A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások, s ezzel együtt a végrehajtási jogok bejegyzésének a száma, rengeteg problémát okozva a gyakorlatban. A végrehajtási eljárás jogszabályi háttere A jog érvényesülését általában az önkéntes követés jellemzi, végső soron azonban az állam kényszerítő ereje juttatja érvényre. Ilyen kényszerítő jellegű eljárás a bírósági végrehajtás is, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait érvényre juttassák. A bírósági végrehajtás magyarázata c. kiadvány szerint a végrehajtási eljárás polgári nemperes eljárás. A polgári nemperes eljárások jogi természetüket tekintve ugyan részei a polgári eljárásnak éspedig annak egyik fajtáját alkotják, de nem mindig és nem kizárólag igazságszolgáltatási feladatokat látnak el. 1 A bírósági végrehajtás átfogó kódexe a bírósági végrehajtásról szóló évi. LIII. törvény (továbbiakban: Vht.), amely a saját alkalmazási körének szabályozásával a törvény célját és feladatát is meghatározza. A törvény a bírósági végrehajtás szabályozásával elsősorban azt szolgálja, hogy a bírósági határozatok a gyakorlatban érvényre jussanak. A téma szempontjából a Vht. mellett az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.), valamint a végrehajtásáról kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM. rendelet (továbbiakban: Vhr.) tartalmaz rendelkezést a végrehajtási jog bejegyzésre vonatkozóan, azonban ezek a rendelkezések csak általános iránymutatást adnak. Generálisan rendelkezik az Inytv. amikor kimondja, hogy bejegyzés alapjául szolgálhat a bíróság ítélete, illetőleg a hatóság határozata, ha bejegyezhető jogra és tényre vonatkozik. 2 A Vhr. már részletesebben ad útmutatást, amikor úgy rendelkezik, hogy végrehajtási jogot a bírósági végrehajtásra, valamint a köztartozás behajtására vonatkozó jogszabályok korlátai között egész ingatlanra vagy egész tulajdoni illetőségre lehet bejegyezni. 3 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény tartalmaz további rendelkezéseket az ingatlan végrehajtással kapcsolatban, amelynek 38. (1) bekezdése kimondja, hogy az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A felszámolási eljárás tényének feljegyzésekor tehát a bejegyzett végrehajtási jogo(ka)t hivatalból törölnie kell az ingatlanügyi hatóságnak. 1 Németh János Vida István (szerk.: Németh János Kiss Daisy): A bírósági végrehajtás magyarázata (2003). 2 Inytv. 30. (1) bekezdés 3 Vhr. 21. (1) bekezdés

2 szám RES IMMOBILES Az ingatlan lefoglalása, a végrehajtási jog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba Az általános szabályok szerint az adós tulajdonában levő ingatlant az ingatlan jellegére, művelési ágára és az ingatlant terhelő jogra vagy tilalomra, továbbá az ingatlanhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett tényekre tekintet nélkül végrehajtás alá lehet vonni. A Vht. szerint a végrehajtó az ingatlan lefoglalása végett megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a végrehajtási jogot jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba. A törvény kógens rendelkezése szerint a foglalás a végrehajtási jog bejegyzésével valósul meg. A bírósági végrehajtó részéről az ingatlan-végrehajtás körében, a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésének elmulasztása olyan kirívó jogsértés, amely a felróhatóság megállapítását indokolttá teszi. Az önálló bírósági végrehajtó is közfeladatot lát el, amelynek során az általa okozott kárért felelőséggel tartozik. Az eljáró végrehajtó súlyos mulasztást követ el, ha csak késedelmesen vagy egyáltalán nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, u- gyanis kiemelt figyelmet kell arra fordítania, hogy a jogosult minél gyorsabban hozzájusson a követeléséhez. (Szegedi Ítélőtábla Pf. II /2003., BDT ) Az ingatlanügyi hatóság soron kívüli intézkedése Az Inytv. 7. (1) bekezdése alapján az ingatlan-nyilvántartásban egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát törvény eltérő rendelkezése hiányában a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatási időpontja határozza meg. A beadványokat tehát az iktatószámok sorrendjében kell elintézni. A Vht. szerint az ingatlanügyi hatóság a végrehajtási jog bejegyzési kérelmet soron kívül köteles elintézni. A főszabály szerint a soron kívüliség, a rangsor elvének mellőzésével nem járhat, azaz a végrehajtási jog soron kívüli bejegyzésének teljesítéséhez, a megelőző beadványokat el kell intézni. A Legfelsőbb Bíróság Kfv. III / számú döntésében a főszabálytól eltérő rendelkezést állapított meg: a tényállás szerint a földhivatalhoz benyújtott kérelem tulajdonjog fenntartással történ eladás tényének feljegyzésére irányult, amelyet a földhivatal teljesített. A bejegyzési engedély benyújtása előtt a tulajdonossal (eladóval) szemben a bírósági végrehajtó, végrehajtási jogot jegyeztetett be az ingatlanra. Később megérkezett a tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat, amely alapján a földhivatal a vevő tulajdonjogát, végrehajtási joggal terhelten jegyezte be. A bíróság ítéletében kifejtette, hogy a tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye nem akadályozza a bejegyzett tulajdonossal szembeni végrehajtási jog bejegyzését, még akkor sem, ha a hatályos jogszabály úgy rendelkezik, hogy a tulajdonjogot a feljegyzés rangsorában kell bejegyezni. A végrehajtási jog bejegyzési eljárás ilyen esetben a rangsor elvének mellőzésével járhat. Az egyidejűleg érkezett beadványok bejegyzésének ranghelyét a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza meg. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak nem tekinthető iratot a rangsor megállapításánál nem lehet figyelembe venni. Amennyiben tehát az ingatlanügyi ha- 4 KGD

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 37 tósághoz egy adott ingatlanra vonatkozóan egy napon érkezik például tulajdonjog és végrehajtási jog bejegyzési kérelem is, a bejegyzés ranghelyét az adásvételi szerződés és a végrehajtási megkeresés keltezésének időpontja határozza meg. Ha az iratok keltezése azonos, először a végrehajtási jogot kell bejegyezni, mivel a Vht. szerint, azt soron kívül kell teljesíteni. (Veszprém Megyei Bíróság 8. K /2004/ 5. számú ítélete) A végrehajtási jog bejegyzése ellen tett érdeksérelemre alapított jogorvoslati kérelmek Az ingatlanügyi hatóság által végrehajtási jog bejegyzése tárgyában hozott határozatok nagy része ellen a tulajdonos (adós) jogorvoslati kérelemmel él. A jogorvoslati kérelmek általában véve nem megalapozottak, mivel a kérelem a földhivatal által nem vizsgálható érdeksérelmeket sorol fel. Az ügyfelek gyakori érdeksérelme például, hogy a végrehajtott követelés összege aránytalanul magas, vagy ugyan az összeggel egyetért az ügyfél, de részletfizetéssel szeretné kiegyenlíteni tartozását. Az ingatlanügyi hatóság ezeket az érveket az eljárása során nem tudja figyelembe venni, mivel a végrehajtó megkereséséhez kötve van, annak tartalmát nem bírálhatja felül. Kizárólag az Inytv-ben megszabott alaki és tartalmi kellékek meglétét vizsgálhatja a megkeresés tekintetében. (Veszprém Megyei Földhivatal /2/2007. számú másodfokú határozata) Az ügyfél kizárólag a végrehajtó intézkedésével szemben, a Vht a értelmében végrehajtási kifogással élhet a végrehajtást foganatosító bíróság felé. Az ingatlan-végrehajtás ingatlannyilvántartási okiratai Számos esetben kérdésként merül fel, hogy a végrehajtó megkeresése elegendő-e a végrehajtási jog bejegyzéséhez, vagy kiindulva az ingatlan-nyilvántartás egyik legfontosabb alapelvéből az ún. okirati elvből, a megkereséshez a végrehajtónak bejegyzés alapjául szolgáló okiratot is csatolnia kell. A Vht. sajátos eljárási szabályainak értelmében a megkereséshez a végrehajtható okiratot nem kell benyújtani. Mindezt a Veszprém Megyei Bíróság 8.K /2004/5. sz. jogerős ítélete is megerősítette: a törvényi rendelkezés értelmében a végrehajtó megkeresése olyan hatósági intézkedés, amely az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhat. A földhivatal a bejegyzést önmagában a végrehajtó megkeresése alapján tartozik teljesíteni, és nincs hatásköre a megkeresés alapjául szolgáló okiratok vizsgálatára. A végrehajtó esetleges téves intézkedésével szemben a Vht (2) bekezdése értelmében végrehajtási kifogásnak van helye. Gyakorlati kérdésként sokszor felmerül, hogy amennyiben a végrehajtást kérő jogosultnak a személyi azonosítója nem szerepel a végrehajtó megkeresésben (jogi személy esetében a statisztikai azonosító), a végrehajtót vagy a végrehajtási jog jogosultját kell-e felhívni a hiány pótlására. Ez esetben két megoldás is adódik: az irányadó jogszabály szerint a kérelmezőt kell felszólítani a hiányok pótlására, azonban eredményesebb lehet, ha a végrehajtó helyett a hiányzó adatok közlésére a jogosultat hívja fel a hatóság.

4 szám RES IMMOBILES Végrehajtási joggal terhelt ingatlan elidegenítése, további jogok, tények be- illetve feljegyzése Az Ingatlan-nyilvántartás. Kommentár a gyakorlat számára c. kiadvány szerint a bejegyzett végrehajtási jog nem akadálya további jogok, tények be-, illetve feljegyzésének. 5 Így a bejegyzett végrehajtási jog nem akadályozza meg a tulajdonosváltozás bejegyzését sem. Mindezt a Zala Megyei Bíróság 1. K / 2005/3. számú jogerős ítélete is alátámasztja, mely szerint a bejegyzett végrehajtási jog nem törlődik automatikusan az ingatlan-nyilvántartásból akkor, ha az ingatlant értékesítik. A végrehajtási jog ilyen e- setben változatlanul fennmarad. A Zala Megyei Bíróság 1. K /2005/9. számú ítéletében pedig abban a jogkérdésben döntött, amely szerint a perindítás tényének feljegyzése nem akadályozza meg a végrehajtási jog bejegyzését. A bejegyzés nem függő hatállyal történik, mivel a végrehajtási jog bejegyzése hatóság határozatán alapul. Az adós ingatlanvagyoni viszonyainak vizsgálata Amennyiben a végrehajtási eljárás ingatlan végrehajtási szakaszba kerül, a végrehajtó a törvényi rendelkezések értelmében az általa lefolytatott eljárás sikeressége érdekében az ingatlan-nyilvántartás adatbázisából jogosult lekérdezni, hogy az adós ingatlan tulajdonnal rendelkezik-e. Az ingatlan-nyilvántartásba ugyanis jog és tény csak azzal szemben jegyezhető be, aki ott jogosultként már szerepel, vagy akit egyidejűleg jogosultként bejegyeznek. A végrehajtási jognál is igaz a főszabály, vagyis a végrehajtási jog csak azzal szemben jegyezhető be, aki az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Mindezt a Legfelsőbb Bíróság Kfv. III / számú döntése is megerősítette. A tisztázott tulajdonjog tehát előkérdése a végrehajtási jog bejegyzésének. Ha a fellebbezési eljárásban megállapításra kerül, hogy a felek között tulajdonjogi per van folyamatban, és erre vonatkozóan a jogorvoslati eljárás korábban felfüggesztésre került, a per jogerős befejezéséig, a II. fokon eljáró szerv, a végrehajtási jog bejegyzése ellen indított fellebbezési eljárást is felfüggeszti (Veszprém Megyei Földhivatal /2/2006. sz. II. fokú végzése). A végrehajtási jogot be lehet jegyezni akkor is, ha elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be az ingatlanra. Ebben az esetben nem szükséges a tilalom jogosultjának hozzájárulása a bejegyzéshez. Ez a jogszabályi rendelkezés a hitelezők védelmét szolgálja. Egyetemleges végrehajtási jog, a végrehajtási jog rangsora A Vhr. szerint, ha ugyanazon követelés biztosítására különböző tulajdoni lapokon nyilvántartott ingatlanokra kell a jelzálogjogot bejegyezni (egyetemleges jelzálogjog), a bejegyzésben az egyetemlegességre mindegyik tulajdoni lapon utalni kell. A végrehajtási jognál is alkalmazható az egyetemlegesség, melyet mindegyik érintett tulajdoni lapon jelezni kell. A végrehajtási jog bejegyzése rangsorának különösen, ha több követelés kielégítése végett is lefog- 5 Dr. Petrik Ferenc (szerk): Ingatlan-nyilvántartás. 6 KGD

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 39 lalták az ingatlant a végrehajtást kérő szempontjából fontos szerepe van. Jelzálogjoggal biztosított követelésnél a végrehajtási jogot a jelzálogjog sorrendjében kell bejegyezni. Ha a végrehajtás a követelést meghaladó öszszegre folyik, a különbözetre új rangsorban jegyezhető be a végrehajtási jog. Példával szemléltetve: Az adós ingatlanára ,- Ft. jelzálogjog került bejegyzésre. A bírósági végrehajtó e bejegyzett követelésre vonatkozóan, ,- Ft. végrehajtandó követelésre nyújt be végrehajtási jog bejegyzési kérelmet. A helyes eljárás ilyen esetben, hogy az ingatlanügyi hatóság önálló sorszám alatt bejegyzi a végrehajtási jogot ,- végrehajtandó követelésre vonatkozóan, utalva arra, hogy a bejegyzés a jelzálogjog rangsorában történt. Majd a két összeg különbözetére, azaz ,- Ft. összegben a követező ranghelyen teljesíti a végrehajtási jog bejegyzését. A végrehajtási joggal biztosított követelés engedményezése, a végrehajtási jog törlése Számos esetben előfordul, hogy a végrehajtási joggal biztosított követelést a jogosult más személyre ruházza át (engedményezi). Ilyen esetben az ingatlanügyi hatóság, a bejegyzett végrehajtási jog törlésével egyidejűleg, annak tartalma változatlanul hagyása mellett a jogutód végrehajtási jog jogosult javára jegyez be végrehajtási jogot, az eredeti bejegyzés rangsorában. A Legfelsőbb Bíróság Kfv. VI /2001. számú döntése alapján a végrehajtási jog jogosultjában bekövetkezett változás (pl. engedményezés, jogutódlás, stb. folytán) átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban kizárólag a végrehajtó megkeresésére történhet. A végrehajtó megkeresésére történhet meg a végrehajtási jog törlése is. Az alábbi jogeset gyakorlati problémát szemléltet: Az ügyfél ügyészségi nyomozás elrendeléséről szóló jogerős határozat alapján kérte a bejegyzett végrehajtási jog törlését. A Fővárosi Bíróság 11. K /2002/5. számú jogerős ítéletében megállapította, hogy a földhivatal helyesen döntött, amikor a törlési kérelmet elutasította, mert a végrehajtási jog törlése az ingatlan-nyilvántartásból kizárólag a végrehajtó hatáskörébe tartozik. Sok esetben az ügyfél (adós) a jogosult által aláírt magánokirattal vagy a végrehajtó által kiállított bizonylattal igazolja az ingatlanügyi hatóságnál, hogy a tartozását kifizette, azonban az ügyfél kérelmére ezen okiratok alapján a végrehajtási jog nem törölhető, arra kizárólag a végrehajtó megkeresése alapján van lehetőség. Az adó-végrehajtási eljárás szabályai és okirati kérdései A korábban idézettek szerint a végrehajtási jog az ingatlanra köztartozás fejében is bejegyezhető. Ilyen esetben a végrehajtást az első fokon eljáró adóhatóság foganatosítja. Az adóvégrehajtás kódexe az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.). E törvény szerint az adóhatóság, illetőleg az adóhatóság megbízásából eljáró bírósági végrehajtó az ingatlan lefoglalása végett megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot, amely a végrehajtási jogot soron kívül bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba. A végrehajtási jog bejegyzése érdekében tett intézkedés ellen benyújtott végrehajtási kifogásnak a megkeresés alapján teendő

6 szám RES IMMOBILES ingatlanügyi hatósági intézkedésre halasztó hatálya nincs. A törvény az adóhatóságot megillető végrehajtási jog bejegyzésével kapcsolatos eljárást a bírósági végrehajtásról szóló törvénnyel egyező módon rendezi. Ennek megfelelően e jog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséhez nincs szükség az adóhatóság külön határozatára, az adóvégrehajtó, illetőleg az adóhatóság megbízásából eljáró bírósági végrehajtó közvetlenül a végrehajtható okirat alapján kezdeményezi a földhivatal ezzel kapcsolatos eljárását. Az Art. egyezően a Vht. szabályaival november 1-jei hatállyal megszüntette az adóhatóságok ingatlanvégrehajtás vonatkozásában előírt külön határozathozatali kötelezettségét. Ezzel szemben az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény rendelkezései alapján az ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésére, jogilag jelentős tény feljegyzésére vagy adatok átvezetésére csak az Inytv-ben meghatározott okirat vagy jogerős hatósági, illetve bírósági határozat alapján kerülhet sor, melytől eltérést is csak az Inytv. engedhet. Erre tekintettel a földhivatalok szemben az Art. szabályaival az adóhatóság megkeresése teljesíthetőségéhez a korábbi gyakorlatnak megfelelő, külön határozatot követeltek meg, melynek hiányában az adóvégrehajtás során a végrehajtási jog bejegyzését nem teljesítették. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság végrehajtási jogosultsága, az egyes végrehajtási cselekmények foganatosítása, azok elrendelhetősége nem az Inytv. szabályain, hanem az Art.-n, illetőleg a Vht.-n alapul, az adóhatóság végrehajtáshoz való jogát, így az ingatlan-végrehajtás elrendelésének lehetőségét az Art. szabályai alapozzák meg. Ebből következően, miután az Inytv. nem szabályoz, és nem is szabályozhat minden, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés alapjául szolgáló eljárást, nem indokolt e törvénnyel kizárni a más törvényekben rendezett sajátos eljárási szabályok érvényesülését. A két törvény közötti ellentmondás megszüntetése, valamint az egységes jogértelmezés kialakítása érdekében az Inytv. megszorítása feloldásra került, biztosítva ezzel a más törvényekben meghatározott speciális szabályok érvényesülését. Az ingatlanárverés kitűzése A végrehajtás befejező fázisa az ingatlan értékesítése. Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tűzi ki. A hirdetményt az ingatlanügyi hatóságnak is kézbesíteni kell, egyrészt a hirdetőtáblára történő kifüggesztés céljából, másrészt az árverés kitűzésének ténye ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése okán. Az árverési hirdetményt az árverést megelőzően legalább 15 napon át, és legalább az árverést megelőző 5. napig kell a hirdetőtáblán kifüggesztve tartani. Ha az osztatlan közös tulajdonban levő ingatlanra nem valamennyi tulajdonostárssal szemben van a végrehajtási jog bejegyezve, az árverést csak az adós tulajdoni hányadára lehet kitűzni. A Vht. szerint az adós tulajdonostársai együttesen kérhetik, hogy árverezzék el az egész ingatlant. Az ingatlanra az adós kivételével bármelyik tulajdonostárs is árverezhet, sőt az önállóan is forgalomképes ingatlantulajdoni illetőségek külön-külön történő árverezésére is van jogi lehetőség (BH ). Példaként meg kell említeni, hogy amennyiben a végrehajtó az

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 41 egész ingatlanra vonatkozóan kéri az árverés kitűzése tényének feljegyzését, azonban az ingatlan-nyilvántartásból megállapítható, hogy a végrehajtási jog csak az adós 1/2 tulajdoni hányadára van bejegyezve, a végrehajtót fel kell hívni hiánypótlásra, amelyben igazolnia kell, hogy a másik tulajdonostárs is kérte az ingatlan árverését (Tapolcai Körzeti Földhivatal / sz. I. fokú döntése). Az árverési vevő tulajdonszerzése és ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése A végrehajtó az ingatlan-árverésről jegyzőkönyvet készít. Az árverési jegyzőkönyv elkészítésénél irányadó a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet, mely szerint az eredményes ingatlanárverésről, ingatlan nyilvános pályázati értékesítéséről, árverésen kívüli eladásáról, illetve az ingatlannak a végrehajtást kérő általi átvételéről szóló jegyzőkönyvet az önálló bírósági végrehajtó a felügyelő szerv által rendszeresített biztonsági papírra készíti el és azt mind körbélyegzőjének, mind pedig szárazbélyegzőjének a lenyomatával is ellátja. A jegyzőkönyvet a törzskönyv soron következő sorszámú biztonsági papírján, 4 példányban kell elkészíteni, melyekből két példányt a Vht. rendelkezései szerint a földhivatalnak, egy példányt az ingatlan vevőjének kell megküldeni, a fennmaradó egy példányt pedig a végrehajtási ügy iratai között kell elhelyezni. Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó megküldi az árverési jegyzőkönyvet az ingatlanügyi hatóság részére, az árverési vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése végett. A végrehajtó a tulajdonjog bejegyzési eljárás megindítása iránti megkeresésében tájékoztatja az ingatlanügyi hatóságot az adós adóazonosító jeléről, adóazonosító jel hiányában az adós nevéről, születési helyéről, idejéről, anyja leánykori nevéről és lakóhelyéről (nem magyar állampolgárságú magánszemélynek az útlevélszámáról), továbbá arról, hogy az árverés jogerőre e- melkedett, és az árverési vételárat kifizették. A végrehajtás alá vont ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát csak a következő jogok terhelhetik: a) telki szolgalmi jog, b) közérdekű használati jog, c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog, illetve d) törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. Az árverési vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg a többi fennálló terhet hivatalból törölni kell. A jegyzőkönyv mint hatósági határozat kötelező tartalmi eleme a személyi azonosító (jogi személynél a statisztikai azonosító), állampolgársági nyilatkozat, illetve termőföld esetében, a termőföldről szóló törvényben deklarált szerzési korlátozási nyilatkozat. A tapasztalatok alapján ezen utóbbi tartalmi elemek általában hiányoznak a jegyzőkönyvből, így szintén gyakorlati kérdésként merül fel, hogy a végrehajtót vagy a tulajdonjog szerzőt kell felhívni a hiányok pótlására. Ebben az esetben is a korábban felvázolt két megoldás adódik: az Inytv. szerint a kérelmezőt kell felszólítani a hiányok pótlására, azonban eredményesebb lehet, ha a végrehajtó helyett az adatok közlésére a jogosultat hívják fel.

8 szám RES IMMOBILES Az Inytv. 34. (1) bekezdése szerint a bejegyzés alapjául szolgáló jogerős hatósági (bírósági) határozat tartalmára a 32. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a felek megállapodását a hatóság rendelkezése pótolja. A törvényi rendelkezést a Legfelsőbb Bíróság a BH számú döntésében értelmezte, amely ítélet megállapította, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló közokiratnak is meg kell felelnie az okiratok kötelező tartalmi elemeit megállapító rendelkezéseknek. Mindez azt jelenti, hogy amit a törvény kötelező tartalmi e- lemként a magánokiratnál előír, azt a hatósági határozatoknak is tartalmaznia kell. Ilyen kötelező tartalmi elem például a magyar állampolgársággal rendelkező magánszemélyek személyi azonosítója, amellyel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság az EBH számú döntésében kimondta, hogy a törvényi rendelkezések alól a külföldön élő, de magyar állampolgársággal rendelkező személyek sem kivételek. A végrehajtási eljárás nyilvános pályázat útján is folyhat. A tulajdonjog bejegyzésének alapjául ilyenkor a jogerős pályázati jegyzőkönyv szolgál. A végrehajtó az ingatlant a felek kívánságára árverésen kívül, de az árverési vétel hatályával is eladhatja. Ha az ingatlanra vonatkozólag más érdekeltnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett a Vht ban fel nem sorolt joga van, az árverésen kívüli eladáshoz az ő beleegyezése szükséges. Árverésen kívüli eladás esetén nem az adós köt szerződést az árverési vevővel, hanem a jogszerzés egy olyan önálló, nem szerződésen alapuló jogcímen alapszik, amelyet a végrehajtó bonyolít le. Mindebből következik, hogy a Vht. árverésre, az adós vagyonának értékesítésére vonatkozó szabályai sérelme esetén mivel a jogszerzés nem szerződésen, hanem az árverésen alapul a szerződésre vonatkozó szabályok, így a jogszabályba ütköző szerződés semmisségére, vagy a szerződés feltűnő értékaránytalanságára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, hanem a Vht. jogorvoslatra vonatkozó szabályai az irányadóak (Szegedi Ítélőtábla 57. Gf. I /2003.). Az árverési vevő speciális szerzésmódja A bírósági jogértelmezés szerint az ingatlan árverés útján való megszerzése nem tekinthető származékos szerzésnek, csak speciális, garanciális feltételekhez kötött olyan szerzésmódnak, amely az eredeti szerzés sajátos változata. Jóhiszeműen a tulajdonjogot árverés útján, ingatlanra vonatkozóan is eredeti szerzésmóddal lehet megszerezni, azonban csak abban az esetben, azzal a kivételes megszorító feltétellel hogy az elárverezett ingatlan utolsó tulajdonosa valóban az adós volt. Valamely ingatlan tulajdonjogának hatósági árverésen történő megszerzése esetében tehát arról van szó, hogy a tulajdonjog megszerzésére nem vonatkozik a Ptk. eredeti tulajdonszerzésre vonatkozó általános szabálya, hogy a jóhiszemű szerző arra tekintet nélkül válik tulajdonossá, hogy korábban ki volt a tulajdonos. A kivételes, a Ptk (1) bekezdésének második mondatában megfogalmazott rendelkezés magyarázatát az ingatlan-nyilvántartás alapelvei (közhitelesség, nyilvánosság stb.) adják. Ingatlan tulajdonjogának árverésen történő megszerzése esetén ugyanis mind

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 43 az árverés kitűzőjének, mind az árverésen szerzőknek módjukban áll az ingatlan tulajdonjogi állapotáról előzetesen meggyőződni, és ez tőlük el is várható. Amennyiben ezt elmulasztják, jóhiszeműségükre nem hivatkozhatnak. Az árverési vevő tehát nem lesz az árverést szenvedő jogutódja, ebből következően szerzése e- redeti szerzés. (BH ) Az elővásárlási jogok érvényesítése a végrehajtási eljárásban A Ptk. hatályos rendelkezése szerint a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti, illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg. A Legfelsőbb Bíróság PK 9. sz. állásfoglalásának VI. pontja azonban kimondja, hogy a végrehajtási árverés esetén a tulajdonostársakat elővásárlási jog nem illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlásának kérdéskörében az ingatlanügyi hatóságnak nem kell vizsgálódnia. Az árveréssel szemben az elővásárlási jog bejelentése végrehajtási kifogásnak minősül. (BH ) Ingatlan-nyilvántartási eljárási költségek Az évi LXXXV. törvény szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a bírósági végrehajtók tárgyi díjmentességet élveznek, így a végrehajtási-, és tulajdonjog bejegyzési eljárás, továbbá a jogorvoslati eljárás díjmentes. Adóvégrehajtás esetén az adóhatóságok személyes díjmentességet élveznek, azzal a megszorító feltétellel, hogy az eljárás megindításakor nyilatkozniuk kell az eljárást megelőző naptári évre vonatkozó költségvetési befizetési kötelezettségükről. Jogorvoslati eljárásban az eljárást megindító hatóságot kivéve az érdekeltek fellebbezési díj megfizetésére kötelezettek. Az adóhatóság által lefolytatott ingatlanárverés esetén pedig a tulajdonjogot szerző, az eljárás igazgatási szolgáltatási díját köteles megfizetni. A meg nem fizetett díj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Összegzés A leírtakat összességében értékelve elmondható, hogy az ingatlanra vonatkozó végrehajtási eljárás a bírósági végrehajtó több, egymásra épülő cselekményével valósul meg. A jogszabályok számos kérdésben nem adnak egyértelmű választ a gyakorlatban felmerülő kérdésekre, de mára a bírói joggyakorlat a vitás kérdéseket nagyrészt feloldotta. Az ingatlanügyi hatóság feladata pedig az, hogy a jogszabályok és a gyakorlat összevetésével a rá háruló feladatokat gyorsan és szakszerűen megoldja. * * *

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Az ingatlan árverés intézményének fejlődése az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Szerző: Dr. Lukács Beatrix 2014. július 17. Bevezető 2014-et írunk, ami a bírósági végrehajtás szempontjából

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját?

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját? Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját? Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó 2015. A törvényszéki végrehajtói

Részletesebben

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A.

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A. Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik Az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban, az alábbi elvárásokat fogalmazza

Részletesebben

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS (A KORÁBBI HATÁLYOS SZÖVEGBİL AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK HATÁLYON KÍVÜL KERÜLTEK, MÉG AZ ALÁHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK ÚJ RENDELKEZÉSEK) 109/1999. (XII.

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Bevezetés. A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem

Bevezetés. A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem Bevezetés A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem csak a tulajdoni viszonyok hiteles igazolásában, hanem az egész nemzetgazdaság működése szempontjából

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás a) településenként tartalmazza aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, ab) az ingatlanhoz

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* 1. Az elővásárlási jogról általában Az elővásárlási jog - alapuljon

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Igazgatásszervező alapszak

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Igazgatásszervező alapszak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Igazgatásszervező alapszak 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. a) A közigazgatás fogalma, helye a hatalmi ágak

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

1. Közjegyzői díjszabás

1. Közjegyzői díjszabás Tájékoztató a kölcsönszerződések, tartozáselismerő nyilatkozatnak közokiratba foglalásának közjegyzői díjszabásáról, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjszabásáról, a fizetési meghagyásos és peres eljárások

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról.

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról. Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.22.) rendelete az első lakástulajdont szerzők helyi támogatásáról Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Az adatlapot a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá.

Az adatlapot a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. 1 Ügyfeleknek Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez Az adatlapot a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fogalom: Anyakönyvi eseményt igazoló okiratok:

Részletesebben

T/8847. számú törvényjavaslat

T/8847. számú törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8847. számú törvényjavaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során Szerző: Dr. Szigeti István Siklós, 2013. április A tanulmányomban be kívánom mutatni, hogy a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrő l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről

TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről TÁJÉKOZTATÓ az adásvételi szerződés követelményeiről Tisztelt Ügyfelünk! Lakáscélú kölcsönkérelme 1 /lakásépítési támogatás folyósítására vonatkozó (a továbbiakban CSOK 2 ) kérelme előkészítésének megkönnyítése

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes.

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes. Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. július 9. I. Prológ

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok ÍH 2012/1/39. A vezető tisztségviselői megbízatás automatikusan nem hosszabbodik meg, ahhoz

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve Dr. Pusztahelyi Réka Miskolc, 2015. május 8. Bevezetés Átruházás feltételei ingatlan esetében Az elkötelező és a rendelkező ügylet A jogosult

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA WOLF THEISS HÍRLEVÉL 2016. május A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 1. ELŐTERJESZTÉS 2016. április 4.-én az Igazságügyi Miniszter egy előterjesztést nyújtott be a Kormány részére

Részletesebben

T/12791. számú törvényjavaslat

T/12791. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12791. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tisztelt Jegyző Úrhölgy / Úr!

Tisztelt Jegyző Úrhölgy / Úr! KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL HIVATALVEZETŐ-HELYETTES 1056 Budapest - Belváros, Váci utca 62-64.Internet:www.bfkh.hu E mail: ehatosag@budapest.b-m.hu : 1364 Budapest, Pf.: 234. :

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag

I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag Írta: Dr. Homolya Szilvia Dr. Gyarmathy Judit Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához

gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához Kurucz Mihály Bevezetés Egyes földterületek határvonalának pontos meghatározása, kimérése, majd térképi formában való megjelenítése,

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben Előadó: dr. Kiss Anikó Az eljárás megindítása A panaszos a NAV elnökének eljárását sérelmezve fordult Hivatalomhoz. Beadványában kifogásolta,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből

A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből A végrehajtási kérelem benyújtása Szerző: dr. Potári Anita Pécs, 2014. szeptember 24. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény ( továbbiakban:

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben