Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések Február 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12."

Átírás

1 Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai Február A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései; A gazdasági társaságok alapítása, szerződésmódosítás 18. A gazdasági társaságok szervei; A gazdasági társaságok megszűnése 19. A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata és a tag kizárása; Kisebbségvédelem, hitelezővédelem Gazdasági társaságot üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést szerezhetnek. Gazdasági társaság alapításához a kft és az rt kivételével legalább két tag szükséges Részvétel a társaságban korlátok: Természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag Kiskorú személy nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja Közkereseti és betéti társaság nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja Egyszemélyes gazdasági társaság ha törvény eltérően nem rendelkezik újabb egyszemélyes társaságot alapíthat, gazdasági társaság egyedüli tagja/részvényese lehet. Törvény a gazdasági társaság alapítását hatósági engedélyhez (alapítási engedély) kötheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály ide nem értveaz önkormányzati rendeletet hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. 1

2 A gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. A gazdasági társaság vezető állású munkavállalónak minősülő alkalmazottai feladatkörükben a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Társasági jogi jogviták: a) agazdasági társaság és tagjai (részvényesei) ideértve a kizárt vagy a társaságtól egyébként megvált korábbi tagot is közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvita b) a tagok (részvényesek) egymás közötti jogviszonyában a társasági szerződéssel (alapszabállyal, alapító okirattal) kapcsolatban, vagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvita c) A gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálata d) A bíróság az uralkodó tag, valamint a jogi érdekét valószínűsítő más személy kérelmére megállapíthatja, hogy az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság (társaságok) közötti tényleges együttműködés megfelel a törvényben előírtaknak Az a) és c) pontban említett jogvitáknál a tagok a társasági szerződésben kiköthetik állandó vagy eseti választottbíróság eljárását! A b) és d) pontban említett jogvitáknál a felek kiköthetik megállapodásukban az eseti vagy állandó választottbíróság eljárását. Gazdasági társaság alapítása, szerződésmódosítás - Témák: - Társasági szerződés - A tag/részvényes vagyoni hozzájárulása - Az előtársaság - A társaság bejegyzése -Szerződésmódosítás - Az elnevezés nem minden társasági formánál egységes eltérések: Többszemélyes részvénytársaság é á esetén: alapszabály Egyszemélyes társaság esetén (Kft., vagy Rt.): alapító okirat Alaki kellékek: 1. Minden tagnak alá kell írnia a) Saját kezűleg b) Megteheti képviselő is, meghatalmazással (közokirat/teljes bizonyító erejű magánokirat kell!) 2. Minősített okiratba kell foglalni a) Közjegyző által készített közokirat VAGY b) Az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokirat Az Nyrt. Kivételével a többi formánál szerződésminta alapján is elkészíthető! (Ez a ctv. /2006. évi V. törvény/mellékletét képezi.) 3. A társaság időtartama: ha nem rendelkeznek róla, határozatlan időre jön létre kötelező tartalma: a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét; b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig ha a törvény másképp nem rendelkezik nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) feltüntetésével; c) a gazdasági társaság azon tevékenységeit, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván; d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 2

3 kötelező tartalma: e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve ha a társaságnál működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát); g) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják; valamint h) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír. érvénytelensége: a) Jogerős cégbírósági bejegyzés előtt: a Ptk. alapján van lehetőség megtámadásra b) Jogerős ő cégbírósági ébíóáibj bejegyzés után: 1. Megtámadni nem lehet! 2. Semmisséget megállapítani lehet, de kizárólag az alábbi okokból: semmisségének megállapítási okai a jogerős bejegyzés után: a) a társasági szerződés ügyvédi, illetve az alapító jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzői okiratba foglalására nem került sor; b) a társasági szerződés nem tartalmazza a társaság cégnevét, főtevékenységét, jegyzett tőkéjét, továbbá a tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása mértékét; c) a társaság tevékenységi köre jogszabályba ütközik; d) a társaság alapításában részt vevő valamennyi tag (részvényes) cselekvőképtelen volt, vagy a társaság alapításában részt vevők a tagok legkisebb számára vonatkozó törvényi előírásokat megsértették; e) a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság esetében a jegyzett tőke legkisebb összegére vonatkozó törvényi előírásokat megszegték. Mi történik, ha megállapítják a társasági szerződés érvénytelenségét: 1. A bíróság felhívja a társaság tagjait, hogy küszöböljék ki az érvénytelenségi okot amennyiben ez lehetséges 2. Ha nem lehetséges, akkor a társasági szerződést a megjelölt időpontig hatályosság nyilvánítja 3. Ha szükséges, fel kell hívni a cégbíróságot törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására Az eljárás szabályait a cégtörvény állapítja meg! Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azoknak a kötelezettségeknek a fennállását, amelyek a társaság terhére vagy javára az érvénytelenség megállapításáig keletkeztek! A vagyoni hozzájárulás Az alapításhoz valamennyi tag/részvényes hozzájárulása kell Miből áll a hozzájárulás? Pénzbeli hozzájárulás Nem pénzbeli hozzájárulás (=apport) 1. Bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog 2. Szellemi alkotáshoz fűződő jog 3. Egyéb vagyoni értékű jog (lehet elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés) Nem lehet: munkavégzés, személyes közreműködés, szolgáltatásnyújtás A vagyoni hozzájárulás - Meghatározható a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás aránya (a Gt. el is ezzel a Kft. és az Rt. esetében!) - Korlátozott felelősséggel működő társaságok esetén (Kft., Rt.) meghatározható még - A törzstőke (Kft.) és az alaptőke (Rt.) legkisebb mértéke - Többletszabályok a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására 3

4 A vagyoni hozzájárulás Mi történik, ha valamely tag a társasági szerződésben meghatározott időpontig nem szolgáltatja? napos határidő tűzésével felhívja, hogy fizesse meg (tartalmaznia kell a jelzést arra, hogy a nem teljesítés a tagsági jogviszony megszűnésével jár) 2. Ha nem fizet továbbra sem, akkor a harátidő lejárta utáni napon a tagsági jogviszony megszűnik (erről írásban értesíteni kell!) 3. + a társaságnak okozott kárért a PJ szabályai szerint felelősséggel tartozik Az előtársaság - Ilyen formán működhet a még be nem jegyzett társaság a társasági közokiratba foglalásának napjától/ellenjegyzésétől - Ha ilyen formán köt valamely ügyletet, akkor a b.a. a jelzést fel kell tűntetnie - Üzletszerű gazdasági tevékenység kizárólag a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásától folytatható és hatósági engedélyhez kötött tevékenység NEM végezhető a cégbejegyzésig!!! Az előtársaság - A társaság az előtársasági szakaszban is jogképes - Eltérések a már bejegyzett társaságtól (egyébként arra irányadó szabályok) a) tagjainak személyében a törvény által előírt eseteket kivéve változás nem következhet be; b) a társasági szerződés módosítására a cégbíróság általi hiánypótlásra történő felhívás teljesítésének kivételével nem kerülhet sor; c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per; d) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet; e) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem határozható el; f) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt. Az előtársaság Jogerős bejegyzés után: Az előtársasági létszakasz megszűnik A megkötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek Jogerős elutasítás: További jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat Köteles a működést haladéktalanul megszüntetni Az elmulasztásból eredő károkért a vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek A vállalt kötelezettségekből eredő tartozásokért a tagok a megszűnés szabályai szerint felelnek Az tagok egymás közötti elszámolására is a megszűnés szabályai vonatkoznak Az cégbírósági bejegyzés A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak (bejegyzés, közzététel) A törvényességi felügyeletet a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el Cégnyilvánosság: a társaságra, tagjaira, a vezető tisztségviselőkre, a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó jogok, tények, adatok nyilvánosak Szerződésmódosítás A legfőbb szerv dönt róla, NEM kell a tagok aláírása Külön okiratba vagy a legfőbb szerv üléséről felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni A társaság jogtanácsosa is ellenjegyezheti A módosítást is 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak a változás megtörténténtől 4

5 Szerződésmódosítás Egyszerű szótöbbséggel módosítható (ha a társasági szerződésben nem zárták ki): Cégnév Székhely telephely fióktelep Tevékenységi kör A fentiek tekintetében a társasági szerződés a gt. ügyvezetését is felhatalmazhatja a szerződés módosításával, azzal a kikötéssel, hogy a főtevékenység ilyen módon nem módosítható A gazdasági társaságok szervei Témák: A gazdasági társaság legfőbb szerve A gazdasági társaság ügyvezetése A felügyelőbizottság A könyvvizsgáló A legfőbb szerv Elnevezés: Kkt., Bt.:tagok gyűlése Kft.: taggyűlés Rt.: közgyűlés A tagok (szavazati joggal) és meghívottak (szavazati jog nélkül) vehetnek részt. Feladata a társaság alapvető, stratégiai kérdésekben való döntés. Vannak kizárólagos kérdések az egyes társasági formáknál! A legfőbb szerv Egyszemélyes Rt. nél és Kft. nél nem működik ilyen, az egyedüli tag írásban határoz. A határozatait ülésein hozza, ahol a tagok eljárhatnak: 1. Személyesen 2. Meghatalmazott útján 3. Elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével Utóbbi kettőt a társasági szerződésnek engednie kell! Ha bármely tag kéri, a legfőbb szervet össze kell hívni. A legfőbb szerv Nem kell szabályszerűen összehívni és hozható határozat, ha minden tag jelen van és az ülés megtartásához minden tag hozzájárul. + Ilyen hozzájárulás kell ahhoz is, hogy a meghívóban (hirdetményben) nem szereplő kérdésekről tárgyaljanak. A határozatokat a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza (a törvény és a társasági szerződés ettől eltérhet!) A legfőbb szerv Ha valamelyik tag nem szavazhat valamely ügyben, akkor őt a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Nem szavazhat a tag: A határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít A társaság rovására más előnyben részesít A határozat szerint szerződést kell vele kötni Pert kell ellene indítani Társasági jogviszonyának létesítésére, tartalmára, módosítására vonatkozik a határozat 5

6 A legfőbb szerv Ha a tagok olyan határozatot hoztak, amelyről tudták vagy az elvárható gondosság mellett tudniuk kellett volna, hogy az a társaság érdekeit nyilvánvalóan sérti, akkor ők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. Mindazon döntések a hatáskörébe tartoznak, amelyet a törvény nem utal a legfőbb szerv vagy más szerv hatáskörébe Egyes társasági formák: Kkt. és Bt.: ült üzletvezetésre té jogosult lttag vagy tagok Kft.: egy vagy több ügyvezető Rt.: igazgatóság Zrt. alapszabálya egy emberre, a vezérigazgatóra ruházhatja!) Nyrt. alapszabálya igazgatótanácsot választhat, ez esetben nincsen felügyelőbizottság (egységes irányítási rendszer), s ilyenkor ellenőrzési funkciókat is ellát Kizárólag természetes személy lehet (kivéve Kkt., Bt.) és képviseletnek helye nincs! Megbízásként vagy munkaviszonyban látja (látják) el, kivéve: Az egyszemélyes társaság egyetlen tagja munkaviszonyban nem! A Kkt., Bt. üzletvezetésre egyedül jogosult tagja munkaviszonyban nem! A feladatot önállóan látják el, a tagok által nem utasíthatóak, kivéve: Az egyszemélyes gt. egyedüli tagja írásban utasítást adhat, s ezt köteles is végrehajtani A legfőbb szerv vonhat el hatáskört, de csak olyan mértékben, amennyiben azt a társasági szerződés lehetővé teszi. Nem lehet vezető tisztségviselő: Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül Akit jogerősen vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak Akit foglalkozástól jogerősen eltiltottak és a társaság fő tevékenysége ilyen területtel foglalkozik A gazdasági társaság törlésétől számított két évig az, aki a törlést megelőző naptári évben a társaságnál vezető tisztségviselő volt Határozott időre kell megválasztani, de maximum 5 évre a társasági szerződés eltérhet A megbízás elfogadással jön létre ha elfogadja, a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, értesíteni kell 15 napon belül Újraválaszthatóak A legfőbb szerv által bármikor, indoklás nélkül visszahívhatóak Összeférhetetlenség: Nem szerezhet részesedést az azonos főtevékenységet végző gazdálkodó szervezetben TSZ vagy LSZ engedélyezheti Nem lehet lh vezető ő tisztségviselő i az azonos főtevékenységet végző gazdasági társaságban, szövetkezetben TSZ vagy LSZ engedheti Önmaga, közeli hozzátartozója, élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a főtevékenységbe tartozó ügyleteket a TSZ engedheti 6

7 Összeférhetetlenség: Közeli hozzátartozóval és élettársával ugyanannál a gazdasági társaságnál felügyelőbizottsági taggá nem választható Az összeférhetetlenség megszegésének következménye: Ha kár következik be, akkor a társaság annak megtérítését a keletkezéstől számított egy évig érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben Munkáltatói jogok: A munkáltatói jogokat a vezető tisztségviselők gyakorolják (testület esetében a TSZ ben rendelkezi kell ennek megoszlásáról a tagok között) TSZ vagy az LSZ a munkáltatói jogok gyakorlását egy vezető tisztségviselőre vagy más, a társasággal munkaviszonyban álló személyre ruházhatja át Törvényes képviselet: Harmadik személyekkel szemben, bíróság és más hatóságok előtt A TSZ korlátozhatja és ha többen vannak, megoszthatja, de ez harmadik személyekkel szemben nem hatályos Ügyek meghatározott csoportjára a munkaviszonyban álló munkavállalókat képviseleti joggal ruházhatják fel Írásban, cégjegyzés útján képviselik a társaságot, cégjegyzési joguk önálló, kivéve: A TSZ eltérően rendelkezik Nem a vezető tisztségviselő látja el a képviseletet két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírása szükséges A vezető tisztségviselői jogviszony megszűnése: a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, d) lemondással bármikor megtehető, de csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, ha ezt a működőképesség megkívánja e) ha a tisztségviselő meghal, f) külön törvényben meghatározott esetben A cégvezető: A TSZ teheti lehetővé, a vezető tisztségviselők segítésére, egy vagy több lehet Munkavállaló, aki a vezető tisztségviselők irányítása alatt dolgozik Telephelyeken, fióktelepeken is működhet Általános képviseleti és cégjegyzési jogot kaphat, de ezt át nem ruházhatja A felügyelőbizottság Tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrző szerv Kötelezően létrehozandó: a) a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében, kivéve, ha a részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik; b) zártkörűen működő részvénytársaság esetében, ha azt a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező alapítók, illetve tagok (részvényesek) kérik; c) a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja; d) ha e törvény a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében így rendelkezik A felügyelőbizottság Összetétel, szavazás: 3 15 tag Testületként jár el Tagjai közül választ elnököt és szükség esetén elnökhelyettest Határozatképesség: ha a tagok 2/3 a, de legalább 3 tag jelen van A határozatokat a jelen lévők egyszerű szótöbbségével hozza 7

8 A felügyelőbizottság A tagok személyesen kötelesek eljárni nem lehetséges képviselet A tagok és a munkáltató által nem utasíthatóak A legfőbb szerv ülésén az FB tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt Az ügyrendjét maga állapítja meg és az LSZ hagyja jóvá, ebben rendelkezni lehet arról, hogy nem személyesen, hanem elektronikus úton vegyenek részt a tagok az ülésén A felügyelőbizottság Ellenőrzés: Bármely tag megbízható vele és állandó jelleggel is megosztható Felvilágosítást kérhet a VTV től és a vezető állású munkavállalóktól, a könyveket, iratokat megvizsgálhatja A számviteli törvény szerinti beszámolóról az LSZ csak az FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat Ha megítélése szerint az ügyvezetés működése JSZ ba, a TSZbe vagy a LSZ határozatába ütközik, vagy sérti a társaság/tagok érdekeit, összehívja az LSZ t és javaslatot tesz annak napirendjére A felügyelőbizottság Munkavállalók és az FB: Ha a társaságnál foglalkoztatott teljes állású munkavállalók száma éves átlagban meghaladja a 200 főt, a munkavállalók jogosultak részt venni az ellenőrzésben az FB tagok 1/3 része a munkavállalók közül kerül ki (tört esetén kedvezőbb megoldás!!!) A részt vevő munkavállaló az üzemi tanácson keresztül köteles a munkavállalókat tájékoztatni az ellenőrzésekről, és az FB tevékenységéről Az üzemi tanács jelöli őket, a szakszervezetek véleményét kikéri Munkavállalók és az FB: Ha az összes munkavállalói FB tag véleménye eltér az elfogadottól, azt ismertetni kell az LSZ ülésén A munkajogi védelem megilleti a munkavállalói FB tagokat Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, ezzel egyidejűleg megszűnik FB tagsága is Az LSZ hívhatja vissza a munkavállalói küldöttet, de csak az üzemi tanács javaslatára, kivéve ha kizáró ok merül fel és az üzemi tanács határidőn belül nem tesz ennek eleget A könyvvizsgáló Az LSZ választja (határozott időre, de maximum 5 évre) olyan személy választható, aki a könyvvizsgálói névjegyzékben szerepel Választható jogi személy is, s ilyenkor neki kell megjelölnie azt a személyt, aki személyében felelős a vizsgálat elvégzéséért (helyettesítésére helyettes könyvvizsgáló jelölhető ki) Gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről A könyvvizsgáló Nem válaszható könyvvizsgálóvá: a) Alapító b) Tag c) Vezető tisztségviselő d) FB tag e) a) d) közeli hozzátartozója f) a) d) élettársa g) Munkavállaló, ameddig jogviszonya fennáll, s attól számított még 3 évig 8

9 A könyvvizsgáló Jogköre: A gazdasági társaság könyveibe betekinthet A VTV től, a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet A bankszámlákat, ügyfélszámlákat, könyvvezetést, szerződéseket megvizsgálhatja Kérheti, hogy az FB az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére vagy tanácskozási á ijoggal rész vehessen az ülésen Az üzleti titok megőrzésére köteles!!!! Az LSZ ülésére kötelező meghívni, amikor a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyalják és köteles is ezen részt venni Ha olyan tényt vesz észre, hogy a társasági vagyon jelentős csökkenése várható vagy a VTV k, illetve az FB felelősségvonása várható emiatt köteles az LSZ összehívását kezdeményezni ha nem hívják össze vagy a szükséges döntéseket nem hozza meg, akkor erről értesítenie kell a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata Ki indíthat pert: - Bármely tag/részvényes bármely szerv által hozott határozat ellen - Bármelyik vezető tisztségviselő és bármelyik FB tag az LSZ által l hozott határozat t ellen Milyen alapon: - A határozat beleütközik: - A Gt.-be - Bármely más jogszabályba - be A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata Keresetindítási határidő: - A tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - Ha a határozat meghozatalától számítva 90 nap eltelt, nem indítható per, még akkor sem, ha azt nem közölték a perindításra jogosulttal vagy nem szerzett róla tudomást Alperes: - A pert a társaság ellen kell megindítani A keresetindítási jog kizárása: - Érvényesen nem lehet, de nem illeti meg azt a személyt, aki a határozat meghozatalához szavazatával maga is hozzájárult, kivéve a)tévedés b) Megtévesztés c) Jogellenes fenyegetés A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata Halasztó hatály: - főszabály: NEM - A bíróság maga is felfüggesztheti a végrehajtását - Ez ellen fellebbezés nem lehetséges, de kérelemre a bíróság megváltoztathatja a döntését Képviselet: - főszabály: vezető tisztségviselő - Ha ő kezdeményezi és más vezető tisztségviselő, aki képviselhet: az FB által kijelölt FB tag - Ha nincsen FB vagy valamennyi tagja felperes: a bíróság által kijelölt ügygondnok képviseli a gazdasági társaságot A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata Döntés: - A bíróság a jogsértő határozatot hatályon kívül helyezi - Adö döntés hatálya kiterjed azokra a tagokra is, akik nem álltak perben A tag kizárása iránti per Felperes: a gazdasági társaság Alperes: a kizárni kívánt tag Indok: a tag társaságban maradása annak célját nagy mértékben veszélyeztetné Nem indítható ilyen per: a) Részvényes ellen b) Ha a gazdasági társaságnak csak két tagja van c) Ha a kizárni kívánt tag a szavazatok ¾-vel rendelkezik 9

10 A tag kizárása iránti per - Az LSZ határoz róla ¾-es szótöbbséggel hozott határozatban az érintett tag nem szavazhat! - A határozatot írásba kell foglalni - A határozat meghozatalától számított 15 napon belül kell a keresetet előterjeszteni a határidő jogvesztő - A határozat ellen külön per nem indítható, de annak jogsértő voltára a perben az alperes hivatkozhat A tag kizárása iránti per A tárgyalás: - A keresetlevél beérkezésétől számított 15. napra kell kitűzni a tárgyalás (VÁB esetén a tanács megalakulásától számított 15. napra) - Más perrel össze nem kapcsolható, keresetváltoztatás, viszontkereset kizárt, a felperes az eredetihez képest más ténybeli indokra nem hivatkozhat - Szünetelés, felfüggesztés, bírósági meghagyás nincsen, de a felperes az alperes hozzájárulása nélkül bármikor elállhat A tag kizárása iránti per A tagsági jogok felfüggesztése: - Az eljárás jogerős befejezéséig kérelemre - A felfüggesztő végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, de azt a bíróság kérelemre maga is megváltoztathatja t th tj - Az adózott eredményből a felfüggesztés ideje alatt is jár a részesedés - A felfüggesztés alatt keletkezett tartozásokért a felfüggesztett tagnak nem áll fenn korlátlan felelőssége A tag kizárása iránti per A tagsági jog felfüggesztése alatt a gazdasági társaság: a) t nem módosíthatja b) Újabb tag kizárását nem kezdeményezheti c) Nem dönthet átalakulásról d) Nem dönthet jogutód nélküli megszüntetésről A döntés: - Ha a bíróság megalapozottnak látja, akkor kizárja a tagot a társaságból - Az ítélet ellen felülvizsgálatnak és perújításnak helye nincs! Kisebbségvédelem 1. Az LSZ összehívása - A szavazatok legalább 5%-val (vagy TSZ alapján kevesebbel) rendelkező tagok kérhetik - Meg kell jelölni az okát és a célját - nek kell a beérkezésétől számított 30 napon belül összehívnia - Az az ügyvezetés nem tesz meg, a cégbírósághoz kell kérelmet benyújtani, akinek szintén 30 napja van, hogy összehívja vagy a kérelmező tagokat hatalmazza fel erre ez ellen fellebbezésnek helye nincs - Nem köteles rá, csak, ha a kérelmezők az ülés költségeit előlegezik és egyéb feltételeit is biztosítják - A felmerült költségek viseléséről az LSZ az összehívott ülésen dönt Kissebbségvédelem 2. Beszámoló vagy valamely 2 évre visszamenő esemény könyvvizsgálói ellenőrzése - Az erre vonatkozó indítványt az LSZ elveti vagy ebben a határozathozatalt mellőzi - A szavazatok minimum 5%-val rendelkező tagok kérelmére a A szavazatok minimum 5% val rendelkező tagok kérelmére a cégbíróság rendeli el - A kérelmet az LSZ ülésétől számított 30 napon belül kell benyújtani - A cégbíróság jelöli ki a könyvvizsgálót, de nem lehet a társaság választott könyvvizsgálója - A költségeket a társaságnak kell előlegeznie, de azok viseléséről az LSZ dönt 10

11 Kisebbségvédelem 3. Igény érvényesítése tagok, VTV-t, FB tagok vagy könyvvizsgáló ellen - Az LSZ elveti az ilyen indítványt vagy abbban a határozathozatalt mellőzi - A szavazatok legalább 5%-val rendelkező tagok keresettel maguk is érvényesíthetik az igényt, de a gazdasági társaság nevében - Az ülés napjától számított 30 napjuk van, a határidő jogvesztő Hitelezővédelem 1. Kft. és Rt. esetén nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt 2. Ha több tag él vissza a korlátozott felelősséggel, akkor ők a ki nem elégített követelésekért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, ami különösen akkor állapítható tó meg, ha: - A társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek - Ha a társasági vagyont saját maguk vagy más személy javára úgy csökkentették, hogy tudták vagy elvárható gondnokság mellett tudniuk kellett volna, hogy emiatt a társaság a kötelezettségeit nem lesz képes kielégíteni Ezeket a Kkt. És a Bt. Tagjaira is megfelelően alkalmazni kell! Hitelezővédelem 3. Ha a társaság 2 egymást követő üzleti évben nem rendelkezik a társasági formára előírt megfelelő saját tőkével, akkor a) A beszámoló elfogadásától számított 3 hónapon belül biztosítani kell az előírt saját tőkét b) Ha 3 hónapon belül nem biztosítják, akkor innentől 60 napjuk van, hogy olyan társasági formává alakítsák a társaságot, ahol nincsen előírt minimum vagy olyan mértékű, amelynek eleget tudnak tenni ha egyik sem, akkor a jogutód nélküli megszünésről kell dönteni Előírt minimumok: Kft.: HUF, Rt.: 5 millió HUF A gazdasági társaság megszünése - Akkor szűnik meg a gazdasági társaság, ha azt a cégjegyzékből törlik! Jogutód nélküli megszűnés esetei: a) A TSZ-ben meghatározott időtartam eltelt vagy megszűnési feltétel megvalósult b) Az LSZ elhatározza a jogutód nélküli megszűnést c) A tagok száma egy főre csökken (ez Kft. és Rt. esetén nem probléma) d) A cégbíróság megszünteti e) Jogszabály így rendelkezik A gazdasági társaság megszűnése Jogutóddal történő megszűnés esetei: a) Társasági formaváltás: egyetemes jogutódlással más társasági formát választ b) Egyesülés: két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági g társaság lesz a) Összeolvadás: X + Y társaságból Z társaság lesz b) Beolvadás: X + Y társaságból X vagy Y társaság lesz c) Szétválás: a gazdasági társaság két vagy több gazdasági társasággá válik szét a) Különválás: X gazdasági társaságból Y és Z gazdasági társaságok lesznek b) Kiválás: X gazdasági társaságból X és Y gazdasági társaságok lesznek Köszönöm a figyelmet! A következő óra: február 26-a 15:30 Téma: A közkereseti társaság és a betéti társaság; A korlátolt felelősségű társaság I. 11

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató Hatályos 2013. június 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 3 1.1. A társaság neve, székhelye, alapítása,

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak. jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog)

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak. jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) 1. A jogrendszer felépítése, jogágak Bevezetés jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) jogcsalád: hasonló jogrendszerek egy jogcsaládba tartoznak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER 2015-2016 TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER 2015-2016 TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER 2015-2016 TAVASZ Elérhetőségek Szikora Péter szikora.peter@kgk.uni-obuda.hu Népszínház utca 8. 2. emelet 226. szoba http://tig.kgk.uni-obuda.hu/ SZIKORA PÉTER - VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai 1 Áttekintés: I. A KÖZKERESETI ÉS A BETÉTI TÁRSASÁG I.1 A közkereseti társaság A.) Lényege B.) A társasági forma sajátosságai

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE KKT 88. (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

EGYESÜLÉS EGE SZÖVETKEZET SCE (európai szövetkezet) Gazdasági társaságok

EGYESÜLÉS EGE SZÖVETKEZET SCE (európai szövetkezet) Gazdasági társaságok TÁRSULÁSOK EGYESÜLÉS EGE SZÖVETKEZET SCE (európai szövetkezet) Gazdasági társaságok GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Alapítható: bt. kkt. kft. rt. Nem alapítható, de működhet a közös vállalat 2015.IX.1. 1 2015.IX.1.

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nem közhasznú civil szervezetek

A nem közhasznú civil szervezetek A nem közhasznú civil szervezetek Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény nem közhasznú szervezetek számára

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

SZÁMVITEL NEM SZÁMVITEL SZAKON

SZÁMVITEL NEM SZÁMVITEL SZAKON SZÁMVITEL NEM SZÁMVITEL SZAKON 2016 Szamvitel_nemszvtsz_2_2016.indd 1 2016.01.27. 15:03:38 Szerzők: DR. SIKLÓSI ÁGNES DR. KARDOS BARBARA MIKLÓSYNÉ ÁCS KLÁRA DR. SZTANÓ IMRE SISA KRISZTINA DR. VERESS ATTILA

Részletesebben

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna 1 Általános rész Az új 2013. évi V. tv., a Ptk. rendelkezéseit a hatályba

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították, illetve mikortól hatályos a módosítás. 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

Részletesebben

Az átalakulás közös szabályai

Az átalakulás közös szabályai Az átalakulás közös szabályai Általános szabályok 69. (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

VÁLLALATI JOG. rsasági jog alapjai. Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) Oktatási segédlet

VÁLLALATI JOG. rsasági jog alapjai. Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) Oktatási segédlet VÁLLALATI JOG Oktatási segédlet Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) dr. Verebics János, PhD, egyetemi docens BME GTK Üzleti jog tanszék Budapest, 2013.

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe Alapító okirat Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg a KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 1. A társaság

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Magyarország-Szlovákia (HU-SK) Európai Területi Együttműködési (ETE) Program támogatásával Az együtt erősebbek

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME 12. (1) A társasági szerződésben meg kell határozni: d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 13. (1)

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE

Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE 1. sz. melléklet Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ü GYRENDJE A Sárköz Fejlesztő Kft. (székhelye: 7144 Decs, Fő utca 23., adószáma: 23720077-2-17, cégjegyzék száma:

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

ALAPÍTÓ OKIRATA. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. HTEnet Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve:

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben