ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT

2 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÍZ ZRT.

3 TARTALOM I. Általános rendelkezések 8 Általános rész 8 A szabályzat célja 8 A szabályzat hatálya és érvényességi köre 8 A Szolgáltató bemutatása 9 A Szolgáltató legfontosabb adatai 9 A Szolgáltató tevékenységei 9 A Szolgáltató ellátási területe 9 A Szolgáltató kapcsolatai 10 Kapcsolat a Felhasználókkal 10 Kapcsolat a hatósági és érdekképviseleti szervezetekkel 10 Minôség- és környezetirányítás 10 Egyéb rendelkezések 11 II. Fogalmi meghatározások 11 III. Közüzemi szerzôdés 13 Szerzôdéskötési kötelezettség, szerzôdési ajánlat 13 Közüzemi szerzôdés és tartalmi követelményei 14 A közüzemi jogviszony alanyainak jogai és kötelezettségei 14 A Felhasználó jogai 14 A Felhasználó kötelezettségei 15 A Szolgáltató jogai 16 A Szolgáltató kötelezettségei 16 Szerzôdésszegés és jogkövetkezményei 18

4 Szerzôdésszegés a Szolgáltató részérôl 18 Szerzôdésszegés a Felhasználó részérôl 18 IV. Közüzemi szerzôdés megszûnésének, szüneteltetésének, módosításának esetei 19 Szerzôdés felmondása a Felhasználó részérôl 19 Szerzôdés felmondása a Szolgáltató részérôl 19 Szolgáltatás szüneteltetése 19 Vízellátás ideiglenes szüneteltetése 19 Szolgáltatás megszüntetése 20 Felhasználó személyében történô változás 20 Eljárás a Felhasználó személyének megváltozása tartozás esetén 20 Közös képviselô, vagy az intézôbizottság elnöke személyének megváltozása 21 V. Víziközmûvek üzemvitele 21 A szolgáltatás folyamatossága 21 A szolgáltatott ivóvíz minôsége 21 Vízkészletek védelme 22 A közcsatornába bocsátható szennyvíz minôsége 22 Felszíni vízbe bocsátható szennyvíz minôsége 23 VI. A szolgáltatás 23 A szolgáltatás igénybevétele 23 Tûzcsap 23 Tûzivíz vételi hely 24 Lakossági bekötés ügyintézése 24 Nem lakossági és háromnál több ingatlanrésszel rendelkezô épületek bekötései 24 Víziközmû-fejlesztési hozzájárulás 25 Mellékvízmérô 25 4

5 Locsolási vízmérôk beépítése 25 Nem csak a Szolgáltatótól igénybevett vízellátást és szennyvízelvezetést igénybe vevô Felhasználók 25 Ideiglenes vízmérôk felszerelése 26 Igazolás kiadása használatbavételi engedélyhez 26 Mérôhelyek szakszerûségi vizsgálata 26 Bekötési vízmérô pontossági vizsgálata 26 Bekötési vízmérô pontossági vizsgálatának megrendelése 26 Bekötési vízmérô pontossági vizsgálatának menete 27 Bekötési vízmérô pontossági vizsgálatának fizetési feltételei 27 VII. Hibaelhárítás 27 VIII. Vízmérô leolvasás 28 IX. A szolgáltatás ár- és díjtétel rendszere 28 X. Számlázás 28 Számlaadási kötelezettség 28 Számla típusok 29 Elszámoló számla 29 Átalányszámla 29 Helyesbítô számla 29 Összevont számla 29 Számlák kézbesítése 29 Számla kiegyenlítés módjai 29 Pénztári befizetés 29 Készpénzátutalási-megbízás (csekk) 29 Folyószámláról (átutalási betétszámláról) történô átutalás 30 Számla fizetési határideje 30 5

6 XI. Kinnlevôségek 30 Kinnlevôség kezelése 30 A szolgáltatás szüneteltetése vagy korlátozása 31 Késedelmi kamat 31 Egyéb költségek 31 Jóváírások rendje a befizetéseknél 32 XII. Vízmérôcserék 32 XIII. Ügyfélszolgálat 32 Az Ügyfélszolgálat tevékenységi körei 32 Az Ügyfélszolgálat mûködési rendje 33 Szerzôdéses adatok módosítása 33 Mûszaki ügyfélszolgálati tevékenység 34 XIV. Szolgáltatás ellenôrzése 34 Az ellenôrzési tevékenység általános leírása 34 Rendellenességek vizsgálata 35 A szolgáltatás megfelelô egységáron való vételezésének ellenôrzése 35 A szolgáltatás vételezés mennyiségi mérésének ellenôrzése 35 A szerelési zárak és hitelesítési bélyegzés ellenôrzése 35 Saját kút használatának ellenôrzése 36 Illegális bekötések és a csapadékvíz elvezetésének ellenôrzése 36 A közmûtérképek és nyilvántartási adatok helyszíni ellenôrzése 36 Felhasználó felelôsségkörébe tartozó vezetékszakaszon tapasztalt csôtörések (rejtett meghibásodások) kivizsgálása 36 Egyéb bejelentések kivizsgálása 37 XV. A Szolgáltató garanciális feltételei 37 6

7 1. sz. melléklet 38 Nyilatkozat sz. melléklet 39 A Zalavíz Zrt. küldetése és jövôképe 39 Minôségpolitikánk 40 Környezetpolitikánk 40 A stratégiánkban megfogalmazott fô törekvésünk sz. melléklet 42 Egyéb szolgáltatásaink sz. melléklet 43 A Zalavíz Zrt. ellátási területe sz. melléklet 46 A Zalavíz Zrt. elérhetôségei sz. melléklet 47 Vízdíjszámla magyarázat sz. melléklet 50 Jogszabályok és elôírások 50 7

8 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Észak-zalai Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság, röviden Zalavíz Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) Üzletszabályzata tartalmazza a hatályos jogszabályok által meghatározott mûködési keretet, valamint azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Felhasználó és a Szolgáltató eredményes együttmûködéséhez. I. 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA Üzletszabályzatunk célja a közmûves ivóvízellátással és közmûves szennyvízkezeléssel, mint közüzemi szolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek Szolgáltatóra és Felhasználóra vonatkozó szabályainak áttekinthetô rögzítése. A Szolgáltató kiemelt céljai (1. sz. melléklet): víztermelés, vízelosztás, szennyvízgyûjtô hálózat üzemeltetése, szennyvízkezelés és tisztítás. Különös figyelmet fordít a Felhasználói igények felmérésére, a Felhasználókkal való partneri kapcsolat kiépítésére és fenntartására, és az eredményes mûködés biztosítására. A Szolgáltató elkötelezett a víziközmû szolgáltatás folyamatos minôségi fejlôdésének megvalósításában. Célja a mûszaki, technológiai és ügyfélszolgálati feladatok biztonságos, egyre magasabb színvonalú teljesítése. Biztosítja a munkavállalók munka-, és egészségvédelmét, valamint a környezet megóvását. Feladatának lényegét (2. sz. melléklet) úgy fogalmazza meg, hogy a minôség teljes körû garantálásával kiérdemelje a Felhasználók, üzleti partnerek, a Szolgáltató munkavállalói, valamint tulajdonosai megelégedettségét. I. 3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE Az Üzletszabályzat hatálya a Szolgáltató mûködési területére, a Szolgáltatóra és a vele jogviszonyban álló Felhasználókra terjed ki. Szolgáltató az Üzletszabályzatot - mely visszavonásig érvényes - az Ügyfélszolgálati irodáiban, a közüzemi területéhez tartozó települések Polgármesteri Hivatalaiban valamint a weboldalon helyezi el, és ott a Felhasználók rendelkezésére bocsátja. 8

9 I. 4. A SZOLGÁLTATÓ BEMUTATÁSA I A Szolgáltató legfontosabb adatai Szolgáltató cégneve: Észak-zalai Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Rövidített neve: Zalavíz Zrt. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. A mûködés megkezdésének idôpontja: január 1. A cégbejegyzés száma: Cg Adószáma: Az Észak-zalai Víz- és Csatornamû Zrt. jogelôdje január 1-jén alakult Észak-zalai Víz-, Csatornamû és Fürdô Vállalat néven. A társaság zártkörû, és határozatlan idôtartamra alakult. Alapítói: A Zala Megyei Vagyonátadó Bizottság által kijelölt Önkormányzatok, amelyek a Szolgáltató részvényeit a Szolgáltató mûködési területéhez tartozó Önkormányzatoknak az Önkormányzatok között létrejött megállapodások szerinti arányban adták át. I A Szolgáltató tevékenységei A Szolgáltató alaptevékenységei: a víztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás. Víziközmû üzemeltetés tevékenységi körében a víziközmûvek karbantartása, valamint a tulajdonosok döntése alapján rekonstrukciója, felújítása, fejlesztése. Alaptevékenységei mellett Szolgáltató a 3. sz. melléklet szerinti tevékenységekkel is áll a Felhasználók rendelkezésére. I A Szolgáltató ellátási területe A Szolgáltató ellátási területét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 9

10 I. 5. A SZOLGÁLTATÓ KAPCSOLATAI I Kapcsolat a Felhasználókkal A Szolgáltató a Felhasználók tájékoztatása érdekében vállalja, hogy: Ügyfélszolgálati irodáiban felkészült munkatársak fogadják a Felhasználókat (ügyfélszolgálati elérhetôségeinket az 5. sz. melléklet tartalmazza); Az elszámolási idôszakonként megjelenô Hírlevélben tájékoztatja a szolgáltatással kapcsolatos információkról a Felhasználókat; Rendszeresen kiadványokban, szórólapokon, médiában és a honlapon közzétett közleményekben tájékoztatja a Felhasználókat; 0-24 óráig tartó ügyeleti szolgálattal biztosítja a hibabejelentések fogadását és kezelését; Nyílt napokon, Víz Világnapi rendezvény sorozattal, ismeretterjesztô tevékenységgel biztosítja Felhasználói számára tevékenységének megismerését, a víz értékének közvetítését, a tudatos környezetpolitikai nevelést; Évente elégedettségvizsgálatot végez, a Felhasználók véleményének, elvárásainak megismerése érdekében. I Kapcsolat a hatósági és érdekképviseleti szervezetekkel A Szolgáltató rendszeres kapcsolatot tart a hatósági és érdekképviseleti szervezetekkel annak érdekében, hogy a partnereit érintô kérdésekben: Megismerje véleményüket, javaslataikat; Tájékoztassa tervezett intézkedéseirôl; Visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített észrevételek és panaszok kivizsgálásának eredményérôl és az ezekkel kapcsolatos Felhasználót és Szolgáltatót érintô feladatokról, kötelezettségekrôl. I. 6. Minôség- és környezetirányítás A Szolgáltató célja, hogy tevékenysége során kimagasló minôségû szolgáltatást nyújtson a Felhasználóknak és üzleti partnereinek, miközben kiemelten fontos a természeti erôforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás. Ennek megfelelôen Szolgáltató óvja vízbázisait, és különös figyelmet fordít a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi teendôire. Tevékenysége középpontjában - a fenntartható fejlôdés szem elôtt tartásával - a minôség és környezet szemléletû munkavégzés áll, melynek biztosítása érdekében MSZ EN ISO 9001:2001 valamint MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti integrált minôség- és környezetirányítási rendszert mûködtet. 10

11 Akkreditált laboratóriuma az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 nemzetközi szabvány elôírásainak megfelelôen végzi tevékenységét. Szolgáltató az MSZ 28001:2003 szabvány alapján Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert (MEBIR) alakított ki. Stratégiai célkitûzéseit, minôség- és környezetpolitikáját rendszeresen felülvizsgálja, a bennük foglalt elvek betartása, megvalósítása a Szolgáltató minden munkavállalója számára kötelezô. I. 7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A szükséges formanyomtatványok és a Szolgáltató tevékenységeinek árai a mindenkor hatályos Közüzemi szerzôdés és az önkormányzati díjrendeletek szerint érvényesek. Az Üzletszabályzat készítésének idôpontjában érvényes vonatkozó jogszabályok jegyzéke a 7. mellékletben található. II. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Az alábbi fogalmak a mindenkor érvényes közmûves ivóvízellátásról és közmûves szennyvízelvezetésrôl szóló jogszabályban foglaltak szerint értendôk: Felhasználó Lakossági fogyasztás Nem lakossági fogyasztás Nem lakossági nagyfelhasználó Közös képviselô Bekötés Házi ivóvízhálózat Ingatlan Lakás Ivóvíz bekötôvezeték Víziközmû hálózat Víziközmû törzshálózat Csatlakozó víziközmû hálózat Ivóvízszolgáltatási pont Ivóvízmérô Bekötési vízmérô Mellékvízmérô Törzshálózati vízmérô Ideiglenes bekötési vízmérô Házi szennyvízhálózat Szennyvíz bekötôvezeték Szennyvízelvezetési hely Szennyvízmennyiség-mérô 11

12 Felhasználó Az a természetes személy, vagy bármely szervezet, amelyik a Szolgáltató által nyújtott közüzemi szolgáltatást igénybe veszi, vagy ezek valamelyikét megrendeli, ideértve az elkülönített vízhasználót is. Szolgáltatás tartalma A víziközmû szolgáltatás a közüzemi szolgáltatások körébe tartozik, nevezetesen: Közmûves ivóvíz-ellátási szolgáltatás ivóvíz minôségû víz termelése, kezelése, tisztítása, elosztása Közmûves szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint Az ezekhez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Közmûnyilatkozat A Szolgáltató által kiadott tájékoztatás arról, hogy a tárgyi ingatlannak milyen meglévô csatlakozása, vagy kiépíthetô csatlakozási lehetôsége van a Szolgáltató által üzemeltetett víziközmûvekre. Tervek szakszerûségi felülvizsgálata A víz- és/vagy szennyvízhálózatot érintô tervek mûszaki, üzemeltetôi felülvizsgálata. Mérôhelyek szakszerûségi vizsgálata A Szolgáltató nyilvántartásában szereplô vagy felvételre kerülô mellékvízmérôk szabályszerû és rendeltetésszerû üzemeltetéséhez szükséges feltételek meglétének ellenôrzése a Szolgáltató által. Számlafizetési határidô A számlán feltüntetett fizetési határidô az az idôpont, ameddig a Felhasználó fizetési kötelezettségét késedelem nélkül teljesítheti. Fizetési kötelezettség teljesítésének idôpontja Az a nap, amikor a Felhasználó által teljesített befizetés a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül vagy az összeget a Szolgáltató pénztárába befizeti. A számla megfizetésének idôpontja Az a nap, amikor a Felhasználó bankszámláját a bank a számla összegével megterhelte. A bankszámlával nem rendelkezô Felhasználó esetében az a nap, amikor a számla összegét a Szolgáltató pénztárába befizetik, illetve postára adják. 12

13 Kinnlevôség Mindazok a Szolgáltatónál nyilvántartott tartozások, amelyek pénzügyi rendezése fizetési határidôre nem, vagy csak részben történt meg. Kinnlevôség keletkezhet a víz- és/vagy csatornadíj számlák, valamint egyéb számlázott tételek befizetésének, átutalásának elmulasztásából, vagy azok részben történô kiegyenlítésébôl. Adós Bármely személy vagy szervezet, akinek a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogcímen tartozása áll fenn. Tulajdonosi felelôsség Amennyiben az ingatlan bérlôje vagy egyéb jogcímen használója (nem tulajdonosa) a szolgáltatás díját nem, nem teljes összegében, vagy késedelmesen fizeti meg a Szolgáltatónak, úgy a Szolgáltató jogosult követelését az ingatlan tulajdonossal szemben érvényesíteni. III. KÖZÜZEMI SZERZÔDÉS III. 1. SZERZÔDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG, SZERZÔDÉSI AJÁNLAT A vonatkozó jogszabályok a közmûves ivóvízellátást és közmûves szennyvízelvezetést közüzemi szolgáltatásnak minôsítik. Felhasználó köteles bejelenteni Szolgáltató részére, ha víziközmû szolgáltatást kíván igénybe venni. A víziközmûveket üzemeltetô Szolgáltatót jogszabály kötelezi a Felhasználóval történô közüzemi szerzôdés megkötésére. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a szerzôdés megkötésének kötelezettsége alól, ha a Felhasználó a bekötéshez, vagy a használatbavételhez szükséges Szolgáltatói hozzájárulás megadásához megkívánt jogszabályi elôfeltételeinek nem tesz eleget, vagy az adott ingatlannal kapcsolatban közüzemi díjtartozása van. A szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerzôdési ajánlatot Szolgáltató a szolgáltatásba való bekötés esetén a nyilvántartásba vételkor megküldi a Felhasználónak, aki azt a kézbesítéstôl számított 15 napon belül aláírásával elfogadja, vagy esetleges véleményeltérését közli. A szerzôdési ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót 30 napig kötik. Ha a Felhasználó a szerzôdést a szolgáltatás jogszabályban megállapított díját kivéve véleményeltérési nyilatkozattal írja alá, a Szolgáltató köteles a felek álláspontjának egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni. 13

14 Ha a Felhasználó nem küldi vissza a szerzôdést, akkor a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását mindaddig megtagadhatja, amíg a Felek között a szerzôdés létre nem jön. Amennyiben Felhasználó a részére megküldött szerzôdési ajánlatot változatlan tartalommal elfogadja, vagy Szolgáltató a Felhasználó véleményeltérési nyilatkozatával egyetért, felek jogviszonyára a Közüzemi Szerzôdésben foglaltak az irányadók. Amennyiben a Felhasználó az igénybejelentésre adott Szolgáltatói válaszban közölt mûszaki és gazdasági feltételeket az érvényességi határidôn belül teljesítette, Szolgáltató köteles a közölt feltételeknek megfelelôen közüzemi szerzôdést kötni. III. 2. KÖZÜZEMI SZERZÔDÉS ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Közüzemi szerzôdés nyomtatványt a Szolgáltató belsô szabályzata tartalmazza. A közüzemi szerzôdés tartalmi követelményeit a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. III. 3. A KÖZÜZEMI JOGVISZONY ALANYAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI III A Felhasználó jogai A Felhasználó a közüzemi szerzôdés tartama alatt jogosult: Az ivóvíz ellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás szerzôdéses feltételek szerinti igénybevételére; Az igénybe vett szolgáltatás kapacitásainak bôvítését igényelni, melynek költségeit vállalja; Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával, az ingatlan vízellátásával és szennyvízelvezetésével kapcsolatos átalakítási, bôvítési és megszüntetési munkálatokat végezni; A Felhasználóról nyilvántartott adatokba történô betekintésre; A szolgáltatással kapcsolatos panaszok, észrevételek, reklamációk bejelentésére, a panasz érdemi kivizsgálásának kérésére, illetôleg a vizsgálat eredményérôl megfelelô tájékoztatásra; A számára nem kielégítô ügyintézés esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelôségnél vagy a területileg illetékes önkormányzat jegyzôjénél panaszt tenni; A bekötési vízmérô pontossági felülvizsgálatának igénylésére; A szolgáltatás szüneteltetésének, illetve megszüntetésének megrendelésére; Jogos számlareklamáció esetén a közüzemi díj visszatérítésére, a Szolgáltató adminisztrációs hibájából eredô számlareklamáció esetén a késedelmi kamattal együtt; A vonatkozó jogszabályok megismerésére; 14

15 A vízmérô szerinti elszámolás érdekében az elszámolási idôszakon belül a bekötési vízmérô állásáról tájékoztatni a Szolgáltatót; A következô elszámolási idôszakra vonatkozó átlagmennyiséget módosítani. III A Felhasználó kötelezettségei A Felhasználó a közüzemi szerzôdés tartama alatt köteles: Az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen ellenôrizni; A szolgáltatást kizárólag a közüzemi szerzôdésben meghatározott célra és módon igénybe venni; Tartózkodni az ivóvíz közmûhálózatba bekötött házi ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) való összekötésétôl; A Szolgáltató által végzett ellenôrzés lehetôségét biztosítani, az ellenôrzés során a házi és a csatlakozó víziközmû hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetôleg az elôírásoktól eltérô közmû használat megszüntetésérôl gondoskodni; A vízmérô akna, illetve vízmérôhely hozzáférhetôségének biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérô fagy elleni védelmérôl gondoskodni, továbbá a vízmérô rendellenes mûködésérôl a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni; A bekötô vezeték ingatlanon található részeinek ellenôrzését, és szerelés miatti hozzáférhetôségét, illetve a vízmérôhely rendeltetésszerû, egyéb anyagoktól mentes használatát biztosítani; A vízmérô és leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megôrzését és védelmét biztosítani; A neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérô pótlásának, szerelésének és hitelesítésének költségét megfizetni; Az ingatlan vízellátásával és szennyvízelvezetésével kapcsolatos átalakítási, bôvítési és megszüntetési munkákhoz a Szolgáltató írásbeli hozzájárulását elôzetesen beszerezni; Tartózkodni a bekötôvezetéknek földelés céljára történô használatától; A tulajdonában lévô, a Szolgáltatónál nyilvántartásba vett mellékvízmérôt hitelesíttetni a mindenkori mérésügyi jogszabályoknak megfelelôen; Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának számla alapján, határidôre történô megfizetésére; Tartózkodni más fogyasztási helyre és/vagy más ingatlanra a Szolgáltató engedélye nélkül vizet továbbadni; Kártalanítás nélkül tûrni a szolgáltatás közérdekbôl történô korlátozását; Tartózkodni a csapadékvizek szennyvízelvezetô hálózatba történô bevezetésétôl; 15

16 A közcsatornába bebocsátott szennyvíz károsító és mérgezô anyagok küszöbértékeit betartani (lásd V.4. A közcsatornába beengedhetô szennyvíz minôsége fejezetet); A közterületen húzódó közvezetéki szakaszon vagy szerelvényeken (tûzcsapok, közkifolyók sérülései, csôtörések) észlelt meghibásodásokat, illegális beavatkozásokat, illegális vízvételezést vagy egyéb, a vízszolgáltatás tekintetében a közérdeket sértô vagy veszélyeztetô eseményeket a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni; Szerzôdésszegô magatartása folytán a Szolgáltatónak okozott kárt és költségeket megtéríteni. A kárigény vitatása esetén amennyiben peren kívüli egyezség nem lehetséges jogorvoslatra bírósági úton van lehetôség. III A Szolgáltató jogai A Szolgáltató a közüzemi szerzôdés tartama alatt jogosult: Ellenôrizni, hogy a Felhasználó a szolgáltatást a hatályos jogszabályokban és közüzemi szerzôdésben meghatározott módon és célokra veszi-e igénybe; A Felhasználó által igénybevett szolgáltatások díjának érvényesítésére; A jogszabályban meghatározott feltételekkel a szolgáltatás indokolt okból történô szüneteltetésére, illetôleg a vízfogyasztás korlátozására; A szolgáltatás tekintetében a közérdeket sértô vagy veszélyeztetô esemény kapcsán szabálysértési eljárást kezdeményezni, rendôrségi feljelentést tenni, bírósághoz fordulni, jogi utat igénybe venni; Szakszerûségi felülvizsgálatot végezni; A pontatlanul kitöltött Közüzemi szerzôdés visszaküldésére, és a Felhasználót hiánypótlásra felszólítani; Az Üzletszabályzatot a Felhasználói igények kielégítése érdekében módosítani, és errôl Felhasználóit a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban, az érintett önkormányzatok polgármesteri hivatalaiban történô kifüggesztés útján vagy a weblapon értesíteni. III A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató a közüzemi szerzôdés tartama alatt köteles: Az ivóvíz folyamatos szolgáltatására, a szennyvíz kezelés biztosítására a vízjogi üzemeltetési engedélyben elôírt minôségben és mennyiségben, nem lakossági Felhasználók esetén a nagyfelhasználói közüzemi szerzôdésben megállapított kontingens erejéig; A be nem azonosítható befizetéseket elkülönített módon és tételesen nyilvántartani; 16

17 Az elszámolások között a Felhasználó kérése alapján indokolt esetben az átalány mennyiségét módosítani; A víziközmû üzemeltetésénél a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerint eljárni és a reá háruló vízbázis-védelmi feladatokat ellátni; Ívóvíz szolgáltatási, illetve szennyvíz bebocsátási pontig terjedô, a Szolgáltató üzemeltetésében lévô vízmû, illetve szennyvízelvezetô mû létesítményeinek kezelésérôl, karbantartásáról és a folyamatos kártétel nélküli üzemeltetésérôl gondoskodni; Bekötés igénylése esetén 15 napon belül árajánlatot adni a megrendelônek; A bekötés árajánlatát 30 napig tartani; Amennyiben a bekötést a Felhasználó a Szolgáltatótól rendeli meg, a bekötés kivitelezését az elôleg beérkezésétôl számított 30 napon belül elvégezni; A bekötési vízmérôk mindenkori mérésügyi jogszabályokban elôírt idôszakonkénti hitelesíttetését, cseréjét, leszerelését megakadályozó zárral történô ellátását saját költségére elvégezni; Szakszerûségi felülvizsgálatot végezni a Felhasználó megrendelése alapján; Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló vízmérô nem mér, rendellenesen vagy hibásan mûködik, illetôleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelôzô 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelôzô legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként megállapítani; A Felhasználó kérésére a vízmérô rendkívüli pontossági felülvizsgálatáról, illetve hitelesíttetésérôl gondoskodni; A bekötési vízmérôt leolvasni és a fogyasztásról kiállított számlát a Felhasználó részére eljuttatni; A Felhasználói észrevételeket kivizsgálni és a vizsgálat eredményérôl a Felhasználót tájékoztatni; A szolgáltatás tervezett mûszaki okból szükségessé váló csökkentésérôl vagy idôszakos szüneteltetésérôl, esetleges mennyiségi vagy minôségi változásairól a Felhasználót az adott településen szokásos és/vagy elvárható módon értesíteni, szükség esetén ideiglenes ellátásról gondoskodni; Ha az ivóvíz szolgáltatása a település belterületének legalább 20%-át, vagy 500-nál több fôt érintô, elôre tervezetten 12 órát, vagy üzemzavar esetén 6 órát szünetel, Szolgáltató az ivóvíz-szükséglet kielégítésérôl más módon köteles gondoskodni, a létfenntartáshoz szükséges 10 l/fô/nap mennyiségben. A szolgáltatás 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb kimaradása esetén 25 l/fô/nap, 24 órát meghaladóan 30 l/fô/nap elôírt ivóvíz mennyiséget köteles biztosítani; Felhasználóval történô közüzemi szerzôdés megkötésére; A Felhasználók egészségét veszélyeztetô vízminôség romlás esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: ÁNTSZ) területileg illetékes szervezetével történô egyeztetés alapján a vízminôség helyreállítása iránt intézkedni, a víz fogyasztásának betiltását vagy korlátozását kezdeményezni, és errôl a Felhasználókat értesíteni; 17

18 A közterületen húzódó közvezetéki szakaszon vagy szerelvényeken észlelt meghibásodásokat (tûzcsapok, közkifolyók sérülései, csôtörések), illegális beavatkozásokat, illegális vízvételezést kivizsgálni, a mûszaki problémát megszüntetni; A vízszolgáltatás tekintetében a közérdeket sértô vagy veszélyeztetô események során a károkozó vagy veszélyeztetô személlyel szemben valamennyi, jogilag megengedett eszközzel fellépni. III. 4. SZERZÔDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI III Szerzôdésszegés a Szolgáltató részérôl A Szolgáltató szerzôdésszegést követ el, amennyiben a közüzemi szerzôdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. A Szolgáltató a közüzemi szerzôdés megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelôsséggel tartozik. III Szerzôdésszegés a Felhasználó részérôl A Felhasználó szerzôdésszegést követ el, amennyiben a közüzemi szerzôdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. A Felhasználó a közüzemi szerzôdés megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelôsséggel tartozik. 18

19 IV. KÖZÜZEMI SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSÉNEK, SZÜNETELTETÉSÉNEK, MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI IV. 1. SZERZÔDÉS FELMONDÁSA A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRÔL A közüzemi szerzôdést ivóvízellátás esetén a Felhasználó, ha egyben az ingatlan tulajdonosa az egyéb jogcímen használó pedig a tulajdonos hozzájárulásával, - 60 napos határidôvel és írásban felmondhatja, amenynyiben az ingatlanon nincs más felhasználó vagy egyéb fogyasztó által igénybe vett közmûves ivóvíz-szolgáltatás. A megkötött mellékszolgáltatási szerzôdést az elkülönített vízhasználatot igénybevevô 30 napos határidôvel felmondhatja. A mellékszolgáltatási szerzôdések felmondásáról a bekötési vízmérô fogyasztóját a szolgáltató köteles tájékoztatni. IV. 2. SZERZÔDÉS FELMONDÁSA A SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRÔL A termelési célú ivóvíz-felhasználásnál, ha a Felhasználó a szolgáltatás díját felszólítás ellenére sem fizeti meg, három hónapon túli díjtartozás esetén további 30 napos határidôvel és írásban a Szolgáltató a közüzemi szerzôdést felmondhatja. Amennyiben a szerzôdés felmondása a szolgáltatás megszüntetését is eredményezi, a megszüntetés, illetve a szolgáltatás újraindításának költségei a Felhasználót terhelik. A megkötött mellékszolgáltatási szerzôdést a szolgáltató két hónapon belüli díjtartozás esetén további 30 napos határidôvel felmondhatja. A mellékszolgáltatási szerzôdések felmondásáról a bekötési vízmérô fogyasztóját a szolgáltató köteles tájékoztatni. IV. 3. SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE A szolgáltatás szüneteltetése a Felhasználó kérésére történhet. A szüneteltetés költségei ide értve a szolgáltatás újraindításának költségeit is - a Felhasználót terhelik. IV Vízellátás ideiglenes szüneteltetése A Felhasználó/tulajdonos írásbeli megrendelése alapján, díjmentesen történik. A vízmérô a Szolgáltató által leszerelésre kerül. A szolgáltatás újraindítását a Felhasználó/tulajdonos megrendelése alapján a Szolgáltató végzi el, legfeljebb 30 napon belül. A szolgáltatás újbóli elindításának költségei a Felhasználót terhelik. 19

20 IV Szolgáltatás megszüntetése a felhasználó kérésére A Felhasználó/tulajdonos írásbeli megrendelése alapján történik, a megrendelô költségére. Az ivóvíz és/vagy szennyvíz bekötôvezetéket leválasztják a törzshálózatról, és a vízmérô leszerelésre kerül. Ebben az esetben a szolgáltatás újraindítása csak új bekötés létesítéseként végezhetô, a VI. A szolgáltatás fejezetben foglaltak szerint. IV Szolgáltatás korlátozása, megszüntetése Ha a fogyasztó a díjat a szerzôdésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, a mulasztásnak a jogkövetkezményeire a szolgáltató a fogyasztó figyelmét felhívja. A szolgáltató a szolgáltatást a jogszabályban meghatározott feltételekkel az ÁNTSZ ellentétes állásfoglalása hiányában idôben és mennyiségben korlátozhatja; termelési célú ivóvíz-felhasználásnál szüneteltetheti; a bekötôvezetéket leszûkítheti, lezárhatja. IV. 4. FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNÔ VÁLTOZÁS A Felhasználó személyében beállott változást, a régi és az új Felhasználó a vízmérôállás megjelölésével, a változástól számított 30 napon belül együttesen köteles írásban a Szolgáltatónak bejelenteni az erre rendszeresített belsô szabályzatban meghatározott mindenkor érvényes nyomtatvány kitöltésével. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredô károkért a régi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel. A nyomtatvány hiányos kitöltése a bejelentés elmulasztásának minôsül, ebben az esetben a Szolgáltató hiánypótlásra szólítja fel a Felhasználót. A Felhasználó változás bejelentése után, a feltételek teljesülése esetén, az új Felhasználóval szerzôdést köt a Szolgáltató. Szolgáltató az új Felhasználóval abban az esetben is szerzôdést köt, ha az más fogyasztási hely tekintetében szolgáltatásait már igénybe veszi. Amennyiben az adatok hiánypótlása nem történik meg, akkor a Szolgáltató az általa ismert tulajdonossal és/ vagy a nyilvántartásban szereplô Felhasználóval szemben érvényesíti a szolgáltatás során felmerült költségeket. IV. 5. ELJÁRÁS A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYÉNEK MEGVÁLTOZÁSA TARTOZÁS ESETÉN Amikor az elôzô Felhasználó tartozását kiegyenlíti, a felhasználó változás átvezethetô. A feleket a tartozás meglétérôl tájékoztatja a Szolgáltató. Ha a régi Felhasználó a Szolgáltató ellátási területén rendelkezik egyéb fogyasztási hellyel - a partnerkód megtartása mellett, vagy a tartozás másik fogyasztási helyen való nyilvántartásával - a Felhasználó változás átvezethetô. 20

21 Ha a bejelentés a Felhasználó változás idôpontjához képest 30 napon túl történik, az egyetemleges felelôsség elvének figyelembe vételével, a Felhasználó változás átvezethetô. Ha az új Felhasználó az elôzô Felhasználó tartozását átvállalja, a Felhasználó változás átvezethetô. IV. 6. KÖZÖS KÉPVISELÔ, VAGY AZ INTÉZÔBIZOTTSÁG ELNÖKE SZEMÉLYÉNEK MEGVÁLTOZÁSA A közös képviselô változását az új képviselônek írásban kell bejelentenie, csatolva a többlakásos épület/társasház közgyûlésének erre vonatkozó határozatát. V. VÍZIKÖZMÛVEK ÜZEMVITELE V. 1. A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOSSÁGA A Szolgáltató az ivóvíz szolgáltatását legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett, a közüzemi ponton köteles teljesíteni. Az ettôl eltérô szolgáltatást (mûszaki indokok, vagy a Felhasználó igénye miatt) a Közüzemi szerzôdésben rögzíteni kell. A Szolgáltató a víziközmû-, szennyvízelvezetô hálózaton végzett tervszerû karbantartási munkák és üzemzavarok, az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése, a vízbázis egyensúlyának megbomlása esetén, valamint mindezek megelôzése érdekében a munkák elvégzéséhez szükséges mértékben és idôtartamban jogosult az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés szüneteltetésére. A szolgáltatás korlátozása akkor közérdekû, ha azt a víziközmû biztonságos mûködtetésével összefüggô közegészségügyi vagy egyéb követelmény hálózatfejlesztés, jelentôsebb üzemzavar elhárítása teszi indokolttá. Vízkorlátozás bekövetkezhet, ha a szolgáltatásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti, vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken. A vízfogyasztás korlátozása külön jogszabály szerinti tervnek megfelelôen történhet, melyet az érintett település polgármestere rendel el. A vízkorlátozás közzétételérôl, és a végrehajtás ellenôrzésérôl az adott település jegyzôje gondoskodik. V. 2. A SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ MINÔSÉGE A Szolgáltató akkor felel meg a vízminôségi elvárásoknak, ha a vonatkozó jogszabály által meghatározott vízminôségi paramétereket teljesíti. Az egyes paraméterektôl való eltérésre csakis az illetékes hatóság (ÁNTSZ) adhat engedélyt. 21

22 V. 3. VÍZKÉSZLETEK VÉDELME A vízigények kielégítése érdekében a vízgazdálkodással szemben támasztott társadalmi elvárások, környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények egyaránt megkívánják a vízkészletek mennyiségi és minôségi védelmét. Közcélú vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz, továbbá a jövôbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok védelme érdekében védôterületet kell kijelölni, melynek méretezése a hidrogeológiai adottságoktól, valamint a vízi létesítmény kapacitásától függ. A védôterülettel érintett ingatlanok használatában a védelem érdekében elkerülhetetlenül szükséges a használati korlátozások bevezetése, mely vonatkozhat a vízi létesítmények közelében lévô Felhasználókra is. V. 4. A KÖZCSATORNÁBA BOCSÁTHATÓ SZENNYVÍZ MINÔSÉGE A szennyvízelvezetô törzshálózatba csak olyan összetételû szennyvíz vezethetô be, amely az ott dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, továbbá a szennyvízelvezetô és tisztító mû állagát nem károsítja, és berendezéseinek rendeltetésszerû mûködését nem akadályozza. A szennyvíz közcsatornába történô bevezetésének részletes feltételeit és a szennyvizekben megengedett károsító és mérgezô anyagok küszöbértékeit jogszabály határozza meg. A jegyzô, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelôség mint az eljárásban közremûködô szakhatóság - állásfoglalására, megkeresésére figyelemmel az ingatlan tulajdonosát a szennyvízelvezetô mû káros szennyezése esetén, illetve az ilyen szennyezés megelôzése érdekében a szennyvíz elôzetes tisztításához szükséges berendezés létesítésére, korszerûsítésére, megfelelô üzemeltetésére kötelezheti. Szolgáltató a szennyvízelvezetô mûbe bebocsátott szennyvíz mennyiségét és minôségét gazdálkodó szervezet esetén elôzetes értesítés nélkül ellenôrizheti, amelyet az nem akadályozhat. A helyszíni ellenôrzésrôl jegyzôkönyvet kell felvenni, amelyhez az ellenôrzött szervezet képviselôje a meghatározott tények, bizonyítékok megjelölése mellett észrevételt tehet. Jogszabály szerint önellenôrzésre kötelezett Felhasználók önellenôrzési tervüket minden év október 1-jéig kötelesek a hatóság és a Szolgáltató részére megküldeni. A Szolgáltató az önellenôrzési tervre 30 napon belül észrevételt tehet, amelyet a bebocsátónak és a hatóságnak egyidejûleg köteles eljuttatni. Az elfogadott önellenôrzési tervben meghatározott vizsgálatok elvégzését a Szolgáltató a bebocsátó megrendelésére vállalhatja, melynek körülményeit vállalkozási keretszerzôdésben kell rögzíteni. A közcsatornába bebocsátott szennyvíz minôségének ellenôrzésére a Szolgáltató jogosult naptári évenként legalább két helyszíni ellenôrzést lefolytatni (abban az esetben is, ha az önellenôrzési tervben meghatározott vizsgálatokat keretszerzôdés alapján a Szolgáltató végzi). Káros csatornaszennyezés megállapítása esetén a Felhasználót csatornabírság fizetésére kell kötelezni. Szolgáltató a tárgyévet követô év január 1-jétôl március 31-ig továbbítja az illetékes vízügyi hatóságnak a káros szennyezés megállapítására vonatkozó valamennyi iratot és vizsgálati adatot, a csatornabírság kiszabására vonatkozó javaslatával együtt. 22

23 V. 5. FELSZÍNI VÍZBE BOCSÁTHATÓ SZENNYVÍZ MINÔSÉGE A Szolgáltató a tisztított szennyvíz minôségére vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítja a fenntartható fejlôdést, a természeti erôforrások hatékony védelmét a Felhasználók érdekében. A szennyvíztisztító telepeken megtisztított szennyvíz befogadóba történô kibocsátására vonatkozó szabályozást és a tisztított szennyvíz minôségét jogszabály, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelôség által az egyes szennyvíztisztító mûvekre vízjogi üzemeltetési engedélyben kiadott határértékek határozzák meg. Amennyiben az önkontroll rendszer keretében, illetve a hatóság által elvégzett vizsgálatok a meghatározott határértékeknél magasabb értékeket mutatnak, akkor az illetékes hatóság szennyvízbírság kiszabását rendelheti el. VI. A SZOLGÁLTATÁS VI. 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE Az ingatlanoknak a víziközmû-hálózatba történô bekötését az ingatlan tulajdonosa kezdeményezheti a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban. A víziközmû törzshálózat mentén fekvô ingatlanok bekötését - a jogszabályokban meghatározottak szerint és a Szolgáltató elôírásait betartva - bekötô vezetékekkel kell megvalósítani. A bekötés létesítésére vonatkozó igényt a Szolgáltatónak írásban kell bejelenteni a szükséges nyomtatvány kitöltésével, az alábbi igények esetén: Új víz és/vagy szennyvízbekötés; Meglévô bekötés felbôvítése; Locsoló vízmérô felszerelése; Víz és/vagy szennyvízbekötés áthelyezése. VI Tûzcsap Tûzcsap telepítését írásban rendelheti meg a Felhasználó az illetékes tûzoltóság és önkormányzat engedélyével, a Szolgáltató által jóváhagyott tervek csatolásával. Amennyiben a tûzcsap elhelyezését a vízbekötés kiépítésével egy idôben kívánják megvalósítani, és az a vízbekötési terven szerepel, akkor azzal együtt is megrendelhetô. 23

24 VI Tûzivíz vételi hely Az ivóvíz törzshálózathoz csatlakozó tûzoltásra szolgáló külön ivóvíz bekötôvezeték létesítéséhez a szolgáltató a tûzrendészeti jogszabályok megtartásával akkor köteles hozzájárulni, ha a tûzoltáshoz szükséges víz a házi ivóvízhálózatból vagy a vízmûvel össze nem függô más vízvételi helyrôl nem szerezhetô be. A tûzoltásra szolgáló bekötôvezetéket külön vízmérôvel kell ellátni. VI. 2. LAKOSSÁGI BEKÖTÉS ÜGYINTÉZÉSE A Felhasználók hálózat bekötési igényének jelentkezésekor az ügyfélszolgálat szóban tájékoztatja a Felhasználót a munka elvégzésének feltételeirôl, lehetôségeirôl (közmûfejlesztés, tervezés, bekötés elvégzése, szándéknyilatkozat, rákötés a hálózatra, közüzemi szerzôdés). A vízmérôhelyet az ingatlanoknak bekötést lehetôvé tevô ivóvízközhálózatot magában foglaló közterület felé esô 1 m-es sávjában kell kialakítani. Szolgáltató csak azon vízmérôhelyet fogadja el, ami az épületen kívül helyezkedik el. A Felhasználó által megbízott tervezônek a kiviteli tervet a Szolgáltató egyeztetésre jogosult munkavállalójához kell vinnie egyeztetés céljából. Az egyeztetést végzô az egyeztetésrôl tervegyeztetési jegyzôkönyvet vagy közmû csatlakozási hozzájárulást állít ki. A Felhasználó az engedélyes tervdokumentációból 2 példány tervet és az esetlegesen szükséges közmûfejlesztés befizetésének igazolását átadja az ügyfélszolgálatnak. Az ivóvíz és szennyvíz bekötôvezeték létesítését az érintett ágazatok vagy a beruházó által megbízott külsô vállalkozó végzik el a megrendelô költségére. A bekötést a Felhasználó formanyomtatványon igényelheti a Szolgáltatótól, melyre a beadást követô 15 napon belül írásban kap árajánlatot. A bekötés megrendelését a Szolgáltató elfogadja, amennyiben a szükséges dokumentumok a Szolgáltató részére beadásra kerültek. Abban az esetben, ha a Felhasználónak lejárt esedékességû tartozása áll fenn a Szolgáltató felé az adott ingatlanon, úgy a bekötéshez közmûcsatlakozási hozzájárulás nem adható ki, a bekötés nem végezhetô el a tartozás kiegyenlítéséig. A kivitelezés határideje az elôleg befizetésétôl számított 30 nap, mely kizárólag a kivitelezés elvégzését szolgálja. VI. 3. NEM LAKOSSÁGI ÉS HÁROMNÁL TÖBB INGATLAN RÉSSZEL RENDELKEZÔ ÉPÜLETEK BEKÖTÉSEI Amennyiben a területileg illetékes önkormányzat úgy rendelkezett, a nem lakossági vízfogyasztás esetén a közmûnyilatkozat és a megrendelés adatai alapján közmûfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A kérelmezô a közmûfejlesztés megfizetését a Szolgáltató felé igazolni köteles. 24

25 VI. 4. VÍZIKÖZMÛ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS A Szolgáltató ellátási területén az illetékes Önkormányzatok határozzák meg a közmûfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét és annak mértékét. A Felhasználó felvilágosításért a fogyasztási hely szerint illetékes önkormányzathoz fordulhat. VI. 5. MELLÉKVÍZMÉRÔ A mellékvízmérô a Felhasználó tulajdonát képezi, ezért megfelelô mûködésérôl, hitelesítésérôl, karbantartásáról, javításáról, cseréjérôl, kárveszélyviselésérôl neki kell gondoskodnia. VI Locsolási vízmérôk beépítése A Szolgáltató lehetôséget biztosít a Felhasználó költségére az ingatlanon belül locsolási célú fôvízmérô beépítésére. A felszerelést formanyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni. A vízmérônek a házi vezetékhálózatba történô beépítéséhez a Szolgáltató elôzetes hozzájárulása szükséges, melyben a Szolgáltató nyilatkozik a megvalósíthatóságról, melynek feltételei: A Felhasználó biztosítja, hogy az öntözôvezetékrôl csak öntözési célú vízfelhasználás történhet. Az öntözôvíz a csatornahálózatba nem vezethetô. A szolgáltatás kialakításának ellenôrzéséhez a Felhasználó feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. A Szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez a jogszabályban foglaltak szerint tervet kell készíteni, és azt szakszerûségi felülvizsgálatra a Szolgáltatóhoz be kell nyújtani. A kérelem jóváhagyásról a kézhezvételétôl számított 15 napon belül nyilatkozni köteles a Szolgáltató. VI Nem csak a Szolgáltatótól igénybevett vízellátást és szennyvízelvezetést igénybe vevô Felhasználók Az a felhasználó, aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezetô mûbe mérés nélkül vezeti és a vizet nem, vagy nem csak közmûves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízmûbôl (pl.: ásott vagy fúrt kút) vagy más vezetékes megoldással szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles vízmérôt mûködtetni, a mért mennyiségekrôl a Szolgáltatót tájékoztatni. A mért mennyiséget a Szolgáltató jogosult ellenôrizni. A közmûhálózatba bevezetett szennyvízmennyiség meghatározására szolgáló vízmérô nyilvántartásba vételét a VI. 5. pontban leírtak figyelembe vételével a jogszabályban meghatározott tervek csatolásával lehet igényelni, melyek egyértelmûen tartalmazzák a két ivóvízrendszer függetlenségét. 25

26 VI Ideiglenes vízmérôk felszerelése Felhasználó az idôszakos vízszolgáltatás igénybevételére az ideiglenes mérô felszerelését írásban kérelmezheti a Szolgáltatótól, feltüntetve a felhasználás pontos helyét, idôtartamát, az igényelt mennyiséget, a fogyasztás jellegét, a kérelmezô szerzôdô felek azonosító adatait, a III. 3. Közüzemi szerzôdés fejezetben foglaltak szerint. A Szolgáltató megtagadhatja az ideiglenes bekötés kiépítését, amennyiben a Felhasználó közüzemi díjhátralékkal rendelkezik, illetve ha az ingatlanra a végleges bekötés is kivitelezhetô, vagy mûszakilag az adott határidôn belül biztonságosan nem megoldható. Az ideiglenes bekötés idôtartama 3 hónapnál nem lehet hosszabb. VI Igazolás kiadása használatbavételi engedélyhez A Szolgáltató köteles a használatbavételi engedélyhez nyilatkozatot kiadni, ha a Felhasználó a nyilvántartásában szerepel, és azt kéri. Az igazolás kiadását a Szolgáltató jogosult megtagadni, ha: A Szolgáltató felé a Felhasználónak lejárt esedékességû közüzemi díjtartozása van az adott ingatlanra; Az elôírt vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentô vagy megszakító berendezés létesítése vagy a szennyvízmûre történô rácsatlakozás nem az elôírás szerint készült el; Az ingatlan ideiglenes bekötéssel van ellátva, vagy a Felhasználó a fogyasztási helyet engedély nélkül átalakította. VI Mérôhelyek szakszerûségi vizsgálata A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésére és költségére köteles a mérôhely szakszerûségi vizsgálatát és szerelési zárakkal történô ellátását elvégezni (pl.: mellékvízmérô csere, új mérôhely kialakítása, átépítése esetén). A Szolgáltató a szakszerûségi vizsgálatokat a megrendeléstôl számított 2 hónapon belül elvégzi. Ha az adott fogyasztási hely esedékes leolvasása 2 hónapon belül várható, akkor a leolvasással egyidejûleg, ha nem, akkor soron kívül. VI. 6. BEKÖTÉSI VÍZMÉRÔ PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA VI Bekötési vízmérô pontossági vizsgálatának megrendelése A Felhasználónak a pontossági vizsgálatot írásban kell megrendelnie. Ezt követôen a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a vizsgálat várható költségeirôl, a költségviselés szabályairól, és a vízmérô kiszerelés idôpontjáról. 26

27 VI Bekötési vízmérô pontossági vizsgálatának menete A Felhasználó írásos megkeresésére a vízmérô rendkívüli pontossági vizsgálatát OMH által akkreditált laboratóriumban végezteti el a Szolgáltató. A vízmérôt a Szolgáltató szakemberei kiszerelik, és errôl jegyzôkönyvet vesznek fel. A leszerelést követôen a mérôt az OMH elôírások figyelembevételével beszállítják a központi telephelyre és leadják a vízmérô raktárba. Szolgáltató köteles tájékoztatást adni a mérés helyszínérôl és idôpontjáról, hogy a Felhasználó azon részt vehessen. A vizsgálat eredményérôl a Felhasználó írásbeli értesítést kap a mérési jegyzôkönyv egy példányával. VI Bekötési vízmérô pontossági vizsgálatának fizetési feltételei A jó, tûréshatárokon belül mérô vízmérôk esetében az eljárás költségeit a Felhasználó viseli. A rossz, tûréshatárokon kívül mérô vízmérôk esetében a fogyasztott víz mennyiségét a felülvizsgálati kérelem elôtti leolvasást megelôzô 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás, és a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelôzô legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani. Amennyiben a Felhasználó hibájából legalább kétszeri értesítés és legfeljebb 60 naptári napon belül nem lehet elvégezni a pontossági vizsgálatot, a Felhasználónak a rendkívüli mérôcsere költségeit meg kell térítenie. VII. HIBAELHÁRÍTÁS Szolgáltató az általa üzemeltetett közmûhálózatok törzshálózati szakaszán, a termeléstôl a vízszolgáltatási pontig, valamint a szennyvízbekötés tisztítóaknájától a szennyvíztisztító telep kibocsátó mûtárgyáig köteles hibaelhárítási tevékenységet végezni az esetleges károk megelôzése érdekében. Szennyvízcsatorna bekötô vezeték dugulása esetén, a dugulás helyétôl függôen kerül megállapításra a Felhasználói felelôsség és költségviselés. A hibaelhárítás érdekében végzett, vagy azt támogató területfoglalások, forgalomkorlátozások, munkaterület kialakítások a szolgáltatás folyamatossága érdekében végzett közcélú tevékenységek, melyeket az esetlegesen érintett Felhasználók is kötelesek elôsegíteni. A helyreállítás során kötelezôen betartandó minden vonatkozó utasítás és jogszabály, mely a hibahely késôbbi rendeltetésszerû használatát biztosítja. A vízszolgáltatással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos hibák gyors megszüntetése érdekében ingyenesen hívható hibabejelentô telefonszámokat és folyamatos mûszaki ügyeletet mûködtet a Szolgáltató, melyek elérhetôségét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 27

28 VIII. VÍZMÉRÔ LEOLVASÁS A Szolgáltató a közületi Felhasználók és a többlakásos tömbházak vízmérôjének állását havonta, a családi házas Felhasználók mérôállását negyedévenként, míg a zártkerti ingatlanok vízmérôjét évente két alkalommal olvassa le október 1-jétôl a családi házas Felhasználók mérôállását évente 2 alkalommal, ôsszel és tavasszal ellenôrzi a Szolgáltató. Ha a vízmérô leolvasás idôpontjában nem biztosított a vízmérôhöz való hozzáférés, a Szolgáltató a vízmérôállás bejelentéséhez bérmentesítés nélkül feladható levelezôlapot hagy a helyszínen. Ennek kitöltése és visszaküldése a helyes számlázás érdekében a Felhasználó érdeke. Amennyiben a mérôállást a Felhasználó nem küldi vissza, a számlázás az elôzô év hasonló idôszakának fogyasztása szerint történik, melyet Felhasználó köteles elfogadni. IX. A SZOLGÁLTATÁS ÁR- ÉS DÍJTÉTEL RENDSZERE A területileg illetékes önkormányzat képviselô testülete árhatósági jogkörében eljárva külön önkormányzati rendeletben határozza meg az ivóvíz szolgáltatásért, valamint szennyvízelvezetés és -tisztításért fizetendô díjakat. Szolgáltató ellátási területén kéttényezôs díjrendszer van érvényben (vízmérô mérettôl függô, a közmûrendszer fenntartásához, üzemképes állapotban tartásához szükséges költségeket tartalmazó alapdíj + fogyasztott mennyiség alapján fizetendô díj, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás vonatkozásában egyaránt). X. SZÁMLÁZÁS X. 1. SZÁMLAADÁSI KÖTELEZETTSÉG A számlákra vonatkozó jogszabályok elôírásainak betartásával a Szolgáltató Felhasználónként és fogyasztási helyenként külön kérésre összevontan a víz- és szennyvízelvezetés és -tisztítás díjakról számlát állít ki. A számla magyarázata a 6. sz. mellékletben található. A számla csak a befizetést igazoló bizonylattal együtt tekinthetô kiegyenlítettnek. 28

29 X. 2. SZÁMLA TÍPUSOK X Elszámoló számla A Szolgáltató nyilvántartásában szereplô vízmérôvel rendelkezô Felhasználó részére a leolvasott vagy a Felhasználó által közölt mérôállás szerint készített számla, amely tartalmazza az adott elszámolási idôszakban keletkezett átalány számlák levonását is. X Átalányszámla A negyedéves leolvasás alá esô Felhasználóknál az elszámolások közötti hónapokra készülô számla, melynek alapja egy adott negyedév fogyasztásának átlaga, csökkentve a csôtörésekbôl adódó többletfogyasztás menynyiségével. X Helyesbítô számla A megelôzô idôszakokra vonatkozó módosító számla. X Összevont számla Két vagy több fogyasztási hellyel rendelkezô Felhasználó kérheti. Ilyen esetekben a Felhasználónak egy számla készül, amelyen feltüntetésre kerül az összes fogyasztási helyre vonatkozó számlázási adat. X. 3. SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSE Szolgáltató a számláit, a fizetési határidô lejárta elôtt legalább 5 munkanappal korábban a Felhasználó részére eljuttatja. A számla késedelmes kézhez vétele nem mentesíti a Felhasználót a fizetési kötelezettség alól. X. 4. SZÁMLA KIEGYENLÍTÉS MÓDJAI X Pénztári befizetés Ha Felhasználó a számlát a Szolgáltató pénztárában kívánja kiegyenlíteni, akkor a pénztáros a készpénz átvételét köteles átvételi elismervény kiállításával igazolni. A Felhasználó csak a Szolgáltató által már számlázott szolgáltatások díjait rendezheti a pénztárban. X Készpénzátutalási-megbízás (csekk) A Felhasználó a számla ellenértékét kiegyenlítheti postán történô befizetéssel, a számlához mellékelt Készpénzátutalási-megbízás felhasználásával. 29

30 X Folyószámláról (átutalási betétszámláról) történô átutalás A Felhasználó választhatja fizetési módként a folyószámláról történô átutalást. Ez esetben a számlavezetô pénzintézeténél vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban megbízást kell erre adnia. Folyószámláról fizetônek tekinthetô a Felhasználó a pénzintézet értesítését követôen. Ha a számlázás megkezdéséig a pénzintézet nem, vagy nem a pénzforgalomról szóló elôírásoknak megfelelôen értesíti a Szolgáltatót a megbízási szerzôdés megkötésérôl vagy módosításáról, akkor a Szolgáltató a Felhasználót Készpénzátutalásimegbízással fizetônek tekinti. Ha a számlázás megkezdéséig a Felhasználó vagy a pénzintézet nem értesíti a Szolgáltatót a megbízási szerzôdés megszûnésérôl vagy felfüggesztésérôl, illetve arról, hogy a megbízás fedezethiány, vagy egyéb ok miatt nem teljesíthetô, akkor a Felhasználónak a kézbesített számla alapján kell gondoskodnia a határidôre történô kiegyenlítésrôl. A pénzintézetnek adott megbízás módosítása új felhatalmazás nélkül és az errôl szóló pénzintézeti értesítés megküldéséig Szolgáltatónak nincs jogosultsága másik vagy új fogyasztási hely esedékes számláit benyújtani beszedésre a pénzintézethez. A Szolgáltató egy alkalommal kísérli meg a Felhasználó folyószámlájáról a szolgáltatás ellenértékének beszedését. A nem teljesített megbízások esetén a Felhasználó köteles egyéb módon a befizetésrôl gondoskodni. X. 5. SZÁMLA FIZETÉSI HATÁRIDEJE A számla fizetési határideje a számla kiállításának dátumától számított 15 nap. XI. KINNLEVÔSÉGEK XI. 1. KINNLEVÔSÉG KEZELÉSE Ha az adós fizetési kötelezettségének a fizetési határidôben részben vagy egészben nem tesz eleget, úgy a következôk szerint jogosult eljárni a Szolgáltató: Tartozások esetén igazolt postai úton felszólító levelet küld a fizetési határidô lejártától számított legkorábban 10 munkanap után az adós részére. Ebben felszólítja az adóst a hátralékának a felszólításban meghatározott idôn belül történô kiegyenlítésére, a jogkövetkezményekre való felhívással együtt (a szolgáltatás szüneteltetése vagy korlátozása, a követelés jogi úton történô érvényesítése, közüzemi szerzôdés felmondása, felszámolási eljárás kezdeményezése). 30

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 Változat: 4.0 Hatályos: 2012. szeptember 1. Felelős kiadó: Sándor Zsolt vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZDÉS (3 oldalú megállapodás közületi bérl részére ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatára) Nysz.: Kp. 43-MB-14 3.

SZOLGÁLTATÁSI SZERZDÉS (3 oldalú megállapodás közületi bérl részére ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatára) Nysz.: Kp. 43-MB-14 3. SZOLGÁLTATÁSI SZERZDÉS (3 oldalú megállapodás közületi bérl részére ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatára) Nysz.: Kp. 43-MB-14 3.4 ISO 9001 Tanúsított cég amely egyrészrl a Dunántúli Regionális

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás Rendezvényszervezõi felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/6 Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság,

Részletesebben

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2004. III. 14-tôl hatályos szöveg) A Kormány a vízügyrôl

Részletesebben

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről OptiJus Opten Kft. 1. 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről A 2012.7.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveg

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

PostaFészekÔr (termékkód: 12014)

PostaFészekÔr (termékkód: 12014) PostaFészekÔr (termékkód: 12014) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 06 40 200 480 www.postabiztosito.hu 1 A PostaFészekÔr (termékkód: 12014) otthonbiztosítás feltételei Tartalom A legfontosabb

Részletesebben

Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz

Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz A 2013. február 1. után bekövetkezô villámcsapás kockázatvállalásra vonatkozóan a Vagyonbiztosítás különös feltételeinek VI.1.3. pontja helyett az alábbi szabályozás

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 012 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a víziközmű szolgáltatások általános szerződési feltételei Változatszám: 2.3 Változás kelte: 2007. 03. 15. Egyedi szám: Változások átvezetésére kötelezett példány: igen:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 2013 ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 8 I.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 8 I.3. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010 AEGON TREND AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08 w w w. a e g o n. h u tren vagyon02.indd 1 TDV-SZ-1010 2010.10.21. 11:22:31 Vállalati Vagyon- és Felelôsségbiztosítások

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Üzletszabályzata az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült:

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Üzletszabályzata az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült: 1.sz. melléklet Jogszabálygyűjtemény A a az alábbiakban felsorolt jogszabályok figyelembevételével készült: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nem közművel

Részletesebben

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. H-100. Szekszárd, Epreskert u 9. tel.: (74)999-150, (80)621-126 fax.: (74)529-262; e-mail: ugyfel@erovzrt.hu honlap: www.erovzrt.hu SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL Új

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a BudapestCleaners weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatának, valamint az azon keresztül

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaFészekŐr otthonbiztosítás (termékkód: 12014) A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Nyomtatványszám: F 120140 06 1601 Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

A megrendelés leadása kizárólag elektronikus úton, a Webáruházban történő megrendelés útján lehetséges, melyhez előzetes regisztrációra van szükség.

A megrendelés leadása kizárólag elektronikus úton, a Webáruházban történő megrendelés útján lehetséges, melyhez előzetes regisztrációra van szükség. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A Webáruház szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Fogyasztó).

Részletesebben

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. március 5.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB527 jelű Groupama Bázis-E Egyszerűsített

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2015.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2015. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2015. A Miskolc Térségi Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) 2013/12/18/XX/3. határozata alapján a 2015. évben is a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2. A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.) ör-rel) Mohács Város Képviselő testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL

SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. H-100. Szekszárd, Epreskert u 9. tel.: (74)529-260, (80)621-126 fax.: (74)529-262; e-mail: info@erovzrt.hu honlap: www.erovzrt.hu SZEMÉLYI ADATLAP FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁSRÓL Új felhasználó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona ÜZLETSZABÁLYZAT 2007. 06. 01. Példány tulajdonosa (beosztás / név): Nyt.szám: 155/2007.... N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK A Gréta & Attila Piercing Betéti társaság ( Cg.: 08-06-014475, székhely : 9400 Sopron, Juharfa út 21. 2em. 11a., e-mail: wildcathungary@gmail.com, statisztikai

Részletesebben