Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata"

Átírás

1 Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (a változások vastag dőlt betűvel szedve) Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 74/A-F. -ban foglaltakra tekintettel közérdekű alapítványt létesít. 1.) Az alapítvány neve: KÖZRENDVÉDELMI ALAPÍTVÁNY BUDAFOK-TÉTÉNY 2.) Az alapítvány székhelye: 1221 Budapest XXII. kerület Városház tér 11. Az alapítvány jogi személy, polgári jogi jogalanyisággal rendelkezik. 3.) Az alapítvány célja: 3.1. Budapest, XXII. kerület területén a bűnözés visszaszorítása, a felderítés eredményességének fokozása, a közrend, közbiztonság megszilárdítása, a közlekedés biztonságának javítása, a tűzvédelem hatékonyságának növelése, ezáltal a kerületi lakosok élet és vagyonvédelmének fokozása. Ennek érdekében technikai eszközök beszerzése, folyamatos felhasználásának biztosítása, a működési feltételek javítása a feladatok eredményes végrehajtásához, valamint a közrendvédelem és a katasztrófavédelem elsősorban a tűzvédelem - területén kiemelkedően eredményes munkát végzettek jutalmazása. A meglévő és a beszerzett technikai eszközök szükség szerinti pótlása, folyamatos korszerűsítése. A lakosság körében széleskörű bűnmegelőzési, vagyonvédelmi propagandatevékenység megvalósítása Az alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény pontja alapján, a 3.3. pontban jelzett közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységet folytat Az alapítvány tevékenysége során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatot - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában -, mint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatot látja el Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez és a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 4.) Az alapítvány induló vagyona és annak felhasználási módja: 4.1. Az alapító az alapítvány céljainak megvalósításához Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) bocsát az alapítvány rendelkezésére. Az alapítvány céljainak megvalósításához szükséges pénzösszeg az alapító és a felajánlást tevők juttatásaiból tevődik össze. 6

2 4.2. A támogatás formája akár pénzbeli akár dologi juttatás, vagy bármilyen egyéb mód lehet, amely az alapítványi célok elérését szolgálja. 4.3 Az alapítvány céljára rendelt vagyonból minden olyan tevékenységre támogatást kaphat, amely összhangban áll az alapítvány céljával. Az alapítványi vagyon elhelyezésére bankszámlát kell nyitni. 5.) Az alapítvány jellege: 5.1. Az alapítvány nyitott ahhoz bármely magyar és külföldi természetes személy és jogi személy valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért és azt anyagi eszközökkel vagy bármely más módon támogatni kívánja Az alapítványnak nyújtott pénzbeni és dologi felajánlások adományok az alapítvány vagyonának részévé válnak amennyiben azokat a kezelő szerv elfogadja. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 5.3 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői és önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak sem közvetlenül sem közvetetten semmilyen támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kaphat. 6.) Az alapítvány szervezete: 6.1. Az alapítvány legfőbb döntéshozó és irányító szerve a 7-11 tagból álló Kuratórium, melynek tagjait meghatározott időre - beosztásuk, képviselői mandátumuk idejére - az alapító jelöl ki illetve hív vissza. Az alapítványhoz utólag csatlakozó többi természetes és jogi személy nem tagja a Kuratóriumnak. A Kuratórium személyi összetétele a következő: a.) az önkormányzat (alapító) részéről 3 fő, a mindenkori képviselő-testület tagjai, illetve a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül, b.) a mindenkori XXII. kerületi rendőrkapitány által javasolt 2 fő c.) A Polgárőrség részéről 1 fő - a XXII. kerületi Polgárőrség mindenkori vezetője vagy helyettese d.) az alapító döntése szerinti további maximum 4 fő tagságuk megszűnéséig, illetve megszűntetéséig (lemondás, alapító általi visszahívás). 6.2 Ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti az alapító a Kuratórium vagy a Kuratórium egyes tagjainak megbízását visszavonja. A kuratórium tagjai tevékenységüket ingyenesen, honorárium nélkül látják el. A kuratórium dönt a pénz- és más eszközök alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról saját működési rendjének kialakításáról. A kuratórium tevékenysége az alapítványt semmiféle költséggel nem terheli. 7

3 7.) A Kuratórium működése: 7.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, de bármelyik tagja javaslatára a kuratóriumot össze kell hívni. Ülései jogszabályban meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak. Az alapító biztosítja a kuratórium üléseinek helyét A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze. A napirend közlésének módja a meghívó, amit úgy kell kézbesíteni, hogy a kuratórium tagjai azt az ülés előtt legalább 15 nappal megkapják A kuratórium határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését egy héten belül - változatlan napirenddel - újból össze kell hívni. A kuratórium határozatainak végrehajtásáért a titkár felelős A kuratórium hatáskörébe tartozó ügyek közül a kuratórium összlétszámához viszonyított 2/3-os többség szükséges az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés, az alapítvány SZMSZének megállapításához valamint 1 millió forint feletti jogügyletek megkötéséhez, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben az alapítvány SZMSZ-e ezt előírja A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni A kuratórium az alapítvány működéséről köteles az alapítónak évente a mérleg készítésekor beszámolni A kuratórium az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az elfogadást követő 30 napon belül az alapító hivatalos lapjában (Városházi Híradó) is nyilvánosságra hozza Az alapító felhatalmazza a kuratóriumot, hogy az SZMSZ-ben rendelkezzen: - olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, - a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, - a közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről - a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról 8

4 8.) A kuratórium elnöke és titkára: A kuratórium elnöke:. Az elnök - helyettesítésére - esetileg képviseleti meghatalmazást adhat a Kuratórium bármelyik tagjának. A kuratórium titkárát a kuratórium tagjai maguk közül választják. Az elnök és a titkár minden kuratóriumi ülésen köteles beszámolni tevékenységéről. 9.) A kuratórium tagjai: 1. Ács Imre 1221 Budapest, Leányka u Gáfrik Gyula 1221 Budapest, Ják u. 48. I/5. 3. Fedor Zsolt 1221 Budapest, Anna u Komjáthyné Varga Ágnes 1222 Budapest, Bérkocsi u Ledniczky Sándor 1225 Budapest, Hunyadi u Bata Ferencné 1225 Budapest, Úttörők útja Kocsondi György 1223 Budapest, Bíbic u Karsay Ferenc 1222 Budapest, Őrnagy u Varsányi Gábor 1223 Budapest, Balin u ) Az alapítvány képviselete: Az alapítványt a kuratórium elnöke egy személyben képviseli. Az alapítvány bankszámlája feletti aláírási joggal legalább két kuratóriumi tag rendelkezik oly módon, hogy az első aláíró a kuratórium elnöke, az elnök távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a kuratórium titkára, a második aláíró pedig Komjáthyné Varga Ágnes vagy Ledniczky Sándor. 11.) A Kuratórium tagjainak összeférhetetlenségi szabályai: A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont, továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 9

5 d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 12.) A Felügyelő Bizottság A Közalapítvány működését és gazdálkodását az alapító által felkért 3 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság a Kuratórium éves beszámolóját megelőzően megvizsgálja a Közalapítvány vagyonkezelő tevékenységét és megállapításairól az alapítót tájékoztatja. A bizottság évente legalább egyszer ülésezik A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek A tagokat az alapító jelöli ki. A tagság megszűnik, ha az alapító a kijelölést visszavonja, a tag lemond vagy meghal A Felügyelő Bizottság feladatait a Ptk., valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján végzi. A Felügyelő Bizottság a működésére vonatkozó ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelő Bizottság tagjai: - Pető Attila (1221 Budapest, Halom u. 5.) - Berkeczi Levente (2241 Sülysáp, Magdolna u. 73..) - Gömörei József (1222 Budapest, Bérkocsi utca 44.) A Bizottság elnökét a Bizottság választja meg tagjai közül A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja, aki a) a kuratórium elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából ide nem értve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat részesülő személy, továbbá d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 10

6 a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet, így adott esetben a közalapítványt is előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 13.) Az alapítvány időtartama: Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre Az alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt alapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 14.) A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: Az Alapítvány február 1. napjától közhasznú szervezet. 15.) Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló és többször módosított évi IV. törvény rendelkezései és az egyéb hatályos az alapítványokra vonatkozó jogszabályok az irányadók Az alapító okiratban foglaltakat az alapítók megismerték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, és az alapító okiratot a mai napon aláírták Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges a Fővárosi Bíróságnál. Budapest, december Szabolcs Attila Polgármester Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, mint alapító képviseletében 11

7 Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a záradékban felsorolt - alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Szabolcs Attila Polgármester Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata, mint alapító képviseletében Záradék: Az alapító okirat egységes szerkezete tartalmazza: az november 5-én kelt alapító okiratnak -a 150/1995. (IV.20.) önk. számú határozattal elfogadott április 28-án kelt alapító okirat -a 273/1997. (09.18.) önk. számú határozattal elfogadott szeptember 18-án kelt alapító - a 273/1997. (09.18.) önk. számú határozattal elfogadott szeptember 18-án kelt alapító - a 397/1997. (12.18.) önk. számú határozattal elfogadott január 15-én kelt alapító -a 195/A/1998. (05.28.)önk. számú határozattal elfogadott május 29-én kelt alapító -a 48/1999. (02.11.) önk. számú határozattal elfogadott február 17-én kelt alapító okirat -a 111/1999. (04.15.) önk. számú határozattal elfogadott április 30-án kelt alapító okirat -a 112/2000. (03.23.) önk. számú határozattal elfogadott április 7-én kelt alapító okirat -a 309/2001. (10.18.)önk. számú határozattal elfogadott október 26-án kelt alapító -a 430/2001. (12.18.)önk. számú határozattal elfogadott december 19-én kelt alapító -a 112/2002. (04.18.)önk. számú határozattal elfogadott május 13.-án kelt alapító okirat -a 410 és 431/2002. (12.19.) önk. számú határozattal elfogadott december 19-én kelt alapító - a 128/2005. (04.21.) önk. számú határozattal elfogadott május 3-án kelt alapító okirat - a 151/2007. (05.24.) önk. számú határozattal elfogadott június 7-én kelt alapító okirat - a 301/2008. (09.11.) önk. számú határozattal elfogadott szeptember 22-én kelt alapító - a 339/2010. (12.16.) önk. számú határozattal elfogadott december 23-án kelt alapító - a 107/2012. (05.17.) önk. számú határozattal elfogadott május 23-án kelt alapító okirat - a./2012. (12.13.) önk. számú határozattal elfogadott n kelt alapító. 12

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

1. Az Alapítvány adatai a. Az Alapítvány neve: Civil Kollégium Alapítvány b. Az Alapítvány székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2

1. Az Alapítvány adatai a. Az Alapítvány neve: Civil Kollégium Alapítvány b. Az Alapítvány székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2 ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - A módosítások közül a [törölt rendelkezések szögletes zárójelben, félkövérrel szedve], az új rendelkezések aláhúzva jelennek meg. A Közösségfejlesztők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére H A L I M B A K Ö Z S É G Ö N K O RM Á N Y Z A T A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 580-4/2014. Tárgy: Halimba Községért Közalapítvány Alapító

Részletesebben

LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben LÉTESÍTŐ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben A tiszafüredi Szőlősi úti Óvoda, mint Alapító figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A.-74/F -ában foglaltakra jogi személyiséggel

Részletesebben

Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Balatonakarattya Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) ALAPÍTVÁNY-t hoz létre. Alapítvány neve: Őszidő Közalapítvány Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az alapítók közérdekből közhasznú alapítványként kívánják az alábbi alapítványt működtetni, ezért az alapító okiratot egyező akarattal módosítják és egységes szerkezetbe foglalják,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben

WIGNER ISKOLA KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

WIGNER ISKOLA KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Melléklet WIGNER ISKOLA KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban, mint alapító) önkormányzati közfeladat folyamatos biztosítása céljából, határozatlan időre közalapítványt

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe)

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe) Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe) amely létrejött a Csongrád megyei Bíróság által PK.60.161/1995/1. számú bírósági végzéssel nyilvántartásba

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 225-6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. augusztus 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben Alulírott Dr. Kovács Máté 1024 Budapest, Fillér u. 11. A. III/12. szám alatti lakos, Dr. Kovács Ilona 1021 Budapest, Alsóvölgy u.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések Alulírott.. alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy a Gyöngyösön és környékén működő oktatási

Részletesebben