Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő kiemelt célok meghatározása. Ikt. sz.: /2010. Melléklet: 1 db határozati javaslat, melléklettel Készítette: Személyzeti Osztály Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 4.

2 Tisztelt Közgyűlés! A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított, évi XXIII. törvény - a továbbiakban Ktv (1) bekezdése szerint a köztisztviselők munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója évente, mérlegelési jogkörében eljárva, írásban értékeli. A teljesítményértékelés a köztisztviselők által végzett munka színvonalának évenkénti értékelését jelenti, amivel a munkáltató motiválni kívánja a felelősségteljes, szakszerű ügyintézést, a felkészültség folyamatos szinten tartását és javítását. Célja, hogy javuljon a köztisztviselők egyéni teljesítménye, fejlődjön a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási tevékenységének szakmai színvonala, hatékonysága, erősödjön a teljesítményelvű szemlélet. A munkáltató által elvárt követelményszint, értékelési normarendszer így számon kérhető módon kerül meghatározásra, biztosítva egyben a megfelelő kommunikáció és visszacsatolás lehetőségét is. Hosszú távon a teljesítményértékelés - a kiemelt célok teljesítésén keresztül - a tudatos személyzetfejlesztés-karriertervezés, a vezető és a beosztott közötti feladatcentrikus együttműködés fejlesztésének eszköze. A rendszeres információgyűjtés, kontroll segíti a teljesítménymenedzsment erősítését, a hatékony vezetői tevékenység és személyzeti munka kialakítását. Lehetőséget nyújt a köztisztviselőnek, hogy pontosan megismerje a szervezet céljait, saját feladatát és felelősségét. Erősíti a vezetők stratégiai gondolkodását a hivatali munka tervezésében, értékelésében és fejlesztésében, egyben motiválja a szervezeti egységek közötti konstruktív munkakapcsolatok fenntartását. A Ktv. 34. (3) bek. szerint a helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező hivatali kiemelt célokról a Közgyűlés dönt. A kiemelt célok meghatározásának alapjait - a Szeged Megyei Jogú Város évi költségvetési koncepciójáról szóló 570/2009. (XII. 11.) Kgy. sz. határozat, - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény, - az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/1995 (VI. 16.) Kgy. rendelet, - Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal július 1-től hatályos Ügyrendje, - a Közgyűlés által elfogadott Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Programja, - a Közgyűlés által elfogadott I. félévi munkaterv, - a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben ( ) meghatározott fejlesztési irányok - a 2010-ben esedékes országgyűlési és helyhatósági, valamint kisebbségi választások képezik, figyelembe véve az önkormányzat által kiemelt egyes programokat, a közszolgáltatások minőségi színvonalának emelését, a térségi együttműködés erősítését, a helyi intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggő teendőket, a helyi fejlesztések kiemelt városi feladatait, céljait. A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei részére megállapítandó célkitűzések öt nagyobb csoportba sorolhatóak: 1) A évben esedékes országgyűlési képviselői, a helyi önkormányzati képviselői és polgármesteri, valamint a települési kisebbségi önkormányzati választások adminisztratív lebonyolításában való részvétel valamennyi hivatali szervezeti egység kiemelt feladatát jelenti. 2) Városfejlesztési, városüzemeltetési területen többek között az infrastruktúra, az elektromos tömegközlekedés, a közutak fejlesztését, lakóépületek szigetelését, városrehabilitációt, környezet

3 védelmet, hulladéklerakó rekultivációt felölelő fejlesztési irány a meghatározó, amely a már megindult vagy a tervezett beruházásokat foglalja magában. 3) Szeged város szempontjából meghatározó jelentőségű az emberi erőforrás fejlesztése, amely az oktatási, kulturális és szociális területet érintő célkitűzés. Kiemelten fontos a turizmus és rendezvényszervezés területének fejlesztése is. 4) A hatósági feladatok számos, jól elkülöníthető területet fognak át; ezek közül a jogszabályi változások az építési, gyámhatósági, általános igazgatási tevékenységet érintik fokozottan, az ügyfélszolgálati tevékenység színvonalának, minőségének további fejlesztése pedig, bár kiemelten a szociális-, adó-, és okmányügyekkel foglalkozó szervezeti egységeket érinti, gyakorlatilag az egész Hivatal számára feladatot jelent, mint ahogy az e-közigazgatás (SZEGOV) folyamatos fejlesztése is. 5) A hivatali feladatok zavartalan ellátásának technikai feltételeit az Ellátó szolgálat illetve a Személyzeti osztály biztosítja. A teljesítményértékelés a közigazgatási szerv kiemelt céljai és a köztisztviselők munkaköri leírása figyelembe vételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján történik. A teljesítménykövetelményeket a köztisztviselők esetében a címzetes főjegyző, a címzetes főjegyző esetében a polgármester állapítja meg, a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők teljesítményértékelésének végrehajtásáról szóló utasításban foglaltaknak megfelelően. A területspecifikus célok meghatározása a Hivatal szervezeti egységei eltérő tevékenység- és feladat struktúrájának figyelembe vételével történt. Figyelembe véve az egyes szakirodák és szervezeti egységek tevékenysége során megállapított szempontokat, a Polgármesteri Hivatal kiemelt céljait a határozati javaslat mellékletében foglaltaknak megfelelően javasolom meghatározni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Szeged, február 4. Dr. Botka László

4 K ivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése i ülésének jegyzőkönyvéből..../2010. (II. 19.) Kgy. sz. H atározat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester /2010. számú előterjesztését a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelményei alapját jelentő kiemelt célok meghatározása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal évi kiemelt céljait a határozat melléklete szerint állapítja meg. 2) A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a határozat mellékletében megfogalmazott kiemelt célok alapján állapítsa meg a köztisztviselők részére a munkateljesítményük értékeléséhez szükséges évi teljesítménykövetelményeket majd értékelje a köztisztviselők munkáját. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy állapítsa meg a címzetes főjegyző részére a tárgyévi teljesítménykövetelményeket, majd a Közgyűlés tájékoztatása mellett - értékelje munkáját. Határidő: teljesítménykövetelmények kitűzése: március 31. teljesítménykövetelmények értékelése: december 31. Felelős: dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző dr. Botka László polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, a Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységei. K. m. f. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

5 A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt céljai: A..... /2010. (II. 19.) Kgy. sz. határozat melléklete I. A hivatali tevékenység egészére vonatkozóan kiemelt általános célok: A Hivatal köztisztviselői az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a települési kisebbségi önkormányzati képviselők általános választásának adminisztratív lebonyolításában a jogszabályi előírásokat pontosan betartva, szakszerűen működjenek közre. A október 1-től módosított Ket. magas színvonalon történő alkalmazása. Ügyfélközpontú eljárás érvényre juttatása, a hatékony és gyors ügyfélforgalom elősegítése, az ügyfelek széles körű tájékoztatása, a szolgáltató jelleg érvényesülése. A szociális nehézségekkel küzdő ügyfelek kiemelt kezelése, az egyedi problémák megoldására hatékony, személyre (családra) szabott segítség nyújtása. A gyors, hatékony, magas szakmai színvonalú döntések meghozatala a törvényesség maradéktalan betartása mellett. A társhatóságokkal, más szervekkel, intézményekkel, szolgáltatókkal való szoros együttműködés. Az érdeklődők számára széleskörű tájékoztatás nyújtása, információ szolgáltatás a közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok elérhetőségéről a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása érdekében. A Közgyűlés és Bizottságainak a jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatásköre, feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében a döntések előkészítése során magas szakmai színvonalú, a képviselők eredményes munkáját elősegítő feladatellátás. A SZEGOV rendszer folyamatos működtetése, az esetlegesen felmerülő hibák azonnali jelzése, továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. A Polgármesteri Hivatal Iratkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések betartása, az iratok elintézést követő, határidőn belüli irattárba helyezése, az előadói ív rendszeres és pontos kitöltése. A jogszabályokban megállapított ügyintézési határidő betartása. Az ügyintézés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vétele. A munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében a szükség szerinti technikai korszerűsítések végrehajtása, a Hivatal gazdaságossági szempontjainak érvényre juttatása a munkavégzés folyamatosságának biztosításával. A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzati fenntartású intézményeknél egyaránt költségkímélő lehetőségek feltárása az ésszerű, költségtakarékos gazdálkodás érdekében. A magas színvonalú, eredményes munkavégzés érdekében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatallal és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központtal együttműködve - a hivatali dolgozók szakmai továbbképzése. II. Területspecifikus célok Adóigazgatási tevékenységi körben kiemelt hivatali célok: A helyi iparűzési adó állami adóhatóság részére történő átadása. A költségvetési előirányzatok feltétlen beszedése. Valorizált gépjárműadó határozat hatályosulásának biztosítása. Az építményadó alapjául szolgáló változások (bontás, új építmények) felderítése, átvezetése. Közreműködés az adó- és értékbizonyítványokat nyilvántartó szoftver kialakításában. Az általános igazgatás területén kiemelt hivatali célok: A hivatali zöld számon érkező közérdekű bejelentések, észrevételek, javaslatok, információk kiemelten történő kezelése, valamint a város honlapján, illetve -ben érkező bejelentések és észrevételek gyors továbbítása a szakirodáknak. A különböző hirdetményeknek Kormányzati

6 Portálon történő gyors megjelentetése. A városrészi képviselő munkájának fokozott segítése. A városrész részönkormányzata által hozott döntések előkészítésének és végrehajtásának magas szakmai színvonalon történő segítése, a városrészi önkormányzat üléseinek, a képviselői fogadóórák és lakossági fórumok szervezésének szakmai támogatása. Az engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használatok, a közútkezelői hozzájárulás nélkül lezárt utak, járdák esetében az eljárások azonnali megindítása, az ilyen célú igénybevételek fokozott ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele. A város közterületei rendjének fokozott ellenőrzése a Nagy körúton kívüli területeken is. A kereskedelmi és ipari szolgáltató tevékenységeket folytató vállalkozásokkal kapcsolatban érkezett lakossági panaszok, bejelentések kiemelt kezelése. Éjszakai szórakozóhelyek és egyéb üzletek, szálláshelyek fokozott ellenőrzése. Az ügyfelek széleskörű tájékoztatása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, gyermekvédelmi támogatásokról, az ezzel kapcsolatos kérelmek kitöltésében segítségnyújtás. A jelentősen megnövekedett feladatok mellett a szabálysértési ügyekben az eddig elért szakmai színvonal megtartása, lehetőségekhez mérten emelése. A hivatal belső ellenőrzésével kapcsolatban kiemelt célok: A Közgyűlés által alapított és fenntartott költségvetési szervek átfogó, tervszerű, valamint a Szeged MJV Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek célvizsgálati ellenőrzése során a vagyongazdálkodás, a működés eredményességének és hatékonyságának értékelése, javítása, az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartásának vizsgálata. A hivatal FEUVE szabályozási rendjének vizsgálata során a tanácsadói szerep érvényesítése. A belső ellenőrzési tevékenység során a pénzügyminiszteri irányelvek keretében közzétett Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok céljuk szerinti megvalósulásának biztosítása. Építéshatósági tevékenységi körben kiemelt hivatali célok: Az iroda feladatait érintő, megváltozott és új jogszabályok maradéktalan elsajátítása. A döntések előkészítése során a tényállás teljes körű tisztázására, ezáltal az elmarasztaló másodfokú határozatok számának csökkentésére törekvés. Az illeték visszatérítések csökkentése az ügyintézési határidők betartásával. A meglévő elmaradások teljes körű felszámolása. Városrendezés és városfejlesztés területén kiemelt célok: Városfejlesztési feladatok alapjául szolgáló településrendezési, tanulmányi és építészeti tervek készíttetése, szakmai koordinálása, egyéb beruházási célok megvalósítására. Településrendezési tervek készíttetése. Az épített környezet és természeti értékek védelme. A pályázati lehetőségekre alapozva egyes területek hosszútávú hasznosítására építészeti javaslatok és szabályozási tervek készítése. A Belváros I. városrehabilitációja projekt megvalósítása, Belváros II. városrehabilitáció projekt előkészítése, kivitelezése. A panelprogram bonyolítása, kapcsolattartás és adminisztrációs feladatok ügyintézése a közös képviselőkkel és a közreműködő szervezettel. AGÓRA Pólus Program menedzselése, koordinálása, kivitelezés lebonyolítása. A belvárosi partfal rekonstrukció bonyolítása. A Közgyűlés és a városvezetés által meghatározott település-fejlesztési céloknak megfelelően koncepciók kidolgozása, megvalósítási programok, környezetfejlesztési programok előkészítése és eredményes lebonyolítása. Az éves Környezetvédelmi Intézkedési Terv előkészítése jóváhagyásra, megvalósítása. Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés, összhangban a hatékony, szakszerű üzemeltetéssel. 30-as közlekedési zónák körének bővítésével összefüggő feladatok bonyolítása. Kerékpár hálózat fejlesztése, fenntartásával összefüggő ügyintézése. Vásárhelyi Pál u. komplex felújításának előkészítése, bonyolítása. A Szeged, Nagykörút, Kálvária sgt. Szilléri sgt. közötti szakaszán úttest közepén vezetett helyi közösségi közlekedési sáv kialakításához pályázat nyertessége esetén

7 szükséges feladatok bonyolítása. Az elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt bonyolítása. A gyámhivatali munka területén kiemelt hivatali célok: A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. szerinti ideiglenes hatályú elhelyezés mielőbbi felülvizsgálata. Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek örökbe fogadhatónak nyilvánításával kapcsolatos eljárás soron kívüli intézése. Megkeresésre történő eseti-, ügygondnok kirendelése iránti eljárás soron kívüli lefolytatása. A Ket. módosítással összefüggő egységes gyámhivatali gyakorlat kidolgozása. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható, távoltartásról szóló évi LXXII. törvényben foglaltakkal kapcsolatos módszertan kialakítása. Jegyzői irodai kiemelt célok: Annak biztosítása, hogy a helyi jogalkotási tevékenység Európai Uniós jogi normákkal harmonizáltan valósuljon meg. Az önkormányzat kiemelt fejlesztési projektjeihez kapcsolódó szerződések jogi véleményezése soron kívül, a törvényesség maradéktalan betartásával történjen. Az informatikai rendszerek folyamatos fejlesztése, a rendszerek belső és külső biztonságának fenntartása, így többek között vírusvédelmi intézkedések meghozatala, adatbázisok rendszeres mentése, rendszeradminisztrációs teendők ellátása, hálózatvédelmi eszközök (pl. tűzfalak), belső adatbázisok felügyelete. A Polgármesteri Hivatal épületei felújítási és karbantartási munkáinak hatékony megszervezése, a rendelkezésre álló csökkenő erőforrás mellett. A Hivatal közgazdasági, pénzügyi szempontú kiemelt céljai: Beruházásokhoz és panelfelújításhoz szükséges pénzügyi források megszerzésében való részvétel. A költségvetési rendelet-tervezetek és a költségvetési beszámolók határidőre történő elkészítése. Pályázatok keretében biztosított támogatások pénzügyi lebonyolításában való részvétel. Külső szervek által lefolytatott pénzügyi vizsgálatokban való segítő részvétel. Az Okmányiroda tevékenységi körében kiemelt célok: Felkészülés a közlekedésigazgatás, valamint a vállalkozások területét érintő folyamatos jogszabályi változások követésére és ezek alapján a szakszerű ügyintézésre. Az elektronikus ügyintézés alkalmazása lehetőségének a különböző okmányirodai ügycsoportokban történő széleskörű népszerűsítése. A hatósági ügyintézés törvényességi színvonalának javítása, elősegítve ezzel a közigazgatás szolgáltató jellegének erősítését az ügyfelek tehermentesítése érdekében. Közoktatási szempontú kiemelt célok: Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata és Szeged Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének értékelése. A társadalmi és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzési rendszer működtetése. A nevelési-oktatási intézményekben kötelező eszközök és felszerelések biztosítása, valamint az oktatás korszerűsítése érdekében a fenntartó és az intézmények számára kiírt pályázati lehetőségek kiaknázása. A 2010/2011. tanév/nevelési év előkészítése a hatékony feladatellátás, az önkormányzati fenntartói, valamint az ágazati szakmai szempontok figyelembe vételével. A kétszintű érettségi vizsgák jegyzői feladatainak teljes körű ellátása. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának segítése. Az oktatási ágazat városi rendezvényeinek, ünnepségeinek szervezése. A v áros kulturális, idegenforgalmi és sport életének szempontjából kiemelt célok: A évhez kapcsolódó évfordulók méltó megünneplése, az évfordulókkal kapcsolatos

8 események megszervezése. Turista tájékoztató információs rendszer fejlesztése, közreműködés a vonatkozó pályázat megvalósításában. Közreműködés a városnéző autóbusz beszerzésében. A művelődési házak közművelődési szakmai és gazdasági-pénzügyi munkájának segítése. A város mint kiemelt partner méltó képviseltetése az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 programsorozat 2010-es évének programjaiban. A Mezzo operaverseny és fesztivál színvonalas megrendezésének segítése. Képzőművészeti kiállítások koordinálása, közreműködés a lebonyolításban. A Szeged-Art 2010 Fesztivál megszervezése. Önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezése. Közreműködés a Fesztiválok Éve programjainak lebonyolításában. Városesztétika témakörben benyújtandó pályázatok véleményezése, szakmai közreműködés az összeállításban, illetve a megrendezéshez szükséges önkormányzati döntések előkészítése. A kiemelten támogatott sportesemények lebonyolításában való közreműködés, a megrendezéshez szükséges önkormányzati döntések előkészítése. Az önkormányzati általános iskolákban a mindennapos testnevelés lehetőségének bővítése, intézményi igény szerinti bevezetésének segítése. Személyzeti vonatkozású kiemelt célok: Az önkormányzati célok és stratégia megvalósításához szükséges emberi erőforrás háttér biztosítása, pályázati felhívások szabályszerű kiírása, közzététele, közreműködés a pályázatok elbírálásában, pályázati határidők betartása. A munkáltatói igényeknek megfelelő emberi erőforrás állomány kialakítása a munkakörök célszerű betöltése, a kiválasztási eljárások fejlesztése és a képzési szükségletek megállapítása segítségével. A teljesítményértékelés, minősítés és a szakmai munka értékelésének objektív, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a teljesítmény orientált feladatellátást elősegítő szervezése, koordinálása. A köztisztviselő alapvizsgát, szakvizsgát, versenyvizsgát érintő többször módosított szabályozás követése és szakszerű alkalmazása. A munkaügyi illetve társadalombiztosítási tárgyú törvények, jogszabályok aktuális módosításainak követése, a módosult rendelkezések pontos alkalmazása, illetve szakmai segítség nyújtása az önkormányzati fenntartású intézmények részére a jogalkalmazásban. A szociális, családvédelmi és egészségügyi területen kiemelt célok: Az aktív korúak ellátása terén a rendelkezésre állási támogatásban részesülőknél a közcélú munkavégzéssel kapcsolatos közvetítési és szervezési feladatok elvégzése, az ellátásban részesülők rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos adatainak rögzítése a Szociális és Foglalkoztatási Adatbázisban. Az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők soron következő felülvizsgálatának elvégzése. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata évben. A szociális, gyermekvédelmi ellátások folyósításának ellenőrzése. Az óvodáztatási támogatás kapcsán a támogatás soron következő utalásakor a korábbi jogosultság fennállásának ellenőrzése és ezzel összefüggésben a szükséges intézkedés megtétele. Az intézmények költségtakarékos és egyben hatékony gazdálkodása, mint követelmény szem előtt tartása az intézmények felügyelete és ellenőrzése kapcsán. Az alapellátási feladatokat ellátó orvosi rendelők korszerűsítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésének elősegítése. Az Önkormányzat és az SZTE között létrejött, az egészségügyi ellátási-vagyonkezelési szerződésben feltüntetett kötelezettségek és ellátandó feladatok (pl.: a zavartalan együttműködés biztosítása érdekében operatív ügyekben az önkormányzat képviselete, panaszügyek kivizsgálása, adatszolgáltatási kötelezettség) teljesítése. A városüzemeltetés területén belül kiemelt célok: A komplex elektronikus alapú közbeszerzési eljárások alkalmazásának előkészítése, megvalósítása, a gyakorlati tapasztalatok összegzése és az adatáramlást kezelő rendszer folyamatos fejlesztésére vonatkozó igények megfogalmazása. Az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hatékonyabb hasznosításának megvalósítása az IKV Zrt. közreműködésével.

9 A vagyongazdálkodási koncepcióban 2010-re meghatározott feladatok, célkitűzések végrehajtása. Az Önkormányzat által meghirdetett Vállalkozói foglalkoztatás bővítése, vállalkozói kompenzálás tárgyú pályázatok előkészítése, lebonyolítása, az előző évről áthúzódó pályázatok kezelése, gondozása. Az önkormányzat nyertes pályázataihoz kapcsolódó projekttársaságok létrehozásában aktív közreműködés az Önkormányzat érdekeinek képviselete mellett. Önkormányzati intézmények, bérlakások terv szerinti felújítása, illetve ezen épületeken elvégzendő azonnali élet- és balesetveszélyes helyzetek elkészítésére vonatkozó építőipari beavatkozások elvégzése. Útépítések, felújítások lebonyolítása a Közgyűlés által elfogadott keretek terhére. A évi Vízügyi Építési Alapban meghatározott feladatok teljesítése. A Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Program feladatainak időarányos teljesítése.

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. 02. -i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. 02. -i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. 02. -i ülésének jegyzőkönyvéből.. /2005. (II..) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 12201/2005.

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Lesence Völgye

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/13-7/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Fenntartói döntés létszámcsökkentésről az Exner Leó Óvodában... 2 Az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık teljesítményértékelésének

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 6. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: Tárgy: Működtetői vélemény igazgatói pályázatok elbírálásához, oktatási feladatok átszervezéséhez, valamint szakmai alapdokumentum módosításához

Részletesebben

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/43747/2012. Tárgy: Szabálysértési tényállások felülvizsgálata Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységeinek ügyrendje TITKÁRSÁG 1. Az önkormányzatnál és a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatottak személyzeti ügyeinek intézése, személyi nyilvántartás,

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Általános

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

J A V A S L A T. a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező önkormányzati célok meghatározására

J A V A S L A T. a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező önkormányzati célok meghatározására J A V A S L A T a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező önkormányzati célok meghatározására Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhely, Lévai utca és a Kovács István utca sarkán elhelyezkedő, hódmezővásárhelyi

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Oktatási, Kulturális és Sportiroda. érdekeltségnövelő pályázata

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Oktatási, Kulturális és Sportiroda. érdekeltségnövelő pályázata ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője Az előterjesztés tárgya: Közművelődési intézmények 2010. évi érdekeltségnövelő pályázata Iktatószám:

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló

Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 81073/2009 Tárgy: A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Készítette: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési

Részletesebben

polgármester Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött gyermekvédelmi tárgyú megállapodás Humán Közszolgáltatási Iroda

polgármester Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött gyermekvédelmi tárgyú megállapodás Humán Közszolgáltatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László Iktatószám: 01/51012-2/2016. Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött gyermekvédelmi tárgyú megállapodás Melléklet: Határozati javaslat Megállapodás tervezet Készítette:

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-32/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr.

Részletesebben

2. (3) Lakás bérlője szolgálati lakás kivételével csak európai uniós állampolgár lehet.

2. (3) Lakás bérlője szolgálati lakás kivételével csak európai uniós állampolgár lehet. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2009. (XI.11.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének könyvéből../2004 ( ) KGY sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26-án 17.15 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. november 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. november 30-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel/fax: 85/530-016 Ügyiratszám: /2011. Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. április 04 -i ülésére.

4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. április 04 -i ülésére. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 04 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2007. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 7. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 7. szám I. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Szerkeszti: Koordinációs és Szervezési

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben