Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat száma: 23/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat száma: 23/2008"

Átírás

1 A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetıje: Mőködési (igazgatósági utasítások, magas szintő) Igazgatóság Igazgatóság elnöke Összeférhetetlenségi Politika Szabályzat száma: 23/2008 Verziószám: 1.2 Prantner József Igazgatóság elnöke Igazgatósági jóváhagyás kelte: február 01. Verziókövetés Verzió Dátum Szerzı Módosítás oka Dérczy Krisztina évi CXXXVIII. tv. vonatkozó szakaszainak implementálása Dr. Kapás Ügyvédi Iroda Horváth Péter, Zemida Kft Kisebb módosítások A szabályzat teljes revizíója 1. oldal

2 Összeférhetetlenségi politika Általános szabályok 1. A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MiFID), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatokról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) elıírja a befektetési szolgáltatók számára, hogy Összeférhetetlenségi politikát (továbbiakban Politika) készítsenek és arról az ügyfeleket tájékoztassák. 2. A Strategon Értékpapír Zrt. (továbbiakban Strategon) a Bszt.-ben meghatározott befektetési szolgáltatási és kiegészítı szolgáltatási tevékenységeket folytatja. Mint ilyen tevékenysége során keletkezı jogai és kötelezettségei szembe kerülhetnek az ügyfelek érdekeivel. Ugyanakkor az ügyfelek érdeke szembe állhat a Strategon-nal, a Strategon dolgozóival, illetve akár más ügyfelekkel is. 3. Jelen szabályzat célja, hogy (1) az ügyfelek vonatkozásában azonosítsa az összeférhetetlenség eseteit, illetve olyan szervezeti és igazgatási szabályokat állapítson meg, amelynek segítségével az összeférhetetlenség megszőntethetı vagy csökkenthetı, (2) leírja a befektetési elemzések készítésére és az ehhez kapcsolódó információkra vonatkozó elıírásokat, (3) megállapítsa a Vezetı állású személyek, az alkalmazottak és az Egyéb érintett személyek saját ügyleteire vonatkozó szabályokat és az általuk folytatható gazdasági tevékenységek feltételeit és annak nyilvántartását. (4) rögzítse az egyes szervezeti egységek függetlenségére vonatkozó fı szabályokat, illetve (5) megállapítsa a személyi összeférhetetlenségre vonatkozó elıírásokat. Értelmezı rendelkezések 4. Jelen Politikában (1) Alaptevékenység: befektetési szolgáltatási tevékenység (Bszt. 5. (1)), kiegészítı szolgáltatás (Bszt. 5. (2)), illetve a Bszt. 8. (5) bekezdésében meghatározott egyéb tevékenységek. (2) Bszt: a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatokról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (3) Felügyelet: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (4) Közeli hozzátartozó: a Polgári törvénykönyv (Ptk) a szerint közeli hozzátartozónak minısül: (i) a házastárs, (ii) az egyenes ágbeli rokon, (iii) az örökbefogadott, (iv) a mostoha- és neveltgyermek, (v) az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülı, (vi) valamint a testvér. (5) Lakossági ügyfél: mindazok az ügyfelek, amelyek a Strategon Ügyfélminısítési szabályzata alapján nem minısülnek szakmai ügyfélnek. A Bszt. alapján a lakossági ügyfelek élvezik a legszigorúbb fogyasztóvédelemi szabályokat, így a például a tájékoztatás tekintetében az ı esetükben kell a legrészletesebb tájékoztatást megadni. (6) MiFID: pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (7) Kollektív befektetési forma: az azonos szerzıdési feltételek mellett, az ügyfelek által átadott eszközök egymástól el nem különített, együttes kezelésével létrehozott és mőködtetett befektetési forma, amelynek célja, hogy az ügyfelek számára portfoliókezelési szolgáltatást nyújtson, illetıleg tagjaiként az ügyfelek közvetve vegyenek igénybe ilyen szolgáltatást (8) Politika: Strategon Bszt ában, illetve a MiFID 18. cikkében meghatározott összeférhetetlenségi politikája 2. oldal

3 (9) Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. (10) Vezetı állású személy: vezetı tisztségviselı, a felügyelı biztosság vagy az igazgatótanács tagja, illetve minden olyan személy, akit a Strategon Alapító okirata és Szervezeti és Mőködési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) ilyenként határoz meg. Összeférhetetlenségi esetek 5. Amennyiben a Strategon által bevezetett szervezeti vagy igazgatási szabályok nem elegendıek megfelelı megbízhatósággal annak biztosítására, hogy az ügyfelek érdekei sérelmének kockázatát megelızze, a befektetési vállalkozás feltárja az összeférhetetlenségi esetek jellegét és forrásait. 6. Összeférhetetlenségi esetek, amelyek az ügyfelekre nézve hátrányos következményekkel járhatnak, ugyanakkor nem vonják automatikusan maguk után, hogy az ügyfeleknek valóban veszteségük keletkezzen: (1) A Strategon tulajdonosainak, illetve feladatkörüknek megfelelıen a Strategon kereskedési területén dolgozók egyik célja a bevételek és az eredmény maximalizálása, ugyanakkor az ügyfelek érdeke a tranzakciós díjak minimalizálása. (2) A pénzügyi eszköz árának tekintetében a Strategon érdekei ellentétesek az ügyfél érdekeivel abban az esetben, ha a Strategon végrehajtási politikája alapján az ügyfél megbízásának legjobb teljesítését a Strategon likviditáskezelési tevékenysége keretében, saját számlája terhére/javára kötött ügylettel szembeni teljesítés jelenti (az ügyfél a vevı és a Strategon az eladó, vagy fordítva). (3) A Strategon más ügyfele részére teljesített megbízása illetve más ügyfele részére portfoliókezelés keretében lebonyolított ügylete következtében a piacon megjelenı megbízás kompetitív vagy éppen ellentétes lehet az ügyfél megbízásával. (4) A Strategon vezetı állású személyei, alkalmazottai illetve kiszervezés vagy ügynöki szerzıdés keretében a Strategon részére tevékenykedı partnerek ügyletei kompetitívek vagy ellentétesek lehetnek az ügyfél megbízásával. (5) A Strategon az ügyfél megbízásának idıpontjában rendelkezhet olyan más ügyféltıl származó, a megbízás természetébıl fakadóan még nem teljesített megbízással, amelynek teljesítése kompetitív vagy ellentétes lehet az ügyfél érdekeivel. (6) Az ügyfél által a Strategon dolgozóinak juttatott bármilyen ajándék vagy más elıny befolyásolhatja a dolgozók eljárását, amely a más ügyfél és a Strategon érdekeivel is ellentétesek lehetnek. (7) A Strategon által készített, nem a Bszt. 5. (2) f) pontja szerinti kiegészítı tevékenység keretében (például belsı felhasználásra, portfóliókezelt ügyfelek részére készített, vagy Bszt. 5. (2) d) pontja szerinti kiegészítı tevékenység keretében készített) befektetési elemzésben foglaltak ellentétesek lehetnek az ügyfelek részére teljesített megbízásoknak vagy már meglévı nyitott pozícióknak. Szervezeti szabályok Szervezeti szabályok 7. A Strategon szervezeti struktúrájának kialakításakor az egyes szervezeti egységeket és azok mőködési szabályait úgy alakítja ki, hogy (1) az egyes befektetési szolgáltatási tevékenységeket egymástól elkülönülten és függetlenül tudja végezni; (2) az egyes szervezeti egységek vezetıi ne legyenek alá- vagy fölérendeltségi, illetve utasítási viszonyban egymással; (3) az információhoz való hozzáférést csak a jogosultak számára tegye lehetıvé, csökkentve ezzel a belsı, üzletvitel során keletkezı információval való visszaélés lehetıségét (kínai fal); (4) azon személyek, akik nem vesznek részt a Strategon Alaptevékenységének végzésében, semmilyen módon ne tudják befolyásolni azokat, akik az Alaptevékenységek tekintetében eljárnak. 8. A Strategon az ügyfelek érdekeinek védelmében a következı önálló szervezeti egységeket hozza létre: a) back office és kockázatkezelési, 3. oldal

4 b) számviteli, c) kereskedési, portfólió kezelési, valamint d) belsı ellenırzési. 9. Tekintettel arra, hogy a Bszt ában meghatározott megfelelési vezetı alkalmazása a Strategon számára az Alaptevékenység természete, mérete és összetettsége figyelembevételével aránytalan terhet jelentene, a terület feladatait a belsı ellenır, illetve külsı tanácsadó igénybevételével látja el. 10. A Társaság évi Alaptevékenysége keretében az egyes hónapokban végrehajtott megbízások összértéke átlagosan nem haladta meg az ötmilliárd forintot, és összesen végrehajtott megbízások összértéke nem haladta meg a hatvanmilliárd forintot, ezért a 20. (1) bekezdésében meghatározott kockázatkezelési terület feladatait a back office terület látja el. 11. A Társaság üzletkötıi portfólió kezelési feladatokat is elláthatnak. Az ebbıl fakadó érdekkonfliktusokat a Társaság Portfólió kezelési szabályzatában meghatározott módon kezeli a Társaság, illetve a belsı ellenır ellenırzési tervébe beilleszti a funkciók együttes kezelésébıl fakadó érdekkonfliktusok vizsgálatát. 12. A függetlenség biztosítása érdekében a 8.a), 8.b), illetve 8.d) pontban meghatározott szervezeti egységekhez tartozók díjazása közvetlenül nem befolyásolhatja objektivitásukat, illetve közvetlen jelentési jogosultsággal rendelkeznek a Strategon Felügyelı Bizottsága irányába. 13. A konkrét szervezeti szabályokat a Strategon SZMSZ-e tartalmazza. Személyi összeférhetetlenség 14. A Strategon vezetı állású személye, annak közeli hozzátartozója, valamint a Strategon bármely alkalmazottja nem lehet (1) más befektetési vállalkozásban közvetlen, illetve közvetett részesedéssel rendelkezı természetes személy, (2) más befektetési vállalkozásban közvetlen, illetve közvetett részesedéssel rendelkezı szervezetvezetı állású személye, (3) más befektetési vállalkozás vezetı állású személye vagy alkalmazottja, (4) szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójánál ide nem értve a befektetési vállalkozást magát vezetı állású személy vagy alkalmazott 15. Akivel szemben a 14. pontban meghatározott összeférhetetlenség felmerül, akkor azt köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Strategon belsı ellenırének. A belsı ellenır a bejelentést továbbítja a Felügyelet részére. 16. Az összeférhetetlenség bejelentésére és Felügyelet részére történı továbbítását ugyancsak a belsı ellenır feladata. 17. A 14. pontban meghatározott összeférhetetlenséget 90 napon belül meg kell szüntetni. Igazgatási szabályok 18. Jelen fejezet alkalmazásában Egyéb érintett személynek kell tekinteni (1) a Strategon-nal kötött kiszervezésre vonatkozó megállapodás alapján a kiszervezést végzıre és azok a Strategon számára végzett tevékenységgel bármilyen kapcsolatba kerülı alkalmazottaira is, (2) a más befektetési vállalkozással kötött közvetítıi tevékenységre vonatkozó megállapodás alapján közvetítıi tevékenységet végzıre, annak vezetı állású személyeire és alkalmazottaira. 19. Nem kell alkalmazni jelen fejezet szabályait azokra az alkalmazottakra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre és Egyéb érintett személyekre, akik (1) tevékenységükkel nem kapcsolódnak a Strategon Alaptevékenységeihez, (2) portfólió kezelési szolgáltatást vesznek igénybe és nem rendelkeznek döntési hatáskörrel az érintett portfólió összetételével, befektetési döntéseivel kapcsolatosan vagy (3) Kollektív befektetési forma (például befektetési jegy) által kibocsátott értékpapírra vonatkozó ügyletre adnak megbízást és nem rendelkeznek döntési hatáskörrel az adott kollektív befektetési forma eszközeinek összetételével, befektetési döntéseivel kapcsolatosan. 4. oldal

5 Megbízások teljesítése 20. Annak érdekében, hogy az Ügyfél által adott megbízásból fakadó érdekkonfliktusai nem eredményezzenek veszteséget, a Társaság Végrehajtási politikájában rögzíti a megbízás teljesítésének részletes szabályait. Saját megbízások szabályai 21. A Társaság munkavállalói és Egyéb érintett személyei jogosultak a Társaság Alaptevékenysége körébe tatozó szolgáltatásokat az arra vonatkozó általános szabályok betartása mellett igénybe venni (továbbiakban Belsı üzletkötések). A Belsı üzletkötések nem érinthetik hátrányosan az Ügyfelek megbízásainak teljesítését, valamint ezek során a még végre nem hajtott ügyfélmegbízásokra vonatkozó bennfentes információk nem használhatóak fel (idegen szóval Front running) és nem okozhatják az Ügyfél közvetlen veszteségét. Gazdasági tevékenység 22. Jelen fejezet elıírásai nem vonatkoznak azokra Egyéb érintett személyekre, amelyekkel a Strategon nem rendelkezik kizárólagossági szerzıdéssel (azaz csak a Strategon részére nyújtja szolgáltatását). 23. A Strategon alkalmazottja, vezetı állású személye vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személy, az Egyéb érintett személy a jelen bekezdésben meghatározott szabályok szerint folytathat a Strategon számára végzett tevékenységen kívül más gazdasági tevékenységet. 24. Nem folytatható olyan gazdasági tevékenység, amely (1) sérti a Strategon üzleti érdekeit (különösen más befektetési vállalkozást támogat befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtásában) vagy (2) a Strategon-nal kötött munka- vagy megbízási szerzıdésben foglaltak teljesítését gátolja. 25. Nem szerezhetı befolyás vagy szavazati jog olyan tızsdére be nem vezetett gazdasági társaságban, amelynek gazdasági tevékenysége kimeríti a 24. pontban foglaltakat. 26. A pontokban meghatározott összeférhetetlenséget haladéktalanul be kell jelenteni és 90 napon belül meg kell szüntetni. 27. A Társaság munkavállalói és Érintett személyei számára nem tiltott, hogy más befektetési szolgáltató szolgáltatásait igénybe vegyék. Az üzleti kapcsolat létesítésérıl kötelesek írásban tájékoztatni a vezérigazgatót és a belsı ellenırt. Belsı ellenır a bejelentésekrıl nyilvántartást vezet. 28. A jelen pontban meghatározott bejelentéseket és engedélyeket a belsı ellenır tartja nyílván. Ajándékok elfogadása 29. A Strategon alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személye, vezetı állású személye és Egyéb érintett személye nem fogadhat el, éves szinten a mindenkori minimálbér 50%-át meghaladó értékő ajándékot vagy bármilyen más anyagi elınyt a Strategon bármely ügyfelétıl vagy azok nevében. A jelen pontban leírt értéket meghaladó, a címzett részére már kézbesített ajándékot a Strategon-on keresztül az ajándék visszautasításának udvarias magyarázatával - vissza kell juttatni az ajándékot küldı ügyfél részére. 30. Amennyiben a 29. pontban meghatározott ajándék fejében az ajándékot adó az ajándékért cserébe információkat, vagy bármely olyan ellenszolgáltatást követel meg, amely sérti a Társaság vagy Ügyfeleinek érdekét, akkor az ajándékot vissza kell utasítani és az esetet haladéktalanul jelezni a vezérigazgatónak és a belsı ellenırnek. 31. A Strategon alkalmazottja, aki részt vett a befektetési elemzés elkészítésében (továbbiakban együttesen Pénzügyi elemzı) értékhatártól függetlenül nem fogadhat el ajándékot vagy egyéb anyagi természető ösztönzést olyan személytıl vagy szervezettıl, amelynek a befektetési elemzés tárgyához vagy eredményéhez anyagi érdeke főzıdik. 5. oldal

6 Befektetési elemzés 32. A Pénzügyi elemzı és az elemzés elkészítésében részt vevı más alkalmazott (1) nem köthet saját, vele egy háztartásban élı személy, közeli hozzátartozója és egyéb módon érintett személy ideértve magát a befektetési vállalkozást is nevében vagy javára ügyletet olyan pénzügyi eszközre vonatkozóan, amely a befektetési elemzés tárgyát képezi addig az idıpontig, amíg azok a személyek vagy szervezetek, amelyek számára a befektetési elemzést közzéteszik, nem volt reális esélyük annak tartalma alapján cselekedni. (2) nem köthet saját, vele egy háztartásban élı személy, közeli hozzátartozója és egyéb módon érintett személy ideértve magát a befektetési vállalkozást is nevében vagy javára ügyletet olyan pénzügyi eszközre vonatkozóan, amely a befektetési elemzés tárgyát képezi, vagy amelynek árfolyama a befektetési elemzés tárgyát képezı eszköztıl függ, a befektetési elemzésben szereplı ajánlással ellentétesen, kivéve ha az adott ügyletre a Strategon vezérigazgatója és belsı ellenıre engedélyt nem adott; (3) nem fogadhat el ajándékokat a 31-ban foglaltaknak megfelelıen; (4) nem tehet semmilyen ígéretet vagy ellentételezést annak a kibocsátónak a részére, amely által kibocsátott bármely pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési elemzést készített; 33. Az elemzést készítı Pénzügyi elemzı a célárfolyamot vagy ajánlást (vétel, eladás, tartás stb) befektetési elemzés tervezetét nyilvánosságra hozatala elıtt annak tervezetét nem küldheti el harmadik személynek (ide értve a kibocsátót és a befektetési elemzés elkészítésében részt vevı más Strategon alkalmazottat is), kivéve ha az elemzés továbbításának célja annak ellenırzése, hogy a Strategon eleget tett-e valamely szerzıdésbeli kötelezettségének. Tiltott ügyletek és tevékenységek 34. A Strategon alkalmazottja saját, vele egy háztartásban élı személy, illetve Közeli hozzátartozója nevében vagy javára nem köthet olyan ügyletet, amely (1) bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg, (2) üzleti titok vagy értékpapírtitok, vagy az ügyfelek bármely személyes adatának jogszerőtlen feltárásával és felhasználásával jár, vagy (3) jelen szabályzat szerint tiltott, azaz nem áll összhangban a Strategon Bszt.-ben meghatározott kötelezettségeivel. 35. A Strategon alkalmazottja továbbá nem köthet olyan személy nevében vagy javára ügyletet, aki vele olyan kapcsolatban áll, amelybıl eredıen a Strategon alkalmazottjának anyagi érdeke főzıdik az ügylethez, amennyiben az ügylet a 34. pont (1)-(3) bekezdésben meghatározott tilalom alá esne. 36. A Strategon alkalmazottja nem adhat olyan tartalmú befektetési tanácsot, illetve más módon sem bírhat rá ügyfelet vagy harmadik személyt arra, hogy olyan ügyletet kössön, amely, ha azt az alkalmazott saját nevében vagy saját javára kötné, az a 34. pontban meghatározott tilalom alá esne. Nem kell alkalmazni a jelen pontban foglaltakat, ha az információ közlésére az alkalmazott munkakörébıl vagy vállalt szerzıdéses kötelezettségébıl adódóan kerül sor. 37. A Strategon alkalmazottja nem közölhet harmadik személlyel olyan információt, amely alapján a harmadik fél nagy valószínőséggel olyan ügyletet köt vagy mást olyan ügylet megkötésére bíztatna vagy erre vonatkozó tanácsod adna, amely amennyiben azt a Strategon alkalmazottja kötötte volna - a 34. pontban meghatározott tilalom alá esne és ezzel a körülménnyel a Strategon alkalmazottja tisztában van vagy tıle elvárható módon tisztában kellene lennie. Nem kell alkalmazni a jelen pontban foglaltakat, ha az információ közlésére az alkalmazott munkakörébıl vagy vállalt szerzıdéses kötelezettségébıl adódóan kerül sor. 38. A pontokban foglaltakat megfelelıen kell alkalmazni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre és az Egyéb érintett személyekre is a 19. pontban foglaltak figyelembevétele mellett. Bejelentési kötelezettség 39. A Strategon alkalmazottja, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személy és Egyéb érintett személye a tudomására jutását követıen köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Strategon vezérigazgatójának és belsı ellenırének, amennyiben: 6. oldal

7 (1) a Strategon bármely ügyfele Közeli hozzátartozója; (2) a Strategon bármely ügyfeléhez anyagi érdek főzi (ide nem értve azt az esetet, hogy az adott ügyfél által fizetett jutalék vagy költség érinti az üzletkötı dolgozói kompenzációját vagy ügynöki díját), különös tekintettel arra az esetre, ha gazdasági társaság az ügyfélben közvetlen vagy közvetett tulajdonrésszel vagy szavazati joggal rendelkezik; 40. A belsı ellenır a 39. pont alapján tett bejelentésekrıl és a Strategon által feltárt, a pontok körébe tartozó ügyletekrıl nyilvántartást vezet. 41. A Strategon nyilvántartási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a 39. pontban meghatározott ügyfelek megkülönböztetésére és ezen ügyfelek ügyleteinek kimutatására. 42. Amennyiben a Társaság munkavállalója vagy Érintett személye tudomást szerez a szabályzatban foglaltak megsértésérıl, akkor köteles haladéktalanul jelezni a Társaság vezérigazgatójának és belsı ellenırének. Tájékoztatás és bejelentési kötelezettség 43. A Strategon a munkaviszony létesítésének, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásának idıpontjában tájékoztatja az alkalmazottját, illetve foglalkoztatottját és az Egyéb érintett személyt a fenti szabályokról. A tájékoztatás kiterjed a 39. pontban meghatározott bejelentési kötelezettségre is. A tájékoztatás átadását a jelen szabályzat mellékletét képezı írásbeli nyilatkozattal kell igazolni. Ügyfelek tájékoztatása 44. A Strategon az ügyfeleit vagy a leendı szerzıdı felet tájékoztatja mőködésének és tevékenységének szabályairól. Ennek keretében az ügyfél számára összefoglaló tájékoztatást kell adni jelen Politikáról. 45. A szerzıdéskötést követıen Lakossági minısítést kapott ügyfelek kérésére a Politika tartalmára vonatkozó részletes tájékoztatást is meg kell adni. 46. A Strategon a 45. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének jelen Politikáról készült tájékoztatás honlapján történı publikálásával tesz eleget. A jelen pontban meghatározott honlap a Bszt. meghatározása szerint Tartós adathordozónak minısül. 7. oldal

8 Melléklet 1 Munkavállalói nyilatkozat Munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében Alulírott Név.. Anyja neve... Születés helye és dátuma. Lakcím nevében a Strategon Értékpapír Zrt Budapest Lajos u , Cjsz.: , képviseletében eljár: Név, vezérigazgató), a továbbiakban: Strategon részére az alábbi nyilatkozatot teszem: 1. Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy átvettem a Strategon jelenleg hatályos Összeférhetetlenségi politikáját (továbbiakban Politika), a Politikában foglaltakat teljes egészében megismertem és megértettem, a Szabályzatban foglaltakat magamra nézve kötelezınek tekintem. 2. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Politika elıírásainak megfelelıen egyes tevékenységek tiltottak vagy bejelentési kötelezettség alá esnek. Ezek különösen (de nem teljeskörően): (1) Nem lehetek vezetı állású személye vagy alkalmazottja más befektetési vállalkozásnak; (2) Nem köthetek olyan ügyletet, amely bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást (Tiltott ügylet) valósítana meg; nem adhatok olyan tanácsot, amely Tiltott ügyletet valósítana meg ha saját részemre kötném; illetve nem adhatok tovább olyan információt, amelyet felhasználva olyan ügyletet kötnek, amely Tiltott ügyletnek minısülne, ha saját részemre kötném; (3) Tudomásomra jutást követıen haladéktalanul bejelentést kell tennem, amennyiben a Strategon valamely ügyfeléhez anyagi jellegő érdekeltségem főzıdik vagy a Strategon valamely ügyfele közeli hozzátartozóm; (4) Közvetlenül vagy gazdasági társaságon keresztül közvetetten nem folytathatok olyan gazdasági tevékenységet, amely a Strategon üzleti érdekeit sérti vagy gátolja a Strategon-nal kötött szerzıdésem teljesítését. (5) Ügyfelektıl vagy ügyfelek érdekében nem fogadhatok el, éves szinten a mindenkori minimálbér 50%-át meghaladó értékő ajándékot vagy bármilyen más anyagi elınyt. (6) Más befektetési szolgáltatóval vagy bankkal bejelentési kötelezettség mellet köthetek olyan szerzıdést, amely befektetési vagy pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányul. 3. Tudomásom van róla és elfogadom, hogy a Strategon a Politikában meghatározott bejelentésekrıl nyilvántartást vezet, amelyrıl a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyes hatóságok adatot kérhetnek, illetve abba betekintést nyerhetnek. 4. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy az Üzleti és értékpapírtitokról szóló szabályzat szerint az Politika üzleti titoknak minısül, ugyanakkor a Politikáról készült, a Strategon honlapján is elérhetı tájékoztató nyilvános. 5. Kötelezem magam arra, hogy jelen nyilatkozat és a Politika rendelkezéseit, a vonatkozó jogszabályok szerint, a megsértésük esetén alkalmazandó jogkövetkezmények ismeretében megtartom. Budapest, Elıttünk, mint tanúk elıtt: Aláírás Tanú: Anyja neve: Születés helye és ideje: Tanú: Anyja neve: Születés helye és ideje: 8. oldal

9 Melléklet 2 Egyéb érintett személy nyilatkozata Egyéb érintett személyek Alulírott Egyéb érintett személy. Székhely Cégjegyzékszám Képviselı neve.. Képviselı beosztása.. nevében a Strategon Értékpapír Zrt Budapest Lajos u , cjsz.: , képviseletében eljár: Név, vezérigazgató), a továbbiakban: Strategon részére az alábbi nyilatkozatot teszem: Alulírott Egyéb érintett személy Székhely. Cégjegyzékszám. Képviselı neve Képviselı beosztása 1. Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy átvettem a Strategon jelenleg hatályos Összeférhetetlenségi politikáját (továbbiakban Politika), a Politikában foglaltakat teljes egészében megismertem és megértettem, a Szabályzatban az Egyéb érintett személyekre vonatkozó Igazgatási szabályokat (Gazdasági tevékenység, Ajándékok elfogadása, Tiltott ügyletek és tevékenységek, Bejelentési kötelezettség) az általam képviselt társaságra, azon belül a 16. pontban foglalt személyekre vonatkozóan kötelezınek tekintem. 2. Tudomásom van róla és elfogadom, hogy a Strategon a Politikában meghatározott bejelentésekrıl nyilvántartást vezet, amelyrıl a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyes hatóságok adatot kérhetnek, illetve abba betekintést nyerhetnek. 3. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy az Üzleti és értékpapírtitokról szóló szabályzat szerint az Politika üzleti titoknak minısül, ugyanakkor a Politikáról készült, a Strategon honlapján is elérhetı tájékoztató nyilvános. 4. Kötelezem magam arra, hogy jelen nyilatkozat és a Politika rendelkezéseit, a vonatkozó jogszabályok szerint, a megsértésük esetén alkalmazandó jogkövetkezmények ismeretében megtartom. Budapest, Elıttünk, mint tanúk elıtt: Aláírás Tanú: Anyja neve: Születés helye és ideje: Tanú: Anyja neve: Születés helye és ideje: 9. oldal

10 Tartalomjegyzék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA... 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA... 2 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK... 2 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ESETEK... 3 SZERVEZETI SZABÁLYOK... 3 Szervezeti szabályok... 3 Személyi összeférhetetlenség... 4 IGAZGATÁSI SZABÁLYOK... 4 Megbízások teljesítése... 5 Saját megbízások szabályai... 5 Gazdasági tevékenység... 5 Ajándékok elfogadása... 5 Befektetési elemzés... 6 Tiltott ügyletek és tevékenységek... 6 Bejelentési kötelezettség... 6 Tájékoztatás és bejelentési kötelezettség... 7 ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA... 7 MELLÉKLET 1 MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT... 8 MELLÉKLET 2 EGYÉB ÉRINTETT SZEMÉLY NYILATKOZATA... 9 TARTALOMJEGYZÉK oldal

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

A CONCORDE BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJA

A CONCORDE BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJA A CONCORDE BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. március 20. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ABA: alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* / / / Tanácsadó kódja:* / Szerepe a hitelügyben: Adóstárs Készfizető kezes Kötelezően bevonandó

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl A magán-munkaközvetítıi tevékenységet a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

SZABÁLYZAT-ot alkotja:

SZABÁLYZAT-ot alkotja: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FÜREDHŐ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KFT. Hatályba lépés időpontja: 2012. július 1. Készítette: L Tender-Consulting Kft. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Házasságkötési szándék bejelentése

Házasságkötési szándék bejelentése Házasságkötési szándék bejelentése Az ügyintézéshez szükséges okmányok, nyomtatványok: - a házasulandók érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személy azonosításra szolgáló okirat) - a házasulandók

Részletesebben

A Formatervezésiminta-oltalom

A Formatervezésiminta-oltalom A Formatervezésiminta-oltalom 1 Mi a formatervezés? A külső megjelenés kialakítása, vagy megváltoztatása anélkül, hogy a belső (műszaki) tartalom érintve lenne. Ami nélkül a termék tökéletesen működik,

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA Az Előzetes tájékozódási kötelezettség; A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása; Érdek-összeütközés, összeférhetetlenség, ösztönzés

Részletesebben

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

A SIPOS AUTÓHÁZ WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA

A SIPOS AUTÓHÁZ WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA A SIPOS AUTÓHÁZ WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a SIPOS AUTÓHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (szerződésminta) amely létrejött egyrészről Ügyfél megnevezése (név, cégnév): Ügyfél nyilvántartási száma: Ügyfél adószáma: Ügyfél bankszámlaszáma: Ügyfél székhelye: Képviselő neve,

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben