MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL"

Átírás

1 2. sz. melléklet

2 ~ akinek '" ",, MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL Megkötötték egyfelõl Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u (adószám: , KSH szánl: ) ~ képviseli dr. Ipkovich György polgármester - mint átadó, - a továbbiakban Átadó, másfelõl pedig a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Autópálya zártkörûen mûködõ Részvénytársaság, - székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 80., cégjegyzékszám: , KSH szám: nevében és képviseletében a mlajdonszerzés érdekében megbízási szerzõdés és a Nemzeti Autópálya zrt. meghatalmazásalapján az átvevõt képviselõ Nagy Zoltánné dr. Boros Erika ügyvéd, (székhelye: 9789 Sé, Rajki u.l O., kamarai nyilvántartási száma:22/98., adószáma: ) a Vas Megyei Ügyvédi Kamara tagja, - a továbbiakban Átvevõ, (együttesen Szerzõdõ felek) az alábbiak szerint: 1.1 Általános megállapítások 1./ Az útpénztár fejezeti kezelésü célelõirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII.28.) GKM rendelet alapján az átadott ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába és az Útgazdálkodási- és Koordinációs Igazgatóság - továbbiakban UKIG - vagyonkezelésébe kerülnek. 2./ A szerzõdõ felek lerögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képezõ ingatlant az Átvevõ a kisajátításról szóló évi 24. tvr. 3. (1) bek. és (4) bek. f./ pontja alapján kisajátítás alapjául szolgáló közérdekû célra, a megépítendõ 86. számú fõút km szelvényei közötti szélesítéshez (Szombathely, Csaba utca) szükséges terület biztosítására kívánja megszerezni. 3./ Szerzõdõ felek lerögzítik továbbá, hogy a 86. számú fõút km szelvényei közötti szélesítés (Szombathely, Csaba utca) szükséges területszerzés alapját a Szombathelyi Földmérõ és Térképészeti Kft. által elkészített és a Szombathelyi Földhivatal által EL 89/2006. szám alatt záradékolt kisajátítási vázrajz és területkimutatás képezi / A megállapodás tárgya 4./ Szerzõdõ felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint az Átadó kizárólagos és tehermentes tulajdonát képezi a Szombathely 0248/19. hrsz. alatt felvett, szántó mûvelési ágú 1401 m területnagyságú ingatlan. 5./ A területkimutatás 17 tétel száma alatt meghatározott fenti - Szombathely 0249/19 hrsz.-ú - ingatlan a kisajátítás céljából megosztásra kerül a következõk szerint:

3 /" I / i 2 6./ Szerzõdõ felek a jelen megálapodás tárgyaként a fenti 51c. pontban foglalt, vagyis a megosztás után a 0251/3 hrsz.-ú országos közútba beolvadó ingatlanrész 1/1 tulajdoni illetõségét határozzák meg, amely.127 m2 területnagyságnak felel meg. III./ Ingatlan átruházása 7./ Átadó átadja per-, teher- és igénymentesen a tulajdonjog szavatolásával a fenti 6./ pontban meghatározott, Szombathely 0248/19 hrsz.-ú ingatlan 127 m2 területû ingatlanrészének 1./1 tulajdoni illetõségét, amely 127 m2 területnagyságnak felel meg, s amely tulajdonjogát az Átvevõ átveszi a Magyar Allam tulajdonos javára, míg a vagyonkezelõi jogát az UKIG javára. Szerzõdõ felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben az ingatlan megosztására bármilyen oknál fogva nem kerülne sor, akkor a vétel tárgya a Szombathely 0248/19 hrsz.-ú ingatlannak a 127/1401 tulajdoni illetõsége. 8./ Az Átadó a megállapodás tárgyát képezõ ingatlanrészt (ingatlanilletõséget) térítésmentesen adja az Átvevõ tulajdonába, figyelemmel Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének 288/2006. (IX.7.) Kgy. számú határozatában foglaltakra. 9./ A felek kijelentik, hogy a megállapodás tárgyát képezõ ingatlan átadás-átvételével összefüggésben semmiféle további igényt nem támasztanak egymással szemben. 10./ Az Átadó a jelen megállapodás aláírásával egyidejûleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogya 7.!pontban körülírt, a megosztás után kialakított, az átadás tárgyát képezõ ingatlanokra - vagy annak akadálya esetén a Szombathely 0248/19 hrsz. 127/1401 illetõségérea tulajdonjogot a Magyar Állam javára, míg a vagyonkezelõi jogot az Útgazdálkodási és Koordináéiós Igazgatóság (1024 Budapest, Fényes E. u , statisztikai számjele: ) javára az ingatlannyilvántartásba bejegyezzék az 1976.évi 24. tvr. alapján közérdekû célra,. kötött tulajdonbaadás jogcímén, hozzájárul továbbá az Atadó ahhoz IS, hogy a 0248/19. hrsz-ú ingatlanból 83 m2 beolvadjon a szintén önkormányzati tulajdonú 0248/2. hrsz-ú közút ingatlanba. 11./ Szerzõdõ felek megállapodnak abban is, hogy az Átvevõ a megállapodás tárgyát képezõ ingatlant a jelen megállapodás aláírásával

4 3 / I egyidejûleg jogosult birtokba venni, s ezen idõtõl kezdõdõen viseli annak terheit, de jogosult is annak hasznai szedésére. 12./ Az Átadó, kifejezetten szavatosságot vállal a korlátozásmentes tulaj donj ogáért, valamint azért, hogy a megállapodás tárgyát képezõ ingatlan per-, teher- és igénymentes, arra nézve harmadik személynek az ingatlan-nyilvántartáson kívül sincs semmiféle jogosultsága, s az ingatlant a nyilvántartáson kívül sem terheli adó, vagyadójellegû egyéb tartozás, nem áll végrehajtás alatt. IV./ Egyéb rendelkezések 13./ Szerzõdõ felek tudomással bírnak arról, hog,,:;, az évi XCIII. tv. 5. (1) bek. a./ pontja alapján a Magyar Allamot teljes személyes költségmentesség illeti meg, míg a 26. (1) bek. e./ pontja szerint a kincstári vagyon kezelõi jogának megszerzése mentes a vagyonszerzési illeték alól. Az adó- és illetékmentességhez szükséges igazolást a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal ( 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) állítja ki. 14./A jelen megállapodás kapcsán felmerülõ valamennyi költség és kiadás kizárólag az Átvevõ terhét képezi. 15./ A szerzõdõ felek meghatalmazzák az ellenjegyzõ ügyvédet, hogy az Átvevõ Magyar Állam tulajdonjogának, illetõleg az UKIG vagyonkezelõi jogának bejegyzése érdekében a Földhivatalnál a jogi képviseletet ellássa. 16./ A jelen megállapodásba nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a kisajátítási jogszabályok rendelkezései irányadóak. A jelen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezõt saját kezûleg írtuk alá. Szombathely, hó " " napján. dr. lpkovich György polgármester SZMJV Önkormányzata, mint Átadó nevében Ellenjegyzem: Szombathely, hó " Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Autópálya Zrt. Átvevõ megbízásából meghatalmazottként Nagy Zoltánné dr. Boros Erika ügyvéd "napján. Dr.F ej esné dr. Márton Zsuzsanna ügyvéd

5 '" Megkötötték egyfelõl Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u (adószám: , KSH szám: ) - képviseli dr. Ipkovich György polgármester - mint átadó, - a továbbiakban Átadó, másfelõl pedig a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Autópálya zártkörûen mûködõ Részvénytársaság, - székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 80., cégjegyzékszám: O , KSH szám: akinek nevében és képviseletében a tulajdonszerzés érdekében megbízási szerzõdés és a Nemzeti Autópálya zrt. meghatalmazásalapján az átvevõt képviselõ Nagy Zoltánné dr. Boros Erika ügyvéd, (székhelye: 9789 Sé, Rajki u.10., kamarai nyilvántartási száma:22/98., adószáma: ) a Vas Megyei Ügyvédi Kamara tagja, - a továbbiakban Átvevõ, (együttesen Szerzõdõ felek) az alábbiak szerint: 1./ Általános megállapítások 1./ Az útpénztár fejezeti kezelésû célelõirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII.28.) GKM rendelet alapján az átadott ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába és az Útgazdálkodási- és Koordinációs Igazgatóság - továbbiakban UKIG - vagyonkezelésébe kerülnek. 2./ A szerzõdõ felek lerögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képezõ ingatlant az Átvevõ a kisajátításról szóló évi 24. tvr. 3. (1) bek. és (4) bek. f.1 pontja alapján kisajátítás alapjául szolgáló közérdekû célra, a megépítendõ 86. számú fõút km szelvényei közötti szélesítéshez (Szombathely, Csaba utca) szükséges terület biztosítására kívánja megszerezni. 3./ Szerzõdõ felek lerögzítik továbbá, hogy a 86. számú fõút km szelvényei közötti szélesítés (Szombathely, Csaba utca) szükséges területszerzés alapját a Szombathelyi Földmérõ és Térképészeti Kft. által elkészített és a Szombathelyi Földhivatal által EL 110/2005. szám alatt záradékolt kisajátítási vázrajz és területkimutatás képezi / A megállapodás tárgya 4./ Szerzödö felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint az Atadó kizárólagos és tehermentes tulajdonát képezi a Szombathely 0248/19 hrsz. alatt felvett, szántó mûvelési ágú 1191 m2 területnagyságú ingatlan. 5./ A területkimutatás 1 tétel száma alatt meghatározott fenti - Szombathely 0248/19 hrsz.-ú - ingatlan a kisajátítás céljából megosztásra kerül a!..-xvpt!..-p7n!..- Q7PMnt.

6 2 a./0248/19 hrsz-ú szántó 1079 m2 b./0252/5 hrsz-ú országos közút 112 m2 Szerzõdõ felek már most feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogya Szombathely 0248/19 hrsz.-ú ingatlan az 5ta., b., pontokban foglaltak szerint a kisajátítási vázrajz és területkimutatás adatai alapján az ingatlan megosztásra kerüljön és a nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 6./ Szerzõdõ felek a jelen megálapodás tárgyaként a fenti Stb. pontban foglalt, vagyis a megosztás után a 0252/5 hrsz.-ú országos közútba beolvadó ingatlanrész 1/1 tulajdoni illetõségét határozzák meg, amely 112 m2 területnagyságnak felel meg. III.! Ingatlan átruházása 7./ Átadó átadja per-, teher- és igénymentesen a tulajdonjog szavatolásával a fenti 6./ pontban meghatározott, Szombathely 0248/19 hrsz.-ú ingatlan 112 m2 területû ingatlanrészének 1/1 tulajdoni illetõségét, amely 112 m2 területnagyságnak felel meg, s amely tulajdonjogát az Átvevõ átveszi a Magyar Allam tulajdonos javára, míg a vagyonkezelõi jogát az UKIG javára. Szerzõdõ felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben az ingatlan megosztására bármilyen oknál fogva nem kerülne sor, akkor a vétel tárgya a Szombathely 0248/19 hrsz.-ú ingatlannak a 112/1191 tulajdoni illetõsége. 8./ Az Átadó a megállapodás tárgyát képezõ ingatlanrészt (ingatlanilletõséget) térítésmentesen adja az Átvevõ tulajdonába, figyelemmel Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének 288/2006. (1X.7.) Kgy. számú határozatában foglaltakra. 9./ A felek kijelentik, hogy a megállapodás tárgyát képezõ ingatlan átadás-átvételével összefüggésben semmiféle további igényt nem támasztanak egymással szemben. 10./ Az Átadó a jelen megállapodás aláírásával egyidejûleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogya 7./ pontban körülírt, a megosztás után kialakított, az átadás tárgyát képezõ ingatlanokra - vagy annak akadálya esetén a Szombathely 0248/19 hrsz. 112/1191 illetõségérea tulajdonjogot a Magyar Állam javára, míg a vagyonkezelõi jogot az,.. Utgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (1024 Budapest, Fényes E. u , statisztikai számjele: ) javára az ingatlannyilvántartásba bejegyezzék az 1976.évi 24. tyr. alapján közérdekû célra kötött tulajdonbaadás jogcímén. 11./ Szerzõdõ felek megállapodnak abban is, hogy az Átvevõ a megállapodás tárgyát képezõ ingatlant a jelen megállapodás aláírásával egyidejûleg jogosult birtokba venni, s ezen idõtõl kezdõdõen viseli annak terheit, de jogosult is annak hasznai szedésére.

7

8 " ",, MEGALLAPODAS TULAillONBAADASROL Megkötötték egyfelõl Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u (adószám: , KSH szám: ) - képviseli dr. Ipkovich György polgármester - mint átadó, - a továbbiakban Átadó, másfelõl pedig a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Autópálya zártkörûen mûködõ Részvénytársaság, - székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 80., cégjegyzékszám: , KSH szám: akinek nevében és képviseletében a tulajdonszerzés érdekében megbízási szerzõdés és a Nemzeti Autópálya zrt. meghatalmazásalapján az átvevõt képviselõ Nagy Zoltánné dr. Boros Erika ügyvéd, (székhelye: 9789 Sé, Rajki u.10., kamarai.. nyilvántartási száma:22/98., adószáma: ), a Vas Megyei Ugyvédi Kamara tagja, - a továbbiakban Atvevõ, (együttesen Szerzõdõ felek) az alábbiak szerint: 1./ Általános megállapítások 1./ Az útpénztár fejezeti kezelésû célelõirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII.28.) GKM rendelet alapján az átadott ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába és az Útgazdálkodási- és Koordinációs Igazgatóság - továbbiakban UKIG - vagyonkezelésébe kerülnek. 2.1 A szerzõdõ felek lerögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képezõ ingatlant az Átvevõ a kisajátításról szóló évi 24. tvr. 3. (1) bek. és (4) bek. f.1 pontja alapján kisajátítás alapjául szolgáló közérdekû célra, a megépítendõ 86. számú fõút km szelvényei közötti szélesítéshez (Szombathely, Csaba utca) szükséges terület biztosítására kívánja megszerezni. 3./ Szerzõdõ felek lerögzítik továbbá, hogy a 86. számú fóút km szelvényei közötti szélesítés (Szombathely, Csaba utca) szükséges területszerzés alapját a Szombathelyi Földmérõ és Térképészeti Kft. által elkészített és a Szombathelyi Földhivatal által EL 89/2006. szám alatt záradékolt kisajátítási vázrajz és területkimutatás képezi / A megállapodás tárgya 4./ Szerzódó felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartá szerint az Átadó kizárólagos és tehermentes tulajdonát képezi a Szombathely 0248/20 hrsz. alatt felvett, szántó mûvelési ágú 3526 m2 területnagyságú ingatlan. 5./ A területkimutatás 18 tétel száma alatt meghatározott fenti - Szombathely 0248/20 hrsz.-ú - ingatlan a kisajátítás céljából megosztásra kerül a következõk szerint:

9 2 a /20 hrsz-ú szántó 3463 m2 b /2. hrsz. közút 3 m2 c /3. hrsz. országos közút 60 m2 Szerzõdõ felek már most feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogya Szombathely 0248/20 hrsz.-ú ingatlan az S/a., b., c. pontokban foglaltak szerint a kisajátítási vázrajz és területkimutatás adatai alapján az ingatlan megosztásra kerüljön és a nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 6./ Szerzõdõ felek a jelen megálapodás tárgyaként a fenti 5/c. pontban foglalt, vagyis a megosztás után a 0251/3 hrsz.-ú országos közútba beolvadó ingatlanrész 1/1 tulajdoni illetõségét határozzák meg, amely 60 m2 területnagyságnak felel meg. III.! Ingatlan átruházása 7./ Átadó átadja per-, teher- és igénymentesen a tulajdonjog szavatolásával a fenti 6./ pontban meghatározott, Szombathely 0248/20 hrsz.-ú ingatlan 60m2 területû ingatlanrészének 1/1 tulajdoni illetõségét, amely 60 m2,. területnagyságnak felel meg, s amely tulajdonjogát az Atvevõ átveszi a Magyar Állam tulajdonos javára, míg a vagyonkezelõi jogát az UKIG javára. Szerzõdõ felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben az ingatlan megosztására bármilyen oknál fogva nem kerülne sor, akkor a vétel tárgya a Szombathely 0248/20 hrsz.-ú ingatlannak a 60/3526 tulajdoni illetõsége. 8./ Az Átadó a megállapodás tárgyát képezõ ingatlanrészt (ingatlanilletõséget) térítésmentesen adja az Átvevõ tulajdonába, figyelemmel Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének 288/2006. (IX. 7.) Kgy. számú határozatában foglaltakra. 9./ A felek kijelentik, hogy a megállapodás tárgyát képezõ ingatlan átadás-átvételével összefüggésben semmiféle további igényt nem támasztanak egymással szemben. 10./ Az Átadó a jelen megállapodás aláírásával egyidejûleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogya 7.1 pontban körülírt, a megosztás után kialakított, az átadás tárgyát képezõ ingatlanokra - vagy annak akadálya esetén a Szombathely 0248/20 hrsz. 60/3526 illetõségére - a tulajdonjogot a Magyar Áflam javára, míg a vagyonkezelõi jogot az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (1024 Budapest, Fényes E. u , statisztikai számjele: ) javára az ingatlannyilvántartásba bejegyezzék az 1976.évi 24. tvr. alapján közérdekû célra kötött tulajdonbaadás jogcímén, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogya 0248/20 hrsz-ú ingatlanból3m2 beolvadjon a szintén önkormányzati tulajdonú 0248/2 hrsz-ú közútba.

10

11 '" MEGÁLLAPODÁS TULAJDONBAADÁSRÓL Megkötötték egyfelõl Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u (adószám: , KSH szám: ) - képviseli dr. Ipkovich György polgármester - mint átadó, - a továbbiakban Átadó, másfelõl pedig a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Autópálya zártkörûen mûködõ Részvénytársaság, - székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 80., cégjegyzékszám: , KSH szám: akinek nevében és képviseletében a tulajdonszerzés érdekében megbízási szerzõdés és a Nemzeti Autópálya zrt. meghatalmazásalapján az átveyõt képviselõ Nagy Zoltánné dr. Boros Erika ügyvéd, (székhelye: 9789 Sé, Rajki u.1 O., kamarai nyilvántartási száma:22/98., adószáma: ) a Vas Megyei Ügyvédi Kamara tagja, - a továbbiakban Átvevõ, (együttesen Szerzõdõ felek) az alábbiak szerint: 1./ Általános megállapítások 1./ Az útpénztár fejezeti kezelésû célelõirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII.28.) GKM rendelet alapján az átadott ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába és az Útgazdálkodási- és Koordinációs Igazgatóság - továbbiakban UKIG - vagyonkezelésébe kerülnek. 2./ A szerzõdõ felek lerögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képezõ ingatlant az Átvevö a kisajátításról szóló évi 24. tvr. 3. (1) bek. és (4) bek. f./ pontja alapján kisajátítás alapjául szolgáló közérdekû célra, a megépítendö 86. számú föút km szelvényei közötti szélesítéshez (Szombathely, Csaba utca) szükséges terület biztosítására kívánja megszerezni. 3./ Szerzõdõ felek lerögzítik továbbá, hogya 86. számú fõút km szelvényei közötti szélesítés (Szombathely, Csaba utca) szükséges területszerzés alapját a Szombathelyi Földmérõ és Térképészeti Kft. által elkészített és a Szombathelyi Földhivatal által EL 110/2005. szám alatt záradékolt kisajátítási vázrajz és területkimutatás képezi / A megállapodás tárgya 4./ Szerzõdõ felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint az Átadó kizárólagos és tehermentes tulajdonát képezi a Szombathely 0248/20 hrsz. alatt felvett, szántó mûvelési ágú 3463 m2 területnagyságú ingatlan. 5./ A területkimutatás 2 tétel száma alatt meghatározott fenti - Szombathely 0248/20 hrsz.-ú - ingatlan a kisajátítás céljából megosztásra kerül a kövptkp7ak ~7Pr1nt.

12 ~ II lj /1 2 a /20 hrsz-ú szántó 2986 m2 b./0252/5 hrsz-ú országos közút 477 m2 Szerzõdõ felek már most fe1.tétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogya Szombathely 0248/20 hrsz.-ú ingatlan az 5/a., b., pontokban foglaltak szerint a kisajátítási vázrajz és területkimutatás adatai alapján az ingatlan megosztásra kerüljön és a nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 6./ Szerzõdõ felek a jelen megálapodás tárgyaként a fenti 5/b. pontban foglalt, vagyis a megosztás után a 0252/5 hrsz.-ú országos közútba beolvadó ingatlanrész 1/1 tulajdoni illetõségét határozzák meg, amely 477 d területnagyságnak felel meg. 111./ Ingatlan átruházása 7./ Átadó átadja per-, teher- és igénymentesen a tulajdonjog szavatolásával a fenti 6.1 pontban meghatározott, Szombathely 0248/20 hrsz.-ú ingatlan 477 m2 területû ingatlanrészének 1/1 tulajdoni illetõségét, amely 477 m2 területnagyságnak felel meg, s amely tulajdonjogát az Átvevõ átveszi a Magyar Allam tulajdonos javára, míg a vagyonkezelõi jogát az UKIG javára. Szerzõdõ felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben az ingatlan megosztására bármilyen oknál fogva nem kerülne sor, akkor a vétel tárgya a Szombathely 0248/20 hrsz.-ú ingatlannak a 477/3463 tulajdoni illetõsége. 8./ Az Átadó a megállapodás tárgyát képezõ ingatlanrészt (ingatlanilletõséget) térítésmentesen adja az Átvevõ tulajdonába, figyelemmel Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének 288/2006. (1X.7.) Kgy. számú határozatában foglaltakra. 9./ A felek kijelentik, hogy a megállapodás tárgyát képezõ ingatlan átadás-átvételével összefüggésben semmiféle további igényt nem támasztanak egymással szemben Az Átadó a jelen megállapodás aláírásával egyidejûleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogya 7.1 pontban körülírt, a megosztás után kialakított, az átadás tárgyát képezõ ingatlanokra - vagy annak akadálya esetén a Szombathely 0248/20 hrsz illetõségérea tulajdonjogot a Magyar Állam javára, míg a vagyonkezelõi jogot az,.. Utgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (1024 Budapest, Fényes E. u , statisztikai számjele: ) javára az ingatlannyilvántartásba bejegyezzék az 1976.évi 24. tvr. alapján közérdekû célra kötött tulajdonbaadás jogcímén. ll.! Szerzõdõ felek megállapodnak abban is, hogy az Átvevõ a megállapodás tárgyát képezõ ingatlant a jelen megállapodás aláírásával egyidejûleg jogosult birtokba venni, s ezen idõtõl kezdõdõen viseli annak terheit, de jogosult is annak hasznai szedésére.

13 / il 3 12./ Az Átadó kifejezetten szavatosságot vállal a korlátozásmentes tulajdonjogáért, valamint azért, hogy a megállapodás tárgyát képezõ ingatlan per-, teher- és igénymentes, arra nézve harmadik személynek az ingatlan-nyilvántartáson kívül sincs semmiféle jogosultsága, s az ingatlant a nyilvántartáson kívül sem terheli adó, vagy adójellegû egyéb tartozás, nem áll végrehajtás alatt. IV.! Egyéb rendelkezések 13./ Szerzõdõ felek tudomással bírnak arról, hogy az évi XCIII. tv. 5. (1) bek. a./ pontja alapján a Magyar Allamot teljes személyes költségmentesség illeti meg, míg a 26. (1) bek. e./ pontja szerint a kincstári vagyon kezelõi jogának megszerzése mentes a vagyonszerzési illeték alól. Az ad6- és illetékmentességhez szükséges igazolást a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) állítja ki. 14./A jelen megállapodás kapcsán felmerülõ valamennyi költség és kiadás kizárólag az Átvevõ terhét képezi. 15./ A szerzõdõ felek meghatalmazzák az ellenjegyzõ ügyvédet, hogy az Átvevõ Magyar Állam tulajdonjogának, illetõleg az UKIG vagyonkezelõi jogának bejegyzése érdekében a Földhivatalnál ajogi képviseletet ellássa. 16./ A jelen megállapodásbanem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a kisajátítási jogszabályok rendelkezései irányadóak. A jelen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezõt saját kezûleg írtuk alá. Szombathely, hó " " napján. dr. Ipkovich György polgánnester SZMJV Önkormányzata, mint Átadó nevében Ellenjegyzem: Szombathely, hó " "napján. Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Autópálya Zrt. Átvevõ megbízásából meghatalmazottként Nagy Zoltánné dr. Boros Erika ügyvéd Dr.Fejesné dr.márton Zsuzsanna ügyvéd

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.647/2013.VIII. ÜgyintézéS:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

t5' Tisztelt Címzett!

t5' Tisztelt Címzett! . OTP INGATlAN ZRl: AZ OTP BANKCSOPORT TA!iJA FIABQ prix d'excellence 2002 Nem=köz! lngadanfej~i NiVódij gy6z~ Szombathe~~e~8i J~g~:VáF.~~ 6,:=.!;,~~~ftft,.~gta részére Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Vidám Park Zártkörüen Müködö Részvénytársaság székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről szn: (szül:. an: sz.sz adószám: ) szig.sz.: ). alatti lakos, továbbiakban, mint Eladó, másrészről. szn: (szül: an: sz.sz.: adószám: szig.sz.. ). szám alatti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

Ingatlan ajándékozására, valamint parkoló létesítésére vonatkozó ELSZERZDÉS

Ingatlan ajándékozására, valamint parkoló létesítésére vonatkozó ELSZERZDÉS A 283/2006. Kt.sz. határozat 1. számú melléklete Ingatlan ajándékozására, valamint parkoló létesítésére vonatkozó ELSZERZDÉS amely létrejött egyrészrl: név: Szentendre Város Önkormányzata székhely: 2000

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS

TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS amely létrejött egyrészrl Pécs M.J. Város Önkormányzata(7621Pécs,Széchenyi tér 1.) Adószám: 15478706-2-02 KSH szám: 15478706-7511-321-02 PIR szám:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S "-,, 1 't - ti- 1 :< ~ l~ INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Részletesebben

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest,

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály B'-.-ÍJipí-st Főváros X. kerület Kőbányai Ofikornián) zat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-14/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó Előterjesztő: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajókaza, 082/16 hrsz alatti ingatlan adásvételére Tisztelt Társulási Tanács!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S VI. 758/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával vagyoni értékő jogok cseréjérıl Elıterjesztı:

Részletesebben

ii.r..tlj. INGÓ ADÁSVÉTELl SZERZŐDÉS összessége, melyek az alábbi 4 kategóriába sorolhatók: -továbbiakban, mint Vevőközött

ii.r..tlj. INGÓ ADÁSVÉTELl SZERZŐDÉS összessége, melyek az alábbi 4 kategóriába sorolhatók: -továbbiakban, mint Vevőközött amely létrejött INGÓ ADÁSVÉTELl SZERZŐDÉS Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám: 10897184-2-42 (

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó -

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó - ADÁSVÉTELI sziiizórés Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 18/2011.(01.27.) Öh. sz. határozata A Közép-magyarországi Operatív

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

S V / 6 9 3 12016. Tisztelt Közgyűlés!

S V / 6 9 3 12016. Tisztelt Közgyűlés! 14253461 S algó Vagyon Kft. S algótarján S V / 6 9 3 12016. Javaslat a 6902 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó m egállapodás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződésszám: AVHIR201 5/6662 I H ittl TTTT1 Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA' tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Ingatlan opciós szerzıdés

Ingatlan opciós szerzıdés Ingatlan opciós szerzıdés TERVEZET Amely létrejött egyrészrıl Gardénia Csipkefüggönygyár Rt. (Székhelye: 9025 Gyır, Csipkegyári út 11.; cégjegyzékszáma: Cg.08-10-001509; statisztikai száma: 10531255-1760-114-08;

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés Haszonbérleti szerződés Mely létrejött egyrészről: Vígh Tiyadarné (szn. Rarta Edit. ) 8800 Nagykanizsa, Csengery U. 117/10. szám alatti lakos tulajdonos, haszonélvez ő. mint haszonbérbe adó, valamint a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester Előterjesztés Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 4090 Polgár, Vereckei utca 51., 1748/9 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar helyzetének rendezésére. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV.30.) határozata

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, 2011. október 4. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 m. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS

ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről székhely: törzskönyvi azonosító: Adószám: KSH szám: képviseli: (a továbbiakban: Önkormányzat) Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

idore szóló termoföld haszonbérleti megállapodás ,lakcíme: 8200 Veszprém, Bolgár Mihály utca 8/1 3a, adóazonosító jele:

idore szóló termoföld haszonbérleti megállapodás ,lakcíme: 8200 Veszprém, Bolgár Mihály utca 8/1 3a, adóazonosító jele: J5e/.Jv..;~{(..L 1f..PUJ'i) O~~"1J~' Jt.:~ ~'loluj~' ':Kt~o&:ft.:.e,e iwrd.-dy!jkrt..f.~1'().~ 9v.'FCJ~t:A~ ~,Ó. O~ ts-; ~{~. hz- ehjl(~~~ i.oc;cx)u.it; io~'t~~ ~k-~ /1.MA'#vP- tjv'uij i!"-ia.pf0j ~t:ád1(

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS A 13/2013.(I.31.) határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. képviseli: Dr. Faragó Péter

Részletesebben

visszterhes ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

visszterhes ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződésszám : 2014000095-GG visszterhes ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 3/1. számú melléklet Amely létrejött egyrészről a "Meszlényi-Autó" Kft. székhely: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2. cégjegyzékszám:

Részletesebben

2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL

2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL (amely közjegyzői okiratba foglalással jön létre) A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben