J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának november 28-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos üléstermében tartott rendes ülésének nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt Dr. Gyimesi László Hekáné Dr. Szondi Ildikó Rózsavölgyi József Turcsányi Áron Bálin Dr. Herédi Edit Dr. Gál Andrea Zeliné Dr. Vanger Márta Dr. Kóborné Dr. Holzinger Gabriella Dr. Újvárosi Ivett Dr. Oláh Miklós Pásztor Péter Pusztai Dávid Dr. Szilágyi Ákos Dr. Tapasztó Magdolna Dr. Kovács Katalin Nieszner György Dr. Tóth Kamilla a Bizottság alelnöke a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja Aljegyző Jegyzői Iroda irodavezetője Jegyzői Iroda irodavezető helyettese Jegyzői Iroda munkatársa Jegyzői Iroda munkatársa Fejlesztési Iroda irodavezető helyettese Fejlesztési Iroda csoportvezetője Közgazdasági Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Dr. Bohács Zsolt: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes és az ülést megnyitja. A kiküldött napirendi pontokhoz újabb javaslat nem érkezett, ezért a meghívó szerint szavazásra bocsátja a Bizottság november 28-i rendes ülésének napirendjét. A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja november 28-i rendes ülésének napirendjét és az alábbi határozatot hozza: /2013. (XI. 28.) JÜKB. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága az alábbiak szerint hagyja jóvá a november 28-án tartott rendes ülésének a napirendjét. Nyilvános ülés: 1. Farekonstrukció és növény egészségügyi felülvizsgálat, véderdő telepítés 2. Szeged Radnóti Miklós Gimnázium Kazinczy u. 3. sz. alatti épületének felújítása és átalakítása tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése 3. Laboratóriumi bútor, berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás

2 2 bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése 4. Vagyonátadás az Önkormányzat részére Zárt ülés: évi úthálózat rekonstrukciós munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének, valamint az eljárás eredményének megállapítása 6. Szeged MJV vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás közbeszerzési eljárásának eredménye 7. Csillapított forgalmú övezetek kijelölése, valamint Kerékpár támaszok telepítése irodai beszerzési eljárások ajánlati felkérés és ajánlattevők listájának jóváhagyása 8. A évi Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Szegedért Emlékérem és a Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozása (előterjesztés a ei ülésre kiküldésre került) Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, a Kabinet és a Jegyzői Iroda. 1. napirendi pont: Farekonstrukció és növény egészségügyi felülvizsgálat, véderdő telepítés Dr. Bohács Zsolt: Megkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése? Nieszner György: A határozati javaslat mellékletét képező Vállalkozási szerződés 4.1. pontjának alábbi módosítását javasolja: 4.1. A kivitelezés kezdő időpontja december 2. A kivitelezés befejező időpontja: december 23. Dr. Bohács Zsolt: A fenti módosítással szavazásra bocsátja előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a fenti módosítással jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az ahhoz csatolt vállalkozási szerződést és az alábbi határozatot hozza: /2013. (XI. 28.) JÜKB. sz. H a t á r o z a t A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda Farekonstrukció és növény egészségügyi felülvizsgálat, véderdő telepítés tárgyú, 01/70132/2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

3 3 1.) A Bizottság a többször módosított 666/2007 (XII.14.) Kgy. számú határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat IV. pontja alapján jóváhagyja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint in house szervezettel kössön szerződést a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. (1) bekezdés k) pontja alapján, egyúttal jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést. 2.) A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási szerződés aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2013. (XI. 28.) JÜKB. számú határozat melléklete VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: , KSH kód: , képviseli: Dr. Botka László polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1., adószám: , cégjegyzékszám: Képviseli: Makrai László ügyvezető igazgató), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbiak szerint: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a mellékletekben megadott helyszíneken, a listában szereplő fajtájú és mennyiségű fapótlások elvégzését. 1. sz. melléklet tartalmazza a fapótlások pontos műszaki tartalmát és az elültetésre szánt fafajták és helyszínek megjelölését. 2. sz. melléklet tartalmazza a hatósági fapótlások pontos műszaki tartalmát és az elültetésre szánt fafajták és helyszínek megjelölését. 2. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: 2.1. A Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat a vonatkozó szakmai követelményeknek és technológiai előírásoknak megfelelően első osztályú minőségben teljesíti. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat a szerződéssel valamint annak mellékleteivel összhangban végezni A Vállalkozó köteles a kivitelezés során a munka - és balesetvédelemre, környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokat, építési hatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók által előírt követelményeket betartani A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag az arra feljogosított személyek tartózkodjanak A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

4 A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének napjától a kivitelezés időtartama alatt építési naplót vezet a vonatkozó jogszabályi előírások szerint (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie, a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. 3. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 3.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. 4. A TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE: 4.1. A kivitelezés kezdő időpontja: december 2. A kivitelezés befejező időpontja: december Amennyiben a Vállalkozó rajta kívül álló okból a munkák szabályos és ütemes végzésében tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett is akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni Nem határidőben történő teljesítés esetén Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles Megrendelőt értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 8 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 8 nappal Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidőt a felek közös megegyezéssel módosítják A teljesítés helyszíne: a mellékletekben felsorolt helyszínek A Megrendelő a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet köteles a Vállalkozó részére a kivitelezés kezdő időpontjáig átadni. 5. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK: 5.1. A Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákra a műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 1 év időtartamra teljes körű jótállást vállal A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt legrövidebb időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére A véghatáridő késedelmes elmulasztása esetén a Vállalkozó a bruttó szerződéses ár 1%-a/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

5 5 6. A SZERZŐDÉSES ÁR: 6.1. Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontja szerinti munkákat 1. Fapótlás: 2 x iskolázott, 10/12 törzskörméretű díszfa pótlása 118 db ,-Ft 2. Hatósági fapótlás: 2 x iskolázott, 8/10 törzskörméretű díszfa pótlása 155 db ,-Ft Nettó összesen: ,-Ft +27% áfa: ,-Ft Mindösszesen: ,-Ft azaz bruttó kilencmillió kilencszázkilencvenkilencezer nyolcszázharminckilenc forint értékben vállalja A Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítést és igazolást követően kiállított számla ellenében annak kézhezvételétől számított 15. napon, átutalással forintban egyenlít ki a Vállalkozó Raiffeisen Banknál vezetett számú számlájára A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. - ban előírt késedelmi kamat illeti A Vállalkozói díj a helyszín ismeretében, a kiadott terv alapján a Vállalkozó felülvizsgálatát követően került meghatározásra. Utólagosan az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot a vállalkozói díj növelésére Azon teljesítések, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a Megrendelő képviselője által jóváhagyott pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre. 7. KÉPVISELET, ELLENŐRZÉS: Megrendelő helyszíni képviselője: Vállalkozó helyszíni képviselője: Nieszner György SZMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tel. szám: 62/ Fax szám: 62/ Sirkó Zoltán főkertész, Kovács Imre - Rókusi részlegvezető, Molnár József fanyeső csoportvezető Cím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. Tel. szám: 62/ Sirkó Zoltán: / Kovács Imre: / Molnár József: / Fax szám: 62/ A szerződésben foglalt munkák befejezését Vállalkozó írásban közli Megrendelővel, ezt követően a műszaki átadás - átvétel időpontját a Megrendelő tűzi ki. A műszaki átadás - átvétel csak akkor zárható le, ha a fapótlás első osztályú minőségben kivitelezésre került, és a Vállalkozó a vonatkozó dokumentumokat (minőségi bizonylatok, növényútlevél) a Megrendelőnek az eljárás befejezését követően átadta. 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

6 A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. - ban, valamint egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók A felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Szegedi Törvényszék illetékességének. Szeged, november 5. Vállalkozó Megrendelő 1. Fapótlás műszaki tartalma 1. sz. melléklet Fapótlás FAPÓTLÁS - 1 db fa Mennyiség Egység 1., Felhasznált anyagok 2 x iskolázott, földlabdás 10/12 cm törzskörméretű díszfa 1 db fa tám karó (körmart 5x250 cm) 2 db fa tám karó körmart feles (6x200 cm) 0,5 db kötöző anyag (gurtni) 0,5 méter Reisser csavar 4,0 db talajcseréhez anyag (komposzt) 0,25 m 3 talajcseréhez anyag (baromfitrágya) 0,1 zsák talajcseréhez anyag (Deszki föveny) 0,25 m 3 2., Ültetés gödör ásás (80x80x80 cm) kézi erővel 2,0 óra fa ültetés, föld visszatöltés 0,5 óra tám karózás 0,2 óra ültetés utáni környezet (burkolat) takarítás 0,3 óra öntözés (gépi) 0,2 óra 3., Szállítás, rakodás talajcseréhez anyag kiszállítása, rakodása 0,5 óra díszfa kiszállítása, rakodása 0,5 óra díszfa leszállítás 0,05 óra 3., Utógondozás (1 éves időtartamú utógondozás) fatükör kapálás, tisztán tartás 5 alk

7 7 első éves alakító metszés, vadalás 1 alk szükség szerinti növényvédelem 1 alk tám karók igazítása 1 alk öntözés locsolóautóval 6 alk 2. - Fapótlás helyszínei, fafajtái Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1. Sorsz. Cím, utca, házszám Fafaj Darab 1. Állomás utca Kazánház előtt Fraxinus angustifolia 'Raywood' 1 2. Állomás utca Kazánházzal szemben Fraxinus angustifolia 'Raywood' 5 3. Állomás utca 12. szám előtt Pyrus communis 'Beech Hill' 2 4. Bakay Nándor utca Ginkgo biloba 'Globosa' Boldogasszony sugárút 7. Tilia tomentosa 'Szeleste' 1 6. Boldogasszony sugárút 23. Tilia tomentosa 'Szeleste' 1 7. Boldogasszony sugárút 45. Tilia tomentosa 'Szeleste' 1 8. Dugonics tér Prunus avium 'Plena' 2 9. Gogol utca 32/a Acer platanoides 'Emerald Queen' Gulácsi park Cercis siliquastrum Gulácsi park Parrotia persica 'Tűzmadár' Gutenberg utca Tilia tomentosa 'Szeleste' Holt Maros part Taxodium distichum József Attila sugárút előtt az út mellett Platanus hybrida József Attila sugárút 140. Acer platanoides 'Olmstedt' József Attila sugárút 144/b út mellett Tilia tomentosa 'Szeleste' József Attila sugárút 144/b járda mellett Acer platanoides 'Olmstedt' József Attila sugárút 150/b járda mellett Acer platanoides 'Olmstedt' József Attila sugárút Picike ABC előtt, a járda mellett Acer platanoides 'Olmstedt' 1 József Attila sugárút Gedóban a Burger King 20. vonalában Fraxinus ornus 'Mecsek' József Attila sugárút Gedóban a Phoenix Kft. - vonalában a járda mellett Fraxinus ornus 'Mecsek' József Attila sugárút Gedóban az Auto Kellyvel szemben a járda mellett Fraxinus ornus 'Mecsek' 1 József Attila sgt. Gedóban a Trend autó Kft.-vel szemben, a járda mellett Fraxinus ornus 'Mecsek' 2

8 8 24. József Attila sgt. Gedóban a Deák gimnáziummal szemben a járda mellett Fraxinus ornus 'Mecsek' Kálvária sugárút Ipari park elé Fraxinus ornus 'Mecsek' Kossuth Lajos sugárút Rókusi állomás előtt Tilia tomentosa 'Szeleste' Kossuth Lajos sugárút 1-es villamos forduló járda mellett. Celtis occidentalis Oldal utca Boldogasszony sugárút - Bánomkert sor között Tilia cordata 'Savaria' Oldal utca Boldogasszony sugárút - Bánomkert sor között Fraxinus pennsylvanica 'Urbanite' 3 Oldal utca Boldogasszony sugárút - Bánomkert sor között Pyrus calleryana capital Oldal utca Bánomkert sor - Állomás utca között Tilia cordata 'Savaria' Reök palota előtti tér Prunus fruticosa 'Globosa' Rókusi körút páros oldal Matáv torony előtt Fraxinus ornus 'Mecsek' Rókusi körút páratlan oldal a Vértó felöl Fraxinus ornus 'Mecsek' Semmelweis utca 7. sz. Jancsó Kollégium előtt Pyrus communis 'Beech Hill' Semmelweis utca 9. sz. előtt Pyrus communis 'Beech Hill' Szent Ferenc utca Boldogasszony sugárút - Indóház tér között Tilia cordata 'Savaria' Szent István tér Prunus serrulata 'Kanzan' Vásárhelyi Pál utca II. ütem 40. Vásárhelyi Pál utca I. ütem Juniperus scopulorum 'Blue Haven' 1 Fraxinus angustifolia 'Raywood' 2 Összesen: 118 db Anyagár: ,-Ft Ültetés (szállítással, rakodással): ,-Ft Utógondozás: ,-Ft Összesen: ,-Ft +27% áfa: ,-Ft Mindösszesen: ,-Ft Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor Fapótlás műszaki tartalma 2. sz. melléklet Hatósági fapótlás 2013.

9 9 FAPÓTLÁS - 1 db fa Mennyiség Egység 1., Felhasznált anyagok 2 x iskolázott, földlabdás 8/10 cm törzskörméretű díszfa 1 db fa tám karó (körmart 5x250 cm) 2 db fa tám karó körmart feles (6x200 cm) 0,5 db kötöző anyag (gurtni) 0,5 méter Reisser csavar 4,0 db talajcseréhez anyag (komposzt) 0,25 m 3 talajcseréhez anyag (baromfitrágya) 0,1 zsák talajcseréhez anyag (Deszki föveny) 0,25 m 3 2., Ültetés gödör ásás (80x80x80 cm) kézi erővel 2,0 óra fa ültetés, föld visszatöltés 0,5 óra tám karózás 0,2 óra ültetés utáni környezet (burkolat) takarítás 0,3 óra öntözés (gépi) 0,2 óra 3., Szállítás, rakodás talajcseréhez anyag kiszállítása, rakodása 0,5 óra díszfa kiszállítása, rakodása 0,5 óra díszfa leszállítás 0,05 óra 3., Utógondozás (1 éves időtartamú utógondozás) fatükör kapálás, tisztán tartás 4 alk első éves alakító metszés, vadalás 1 alk szükség szerinti növényvédelem 1 alk tám karók igazítása 1 alk öntözés locsolóautóval 3 alk Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor Hatósági fapótlás helyszínei, fafajtái Sorszám Cím, utca, házszám Fafaj Darab

10 10 1. Kossuth Lajos sugárút 19. Celtis occidentalis 1 2. Kossuth Lajos sugárút Rókusi templom előtti járda mellé Celtis occidentalis 2 3. Kossuth Lajos sugárút 35. Celtis occidentalis 1 4. Kossuth Lajos sugárút 45. Celtis occidentalis 1 5. Kossuth Lajos sugárút 53. Celtis occidentalis 1 6. Kossuth Lajos sugárút 54. Celtis occidentalis 2 7. Kossuth Lajos sugárút 58. Celtis occidentalis 1 8. Kossuth Lajos sugárút 63. Celtis occidentalis 1 9. Kossuth Lajos sugárút 67. Celtis occidentalis Kossuth Lajos sugárút 72/d Celtis occidentalis Kossuth Lajos sugárút 109. Celtis occidentalis Rákóczi tér 1. Celtis occidentalis Honvéd téri parkoló mellett Celtis occidentalis Tisza Lajos sugárút - Gogol utca sarok Celtis occidentalis Szabadság tér Fraxinus angustifolia 'Raywood' Oskola utca 14. tömbbelső Fraxinus angustifolia 'Raywood' Pálma tér Fraxinus angustifolia 'Raywood' Győzelem tér Fraxinus angustifolia 'Raywood' Vágóhíd utcai játszótér Fraxinus angustifolia 'Raywood' Herke utcai játszótér Fraxinus angustifolia 'Raywood' Rókusi körút 3. Fraxinus angustifolia 'Raywood' Vág utca 1. - belső udvar Fraxinus angustifolia 'Raywood' Rókusi körút 3/a Fraxinus angustifolia 'Raywood' Pacsirta utca 28. Fraxinus angustifolia 'Raywood' Csongrádi sugárút Fraxinus angustifolia 'Raywood' Kisteleki Ede utca 9. Fraxinus angustifolia 'Raywood' Új tér Fraxinus angustifolia 'Raywood' Apáca utca 27. Fraxinus ornus 'Mecsek' Újvidéki utca 4. Fraxinus ornus 'Mecsek' Méh utca 23. Fraxinus ornus 'Mecsek' Tisza Lajos körút MÁV épületnél Fraxinus ornus 'Mecsek' Felső Tisza part 17. Fraxinus ornus 'Mecsek' Fürj utca 17. Fraxinus ornus 'Mecsek' Fülemüle - Hargitai utca szelektíves oldalán Fraxinus ornus 'Mecsek' Radnóti utca 57. Fraxinus ornus 'Mecsek' Radnóti utca 59. Fraxinus ornus 'Mecsek' Asztalos utca 38. Fraxinus ornus 'Mecsek' Vas utca 2/a Fraxinus ornus 'Mecsek' Újvilág utca 23. Fraxinus ornus 'Mecsek' Újvilág utca 79. Fraxinus ornus 'Mecsek' 2

11 Újvilág utca 87. Fraxinus ornus 'Mecsek' Újvilág utca 105. Fraxinus ornus 'Mecsek' Traktor utca Fraxinus ornus 'Mecsek' Délceg utcai buszforduló Fraxinus ornus 'Mecsek' Füge sori tér Fraxinus ornus 'Mecsek' Gábor Áron utca 48. környezete Fraxinus ornus 'Mecsek' Délceg utcai buszforduló melletti tér Fraxinus ornus 'Mecsek' Völgyérhát utcai buszforduló melletti közterület Fraxinus ornus 'Mecsek' Tabán utca - Liszt utca sarok Fraxinus ornus 'Mecsek' Etelka sor 6. Fraxinus ornus 'Mecsek' Ortutay utca 3. Fraxinus ornus 'Mecsek' Bálint Sándor utca Piarista Gimnázium előtt Fraxinus ornus 'Mecsek' Csongrádi sugárút 27. Fraxinus ornus 'Mecsek' Csongrádi sugárút 43. Fraxinus ornus 'Mecsek' Csongrádi sugárút 47. Fraxinus ornus 'Mecsek' Csongrádi sugárút 49. Fraxinus ornus 'Mecsek' Csongrádi sugárút 61. Fraxinus ornus 'Mecsek' Cserzy Mihály utca 8. Fraxinus ornus 'Mecsek' Cserzy Mihály utca 16. Fraxinus ornus 'Mecsek' Közép fasor 5/a - 5/b vonalában Tilia americana 'Nova' Róna utca 28. Tilia americana 'Nova' Budapesti körút 11. Tilia americana 'Nova' 3 Összesen: 155 db Anyagár: ,-Ft Ültetés (szállítással, rakodással): ,-Ft Utógondozás: ,-Ft Összesen: ,-Ft +27% áfa: ,-Ft Mindösszesen: ,-Ft Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor napirendi pont: Szeged Radnóti Miklós Gimnázium Kazinczy u. 3. sz. alatti épületének felújítása és átalakítása tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése Dr. Bohács Zsolt: Megkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2013. (XI. 28.) JÜKB. sz.

12 12 H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81322/2013. számú, a Szeged Radnóti Miklós Gimnázium Kazinczy u. 3. sz. alatti épületének felújítása és átalakítása tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: I. A Bizottság a Közbeszerzési törvény 8. (1)-(3) bekezdése, illetve a többször módosított 666/2007 (XII.14.) Kgy.sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat IV.1. és 3 és 5. pontjában foglaltak alapján, a Szeged Radnóti Miklós Gimnázium Kazinczy u. 3. sz. alatti épületének felújítása és átalakítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi tagokból álló bíráló bizottságot és munkacsoportot jelöli ki: A Bíráló Bizottság tagjai: 1. Dr. Szentgyörgyi Pál önkormányzati képviselő, pénzügyi szakértelem 2. Dr. Molnár László jogi és közbeszerzési jogi szakértelem 3. Kardos János közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 4. Gál Béla gimnáziumi igazgató, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 5. Rácz Róbert közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem A munkacsoport tagjai: Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről: Szebenyiné Csóka Beáta Városüzemeltetési Iroda részéről: Dr. Kovács Katalin II. A Bizottság a többször módosított 666/2007 (XII.14.) Kgy.sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat III. 4. pontjában foglaltak alapján, a Szeged Radnóti Miklós Gimnázium Kazinczy u. 3. sz. alatti épületének felújítása és átalakítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás jogszabályszerűségének igazolására, ellenjegyzésére Csuzdiné Dr. Deák Ildikót hivatalos közbeszerzési tanácsadót jelöli ki. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály és a Városüzemeltetési Iroda. 3. napirendi pont: Laboratóriumi bútor, berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése Dr. Bohács Zsolt: Megkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2013. (XI. 28.) JÜKB. sz. H a t á r o z a t

13 13 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81321/2013. számú, a Laboratóriumi bútor, berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: I. A Bizottság a Közbeszerzési törvény 8. (1)-(3) bekezdése, illetve a többször módosított 666/2007 (XII.14.) Kgy.sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat IV.1. és 3 és 5. pontjában foglaltak alapján, a Laboratóriumi bútor, berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi tagokból álló bíráló bizottságot és munkacsoportot jelöli ki: A Bíráló Bizottság tagjai: 1. Dr. Szentgyörgyi Pál önkormányzati képviselő, pénzügyi szakértelem 2. Dr. Molnár László jogi és közbeszerzési jogi szakértelem 3. Kardos János közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 4. Gál Béla gimnáziumi igazgató, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 5. Zádori Balázs közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem A munkacsoport tagjai: Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről: Szebenyiné Csóka Beáta Városüzemeltetési Iroda részéről: Dr. Kovács Katalin II. A Bizottság a többször módosított 666/2007 (XII.14.) Kgy.sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat III. 4. pontjában foglaltak alapján, a Laboratóriumi bútor, berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás jogszabályszerűségének igazolására, ellenjegyzésére Csuzdiné Dr. Deák Ildikót hivatalos közbeszerzési tanácsadót jelöli ki. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály és a Városüzemeltetési Iroda. 4. napirendi pont: Vagyonátadás az Önkormányzat részére Dr. Bohács Zsolt: Megkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2013. (XI. 28.) JÜKB. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének 29215/2013 sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Magyar Állam tulajdonában álló Szeged I. kerület Szőreg külterület hrsz.-ú, továbbá a Szeged, belterület 1454/1

14 14 hrsz.-ú ingatlanokból telekalakítás után keletkező kivett kerékpárút megjelölésű ingatlanok tulajdonjogának Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásáról szóló megállapodás tervezetet. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda /2013. (XI. 28.) JÜKB. számú határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSRÓL mely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. statisztikai azonosító: adószáma: képviseli: Szabó Zoltán főigazgató mint átadó, (a továbbiakban: KKK) másrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 6721 Szeged, Széchenyi tér törzskönyvi azonosító: statisztikai azonosító: adószáma: képviseli: Dr. Botka László polgármester mint átvevő, (a továbbiakban: Önkormányzat), együttesen: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a KKK vagyonkezelésében állnak a Szeged, belterület 1454/1 helyrajzi számú és a Szeged (Szőreg), külterület helyrajzi számú, kivett országos közút megnevezésű, mindösszesen m² területű ingatlanok (továbbiakban: Ingatlan), természetben Szeged MJV belterületén és Szeged (Szőreg) külterületén a Szerb utca - Újszentiváni út szakaszán. Az Ingatlan KKK vagyonnyilvántartásában szereplő értéke nettó Ft, azaz száztizenkilencmillió-kilencszázötvenkettőezer-négyszázötvenöt Forint. Az Ingatlan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terheken kívül per-, teher-, és igénymentes. 3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlanból a Kern Ferenc földmérő mérnök által készített M- 46/2012. és M-60/2012. munkaszámú változási vázrajzok és területkimutatások alapján lefolytatandó telekalakítási eljárással az Ingatlanból az alábbi ingatlanok alakulnak ki:

15 15 Helyrajzi szám (Szeged) Művelési ág/megnevezés Terület-nagyság (m 2 ) Nyilvántartási érték (Ft) 1454/8 kivett kerékpárút /10 kivett kerékpárút /11 kivett kerékpárút /12 kivett kerékpárút /13 kivett kerékpárút /14 kivett kerékpárút /15 kivett kerékpárút /16 kivett kerékpárút /17 kivett kerékpárút /18 kivett kerékpárút /19 kivett kerékpárút /8 kivett kerékpárút (összesen 12 db) - Ö: Ö: Szerződő felek én és én kelt előzetes megállapodásokat kötöttek a kialakuló 12 db önálló helyrajzi számú szegedi ingatlan helyi közúttá történő átminősíttetése tárgyában, a tényleges állapotnak és funkciónak (kerékpárút) való megfeleltetés okán. A Magyar Közút NZrt. Csongrád Megyei Igazgatósága, mint területileg illetékes közútkezelő CSO-105/2/2013. iktatószámon hozzájárult az átminősítéshez, a telekalakításhoz és a területátadáshoz. 5. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége az CS/UT/181/6/2013. számú (jogerős) határozatával az Ingatlanból telekalakítással kialakuló Szeged, 1454/8, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1454/17, 1454/18, 1454/19, 02613/8 hrsz-ú ingatlanokat átminősítette helyi közút (kerékpárút) besorolásúvá, amely önálló helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogát a KKK a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. (3) bekezdése alapján térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja. 6. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) rendelkezéseire hivatkozással az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a fentiekben meghatározott ingatlanokat nem idegeníti el, és azok helyi közútként történő fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről gondoskodik. Önkormányzat köteles továbbá az átruházott vagyon hasznosításáról minden év június 30-ig írásban beszámolni a KKK felé. Hivatkozással az Nvt. 13. (7) bekezdésére, amennyiben megállapítást nyer, hogy az Önkormányzat a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy

16 16 egészben nem tesz eleget, köteles a KKK felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén az Önkormányzat köteles a jelen megállapodás 2. pontjában rögzített értéknek (amely értéket az Önkormányzat a forgalmi értékkel megegyezőnek fogad el) a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a KKK felszólítására, az abban meghatározott határidőig a Magyar Állam részére nemteljesítési kötbérként megfizetni és a jogsértő állapotot megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén a KKK a szerződéstől azonnali hatállyal eláll. 7. Szerződő Felek közösen kérik az illetékes Földhivatalt, hogy: a.) a jelen szerződés 2. pontja szerinti telekaakítást az ingatlan-nyilvántartáson vezesse át; b.) a telakalakítás során kialakuló Szeged, 1454/8, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1454/17, 1454/18, 1454/19, 02613/8 hrsz-ú ingatlanok tekintetében jelen megállapodás 3. pontja alapján az Önkormányzat 1/1 hányadú tulajdonjogát átadás jogcímén jegyezze be; c.) a b.) pontban felsorolt ingatlanokra az Nvt. rendelkezései alapján, a törvény erejénél fogva a 15 év időtartamú elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba; d.) a telekalakítás során fennmaradó Szeged, 1454/9 és Szeged, 02613/9 hrsz-ú kivett országos közút megnevezéssel nyilvántartani szükséges ingatlanokra a Magyar Állam kizárólagos tulajdonjoga, a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. útján megnevezés, valamint és a KKK 1/1 arányú vagyonkezelői joga kerüljön visszajegyzésre. Tekintettel a 3. pontban foglaltakra a KKK feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban meghatározott Ingatlanra bejegyzett vagyonkezelői joga és a Magyar Állam tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre, és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat tulajdonjoga a telekalakítás következtében kialakuló Szeged, 1454/8, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1454/17, 1454/18, 1454/19, 02613/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában az elidegenítési tilalom feljegyzése mellett - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestületének 59/2012. (II.24.) számú Képviselő-testületi határozatában foglalt meghatalmazás alapján Dr. Botka László polgármester jogosult az út átadás átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére és a járulékos költségek vállalására. 9. A KKK kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosult, hivatkozással arra, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 17. -a értelmében a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a 20/2010. (I.20.) NVT határozatában foglaltakra tekintettel az MNV Zrt. MNV01/3554-1/2010 számú meghatalmazásával meghatalmazta a KKK-t, hogy a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 32. (3) bekezdésében szabályozott eljárásokban az MNV Zrt. által átruházott hatáskörben, önállóan, az MNV Zrt. megkeresése nélkül eljárjon. 10. Jelen megállapodás megkötésével, az elidegenítési tilalomnak és a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az azzal összefüggésben felmerülő költségek, illetőleg a tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó esetleges illeték- vagy adófizetési kötelezettség az Önkormányzatot terheli.

17 A Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket békés úton próbálják megoldani. A KKK kijelenti, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervezet, az Önkormányzat kijelenti, hogy magyarországi székhelyű önkormányzat. Szerződő Felek szerződéskötési képességükben akadályozva nincsenek. 12. Szerződő Felek ezennel meghatalmazzák dr. Martonosi Évát, Szeged MJV Önkormányzat (székhely: 6721 Szeged, Széchenyi tér ) Polgármesteri Hivatalának jogtanácsosát jelen megállapodás ellenjegyzésére, és a Szerződő Felek illetékes Földhivatal előtti teljeskörű képviseletére. 13. A KKK főigazgatója kijelenti, hogy jelen megállapodást a KKK (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.) jogtanácsosa előtt írja alá, aki aláírását ellenjegyzi (hitelesíti). A KKK főigazgatója meghatalmazza dr. Géró Bálintot (született: Pécs, , anyja neve: Hargitay Magdolna, lakcím: Pécs, Erika u. 5., személyi ig. száma: PA) mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Vagyongazdálkodási Főosztályának jogi ügyintézőjét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 32. (2) bekezdés f) pontja értelmében jelen szerződés lapjait helyette és nevében kézjegyével ellássa. 14. Önkormányzat köteles a földhivatali benyújtásról (a széljegyzés tényéről) a KKK-t 3 napon belül írásban értesíteni. 15. A KKK a Szeged, 1454/8, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1454/17, 1454/18, 1454/19, 02613/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes átadásáról az Önkormányzat számára - a földhivatali benyújtásról szóló értesítés beérkezésétől számított 30 napon belül - pénzügyi teljesítést nem igénylő számlát állít ki. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv. 11. ában foglaltakra tekintettel KKK kijelenti, hogy telekalakítás során fennmaradó Szeged, 1454/9 és Szeged, 02613/9 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelésbe kerülése vonatkozásában adólevonási jog nem illeti meg és adólevonási joggal nem élt. 16. A KKK köteles jelen szerződés 1 példányát másolatban tájékoztatásul megküldeni az MNV Zrt. részére. 17. Jelen ún. végleges megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései és az állami vagyonra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. 18. Jelen megállapodásból 6 db, formailag és tartalmilag mindenben megegyező példány készül, melyből 3 példány a KKK-t, 3 példány az Önkormányzatot illet meg. Szerződő Felek az önkormányzati tulajdonba adásról szóló végleges megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

18 18 Budapest, november Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviseli: Szabó Zoltán főigazgató Szeged, november Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Dr. Botka László polgármester Budapest, november Ellenjegyzem: Budapest, november Pénzügyi ellenjegyző: Dr. Cserhalmi Dorottya gazdasági igazgató Szeged, november Ellenjegyzem: Szeged, november Pénzügyi ellenjegyző: Papp Gábor Irodavezető Közgazdasági Iroda Dr. Bohács Zsolt: Zárt ülést rendel el. K.m.f Dr. Bohács Zsolt a Bizottság alelnöke Rózsavölgyi József a Bizottság tagja Meszlényiné Palotás Judit jegyzőkönyvvezető

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Fajta Méret Minőség Ft/db

Fajta Méret Minőség Ft/db Jaksics Faiskola Díszfaiskolai Nagykereskedelmi Árlista 2014 ősz-2015 tavasz 1 Fajta Méret Minőség Ft/db Acer campestre 6/8 szgy.** 1900 8/10 szgy.** 2100 10/12 szgy.** SF 3100 10/12 kont.35l SF 6500 10/12

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 16. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 206/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. u) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Javaslat a szarvasi úti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezésére

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.647/2013.VIII. ÜgyintézéS:

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja:

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2379) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a megyei könyvtárak és a megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása.

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. 6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/225-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Nagykereskedelmi árjegyzék 2014 ősz Név Minőség Méret Nettó ár Megjegyzés 3 200

Nagykereskedelmi árjegyzék 2014 ősz Név Minőség Méret Nettó ár Megjegyzés 3 200 Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Nagykereskedelmi árjegyzék 2014 ősz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 9. sz. napirendi pont 53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakképző

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL

MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL 2. sz. melléklet ~ akinek '" ",, MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL Megkötötték egyfelõl Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. (adószám: 15421137-2-18, KSH szánl:

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-14/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Javaslat állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kérésére. Vagyonkezelési Osztály. Vagyonkezelési Osztály

Javaslat állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kérésére. Vagyonkezelési Osztály. Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes

Részletesebben

5:55-. számú előterjesztés

5:55-. számú előterjesztés 5:55-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere az SZMSZ 32. (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint Előterjesztés a Képviselő-testület részére a

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Sorsz. Hrsz. Cím Leírás 1. 2236 Nyár utca 7. napsugaras ház 2. 1893 Major utca 15. napsugaras ház 3. 3766 Luther utca 17. napsugaras ház 4. 737/2 Lehel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben