ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról"

Átírás

1 Szerződésazám: AAV ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról Amely létrejött egyrészről a Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény (továbbiakban Nfatv.) 3. * (1) bekezdése alapján ciró tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (NFA), székhely:l 149 Budapest, Bosnyák tér S. képviseli Nagy János elnök megbizásából Gergely László kormánytisztvisel ő megúatalmazott, mint, a továbbiakban NFA vagy, másrészről Szűcs Zsigmond (születési név: Sz űcs Zsigmond, Kisújszállás, Békás tanya 1 szám abffl lakos, mint Vevő, a továbbiakban Vevő, és Vevő a továbbiakban együtt mint Szerz ődó Felek között az alulirott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Szerződő Fekk rögzítik, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a Kisújszállás külterület helyrajzi szám alatt felvett, a Szántó, b Kivett an):aggöd őr, c Szántó művelési ágú, ha témzérték ű ingatlan 111 tulajdoni hányada, me ly AKtiszta jövedelemmel rendelkezik, (a továbbiakban: Ingatlan). A tulajdoni lap 111. részének tanúsága szerint az Ingatlan tehermentes, A Felek rögzítik, hogy - az Ingatlan alrészlete haszonbérleti joggal terhelt ig.- joggal terhelt ig.- a 23 -i& a.) b.) alrészlete hi,-,zonbérleti c.) alrészlete haszonbérleti joggal terhelt Az Nfatv.3. (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat ás kötelezettségeket sz agrárpolitikáért felel ős miniszter sz NEA útján gyakorolja. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot - törvény eltér ő rendelkezése hiányában - az NFA képviseli. Az Nfatv, 21, (3a) bekezdés b) pontjában foglalt területnagyságot meghaladó méret ű fbldrészletnek eladás útján történ ő hasznosítására árverés Útján kerülhet sor. A Felek rögzítik, hogy a Vev ő Szolnok városban napján lebonyolított nyilvános árverésen nyertes árverez őként megállapításra került. Szerződő Felek a jelen szerződést a Nemzeti Földalapba tartozó filidrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (1(1.17.) Konnányrendelcthn (továbbiakban R.) meghatározott feltételekkel kötik meg, Szrzöd6 Felek rögzítik. hogy sz erdőről, sz erdő védrirnéről és oz erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. S. (9) bekezdöse énrimében az osztatlan közös tulajdonú erd ő ás erd őgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló íbldtcrwet állani tutajdonhan hós O hányadának a használatára, hasznosítására, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. Az Ingatlan nem minősül védett természeti területnek. Amennyiben sz Ingatlan a mai napon hatályos ingatlan-nyilvántastás adatai szerint Natura 2000 területnek, vízvédelmi területnek, régészeti lelöhelynek, vagy régészeti véddóvezet részenek min ősíti, sz adásvételhez a természetvédelemért felel ős miniszter, illetve a vízügyi igazgatási szervek irányóiusért felel ős miniszter hozzájárult. eladja, Vevő megvásárolja az Ingatlant minden tartozékával együtt, úgy, ahogy az a mai napon a természetben megtalálható. Vevő kijelenti, hogy sz ingatlan elhelyezkedését ás határait ismeri. Az Ingatlan természetbeni állapotának ás ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett müvelési ágának egyez őségéről a Vevő köteles meggy őződni. A Vevô tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása esetén szavatossági, kártérítési, illetve egyéb igénnyel sz val szemben nem áthat. Az esetleges eltérésekért sz a felel ősségét kifejezetten kizárja, Az tájékoztatja a Vev őt, hogy amennyiben a jelenlegi Íbtdhasználó az Ingatlanon sz engedélyével értéknövel ő beruházást hajtott végre, úgy a használati jogviszony (haszonbérlet) lejártát követ ően a haszonbérleti szerz ődésben foglaltak szerint a Vevö a baszonbérl ővel elszámolni köteles. Vevő ezt kifejezetten tudomásul veszi ás kijelenti, hogy a haszonbérleti szerződrs: tor túsmerte. A Felek r őgzítik, hogy sz Ingatlan vételára az értéknövel ő beruházás elszámolási értékét nem tartalmazza. 1 Az ,- Ft, azaz hatmillió-százezer forint vételár (ellenszolgáltatás) ellenében adásvétel jogcímén a Vev ő tulajdonába adja az Ingatlant, a Vev ő az ingatlant megveszi. 3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az és a Vev ő szolgáltatása oszthatatlan. A Vev ő köteles a vételárat - függetlenül attól, hogy sz saját erőből, vagy pénzüg intézmény által nyújtott kölcsönb ől kerül kiegyenlítésre - sz Eladú Budapest Banknál vezetett $ í103 számú letéti számlájára, legkés őbb a szerződés záradékolásának nappét követ ő 90. napon teljesíteni. Szerződ ő Felek rögzítik, hogy Vev ő a teljes vételárból a jelen szerz ődés megfizetésének nappiig mindösszesen ,- Ft, azaz hatszáztízezer forint vátetárrészt, árverési biztosíték jogcímén megfizetett. Az a szerzödest az el ővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton történ ő közlését (a továbbiakban: kilhggcsztési eljárás) követ ően záradékkal látja cl. melyben rőgziti. hogy sz adásvételi szerzödés a ",'ev ő ás közötte jött létre. a Vev őt a kifüggesztési eljárás során el ővásártú nem el őzte meg. A letért számlára megfizetett véretár akkor min ősül teljesítettnek, ha a letéti számlára megfizetett önrész, vételárrész ás kölcsön esetén a közvetlenül folyósított kölcs őnősszeg együttesen eléri a teljes vételánir Avátelár hiánytalan tehesitésével a vételár megfizeleitnek min ősül, a letéti számlán elhelyezett vételárról sz önállóan. sajátjaként rendelkezik. A Vev ő, illetve az ő teljesitáse érdekében vételárrésztetct tel)esít ő harmadik személy, bármely a letért számtára történ ő tetjesités során köteles a közlemény rovalban feltüntetni a szerzödásszátnot, a Vev ő adőa'onosító számát ás az Ingatlan helyrajzi számát a település nevettek megjetulés,vel együtt I y h adata ko/ilméns rovattan nem tuntethltu..tel-, \5 NFA kédv.. Gergely László Szűcs Zsigmond Dr. ('serm Tibor Vevő Ugyvéd \

2 Felek rögzítik, hogy az a kölcsönt nyújtó pénzintézet részére a letéti számla egyenlegér ől tájékoztatást ad annak igazolására, hogy a letéti számlán a vételár nem kölcsönb ől fedezett része, illetve a kölcsön folyósításához szükséges önrész elhelyezésre került-e. Az kizárólag a letéti számla egyenlegér ől ás a befizetések adatairól - közvetlenül, vagy a letétkezelö adatszolgáltatásával - adhat tájékoztatást, melyhez a Vev ő kifejezetten hozzájárul. A Vev ő ajelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az ajelen adásvételi szerz ődés megkötésével kapcsolatban rendelkezésére álló, a Vev őre vonatkozó személyes, vagy üzleti titoknak minősülő adatokat a kölcsönnyújtás és a kölcsönszerz ődés teljesítése érdekében történ ő kezelés céljából a kölcsönt nyújtó pénzintézet részére átadja. A Felek rögzítik, hogy az Ingatlanon, mint a Nemzeti Fóldalapba tartozó fóldrészleten a R. 29, * (6) alapján az Ingatlan vonatkozásában az t, a szerz ődés megkötésétől számított 28 éves id őtartamra - a szerz ődés szerinti vételáron - visszavásárlási jog illeti meg. A visszavásárlási jog biztosítására az Ingatlant 20 éves id őtartamra elidegenítési ás terhelési tilalom terheli. A Felek rögzítik, hogy jelen szerz ődéssel az javára visszavásárlási jogot alapítanak, annak biztosítékául pedig elidegenítési ás terhelési tilalmat kötnek ki, melynek ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez jelen szerz ődés aláírásával közösen feltétlenül ás visszavonhatatlanul hozzájárulnak, ás annak bejegyzését kérik az illetékes ingatlanügyi hatóságtól. Az elidegenítési tilalom törléséhez az NFA sz Ingatlan törvényes örökös általi elidegenítésnek sz esetét kivéve - a 28 éves időtartam lejárata előtt nem járulhat hozzá. 6. Az vállalja, hogy a vételár pénzintézet által folyósított kölcsönböl történ ő teljesítése esetén a vételár tcljeswsct követ ően, sz Ingatlan megvásárlásához kölcsönt nyújtó pénzintézet javára, a folyósított kölcsön biztosítékául, legfeljebb a vételár összegéig terjedő jelzálogjog alapítása érdekében, sz részére átadott jelzálogszerzódés alapján a Vev ő tulajdonjogának bejegyzése érdekében indított ingatlan-nyilvántartási eljárás keretén belül gondoskodik a pénzintézet javára történ ő biztosítékok bejegyzéséről, ügy, hogy mint a visszavásárlási jog, illetve sz annak biztosítékául bejegyzésre kerül ő elidegenítési ás terhelési tilalom jogosultja, külön okiratban hozzájárulását adja a pénzintézet javára történ ő jelzálogjog ás elidegenítési ás terhelési tilalom bejegyzéséhez. Amennyiben a Vev ő a vételárat kölcsönból kívánja kiegyenlíteni, a pénzintézet javára történ ő jelzálogjog ás egyéb biztosíték bejegyzésének feltétele, hogy sz ás a pénzintézet a pénzintézet javára alapított jelzálogjog törlésével kapcsolatos nyilatkozat kiadásának rendjér ől ás együttmüködésükról külön megállapodásban rendelkezzenek. 8. Az sz alábbiak szerint jár el, ha sz Ingatlan vételárának kiegyenlítése pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön felhasználásával történik ás a pénzügyi intézmény teljes bizonyító erejü magánokiratban foglalt nyilatkozatával értesíti sz t a kölcsönszerződés felmondásáról, ás sz értesítésben: a) megjel8li sz értesítés keltének napján fennálló teljes követelését, valamint azt, hogy a követelés naponta milyen összeggel (napi kamat) emelkedik, továbbá azt a bankszámlaszámot, ahova a követelés összegét utalni kéri, ás b) vállalja, hogy ha a követelésének sz Ingatlanon a javára alapított jelzáloga összegéig terjed ő visszavásárlási vételárat, a bankszámláján maradéktalanul j őváúják, sz részére nyolc napon belül kiadja ajelzálogjog törlésére vonatkozó engedélyt: Az él sz államot megillető visszavásárlási joggal, és a visszavásárlási ár összegéb ől a pénzügyi intézmény fenti értesítésében megjelölt, a bejegyzett jelzálogjog összegéig, a követelést sz értesítésben meghatározott, a fizetés napjára számolt napi kamatokkal növelten a pénzügyi intézmény javára legkés őbb sz értesítés kézhezvételét ől számított 60 napon belül megfizeti a pénzügyi intézmény által az értesítésben megadott bankszámlára történ ő átutalás útján. A pénzintézet értesítése csak hatályosult felmondás esetében közölhet ő sz val, melyről a pénzintézetnek sz értesítésben nyilatkozni kell. A Vevö kifejezetten ás visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy sz, visszavásárlási jogának bármely okból történ ő gyakorlása esetén a pénzintézet 8. a) b) pontban meghatározottak szerint közölt értesítése alapján, sz értesítésben meghatározott összeget, mely legfeljebb sz eredeti vételár összegéig terjedhet, a pénzintézet részére, sz értesítésben meghatározott számiaszánna teljesítse. A Felek rögzítik, hogy sz a visszavásárlási vételár, közvetlen a pénzintézet részre történ ő teljesítése esetén a felmondás jogszerűségét ás sz értesítésben meghatározott összeget nem vizsgálja. A visszavásárlási vételár nem közvetlenül a pénzintézet részére történ ő teljesítését, illetve bármely okból történ ő teljesítésének tiltását a Vev ő a kölcsönszerződés hatálya, illetve annak felmondását követ ően a későbbiekben sem kérheti, hozzájárulását érvényesen nem vonhatja vissza. Az e tekintetben tett hozzájárulása a Vev őnek sz adásvételi szerződés létrejöttének feltétele, mely hiányában sz nem jött volna létre. A visszavásárlási vételár ás a pénzintézet által közölt követelés különbözetét, sz a visszavásárlás gyakorlásával kapcsolatosan felmerült költségei levonásával k őteles a Vevő részére megtéríteni. 10. Az a vételár megfizetését biztosító, pénzintézet által nyújtott kölcsön felmondásának esetén túlmen ően kizárólag akkor él a visszavásárlási jogával, ha tudomást szerez arról, hogy a Vev ő a tbldrészlet elidegenitése vagy megterhelése érdekében intézkedést tett. Amennyiben a Vételár teljesítése részben pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsönb ől történik, sz a visszavásárlási jogának gyakorlása esetén, amennyiben sz nem a 8. pontban meghatározott felmondás következtében kerül sor, köteles a visszavásárlási jogának gyakorlásával egyidej űleg a kölcsön jogosultjáf értesíteni, hogy sz a 8. a) b) pontban meghatározottak szerint közölje sz val a követelését. Az a visszavásárlási vételárat a 8. pontban meghatározottak szerint fizeti meg, melyhez a Vev ő kifejezetten ás visszavonhatatlanul hozzájárul, A visszavásárlási jog gyakorlásának esetében sz egyoldalú visszavásárlási nyilatkozatának megküldésével azonnal jogot szerez sz Ingatlan birtoklására, a Vev ő birtokláshoz való joga külön értesítés, vagy birtokba adás nélkül megsz űnik. A Vevőnek semmilyen jogcímen visiatanösi joga nincs, a birtokláshoz való jogától kifejezetten ás visszavontiaatlanul lemond. \mennyiben a Vevó vitatja a vissza a rlási jog illetve a kölcs őn.'grzdás felmondásának jgosságát a vitatás sz hinoljsöoz való - -- NFA képv.: űefgelylász1ósz űcs Zsigmond Dr. Csermely Tibor Vev ő Ügyvéd

3 jogát & a Vevő birtokláshoz valójogának azonnali megszünését nem érinti, az a visszavásárlási jog közlésével megsisinik. Ilyen esetben a jogvitától iliggetlenül az jogosult őnhatalommal birtokba lépni. Amennyiben a jogvita j ger5 elhirálását kő etóen megállapításra kerül, hogy az visszavásárlási jogát nem jogszerűen gyakorolta ás az érvint tetem a Vevő vi",szaszer7i birtokláshoz való jogát, amennyiben a joger ős ítélet, vagy hatósági határozat másként nem rendelkezik. A visszavasarlási jog gyakorlását az a Vevő jelen szerződésben meghatározott cimére tõrtén ő atanlott postai küldetnénnyel közli. A visszavásárlásijog gyakorlasa a feladás napjától számított S. munkanapon a kézbesítéstöl f ő ggetlenül ktö]iüek minősül. A Vevő a Jelen szerz ődésben rögzített bármely adatának saltozását követ ő 8 napon belül köteles azt az 11adával, ajánlott küldeményben postai úton közölni. Ennek elmaradásánek jogk Ő etkezménye kizárólag a Vev őt terheli. 12. Az visszavásásiási jogának gyakorlása esetén, amennyiben arra kölcsönszerz ődés pénzintézet általi felmondása. vagy a 10. pontban meghatározottak alapján kerül sor, a Vev ő az Ingatlanon található mezei leltár. illetve az Ingatlanon megvalósított értéknövel ő beruházás elszámolására nem jogosult, azzal kapcsolatos igényér ől visszavonhatatlanul lemond. 13. A tételár határid őben történő teljesítésének elmaradása esetén az jogosult póthatárid ő tűzése ás eliizetes értesítés nélkül, egyoldalú írásos nyilatkozattal a szerz ődéstől elállni, amely döntést tértivevényes levélben, köteles a Vev ővel közölni. A kázhesít/sre a II. pontban meghatározottak irányadók. Vev ő nyilatkozik, hogy a fizetési késedelme miatt bekövetkezett eladói elállas etán sz valszembenjelenjogügylettelkapcsolatos bármilyen jelleg ű igényének, különösen az árverés feltételeként megfizetett, kiloáltási ár 10% összegében megfizetett árverési biztosítékról kifejezetten lemond, figyelemmel a R. 33. (1) bekezdésére, valamint arra is, hogy a szerz ődés ez esetben Vev őnek felróható okból liiúsul meg. Az egyéb kártérítési jogát, illetve annak érvényes ithet őségét ez nem korlátozza. 14. A szerződés I. pontiában megjelölteken túlmen ő en az Ingatlan per-, teher-, ás igénymentességét az szavatolja ás kijelenti, hogy az Ingatlannal kapcsolatban köztartozisa ús ezzel egy tekintet alá es ő egyéb tartozása nem áll fenn. 15. nyilatkozza. Vevő pedig tudomásul veszi, hogy az Ingatlan használata következtében keletkezett esetleges környezetvédelmi károsodásokért t felel ősség nem terheli. 16. Vevő vállalja ás kijelenti, hogy a) az Ingatlan, mint ti1d használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, ás ennek során eleget tesz a fiildhasznosítási kötelezettságének, továbbá vállalja, hogy a fbldet a tulajdonszerzés id őpontjától számított 5 évig - a mező- ás erdőgazdasági lifildek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.) 13. * (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével más célra nem hasznosítja b) nincs jogerősen megállapított ás fennálló főldhasználati díjtartozása, c) az Ingatlan megszerzésével nem lépi túl a Földforgalmi törvényben rögzített ibldszerzési ás bistokmaximumot d) elfogadja ás tudomásul veszi, hogy ha utólagosan elvégzett ellen őrzés során joger ősen megállapittisra kerül a b.) pontban foglalt nyilatkozatának valótlansága, ügy sz a Büntető Törvénykönyv szerinti büntet őjogi felelősségre vonását, továbbá a jelen szerződés tárgyát képez ő termőföld területre vonatkozóan a jogsért ő állapot fennállásúnak id őtartama alatt részére folyósított költségvetési vagy Európai Uniós támogatásának megfelel ő pénzösszeg visszafizetési kötel oatsúgta vonja maga után e) jelen tulajdonszerzést megel őző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött O amennyiben a Főldforgalmi tv. 13.* (4) bekezdése értelmében sz Ingatlan a g) pontban megjelöltek szerint érvényes haszonbérleti/megbízási szerz ődéssel terhelt, harmadik személy liasznátatáhan van, a fennálló földhasiriálati jogviszony i) időtartamát nem hosszabbítja meg, és ik) a megszünését követ ő időre sz a) pontban foglalt kötelezettségeket vállalja. g) amennyiben sz ingatlan haszonbérleti, vagy/és megbízási jogviszonnyal terhelt, a vonatkozó jogviszony(ok) szerz ődéseit, feltételeit megismerte, azzal kapcsolatosan minden tájékoztatást sz tól megkapott ás további kérdése nincs, továbbá tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogviszonyokban tsz helyébe lép 1» mint a vonatkozó használati szerz ődés(ek) tekintetében is az jogutódja, a szerz ődések ás a szerz ődésen kívüli jogviszonyokból adódó igényekkel a szerz(3dések, TT1tvc a polgári jog szabályai szerint tsz igényt árvánsesítövel elszámolni köteles. azzal, hogy a jelen szerz ődás aláirásának napjától valamennyi igénnyel kapcsolatosan a Vev ő kizárólagosan ás közvetlenül helytállni köteles, feltéve, hogy tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyzésre kerül i) a tulajdonában álló rászaráriy-tulajdon összesített aranykorona értéke mennyiségének huszada ás a már tulajdonában ás haszonélvezetében álló, továbbá a megszerzésre kerül ő földterület hektárban kifejezett térmértékének együttes összege nem több mint , A Vevő jogosult és egyben köteles az Ingatlant önállóan. az közreműködése nélkül, haladéktalanul, sz esetleg fennálló ibklhasználati jogviszony id őtartamának meghosszabbítása nélkül - annak kezdetét ől ás földhasználati nyilvántartásba való bejegyzásének napjától függetlenül -, annak megszönúsét követ ően birtokba 1 olni. amint telicsül a k ő vetkező két együttes feltétel mindegyike: a Vevő tulajdonjogát az ingatlamnyils/intrtásba bcjegvc/t/ k, Ivábbá nincs Olyan földhasználati nyilvántartásba bejeg,ett hasnál ő akit a birtokb i ettliel joca; rendrltctes rli.s kort i 1 itt akadályozna vag zavarna, \nlrnn\ ibm a \evő NFA képv.: Gergely László Szücs Z!,1,-, mond Dr. Cserrne'Iy.Jibor Vevő Ugyvéd

4 a tulajdonjoga bejegyzésekor más jogcímen birtokban van, a birtoklást tulajdonosként folytatja. A Vev ő, tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését ől szedi az Ingatlan hasznait,, viseli terheit és költségeit. 18. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vev ő tulajdonjogának bejegyzése napján az és harmadik személy között az Ingatlan hasznosítására az NfhtV. 18. (5) bekezdése értelmében egy évet nem meghaladó időtartamra megbízási szerződés van hatályban és egyéb, annak lejártát követő időszakra vonatkozó használati szerződéssel az Ingatlan nem terhelt, a Vev ő a megbízási szerződés lejártát követő napon léphet birtokba, továbbá, hogy a megbizási szerz ődés fennmaradó idére az Ingatlan használatáért díjat, az tól, illetve a harmadik személyt ől nem követelhet, 19. Felek rögzítik, hogy Vevő nevében az ingatlan-nyilvántartási kérelem a kielggesztési eljárást követ ően a szerződésnek az hoz történő visszaérkezését követően kertil benyújtásra az illetékes ingatlanügyi hatósághoz. Felek jelen adásvételi szerződés aláírásával kőzősen kérik az illetékes ingatlanügyi hatóságot, hogy a Bejegyzési engedély benyújtásáig, de legkésőbb ajelen szerződés benyújtásától számított 6 hónapos határid ő elteltéig, a beadvány elintézését az Inytv. 47/A.* (1) bekezdésének b) pontja alapján függ őben tartani szíveskedjék. Az jelen szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvédnél ügyvédi letétbe helyezi azt a külön okiratot (bejegyzési engedély), amelyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ingatlanra vonatkozóan Vev ő tulajdonjoga vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülj őn. Letéteményes ügyvéd a teljes vételár megfizetése esetén, az értesítése alapján jogosult és köteles a bejegyzési engedélyt az illetékes ingatlanügyi hatósághoz benyújtani. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Vételár teljesítése részben pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsönb ől történik, a kölcsönt folyósító pénzintézet, az val kötött külön megállapodása alapján a kölcsönszerz ődés megkötését követ ően az részére közvetlenül megküldi a k őlcsönszerződéshez kapcsolódó jelzálogjogot alapító biztosítéki szerz ődést, melynek ingatlannyilvántartási bejegyzését a jelen okiratban meghatalmazott ügyvéd, jelen szerz ődés alapján kezdeményezett ingatlannyilvántartási eljárás keretében nyújt be az ingatlanügyi hatósághoz és melynek költségét a Vev ő a pénzintézettel megkötött jelzálogszerzősében rögzítetteknek megfelel ően kizárólagosan viselni köteles. 20. Vevő kijelenti, hogy teljes cselekv őképességgel rendelkező magyar állampolgár, szerződéskötési képessége sem korlátozva, sem kizárva nincs, így a jelen jogügylet érvényes létrejöttét jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák. Vev ő nyilatkozik továbbá, hogy vele szemben az NfatV. 19.*-ban rögzített kizárási okok nem állnak fenn. A R. 35.* (1) bekezdése alapján Vevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Földforgalmi tv. 21. * (3) bekezdésének a)-d), f) g) és a term őtbld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 21. * (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével 5 évig más célra nem hasznosítja. Vevő átadja az eljáró jogi képvisel őnek az ingatlanügyi hatóság által kiállított adatlap-másolatot arról, hogy a tbldmúvesek nyilvántartásban szerepel, s ezúton nyilatkozik aram, hogy a nyilvántartásból való t őrlése iránt eljárás nincs folyamatban. Vevő tudomásul veszi, hogy az Nfatv. 30.* (1) bekezdése szerint a szerz ődés tartalmából közérdekből nyilvános adatnak minősül a vevő neve, lakcíme, az eljáró jogi képvisel ő neve és székhelye, a tbldrészlet fekvése szerinti település és az Ingatlan helyrajzi száma, területnagysága, múvelési ága, aranykorona értéke, az ellenszolgáltatás összege, az ellenszolgáltatás teljesítési határideje, ütemezése. 21. A évi CCXII. tv, 13. * (3) bekezdés alapján a Vev ő nyilatkozik, hogy ö maga az alábbi jogszabályok és ranghelyek alapján elővásárlásra jogosult: évi CXXII. törvény 18. (1) d), olyan tbldmúves, aki helyben lakónak min ősül évi CXXII. törvény 18. * (4) (a), családi gazdálkodó/gazdálkodó család tagja. E - 'c : 'w -'- - > Az adásvétellel kapcsolatosan felmerül ő hatósági eljárási költségeket, így az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díját, valamint a személyazonosság- és okmányellen őrzés költségét (személyenként 1.670,- Ft) - teljes egészében a Vevö köteles viselni. A szerződés megkötésével, valamint a kifüggesztési eljárás és a Vev ő tulajdonjogának bejegyzésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolításával ősszegfüggésben felmerül ő Ügyvédi költség és eljárási díj: ,- Ft + ÁFA, melyet a Vevő a szerződés megkötésekor készpénzben, számla ellenében az eljáró Ügyvéd részére köteles közvetlenül megfizetni. Amennyiben vételár teljesítése Pénzügyi intézmény által nyújtott k őlcsön igénybevételével t őrténik, a biztosítéki szerződések és a pénzintézet javára alapított jelzálogjog ás elidegenitési és terhelési tilalom bejegyzésével kapcsolatos ingatlannyilvántartási eljárás lebonyolításával összegfüggésben felmerül ő ügyvédi költség és eljárási dij: Ft+ÁFA a Vevö a szerződés megkötésekor készpénzben, számla ellenében az eljáró ügyvéd részére szintén megfizet. Vev ő ezúton hozzájárul, hogy a jelen okiratot szerkeszt ő és ellenjegyz ő ügyvéd a személyazonosság- és okmányellen őrzést elvégezze. A Vevö tudomásul veszi, hogy az Ingatlanra harmadik személy elóvásárlási jogosultsága fennáll. A Vev ő kifejezetten nyilatkozik arról, hogy abban az esetben, amennyiben harmadik fél, öt megel őző ranghelyen, érvényesen el ővásárlási elfogadó jognyilatkozatot tesz, úgy a jelen szerződés megkötésével felmerült ás általa megfizetett a személyazonosság- és okmányellen őrzésének költségét (1670,-Ft), mint az ő érdekében és kockázatára felmerült és megfizetett költséget visszakövetelni nem jogosult. A megfizetett ügyvédi költséget ás eljárási díjat az ól megel őző ranghelyen elővásárlásra jogosult, mint végleges vev ő, a Vevővel megegyez ően viselni, és a Vevö részére közvetlenül megtéríteni köteles. A Felek rögzítik, hogy a Vev ő és az esetleges elővásárló elszámolási jogviszonyában az nem vesz részt, az a felek egymással közvetlenül kötelesek bonyolítani. A Vev ő kijelenti, hogy amennyiben jelen szerz ődés kapcsán érvényes elövásárlási jognyilatkozat megtételére kerül sor, mely következtében az adásvételi szerz ődés az elővásárlóval kerül megkőtésre úgy az általa megfizetett ügyvédi k őltséget ás eljárási díjat, az általa megjelölt Fegyvernek ás Vidéke Takan.k övetkezlt banknyi vezeteit A023 számú bankszámlára elfogadja az el ővásárlótól N o NA képv.: ere1r László Szűcs Zsigmond Dr. Csermely Tibor.. Vevő Ugyvéd

5 5 23, Jelen szerződés módosítására csak Írásban, mindkét fél által aláírt formában kerülhet sor, Ámennyiben a jelen szerz ődés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy annak érvénytelensége kés őbb jogerősen megállapításra kerül, az a szerz ődés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést a szerz ődéskötéskor hatályos jogszabályoknak megfelel ően, a Felek akaratával összhangban kell pótolni. 24. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben a magyar jog rendc!kezs i irányadók. Esetleges jogviták rendezésére az székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkez ő bíróság kizárólagosan illetékes, 25. Szerződő Felek megbízzák a őr. Csermely Tibor egyéni Ügyvéd (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.). minta Dr. Kovács P. Zoltán (Jgysédi Iroda (székhelye: 1054 Budapest Hold u. 21.) társügyintéz őjét, hogy a jelen szerződést elkészítse, ellenjegyezze. továbbá meghatalmazzák mindkét Ügyvédi irodát/ügyvédet, hogy, a Szerződő Feleket a kifltggcsztési eljárásban, valamint a Vev ő tulajdonjogának bejegyzése során beleértve az adásvételi szerz ődéshez kapcsolódő, pénzintézet javára történö jelzálogjog és elidegenítési ős terhelési tilalom bejegyzését - az ingatlan.nvilvántartási eljárásban tehes jogkörrel képviselje, melyet az ügyvéd el f< 26. Vevő az eljáró ügyvédnek irásban nyilatkozik, ha igénybe kívánja venni az ltv. 26. (1) bekczds p pontja szerinti mentességet a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, és egyben meghatalmazza az eljáró ügyvédet nyilatkozata alapján t őrténö NAV adatlap aláírására. 27, Jelen szerződés 9 (kilenc) eredeti példányban készült, amelyb ől 8 (nyolc) példány t, I (egy) példáiy a Vevőt illti, és melyből két példány biztonsági papíron hitelesített szerz ődés. Az és a hatóságok részére a szükséges példányokat az eljáró ügyvéd továbbítja. Szerződő Felek a jelen adásvételi szerz ődést annak elolvasása és értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal minden vonatkozásban megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Szolnok2016. O24''.napján Szűcs Zsigmond Vev ő képv.: Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet képviseli: Nagy János elnök Nevében ős megbízásából Gergely László kormánytisztvisel ő meghatalmazott o L W S4wIftkószÍtettem és ellenjegyzem: - napján: dr. Csermely Tibor egyéni Ügyvéd dr. Csermely Tibor o. Szatai Adrlrrn ÜgyvÓdi Iroda ő r. Szatai Adrlcnn Ügyvéd 1094 Bp.. Viola u NFA képv.: Gergely László Szűcs Zsigmond Vevő Dr. Csermely TibQr Ugyvéd.

6 ZÁRADÉK (KIFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS UTÁN I A VEVŐ KÉRELMÉRE ELADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ) igazolja, hogy Vevőt elővásárlási ranghelyén a kifüggesztési eljárás során szabályos elfogadó jognyilatkozatot tev ő elővásárlásra jogosult nem előzte meg: képv.: Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet képviseli: Nagy János elnök Nevében és megbízásából Gergely László meghatalmazott 6 NFA képv.: Gergely ]La zűcs Zsigmond Vevő 4 Dr. Cserrnely Tibör Ügyvéd

7 Zárádék:. KisűjszáUás i Polgármesteri Hivatal hirdet ő táblájára kifüggesztve városi honlap Kifüggesztés riapja:20. év.. hó...,.. nap Levétel napja: Kísújszát1ás, E hatandő jogvesztő 20 ev ho nap Dr. Varga Zsolt jegyzo

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó -

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó - ADÁSVÉTELI sziiizórés Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó -

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó - I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 Preambidum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződésszám: AVHIR201 5/6662 I H ittl TTTT1 Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA' tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés Haszonbérleti szerződés Mely létrejött egyrészről: Vígh Tiyadarné (szn. Rarta Edit. ) 8800 Nagykanizsa, Csengery U. 117/10. szám alatti lakos tulajdonos, haszonélvez ő. mint haszonbérbe adó, valamint a

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről szn: (szül:. an: sz.sz adószám: ) szig.sz.: ). alatti lakos, továbbiakban, mint Eladó, másrészről. szn: (szül: an: sz.sz.: adószám: szig.sz.. ). szám alatti

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó főldrészlet tulajdonjogának átruházásáról

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó főldrészlet tulajdonjogának átruházásáról Szerződésszám: AAV-06578 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó főldrészlet tulajdonjogának átruházásáról Amely létrejött egyrészr ől a Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről Tisztelt Ügyfelünk! Lakáscélú kölcsönkérelme 1 /lakásépítési támogatás folyósítására vonatkozó (a továbbiakban CSOK 2 ) kérelme előkészítésének megkönnyítése

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről

Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről Létrejött egyrészről: Ingatlan-adásvételi szerződés és megállapodás ingatlan beépítéséről a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-041862,

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

t5' Tisztelt Címzett!

t5' Tisztelt Címzett! . OTP INGATlAN ZRl: AZ OTP BANKCSOPORT TA!iJA FIABQ prix d'excellence 2002 Nem=köz! lngadanfej~i NiVódij gy6z~ Szombathe~~e~8i J~g~:VáF.~~ 6,:=.!;,~~~ftft,.~gta részére Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-14/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-9777/2016. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlan

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S VI. 758/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával vagyoni értékő jogok cseréjérıl Elıterjesztı:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. január 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 18/2011.(01.27.) Öh. sz. határozata A Közép-magyarországi Operatív

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

2013. évi CXXII. törvény

2013. évi CXXII. törvény Hatály: 2015.VI.6. - 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Aszófő és Tihany település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Aszófő és település a 36-3577 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet A 107/2015. (V. 22.) határozat melléklete a társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban:

Részletesebben

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A.

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A. Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik Az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban, az alábbi elvárásokat fogalmazza

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S "-,, 1 't - ti- 1 :< ~ l~ INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben