS TECHNOLÓGIAI KÉPZÉS MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0505-05

Részletesebben

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft. webáruházán keresztül történő vásárlással kapcsolatos főbb információk A DMGO Korlátolt Felelősségű Társaságtól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete 2013. április 18-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Kerékpárút építés KÖZOP támogatással Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Vendel téri buszmegálló biztonságos megközelíthetőségének ügye, tervezett lámpás kereszteződés

ELŐTERJESZTÉS. A Vendel téri buszmegálló biztonságos megközelíthetőségének ügye, tervezett lámpás kereszteződés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Vendel téri buszmegálló

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben