Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!"

Átírás

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló Korm. rendelet tervezetével (a továbbiakban: rendelettervezet) kapcsolatban a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének javaslatait, észrevételeit az alábbiak szerint foglaljuk össze. 1. Kizáró okok 1.1. Javasoljuk a rendeletben szabályozni, hogy ajánlatkérőnek a kizáró okokat mely időpontban kell ellenőriznie. Ezzel összefüggésben javasolt elválasztani az ajánlatkérő által ellenőrizendő és az ajánlattevő által igazolandó kizáró okokat, mivel utóbbiak tekintetében kötelező biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, amely szintén csak egy konkrét időponthoz képest lehetséges. Az ajánlatkérő által elvégzendő ellenőrzés tekintetében az esélyegyenlőség és a kiszámíthatóság miatt is szükséges egy dokumentált és visszaellenőrizhető időpont meghatározása. Erre javasoljuk a részvételi szakaszt, illetve az eljárást lezáró döntésre javaslatot tevő bíráló bizottsági ülés napját. Ezen időpont jogszabályi rögzítése elkerülhetővé tenné, hogy a Kbt., illetőleg a rendelettervezet alapján gyakorlatilag megoldhatatlan esetek álljanak elő. Részletes indokaink e ponttal összefüggésben: Az új Kbt. (a továbbiakban: Kbt.) január 1-jével hatályba lépő 57. (3) bekezdése értelmében a kizáró ok fenn nem állásának időpontjától kell számítani a hivatkozott kizáró okokban foglalt időtartamot, ily módon anyagi jogi hatása van az ellenőrzés időpontjának, amely a jelenlegi rendelettervezet szövege értelmében ajánlatkérő belátásától függ. A Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek az eljárás során bekövetkezett kizáró ok esetében is ki kell zárni, érvénytelenné kell nyilvánítania a kizáró okok hatálya alá tartozó ajánlattevő, jelentkező ajánlatát/jelentkezését. Az eljárás menete ugyanakkor a gyakorlatban az, hogy az eljárást/részvételi szakaszt lezáró döntésre javaslatot tevő bíráló bizottsági ülés az utolsó időpont, amikor ajánlatkérő reálisan és logikusan köteles lenne ellenőrizni a kizáró okok hatálya alá tartozást. Ezen időpont és az eredményhirdetés között ugyanakkor ajánlattevő, jelentkező szintén kizáró okok hatálya alá kerülhet, azaz adott 1

2 esetben ki kellene zárni, jogszerűen nem hirdethető érvényesnek a beadott ajánlat, jelentkezés. Ilyenkor újabb ülést kellene tartania ajánlatkérőnek, de pl. az EU forrásból finanszírozott eljárásokban a KFF jóváhagyás miatt a korábbi döntéstől való eltérés az eredményhirdetésig rendelkezésre álló időben már nem lehetséges, arról nem is beszélve, hogy a relatív értékelési módszerek esetén az ajánlatok sorrendjét is érintheti a kiesés, újra kell értékelni az ajánlatokat. Ajánlatkérő tehát lehet, hogy formailag jogszerűen jár el, hiszen egy alkalommal kétszakaszos eljárásban az ajánlat beadása és az eredményhirdetés között is ellenőrzi a kizáró ok hatálya alá tartozást, mégis előfordulhat, hogy önhibáján kívül jogsértő döntést hirdet ki, mivel időközben kizáró ok hatálya alá kerülhet az ajánlattevő, jelentkező. Ez egyaránt igaz az ajánlattevő által igazolandó kizáró okokra és az ajánlatkérő által ellenőrzött kizáró okokra. Ajánlatkérők kizárólag egy alkalommal jogosultak módosítani a törvénysértő összegezést, jóllehet az is dilemma, hogy az összegezés készítésének időpontjában az összegezés nem volt törvénysértő, ha a kizáró ok később következett be. A látszólag elméletinek tűnő esetek megoldása a gyakorlatban sokszor valós és nehezen kezelhető probléma, arról nem is beszélve, hogy ajánlatkérőknek célszerű irányt mutatni a tekintetben, hogy az ellenőrzést mikor kell elvégezniük, továbbá, javasolt előírni, hogy ennek valamennyi ajánlattevő vonatkozásában azonos napon kell megtörténnie. A Kbt. 57. (3) bekezdése jelenleg kizárja, hogy a rendelettervezet a vizsgált időszakok tekintetében új referencia időpontot határozzon meg a tekintetben, hogy a kizáró okokat mely időállapot vonatkozásában kell vizsgálni, e tekintetben javasoljuk egy esetleges későbbi módosítás során megfontolni, hogy akár differenciáltan is, a kizáró okok jellegéhez igazodóan konkrétan beazonosítható időpontok kerüljenek rögzítésre. Gondolunk itt arra, hogy pl. a Kbt. 56. (1) bekezdés e)-g), i), 57. (1) bekezdés a)-c), f) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében az ajánlattételi, részvételi határidő legyen a vizsgálat referencia időpontja, azzal, hogy amennyiben az ellenőrzés időpontjában a kizáró ok hatálya alá tartozik az ajánlattevő, jelentkező - és ezzel kapcsolatban megalapozott információ áll ajánlatkérő rendelkezésére, amely hiánypótlás keretében sem orvosolható akkor is ki kell zárnia ajánlatkérőnek az eljárásból. A kérdés jelentősége abban áll, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások nem feltétlenül igazolják a bírálati szakasz egésze vonatkozásában a kizáró ok hatálya alóli mentesülést, ezáltal ajánlatkérő tekintetében felmerülhet, hogy az eredményhirdetést közvetlenül megelőzően már nem rendelkezik megfelelő információval, igazolással a kizáró okok hiányával kapcsolatosan. Ebben az esetben ajánlatkérőnek újabb igazolásokat kellene bekérnie az érintett ajánlattevőktől, jelentkezőktől, amellyel kapcsolatban felmerül az ismételt hiánypótlás lehetősége. A kizáró okok eredményhirdetésig történő vizsgálatának főszabályához és a fentiekhez is kapcsolódóan további ellentmondás, hogy miként kell eljárni abban az esetben, ha az ajánlattevő, részvételre jelentkező a bírálat időszaka alatt mentesül a kizáró ok alól. Ebben az esetben ajánlatkérőnek be kell vonnia a bírálatba annak ellenére, hogy esetleg az érvénytelenségről előzetes döntést hozott, illetőleg mikor kell újra ellenőriznie a kizáró ok hatálya alá tartozást. Szintén ide kapcsolódó kérdés, hogy pl. jogszerűen kizárhatja-e ajánlatkérő az ajánlattevőt, ha a rendelkezésére álló adatok alapján látható, hogy a kizáró ok alkalmazhatóságának időtartama (pl. munkaügyi bírság esetén a 2 év) a bírálat során feltehetőleg le fog járni stb. 2

3 1.2. A 2004/18/EK irányelv 45. cikkének alábbi felhatalmazó rendelkezése hiányzik az ajánlatkérők számára általánosan a magyar Kbt-ben arra is figyelemmel, hogy a magyar ajánlatkérőknek nincs más lehetőségük, hogy a külföldi ajánlattevők hazai közbeszerzési eljárásokban benyújtott igazolásaik, nyilatkozataik valóságtartalmáról meggyőződjenek. E bekezdés alkalmazása céljából az ajánlatkérő szerv szükség esetén köteles felhívni a részvételre jelentkezőket, illetve az ajánlattevőket arra, hogy nyújtsák be a (3) bekezdésben említett dokumentumokat, és amennyiben kétsége támad e részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők személyes helyzetével kapcsolatban, az illetékes hatóságokat is megkeresheti az érintett részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők személyes helyzetére vonatkozóan általa szükségesnek tartott adatok beszerzése végett. Amennyiben az adat olyan jelentkezőre vagy ajánlattevőre vonatkozik, aki, illetve amely nem az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti államban letelepedett, az ajánlatkérő szerv együttműködés végett megkeresheti az illetékes hatóságokat. Tekintettel a részvételre jelentkezők, illetve ajánlattevők letelepedése szerinti tagállam nemzeti jogára, e kérelmeknek jogi és/vagy természetes személyekre kell vonatkozniuk, beleértve adott esetben cégvezetőket és bármely olyan személyt, aki a részvételre jelentkezőnél vagy az ajánlattevőnél képviseleti, döntési vagy ellenőrzési joggal rendelkezik. Részletes indokaink e ponttal összefüggésben: Az irányelv felhatalmazó rendelkezése adott esetben közvetlenül is jogosítja az ajánlatkérő szerveket az irányelvek közvetlen hatályára vonatkozó közösségi joggyakorlat alapján, ugyanakkor célszerű lenne ezt a rendelkezést törvényi szinten, de legalább a rendeletben rögzíteni. Ajánlatkérőknek a gyakorlatban gyakran okoz dilemmát, hogy milyen eszközökkel és milyen mértékben vizsgálhatják az előírt kizáró okoknak, alkalmassági követelményeknek való megfelelést. E tekintetben javasolt valamilyen iránymutatást adni az elsődleges jogalkalmazóknak, méghozzá oly módon, hogy az az ajánlattétel, részvételre jelentkezés komolyságát fokozza. Ez növelné a közbeszerzési eljárásokba vetett bizalmat és álláspontunk szerint hosszabb távon csökkentené a jogorvoslati eljárások számát és a visszaéléseket. A Kbt. 58. (4) bekezdése szerinti rendelkezés is ezt a célt szolgálja, és mint ilyen, nagy előrelépés. Ugyanakkor a megfogalmazás pontosítása szükséges lehet figyelemmel arra, hogy a jelenlegi szabályozás csak az állami szervek, gazdasági szereplők vonatkozásában teremti meg az információkérés lehetőségét, amely kategóriák nem egyértelműen fednek le valamennyi olyan hatóságot, intézményt, amellyel kapcsolatban felmerülhet az információkérés szükségessége. Ilyenek pl. az önkormányzatok, amelyek tipikusan egyik kategóriába sem sorolhatóak. Javasolt lehet ezért egy esetleges későbbi jogszabály módosítás során az állami szerv megfogalmazást ajánlatkérőre változtatni, amely már jóval szélesebb kört ölel fel A Kbt. 56. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fennállása a rendelettervezet 2. c) pontja alapján ellenőrizhető a cégjegyzék adatai alapján is, ugyanakkor ismereteink szerint a közbeszerzéstől való eltiltás nem a cégjegyzékben szereplő adat a hatályos jogszabályok alapján. 3

4 1.4. A Kbt. 56. (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok tekintetében javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Hatóság vezessen nyilvántartást a kizáró ok szerinti esetekről, amelyet az ajánlatkérőknek ha nem került sor jogorvoslati eljárásra kötelező legyen a Közbeszerzési Hatóság számára bejelenteni. Ha a Hatóság általi nyilvántartás nem járható megoldás, javasoljuk, hogy kizáró ok ellenőrzése érdekében ajánlatkérő jogosult és köteles legyen a bontási eljárást követően honlapján közzétenni a folyamatban levő közbeszerzési eljárásban az érintett pontra nyilatkozatot tevő ajánlattevők, részvételre jelentkezők, alkalmasságot igazoló szervezetek és természetes személyek nevét és székhelyét annak érdekében, hogy a kizáró okra vonatkozó információszerzés lehetősége megteremtődjön. A közbeszerzési eljárásokba vetett bizalom további erősítése érdekében általánosságban fontosnak tartjuk a számon nem kérhető rendelkezések, kontrollmechanizmus nélkül előírások számának csökkentését A Kbt. 56. (1) bekezdés i) pont szerinti kizáró ok ellenőrzése érdekében szintén javasoljuk, hogy ajánlatkérő jogosult legyen a bontási eljárást követően honlapján közzétenni a folyamatban levő közbeszerzési eljárásban az érintett pontra nyilatkozatot tevő ajánlattevők, részvételre jelentkezők, gazdálkodó szervezetek és természetes személyek nevét és székhelyét annak érdekében, hogy a kizáró okra vonatkozó információszerzés lehetősége megteremtődjön. A bírósági határozatoknak jelenleg csak anonimizált formában elérhető adatbázisa létezik és mint ilyen, a kizáró ok által elérni kívánt cél nem teljesülhet megfelelően. A Kbt. 56. (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok esetében javasoljuk továbbá egyértelművé tenni a rendeletben, hogy a 10%-ot meghaladó rész a nettó ellenszolgáltatásra vonatkozik, továbbá, hogy a fizetési határidő 15 napot meghaladó elmulasztása, fizetési késedelem az alvállalkozó bármely összegű számlája vonatkozásában felmerülhet. A javaslat oka, hogy a két fordulat (a 10% feletti nem teljesítés és a 15 napos fizetési késedelem) könnyen összeolvasható, miáltal úgy tűnik, hogy csak a 10% feletti rész 15 napot meghaladó fizetési késedelme, illetőleg az erre vonatkozó jogerős határozat szükséges a kizáró ok felmerüléséhez. Amennyiben nem bármilyen, 15 napot meghaladó fizetési késedelem szankcionálása volt a jogalkotó szándéka, akkor javasolt az e kizáró okkal kapcsolatos egyik rendeleti jogszabályhelyen olyan megfogalmazással élni, amely egyértelműsíti ezt a kérdést. Javasoljuk megfontolni a kizáró ok alkalmazhatóságával kapcsolatos előírás pontosítását a rendeleti szintű szabályozásban, amennyiben ez jogtechnikailag nem megoldható, egy esetleges későbbi törvénymódosításban. Részletes indokaink e ponttal összefüggésben: A kizáró ok alkalmazásához jelenleg amennyiben értelmezésünk helyes egy olyan bírósági ítélet szükséges, amely jogerős és végrehajtható, két éven belül született, és amelynek indokolásából kiolvasható, hogy az érintett gazdasági szereplő - az alvállalkozója felé fennálló fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy 4

5 - fizetési késedelme meghaladja a fizetési határidőt követő 15 napot, - annak ellenére, hogy részére az ajánlatkérőként szerződő fél határidőben fizetett. Ezen tényállás megvalósulásával kapcsolatban az alábbi lehetséges problémák merülhetnek fel: A bírósági ítélet indokolása az ajánlattevő (gazdasági szereplő) és alvállalkozója jogvitájában feltehetőleg nem tartalmazná, hogy az ajánlattevő részére az ajánlatkérőként szerződő fél határidőben fizetett, mivel ez nem képezné közvetlenül a jogvita tárgyát, illetőleg a polgári perben eljáró bíróságok a megállapítás közbeszerzési szabályozás alapján fennálló jogi jelentőségére az eddigi tapasztalatok alapján nem lennének figyelemmel. Ezen túlmenően az alvállalkozó megfogalmazás használata is alkalmazásbeli nehézségeket eredményezhet, mivel a polgári jogi alvállalkozó fogalom eltér a közbeszerzési jogi alvállalkozó fogalomtól. A polgári perben eljáró bíróság ugyanis a tényállás megvalósulását csak akkor állapíthatja meg ítéletének indokolásában jelenleg, ha kifejezetten vállalkozási jogviszonyról van szó az adott ügyben, holott a Kbt. szerinti alvállalkozó fogalom és ily módon feltehetőleg a kizáró ok mögött rejtőző jogpolitikai indok valamennyi a Kbt. szerinti közbeszerzési tárgy teljesítéséhez igénybe vett közreműködő vonatkozásában kívánja szankcionálni a fizetés elmaradását vagy késedelmét. A Ptk. általános szabályai alapján ezért inkább a közreműködő megfogalmazást javasolnánk, illetőleg akár a rendelettervezet megfogalmazása során javasoljuk valamilyen utalással egyértelművé tenni, hogy a kizáró ok a Kbt. szerinti alvállalkozó fogalmat takarja, ily módon bármely a közbeszerzési eljárásban alvállalkozóként megjelölt vagy ténylegesen igénybe vett közreműködő tekintetében irányadó. Javasoljuk a tényállás pontosítását azért is, mert az ilyen fizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos jogviták bírósági szakaszban az esetek legnagyobb részében fizetési meghagyás formájában, annak jogerőre emelkedése útján oldódnak meg, amely esetén eleve kizárt, hogy az indokolás tartalmazza az ajánlatkérő fizetésére vonatkozó megállapítást. Úgy véljük ugyanakkor, hogy ilyen esetben is indokolt lenne a kizáró ok alkalmazhatóvá tétele. Ezen túlmenően a tényállást annyiból is javasoljuk pontosítani, hogy a megállapítás alatt a határozat (ítélet) indokolásában foglaltakat is érteni kell, figyelemmel arra, hogy megállapítási keresetnek és ily módon határozatban való megállapításnak kizárólag a Pp ában foglalt feltételek fennállása esetén van lehetőség A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában hasonlóan a magyarországi letelepedéssel rendelkező gazdasági szereplőkhöz, a tulajdonosi struktúra bemutatásával összefüggésben a rendelettervezet könyvvizsgáló vagy közjegyző által ellenjegyzett dokumentumot ír elő a kizáró ok hiányának igazolására. Ezzel összefüggésben elsődlegesen javasoljuk felülvizsgálni vagy pontosítani, hogy mi értendő ez esetben ellenjegyzésen. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény jelenleg egyáltalán nem tartalmaz ellenjegyzésre történő utalást. A közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény egy helyen említi az ellenjegyzés intézményét, mégpedig a 29. (2) bekezdésében. E pont szerint a közjegyzőhelyettes a közjegyző utasítása és felelőssége mellett önállóan 5

6 intézhet közjegyzői ügyeket; a tanúsítvány kivételével az általa készített közjegyzői okirat érvényességéhez, közjegyzői okiratról kiadmány vagy másolat kiadásához a közjegyzőnek az okiratra vezetett ellenjegyzése szükséges. A kormányrendelet tervezet szövege alapján azonban feltételezhető, hogy nem erre az intézményre gondolt a jogalkotó, hanem a közjegyző tartalmai felelősségvállalására a tulajdonosi struktúra bemutatására vonatkozóan. Részletes indokaink e ponttal összefüggésben: Elsősorban ugyanis a könyvvizsgálói felelősség a könyvvizsgálati tevékenységgel és megbízással függ össze, nem pedig a könyvvizsgálói végzettséggel vagy kamarai tagsággal. A jelenlegi szövegtervezet alapján továbbá bármely országban működő közjegyző vagy könyvvizsgáló által ellenjegyzett dokumentumot el kell fogadnia ajánlatkérőnek a tulajdonosi struktúra igazolására, amely a gyakorlatban azt a problémát szokta előidézni elsősorban a közjegyzői igazolásoknál hogy ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni, hogy valóban a hivatkozott jogosítványokkal rendelkező személy vagy szervezet állította-e ki a dokumentumot, annak ellenére, hogy ennek ellenőrzése is kötelezettsége volna. Itt szeretnénk visszautalni a 2004/18/EK Irányelv 45. Cikkében foglalt felhatalmazással kapcsolatban kifejtettekre. Amennyiben a jogalkotó célja, hogy bármely országban bejegyzett könyvvizsgáló vagy közjegyző, illetőleg az arra jogosítvánnyal rendelkező hatóság által ellenjegyzett, kiállított dokumentum tartalma elfogadható (akár az ajánlattevő, jelentkező letelepedési országától és egyben Magyarországtól is különböző országban bejegyzett könyvvizsgáló vagy közjegyző nyilatkozata is), akkor javasolt valamilyen formában erre utalni a rendeletben az ajánlatkérők jogalkalmazásának megkönnyítése érdekében. Megjegyzendő, hogy a 2004/18/EK irányelv a származás vagy letelepedés szerinti ország illetékes hatóságaira, közjegyzőjére, vagy hatáskörrel rendelkező szakmai szervezetére utal a kizáró okok igazolása tekintetében. Adott esetben a rendeletben pontosított igazolási mód helyett megfelelő alternatíva lehet a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató az elfogadható igazolási módokról a tulajdonosi struktúra vonatkozásában, amelynek jogszabályi alapját ez esetben szintén javasolt a rendeletben megteremteni. Az ellenjegyzésben, mint fogalomban benne van, hogy annak a tartalmáért is felelősséget vállal annak készítője, de kétségesnek tartjuk, hogy mind a közjegyzőnek, mind a könyvvizsgálónak megfelelő eszköztár állna rendelkezésre akár egy nemzetközi, összetett tulajdonosi struktúra leellenőrzéséhez A rendelettervezet 8. -ával összefüggésben javasoljuk pontosítani a közvetett tulajdonlás számításával kapcsolatos előírást, amelynek hiányában a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti megfelelés nem ellenőrizhető, illetőleg eltérő jogalkalmazási gyakorlatot fog eredményezni. Ezen bekezdésben a tudomására hozott jelzőt a kétséget kizáró bizonyítékkal összefüggésben feleslegesnek tartjuk, mivel ez azt eredményezi, hogy ajánlatkérő kizárólag 6

7 külső harmadik fél részéről érkező jelzés és bizonyíték lehet alkalmas a hamis nyilatkozattétel tényének megállapítására A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális joggyakorlata (pl. D.354/12/2009., D.709/13/2011.) alapján továbbá fontos körülmény lehet, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatnak a felhívás feladását követő időpontban kell keletkeznie, mivel csak ebben az esetben minősül az adott eljárásban megtett nyilatkozatnak. Jelenleg nincs olyan rendelkezése a Kbt-nek, amely alapján valamely tartalommal rendelkező irat jelentkezésbe vagy ajánlatba történő becsatolásához azt az automatikus megdönthetetlen vélelmet fűzné, hogy azt az adott eljárásban megtett nyilatkozatnak kell tekinteni. Ha tehát egy, a felhívás feladását megelőző időpontban kelt, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot csatol ajánlattevő vagy jelentkező az ajánlatához, az nem minősül egy az adott eljárásban megtett jognyilatkozatnak, ha ilyen tartalmú nyilatkozatot egyébként a jelentkezés vagy az ajánlat nem tartalmaz. Ilyen nyilatkozat önmagában alkalmatlan elfogadásra, hiszen nem is igazolhatja a keletkezését követő időszakra a kizáró okok hiányát. Természetesen más a helyzet azon kizáró okokkal, ahol meghatározott határidőn belül kiadott hatósági igazolás valamely tény hiányát tanúsítja, és ily módon az igazolás alapján a kizáró ok eljárásban való fennállása is kizárható. A vitás helyzeteket elkerülendő javasolt tehát rögzíteni, hogy mindazon kizáró ok igazolása esetén, amely nyilatkozattal igazolható (ennek különös jelentősége lehet a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén is), a felhívás közzétételét, kézhezvételét követően kelt nyilatkozattal igazolható a kizáró ok A rendelettervezet 10. -ával összefüggésben az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányáról. Amennyiben azonban az ajánlatkérő előírta a Kbt ában foglalt kizáró okok alkalmazását is, már kétféle módon igazolhat az ajánlattevő (vagy az ajánlattevő saját nyilatkozatával, vagy az alvállalkozó, erőforrás szervezettől származó nyilatkozattal.) Javasoljuk, hogy a Kbt. 56. és 57. szerinti kizáró okok igazolására az alvállalkozók és az alkalmasságot igazoló gazdálkodó szervezetek tekintetében ugyanazok a szabályok érvényesüljenek, azaz az igazolási lehetőség ne legyen különböző. Ezzel összefüggésben továbbá kedvezőbbnek tartanánk olyan szabályozás kialakítását, amely alapján az alvállalkozók és az erőforrás szervezetek (alkalmasságot igazoló gazdálkodó szervezetek) vállalják a felelősséget a saját nyilatkozataik valóságtartalmáért. 2. Gazdasági pénzügyi alkalmasság: 2.1. A rendelettervezet 14. (1) bekezdés a) pontjával összefüggésben az amennyiben ezek az adatok az adatok rendelkezésre állnak megfogalmazást az irányelv rendelkezéseihez képest túlzottan megengedő szabálynak tartjuk, mivel elsődlegesen ezen pont alapján van ajánlatkérőknek lehetősége az ajánlattevők, jelentkezők számlaforgalmának, fizetőképességének vizsgálatára. 7

8 2.2. A rendelettervezet 14. (1) bekezdés c) pontjában az illetve kötőszó helyett javasoljuk az illetve, adott esetben megfogalmazást, amely egyértelművé teszi, hogy ajánlatkérő döntésén múlik, hogy csak az összforgalmat vagy az összforgalmat és a közbeszerzés tárgyából származó árbevételt együttesen vizsgálja. E jogszabályhellyel kapcsolatban továbbá javasoljuk az előző három év megfogalmazást előző három üzleti évre módosítani figyelemmel az irányelv szövegezésére és az esélyegyenlőségre, amely megnehezítené a nem naptári évhez igazodó üzleti évvel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek az adatok megadását A rendelettervezet 14. (2) bekezdése alapján a felhívásban előírandó árbevételi mértékkel kapcsolatban javasoljuk a Kbt. 55. (3) bekezdésére történő utalást 2.4. Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, amennyiben a Kbt a alapján jár el feltéve, hogy alkalmassági követelményt írt elő az eljárásban a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási módot is előírhat. A szöveg alapján úgy tűnik, mintha a Kbt szerinti esetben (ez az az eset, ha az ajánlatkérő önálló eljárási szabályokat alakít ki magának, és a szerint jár el) az ajánlatkérő döntése lenne, hogy alkalmassági követelményt előír-e vagy sem. Azonban a rendelettervezet erre vonatkozóan nem ad kivételt, és a Kbt-ben sem található erre vonatkozó egyértelmű megengedő szabály. Ellentmondást látunk ezen a ponton a Kbt. szabályozásával, amelyet javasolunk feloldani a rendelettervezet egyértelműsítésével. Ugyanez vonatkozik a Korm. rendelet 17.. (4) bekezdésére is. E ponttal kapcsolatban továbbá szeretnénk megjegyezni, hogy nem támogatnánk azon lehetőséget, hogy bármely eljárásrendben, bármely eljárás során alkalmassági feltételek kiírása nélkül lehessen ajánlatot tenni, tekintettel arra, hogy ez nem szolgálja a közpénzek ésszerű felhasználását, mint a közbeszerzésekről szóló törvény által kitűzött egyik célt. 3. Műszaki-szakmai alkalmasság: 3.1. A gyakorlatban az ajánlatkérők részéről igényként fogalmazódik meg az alkalmassági feltételek minél erőteljesebb számon kérhetősége a közbeszerzési szerződések teljesítése során. Szintén általános igényként jelentkezik meghatározott közbeszerzési tárgyak esetén az adott tárgyra jellemző alkalmassági követelmények előírhatósága. Egyrészt például szolgáltatás megrendelése esetében, amikor a szolgáltatás teljesítése elsősorban magas fokú szakértelmet igényel az ajánlattevő részéről, fontos, hogy az alkalmassági feltételek igazolása érdekében megjelölt szakember legyen az, aki korábban hasonló volumenű projektben (azaz referenciamunkában) ténylegesen részt vett, továbbá minden rendelkezésre álló eszközzel garantált legyen, hogy közreműködjön a szerződés teljesítésében. A gondos közpénzfelhasználás és a hatékony gazdálkodás kifejezetten megköveteli, hogy amennyiben az ténylegesen indokolt és arányos, pl. a szakmai tapasztalattal kapcsolatos részletesebb, referenciákkal összefüggésbe hozható alkalmassági követelmények is előírhatóak legyenek. Ajánlatkérőnek adott esetben nem jelent semmi többletet biztosítékot, információt az az ajánlattevő alkalmassága szempontjából, ha az ajánlattevő gazdasági társaság a korábban az alkalmazásában állt szakember szaktudása révén szerzett referenciáját mutatja be, ugyanakkor 8

9 a szakember, aki az adott szaktudást birtokolja és konkrétan a referenciamunkát végezte, az adott közbeszerzési eljárásban már nem kerül bevonásra az ajánlattevő részéről. A rendelettervezet 15. -a az egyes közbeszerzési tárgyak körében a szakemberekkel szemben előírható alkalmassági követelmények között már kifejezetten utal a szakmai tapasztalat, mint alkalmassági feltétel előírhatóságára. A szakmai tapasztalat igazolása körében ugyanakkor a közbeszerzési gyakorlat és szabályozás általában nem fogadja el konkrétabban meghatározott referenciaparaméterek vizsgálatát, lévén, hogy a referenciát ajánlatkérő az ajánlattevővel/alvállalkozóval szemben vizsgálhatja. Javasoljuk valamilyen módon jelezni a rendeleti szabályozásban, hogy a szakmai tapasztalat körében konkrét munkák elvégzésére vonatkozószakmai tapasztalat is megkövetelhető, amennyiben az összhangban áll a Kbt. 55. (3) bekezdésével. Erre megfelelő megoldás lehet adott esetben, ha a felsorolás kiegészülne külön a szakmai gyakorlati idő elemmel, így a szakmai tapasztalat csak egyes konkrét tapasztalatok nyilvánvalóan a Kbt. 55. (3) bekezdésével összhangban álló, nem túlzó megkövetelésére adna alapot. A rendelettervezet 15. (1) bekezdés c), (2) bekezdés e) és (3) bekezdés d) pontjában foglalt, akiket be kíván vonni a teljesítésbe megfogalmazás helyett továbbá javasoljuk az akiket nyertessége esetén bevon a szerződés teljesítésébe megfogalmazás használatát Javasoljuk a rendelettervezet 15. -ában foglalt, években megadott határidők tekintetében pontosítani a vizsgálható, illetőleg vizsgálandó időtartam megfogalmazását akként, hogy a felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől számított előző öt év szövegezés kiegészítésre kerüljön a szerint, hogy a felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől mint kezdőnaptól számított előző öt éves időtartam. Természetesen az időtartamra történő utalás csak ott indokolt, ahol nem kifejezetten naptári vagy üzleti év előírása a logikus A rendelettervezet 15. (2) bekezdése tekintetében az a) pont megfogalmazásával kapcsolatban javasoljuk, hogy a megküldés körében kerüljön rögzítésre, hogy az ajánlattevőknek történő megküldés napja számít, továbbá javasoljuk, hogy az Ezen időszak figyelembe vétele az ajánlatkérő számára kötelező rész kerüljön zárójelbe vagy külön mondatba, jelenlegi helyén ugyanis nyelvtanilag nem helyes a nagybetűs mondatkezdés A rendelettervezet 15. (2) bekezdés d) pontja vonatkozásában javasoljuk a naptári év vagy üzleti év megfogalmazást, mivel a gazdálkodó szervezeteknek is ilyen időközönként áll rendelkezésre hivatalos adat a statisztikai állományi létszámról A rendelettervezet 16. (4) bekezdésében foglalt határidőt, a két munkanapot kevésnek tartjuk. A nagy állami szervezeteknél az igazolás kiadásának rendje összetettebb lehet. Általában a szolgáltatás tárgyát az ajánlattevők a felhasználás célja szerinti közbeszerzési eljárásnak megfelelően kívánják megfogalmaztatni ajánlatkérővel, továbbá nyilatkozatot kérnek a szerződésszerű teljesítésre. Mindehhez nem elegendő a két munkanap álláspontunk szerint, továbbá nincs is ilyen szűk határidőre szükség az eljárásokra előírt 9

10 kötelező minimális részvételi, ajánlattételi határidőkre figyelemmel. Álláspontunk szerint egy legkésőbb 3 vagy 5 munkanapos határidő is megfelelő lehet Nem látjuk indokoltnak, hogy a rendelettervezet 16. (4) bekezdésében szereplő, a referenciaigazolások kiállítására irányadó határidő ne vonatkozzon az építési beruházások referenciaigazolásaira, ezért a 16. (4) bekezdésben javasoljuk az (1) (3) bekezdésére történő hivatkozást szerepeltetni A rendelettervezet 16. (5) bekezdésével összefüggésben előállhat olyan helyzet, amely jogvitához vezet, ugyanis a fővállalkozó nem biztos, hogy kiadná alvállalkozójának a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó referenciaigazolást, arról nem is beszélve, hogy az ajánlatkérőként megrendelői pozícióban levő fél nincs is a megfelelő információk birtokában ahhoz, hogy referenciaigazolást megalapozottan tudjon kiállítani. Budapest, november 17. A KÖSZ Elnöksége nevében, tisztelettel: Dr. Miklós Gyula Elnök 10

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek 48 Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék Az adókötelezettségek megjelenése a közbeszerzések szabályozásában 1 I. Bevezető gondolatok és az adókötelezettségek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31512-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 Miniszterelnökség, AK10272,

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása

Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Felhívás - A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása, javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61873-2012:text:hu:html HU-Siófok: Géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2012/S 38-061873 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

Az alkalmassági követelmények előírása és igazolása a közbeszerzési eljárásokban

Az alkalmassági követelmények előírása és igazolása a közbeszerzési eljárásokban Dr. Patay Gábor ügyvéd Az alkalmassági követelmények előírása és igazolása a közbeszerzési eljárásokban Együttműködésben Dr. Patay Géza ügyvéd irodájával 1026 Budapest, Pasaréti út 72. telefon: +36-1/200-5977

Részletesebben

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során Szerző: Dr. Szigeti István Siklós, 2013. április A tanulmányomban be kívánom mutatni, hogy a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté)

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) Összeállította: dr. Pfeffer Zsolt 1 Készült: 2009 októberében, figyelemmel a tervezett 2010. január

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27. A vállalkozási szerződés a "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" megvalósítására. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ i TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 1 1. Előszó... 1 2. Fontosabb jogszabályok... 1 3. Jelmagyarázat... 1 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, az eljárásrend és a jogalap...

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben