Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Az Egyesület vezetése, tisztségviselői, szervezeti formája. Az Egyesület demokratikusan működő szervezet, melynek közgyűlése évenkénti tisztújító közgyűlésén választja meg tisztségviselőit. Az elnökség egy Elnök, egy Alelnök és egy Titkár tisztségviselőkből áll, melyek mandátuma egy évre szól, vagy felmondással, kizárással szűnik meg. Az Egyesület tagsága. Ki lehet tag és milyen feltételekkel? Az egyesület tagsága 1.Az egyesület rendes tagja lehet az egyesület két rendes tagjának egyidejű ajánlása mellett az a nagykorú büntetlen előéletű magyar vagy külföldi természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, nemtől, nemzetiségtől és vallási- felekezeti- világnézeti hovatartozástól függetlenül bárki, aki elfogadja az egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, valamint a taggyűlés által meghatározott forint éves tagdíjat megfizeti a tárgyévben, a tag belépésének keltétől számított 15 munkanapon belül. 2.Pártoló tag lehet az egyesület két rendes tagjának egyidejű ajánlása mellett az a nagykorú természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesületi működést, de rendes tagként nem kíván belépni az egyesületbe. Felvétele a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag részt vehet tanácskozási joggal a Közgyűlésen, igénybe veheti az egyesületi szolgáltatásokat, de nem választhat és nem választható, illetve nincs szavazati joga. A pártoló tagnak nincsen tagdíjfizetési kötelezettsége. Egyebekben jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tagokéval. Az ÉletMag Klub tagsága (továbbiakban Klubtag) nem azonos az Egyesület tagságával. A Klubtagság feltételeit az ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzatában taglaljuk. Klubtag a fenti feltételek teljesítésével válhat az Egyesület rendes-, vagy pártoló tagjává. Őt is csak két egyesületi tag ajánlásával lehet felvenni az éves forint tagdíj befizetését követően. 3.A tagok felvételéről a tag írásos felvételi kérelme alapján az egyesület Elnöksége dönt, valamint tagjairól nyilvántartást vezet az egyesület székhelyén. A tagfelvételi kérelemről hozott elutasító elnökségi határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 4.A tagok tevékenységüket az Egyesület nevében bejegyzett ÉletMagHáz névvel feltüntetett telephelyeken, illetve az Egyesület felhő alapú hálózatában megjelölt helyeken gyakorolhatják. A tevékenység helyéül szolgáló helyszín hatályos engedéllyel kell rendelkezzen az ott elvégezhető beavatkozások viszonylatában. Ezen engedélyek meglétéről a helyszín üzemeltetője, fenntartója, vagy annak tulajdonosa kell, hogy gondoskodjon. Elmulasztásukért az Egyesület felelősségre nem vonható. 5.Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület és az ÉletMag Klub közötti szoros kapcsolatot az kívánja fenntartani, hogy az ÉletMag Klub helyi vezetői csak az Egyesület rendes tagjai közül választhatók. 6.Az ÉletMagHáz gyógyközösségek demokratikusan saját helyi illetékességű vezetőket választanak tagjaik közül az alábbiak szerint. Egy az ÉletMagHáz ügyvezetésével megbízott ÉletMagHáz helyi ügyvezetőt; egy a komplementer medicina, vagy természetgyógyászat művelésében elöljáró, demokratikusan megválasztott helyi szakmai vezetőt; illetve egy a hagyományos orvoslás területéről a gyógyközösség munkáját segítő, koordináló orvosok közül demokratikusan választott helyi orvosvezetőt. Az ügyvezető feladata: a helyileg szerveződő ÉletMag közösség koordinálása, az országos vezetés felé történő beszámolás, illetve az ÉletMag Házzal kapcsolatos szervezeti infrastruktúra felállítása továbbá a feladat orientált adhok munkacsoportok létrehozása és a helyi képviselet. Az ügyvezetők két havonta megbeszélést tartanak változó helyszínen, mely előre egyeztetett módon skype vagy egyéb internetes konferencia beszélgetéssel is kiváltható, ha azt a magház vezetők egyszerű többsége kezdeményezi. Ezen /7 oldal

2 beszélgetésekről is jegyzőkönyv készül. Az ügyvezetők az ÉletMag Klubbok szervezésében is részt vesz. Segíti a Klub tevékenységét, rendezvények lebonyolításában és a helyi terjesztői hálózat gazdasági folyamatait koordinálja. Az szakmai vezető feladata: Az Egyesület helyi szakmai tevékenységének koordinálása. Felügyeli a beteg-páciens- fénykereső adminisztráció maradéktalan teljesítését. Konzultációkat szervez és bonyolít le. Az Egész-ség menedzserek munkáját felügyeli és szervezi. Az állapot mustrák szakmai minőségét biztosítja. Elsősorban a természetgyógyászok állapot javító terapeuták és oki terapeuták csoportjainak szakmai irányítását végzi. Az orvos vezető feladata: Az Egyesülethez csatlakozó orvosokat fogja helyileg össze. Igyekszik eleget tenni a komplementer medicina és az orvosi munka szakma szabályai szerinti összehangolásának. Kölcsönös oktató programokat szervez. A világos és átlátható betegutak etikai és szakmai megalapozottságáért felel. Kezeli az esetleges konfliktusokat orvos és természetgyógyász között a beteg érdekeit mindenek felett szem előtt tartva. Tartja a kapcsolatot a hivatalos nyugati orvoslás és a hatóságok felé. Az egyesület megnevezésében is a szövetség kifejezés arra utal, hogy a természet gyógyászok,a hivatásos orvosok és más gyógyítók egymással együttműködve, holisztikus szemléletben kezelik és gyógyítják a betegségeket. Vagyis az itt használt szövetség kifejezés nincs összefüggésben az évi II.tv 13. szakaszában tárgyalt társadalmi szervezetek szövetségével. 7.A tag jogai és kötelességei: részt vehet az egyesület társadalmi tevékenységében és rendezvényein, a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, illetve javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatosan; a tag ajánlásokat tehet az egyesületi működést érintő kérdések megtárgyalására; a tag indítványt tehet a Közgyűlés napirendjére; betekinthet az egyesület nyilvántartásaiba; a tagok 1/3-a írásban a cél és az ok megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti; valamennyi rendes tag választhat és választható; ÉletMag Klubtag nem azonos a rendes taggal. a tag köteles eleget tenni valamennyi, az Alapszabályban meghatározott kötelességének. Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag csak személyesen gyakorolhatják, a jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező tagjai jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják, akiket az Elnökségnek be kell jelenteni. 8.A tagsági viszony megszűnése: A tagsági viszony kilépéssel, kizárással, törléssel természetes személy tag halálával a jogi személy tag megszűnésével és az Egyesület megszűnésével szűnik meg. Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak a tagnak, aki ezt a szándékát az Elnökségnél írásban bejelenti. A tag kizárásának okai: az egyesület célkitűzéseivel ellentétes, vagy annak értékrendjét sértő magatartás, cselekedet vagy közszereplés; a gyógyító titoktartási és etikai kötelezettségének durva megsértése; a szemérem és személyiségvédelem ellen elkövetett bárminemű cselekmény; az egyesület többi tagjának érdekeit sértő, vagy ellenük irányuló vagyoni jellegű cselekmény, illetve érdemtelen haszonelvű öncélú magatartás; az egyesület erkölcsi és társadalmi értékrendjével ellentétes, a közösséget bomlasztó magánéleti ok(ok); az egyesület szakmai irányelveinek durva figyelmen kívül hagyása Az Egyesületi tagok kizárásáról a Közgyűlés dönt, egyszerű többséggel, nyílt szavazás formájában. A határozatot az érintett az 1989.évi II.tv 10.szakaszában foglaltak szerint a bíróság előtt megtámadhatja. Az Elnökség saját hatáskörében törölheti azt a tagot az egyesületi tagok közül aki a tagdíjat annak esedékességétől számított 3 hónapon belül fizetési felszólítás ellenére nem fizeti meg, /7 oldal

3 vagy aki részletfizetést kért, és az abban foglaltaknak megfelelően az esedékességtől számított 3 hónapon belül felszólítás ellenére sem teljesített, illetve aki a felszólítások ellenére nem él méltányossági, vagy egyedi elbírálási kérelemmel az elnökség felé és egyúttal a határidőket nem tartja be; továbbá akit a bíróság jogerős és végrehajtható szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. Ezen elnökségi szankciókkal szemben fellebbezési lehetőség nincs. Kizárt tag 2 év kihagyást követően ismételt felvételi kérelemmel folyamodhat az elnökség felé. A benyújtott motivációs levélben megfogalmazott önéletrajzzal, melyet az elnökség saját hatáskörében bírál el. Elutasítással szemben fellebbezésnek helye nincs. 9.Az egyesületi tagdíjat évente kell fizetni. Az éves tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés minden év január 31. napjáig állapítja meg. A tagdíjfizetés tekintetében az Elnökség méltányossági alapon a tag kérelmére kedvezményes tagdíjfizetést engedélyezhet. A hatályos tagdíj mértéke: forint / év. Az egyesület szervei és tisztségviselői Az egyesület szervei és tisztségviselői: Közgyűlés; Elnökség, Elnök, Alelnök, Titkár A Közgyűlés 1. Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, vagyis a rendes tagok összessége. 2. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés összehívása az Elnökség feladata. Az Elnökség akadályoztatása esetén a következő sorrendben az Elnök, az Alelnök, illetve a Titkár jogosult összehívni a Közgyűlést. A Közgyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait a Közgyűlés előtt legalább tíz nappal írásban közölni kell a tagsággal. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést hét napon belüli időpontban, az eredetivel azonos napirendi pontokkal kell összehívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, feltéve, ha a napirendi pontok változatlanok. A Közgyűlésre szóló meghívónak egyúttal tartalmaznia kell a határozatképtelen Közgyűlés megismétlésének helyét és idejét, a határozatképtelen Közgyűlés megismétlésének jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel egyidejűleg. A megismételt Közgyűlés összehívható a határozatképtelenség megállapítását követő fél órára is. 3. A Közgyűlés összehívását kérhetik a tagok 1/3-a cél és az ok megjelölésével. Ebben az esetben a Közgyűlést harminc napon belül össze kell hívni. 4. A Közgyűlést egyebekben akkor is össze kell hívni, ha az Elnökség, vagy a azt szükségesnek tartja, illetve ha azt a bíróság elrendelte. 5. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Szótöbbséggel a Közgyűlés kizárhatja a nyilvánosságot, ha azt az egyesület valamely tagja a jogos magánérdek védelmére vagy a közérdekre hivatkozva kezdeményezi. 6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 7. A Közgyűlést az Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. 8. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melybe bele kell foglalni a hozott határozatokat, a szavazás arányát, a Közgyűlés helyét, idejét, a jelen lévő tagok számát az aláírt jelenléti ívnek megfelelően, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a jelenlévő tagokat a jelenléti ív alapján, a hozzászólásokat, az érdemi határozatok számát, hatályát, végrehajtásának módját. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felszólalásokat tömöríteni kell. A jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá, akiket a Közgyűlés esetenként választ meg. 9. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 1. az egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondása; 2. az egyesület Alapszabályának elfogadása és módosítása; 3. tisztségviselők megválasztása, visszahívása; /7 oldal

4 4. a tagdíj mértékének megállapítása; 5. az évi költségvetés elfogadása; 6. az Elnökség évi beszámolójának szótöbbséggel történő elfogadása; 7. döntés mindazon kérdésekben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. 11. A Közgyűlés határozathozatala: A Közgyűlés határozatait nyíltan, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. 12. Tisztségviselők megválasztása: Tisztségviselők: Elnök; Alelnök; Titkár. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztott az a személy, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapta meg az érvényes szavatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. Az Elnökség 1. Az egyesület képviselő és ügyintéző szerve az Elnökség. 2. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással tagjai sorából 4 éves időtartamra. 3. Az Elnökség 7 tagú, tagjai: az Elnök, az Alelnök, a Titkár, és a rendes tagok közül demokratikusan megválasztott 4 elnökségi tag. 4. Az Elnökség szükség szerint, de havonta legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az Elnök hívja össze írásos meghívóval, a napirendi pontok megjelölésével. 5. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség zárt ülést tarthat, melyre a Közgyűlés zárt ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 6. Az Elnökség határozatképes, ha azon legalább 5 fő tag jelen van. Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 7 napon belül újra össze kell hívni. 7. Az Elnökség határozatait nyíltan, szótöbbséggel hozza. 8. Az Elnökség feladata és hatáskörei: - a tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos eljárások; - a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő, és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; - két közgyűlés között irányítja az egyesület munkáját; - az egyesület gazdasági, gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása, és elfogadásra a Közgyűlés elé való terjesztése; - az Elnök éves beszámolójának elfogadása; - személyzeti munka irányítása; - tisztségviselők beszámoltatása; - az egyesület tagjainak kizárásával kapcsolatos eljárás felülvizsgálata, közgyűlés elé terjesztése -az egyesület céljainak megvalósítása érdekében saját hatáskörében állandó, vagy határozatlan idejű szakbizottságokat hozhat létre - minden olyan eljárás, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, melyre a Közgyűlés ülésein készült jegyzőkönyvekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az Elnökség ülésén nem kerül sor jegyzőkönyv hitelesítők alkalmazására. Az egyesület nevében nyilatkozati jogosultsága az elnökségi tagoknak van /7 oldal

5 Az egyesület Elnöke és Alelnöke Az egyesület Elnökét 4 éves időtartamra a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. A Közgyűlés 1 fő Alelnököt választ, aki az Elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Az Elnök feladata és hatásköre: az egyesület tevékenységének irányítása; a Közgyűlés összehívása; határozatainak ellenjegyzése; a Közgyűlés és az Elnökség ülésein hozott határozatok végrehajtása; irányítja az Elnökség munkáját; vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit; összehívja az Elnökség üléseit; irányítja az egyesület gazdálkodását; képviseli az egyesületet, képviseleti joga önálló; irányítja az apparátus munkáját; intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, és minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály az Elnök feladat- és hatáskörébe utal. A Titkár Az egyesület adminisztrációjával kapcsolatos feladatok, valamint a napi tevékenység és határozatok végrehajtásának szervezése érdekében a Közgyűlés nyílt szavazással 4 éves időtartamra Titkárt választ. A Titkár munkáját közvetlenül az Elnök felügyeli és irányítja. A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége és rájuk vonatkozó egyéb szabályok 1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 2. Tisztségviselő csak magyar állampolgár és az egyesület rendes tagja lehet. 3. Valamennyi tisztségviselő megválasztása 4 évre szól, azonban korlátozás nélkül újraválaszthatók. 4. A tisztségviselők megbízatása megszűnhet a megbízatási idő lejártával, lemondással, Közgyűlés általi visszahívással, a tisztségviselő halálával. 5. A Tisztségviselők a köz érdekében történő népfelség elvét érvényesítő demokratikus alapelvek szerinti alkalmazása érdekében, az ellenőrzött cselekvésének helyt adó visszahívhatóság intézményével kívánja szavatolni az Egyesület működését károsan befolyásoló, de az alapszabállyal tételesen nem ellentmondó tevékenységet végző Tisztségviselők demokratikus eljárás során történő visszahívhatóságának, végső esetben kizárásának lehetőségét. 6. A visszahívhatósági eljárást legalább 10 azaz tíz rendes tag az elnökség felé történő írásos panasztétellel kezdeményezheti, melyet az elnökség 15 napon belül köteles az érintettet, vagy érintetteket tájékoztatni, illetve a panasszal élőknek megválaszolni. Az elnökség válaszában a panasztétellel élőket írásban köteles feljogosítani, hogy a mindenkori tagságtól észrevételüket támogató aláírást gyűjtsenek az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Az aláírások száma el kell, hogy érje az eljárás kezdetekor datált taglétszám egyszerű többségét. A határozatának és az érvényes elegendő számú aláírás birtokában az elnökség 45 napon belül köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. Az elnökség továbbá köteles a közgyűlést /7 oldal

6 a kezdeményezett eljárás kiváltó okairól, és annak menetéről részletesen tájékoztatni. A közgyűlés az elhangzottak tudomásul vételét követően a teljes tagság legalább 50%-a plusz 1 fő részvétele mellett 2/3-os többségi határozatot hozhat nyílt szavazással, mely határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs. A határozatnak tartalmaznia kell az elmarasztalás mértékét és a visszahívás hatályba lépésének pontos dátumát, illetve a tisztújító Közgyűlés ülésének napját. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés 15 napon belül ismételten összehívandó és a jelen lévők 2/3-os többségi határozata a döntő. Amennyiben a közgyűlés a fentiek értelmében határozat, vagy döntésképtelen, illetve a visszahívást nem szavazza meg, az ügy okafogyottá válik és a tisztségviselő mandátumának lejártáig az eljárás nem ismételhető meg semmilyen indokkal, mely ellen a panasszal élők, kezdeményezők fellebbezéssel nem élhetnek. 7. Amennyiben az elnökség tagját, vagy tagjait érintő, de annak szavazati többségét el nem érő panasztétel jogorvoslata van folyamatban, ez esetben a fenti eljárást az elnökség maradék többsége lefolytathatja 8. A tisztségviselők munkájukért tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges és igazolt költségeik megtérítésre jogosultak. Az egyesület képviselete és jegyzése, a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása 1. Az egyesületet az Elnök képviseli. 2. Az egyesület jegyzése akként történik, hogy az egyesület Elnöke az egyesület képviseletében kézzel vagy géppel előírt, előnyomtatott egyesületi név fölé nevét önállóan írja az aláírási címpéldánynak megfelelően. Az egyesület vagyona és gazdálkodása 1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt. 2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 1. tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés évente állapít meg; 2. magán és jogi személyek támogatása, adományai; 3. pályázaton nyert bevételek; 4. az egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 5. egyéb bevételek; 6. kamatbevételek. 3. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik. 4. Az egyesület gazdálkodási tevékenységének vezetését megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy közreműködésével végzi. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek, csak a tagdíj mértékéig kötelezhetőek helytállásra. 5. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak jelen Alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítás érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 6. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen okiratban meghatározott tevékenységekre fordíthatja. Az egyesület megszűnése 1. Az egyesület megszűnik: ha a Közgyűlés az egyesület megszűnését kimondja, ha más szervezettel egyesül, ha megszűnését a bíróság megállapítja. 2. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról az Elnökség gondoskodik. 3. Amennyiben az egyesület a bíróság által kezdeményezett feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését a bíróság állapította meg, s azt megelőzően a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, úgy az /7 oldal

7 egyesület vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, azt közérdekű célra kell fordítani, s a vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről az egyesület székhelyén nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban kell közölni, egyébiránt a döntések nyilvánosak, azokba az egyesület székhelyén a Titkárral történő előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet. Az egyesület szervezetével és működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba bárki korlátozás nélkül betekinthet. Az egyesület a nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé. Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekre az évi II. törvényben foglaltak az irányadók. Veszprém, jelen szerződő ÉletMag Klubtag... dr. Vincze Gábor ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület Elnöke ajánló, kezes személy (1) ajánló, kezes személy (2) ÉletMag kód: ÉletMag kód: Pin kód: Pin kód: Kelt.:..., /7 oldal

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai:

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata I. Az Alapítvány adatai: Az alapítvány neve: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A

Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A BÁCS-KISKUN MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG Szám: 96/2010 Bács- Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban BKM PVSZ.)

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították, illetve mikortól hatályos a módosítás. 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben TERVEZET Kelt Budapesten 2015. november 24. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. Honvéd Klub Civiltársaság 2400.Dunaújváros, Köztársaság út 2. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS I. FEJEZET Általános rendelkezések. 1. A társaság neve: Honvéd Klub Civiltársaság (a továbbiakban: klub) Rövidítve: Honvéd

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA módosított Alapszabálya Egységes szerkezetben Szeged Gutenberg u. 4. sz. A Szegedi Ügyvédi Kamara 2007. június 15-i közgyűlésének VI/6/2007. sz. határozata alapján 2 A Szegedi Ügyvédi

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben