ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad"

Átírás

1 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről szn: (szül:. an: sz.sz adószám: ) szig.sz.: ). alatti lakos, továbbiakban, mint Eladó, másrészről. szn: (szül: an: sz.sz.: adószám: szig.sz.. ). szám alatti lakos továbbiakban, mint Vevő,- szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, 1/1-ed tulajdoni hányad arányában a Sarkad külterület 0127/2 hrsz alatt felvett, kivett legelő művelési ágú, m2 témiértékű Ingatlan. Szerződő felek rögzítik, Eladó.; kizárólagos tulajdonát képezi, 1/I-ed tulajdoni hányad arányában a Sarkad külterület 0127/3 hrsz alatt felvett, kivett legelő művelési ágú, m2 térmértékű ingatlan. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, 1/1-ed tulajdoni hányad arányában a Sarkad külterület 077/3 hrsz alatt felvett, a.) kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú, m2 térmértékű ingatlan és b.) kivett legelő művelési ágú, ni.2 térmértékű Ingatlan, valamint c.) kivett fásított terület művelési ágú 466 m2 térmértékű ingatlan. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, 1/1-ed tulajdoni hányad arányában a Sarkad külterület 077/4 hrsz alatt felvett, a.) kivett legelő művelési ágú, m2 térmértékű ingatlan és b.) kivett fásított terület művelési ágú 741 m2 térmértékű Ingatlan. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, 1/1-ed tulajdoni hányad arányában a Sarkad külterület 077/5 hrsz alatt felvett, a.) kivett legelő művelési ágú, m2 térmértékű ingatlan és b.) kivett erdő művelési ágú 3043 m2 térmértékű Ingatlan. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, 1/1-ed tulajdoni hányad arányában a Sarkad külterület 077/8 hrsz alatt felvett, a.) kivett legelő művelési ágú, m2 térmértékű ingatlan és b.) kivett árok művelési ágú 614 m2 térmértékű ingatlan. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad arányában a Sarkad külterület 080/4 hrsz alatt felvett, kivett szántó művelési ágú, m2 térmértékű ingatlan (a továbbiakban: ingatlanok). 1.1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a 0127/2 hrsz-ú Ingatlanra 111/4. sorszám alatt a Békés Megyei Földhivatal jogosult javára fóldmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. Eladó Dr. Szatman Zsolt ellenjegyző ügyvéd

2 2 Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan~nyilvánt3ltá5 adatai szerint a 0127/3 hrsz-ú ingatlanra Iii/l. sorszám alatt a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyit. jogosult javára bányaszolgalmi jog van az ~~gatian~nyilvántaitásba bejegyezve. Szerződő felek rögzítik~ hogy az ingatlan~nyilvántartá5 adatai szerint a 077/3 hrsz-ú ingatlanra IiI/l. sorszám alatt a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. jogosult javára bányaszolgalmi jog, 111/2. sorszám alatt az EUF DE~SZ Hálózati Elosztó K~. jogosult javára vezetékjog van az ingatlan~nyilvántaitásl~a bejegyezve. Szerződő felek rögzítik, hogy az ~gatlan~nyilvántartá5 adatai szerint a 077/4 hrsz-ú ingatlanra III/i. sorszám alatt a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. jogosult javára bányaszolgahni jog, 111/2. sorszám alatt a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyit. jogosult javára bányaszolgalmi jog, 111/3. sorszám alatt az EDF DEMASZ Hálózati Elosztó Kit. jogosult javára vezetékjog van az ~gatlan~nyilvántartá5ba bejegyezve. Szerződő felek rögzítik, hogy az j~gatlan~nyilvánta1tá5 adatai szerint a 077/5 hrsz-ú ingatlanra III/l. sorszám alatt a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. jogosult javára bányaszolgalmi jog, 111/2. sorszám alatt az EDF DEMASZ Hálózati Elosztó }~. jogosult javára vezetékjog van az ingatlan~nyilvánta1tá5~ bejegyezve. Szerződő felek rögzítik, hogy az ~gatlan~nyilvántarté.5 adatai szerint a 077/8 hrsz-ú ingatlanra III/l. sorszám alatt a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyit. jogosult javára bányaszolgalm~ jog, 111/2. sorszám alatt az EDF DEMASZ Hálózati Elosztó K~. jogosult javára vezetékjog van az ingatlan~nyilvántwtá5~ bejegyezve. 1.2.) Eladó tulajdonjogát tanúsító oldratokat, nevezetesen az ingatlanok április 25. napján kiadott tulajdoni lap másolatait felek együttesen megtekintették, az általuk azonosított adatok a szerződés aláírása napján megfelelnek a jelen okiratban foglaltaknak. 2.) Eladó szavatosságot vállal azon kijelentéséélt, hogy ar Ingatlanok ar 1.1. pontban rögzítetteken túl - per-, teher-, és igénymentesek, azokon harmadik személynek nincs olyan joga vagy követelése, mely Vevő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná. Kijelenti, hogy a tulajdonjogát érintő változást, vagy bármely egyéb tartalmú széljegyzendő, a tulajdoni lapra való felj egyzésre vagy bej egyzésre irányuló eljárást nem kezdeményezett, nem tett ennek alapjául szolgáló jognyilatkozatot. Nincs tudomása olyan, az ~gatlan~nyvántu~tásban nem szereplő jogról, ~~telezettségekről, tényekről, vagy ezekre vonatkozó bejegyzési kérelmekről, amelyek a hiteles tulajdoni lap másolatokon nincsenek feltüntetve. Az Eladó teljes szavatosságot vállal azért, hogy a birtokbaadáskor az ingatlanokat nem fogja terhelni semmiféle közüzemi díj, vagy bármi más ingatlanra terhelhető, vagy közadó módjára végrehajtható tartozás, illetve az Ingatlanok nem bejegyzett székhelye, központi ügyintés helye, telephelye vagy fióktelepe egyetlen gazdasági társaságnak vagy vállalkozásnak illetve nem állandó vagy ideiglenes lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye egyetlen magánszemélynek sem. 3.) Szerződő felek az I. pontban körülírt ingatlanok vételárát kölcsönösen az alábbiak szerint állapítják meg: A Sarkad küterület 0127/2 brsz alatt felvett ingatlan vételárát kölcsönösen Ft azaz ~ forint teljes vételárban állapítják meg. - Dr. zatnan Zsok Eladó ( j v~vö eflenjegyző ügyvéd

3 3 A Sarkad külterület 0127/3 brsz alatt felvett ingatlan vételárát kölcsönösen Ft azaz Nyolcmillió-százharmincezer-négyszáznegyvenhat forint teljes vételárban állapítják meg. A Sarkad külterület 077/3 brsz alatt felvett ingatlan vételárát kölcsönösen Ft azaz EgyniiHió-kettőszáznyolcvanegyezer-hétszázhét forint teljes vételárban állapítják meg. A Sarkad lcülterület 077/4 hisz alatt felvett ingatlan vételárát kölcsönösen Ft azaz Kettőmillió-kettőszázkilencvenkilencezer-kettőszázkilenevenkettő forint teljes vételárban állapítják meg. A Sarkad külterület 077/5 hrsz alatt felvett ingatlan vételárát kölcsönösen Ft azaz EgrmilJió_hatszázhetvennégyezer~nyo1cszáztizenki1enc forint teljes vételárban állapítják meg. A Sarkad külterület 077/8 hisz alatt felvett ingatlan vételárát kölcsönösen Ft azaz HárommiUió-kettőszázhetvennégyezer-kilencszázöt forint teljes vételárban állapítják meg. A Sarkad külterület 080/4 hisz alatt felvett ingatlan vételárát kölcsönösen Ft azaz Hatmillió-hatszázhetvenkilencezer-nyoleszázhuszonnégy forint teljes vételárban állapítják meg. Szerződő felek rögzítik, bogy az 1.) pontban meghatározott ingatlanokat Eladó kizárólag együttesen kívánja értékesíteni Vevőnek, az ingatlanokra külön-külön ajánlattételi lehetőséget Eladó nem biztosít. 3.1.) Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az 1. pontban körülírt ingatlanokat, a felek által kölcsönösen kialkudott bruttó Ft, azaz Huszonnégymillió kilencszázhetvennégyezer-nyolcszázhatvankettő forint teljes vételárért, mely vételárat mindegyik szerződő fél elfogad. 3.2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő a Ft, azaz Huszonnégymtllió kilencszázhetvennégyezer-nyolcszázbatvankettő forint teljes vételárat az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatának melyben közlik, hogy elővásárlási Joggal nem kívánnak élni beérkeztét követően, vagy a nyilatkozattételi határidő eredménytelen elteltét követően, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. tv. által rögzített hatósági valamint bizottsági jóváhagyást követően 3.3.) pontban foglaltak szerint - 5 napon belül átutalás útján fizeti meg Eladó OTP Banknál vezetett számú bankszámlájára. 3.3.) Felek rögzítik, hogy a fizetési határidő kezdő napját a jelen szerződés 7.1.) pontjában rögzített Eladói kötelezettség teljesülésének esetén, az okiratszerkesztő ügyvéd által történő átvételt követő napban határozzák meg. 3.4.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljes vételár kifizetését megelőzően Eladó köteles az ingatlanok 3 napnál nem régebbi tulajdoni lapjaival leigazolni, hogy az 1.1.) pontban rögzítetteken túl az ingatlanok a továbbiakban nem kerültek terhelésre. Felek rögzítik, hogy Vevő ezen igazolások beérkeztéig nem köteles a vételár megfizetésére. Dr. Szatmári Zsolt Eladó vevő eflenjegyző ügyvéd Dr. Szatmári Zsolt ügyvéd 5700 Gyula. Vásárhelyi P. a 3,/B I. em. tel:20/ mail:dr szaimari.zsolt.gabor g nail corn

4 Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az ingatlanok vonatkozásában, az adásvételi szerződés megkötését követően, bármilyen jogcímen bármelyik ingatlan vonatkozásában teher került bejegyzésre, abban az esetben Vevő jogosult jelen adásvételi szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. 4.) Eladó a Ptk. 6:216.*-ában foglaltak alapján tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. 4.1.) Eladó a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges, az ingatlan~nyilvál1taitá5i átvezetésre alkalmas, ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt bejegyzési engedélyt okiratszerkesztő ügyvéd előtt letétbe helyezi azzal a kikötéssel, hogy azt csak és kizárólag akkor nyújthatja be az illetékes földhivatalhoz, amennyiben Vevő a Ft, azaz HuszonnégYlfliflió ~ forint teljes vételár kifizetését okiratszerkesztő ügyvédnek leigazolta. Okiratszerkesztő ügyvéd a letétbe helyezés tényét jelen okirat ellenjegyzésével kijelenti és nyugtázza. 4.2.) Vevő kéri a Sarkadi Járási Földhivatalt, hogy a teljes vételár megfizetését követően jelen adásvételi szerződés alapjá i tulajdonjogát sz 1.) pontban meghatározott ingatlanokra vétel jogcímén az ingatlan~nyilvántartá5ba jegyezze be. 4.3.) A Felek a jelen szerződés aláírásával elfogadják, hogy amennyiben okiratszerkesztő ügyvéd, dr. Szatmári Zsolt az Eladótól megkapta, a Ft, azaz Huszonnégymillió ~ forint teljes vételár megfizetéséről szóló nyilatkozatot, - melyet felek elektronikus levél formájában is hatályo snak ismernek el - úgy abban az esetben eljáró ügyvéd minden további feltétel kikötése néllcül köteles a tulajdonjog átruházási nyilatkozatot a Sarkadi Járási Földbivatal részére benyújtani. 4.4.) Az Eladó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az Eladó nem tesz eleget a 4.3. pontban leírt kötelezettségének, úgy a Letétet kezelő ügyvéd, dr. Szatmári Zsolt, a Vevő által bemutatott a teljes vételárnak az Eladó bankszánllájára történő elutalásáról szóló, a Vevő utalást végző bankja által kiállított igazolás birtokában, a tulajdonjog átruházási nyilatkozatot 3 példányban a Sarkadi Járási Földhivatal részére benyújtsa és a tulajdonjog bejegyzési eljárás folytatását kérje ezen földmvataltól. 5.) Vevő a teljes vételár kifizetésének napján lép az Ingatlanok birtokába, ettől az időponttól húzza hasznait, viseli terheit, illetve a kárveszélyt. Eladó köteles az ingatlanokat Vevő birtokába bocsátani, melyre jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal. 5.1.) Eladó az ingatlanokat ingóságaiktól kiürítve köteles a Vevő birtokába bocsátani. 5.2.) Amennyiben sz Eladó sz 5.) pontban meghatározott időpontban, a számára felróható okból, nem adja birtokba sz Ingatlanokat a Vevőnek, úgy a Vevő jogosult sz Ingatlanokat önhatalmúlag birtokba venni. Ebben az esetben sz Eladó már a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő birtokbavételét semmilyen módon és formában nem akadályozza meg, továbbá visszavonhatatlanul lemond arról, hogy bármiféle ideiglenes intézkedésért - különösen birtokvédelemért folyamodjon akár az Ingatlan fekvése szerinti Onkormányzat jegyzőjéhez, akár a helyi bírósághoz, és arról, hogy bármilyen hasonló igénnyel lépjen fel a Vevővel szemben. 4 Dr. Szab~ári Zsolt Eladó vevő ellenjegyző ügyvéd

5 5 6.) Vevő kijelenti, hogy az Ingatlanokat megtekintette, azok állapotával tisztában van, azokat a szerződés teljesítéseként elfogadja. 7.) Szerződő felek rögzítik, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. tv. alapján az adásvétel tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg: a) az államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott fóldbirtok-politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében; b) a földet használó olyan földművest, ha) aki helyben lakó szomszédnak minősül, bb) aki helyben lakónak minősül, vagy be,) akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől cl nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van; c) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül; 1) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül; e,) az olyan főldniüvest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől cl nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. A hivatkozott törvény 22.* (1) bekezdés b) pontja alapján a jegyző a jelen adásvételi szerződést jóváhagyás céljából megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére, ezt követően a helyi töldbizottság a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított 15 napon belül adja ki az adásvételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen pontban rögzített elővásárlásra jogosult fél valamelyike elővásárlási jogát gyakorolja, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv vagy a helyi földbizottság a hozzájáruló nyilatkozat kiadását megtagadja abban az esetben szerződő felek kötelesek egymás között az eredeti állapot helyreállítására, melynek keretében kötelesek egyniással elszámolni. 7.1.) Felek rögzítik, hogy a területileg illetékes önkormányzat jegyzője, a záradékolt adásvételi szerződés példányait közvetlenül az Eladó részére küldi meg, melyet Eladó köteles a kézhezvételt követő napon, ajánlott levél formájában postai úton okiratszerkesztő ügyvéd részére továbbküldeni. Az adásvételi szerződés továbbküldésének késlekedéséből származó, bármilyen jogcímen felmerülő kár Eladót terheli. 8.) Eladó kijelenti, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. tv. 2l.* alapján jelen adásvételi szerződést, az aláírástól számított 8, azaz nyolc napon belül az 1. pontban rögzített ingatlanok fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján közli az elővásárlási jog jogosultjaival, valamint közvetlenül a Nemzeti Földalapkezelő szervezettel. Felek tudomásul veszik, hogy jelen adásvételi szerződést kizárólag az elővásárlásra jogosultak nyilatkozattételi határidejének elteltét, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások megérkeztét követően nyújthatja be okiratszerkesztő ügyvéd az illetékes földhivatalhoz, a tulajdonjpg bejegyzésének,az ér4~kébyn. Dr. Szatmári Zsolt Eladó (tevő ellenjegyzö ügyvéd Dr. Szatmári Zsolt ügyvéd 5700 Gyula. Vásárhelyi P. u.3/b]. em. tel:20/ mail:drszalmari.zsolt.gabor~gmailcom

6 6 Eladó kijelenti, hogy az 1.) pontban meghatározott ingatlanok nincsenek harmadik személy használatában. Eladó kijelenti, hogy a Sarkad külterület 077/3, 077/4, 077/5 helyrajzi szám alatti ingatlanok vonatkozásában erdőbirtokossági társulási tagság nem áll fenn. 9.) Vevő kijelenti, hogy a Sarkadi Járási Földhivatal, mint fdldművest a fdldművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vette. Vevő kijelenti, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvényben meghatározott maximális termőföld mennyiséggel nem rendelkezik. Az 1.) pontban rögzített ingatlanok megvásárlásával sem lépi túl a jogszabályban rögzített megszerezhető fö ldmemiyiség törvényi maximumát. Vevő jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a földek használatát másnak nem engedi át, azokat maga használja, ás ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földeket a tulajdonszerzés időpontjától számított S évig, azaz öt évig más célra nem hasznosítja. Vevő kijelenti, hogy nincs a fdldhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása. Vevő kijelenti, hogy vele szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzási korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött. Vevő kijelenti, hogy nem minősül pályakezdő gazdálkodónak. Vevő kijelenti, hogy sem a mező- ás erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. tv. 18.* (1) bekezdásében foglaltak, sem más jogszabály, sem pedig szerződés alapján elővásárlásra nem jogosult. Vevő kijelenti, hogy tagja a Magyar Agrár,- Élelmiszergazdasági ás Vidékfejlesztési Kamarának. Tagsági azonosító száma: S Vevő kijelenti, hogy őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, melynek sorszáma: ) Szerződő felek kijelentik, hogy cselekvőképes magyar állampolgárok, ingatlanszerzési, illetve elidegenítési képességük nem korlátozott, a szerződéskötésnek törvényi akadálya nincs. 11.) Szerződő felek az ingatlanok értékesítéshez kapcsolódó adó ás illetékfizetésre vonatkozó részletes ügyvédi tájékoztatást megkapták. 12.) Szerződő felek megállapodása szerint jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, kapcsolatos költségek, valamint a váhozással érintett ingatlanonként fizetendő 6.600,- Ft igazgatási szolgáltatási díj Vevőt terhelik..- DY Szatmári Zsok Badá U vevő ellenjegyző ügyvéd Dr. Szatmári Zsolt ügyvéd 5700 Gyula, Vásárhelyi P. u.3/b I. em. tel.:20/ mail:drszatmari.zsolt.gabor~gmail.com

7 7 13.) Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Szerződő Feleket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LXXXVI. törvény alapján azonosítási kötelezettség terheli a Szerződő Felek adatai, illetve a képviseletükben eljáró személyek vonatkozásában. Szerződő Felek adatai a Prnt. rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a Szerződő Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság igazolására a pénzmosás elleni törvény szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogyjelen szerződés aláírása során saját nevükben járnak el. Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Szerződő Felek személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen, adataikat kezelje, továbbá - szükség esetén - az ügyvédekről szóló 1998.évi. XI. törvény 27/3-27/D. ~ -ban, valamint az 54/2007. (XII. 21.) IRM rendeletben foglaltak szerint adataikat a központi nyilvántartásokban ellenőrizze. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról 5 (öt) napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet Írásban értesíteni. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Szerződő Feleket, hogy jelen adásvételi szerződés 1, azaz egy példánya a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági elemekkel ellátott papír alapú okmányon készült. 14.) Szerződő felek kijelentik, hogy őket a szerződés megkötésénél és nyilatkozataik megtételénél sem tévedés, sem téves feltételezés nem vezette, az abban foglaltak valódi és tényleges akarat-elhatározásukat tükrözik, ezen szerződést a tulajdonjog átruházás kifejezett szándékával kötik. 15 ) Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A Felek ezúton kötelezik magukat, hogy ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés szellemének és céljának 16.) Szerződő felek kijelentik, hogy mindazok a nyilatkozatok, amelyek jelen szerződés megkötése előtti tárgyalásokon elhangzottak, és amelyeket az adásvételi szerződés nem tartalmaz hatálytalanok. 17.) Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve rendelkezéseit tartják irányadónak. 18.) Szerződő felek meghatalmazzák a szerződést szerkesztő Dr. Szatmári Zsolt ügyvédet (5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 3/3 1. em.) jelen szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére, valamint hogy a földhivatali, illetékhivatali eljárásban lássa el képviseletüket. Meghatalmazzák továbbá, hogy az ingatlan fekvése szerinti illetékes település jegyzője valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtt lássa el képviseletüket Ellenjegyző ügyvéd a meghatalmazást elfogadja. Dr. Szatmári Zsolt Eladó (J evő ellenjegyző ügyvéd Dr. Szatmá, i Zsolt ügyvéd 5700 Gyula, Vásárhelyi P. u.3/b]. em. tel.:20/ mail:drszatmari.zsolt.gabor ginaitcom

8 S Eljáró ügyvéd kijelenti, hogy a jelen adásvételi szerződésben foglaltak a szerződő felek szerződési akaratának, a rendelkezésre álló mldhivatati okiratoknak és személyi okmányoknak, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak mindenben megfelelnek, a szerződés egyes rendelkezéseit a felek előtt részletesen megmagyarázta, melynek tényét szerződő felek jelen okirat aláírásával is elismerik. Jelen okiratot felek egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik. Gyula, május 15. eladó ~Jvevő Készítettem és ellenjegyzem: Gyula, május 15. napján Dr. Szatmári Zsolt (5700 Gyula, Vásárhelyi Pál u. 3/B. 1 kamarai azonosító: 465) ügyvéd DR SZATMÁRI ZSÓLT 5100 Gyi~k, vása~i P. a 3/3.!. era Á~s~m~ 5 ~2-24 3a~ksz.: 102~92~A~ ~ em., Dr Szatmá,-i Zsolt ügyvéd 5700 Gyula, Vásárhelyi P. u.3/b I. em. tel.:20/ mail:dr szatmari.zsolt.gabor~gmail cam

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó -

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó - ADÁSVÉTELI sziiizórés Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó -

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó - I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester

Polgár, 2015. szeptember 3. Tisztelettel: Tóth József polgármester Előterjesztés Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 4090 Polgár, Vereckei utca 51., 1748/9 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar helyzetének rendezésére. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről Tisztelt Ügyfelünk! Lakáscélú kölcsönkérelme 1 /lakásépítési támogatás folyósítására vonatkozó (a továbbiakban CSOK 2 ) kérelme előkészítésének megkönnyítése

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról Szerződésazám: AAV-02428 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról Amely létrejött egyrészről a Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen a tájékoztató lapon

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 Preambidum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződésszám: AVHIR201 5/6662 I H ittl TTTT1 Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA' tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL

MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL 2. sz. melléklet ~ akinek '" ",, MEGALLAPODAS TULAJDONBAADASROL Megkötötték egyfelõl Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. (adószám: 15421137-2-18, KSH szánl:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rétság a HU31-30134 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 18/2011.(01.27.) Öh. sz. határozata A Közép-magyarországi Operatív

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

t5' Tisztelt Címzett!

t5' Tisztelt Címzett! . OTP INGATlAN ZRl: AZ OTP BANKCSOPORT TA!iJA FIABQ prix d'excellence 2002 Nem=köz! lngadanfej~i NiVódij gy6z~ Szombathe~~e~8i J~g~:VáF.~~ 6,:=.!;,~~~ftft,.~gta részére Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.647/2013.VIII. ÜgyintézéS:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés Haszonbérleti szerződés Mely létrejött egyrészről: Vígh Tiyadarné (szn. Rarta Edit. ) 8800 Nagykanizsa, Csengery U. 117/10. szám alatti lakos tulajdonos, haszonélvez ő. mint haszonbérbe adó, valamint a

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárszentmihály település a DINPI 21/2015 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2015.04.27 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek a lakáshitel igénylés befogadásához szükséges dokumentumok listáját.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről a Hafner Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft /Cg. 06-09- 000526, 6724 Szeged, Pacsirta u. l., adószám: 10455542-2-06, képviseletében Lobozár

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..), mint a(z) KARAMELL-SNACK Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárkeresztúr település a DINPI 17/2016 pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2016.05.17 amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS

TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS TELEKHATÁRRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS ADÁSVÉTELI SZERZDÉS amely létrejött egyrészrl Pécs M.J. Város Önkormányzata(7621Pécs,Széchenyi tér 1.) Adószám: 15478706-2-02 KSH szám: 15478706-7511-321-02 PIR szám:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 ELADÓ: VEVŐ: Kapcsolattartói adatok vevői oldalon. Kapcsolattartói adatok eladói oldalon

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 ELADÓ: VEVŐ: Kapcsolattartói adatok vevői oldalon. Kapcsolattartói adatok eladói oldalon SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 ELADÓ: VEVŐ:.. Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartói adatok eladói oldalon Kapcsolattartói adatok vevői oldalon Kelt: 1 Jelen okirat mintaként szolgál,

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó

jogi szakreferens Ingatlan Vételár Használati díj/bérleti díj alapján elmúlt egy évre vonatkozóan: nettó Előterjesztő: Szitka Péter elnök Sztupák Péter ügyvezető Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajókaza, 082/16 hrsz alatti ingatlan adásvételére Tisztelt Társulási Tanács!

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ELEKTROMOS FÖLDKÁBEL VEZETÉSI TELKI SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSÁRA

MEGÁLLAPODÁS ELEKTROMOS FÖLDKÁBEL VEZETÉSI TELKI SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSÁRA MEGÁLLAPODÁS ELEKTROMOS FÖLDKÁBEL VEZETÉSI TELKI SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről: Majosháza Község Önkormányzata (székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., adószáma: 15421137-2-18,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben